Borgerrådgiverens årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrådgiverens årsrapport 2013"

Transkript

1 Borgerrådgiverens årsrapport 2013

2 FORORD Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune åbnede dørene pr. 1. august 2011 og funktionen har således været tilgængelig for borgere, brugere og erhvervsdrivendes henvendelser i akkurat to år. Rapporten, som er den anden skriftlige afrapportering til Byrådet i Odsherred Kommune, har til formål at give en orientering om aktiviteterne i borgerrådgivningen i rapportåret Der er i rapporten indgået materiale for perioden fra den 1. januar til den 31. august Periodeafgrænsningen er valgt for at få sammenhæng i det statistiske materiale. - Den nye organisationsstruktur med ændringer i antallet af direktionens medlemmer, centre og ledere, får således først virkning efter sit indhold for rapportåret Rapporten vil indledningsvist give en kort præsentation af borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune. Herefter vil den give en orientering vedrørende de henvendelser og de aktiviteter som jeg har deltaget i, i det forløbne år, med udgangspunkt i blandt andet de fokusområder og anbefalinger som jeg fremkom med i rapport Afslutningsvist vil rapporten munde ud i forslag til fremtidige fokus- eller indsatsområder, med henblik på at styrke retssikkerheden, betjeningen og dialogen af og i forhold til borgerne i Odsherred Kommune. Odsherred, september 2013 Jette Kastrup Fontenay 2

3 INDHOLD Forord... 2 Historik og formål... 4 Borgerrådgivningen opgaver og Organisering... 5 Aktiviteterne i borgerrådgiverfunktionen i Henvendelserne til borgerrådgiveren... 8 Generelt om henvendelserne i 2013 (Statistik)... 9 Henvendelserne i 2013 i sammenhæng med rapporten for Observationer og anbefalinger

4 HISTORIK OG FORMÅL Byrådet i Odsherred Kommune besluttede i 2010 at ansætte en borgerrådgiver. Byrådets ønske var at etablere en slags kommunal ombudsmandsfunktion som, uafhængigt af den øvrige kommunale administration, kunne vejlede både borgere og organisation. Overordnet er formålet med borgerrådgiverfunktionen derfor, på den ene side at styrke dialogen mellem den kommunale organisation og kommunens borgere/virksomheder, og på den anden side at optimere og skabe refleksion og læring med hensyn til praksis og fremgangsmåder, i den kommunale organisation. For borgerrådgiveren handler det derfor om at yde hjælp og vejledning til borgerne, for at styrke borgernes retssikkerhed (og forhåbentligt øge deres tilfredshed med kommunens service), og for derigennem at skabe det nødvendige overblik til refleksion og læring for den kommunale organisation. Den 1. august 2011 tiltrådte undertegnede som borgerrådgiver. 4

5 BORGERRÅDGIVNINGEN OPGAVER OG ORGANISERING Borgerrådgiveren refererer i medfør af den kommunale styrelseslovgivning til det samlede Byråd og er organiseret som en selvstændig enkeltmandsfunktion, uafhængig af den øvrige kommunale organisation (armslængdeprincippet). Koordineringen i forhold til den kommunale organisation sker gennem månedlige statusmøder med kommunaldirektøren. Her foruden har borgerrådgiveren indtil videre haft møder med direktionen 1-2 gange årligt og med relevante fagcenterchefer 3-4 gange årligt. I det forløbne år har borgerrådgiveren i ganske få tilfælde efter ønske fra borgeren, deltaget som bisidder i møder mellem dem og det relevante fagcenter. Udover egentlige rådgivnings- og sparringsopgaver i forhold til borgere og organisation, har jeg i 2013 deltaget i møder i forskellige fora, for eksempel hos handicaporganisationerne, og har deltaget i diverse netværksmøder og uddannelse, blandt andet sammen med landets øvrige borgerrådgivere. Driften af funktionen varetages i alle sammenhænge af borgerrådgiveren selv. Der ydes lejlighedsvist praktisk bistand til blandt andet oprettelse af sager, vedligeholdelse af materiale (pjecer, hjemmeside o. lign) fra Byrådssekretariat og Udvikling. Solofunktionen betyder naturligvis at der indimellem kan være nogen ekspeditionstid på behandlingen af den enkelte sag. På baggrund af Byrådets hensigt om borgerrådgiverens uafhængighed er borgerrådgivningen fortsat fysisk placeret på tre af Odsherred Kommunes biblioteker i Vig, Asnæs og Nykøbing Sj. Den daglige sagsbehandling sker med udgangspunkt i en fast kontorplads på biblioteket i Nykøbing Sj. og en hjemmearbejdsplads. Der er oprettet en hjemmeside hvorigennem, der kan sendes sikker mail. Der er linket til borgerrådgiverens hjemmeside fra både BOKs og Odsherred Kommunes hjemmesider. Det er ligeledes muligt at sende almindelig post til borgerrådgiveren. (Se nedenfor under afsnittet om statistik). I det daglige er borgerrådgivningen åbent for telefoniske henvendelser mandag til fredag kl og for personlige henvendelser (uden forudgående aftale) på de tre ovennævnte biblioteker, tre gange ugentligt henholdsvis tirsdag (i Vig), onsdag (i Asnæs) og torsdag (i Nykøbing Sj.) fra kl

6 Borgerrådgiveren opgaver er som sagt at hjælpe borgere og virksomheder med: At forstå afgørelser fra kommunen At forstå breve og mails fra kommunen At finde vej i den kommunale organisation At finde vej i klagesystemet At behandle klager over kommunens sagsbehandlingstid, personalets optræden mm. At mægle mellem borger og kommune Borgerrådgiveren kan således hverken ændre en konkret afgørelse eller tage stilling til klager over det faglige indhold i afgørelser. Disse klager behandles fortsat i det etablerede klagesystem. Borgerrådgivningen behandler heller ikke klager over politiske beslutninger, ansættelsesforhold eller sager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene. Der er tale om en ombudsmandslignende funktion. Det er dog ikke muligt at bruge betegnelsen kommunal ombudsmand om funktionen, fordi ombudsmandstitlen er en beskyttet blandt andet af Lov om Folketingets Ombudsmand Alle borgere med sager i Odsherred Kommune kan bruge borgerrådgivningen, og vejledningen er gratis. Borgerrådgiverfunktionen behandler som udgangspunkt ikke klager, hvor hændelsesforløbet går mere end ét år tilbage. Der foretages dog altid en konkret vurdering. 6

7 AKTIVITETERNE I BORGERRÅDGIVERFUNKTIONEN I 2013 Der har i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2013 været i alt 271 henvendelser, fordelt på 127 sager. Til sammenligning var der i samme periode i 2012 i alt registreret 302 henvendelser fordelt på 186 sager (førstegangshenvendelser). Der er således tale om et samlet fald i antallet af henvendelser i 2013 i forhold til 2012 på 11,2 %. Faldet i det samlede antal henvendelser relaterer sig primært til 1. kvartal af 2013, hvor borgerrådgivningen var lukket cirka 5 uger på grund af borgerrådgiverens sygdom. Der var derfor kun 76 henvendelser til borgerrådgiveren i 1. kvartal 2013 imod 123 henvendelser i 1. kvartal 2012 svarende til en nedgang i antallet af samlede henvendelser på næsten 62 % i perioden. Som noget meget positivt, har et stigende antal borgere fortalt at det ikke bare er kommunale medarbejdere, men også lokale eksterne aktører (for eksempel advokater, læger og andet sundhedsfagligt personale), som gør borgerne opmærksomme på eksistensen af borgerrådgiverfunktionen. Jeg har også haft et stigende antal gengangere i borgerrådgivningen. Dvs. borgere, med hvem jeg har haft kontakt i flere af hinanden uafhængige ærinder. Tilsvarende har jeg haft et stigende antal henvendelser fra centrene, hvor man har efterspurgt sparring og undervisning mm. Samlet set vidner dette om at borgerrådgiverfunktionen er ved at være indarbejdet i bevidstheden, hos både medarbejderne og hos de forskellige eksterne aktører. (Da det jo som skrevet er en del af mine opgaver som borgerrådgiver at medvirke til, at der organisatorisk skabes læring, optimering og refleksion over egen praksis, bliver der en "rød tråd" i opgaveporteføljen). 7

8 HENVENDELSERNE TIL BORGERRÅDGIVEREN Der har som nævnt overfor været et faldende antal henvendelser til borgerrådgiveren i Det er selvfølgelig svært at udtale sig om, hvor mange henvendelser, der ville have været, hvis borgerrådgivningen ikke havde været lukket i 5 uger i foråret, men vover man alligevel det ene øje, er tallene for 1. kvartal, renset for forskellen mellem 2012 og 2013, kun 16 henvendelser i perioden 1. januar til 31. august Dvs. stort set status quo. Henvendelserne fordeler sig overordnet set på følgende vis: 8

9 GENERELT OM HENVENDELSERNE I 2013 (STATISTIK) Også i rapportåret 2013 har de forsørgelsesrelaterede områder repræsenteret de fleste henvendelser til borgerrådgiveren. Det vil sige på pensions- og revalideringsområdet (Job og Voksen Centret) og på kontanthjælps- og udbetalingsområdet, men også lidt flere og lidt tungere sager på Børn og Families område om for eksempel tabt arbejdsfortjeneste og flere klager over sagsbehandlingen og sagsbehandlernes opførsel i forbindelse med visitationen af ydelser på ældreområdet. Henvendelsernernes indhold Borgerne har forskellige forventninger til borgerrådgivningen, men udgangspunktet for de fleste henvendelser er utilfredshed eller usikkerhed. Det er min oplevelse, at borgerrådgivningen primært opleves som et sted, hvor der ydes hjælp og medvirken til udredning, afklaring og fortsat samarbejde, uden at borgerrådgiveren samtidigt får karakter af sagsbehandler, eller bliver udslagsgivende i forhold til den konkrete afgørelse. Note: Anden myndighed relaterer sig til henvendelse, som ikke vedrører den kommunale forvaltning. Det kan for eksempel være henvender, som har Udbetaling Danmark, Statsforvaltningen, politiet, SKAT eller diverse ministerier eller styrelser som rette myndighed. Det kan også dreje sig om sager, som ikke ligger indenfor borgerrådgiverens kompetence. Jeg tilstræber mig altid på at henvise til rette kompetente myndig og hjælpe borgeren videre med for eksempel telefonnummer eller hjemmesideadresse etc. 9

10 Diagram 1. Oversigt over henvendelsernes indhold i procent: Som det fremgår af tallene overfor er 160 ud af de 271 henvendelser, hvilket vil sige 59 % af alle de sager som borgerrådgiveren beskæftiger sig med, relateret til konkrete klager over afgørelsen eller sagsbehandlingen i en sag Hvor mange gange henvender borgerne sig? Den overvejende del af henvendelserne er fortsat engangshenvendelser, men en del borgere har (som også nævnt overfor) henvendt sig flere gange om samme eller andre sager. Ligeledes har enkelte, mere komplekse sager afstedkommet mange henvendelser i den samme sag. På hvilken måde kontaktes borgerrådgiveren? Borgerne henvender sig på forskellige måder, men den primært anvendte måde at komme i kontakt med borgerrådgivningen er fortsat telefonisk. 10

11 Diagram 2. Hvordan kontaktes borgerrådgiveren: Som det fremgår af tallene overfor foretrækker mere end halvdelen af borgerne at kontakte borgerrådgiveren telefonisk, cirka en fjerdedel foretrækker og kun 18 % af kontakten med borgerne foregår ansigt til ansigt Sagernes tyngde Karakteren og arbejdsintensiteten i forbindelse med kontakten med den enkelte borger, varierer som man næsten kan regne ud en hel del. Nogle henvendelser sker på baggrund af et ønske fra borgeren om blot at drøfte deres sag med en neutral og udenforstående person, nogle efterspørger egentlig rådgivning og vejledning på det fagjuridiske niveau i deres konkrete sag. Nogle borgere henvender sig specifikt for at klage, mens andre blot er i tvivl om deres rettigheder. 11

12 Diagram 3 og 4. Sagsbehandlingen i borgerrådgivningen. Kommentarer til Diagram 2 og 3. Sager der afvises. Af tallene fremgår det at kun 2 % af alle henvendelser til borgerrådgiveren afvises. Dette må betyde at borgerne har ret godt styr på, hvad borgerrådgivningen kan hjælpe med. Sager, der henviser. De 35 % af sagerne, der henvises, henvises typisk til en specifik afdeling i Odsherred Kommune eller til en anden myndighed etc. 12

13 HENVENDELSERNE I 2013 I SAMMENHÆNG MED RAPPORTEN FOR 2012 I min rapport for 2012 havde jeg følgende fem punkter med: Kontakt og dialog med borgerne Tværfaglige sager, helhedsorienteret sagsbehandling og sagsbehandlingstider Afgørelser og klagevejledning Sikker mail Telefonbetjening Punkterne relaterede sig til de henvendelser jeg havde fået i de første fire kvartaler af borgerrådgiverfunktionens eksistens og af de overvejelser, jeg gjorde mig som følge heraf. En meget stor andel af de henvendelser jeg har modtaget i 2013 bunder fortsat i kommunikationen mellem borgerne og den enkelte fagforvaltning. Blandt andet i manglende (hurtig) tilgængelighed for den enkelte borger til at få besvaret konkrete spørgsmål hos deres sagsbehandler i forbindelse med en verserende ansøgnings- eller klagesag. Indførelsen af nyt telefonsystem i kommunen, ny teknologi (ny hjemmeside, Borger.dk mv.), har efter min oplevelse medført at færre borgere har det samme besvær med at komme i kontakt med den enkelte medarbejder som før og taget brodden af mange af de problemer med hensyn til sikker (ukrypteret) mailkommunikation, som var et af mine fokuspunkter i Mere intensiv anvendelse af mailkorrespondance som kommunikationsform i den fremtidige kommunale sagsbehandling skaber imidlertid nogle andre problemstillinger og krav til sagsbehandlingen, som jeg vil komme ind på nedenfor under fokuspunkterne efter rapportåret På samme måde er det min opfattelse at overgangen af visse udbetalingsydelser til Udbetaling Danmark, har professionaliseret sagsgangene på Udbetaling Danmarks sagsområder. Desuagtet at sagsbehandlingen nu sker fra en anden nyoprettet myndighed, har kommunen fortsat har forpligtelsen til at rådgive borgerne i medfør af forvaltningslovens 7 og Retssikkerhedslovens 3, hvilket skærper kravene til den enkelte medarbejder med hensyn til kendskabet til lovgivningen på tilgrænsende sagsbehandlingsområder (tværfaglighed). Dette vil jeg også komme ind på nedenfor. 13

14 Der har siden efteråret 2012, været gennemført et pilotprojekt med Styrket Borgerkontakt, på en række relevante fagcenterområder. Dette drejer sig om Byrådssekretariat og Udvikling, Borgerservice (Udbetaling), sygedagpengeafsnittet i Job- og Voksencentret, Ejendom og Byggeri og Natur, Trafik og Miljø. Tiltaget har, efter min opfattelse, medvirket til at knap så mange af de borgere, som henvender sig til mig, føler sig dårligt behandlet (sagsbehandlerklager). På Jobcentrets område, har en meget stor del af de henvendelser jeg har fået, på den ene eller anden måde, relateret sig pensionsreformen og ændringerne af reglerne på revaliderings-, fleksjob- og førtidspensionsområdet, som trådte i kraft pr. 1. januar Jeg har haft meget fokus på at følge op på disse sager, da området sammen med de øvrige forsørgelsesrelaterede områder jo netop var et af de altdominerende sagsområder i rapporten for Borgerservice er pr. 1. september 2013 lagt organisatorisk sammen med Jobcentret. Til trods for et stort arbejde i centrene forinden sammenlægningen er der, efter min opfattelse, fortsat et stykke vej endnu inden området helt lever op til det sagsbehandlingsmæssige momentum, som er fastsat i lovgivningen. Borgerrådgiveren i Odsherred Kommune har i 2013 i stigende grad modtaget henvendelser fra fagcentrenes ledere eller medarbejdere med konkrete spørgsmål, ønsker om sparring i forbindelse med konkrete sager, om mødedeltagelse eller anmodning om undervisning, oplæg e. lign. Dette ligger meget godt i tråd med at jeg fortsat og i styrket grad oplever et åbent og konstruktivt samarbejde med organisationen. 14

15 OBSERVATIONER OG ANBEFALINGER Rapportåret 2013 har budt på en mangfoldighed af observationer omkring Odsherred Kommunes overholdelse af de mere formelle sagsbehandlingsregler. Jeg har i de følgende fire anbefalinger prøvet at samle disse. 1. Principperne om god forvaltnings- og sagsbehandlingsskik. De henvendelser som jeg fortsat har, indenfor principperne om god forvaltnings- og sagsbehandlingsskik, dækker typisk over tre forhold: a) Sondringen mellem vejledning og afgørelse. Der er en gråzone mellem den rådgivningsforpligtelse, som følger af for eksempel forvaltningslovens 7 og Retssikkerhedslovens 5 og den oplevelse borgeren får af umiddelbart at få et (mundtligt) afslag, når de henvender sig for at finde ud af deres retsstilling eller søge om en ydelse. b) Kravet om skriftlighed. I forlængelse af sondringen overfor, har jeg i nogle sager oplevet at der træffes en afgørelse, men at denne ikke kommer til borgernes kendskab i skriftlig form. c) Kontakten og dialogen med borgerne. Der hovedsageligt dækker over borgernes oplevelse af ikke at blive mødt med hensynsfuld og venlig interesse, for deres konkrete situation (sag). Eller oplever at der ikke med fornøden hurtighed skabes fremdrift i deres sag I sidste ende betyder disse ting at den enkelte borgers retssikkerhed muligvis trues. Dvs. at den pågældende borger mister muligheden for at få sin sag prøvet eller at klage etc. Det formelle niveau i sagsbehandlingen af den enkelte sag, har herudover den virkning at borgeren, hvis pågældende bliver i tvivl om processen, også let mister tilliden til rigtigheden af selve afgørelsens indhold. Jeg anbefaler derfor at Odsherred Kommune, udover fortsat at arbejde med kommunikationen og tiltag som styrket borgerkontakt, stiller skarpt på den enkelte medarbejders fagformelle viden. Der bør ikke herske tvivl, for borgeren om, hvornår der er tale om rådgivning, hvornår der formelt set ér (eller bør) rejses en sag (og laves en skriftlig afgørelse), ligesom der ikke bør herske tvivl om hvornår der er der er tale om en partshøring respektive en afgørelse etc. Når der ikke er tvivl herom bliver tilliden til afgørelsens materielle indhold højere. Jeg stiller mig naturligvis til rådighed for administration. 15

16 2. Tværfaglighed og enhedsforvaltning. I forlængelse af fokuspunktet om god forvaltnings- og sagsbehandlingsskik i Odsherred Kommune, har det i rapportåret 2013 været min oplevelse at borgerne fortsat oplever sig rådvilde, når deres situation dækkes af flere fagcentre eller afdelinger. De oplysninger, som tilgår et fagområde, videregives ikke altid i fornødent omfang til andre relevante afdelinger. For borgeren kan dette for eksempel få betydning for længden af sagsbehandlingstiden, eller i værste fald at en borgers situation ikke afprøves i forhold til samtlige de muligheder, som findes for vedkommende i lovgivningen. Jeg anbefaler derfor at administrationen, for eksempel i forbindelse med den påtænkte ændring af organisationen, sætter fokus på tværfaglighed mellem beslægtede fagområder og etablerer nogle strategier for, hvordan det undgås at oplysninger, som allerede ér tilgængelige i det kommunale system, forspildes. 3. Lang sagsbehandlingstid på pensionsområdet. Som nævnt overfor har en stor del af opgaverne i borgerrådgivningen fra ultimo 2012 og frem til nu handlet om pensionsreformen. Problemstillingerne i sagerne har på den ene side relateret sig til fremdriften i Odsherred Kommunes faktiske forvaltningsvirksomhed i sagerne og dermed på den anden side efter, hvilke regler (gamle eller nye) de pågældende sager kunne behandles. Der er tilsyneladende i Odsherred Kommune længere sagsbehandlingstid på at få prøvet en sag på pensionsområdet end forudsat af lovgivningen. Jeg er på nuværende tidspunkt i dialog med både direktionen og centret med henblik på øget fokus på området, men stiller mig fortsat til rådighed for administrationen i denne sammenhæng. 4. Sikker mailproblematikken i forhold til kommunikationens indhold og tone I rapportåret 2012 satte jeg fokus på problematikken omkring anvendelsen af sikker (krypteret) mailkorrespondance mellem borgerne og den enkelte centermedarbejder. Fra 2014 er det lovgivers intention at den største del af kommunikationen mellem borgeren og det offentlige (kommunen) skal foregå via mail (gennem borger.dk og e-boks). 16

17 Som nævnt overfor er der i sammenhæng med etableringen af Odsherred Kommunes nye hjemmeside mv., skabt den nødvendige tekniske platform til at dette fremadrettet kan ske. Med mailkorrespondance som den primære kommunikationsform stiller dette imidlertid krav til omgangstonen i korrespondancen, således at denne desuagtet fremsendelsesformen, får det nødvendige myndighedspræg. Jeg anbefaler derfor at Odsherred Kommune arbejder stringent med, hvordan man kan fastholde en passende formel tone, til trods for den enkle kommunikationsform og stiller mig til rådighed for administrationen også i denne sammenhæng. 17

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Borgerrådgiverens årsrapport 2014

Borgerrådgiverens årsrapport 2014 Borgerrådgiverens årsrapport 2014 1 FORORD Dette er den tredje skriftlige årsrapport siden borgerrådgivningen i Odsherred Kommune den 1. august 2011 åbnede for henvendelser. Formålet med rapporten er først

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Sammenfatning Formålet med Borgerrepræsentationens beslutning er at opnå et kvalitetsløft i sagsbehandlingen til gavn for borgernes

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013

Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013 Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013 Sonja Pedersen Borgerrådgiver 3070 7947 borgerraadgiver@silkeborg.dk Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Generelt om aktiviteterne i første halvdel

Læs mere

Årsrapport Borgerrådgiver Jette Fontenay - 1 -

Årsrapport Borgerrådgiver Jette Fontenay - 1 - Årsrapport 2012 Borgerrådgiver Jette Fontenay - 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME.... 3 INDLEDNING.... 4 BORGERRÅDGIVERFUNKTIONEN.... 5 Historik og formål.... 5 Organisering.... 5 Opgaver.... 6 Aktiviteterne

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2. halvår 2012 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning 2. halvår 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Generelt om aktiviteterne i anden halvdel

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune GENOPSLAG Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune april 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning. September 2012 august 2013. (inkl. kvartalsrapport for 4. kvartal)

Borgerrådgiverens årsberetning. September 2012 august 2013. (inkl. kvartalsrapport for 4. kvartal) Borgerrådgiverens årsberetning September 2012 august 2013 (inkl. kvartalsrapport for 4. kvartal) Indholdsfortegnelse FORORD:... 4 1. BORGERRÅDGIVERENS RAMMER OG VIRKSOMHED... 6 1.1 Grundlaget for borgerrådgiveren...

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune februar 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af Borgerservice

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til.

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til. Landboforeningen Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Erhverv J.nr. MST1240-00260 Ref. Tisov/Suish Den 12. juli 2010 Landboforeningen Gefions henvendelse til Ombudsmanden vedr. kommunernes administration af reglerne

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Fraværende: Udvalgsværelset, Nicolaiplads 6, 4. etage Erik Lund, Christian Kloppenborg-Skrumsager GODKENDELSE

Læs mere

Oplæg om DUKH og retssikkerhed

Oplæg om DUKH og retssikkerhed Oplæg om DUKH og retssikkerhed Landsforeningen for Marfan Syndrom Middelfart d. 20. september 2015 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandling, ansattes optræden og udførelsen af opgaver hjælpe

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

Digitalisering og retssikkerhed

Digitalisering og retssikkerhed Digitalisering og retssikkerhed Høring på Christiansborg Den 4. marts 2016 Ingrid Stokholm Lauridsen Ældre Sagen isl@aeldresagen.dk 1 Digitaliseringens betydning for borgernes retssikkerhed i kontakten

Læs mere

Håndter helhedsorienteret kontrol

Håndter helhedsorienteret kontrol Håndter helhedsorienteret kontrol Udmøntning af samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark, 9. december 2011 Version 1.4 (godkendt) 1 Uddrag af udkast til UDK-loven side 1 af

Læs mere

Bisidderordningen for børn og unge

Bisidderordningen for børn og unge Ankestyrelsens undersøgelse af Bisidderordningen for børn og unge Juli 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Undersøgelse af bisidderordningen for børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, maj 2009

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside 2015-36 Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside En kommune skrev på sin hjemmeside, at borgere, der ønskede at klage over en

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre?

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Ansøgning om plejebolig ( 108 i Serviceloven) Enhver der pga. funktionsnedsættelse eller lignende ønsker en plejebolig kan søge om en

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Følgende status på handleplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2013 2014 følger op på, hvor langt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Aftale mellem Frivilligcenter Næstved (Futuracentret) og Næstved Kommune

Aftale mellem Frivilligcenter Næstved (Futuracentret) og Næstved Kommune Aftale mellem Frivilligcenter Næstved (Futuracentret) og Næstved Kommune Indledning. Mellem Næstved Frivilligcenter og Næstved Kommune indgås denne aftale med virkning fra 1. januar 2011 indtil 31. december

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i?

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i? Neil Stenbæk Bloem Dalslandsgade 8d 2300 København S. Dato: 14-10-2010 Sagsnr.: 2010-149753 Dok.nr.: 2010-707361 Kære Neil Stenbæk Bloem Tak for din mail af den 11. oktober 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Åse Brogaard, Pernille Isaksen og Erik Bager Kontrolgruppen, Borgerservice og Ydelser Thisted Kommune 0 Indhold Indledning... 2 Det økonomiske resultat

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Vejdirektoratets behandling af klager

Vejdirektoratets behandling af klager Vejdirektoratets behandling af klager Vejdirektoratets behandling af klager Dato: Januar 2014 Oplag: 100 Vejdirektoratets behandling af klager Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet, 2014 Klager

Læs mere

hjælper dig gennem det kommunale system!

hjælper dig gennem det kommunale system! hjælper dig gennem det kommunale system! Borgerrådgiveren er til for dig: Har du brug for hjælp til at forstå en afgørelse fra Sønderborg Kommune, eller til at finde ud af hvordan du klager over en afgørelse?

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere