Arbejdspladsvurdering (APV)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspladsvurdering (APV)"

Transkript

1 Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som opleves på arbejdspladsen. APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og medarbejdere. Metoden er valgfri oftest anvendes spørgeskemaer, fællesmøder eller interview. En samlet oversigt over de registrerede problemer kaldes en prioriteret handlingsplan, og skal foreligge på skrift. En prioriteret handlingsplan skal mindst indeholde følgende: Beskrivelse af problem Forslag til løsning Hvem er ansvarlig Tidsfrist for løsning af problem Underskrift fra ledelsen og fra medarbejder Dato En arbejdspladsvurdering skal ajourføres når der sker ændringer i arbejdet, og skal mindst fornyes hvert 3. år

2 Prioriteret handlingsplan Problem Forslag til løsning Ansvarlig Tidsfrist Opfølgning Skal udfyldes Skal udfyldes Skal udfyldes Skal udfyldes

3 Liste over farlige stoffer (kemikalier) som anvendes i virksomheden (Reference: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 om arbejde med stoffer og materialer)

4 Tjekliste Ulykker Ja Nej 1. Er der medarbejdere, der ikke bruger krævede personlige værnemidler, fx hjem? 2. Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 3. Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 4. Er der sikkerhedsmateriel, der ikke jævnligt undersøges for fejl? 5. Er der medarbejdere, der ikke har den nødvendige tid til at udføre opgaverne på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde? Maskiner 6. Kan medarbejderne komme til at starte maskiner utilsigtet? 7. Er der maskiner med bevægelige dele, der ikke er sikret med afskærmning, lysgitter e.l.? 8. Er der maskiner, der ikke har nødstop? 9. Mangler der brugsanvisninger på dansk for maskiner, der orienterer om korrekt brug, vedligeholdelse m.m.? 10. Er der maskiner, der ikke er vedligeholdt i henhold til leverandørens anvisninger? 11. Mangler der lovpligtigt eftersyn på personløftere, kraner, truck m.m.? Håndværktøj og andre tekniske hjælpemidler 12. Arbejder medarbejderne med skarpe genstande eller værktøj som knive og sakse på en uforsvarlig måde? 13. Arbejder medarbejderne med værktøj, der river, saver, hugger, skærer, snitter e.l., på en uforsvarlig måde? 14. Mangler der brugsanvisninger på dansk for tekniske hjælpemidler, der orienterer om korrekt brug, vedligeholdelse m.m.? 15. Er der tekniske hjælpemidler, der ikke er vedligeholdt i henhold til leverandørens anvisninger? Intern transport og færden 16. Er der uorden i værktøj, materialer, affald mv.? 17. Er der arbejdsområder, der ikke er ryddede og ordentlige? 18. Er der arbejdsforhold, der gør, at medarbejderne har risiko for at træde forkert, fx på grund af ujævnt underlag? 19. Er der risiko for, at medarbejderne bliver påkørt eller klemt af fx kraner, lastbiler eller truck på virksomhedens område? 20. Er der medarbejdere, der bruger køretøjer, de ikke har certifikat til? 21. Er der køreveje på virksomheden, der ikke er afmærkede?

5 Bevægelsesbelastninger, fald mv. 22. Er der situationer, hvor medarbejderne foretager uhensigtsmæssige vrid eller drejninger i kroppen? 23. Mangler der løfteredskaber ved løft over 11 kg. eller ved uhensigtsmæssige løft, træk eller skub? 24. Er der steder på virksomheden, hvor medarbejderne kan falde over ting eller slå sig på fx værktøj, bygningsdele eller affald? 25. Er der glatte gulve og gangarealer, fx på grund af spild? Eksplosion, brandfare, ætsning og forgiftning 26. Er der risiko for brand eller eksplosion, fordi medarbejderne fx arbejder med åben ild eller med eksplosionsfarlige gasser? 27. Er der situationer, hvor medarbejderne ikke følger brugsanvisningens sikkerhedsregler for kemikalier eller tekniske hjælpemidler? 28. Bruger virksomheden materiel, der kan frigøre gasser eller brandbart støv, der ikke fjernes på en hensigtsmæssig måde? 29. Arbejder medarbejderne med kemikalier, der indebærer risiko for ætsningsskader på hud eller gennem klæder, fx ved sprøjt, spild, udsivning, overkogning eller fordampning af væske? Andre ulykkesfarer 30. Kan medarbejderne komme i kontakt med faglig strøm, der kan give elektrisk stød, fx kortslutning? 31. Arbejdes der under genstande, der ikke er understøttet, spændt fast eller på anden måde beskyttet, så de ikke falder ned? Kemi 32. Arbejder medarbejderne med farlige kemikalier (fx kemikalier med orange faresymboler) på en uforsvarlig måde? 33. Mangler virksomheden at undersøge, om de farlige kemikalier, der bruges, kan erstattes (substitueres) af minder farlige kemikalier? 34. Mangler virksomheden at undersøge, om produktionsmetoden kan ændres, så man bruger ufarlige eller mindre farlige kemikalier i stedet for farlige kemikalier? 35. Arbejder medarbejderne med farlige kemikalier, selv om der ikke er udarbejdet en arbejdspladsbrugsanvisning, der er tilpasset virksomhedens forhold? 36. Arbejder medarbejderne med kemikalierne i en form, der giver større sundhedsrisiko, fx spray- eller pulverform, end flydende eller granulat? 37. Arbejder medarbejderne med forurenende processer eller arbejdsoperationer, hvor der bruges kemikalier eller udvikles luftforurening, selv om processerne/arbejdsoperationer ikke er placeret i separate lokaler 38. Er der medarbejdere, der arbejder med farlige kemikalier, der ikke er orienteret om risikoen ved arbejdet? 39. Er der medarbejdere, der ikke bruger personlige værnemidler, selv om det er påkrævet?

6 40. Arbejdes der med vådt arbejde med direkte kontakt til huden over to timer dagligt? Biologi 41. Arbejder medarbejderne med mikroorganismer eller med materialer, hvori der kan forekomme mikroorganismer på en uforsvarlig måde? 42. Er der medarbejdere, der ikke er blevet skriftligt instrueret om forholdsregler og risiko ved arbejde med mikroorganismer? 43. Mangler virksomheden at undersøge, om påvirkningerne fra mikroorganismerne kan reduceres ved indkapsling eller ved at placere arbejdsprocesserne i separate lokaler? Ergonomi Tunge løft 44. Løftes der tunge emner eller byrder manuelt? 45. Bæres der tunge emner eller redskaber, mens man går? 46. Løftes der byrder i dårlige arbejdsstillinger, fx langt fra kroppen, over skulderhøjde eller under knæhøjde? Tunge skub og træk 47. Skal der anvendes stor kraft til at trække eller skubbe hjælpemidler som fx rullecontainere, sækkevogne eller palleløftere? 48. Er underlaget ujævnt, skråt glat eller er der trin? 49. Er der dårlige pladsforhold ved skub og træk? 50. Er hjælpemidlet defekt eller mangler det vedligeholdelse? 51. Er hjælpemidlet udformet, så arbejdsstillingen bliver dårlig? Ensidigt, gentaget arbejde 52. Udføres ensidigt, gentaget arbejde i højt tempo eller under tidspres? Arbejdsstillinger 53. Arbejdes der i ubekvemme arbejdsstillinger? Sygefravær 54. Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 55. Kan virksomheden ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? Støj 56. Er der medarbejdere, der er udsat for støj, der er så høj, at de må råbe for at kommunikere med en person, der står en 0,5-1 m væk? 57. Kan støjkilderne dæmpes, indkapsles mere eller placeres i særskilte rum?

7 58. Mangler der støjskærme mellem støjkilder og arbejdsområder? 59. Er der medarbejdere, det ikke bruger høreværn, selv om støjen er kraftig? Vibrationer Hånd-armvibrationer 60. Bruger medarbejderne værktøj eller maskiner, hvor vibrationsstyrken, jf. brugsanvisningen, er større en 3 m/s 2 Psykisk arbejdsmiljø For store krav 61. Er der medarbejdere, som konstant har en stor arbejdsmængde eller udsættes for stort tidspres? 62. Sker det ofte, at medarbejderne ikke når alle arbejdsopgaverne? 63. Er det tit nødvendigt, at medarbejderne arbejder over? 64. Er det nødvendigt, at medarbejderne arbejder meget hurtigt? 65. Kræver arbejdet, at medarbejderne træffer svære selvstændige beslutninger? 66. Kræver arbejdet vedvarende opmærksomhed eller koncentration om bestemte opgaver, fx ved kvalitetskontrol eller præcisionsarbejde? 67. Bringer arbejdet medarbejderne i følelsesmæssigt belastende situationer? 68. Kræver arbejdet, at medarbejderne skjuler deres følelser? 69. Bliver der ofte stillet modstridende krav til medarbejderne? 70. Er målene for arbejdet uklare for medarbejderne? For små krav 71. Er arbejdet kun i mindre grad eller slet ikke afvekslende? 72. Mangler medarbejderne muligheder for at bruge deres kunnen eller færdigheder i arbejdet? 73. Er arbejdet i længere perioder præget af så ensformige og lidt krævende opgaver, at det nedsætter reaktionsberedskabet? Mangel på relevante informationer

8 74. Mangler medarbejderne informationer, der er nødvendige for at klare arbejdet tilfredsstillende? Ringe indflydelse på eget arbejde 75. Har medarbejderne ringe indflydelse på beslutninger om eget arbejde? 76. Har medarbejderne ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? 77. Har medarbejderne ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? 78. Har medarbejderne ringe mulighed for at bestemme, hvornår de holder pause Ringe støtte fra kolleger og ledelse 79. Mangler medarbejderne hjælp og støtte fra kolleger? 80. Mangler medarbejderne hjælp og støtte fra ledelsen? Mobning og seksuel chikane 81. Er der mobning og/eller seksuel chikane på arbejdspladsen? Vold og trusler om vold 82. Er medarbejderne udsat for risiko for vold, trusler eller krænkelser fra klienter/patienter/kunder/passagerer? 83. Arbejder medarbejderne fysisk alene? Skifteholdsarbejde og arbejde på forskudte arbejdstider 84. Er der medarbejdere, der overvejende arbejder uden for normal arbejdstid, fx i de tidlige morgentimer eller om natten? Lange arbejdstider 85. Er det ofte nødvendigt at arbejde mere end 37 timer om ugen? Manglende belønning 86. Bliver arbejdet kun i ringe grad anerkendt og påskønnet af ledelsen? Manglende mening i arbejdet 87. Er arbejdsopgaverne i ringe grad eller slet ikke meningsfulde for medarbejderne?

9 Manglende udviklingsmuligheder 88. Har medarbejderne ringe mulighed for at lære nyt gennem arbejdet? Andet Virksomheden skal være opmærksom på, at der på en række områder stilles særlige krav til APV en. Det gælder bl.a. følgende, som virksomheden skal supplere tjeklisten med, hvis området findes på virksomheden Gravides arbejdsmiljø Skærmarbejde Biologiske agenser Kræftfremkaldende stoffer og materialer. Virksomheden bør desuden være opmærksom på følgende emner, der ikke er medtaget i tjeklisten: Indeklima Børn og unge

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere