APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION"

Transkript

1 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den:

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner Fremmede håndværkere / besøgende Kortlægning af arbejdsmiljøet for kontor, samt bygge og anlæg Sikkerhedsorganisation herunder sikkerhedsmødereferat Ulykke og nær ved ulykke statistik / skema Arbejdsmiljørelateret sygdom statistik / skema Uddannelses / kursus oversigt Lovpligtige eftersyn

3 3 Arbejdspladsvurdering APV for Mogens V. Zeltner A/S INDLEDNING og virksomhedens ARBEJDSMILJØPOLITIK Mogens V. Zeltner A/S (MVZ) prioriterer medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel højt - da det er vigtigt at alle har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøloven skal overholdes og ledelsen har et arbejdsmiljømæssigt ansvar. Den skal i samarbejde med virksomhedens medarbejdere sikre et godt arbejdsmiljø for alle. MVZ ønsker gennem denne APV, at sikre og dokumenterer, at virksomhedens politik gennemføres og medarbejdernes bevidsthed om arbejdsmiljø styrkes. Planlægning af indkøb MVZ ønsker ved planlægning og indkøb (i samarbejde med sikkerhedsorganisationen), at alternative muligheder med anvendelse af anden teknologi, andre stoffer /materialer og materiel overvejes således, at de valgte løsninger belaster mindst muligt, såvel mennesker som miljøet. Thomas Lauridsen står for indkøb og skal altid tage hensyn til nærværende arbejdsmiljøpolitik. Underentreprenører og leverandører MVZ forventer at underentreprenører og leverandører overholder de gældende arbejdsmiljøregler. Instruktioner og APB - arbejdspladsbrugsanvisninger Ved enhver anskaffelse af materiel og materialer skal det undersøges om der foreligger instruktioner/ brugervejledninger/ sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger i firmaet. Thomas Lauridsen er ansvarlig herfor. Udførelse af arbejdet Alt arbejde skal planlægges og udføres således, at den der udfører arbejdet, ikke udsættes for unødig risiko, uheld eller sundhedsskadelige påvirkninger. Denne planlægning skal foretages så tidligt i processen som muligt. Hvis det findes nødvendigt, skal der udarbejdes sagsspecifikke arbejdsbeskrivelser / arbejdsprocesvurderinger for det enkelte stykke arbejde. Disse vil sammen med den nødvendige tilpassede instruktion, bruges i forbindelse med opstart af en opgave. Såfremt alle arbejdsopgaver/processer er kendte, vil der ikke foreligge en sagsrelateret APV. Instruktion og uddannelse Medarbejdernes løbende videreuddannelse sikres gennem grundig instruktion af nyansatte og tilpasset instruktion til alle medarbejdere. Se desuden uddannelses- og kursusoversigt. Ledelsen udpeger de relevante personer til at foretage instruktion. Der foretages instruktion ved indførelse af nye maskiner og materiel, og ved gennemgang af ikke kendte arbejdsprocesser. Sikkerhedsgennemgang / møder - For at effektivisere arbejdsmiljøet holdes virksomhedens APV løbende ajour, dels til sikring af igangværende samt ny opstartede arbejdspladser, men også som grundlag for forbedring af sikkerhedsorganisationens planlægning, prioritering og budgettering omkring løsninger af arbejdsmiljøproblemer.

4 4 Der afholdes et kvartårligt sikkerhedsmøde, hvor APVen gennemgås. På dette møde deltager sikkerhedsorganisationen. Alle øvrige medarbejdere har pligt / ret til, at komme med input, kommentarer, forslag, kritik m.m. til sikkerhedsrepræsentanten / ledelsen, som derefter har pligt til at fremægge det på mødet. Medarbejderne skal tages alvorligt og alle skal opleve, at de selv er en del af processen omkring den løbende forbedring af virksomhedens arbejdsmiljø. MVZ vil sikre, at der føres et effektivt tilsyn såvel på kontor / lager / værksted som på byggepladserne. Dette effektiviseres ved en årlig sikkerhedsgennemgang af hele virksomheden (sikkerhedsorganisationen deltager). Den skriftlige gennemgang vil indgå i det halvårlige møde. Alle nyansatte får udleveret en Personalehåndbog, hvor der er henvisning til denne mappe. Værktøjsgennemgang Al el drevent værktøj og maskiner gennemgås halvårligt af en medarbejder med relevant uddannelse. Øvrige lovpligtige eftersyn på materiel foretages efter gældende lovgivning. Alle medarbejdere SKAL sørge for at defekt værktøj/maskiner afleveres til reparation. Velfærdsforanstaltninger Det skal til enhver tid sikres at alle medarbejderne kan komme på toilettet og få vasket hænder i løbet af dagen. Skurforhold stilles til rådighed efter gældende regler på området. Ved opstart af hver sag, vurderes det hvilke foranstaltninger der skal foretages. Rygning Det er kun tilladt at ryge såfremt det ikke er til gene for andre. Den til enhver tid gældende lovgivning omkring rygning, samt bygherrens regler omkring rygning skal altid respekteres. Endvidere er det ikke tilladt at ryge, hvor der er fare for brand, eksplosion etc. Alkohol Alkohol og andre rusmidler virker som bekendt sløvende og nedsætter reaktionsevnen. Derfor mener firmaet, at indtagelse af alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med arbejde er en dårlige kombination, som øger risikoen for at komme til skade. (Det er jo heller ikke tilladt, at køre bil i påvirket tilstand!) På den baggrund tillader vi ikke, at der indtages alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden. Ligeledes er det heller ikke tilladt, at møde påvirket på arbejde. Oprydning ALLE skal til enhver tid sørge for at der er ryddeligt, så man udgår risiko for ulykker. Roder det med affald, der udgør en sikkerhedsrisiko, og det ikke tilhører en selv, må man sørge for at der er andre der tager sig af det. Man må aldrig bare lade det ligge. Dette gælder for såvel kontoret, værksted/lager og ikke mindst byggepladserne.

5 5 Vedrørende krav og retningslinier til fremmede håndværkere / besøgende og andre der udfører arbejde eller færdes på virksomhedens arealer. De der færdes på virksomhedens arealer skal følge gældende retningslinier udstukket i Arbejdsmiljøloven, samt virksomhedens arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler. Respekteres retningslinierne ikke, kan det medføre bortvisning fra virksomhedens arealer. Alle skal henvende sig til personalet efter ankomst Ved påbud eller når det i øvrigt er nødvendigt skal der bæres hjelm, sikkerhedssko eller andre værnemidler Adgang til afspærrede områder, skal aftales med byggeledelsen Ved slukning af vand, strøm o.l. skal byggeledelsen informeres forud Oprydning skal ske på eget initiativ og altid efter endt arbejde Alle har pligt til at gøre opmærksom på, hvis arbejdet ikke foregår sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt

6 6 SIKKERHEDSORGANISATION Ledelsesvalgt Thomas Lauridsen Medarbejdervalgt Aksel Petersen Medarbejdervalgt Freddy Pedersen Har sikkerhedsuddannelsen Har sikkerhedsuddannelsen Har sikkerhedsuddannelsen DAGSORDEN FOR SIKKERHEDSMØDER Dato: Tilstede: Referent: Godkendelse af referat Orientering om byggesager og deres status, herunder orientering om kommende aktiviteter i relation til arbejdsmiljøspørgsmål Arbejdsmiljøspørgsmål vedr. kontoret / administrationen Nyt fra sikkerhedsorganisationen Opfølgning på ulykker og nær ved ulykker Opfølgning på arbejdsrelateret sygdom Indkøb af materiel og materialer Opfølgning på APV Ny mødedato og evt. forslag til ny dagsorden Eventuelt Referaterne indsættes i denne mappe.

7 7 APV Kortlægning Administration Er indeklimaet tilfredsstilende? Temperaturen / luftkvaliteten i arbejdslokalerne tilfredsstillende Fodkulde og træk (vinduer/døre/ventilation). Fugtskader (mug og skimmelsvampe) Rengøringsstandarden Statisk elektricitet Tobaksrøg Er de fysiske forhold, lys og lyd tilfredsstillende? Arbejdsrummet - passende størrelse Inventar indstilles så det passer til dig og dine arbejdsopgaver (instruktion) Edb-skærm placeret hensigtsmæssigt spejlinger / reflekser / blænding fra dagslys Belysninger på arbejdspladsen, ved skærm og ved andet arbejde, dagslystilgang Variere arbejdsstillinger Akustikken i lokalet / undgå generende støj Spiserum og bade/toiletforhold Fungerer skærm, mus og tastatur fysisk tilfredsstillende? Læsebriller velegnede til skærmarbejde Plads til at hvile hænderne foran tastaturet / passer mus/pegeredskab til dig og dine arbejdsopgaver Støtter bordpladen underarmen ved brug af mus Kender du genvejstaster som kan mindske din brug af mus Edb-udstyret velegnet til arbejdsopgaverne Er det psykiske arbejdsmiljø tilfredsstillende? Lange perioder med for stor arbejdsmængde / overarbejde Alenearbejde Tidspres / indflydelse / modstridende krav / svære opgaver Tilstrækkeligt afvekslende arbejdsopgaver Udviklingsmuligheder Hjælp og støtte fra kolleger / ledelse Omgangstone / mobning / chikane Instruktion / information Risiko for vold Andet - herunder gravides forhold

8 8 APV Kortlægning Bygge og anlæg. Vejrlig træk / varme / kulde / regn Støj fra eget /andres arbejde / unødig støj / dårlig akustik // værnemidler Vibrationer - værnemidler Støv fra eget/andres arbejde // værnemidler Belysning / indretning af arbejdspladsen byggepladsen/værkstedet // adgangsveje / interne færdselsveje Indeklima ventilation, rygning, fugt m.m. Risiko for ulykker fare for fald/nedstyrtning/nedfald/udskridning // oprydning / rækværk / afstivning / fastgørelse Stillads-, lift- og stigearbejde regler / uddannelse - kurser Overbelastninger / nedslidning tunge løft-træk / arbejdsstillinger / EGA / hjælpemidler Smitterisiko arbejde i bl.a. kloaker / kanyler / duemøj Velfærdsforanstaltninger sanitære forhold/adgang til vand/skurforhold Trivsel og samarbejde lange perioder med for stor arbejdsmængde /overarbejde // alenearbejde // tidspres/indflydelse/modstridende krav/udviklingsmuligheder // omgangstone/mobning/chikane // instruktion/information til at passe arbejdet // risiko for vold Kemiske stoffer arbejdspladsbrugsanvisninger / instruktion / uddannelse kurser (epoxy, styren, asfalt, svejsning og asbest) // Er arbejdet med kræftfremkaldende stoffer godkendt og anmeldt? Maskiner, tekniske hjælpemidler og / eller løftegrej brugervejledninger/skriftlig instruktion / årlig lovpligtig gennemgang / visuel instruktion / uddannelse - kurser Arbejdsmiljørelateret sygdom skal oplyses af den enkelte medarbejder Andet - herunder gravides forhold Sikkerhedsgruppen: Valg af sikkerhedsrepræsentant Sikkerhedsmøder (min. 4 gange årligt) Sikkerhedsgennemgange (min. 1 gang årligt) Susanne Fris

9 9 Handlingsplan - for forebyggelse af sygefravær der relaterer til arbejdsmiljøet - herunder det psykiske arbejdsmiljø Hvem / Navn Dato for 1. sygedag: Sygdommen (Art / behandling) Årsagen til sygdommen Har der før været tilløb til lignende sygdom: Forebyggende foranstaltninger: Tidspunkt for gennemførsel Tidspunkt for afslutning På lang sigt: På kort sigt: Ansvarlig: Underskrift af den ansvarlige for gennemførsel og overholdelse af tidsplanen:

10 10 OVERSIGTSSKEMA over sygefravær Periode / Dato Navn Årsag / Arbejdsmiljørelateret Sygdom / syndrom Bemærkninger

11 11 OVERSIGTSSKEMA over ulykker og nær ved ulykker Afdeling Dato Navn Årsag Skade Anmeldt Bemærkninger

12 Kortlægning af arbejdsulykken Skadeslidte og ulykkeslokalitet: Navn / stilling: Ulykkesstedet: Dato og kl. for ulykken: Skadens omfang og årsag, samt behandling: Årsagen til ulykken: Ulykkeshændelsen hvad skete der? Evt. maskindata (type, årgang og fabrikat): 12 Var sikkerhedsforanstaltningerne mangelfulde: Hvis ja, beskriv hvilke/hvordan: Andre aktiviteter ved arbejdsulykke: Ja Nej Kontaktperson / Bemærkn.: Har politiet optaget rapport: Er der optaget rapport af Arbejdstilsynet: Er skadeslidte afhørt: Er evt. vidner afhørt: Er der skadesseddel fra sygehus: Er skaden anmeldt til arbejdstilsynet: Er skaden anmeldt til forsikringsselskabet: Er skaden anmeldt til arbejdsskadestyrelsen: HHandlingsplan Uddybende spørgsmål til forebyggelse Ja Nej Hvis ja, noter hvilke Er der lignende risici andre steder: Har der før været tilløb til lignende ulykker: Forebyggende foranstaltninger: Tidspunkt for gennemførsel Tidspunkt for afslutning På lang sigt: På kort sigt: Ansvarlig: Sagsnavn / nr.:

13 Nærved ulykke registrering og undersøgelse 13 Hvad skete der? (Beskrivelse af nærved ulykken) Er lignende sket før? Hvorfor kom ingen til skade? Hvad ville konsekvenserne af en ulykke være blevet? Hvad var det der gjorde, at det næsten gik galt? Tekniske fejl i udstyr eller sikkerhedsanordninger? Fejl i vedligeholdelse eller service? Manglende uddannelse/instruktion? Dårlig kommunikation? Andet.. Hvad skal der gøres, for at noget lignende, ikke kan ske igen? Vi skal Hvem har ansvaret for, at det ikke kan eller vil ske igen? / Hvornår er det i orden?

14 14 UDDANNELSES / KURSUS OVERSIGT Medarbejder Navn Eksist. Uddannelse / Kursus Kommende kursus / efteruddannelse Dato

15 15 LOVPLIGTIGE EFTERSYN for værktøj / maskiner Nr. Type Dato Hvem Bemærkninger / mangler Ansvarlig for udbedring af mangler Godkendt

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere