ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 }

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 }"

Transkript

1 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 } Side 1 Årsberetning

2 INDHOLD Året der gik - side 4 Det politiske arbejde i DS Håndværk & Industri - side 8 Nye overenskomster - side 10 Industri og smede - side 12 Vvs - side 14 Energi og miljø - side 17 Beslagsmede - side 20 Drift og strategi - side 22 Uddannelse - side 24 Forsikring - side 26 Q-kontrol - side 27 Håndværkets Ankenævn - side 27 DS Håndværk & Industri - side 28 DS-bladet - side 30 Tak til EC Maskinfabrik A/S for lån af fotos til årsberetningen.

3 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 }

4 Året der gik Da verden ændrede sig... Verden ændrede sig for de fl este virksomheder i det forgangne år. Det har været et barsk år for rigtigt mange medlemmer af DS Håndværk & Industri. Vvs-medlemmerne i foreningen er sluppet relativt nådigt gennem krisen, som til gengæld har været hård ved industrivirksomhederne. De nyeste tal viser desværre, at mange virksomheder fortsat kæmper med manglende efterspørgsel og dårlig likviditet. DS Håndværk & Industri gør en forskel for medlemsvirksomhederne. Både helt konkret med rådgivning og information og mere abstrakt med følelsen af, at der er nogen, der støtter op og trækker i samme retning. Når medlemsvirksomhederne har lavkonjunktur, får sekretariatet i DS Håndværk & Industri fl ere opgaver. Derfor har det forløbne år været præget af stor travlhed. Der er mange fl ere henvendelser i Juridisk afdeling, Regnskabsafdelingen ekspederer feriepengesager som aldrig før, konsulenterne har været på fl ere virksomhedsbesøg og har arrangeret fl ere temamøder og konferencer for medlemmerne, Uddannelsesafdelingen har støt stigning i antal kursister, og i januar 2010 rundede vores hjemmeside for første gang besøg på en måned. Men der har heldigvis også været fokus på at igangsætte nye initiativer til gavn for medlemsvirksomhederne. Stor kampagne for DS-garanti I sensommeren og efteråret 2009 igangsatte vi en stor kampagne for DS-garanti. Kampagnen blev betalt af det såkaldte særlige vvs-bidrag og bestod af busser, der over hele landet reklamerede for DS-garanti og opfordrede forbrugerne til at vælge en autoriseret vvs er. Busreklamerne suppleredes af annoncer i Idényt og af en opdateret hjemmeside på Vi benyttede også lejligheden til at udskifte vores to reklametavler i Byggecentrum i Ballerup og Middelfart. Og sidst men ikke mindst blev der lavet en informationsfolder om DS-garantiordningen, som vvs-medlemmer gratis kunne og kan få til at omdele til potentielle kunder i deres lokalområde. Rabatportalen Rabatportalen gik i luften i oktober Rabatportalen er et kommercielt drevet indkøbsfællesskab, som ejes af DS Håndværk & Industri sammen med Danske Snedker- og Tømrermestre, Danske Anlægsgartnere og Håndværksrådet. Medlemmer af DS Håndværk og industri er automatisk medlemmer af Rabatportalen, der er Danmarks største indkøbsportal. DS Håndværk & Industri med i Vækstforum Næstformand for DS Håndværk & Industri Henning Nielsen blev i begyndelsen af september 2009 udpeget til regeringens nye Vækstforum. Det er meget positivt, at regeringen nu indtænker de små og mellemstore virksomheder i denne form for strategisk arbejde. Det er naturligvis altafgørende, at vi får indfl ydelse på udviklingen af regeringens politik, men hidtil har vi desværre set, at de små og mellemstore virksomheder er blevet repræsenteret for lidt i tænketanke, arbejdsgrupper og råd. I DS Håndværk & Industri fi nder vi dagsordenen for Vækstforums arbejde meget tilfredsstillende. Vækstforum har forstået at slå ned på emner, der er helt centrale i forhold til de små og mellemstore virksomheder. Det er områder, hvor vi i den grad har noget at byde på. I relation til de små og mellemstore virksomheder er der et stort udviklingspotentiale, og der er store muligheder for Danmark ved at satse på netop disse områder. Også i de regionale Vækstfora er DS Håndværk & Industri godt repræsenteret. Formand Jim Stjerne Hansen sidder i Vækstforum Sjælland og hovedbestyrelsesmedlem Johnnie Hansen i Vækstforum Hovedstaden. Mere fokus på kommunikation På kommunikationssiden er der sket meget nyt det seneste år. Hjemmesiden har fået nyt layout, og der er blevet arbejdet meget med at forbedre strukturen på siden, så nyheder, informationer og hjælpeværktøjer er nemmere at fi nde. Hjemmesiden opdateres løbende med information om relevante og aktuelle emner. Det elektroniske nyhedsbrev udkommer fast hver torsdag til over modtagere. Omkring 40 % af modtagerne åbner og læser i gennemsnit nyhedsbrevet hver uge. Medlemmer uden registreret -adresse får et skriftligt resumé af nyhedsbrevet én gang i kvartalet. Vi har også arbejdet med foreningens grafi ske profi l, så brochurer, hjemmeside, nyhedsbrev og andet materiale fra foreningen nu fremstår ensartet og professionelt. Der har naturligvis været mange fl ere nye initiativer i DS Håndværk & Industri i det forløbne år. På de følgende sider er det politiske arbejde samt de projekter og tiltag, vi har arbejdet med i det forløbne år, beskrevet under de respektive brancher og fagområder. Side 4 Årsberetning

5 Årsberetning Side 5

6 Året der gik DET MENER DS HÅNDVÆRK & INDUSTRI Vi er tæt på vores medlemmer DS Håndværk & Industri arbejder for de små og mellemstore virksomheder og har også erhvervspolitisk en stadig mere synlig rolle med klare holdninger til centrale mærkesager. Netbanksagen Efter en konkret sag i foråret 2009 hvor en af DS Håndværk & Industris medlemsvirksomheder stod til at miste 1,8 mio. kr. efter et indbrud i deres netbank, har vi kørt en lang kamp både politisk og i medierne for at få ændret reglerne på området. Det er overraskende, hvor svært det har været at fi nde konkret politisk opbakning i denne sag. Men allersidst i 2009 nedsatte Økonomiog Erhvervsministeriet gennem Finanstilsynet endeligt en arbejdsgruppe, som skal se på problemet med den manglende sikkerhed for virksomheders netbank. Vi er glade for, at der langt om længe er kommet skred i sagen og dermed udsigt til en løsning, der kan sikre vores medlemmer. Vi er repræsenteret i arbejdsgruppen via Håndværksrådet, som har lavet en intern arbejdsgruppe blandt de af deres medlemsorganisationer, der er interesserede i at følge sagen og arbejdet tæt. Multimedieskatten Den nye multimedieskat er desværre yderst aktuel for vores medlemsvirksomheder. Danmark er heldigvis godt med i forhold til den teknologiske udvikling mobiltelefoner og computere er en del af vores alle sammens hverdag, og langt de fl este både unge og gamle bruger elektronikken nemt og ubesværet både privat og arbejdsmæssigt. Multimedieskat bomber, ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder, i den grad udviklingen tilbage. Medarbejderne bliver begrænset i deres fl eksibilitet, og virksomhederne er blevet pålagt en voldsom administrativ byrde i forhold til at administrere og kontrollere deres medarbejdere, hvis de vil undgå multimediebeskatning. Multimedieskatten er blevet præsenteret som en skat på fryns eller særlige goder for udvalgte medarbejdere. Men vi nærmer os (heldigvis) en situation i Danmark, hvor en mobiltelefon og en computer for langt de fl este ikke har nogen form for luksuspræg men er et helt almindeligt arbejdsredskab. DS Håndværk & Industri er imod multimedieskatten og har derfor protesteret kraftigt i medierne og gennem vores politiske kontakter. Administrative byrder Regeringens afbureaukratiseringsplan fra marts 2009 er positiv set med de små og mellemstore virksomheders briller. Målet er en lettelse af de administrative byrder med 25 %, så de små og mellemstore virksomheder kan bruge deres tid og ressourcer til at producere og servicere. Desværre ser det stadig her over et år efter ud som om, det halter med de reelle resultater af regeringens plan. Virksomhederne oplever ikke de lettelser, regeringen mener at have opnået, og selv hvis man tager regeringens egne opgørelser for pålydende, er der meget langt igen. Statistik er nødvendig. Både i forhold til politik og økonomi har politikerne og de offentlige myndigheder brug for præcise oplysninger fra de danske virksomheder. Men i mange tilfælde kan man være i tvivl om formålet med alle undersøgelserne, kontrollerne og indberetningerne. Derfor er det tvingende nødvendigt, at regeringen tager hårdere fat om problemet med de administrative byrder i de små og mellemstore virksomheder. Stærkere klimaprofil Danmark er kendt som førende inden for energi og miljø. Det skal udnyttes til at skabe en endnu stærkere klimaprofi l samt til at øge produktivitetsvæksten. De praktiske energiløsninger, som udvikles og implementeres i de små og mellemstore virksomheder, skal kobles sammen med forskningsmiljøer og med institutioner, der målrettet arbejder med salg og eksport. De udførende virksomheder har ikke selv alle kompetencer og ressourcer til at markedsimplementere bredere end til en begrænset kundeportefølje. Den innovative udvikling, der udføres blandt landets små og mellemstore virksomheder på energiområdet, skal i markant grad udnyttes, så der skabes reel produktivitetsvækst. DS Håndværk & Industri foreslår derfor, at der etableres samarbejdskontrakter mellem virksomheder, forskningsmiljøer og sælgere, så de gode idéer udnyttes og bliver til kommercielle løsninger på energiforbedringer og produktivitetsvækst. DS Håndværk & Industri foreslår, at staten bidrager med fi nansiering i den indledende fase. Samarbejdskontrakter skal tage udgangspunkt i den konkrete energiløsning, og etablerede samarbejdskontrakter skal mangfoldiggøres, så det skaber yderligere motivation og interesse for endnu fl ere leverandører og forskere. Treenigheden mellem leverandør, forsker og sælger vil give markante synergieffekter, så udvikling og forskning bliver brugbar og imødekommer kunders behov. Innovation Det er utroligt vigtigt, at vi styrker de små og mellemstore virksomheder inden for de produktive fag, og de skal motiveres til yderligere innovation og udvikling. DS Håndværk & Industri mener, at vi i meget højere grad skal motivere og styrke omfanget af vækstprogrammer, hvor der er nem adgang for de små og mellemstore virksomheder som for eksempel de nuværende videnkupon og videnpilot. Det skal være bedre adgang til risikovillig kapital med krav om innovation, og der skal etableres attraktive forskningspro- Side 6 Årsberetning

7 jekter uden administrativt bøvl for de små og mellemstore industrivirksomheder. CO2-besparelser CO2-besparelser stod højt på den politiske dagsorden i 2009, og der er al mulig grund til at tro, at det også bliver et af de absolut hotteste emner i den kommende tid. Men CO2-besparelser er ikke håndgribelige, og de er svære at forklare forbrugerne i forhold til deres daglige energiforbrug. Men det er tvingende nødvendigt at mindske CO2-udledningen. Regeringen forsøger derfor at styre eller ændre energiforbruget ved f.eks. at yde tilskud til udvalgte energiforbedringer. Det virker desværre som om, regeringen her ikke går efter den optimale løsning men i stedet har forudbestemte meninger om hvilke energianlæg, det er bedst at satse på efter nogle kriterier, som ikke er helt gennemskuelige. Regeringens puljetænkning virker med de briller halvfærdig eller hovsaagtig. Formand Jim Stjerne Hansen Næstformand Henning Nielsen Uddannelse Der er behov for et højere uddannelsesniveau og generelt styrkede kompetencer inden for de produktive fag. Vi har og ikke mindst får knaphed på kvalifi ceret arbejdskraft, så vi har brug for, at alle unge kommer ind i uddannelsessystemet. Vi har behov for, at der opbygges prestige i de produktive fag gennem vejledere, medier og signaler fra regeringen. DS Håndværk & Industri foreslår, at det nuværende uddannelsessystem i højere grad modulopbygges, så alle kan sluses ind og motiveres til yderligere uddannelse. Et modulopbygget system skaber plads til både stærke og svage unge. De unge skal kunne udvikle deres eget uddannelsesforløb f.eks. fra smed over tekniker til ingeniør men i det tempo, der er relevant for den enkelte. Det nuværende uddannelsessystem skal udvikles og kombineres med styrket innovation. Praktik og teori i vekselvirkning og kombination skaber succes, og der skal udvikles læringsmetoder, der stimulerer kreativitet og innovation. Med penge til ekstra praktikpladser gør regeringen en indsats for at bekæmpe den stigende ungdomsarbejdsløshed og problemet med manglende praktikpladser. Det er positivt. Uddannelse er fundamentet for det danske velfærdssamfund og af afgørende betydning for, at vores unge får fodfæste på arbejdsmarkedet. Regeringens initiativer løser dog ikke problemerne på længere sigt. Kun omkring 10 % af samtlige virksomheder i Danmark uddanner lærlinge/elever. Og det er især de små og mellemstore virksomheder, som påtager sig dette uddannelsesansvar. Hele 40 % af medlemsvirksomhederne i DS Håndværk & Industri uddanner lærlinge. Men både de store virksomheder og det offentlige halter langt bagefter med at uddanne lærlinge. Og den problemstilling skal der gøres noget ved for at løse problemet med den stigende ungdomsarbejdsløshed. Hovedbestyrelsen: Jim Stjerne Hansen (formand) Henning Nielsen Hanne Nylev Frank Bunde Steen Tycho Hansen Hans-Jørn Krogh Hansen Leif Kjeldahl Leif Frisk John Kristensen Johnnie Hansen Willy Toxvig Bruno Kiel John Nielsen Jørgen Christensen Christian Bille Larsen Direktør Lars Bode Årsberetning Side 7

8 Det politiske arbejde i DS Håndværk & Industri Bedre og mere synlige ydelser... Det politiske arbejde i DS Håndværk & Industri koordineres i en række udvalg, som varetager medlemmernes interesser og planlægger aktiviteter inden for det pågældende fagområde. Brancheudvalgene Industri og smede, Vvs, Energi og miljø samt Beslagsmede beskæftiger sig med faglige og tekniske metoder, processer, materialer og teknologi samt lovgivning på området. De driftmæssige udvalg Drift og strategi, Arbejdsmarked, Uddannelse og Forsikring beskæftiger sig med de bredere tendenser, udvikling og behov. Udvalgene koordinerer viden om, kendskab til og kontakt med eksperter, fagfolk og vidensinstitutioner og samler overblik over projekter, erhvervsfremmetilbud og -programmer. Drift og strategi Arbejdsmarked Uddannelse Forsikring Industri og smede Vvs Energi og miljø Beslagsmede Ny udvalgsstruktur I 2009 indførte DS Håndværk & Industri en ny struktur på det politiske arbejde, så udvalgene nu i højere grad består af både politisk valgte repræsentanter og menige repræsentanter ildsjæle der er udpeget til det enkelte udvalg af Hovedbestyrelsen på baggrund af deres erfaring og kompetence på et konkret område. På denne måde understøtter vi i endnu højere grad vores overordnede strategi om bedre og mere synlige ydelser til medlemmer samt ikke mindst at være tæt på de problemstillinger, de står overfor. Udvalgenes arbejde i det forløbne år præsenteres her i beretningen. REGIONSARBEJDET DS Håndværk & Industris regionsarbejde er forankret i fem regionsudvalg, som varetager DS Håndværk & Industris interesser på det regionale område og er samarbejdsorgan for lokalafdelingerne i regionsområdet. Regionerne arbejder med at påvirke regionale politiske forhold af betydning for medlemsvirksomheder og branchen i regionens område - blandt andet de fem offentlige vækstfora, erhvervsskolerne m.m. De overordnede målsætninger for regionsarbejdet er at arbejde for, at DS Håndværk & Industri er kendt og anerkendt blandt regionale erhvervsaktører med interesse for vores medlemsvirksomheder samt at øge DS Håndværk & Indsutris medlemsvirksomheders udbytte af regionale aktiviteter og midler. Det følgende er eksempler på nogle af de konkrete aktiviteter, der i det forløbne år er blevet igangsat i regionalt regi: Der er indledt et tæt samarbejde med de 5 væksthuse, som yder specialiseret erhvervsfremmeservice til virksomhederne. DS Håndværk & Industri er partner i en stor strategisk satsning, Energi på havet, der skal være med til at understøtte udviklingen af offshorebranchen og hjælpe små og mellemstore virksomheder i gang i denne branche. I samarbejde med Risø er der udbudt et netværksforløb for virksomheder med interesse i fremtidens energiteknologier. I samarbejde med Håndværksrådet og med støtte fra Vækstforum Sjælland er der afholdt kursus i energirenovering. Målet er at gøre håndværkeren bedre til at realisere energibesparelser hos kunden. DS Håndværk & Industri er medstifter af foreningen Alliancen for Grøn Offshore Energi, som er etableret for at sikre, at Danmark også i fremtiden er førende inden for grøn offshore energi. Stålcentrum er et netværk for virksomheder inden for procesudstyr til fødevareindustrien. Netværkets mål er at skabe vækst inden for fremstilling af maskiner og udstyr til fødevareindustrien. DS Håndværk & Industri har etableret samarbejde med Stålcentrum om temadage, konferencer og generelle udviklingstiltag i branchen. Der er etableret kontakt til brancheorganisationen Vindmølleindustrien med henblik på erfaringsudveksling og mulige samarbejdsrelationer. Der er specielt fokus på erfaringerne fra Midtvind, som er et underleverandørnetværk for virksomheder i vindmøllebranchen. Udviklingsforum Odense har sammen med en række fynske kommuner fået tilskud af Region Syd til at gennemføre undersøgelsen Innovationsbehov og barrierer i jern- og metalbranchen. DS Håndværk & Industri har indgået aktivt i projektet. LOKALAFDELINGERNE DS Håndværk & Industri er opdelt i 21 lokale afdelinger, der med Side 8 Årsberetning

9 hvert deres geografi ske område dækker hele landet. Lokalafdelingerne er selvstændige foreninger med selvstændig økonomi og bestyrelse. Lokalafdelingerne er repræsenteret i DS Håndværk & Industris hovedbestyrelse og deltager i generalforsamlingen, som er den højeste myndighed, med et antal delegerede der er beregnet ud fra antallet af medlemsvirksomheder i den pågældende lokalafdeling. Det fælles regionsudvalg: Frank Bunde (udvalgsformand) Hanne Nylev Johnnie Hansen John Nielsen Jørgen Christensen Årsberetning Side 9

10 Nye overenskomster Resultatet blev økonomisk forsvarligt... Pr. 1. marts 2010 indgik DS Håndværk & Industri nye overenskomster. På timelønsområdet er der indgået overenskomst med Dansk Metal, 3F samt Blik- og Rørarbejderforbundet. På funktionærområdet er der indgået overenskomst med HK/Privat og med Teknisk Landsforbund. Forhandlingerne om de nye overenskomster foregik i skyggen af de alvorlige økonomiske og beskæftigelsesmæssige problemer, som siden efteråret 2008 har præget virksomhedernes hverdag. Derfor var det af afgørende vigtighed, at overenskomstresultatet blev økonomisk ansvarligt, så virksomhederne blev påført så begrænsede økonomiske belastninger som overhovedet muligt. Det er DS Håndværk & Industris opfattelse, at dette er lykkedes. Historisk lav regulering af satser Reguleringerne af genesatserne og mindstelønningerne ligger på et historisk lavt niveau, og for første gang siden indførelsen af arbejdsmarkedspensionen, er der ikke sket stigninger i indbetalinger til pension. Det samme gælder indbetalingerne til fritvalgskontoen. Fratrædelsesgodtgørelse Prisen for de historisk lave reguleringer var, at der på dele af timelønsområdet blev indført en ny fratrædelsesgodtgørelse. Formålet med fratrædelsesgodtgørelsen er, at den skal udjævne en del af den lønnedgang, en medarbejder får ved overgang fra løn til arbejdsløshedsunderstøttelse. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør forskellen mellem dagpenge og den hidtidige løn med fradrag af 15 %. Godtgørelsen udbetales i 1 måned, når medarbejderen har mindst 3 års anciennitet, i 2 måneder efter 6 års ansættelse og og i 3 måneder efter 8 års ansættelse. Fratrædelsesgodtgørelsen skal kun betales, hvis opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold. Hvis opsigelsen skyldes medarbejderens egne forhold, skal den ikke betales. Der skal heller ikke betales fratrædelsesgodtgørelse, hvis medarbejderen efter opsigelsen ikke har ret til fulde dagpenge. Fratrædelsesgodtgørelsen skal ikke betales til vvs-medarbejdere, til funktionærer eller til medarbejdere i funktionærlignende ansættelse. Udvidet forældreorlov Det blev også aftalt, at adgangen til betalt forældreorlov blev udvidet med 1 uge til faderen og 1 uge til moderen. Den maksimale betalingssats blev ikke forhøjet. Ændringen træder i kraft 1. marts Forsikring til lærlinge Lærlinge, som påbegynder læreforholdet inden de er fyldt 20 år, er ikke berettiget til arbejdsmarkedspension. Disse lærlinge skal pr. 1. marts 2011 omfattes af forsikringsdelen i arbejdsmarkedspensionen. Kompetenceudvikling Efter ønske fra mange medlemsvirksomheder er den hidtidige forsøgsordning for medarbejdernes kompetenceudvikling bortfaldet pr. 28. februar Vi vender således tilbage til den oprindelige aftale, hvor medarbejdernes kompetenceudvikling alene fi nansieres af indbetalingerne til kompetenceudviklingskontoen. Virksomhederne skal herudover ikke betale løn eller andet til medarbejdernes deltagelse i kompetenceudviklingskurser. Forenkling af fritvalgskontoen Mange virksomheder har ønsket en forenkling af administrationen af fritvalgskontoen. Ved forhandlingerne med HK/Privat og med Teknisk Landsforbund lykkedes det at opnå enighed om en væsentlig forenkling af funktionærernes fritvalgskonto. På funktionærernes fritvalgskonto indbetales kun 1 %, som efter aftale kan udbetales i én eller to årlige portioner. På funktionærers feriefridage modtager de den sædvanlige løn. Der er således ikke længere besvær med at regulere i lønnen og hente betalingen fra fritvalgskontoen. Varierende ugentlig arbejdstid På hele timelønsområdet og på HK-området er der skabt lettere og udvidede muligheder for at etablere varierende ugentlig arbejdstid. Hensigten er at give navnlig de mindre virksomheder mulighed for at tilrettelægge arbejdet mere fl eksibelt, så der tages højde for f.eks. sæsonbestemte ændringer i produktionen. Et tilfredsstillende resultat Det er vores opfattelse, at de indgåede overenskomster tager et afbalanceret hensyn til medlemsvirksomhedernes vanskeligheder. Begge sider af forhandlingsbordet har måttet bidrage til resultatet, som efter DS Håndværk & Industris opfattelse giver virksomhederne mulighed for at komme igennem den økonomiske krise uden store overenskomstbestemte udgiftsstigninger. Samtidig er nogle centrale punkter fra medlemmernes ønsker til forenklinger blevet gennemført. Vores konklusion er, at overenskomstresultaterne må betragtes som tilfredsstillende. Side 10 Årsberetning

11 Arbejdsmarkedsudvalget: Jim Stjerne Hansen (udvalgsformand) Steen Tycho Hansen Henning Nielsen Årsberetning Side 11

12 Industri og smede Den fremtidige konkurrenceevne bør styrkes... Den nuværende lavkonjunktur har bevirket, at langt de fl este industri- og smedevirksomheder har været nødsaget til at fokusere kraftigt på likviditet, tilpasning til reduceret niveau og dermed en stram effektivisering. Det har igen medført, at udviklingstiltag i form af udvikling af nye produkter, investering i ny teknologi m.v. har været sat i bero. Det har været nødvendigt for overlevelse men er også farligt for virksomhedernes fremtidige konkurrenceevne. Vi skal derfor være beredt til at motivere virksomhederne i branchen til udvikling, så snart der viser sig lidt optimisme igen. Nye krav til virksomhederne Kravene til virksomhederne vil stige i fremtiden. Vvs- og el-branchen har længe haft krav om en efteruddannelse (autorisation), og om at virksomhederne skal have et certifi ceret kvalitetsstyringssystem. Også inden for ventilations-, køle- og vindmøllebranchen kræves certifi cering/akkreditering. Sådanne lovkrav kommer nu også på industri- og smedeområdet. Det er nu et lovkrav, at virksomheder, der beskæftiger sig med bygningsstål, skal indføre kvalitetsstyring samt overholde en række europæiske harmoniserede standarder. Maskinleverandører til fødevarebranchen har længe skullet have egenkontrol og system for sporbarhed, og disse virksomheder skal nu også registreres hos Fødevarestyrelsen. DS Håndværk & Industri har udarbejdet et mindre egenkontrolsystem, som gratis kan hentes på vores hjemmeside. DS Håndværk & Industri oplever et stigende antal henvendelser fra medlemsvirksomheder om indføring af ISO kvalitetsstyring, ISO miljøledelsessystem og ISO arbejdsmiljøledelsessystem. Også her tilbyder vi konkret rådgivning til den enkelte virksomhed. DS Håndværk & Industri arbejder målrettet med rådgivning til medlemsvirksomhederne i forbindelse med både eksisterende og mulige kommende krav. Det nye maskindirektiv trådte i kraft i januar 2010, og der er derfor afholdt en række informationsmøder for medlemsvirksomhederne. Vi har gennemført en møderække i samarbejde med Dansk Metal, 3F samt Blik- og Rørarbejderforbundet om ny lovgivning om organisering af arbejdsmiljø og sikkerhedsorganisation, lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj og kommende lovgivning/aktiviteter på arbejdsmiljøområdet. og konkurrencen har fået priserne ned i et leje, som ligger langt fra, hvad løsningerne kostede for bare 5 år siden. Endvidere er der sket en forenkling af programmerings- og omstillingsmulighederne. DS Håndværk & Indsutri har etableret samarbejde med RoboCluster, et nationalt innovationsnetværk der samler de danske kompetencer inden for robotter, automation og intelligente, mekaniske systemer, og vi forventer fl ere aktiviteter på området i den kommende tid. KOMMENDE AKTIVITETER Erfagruppe for maskinbyggere På efterspørgsel fra en række medlemsvirksomheder planlægger DS Håndværk & Industri at starte en erfagruppe for maskinbyggere. Branchen møder mange udfordringer i deres hverdag og vil derfor have stor gavn af at sparre med hinanden. Efteruddannelse for portteknikere Vi arbejder i øjeblikket på en modulopbygget efteruddannelse for portteknikere. Det er planen, at uddannelsen bl.a. skal indeholde lovgivning for eftersyn mv., befæstigelse, sikkerhed ved arbejde i højden, ellære og god kundeadfærd. Uddannelsen udarbejdes i samarbejde med VIA i Horsens og forventes udbudt første gang i efteråret Industri- og smedeudvalget: John Nielsen (udvalgsformand) Michael Knudsen Brian B. Jensen Willy Toxvig Carsten Lauridsen Automatisering og robotteknologi DS Håndværk & Industri har i det forløbne år haft særlig fokus på robotteknologi. Der er en rivende udvikling inden for branchen, Side 12 Årsberetning

13 Årsberetning Side 13

14 Vvs Renoveringspuljen satte gang i projekter... Omkring halvdelen af medlemsvirksomhederne i DS Håndværk & Industri arbejder inden for vvs-området. Virksomhederne i denne branche spænder vidt fra den mere traditionelle vvs-installatør til kølevirksomheder og virksomheder, der arbejder med alternative energiformer som f.eks. installation af jordvarmeanlæg. Aktiviteterne på dette område er derfor mange og varierede. Der er også stor fokus på uddannelse og efteruddannelse, og inden for både lovgivning og certifi cering arbejder DS Håndværk & Industri både med konkret medlemsrådgivning og med politisk arbejde i forhold til kommende love og regler på området. AB Forbruger Virksomheder, der leverer byggearbejder til forbrugere og indtil videre har brugt AB92 som standardbetingelser, kan fra 1. januar 2010 i stedet bruge en særlig forbrugerkontrakt kaldet AB Forbruger - Almindelige Betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere. AB Forbruger er en frivillig standardkontrakt/betingelser, som parterne kan aftale at bruge. Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, TEKNIQ og Dansk Byggeri. I DS Håndværk & Industri er vi ikke begejstrede for AB Forbruger, fordi den efter vores mening er alt for kompliceret til formålet, og vi arbejder derfor for, at der ikke på længere sigt bliver tale om decideret lovgivning. Men vores medlemmer skal naturligvis være klædt på til at håndtere aftalen, og DS Håndværk & Industri arbejder på at gøre kontrakten mere tilgængelig, så den kan fungere som arbejdsgrundlag for medlemmerne. Branchemøder Det er vigtigt for vores medlemsvirksomheder at være på forkant med udviklingen i branchen, og DS Håndværk & Industri afholdt derfor i september 2009 i samarbejde med andre organisationer en række branchemøder rundt om i landet. Møderne fokuserede på højaktuelle emner for service- og installationsfi rmaer på energiområdet bl.a. Fokus på gasaftræk samt godkendelses- og installationskravene for aftræk Kriterier for at blive kompetent virksomhed, så man f.eks. uden at være autoriseret vvs-fi rma kan tilslutte VV-beholder til brugsvandssystem, når man installerer en kedel. Hvilke typer autorisationskrævende arbejder er mulige? Ny kedeleftersynsordning er på vej fra fra Energistyrelsen, der er enklere og mere målrettet de installationer, hvor der er rentable energibesparelser at hente. Bygningsreglementet og nye typer olieaftræk. Hvad er tilladt, og hvilke installationskrav vil gælde for de nye typer aftræk? Nye europæiske krav til kedler fra 2010 DS Håndværk & Industri tager initiativ til en ny møderække til efteråret Kølegruppe I 2009 satte DS Håndværk & Industri fokus på muligheden for at servicere kølevirksomheder i forhold til blandt andet lovkrav, certifi cering og uddannelse. Arbejdstilsynet har som myndighed tilbagekaldt deres tilsagn om anerkendelse af det kvalitetsstyringssystem, som Sikkerhedsstyrelsen kræver af vvs- og elinstallatører. Vores arbejde på området har afdækket fl ere uklarheder i administrationen af kølevirksomheder, og vi vil i den kommende tid se nærmere på reglerne fra de forskellige myndigheder og deres mulige efterlevelse. Dansk Standard - deltagelse i spejludvalg I 2009 indtrådte DS Håndværk og Industri i fem spejludvalg hos Dansk Standard: S 313 Ventilation, S 314 Vandinstallationer, S 315 Afl øbsinstallationer, S 316 Varmeinstallationer og S 181 Isolering. Et spejludvalg er det danske udvalg i det internationale standardiseringsarbejde. Deltagelse i spejludvalg betyder dermed indfl ydelse meget tæt på kilden, idet der ofte refereres direkte til standarder fra bygningsreglementet og anden lovgivning. Samarbejdsaftale med Danvak DS Håndværk & Industri indgik i efteråret 2009 en samarbejdsaftale med Danvak, som er et fagligt netværk, som har til formål at udbrede kendskabet til teknisk og videnskabelig udvikling inden for varme-, ventilations- og klimateknik, bygningsinstallationer, miljø, energiteknik og tilgrænsende områder. Udgangspunktet for vores samarbejde er et styrket udbytte hos vores respektive medlemmer. Organisationerne får et dybere fagligt vidensniveau, et bredere fagligt område og dermed mere kvalifi ceret service til organisationernes medlemmer. Medlemmer kan som følge af samarbejdsaftalen deltage på medlemsvilkår i hinandens arrangementer, og vi har planer om at tilbyde Danvak-kurser til medlemmerne af DS Håndværk & Industri. Danvaks kurser på varme- og ventilationsanlæg er meget anerkendte som efteruddannelse blandt rådgivere. FjR-Ordningen Fjernvarmebranchens Registreringsordning for servicemontører, FjR-Ordningen, er en landsdækkende, kvalitetssikret serviceordning for fjernvarme. FjR-Ordningen indeholder en række overordnede tekniske krav og specifi kationer til selve arbejdet, som omfatter et hovedeftersyn ca. hvert 6. år med en nøje gennemgang af alle installationer hos den enkelte kunde, der har med varme og varmt brugsvand at gøre. Hertil kommer et servicetjek Side 14 Årsberetning

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S årsberetning 07-08 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 07-08 Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

ÅRSBERETNING 04-05 1

ÅRSBERETNING 04-05 1 ÅRSBERETNING 04-05 1 Redaktør Håndværksrådets kommunikationschef, Marie Scott Poulsen Redaktionel tilrettelæggelse Håndværksrådets kommunikationsafdeling Layout og grafisk tilrettelæggelse Louise Breyen,

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

På sporet af fremtiden

På sporet af fremtiden Nr. 3 juni 2006 95. årgang På sporet af fremtiden Brintværksted på Gasmuseet Side 14 Er A-certifikatet i vanskeligheder? Side 6 Fælles vagtcentral for HNG og Midt-Nord Side 8-9 - det danske tidsskrift

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 2 - april 2007 HAN HAR VÆRET MINDRE VIRKSOMHEDERS - FRONTKÆMPER I 10 ÅR NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6

Læs mere

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Ledernes KarriereHjul Karriere er en løbende udvikling. Gennem KarriereHjulets seks trin får du konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig videre i karrieren. Du kan

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

Fire organisationer i front for klimaet

Fire organisationer i front for klimaet Tema: DI anbefaler en klimavenlig bilafgift. > 8 9 Vi pristjekker på nettet Hver anden dansker tjekker priserne på nettet, inden de går i butik, viser undersøgelse. > side 3 30 millioner til vækst 30 millioner

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere