ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 }

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 }"

Transkript

1 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 } Side 1 Årsberetning

2 INDHOLD Året der gik - side 4 Det politiske arbejde i DS Håndværk & Industri - side 8 Nye overenskomster - side 10 Industri og smede - side 12 Vvs - side 14 Energi og miljø - side 17 Beslagsmede - side 20 Drift og strategi - side 22 Uddannelse - side 24 Forsikring - side 26 Q-kontrol - side 27 Håndværkets Ankenævn - side 27 DS Håndværk & Industri - side 28 DS-bladet - side 30 Tak til EC Maskinfabrik A/S for lån af fotos til årsberetningen.

3 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 }

4 Året der gik Da verden ændrede sig... Verden ændrede sig for de fl este virksomheder i det forgangne år. Det har været et barsk år for rigtigt mange medlemmer af DS Håndværk & Industri. Vvs-medlemmerne i foreningen er sluppet relativt nådigt gennem krisen, som til gengæld har været hård ved industrivirksomhederne. De nyeste tal viser desværre, at mange virksomheder fortsat kæmper med manglende efterspørgsel og dårlig likviditet. DS Håndværk & Industri gør en forskel for medlemsvirksomhederne. Både helt konkret med rådgivning og information og mere abstrakt med følelsen af, at der er nogen, der støtter op og trækker i samme retning. Når medlemsvirksomhederne har lavkonjunktur, får sekretariatet i DS Håndværk & Industri fl ere opgaver. Derfor har det forløbne år været præget af stor travlhed. Der er mange fl ere henvendelser i Juridisk afdeling, Regnskabsafdelingen ekspederer feriepengesager som aldrig før, konsulenterne har været på fl ere virksomhedsbesøg og har arrangeret fl ere temamøder og konferencer for medlemmerne, Uddannelsesafdelingen har støt stigning i antal kursister, og i januar 2010 rundede vores hjemmeside for første gang besøg på en måned. Men der har heldigvis også været fokus på at igangsætte nye initiativer til gavn for medlemsvirksomhederne. Stor kampagne for DS-garanti I sensommeren og efteråret 2009 igangsatte vi en stor kampagne for DS-garanti. Kampagnen blev betalt af det såkaldte særlige vvs-bidrag og bestod af busser, der over hele landet reklamerede for DS-garanti og opfordrede forbrugerne til at vælge en autoriseret vvs er. Busreklamerne suppleredes af annoncer i Idényt og af en opdateret hjemmeside på Vi benyttede også lejligheden til at udskifte vores to reklametavler i Byggecentrum i Ballerup og Middelfart. Og sidst men ikke mindst blev der lavet en informationsfolder om DS-garantiordningen, som vvs-medlemmer gratis kunne og kan få til at omdele til potentielle kunder i deres lokalområde. Rabatportalen Rabatportalen gik i luften i oktober Rabatportalen er et kommercielt drevet indkøbsfællesskab, som ejes af DS Håndværk & Industri sammen med Danske Snedker- og Tømrermestre, Danske Anlægsgartnere og Håndværksrådet. Medlemmer af DS Håndværk og industri er automatisk medlemmer af Rabatportalen, der er Danmarks største indkøbsportal. DS Håndværk & Industri med i Vækstforum Næstformand for DS Håndværk & Industri Henning Nielsen blev i begyndelsen af september 2009 udpeget til regeringens nye Vækstforum. Det er meget positivt, at regeringen nu indtænker de små og mellemstore virksomheder i denne form for strategisk arbejde. Det er naturligvis altafgørende, at vi får indfl ydelse på udviklingen af regeringens politik, men hidtil har vi desværre set, at de små og mellemstore virksomheder er blevet repræsenteret for lidt i tænketanke, arbejdsgrupper og råd. I DS Håndværk & Industri fi nder vi dagsordenen for Vækstforums arbejde meget tilfredsstillende. Vækstforum har forstået at slå ned på emner, der er helt centrale i forhold til de små og mellemstore virksomheder. Det er områder, hvor vi i den grad har noget at byde på. I relation til de små og mellemstore virksomheder er der et stort udviklingspotentiale, og der er store muligheder for Danmark ved at satse på netop disse områder. Også i de regionale Vækstfora er DS Håndværk & Industri godt repræsenteret. Formand Jim Stjerne Hansen sidder i Vækstforum Sjælland og hovedbestyrelsesmedlem Johnnie Hansen i Vækstforum Hovedstaden. Mere fokus på kommunikation På kommunikationssiden er der sket meget nyt det seneste år. Hjemmesiden har fået nyt layout, og der er blevet arbejdet meget med at forbedre strukturen på siden, så nyheder, informationer og hjælpeværktøjer er nemmere at fi nde. Hjemmesiden opdateres løbende med information om relevante og aktuelle emner. Det elektroniske nyhedsbrev udkommer fast hver torsdag til over modtagere. Omkring 40 % af modtagerne åbner og læser i gennemsnit nyhedsbrevet hver uge. Medlemmer uden registreret -adresse får et skriftligt resumé af nyhedsbrevet én gang i kvartalet. Vi har også arbejdet med foreningens grafi ske profi l, så brochurer, hjemmeside, nyhedsbrev og andet materiale fra foreningen nu fremstår ensartet og professionelt. Der har naturligvis været mange fl ere nye initiativer i DS Håndværk & Industri i det forløbne år. På de følgende sider er det politiske arbejde samt de projekter og tiltag, vi har arbejdet med i det forløbne år, beskrevet under de respektive brancher og fagområder. Side 4 Årsberetning

5 Årsberetning Side 5

6 Året der gik DET MENER DS HÅNDVÆRK & INDUSTRI Vi er tæt på vores medlemmer DS Håndværk & Industri arbejder for de små og mellemstore virksomheder og har også erhvervspolitisk en stadig mere synlig rolle med klare holdninger til centrale mærkesager. Netbanksagen Efter en konkret sag i foråret 2009 hvor en af DS Håndværk & Industris medlemsvirksomheder stod til at miste 1,8 mio. kr. efter et indbrud i deres netbank, har vi kørt en lang kamp både politisk og i medierne for at få ændret reglerne på området. Det er overraskende, hvor svært det har været at fi nde konkret politisk opbakning i denne sag. Men allersidst i 2009 nedsatte Økonomiog Erhvervsministeriet gennem Finanstilsynet endeligt en arbejdsgruppe, som skal se på problemet med den manglende sikkerhed for virksomheders netbank. Vi er glade for, at der langt om længe er kommet skred i sagen og dermed udsigt til en løsning, der kan sikre vores medlemmer. Vi er repræsenteret i arbejdsgruppen via Håndværksrådet, som har lavet en intern arbejdsgruppe blandt de af deres medlemsorganisationer, der er interesserede i at følge sagen og arbejdet tæt. Multimedieskatten Den nye multimedieskat er desværre yderst aktuel for vores medlemsvirksomheder. Danmark er heldigvis godt med i forhold til den teknologiske udvikling mobiltelefoner og computere er en del af vores alle sammens hverdag, og langt de fl este både unge og gamle bruger elektronikken nemt og ubesværet både privat og arbejdsmæssigt. Multimedieskat bomber, ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder, i den grad udviklingen tilbage. Medarbejderne bliver begrænset i deres fl eksibilitet, og virksomhederne er blevet pålagt en voldsom administrativ byrde i forhold til at administrere og kontrollere deres medarbejdere, hvis de vil undgå multimediebeskatning. Multimedieskatten er blevet præsenteret som en skat på fryns eller særlige goder for udvalgte medarbejdere. Men vi nærmer os (heldigvis) en situation i Danmark, hvor en mobiltelefon og en computer for langt de fl este ikke har nogen form for luksuspræg men er et helt almindeligt arbejdsredskab. DS Håndværk & Industri er imod multimedieskatten og har derfor protesteret kraftigt i medierne og gennem vores politiske kontakter. Administrative byrder Regeringens afbureaukratiseringsplan fra marts 2009 er positiv set med de små og mellemstore virksomheders briller. Målet er en lettelse af de administrative byrder med 25 %, så de små og mellemstore virksomheder kan bruge deres tid og ressourcer til at producere og servicere. Desværre ser det stadig her over et år efter ud som om, det halter med de reelle resultater af regeringens plan. Virksomhederne oplever ikke de lettelser, regeringen mener at have opnået, og selv hvis man tager regeringens egne opgørelser for pålydende, er der meget langt igen. Statistik er nødvendig. Både i forhold til politik og økonomi har politikerne og de offentlige myndigheder brug for præcise oplysninger fra de danske virksomheder. Men i mange tilfælde kan man være i tvivl om formålet med alle undersøgelserne, kontrollerne og indberetningerne. Derfor er det tvingende nødvendigt, at regeringen tager hårdere fat om problemet med de administrative byrder i de små og mellemstore virksomheder. Stærkere klimaprofil Danmark er kendt som førende inden for energi og miljø. Det skal udnyttes til at skabe en endnu stærkere klimaprofi l samt til at øge produktivitetsvæksten. De praktiske energiløsninger, som udvikles og implementeres i de små og mellemstore virksomheder, skal kobles sammen med forskningsmiljøer og med institutioner, der målrettet arbejder med salg og eksport. De udførende virksomheder har ikke selv alle kompetencer og ressourcer til at markedsimplementere bredere end til en begrænset kundeportefølje. Den innovative udvikling, der udføres blandt landets små og mellemstore virksomheder på energiområdet, skal i markant grad udnyttes, så der skabes reel produktivitetsvækst. DS Håndværk & Industri foreslår derfor, at der etableres samarbejdskontrakter mellem virksomheder, forskningsmiljøer og sælgere, så de gode idéer udnyttes og bliver til kommercielle løsninger på energiforbedringer og produktivitetsvækst. DS Håndværk & Industri foreslår, at staten bidrager med fi nansiering i den indledende fase. Samarbejdskontrakter skal tage udgangspunkt i den konkrete energiløsning, og etablerede samarbejdskontrakter skal mangfoldiggøres, så det skaber yderligere motivation og interesse for endnu fl ere leverandører og forskere. Treenigheden mellem leverandør, forsker og sælger vil give markante synergieffekter, så udvikling og forskning bliver brugbar og imødekommer kunders behov. Innovation Det er utroligt vigtigt, at vi styrker de små og mellemstore virksomheder inden for de produktive fag, og de skal motiveres til yderligere innovation og udvikling. DS Håndværk & Industri mener, at vi i meget højere grad skal motivere og styrke omfanget af vækstprogrammer, hvor der er nem adgang for de små og mellemstore virksomheder som for eksempel de nuværende videnkupon og videnpilot. Det skal være bedre adgang til risikovillig kapital med krav om innovation, og der skal etableres attraktive forskningspro- Side 6 Årsberetning

7 jekter uden administrativt bøvl for de små og mellemstore industrivirksomheder. CO2-besparelser CO2-besparelser stod højt på den politiske dagsorden i 2009, og der er al mulig grund til at tro, at det også bliver et af de absolut hotteste emner i den kommende tid. Men CO2-besparelser er ikke håndgribelige, og de er svære at forklare forbrugerne i forhold til deres daglige energiforbrug. Men det er tvingende nødvendigt at mindske CO2-udledningen. Regeringen forsøger derfor at styre eller ændre energiforbruget ved f.eks. at yde tilskud til udvalgte energiforbedringer. Det virker desværre som om, regeringen her ikke går efter den optimale løsning men i stedet har forudbestemte meninger om hvilke energianlæg, det er bedst at satse på efter nogle kriterier, som ikke er helt gennemskuelige. Regeringens puljetænkning virker med de briller halvfærdig eller hovsaagtig. Formand Jim Stjerne Hansen Næstformand Henning Nielsen Uddannelse Der er behov for et højere uddannelsesniveau og generelt styrkede kompetencer inden for de produktive fag. Vi har og ikke mindst får knaphed på kvalifi ceret arbejdskraft, så vi har brug for, at alle unge kommer ind i uddannelsessystemet. Vi har behov for, at der opbygges prestige i de produktive fag gennem vejledere, medier og signaler fra regeringen. DS Håndværk & Industri foreslår, at det nuværende uddannelsessystem i højere grad modulopbygges, så alle kan sluses ind og motiveres til yderligere uddannelse. Et modulopbygget system skaber plads til både stærke og svage unge. De unge skal kunne udvikle deres eget uddannelsesforløb f.eks. fra smed over tekniker til ingeniør men i det tempo, der er relevant for den enkelte. Det nuværende uddannelsessystem skal udvikles og kombineres med styrket innovation. Praktik og teori i vekselvirkning og kombination skaber succes, og der skal udvikles læringsmetoder, der stimulerer kreativitet og innovation. Med penge til ekstra praktikpladser gør regeringen en indsats for at bekæmpe den stigende ungdomsarbejdsløshed og problemet med manglende praktikpladser. Det er positivt. Uddannelse er fundamentet for det danske velfærdssamfund og af afgørende betydning for, at vores unge får fodfæste på arbejdsmarkedet. Regeringens initiativer løser dog ikke problemerne på længere sigt. Kun omkring 10 % af samtlige virksomheder i Danmark uddanner lærlinge/elever. Og det er især de små og mellemstore virksomheder, som påtager sig dette uddannelsesansvar. Hele 40 % af medlemsvirksomhederne i DS Håndværk & Industri uddanner lærlinge. Men både de store virksomheder og det offentlige halter langt bagefter med at uddanne lærlinge. Og den problemstilling skal der gøres noget ved for at løse problemet med den stigende ungdomsarbejdsløshed. Hovedbestyrelsen: Jim Stjerne Hansen (formand) Henning Nielsen Hanne Nylev Frank Bunde Steen Tycho Hansen Hans-Jørn Krogh Hansen Leif Kjeldahl Leif Frisk John Kristensen Johnnie Hansen Willy Toxvig Bruno Kiel John Nielsen Jørgen Christensen Christian Bille Larsen Direktør Lars Bode Årsberetning Side 7

8 Det politiske arbejde i DS Håndværk & Industri Bedre og mere synlige ydelser... Det politiske arbejde i DS Håndværk & Industri koordineres i en række udvalg, som varetager medlemmernes interesser og planlægger aktiviteter inden for det pågældende fagområde. Brancheudvalgene Industri og smede, Vvs, Energi og miljø samt Beslagsmede beskæftiger sig med faglige og tekniske metoder, processer, materialer og teknologi samt lovgivning på området. De driftmæssige udvalg Drift og strategi, Arbejdsmarked, Uddannelse og Forsikring beskæftiger sig med de bredere tendenser, udvikling og behov. Udvalgene koordinerer viden om, kendskab til og kontakt med eksperter, fagfolk og vidensinstitutioner og samler overblik over projekter, erhvervsfremmetilbud og -programmer. Drift og strategi Arbejdsmarked Uddannelse Forsikring Industri og smede Vvs Energi og miljø Beslagsmede Ny udvalgsstruktur I 2009 indførte DS Håndværk & Industri en ny struktur på det politiske arbejde, så udvalgene nu i højere grad består af både politisk valgte repræsentanter og menige repræsentanter ildsjæle der er udpeget til det enkelte udvalg af Hovedbestyrelsen på baggrund af deres erfaring og kompetence på et konkret område. På denne måde understøtter vi i endnu højere grad vores overordnede strategi om bedre og mere synlige ydelser til medlemmer samt ikke mindst at være tæt på de problemstillinger, de står overfor. Udvalgenes arbejde i det forløbne år præsenteres her i beretningen. REGIONSARBEJDET DS Håndværk & Industris regionsarbejde er forankret i fem regionsudvalg, som varetager DS Håndværk & Industris interesser på det regionale område og er samarbejdsorgan for lokalafdelingerne i regionsområdet. Regionerne arbejder med at påvirke regionale politiske forhold af betydning for medlemsvirksomheder og branchen i regionens område - blandt andet de fem offentlige vækstfora, erhvervsskolerne m.m. De overordnede målsætninger for regionsarbejdet er at arbejde for, at DS Håndværk & Industri er kendt og anerkendt blandt regionale erhvervsaktører med interesse for vores medlemsvirksomheder samt at øge DS Håndværk & Indsutris medlemsvirksomheders udbytte af regionale aktiviteter og midler. Det følgende er eksempler på nogle af de konkrete aktiviteter, der i det forløbne år er blevet igangsat i regionalt regi: Der er indledt et tæt samarbejde med de 5 væksthuse, som yder specialiseret erhvervsfremmeservice til virksomhederne. DS Håndværk & Industri er partner i en stor strategisk satsning, Energi på havet, der skal være med til at understøtte udviklingen af offshorebranchen og hjælpe små og mellemstore virksomheder i gang i denne branche. I samarbejde med Risø er der udbudt et netværksforløb for virksomheder med interesse i fremtidens energiteknologier. I samarbejde med Håndværksrådet og med støtte fra Vækstforum Sjælland er der afholdt kursus i energirenovering. Målet er at gøre håndværkeren bedre til at realisere energibesparelser hos kunden. DS Håndværk & Industri er medstifter af foreningen Alliancen for Grøn Offshore Energi, som er etableret for at sikre, at Danmark også i fremtiden er førende inden for grøn offshore energi. Stålcentrum er et netværk for virksomheder inden for procesudstyr til fødevareindustrien. Netværkets mål er at skabe vækst inden for fremstilling af maskiner og udstyr til fødevareindustrien. DS Håndværk & Industri har etableret samarbejde med Stålcentrum om temadage, konferencer og generelle udviklingstiltag i branchen. Der er etableret kontakt til brancheorganisationen Vindmølleindustrien med henblik på erfaringsudveksling og mulige samarbejdsrelationer. Der er specielt fokus på erfaringerne fra Midtvind, som er et underleverandørnetværk for virksomheder i vindmøllebranchen. Udviklingsforum Odense har sammen med en række fynske kommuner fået tilskud af Region Syd til at gennemføre undersøgelsen Innovationsbehov og barrierer i jern- og metalbranchen. DS Håndværk & Industri har indgået aktivt i projektet. LOKALAFDELINGERNE DS Håndværk & Industri er opdelt i 21 lokale afdelinger, der med Side 8 Årsberetning

9 hvert deres geografi ske område dækker hele landet. Lokalafdelingerne er selvstændige foreninger med selvstændig økonomi og bestyrelse. Lokalafdelingerne er repræsenteret i DS Håndværk & Industris hovedbestyrelse og deltager i generalforsamlingen, som er den højeste myndighed, med et antal delegerede der er beregnet ud fra antallet af medlemsvirksomheder i den pågældende lokalafdeling. Det fælles regionsudvalg: Frank Bunde (udvalgsformand) Hanne Nylev Johnnie Hansen John Nielsen Jørgen Christensen Årsberetning Side 9

10 Nye overenskomster Resultatet blev økonomisk forsvarligt... Pr. 1. marts 2010 indgik DS Håndværk & Industri nye overenskomster. På timelønsområdet er der indgået overenskomst med Dansk Metal, 3F samt Blik- og Rørarbejderforbundet. På funktionærområdet er der indgået overenskomst med HK/Privat og med Teknisk Landsforbund. Forhandlingerne om de nye overenskomster foregik i skyggen af de alvorlige økonomiske og beskæftigelsesmæssige problemer, som siden efteråret 2008 har præget virksomhedernes hverdag. Derfor var det af afgørende vigtighed, at overenskomstresultatet blev økonomisk ansvarligt, så virksomhederne blev påført så begrænsede økonomiske belastninger som overhovedet muligt. Det er DS Håndværk & Industris opfattelse, at dette er lykkedes. Historisk lav regulering af satser Reguleringerne af genesatserne og mindstelønningerne ligger på et historisk lavt niveau, og for første gang siden indførelsen af arbejdsmarkedspensionen, er der ikke sket stigninger i indbetalinger til pension. Det samme gælder indbetalingerne til fritvalgskontoen. Fratrædelsesgodtgørelse Prisen for de historisk lave reguleringer var, at der på dele af timelønsområdet blev indført en ny fratrædelsesgodtgørelse. Formålet med fratrædelsesgodtgørelsen er, at den skal udjævne en del af den lønnedgang, en medarbejder får ved overgang fra løn til arbejdsløshedsunderstøttelse. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør forskellen mellem dagpenge og den hidtidige løn med fradrag af 15 %. Godtgørelsen udbetales i 1 måned, når medarbejderen har mindst 3 års anciennitet, i 2 måneder efter 6 års ansættelse og og i 3 måneder efter 8 års ansættelse. Fratrædelsesgodtgørelsen skal kun betales, hvis opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold. Hvis opsigelsen skyldes medarbejderens egne forhold, skal den ikke betales. Der skal heller ikke betales fratrædelsesgodtgørelse, hvis medarbejderen efter opsigelsen ikke har ret til fulde dagpenge. Fratrædelsesgodtgørelsen skal ikke betales til vvs-medarbejdere, til funktionærer eller til medarbejdere i funktionærlignende ansættelse. Udvidet forældreorlov Det blev også aftalt, at adgangen til betalt forældreorlov blev udvidet med 1 uge til faderen og 1 uge til moderen. Den maksimale betalingssats blev ikke forhøjet. Ændringen træder i kraft 1. marts Forsikring til lærlinge Lærlinge, som påbegynder læreforholdet inden de er fyldt 20 år, er ikke berettiget til arbejdsmarkedspension. Disse lærlinge skal pr. 1. marts 2011 omfattes af forsikringsdelen i arbejdsmarkedspensionen. Kompetenceudvikling Efter ønske fra mange medlemsvirksomheder er den hidtidige forsøgsordning for medarbejdernes kompetenceudvikling bortfaldet pr. 28. februar Vi vender således tilbage til den oprindelige aftale, hvor medarbejdernes kompetenceudvikling alene fi nansieres af indbetalingerne til kompetenceudviklingskontoen. Virksomhederne skal herudover ikke betale løn eller andet til medarbejdernes deltagelse i kompetenceudviklingskurser. Forenkling af fritvalgskontoen Mange virksomheder har ønsket en forenkling af administrationen af fritvalgskontoen. Ved forhandlingerne med HK/Privat og med Teknisk Landsforbund lykkedes det at opnå enighed om en væsentlig forenkling af funktionærernes fritvalgskonto. På funktionærernes fritvalgskonto indbetales kun 1 %, som efter aftale kan udbetales i én eller to årlige portioner. På funktionærers feriefridage modtager de den sædvanlige løn. Der er således ikke længere besvær med at regulere i lønnen og hente betalingen fra fritvalgskontoen. Varierende ugentlig arbejdstid På hele timelønsområdet og på HK-området er der skabt lettere og udvidede muligheder for at etablere varierende ugentlig arbejdstid. Hensigten er at give navnlig de mindre virksomheder mulighed for at tilrettelægge arbejdet mere fl eksibelt, så der tages højde for f.eks. sæsonbestemte ændringer i produktionen. Et tilfredsstillende resultat Det er vores opfattelse, at de indgåede overenskomster tager et afbalanceret hensyn til medlemsvirksomhedernes vanskeligheder. Begge sider af forhandlingsbordet har måttet bidrage til resultatet, som efter DS Håndværk & Industris opfattelse giver virksomhederne mulighed for at komme igennem den økonomiske krise uden store overenskomstbestemte udgiftsstigninger. Samtidig er nogle centrale punkter fra medlemmernes ønsker til forenklinger blevet gennemført. Vores konklusion er, at overenskomstresultaterne må betragtes som tilfredsstillende. Side 10 Årsberetning

11 Arbejdsmarkedsudvalget: Jim Stjerne Hansen (udvalgsformand) Steen Tycho Hansen Henning Nielsen Årsberetning Side 11

12 Industri og smede Den fremtidige konkurrenceevne bør styrkes... Den nuværende lavkonjunktur har bevirket, at langt de fl este industri- og smedevirksomheder har været nødsaget til at fokusere kraftigt på likviditet, tilpasning til reduceret niveau og dermed en stram effektivisering. Det har igen medført, at udviklingstiltag i form af udvikling af nye produkter, investering i ny teknologi m.v. har været sat i bero. Det har været nødvendigt for overlevelse men er også farligt for virksomhedernes fremtidige konkurrenceevne. Vi skal derfor være beredt til at motivere virksomhederne i branchen til udvikling, så snart der viser sig lidt optimisme igen. Nye krav til virksomhederne Kravene til virksomhederne vil stige i fremtiden. Vvs- og el-branchen har længe haft krav om en efteruddannelse (autorisation), og om at virksomhederne skal have et certifi ceret kvalitetsstyringssystem. Også inden for ventilations-, køle- og vindmøllebranchen kræves certifi cering/akkreditering. Sådanne lovkrav kommer nu også på industri- og smedeområdet. Det er nu et lovkrav, at virksomheder, der beskæftiger sig med bygningsstål, skal indføre kvalitetsstyring samt overholde en række europæiske harmoniserede standarder. Maskinleverandører til fødevarebranchen har længe skullet have egenkontrol og system for sporbarhed, og disse virksomheder skal nu også registreres hos Fødevarestyrelsen. DS Håndværk & Industri har udarbejdet et mindre egenkontrolsystem, som gratis kan hentes på vores hjemmeside. DS Håndværk & Industri oplever et stigende antal henvendelser fra medlemsvirksomheder om indføring af ISO kvalitetsstyring, ISO miljøledelsessystem og ISO arbejdsmiljøledelsessystem. Også her tilbyder vi konkret rådgivning til den enkelte virksomhed. DS Håndværk & Industri arbejder målrettet med rådgivning til medlemsvirksomhederne i forbindelse med både eksisterende og mulige kommende krav. Det nye maskindirektiv trådte i kraft i januar 2010, og der er derfor afholdt en række informationsmøder for medlemsvirksomhederne. Vi har gennemført en møderække i samarbejde med Dansk Metal, 3F samt Blik- og Rørarbejderforbundet om ny lovgivning om organisering af arbejdsmiljø og sikkerhedsorganisation, lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj og kommende lovgivning/aktiviteter på arbejdsmiljøområdet. og konkurrencen har fået priserne ned i et leje, som ligger langt fra, hvad løsningerne kostede for bare 5 år siden. Endvidere er der sket en forenkling af programmerings- og omstillingsmulighederne. DS Håndværk & Indsutri har etableret samarbejde med RoboCluster, et nationalt innovationsnetværk der samler de danske kompetencer inden for robotter, automation og intelligente, mekaniske systemer, og vi forventer fl ere aktiviteter på området i den kommende tid. KOMMENDE AKTIVITETER Erfagruppe for maskinbyggere På efterspørgsel fra en række medlemsvirksomheder planlægger DS Håndværk & Industri at starte en erfagruppe for maskinbyggere. Branchen møder mange udfordringer i deres hverdag og vil derfor have stor gavn af at sparre med hinanden. Efteruddannelse for portteknikere Vi arbejder i øjeblikket på en modulopbygget efteruddannelse for portteknikere. Det er planen, at uddannelsen bl.a. skal indeholde lovgivning for eftersyn mv., befæstigelse, sikkerhed ved arbejde i højden, ellære og god kundeadfærd. Uddannelsen udarbejdes i samarbejde med VIA i Horsens og forventes udbudt første gang i efteråret Industri- og smedeudvalget: John Nielsen (udvalgsformand) Michael Knudsen Brian B. Jensen Willy Toxvig Carsten Lauridsen Automatisering og robotteknologi DS Håndværk & Industri har i det forløbne år haft særlig fokus på robotteknologi. Der er en rivende udvikling inden for branchen, Side 12 Årsberetning

13 Årsberetning Side 13

14 Vvs Renoveringspuljen satte gang i projekter... Omkring halvdelen af medlemsvirksomhederne i DS Håndværk & Industri arbejder inden for vvs-området. Virksomhederne i denne branche spænder vidt fra den mere traditionelle vvs-installatør til kølevirksomheder og virksomheder, der arbejder med alternative energiformer som f.eks. installation af jordvarmeanlæg. Aktiviteterne på dette område er derfor mange og varierede. Der er også stor fokus på uddannelse og efteruddannelse, og inden for både lovgivning og certifi cering arbejder DS Håndværk & Industri både med konkret medlemsrådgivning og med politisk arbejde i forhold til kommende love og regler på området. AB Forbruger Virksomheder, der leverer byggearbejder til forbrugere og indtil videre har brugt AB92 som standardbetingelser, kan fra 1. januar 2010 i stedet bruge en særlig forbrugerkontrakt kaldet AB Forbruger - Almindelige Betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere. AB Forbruger er en frivillig standardkontrakt/betingelser, som parterne kan aftale at bruge. Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, TEKNIQ og Dansk Byggeri. I DS Håndværk & Industri er vi ikke begejstrede for AB Forbruger, fordi den efter vores mening er alt for kompliceret til formålet, og vi arbejder derfor for, at der ikke på længere sigt bliver tale om decideret lovgivning. Men vores medlemmer skal naturligvis være klædt på til at håndtere aftalen, og DS Håndværk & Industri arbejder på at gøre kontrakten mere tilgængelig, så den kan fungere som arbejdsgrundlag for medlemmerne. Branchemøder Det er vigtigt for vores medlemsvirksomheder at være på forkant med udviklingen i branchen, og DS Håndværk & Industri afholdt derfor i september 2009 i samarbejde med andre organisationer en række branchemøder rundt om i landet. Møderne fokuserede på højaktuelle emner for service- og installationsfi rmaer på energiområdet bl.a. Fokus på gasaftræk samt godkendelses- og installationskravene for aftræk Kriterier for at blive kompetent virksomhed, så man f.eks. uden at være autoriseret vvs-fi rma kan tilslutte VV-beholder til brugsvandssystem, når man installerer en kedel. Hvilke typer autorisationskrævende arbejder er mulige? Ny kedeleftersynsordning er på vej fra fra Energistyrelsen, der er enklere og mere målrettet de installationer, hvor der er rentable energibesparelser at hente. Bygningsreglementet og nye typer olieaftræk. Hvad er tilladt, og hvilke installationskrav vil gælde for de nye typer aftræk? Nye europæiske krav til kedler fra 2010 DS Håndværk & Industri tager initiativ til en ny møderække til efteråret Kølegruppe I 2009 satte DS Håndværk & Industri fokus på muligheden for at servicere kølevirksomheder i forhold til blandt andet lovkrav, certifi cering og uddannelse. Arbejdstilsynet har som myndighed tilbagekaldt deres tilsagn om anerkendelse af det kvalitetsstyringssystem, som Sikkerhedsstyrelsen kræver af vvs- og elinstallatører. Vores arbejde på området har afdækket fl ere uklarheder i administrationen af kølevirksomheder, og vi vil i den kommende tid se nærmere på reglerne fra de forskellige myndigheder og deres mulige efterlevelse. Dansk Standard - deltagelse i spejludvalg I 2009 indtrådte DS Håndværk og Industri i fem spejludvalg hos Dansk Standard: S 313 Ventilation, S 314 Vandinstallationer, S 315 Afl øbsinstallationer, S 316 Varmeinstallationer og S 181 Isolering. Et spejludvalg er det danske udvalg i det internationale standardiseringsarbejde. Deltagelse i spejludvalg betyder dermed indfl ydelse meget tæt på kilden, idet der ofte refereres direkte til standarder fra bygningsreglementet og anden lovgivning. Samarbejdsaftale med Danvak DS Håndværk & Industri indgik i efteråret 2009 en samarbejdsaftale med Danvak, som er et fagligt netværk, som har til formål at udbrede kendskabet til teknisk og videnskabelig udvikling inden for varme-, ventilations- og klimateknik, bygningsinstallationer, miljø, energiteknik og tilgrænsende områder. Udgangspunktet for vores samarbejde er et styrket udbytte hos vores respektive medlemmer. Organisationerne får et dybere fagligt vidensniveau, et bredere fagligt område og dermed mere kvalifi ceret service til organisationernes medlemmer. Medlemmer kan som følge af samarbejdsaftalen deltage på medlemsvilkår i hinandens arrangementer, og vi har planer om at tilbyde Danvak-kurser til medlemmerne af DS Håndværk & Industri. Danvaks kurser på varme- og ventilationsanlæg er meget anerkendte som efteruddannelse blandt rådgivere. FjR-Ordningen Fjernvarmebranchens Registreringsordning for servicemontører, FjR-Ordningen, er en landsdækkende, kvalitetssikret serviceordning for fjernvarme. FjR-Ordningen indeholder en række overordnede tekniske krav og specifi kationer til selve arbejdet, som omfatter et hovedeftersyn ca. hvert 6. år med en nøje gennemgang af alle installationer hos den enkelte kunde, der har med varme og varmt brugsvand at gøre. Hertil kommer et servicetjek Side 14 Årsberetning

15 Årsberetning Side 15

16 Vvs ca. hvert 2. år på fjernvarmeanlæggets driftstilstand og funktion. Mange fjernvarmeværker anbefaler forbrugerne at benytte lokale installatører tilmeldt ordningen. Det betyder, at der fortsat er vækst i antallet af virksomheder under ordningen, og antallet af kurser er også stadig højt. DS Håndværk & Industri forventer fortsat vækst i behovet for service af fjernvarmeinstallationer, da fjernvarmeværkerne skal dokumentere yderligere energibesparelser i de kommende år. Det er et dilemma for mange fjernvarmekunder, at en energibesparelse fortsat ikke er mærkbar hos kunden selv men kan betyde besparelse på værket til gavn for alle tilsluttede. Renoveringspuljen Alle husejere fi k i starten af 2009 mulighed for at få dækket en del af håndværkerregningen fra en momsregistreret virksomhed via den såkaldte renoveringspulje. I DS Håndværk & Industri var der stor tilfredshed med puljen, men vi gjorde både i pressen og direkte over for ministeren opmærksom på, at det for de små og mellemstore virksomheder var særdeles uhensigtsmæssigt, at der gik mange måneder fra offentliggørelsen af planerne om puljen, til boligejerne fi k godkendt deres projekter. I denne periode stillede boligejerne deres byggeplaner i bero, og markedet blev således stillet på standby, hvilket var ved at koste nogle virksomheder eksistensen. Det er DS Håndværk & Industris vurdering, at renoveringspuljen overordnet set har sat gang i projekter, som ellers var blevet udsat. Den kommende tid vil vise, om det fremrykkede arbejde giver huller i renoveringsopgaverne, eller om det var en reel indsprøjtning af ekstraarbejde. Skrotningsordning for gamle oliefyr Regeringen lancerede i forbindelse med forhandlingerne om fi nansloven for 2010 planer om en tilskudspulje til skrotning af oliefyr. DS Håndværk & Industri tog kontakt til Energistyrelsen for at tilbyde vores hjælp til at få lavet en fornuftig ordning, der er let at administrere for både Energistyrelsen og brugere af ordningen. Energistyrelsen inviterede på vores opfordring branchen til et møde om den nye ordning i begyndelsen af december, men der kom desværre ikke meget konkret ud af mødet, da linjerne for tilskudsordningen på forhånd var lagt fra politisk side. specifi kt vælger Danfoss-produkter og benytter faste installatører. Dette gør det i udgangspunktet meget svært for mindre leverandører og installatører at byde ind på opgaverne. DS Håndværk & Industri mente derfor, at aftalen skævvrider konkurrencen, og valgte at indgive en uformel klage til Konkurrencestyrelsen, hvor vi satte spørgsmålstegn ved ordningens lovlighed - i særdeleshed set i lyset af DONGs karakter af statsejet virksomhed og den potentielle fi nansiering via PSO-midler. Det lykkedes DS Håndværk & Industri at skabe relativ stor medieopmærksomhed om sagen. Hvorvidt dette har medvirket til at ændre ordningen er uvist, men meget tyder på, at den tidligere begrænsning til faste installatører nu er ophævet. I hvert fald har enkelte medlemmer rapporteret, at de er blevet bestilt af kunder til installering af Danfoss-varmepumperne under ordningen. Det kunne tyde på, at der nu er åbnet op for, at ordningen giver forbrugeren frit valg af installatør, hvilket er glædeligt for vores medlemmer. Konkurrencestyrelsen er i skrivende stund i færd med at sagsbehandle klagen. KOMMENDE AKTIVITETER DS Håndværk & Industri vil i det kommende år sætte større fokus på ventilationsområdet. Vi ønsker at klarlægge de krav, branchen står over for samt deres ønsker og behov til rådgivning og udvikling. Vi vil i den forbindelse særligt sætte fokus på tendenserne inden for indeklima og energiforbrug. Vvs-udvalget: Johnnie Hansen (udvalgsformand) Leif Kjelddahl Erling Jakobsen Lars Jensen Tom Johansen DONGs kampagne med tilskud til varmepumper I forbindelse med tilskudsordningen til skrotning af gamle oliefyr blev DS Håndværk & Industri opmærksom på, at DONG Energy har indgået en samarbejdsaftale med Danfoss, som indebærer, at privatkunder opnår et særligt tilskud fra Dong Energy til udskiftningen af deres gamle oliefyr med varmepumper, hvis de Side 16 Årsberetning

17 Energi og miljø Fokus på nye energiløsninger... Energi og miljø er aktuelt i disse år, og i 2009 var området og dermed branchen stærkt i fokus med FNs store klimatopmøde COP15 i København i december. DS Håndværk & Industri har medlemsvirksomheder, der arbejder med helt i front med energieffektiviseringer og -besparelser og med udvikling og installation af nye energiteknologier. Styrket indsats på energi og miljø Energiforsyningen bliver en af de afgørende dagsordener i det nye århundrede. Vi skal løse forsyningsproblemerne og skabe nye kilder til det stigende energiforbrug - kilder som ikke er baseret på fossile brændstoffer. På den baggrund har DS Håndværk & Industri lagt op til en styrkelse af indsatsen på energi- og miljøområdet. Energipolitik Energiforliget fra februar 2008 er nu omsat til lov, og det overordnede formål med loven er at fremme anvendelsen af vedvarende energi. Der er gode elementer i loven, men der følger også nye afgifter med. Det bliver de små og mellemstore virksomheder, hvor der ikke kommer røg op af skorstenen, der får mest ud af den nye energilov. Energipolitisk Åbningsdebat 2009 Traditionen tro arrangerede DS Håndværk & Industri Energipolitisk Åbningsdebat i fællessalen på Christiansborg dagen efter Folketingets åbning. Åbningsdebatten tilrettelægges og afvikles i samarbejde med Folketingets Energipolitiske Udvalg, Foreningen Danske Kraftvarmeværker og Spektrum Gruppen. Årets debat bød på mange interessante indlæg og også på fl ere politiske løfter, som kan gavne vores medlemsvirksomheder. Skatteministeriet går nu i gang med at se på muligheder og virkninger af dynamiske afgifter, og hos klima- og energiministeren vil man se på muligheder for og virkninger af dynamiske tariffer. Viden med uanede muligheder I denne og den kommende tid må mange virksomheder tænke nye veje for at sikre fremtiden. Og netop nu er det vigtigt at producere nye ideer, produkter og serviceydelser, der kan styrke virksomheden. EnergieXperten er et nyt kursus, der skal styrke energi- og miljøvirksomhedernes vidensniveau. Kurset sætter fokus på på energieffektivisering og på at skabe de bedst mulige løsninger på tværs af energiformerne med markante økonomiske besparelser via langt højere energiudnyttelsesgrad. Kurset udbydes fra efteråret Biogasindustrien Aktiviteterne omkring biogasindustrien sker gennem et tæt samarbejde med Brancheforeningen for Biogas. Biogassen er i løbet af det seneste år for alvor kommet på dagsordenen i forhold til den politiske aftale om Grøn Vækst, som bl.a. omfatter forhold til klima, energiforsyningssikkerhed samt landbrugs- og den øvrige erhvervsudvikling. Udvikling af energieffektiviseringsværktøj DS ESCO-projektets formål er at udvikle et værktøj til realisering af energieffektiviseringer i små- og mellemstore erhvervsvirksomheder (typisk ansatte) samt afdække barriererne. Projektet er støttet af Energistyrelsen og løber frem til december Projektet skal specifi kt identifi cere og søge at realisere energibesparelser i forbindelse med proces- og varmegenvinding at installationer i virksomhedens bygninger, som f.eks. ventilation, trykluft og belysning m.v., vil blive inddraget i projektet at medarbejderne inddrages målrettet i effektiviseringsprocessen og i den efterfølgende daglige drift med særligt fokus på den daglige energiadfærd Projektet gennemføres i samarbejde med NRGi Rådgivning, OVE/Energitjenesten, Sabetofl ex samt Deloitte. Nye værktøjer skal hjælpe virksomhederne til at finde energibesparelser DS Håndværk & Industri er involveret i fl ere udviklingsprojekter inden for energibesparelser. I et samarbejde mellem DS Håndværk & Industri, Center for Drift og Vedligehold på Fredericia Maskinmesterskole og Energitjenesten er der opstartet et udviklingsarbejde for at klassifi cere besparelsestiltag og udvikle nye metoder og værktøjer, der kan få håndværkere til at inddrage en højere grad af energieffektivitet i de installationer, som de monterer hos slutbrugerne. Der er ligeledes igangsat et udviklingsprojekt mellem DS Håndværk & Industri, Bager- og konditormestre i Danmark og Håndværksrådet, som skal udvikle et screeningsværktøj til at afdække og øge omfanget af realiserbare energibesparelser i små og mellemstore virksomheder. Årsberetning Side 17

18 Energi og miljø Innovationsnetværket for Biomasse Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) har gennem de sidste fi re år drevet et innovationsnetværk med deltagelse af bl.a. Agro Business Park, Risø-DTU, Århus Universitet Ingeniørhøjskolen, Aalborg Universitet og AgroTech. DS Håndværk & Industri deltager i styregruppen. Innovationsnetværket for Biomasse skal gøre en forskel på miljø-, klima- og energiområdet og bidrage til at opnå målene i nationale og internationale handlingsplaner på bioenergiområdet. Netværket skal være med til at skabe bæredygtige energiløsninger, der tager udgangspunkt i miljøteknologi og biomasse til bioenergisamarbejde, projekter, kontakter og formidling inden for teknologi til håndtering og behandling af biomasse. Energi- og miljøudvalget: Leif Kjeldahl (udvalgsformand) Steen Tycho Hansen Per Poulsen Aslak Skjøth Martin Frederiksen Henrik Lilja (Håndværksrådet) Innovationsnetværket VE-Net VE-Net er den nationale platform, hvor energispecialister fra virksomheder, organisationer, forsknings- og videninstitutioner mødes og samarbejder om udvikling af nye løsninger, der går på tværs af de traditionelle energiteknologier både de vedvarende og de fossile. DS Håndværk & Industri har for perioden 2010 til 2014 givet tilsagn om en fortsat deltagelse som partner i VE-Net. Behov for opdatering af lister over godkendte biobrændselsanlæg Danske producenter og leverandører af biobrændselskedler (stokerkedler) har siden de nye partikelkrav blev indført brugt store summer på godkendelser hos Teknologisk Institut. Godkendte anlæg registreres efterfølgende på positivlisten, der administreres af Miljøstyrelsen. Men listen består af mange forskellige anlæg, og ikke alle lever op til godkendelseskravene. DS Håndværk & Industri arbejder på denne baggrund for, at der igangsættes en nærmere udredning af, hvilke krav der skal opfyldes for de enkelte værdier på positivlisterne efterfulgt af en opdatering af listerne. Side 18 Årsberetning

19 Årsberetning Side 19

20 Beslagsmede Klare regler for registrering af beslagsmede... Beslagsmedegruppen i DS Håndværk & Industri består af 110 virksomheder. Beslagsmedene arbejder særdeles aktivt med udvikling af deres fag og gør et stort arbejde for at løfte uddannelsesmæssige, faglige og politiske opgaver til gavn for branchen. Årskonference 2010 DS Håndværk & Industris årskonference for beslagsmede blev afholdt i februar I alt 35 beslagsmedemestre deltog. Dansk/Nordisk Mesterskab for beslagsmede 2010 Traditionen tro arrangerede DS Håndværk & Industri med hjælp fra en bred gruppe beslagsmedemedlemmer Dansk/Nordisk Mesterskab for beslagsmede i marts I alt 108 beslagsmede fra 10 lande deltog, heraf 50 danskere. I de senere år har arrangementets tilslutning slået rekord år for år, og 2010 var ingen undtagelse. Nu er grænsen nået, og det er ikke fysisk muligt at gøre mesterskabet større. Derfor måtte fl ere beslagsmede stå forgæves på venteliste i Heldigvis ser det ud til, at der er vundet gehør for sagen i ministeriet. Justitsministeriet forventer efter en høring af andre parter inden for hestebranchen at kunne komme med et resultat inden udgangen af Beslagsmedeudvalget: Michael Kjær (udvalgsformand) Tom Nørgaard Flemming Christensen John Nielsen Samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening I det forløbne år er der aftalt et tættere samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening. Der er indgået aftale med Sektionen for heste om at lave et fælles symposium for dyrlæger og beslagsmede, og de to organisationer vil fremover få taletid ved hinandens årsmøder. Studietur til Kentucky Horseshoeing School, USA En stor gruppe beslagsmede var i oktober på studietur til Kentucky, USA. Det var en spændende og udbytterig tur med mange faglige indlæg. Flere af deltagerne har allerede efterlyst muligheden for en ny tur om nogle år. Møde i Justitsministeriet Ifølge Lov om hold af heste (nr stk. 3) har justitsministeren mulighed for at fastsætte regler om, at beskæring eller anlæggelse af beslag kun må foretages af personer, der har den relevante faglige uddannelse. DS Håndværk & Industri har presset hårdt på for at få indført regler, som vil bringe Danmark på niveau med lande som Tyskland og Storbritannien, der har klare regler, som regulerer området, og hvor kun registrerede og uddannede beslagsmede må sko heste. I januar var 2010 var DS Håndværk & Industri til møde i Justitsministeriet om sagen og medbragte støtteerklæringer fra Den Danske Dyrlægeforening, Hestens Værn samt Rådet for Hovpleje og Hestebeslag. Det er vores indstilling, at nye regler bør træde i kraft fra 1. januar 2014, hvilket vil gøre det muligt for de uuddannede i branchen at kvalifi cere sig til en registrering. Side 20 Årsberetning

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket.

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket. Aalborg Portland 2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Nordjyllandsværket Reno-Nord Energipolitiske pejlemærker Varmeforsyningsløsninger - klimabelastning

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Mikkel Sørensen Udfordring Varmepumper er allerede i dag i mange tilfælde den samfundsøkonomisk billigste opvarmningsform udenfor fjernvarmeområder Privatøkonomisk

Læs mere

Faglærerkonference uge Juni 2017

Faglærerkonference uge Juni 2017 Faglærerkonference uge 26 28-29 Juni 2017 Installationsbranchen en vækstbranche Tre år i træk med markant vækst i aktivitet og omsætning og forventninger til at væksten fortsætter. 44.300 beskæftigede

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning ƒforsyning Ny rapport giver re bud på fremtidens forsyningssektor Klaus Ulrik Mortensen 11. oktober 2017 kl. 3:00 0 kommentarer (Foto: Colourbox) SCENARIER: En statslig multiforsyning, som styrer hele

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere