EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering"

Transkript

1 Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynet har udarbejdet brancherettede APV-checklister fortrinsvis til virksomheder med mindre end ti ansatte. Checklisterne tager udgangspunkt i de arbejdsmiljøforhold, der er typiske for branchen. Checklisterne indeholder en række spørgsmål, som virksomheden skal svare ja eller nej til. Alle de spørgsmål, som virksomheden svarer ja til, udgør et arbejdsmiljøproblem, der skal indgå i en handlingsplan, som virksomheden skal udarbejde i tilknytning til checklisten. Virksomheden skal i forhold til checklisterne: svare på alle spørgsmål i checklisten, tage stilling til de spørgsmål, som virksomheden svarer Ja til, i checklistens handlingsplan, overveje, hvad årsagen til de konstaterede arbejdsmiljøproblemer kan være, udarbejde løsninger på arbejdsmiljøproblemerne, tage stilling til, hvem der er ansvarlig for at løse arbejdsmiljøproblemerne, samt hvornår de forventes at være løst, tage skriftlig stilling til væsentlige arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, som ikke fremgår af checklisten. Arbejdstilsynet har udarbejdet APV-lister, der dækker ca. 60 brancheområder. Det er således muligt at udfylde flere checklister, hvis virksomhedens har aktiviteter inden for forskellige brancheområder. På Arbejdstilsynets hjemmeside og i de 48 arbejdsmiljøvejvisere kan man få information om, hvor Arbejdstilsynet ser de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i de forskellige brancher. I vejviserne kan virksomhederne bl.a. finde information om de vigtigste regler og forslag til, hvordan de kan løse de typiske arbejdsmiljøproblemer i de forskellige brancher.

2 ULYKKER 1. Er der medarbejdere, der tager unødvendige chancer eller ikke bruger personlige værnemidler, fx hjelm? 2.Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? Ja Nej 3. Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 4. Er der sikkerhedsmateriel, der ikke jævnligt undersøges for fejl? 5. Er der medarbejdere, der ikke har den nødvendige tid til at udføre opgaverne på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde? 6. Er der medarbejdere, der udfører særligt farligt arbejde, jf. bilag 1 i Byggepladsbekendtgørelsen? NEDSTYRTNINGSFARE 7. Er der risiko for, at medarbejderne kan styrte ned ved arbejde i højden, fx fra stilladser, stiger og lift, ved arbejde på sendemaster o.l.? 8. Mangler der rækværk på tage, platforme, reposer m.v., så der er risiko for at medarbejderne styrter ned? 9. Er der risiko for nedstyrtning gennem usikkert underlag? MASKINER 10. Kan medarbejderne komme til at starte maskiner utilsigtet? 11. Er der maskiner med bevægelige dele, der ikke er afskærmet? 12. Er der maskiner, der ikke har nødstop? 13. Mangler der brugsanvisninger for maskiner, der orienterer om korrekt brug, vedligeholdelse m.m.? 14. Er der maskiner, der ikke er vedligeholdt i henhold til leverandørens anvisninger eller mangler lovpligtigt eftersyn? 15. Er der medarbejdere, der anvender maskiner, fx kran og truck, som de ikke har certifikat til? HÅNDVÆRKTØJ OG ANDRE TEKNISKE HJÆLPEMIDLER 16. Arbejder medarbejderne med skarpe genstande eller værktøj fx knive, skruetrækkere, og mejsler på en uforsvarlig måde? 17. Arbejder medarbejderne med værktøj, der river, saver, høvler, snitter e.l., på en uforsvarlig måde? 18. Mangler der brugsanvisninger for tekniske hjælpemidler, der orienterer om korrekt brug, vedligeholdelse m.m., fx stilladser, stiger og lifte? 19. Er der tekniske hjælpemidler, der ikke er vedligeholdt i henhold til leverandørens anvisninger? INTERN TRANSPORT OG FÆRDEN 20. Er der arbejdsområder og færdselsveje, der ikke er ryddede og ordentlige, eller som ikke er tilstrækkeligt belyste?

3 Ja Nej 21. Er der risiko for, at medarbejderne blive påkørt eller klemt af køretøjer, fx biler, lastbiler eller truck på virksomhedens område eller byggepladsen/arbejdsstedet? BEVÆGELSESBELASTNINGER, FALD MV. 22. Mangler der løfteredskaber ved tunge løft eller ved uhensigtsmæssige løft, træk eller skub? 23. Er der steder på virksomheden eller byggepladsen/arbejdsstedet, hvor medarbejderne kan falde over ting eller slå sig på fx værktøj, bygningsdele eller affald? ANDRE ULYKKESFARER 24. Kan medarbejderne komme i kontakt med farlig strøm, der kan give elektriske stød, fx ved arbejde med el-tavler og el-kabler med spænding? 25. Er der genstande højt oppe, der ikke er spændt fast eller på anden måde beskyttet, så de ikke falder ned? 26. Er der fare for påkørsel i forbindelse med manglende eller utilstrækkeligt trafikværn eller trafikregulering ved arbejde på og i nærheden af offentlig vej? 27. Er der risiko for mangelfuld ilttilførsel ved arbejde i eksisterende brønde, krybekældre o.l.? 28. Er der fare for eksplosion, brand, ætsning, eller forgiftning ved arbejdsprocesserne? KEMI 29. Arbejder medarbejderne med farlige kemikalier (fx kemikalier med orange faresymboler) på en uforsvarlig måde? 30. Mangler virksomheden at undersøge, om de farlige kemikalier, der bruges, kan erstattes (substitueres) af ufarlige eller mindre farlige kemikalier? 31. Mangler virksomheden at undersøge, om produktionsmetoden kan ændres, så man bruger ufarlige eller mindre farlige kemikalier i stedet for farlige kemikalier? 32. Arbejder medarbejderne med farlige kemikalier, selv om der ikke er udarbejdet en arbejdspladsbrugsanvisning, der er tilpasset virksomhedens forhold? 33. Er der medarbejdere, der arbejder med kemikalier, uden at have gennemgået en lovpligtig uddannelse, hvor der er krav om en sådan? 34. Mangler der at blive etableret udsugning tæt på udviklingsstedet ved arbejdsprocesser og kemikalier, der afgiver luftforurening? 35. Arbejder medarbejderne med forurenende processer eller arbejdsoperationer, hvor der bruges kemikalier, hvor andre medarbejdere eller beskæftigede kan blive udsat for sundhedsskadelig påvirkning? 36. Er der medarbejdere, der ikke bruger personlige værnemidler, selv om det er påkrævet?

4 LUFTVEJSBELASTNINGER Ja Nej 37. Er medarbejderne udsat for støv fx mineraluldsfibre, asbestfibre, kvarts og andet blandet bygningsstøv, fra eget arbejde eller fra andres arbejde, der ikke bliver fjernet på en hensigtsmæssig måde? ERGONOMI TUNGE LØFT 38. Arbejdes der med tungt værktøj, redskaber, materiel eller materialer, som løftes under arbejdet fx stilladsdele, kabelbundter og el-tavler? 39. Bæres eller trækkes der tunge emner/materialer eller redskaber, mens man går eller kravler/kryber? 40. Løftes der mange emner i løbet af en arbejdsdag? 41. Er der risikofyldte situationer, hvor flere personer løfter byrder sammen? 42. Løftes der byrder i dårlige arbejdsstillinger fx langt fra kroppen, over skulderhøjde eller under knæhøjde? TUNGE SKUB OG TRÆK 43. Skal der anvendes stor kraft til at trække eller skubbe hjælpemidler som fx trillebøre, fladvogne, sækkevogne og lifte? 44. Er underlaget ujævnt, skråt, blødt, glat eller er der trin? 45. Oplever medarbejderne, at de ting, de skubber eller trækker, er tunge? 46. Er hjælpemidlet defekt eller mangler det vedligeholdelse? 47. Er hjælpemidlet udformet, så arbejdsstillingen bliver dårlig? ARBEJDSSTILLINGER 48. Arbejdes der i ubekvemme arbejdsstillinger? 49. Arbejdes der med foroverbøjet ryg eller foroverbøjet eller bagoverbøjet nakke? 50. Arbejdes der med hænderne over skulderhøjde? 51. Arbejdes der med lange rækkeafstande? 52. Arbejdes der på hug, knælende eller knæliggende? 53. Arbejdes der i samme stilling i lang tid? 54. Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, herunder lav loftshøjde?

5 STØJ Ja Nej 55. Er der medarbejdere, der er udsat for støj, der er så høj, at de må råbe for at tale med en person, der står en 0,5-1 m væk? 56. Kan støjkilderne dæmpes, indkapsles mere eller placeres i særskilte rum? 57. Mangler der støjskærme mellem støjkilder og arbejdsområder? 58. Er der medarbejdere, der ikke bruger høreværn, selv om støjen er kraftig? 59. Forsømmer virksomheden at indkøbe de mest støjsvage maskiner på markedet? VIBRATIONER 60. Forsømmer virksomheden at indkøbe de mest vibrationssvage maskiner på markedet? HÅND-ARMVIBRATIONER 61. Bruger medarbejderne slående, roterende eller vibrerende værktøj eller maskiner fx boremaskiner, borehammere og vinkelslibere på en uforsvarlig måde? 62. Bruger medarbejderne værktøj eller maskiner, hvor vibrationsstyrken jf. brugsanvisningen er større end 3 m/s 2? KULDE OG VARME 63. Er der påvirkninger fra vejrliget, fx stærk kulde eller varme, kold vind, regn, trækgener. SYGEFRAVÆR 64. Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 65. Kan ændringer i arbejdsmiljøet bevirke, at sygefraværet mindskes?

6 ANDET Virksomheden skal være opmærksom på, at der på en række områder stilles særlige krav til APVen. Det gælder bl.a. følgende, som virksomheden skal supplere checklisten med, hvis området findes på virksomheden: Gravides arbejdsmiljø Skærmarbejde Biologiske agenser Kræftfremkaldende stoffer og materialer. Virksomheden skal desuden være opmærksom på følgende emner, der ikke er medtaget i checklisten: Indeklima Børn og unge Psykisk arbejdsmiljø.

7 APV-checkliste Handlingsplan Årsag til problem eller problemer Løsning Ansvarlig Frist og prioritering Virksomheden skal tage stilling til, hvordan der skal følges op på handlingsplanen, om handlingsplanen har haft den ønskede effekt, eller om der skal ske justeringer. Arbejdspladsvurderingen skal som minimum revideres hvert tredje år, eller hvis der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, som har betydning for sikkerheden og sundheden under arbejdet. Udført af: Arbejdsgiver Dato Medarbejder Dato Arbejdstilsynet har udarbejdet 48 brancherettede arbejdsmiljøvejvisere som et arbejdsredskab til virksomheder, der skal udarbejde APV. Til denne checkliste hører arbejdsmiljøvejviser nr. 12. Se også det brancherettede APV-materiale, som branchearbejdsmiljørådene har udarbejdet, og læs At-vejledning D.1.1, der oplyser om regler og krav til APV en.

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere