Bedømmelse af Grundforløb. Afsluttende opgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelse af Grundforløb. Afsluttende opgave"

Transkript

1 Bedøelse af Grundforløb Afsluttende opgave Ved bedøelse af den afsluttende opgave, for grundforløbet, vil vi gennemgå elevens teoretiske oplæg, saen med eleven, samt elevens praktiske opgave, og vi vil ved bedøelsen lægge vægt på at spørge ind til de fælles kompetencemål, samt særlige kompetencemål der er beskrevet i bekendtgørelsen om uddannelse i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg Inden eleven skal til den afsluttende mundtlige prøve, vil skolens lærere have bedømt teori opgaver og praktikopgave, og koentar og karakter for de forskellige fag, vil være tilgængelige for eksaminator og censor ved denne prøve. Det planlægges at eleven først besvarer spørgsmål ud fra det teoretiske oplæg, og derefter ud fra den praktiske opgave. Eksaminator og evt. censor vil stille spørgsmål til de valgte løsninger. I nedenstående oversigter er der stikord til hvad der kan stilles spørgsmål om.

2 Kontrolskemaer til bedøelse af Afsluttende opgaver Grundforløbet Elevnavn. 2

3 De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan Nr Kompetencemål Stikord til spørgsmål: Koentar 1 udvælge de almindeligste materialer inden for indgangens uddannelser ud fra kendskab til deres anvendelse og placering i byggeriet Hvorfor har du valgt.? Kunne andre materialer være brugt til.? 2 foretage faglig informationssøgning og kounikation ved anvendelse af it 3 udføre en faglig arbejdsopgave og samtidig forstå saenhængen i den samlede byggeproces, herunder samarbejde med de forskellige faggrupper i bygge- og anlægsbranchen ud fra en grundlæggende forståelse af samarbejdets værdi og nødvendighed samt kendskab til faggruppernes overordnede arbejdsområder Hvordan fandt du? Hvilke hjeesider har du søgt på? Hvordan vil du finde flere oplysninger om.? Hvad tror du de næste håndværkere vil sige til det du afleverer.? 4 udføre mindre, faglige arbejdsopgaver ud fra en forståelse af enkle arbejdstegninger 5 vurdere og kontrollere, om en afleveret faglig arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav 6 planlægge og udføre enkle, faglige arbejdsopgaver inden for indgangens uddannelser med hensigtsmæssig anvendelse af materialer, metoder, værktøjer og maskiner Hvordan har du udført kvalitetssikring? Har du brugt skemaer til kontrol? Hvad har du kontrolleret? Hvordan planlagde du at..? Hvilke materialer brugte du til..? Hvilke maskiner brugte du til at..? 7 tilgodese egen og andres sikkerhed ved planlægning og udførelse af faglige arbejdsopgaver ved iagttagelse af gældende regler på området. Hvad har du gjort for at sikre dig mod.? Hvad har du gjort for at sikre din arbejdsplads, så andre ikke koer til skade? For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1) Matematik F, 1 uge. Faget fortsætter i hovedforløbet. 2) Arbejdsmiljø, 1 uge. 3) Grundkursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, 0,5 uge. Faget skal være bestået. 3

4 De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan Nr Særlige Kompetencemål Stikord til spørgsmål: Koentar 1 indgå som medhjælpere i udførelsen af almindelige bygge- og anlægsaktiviteter, herunder etablering, indretning og vedligeholdelse af byggepladsens forskellige velfærdsmæssige og produktionsmæssige installationer Vil du kunne sætte af, måle op. hvis du kom et andet sted hen, og skulle starte forfra igen? Føler du dig klar til at lave de sae typer af opgaver ude hos en mester.? Hvilke velfærdsforanstaltninger (faciliteter) skal der være på en byggeplads? 2 under opsyn og vejledning foretage udgravning til huskloak og samle og understøtte en huskloak ved brug af PVC-materialer Hvordan ville du gøre hvis du skulle grave op i fru. Hansens have? Hvorfor skal kloakrør understøttes og sidestøttes? Hvordan har du understøttet på denne opgave? 3 under vejledning opstille en simpel forskallingskonstruktion, placere og udføre binding af armering samt efter instruktion udføre udstøbning af insitu beton og efterbehandling af in-situ betonoverfladen 4 under vejledning udføre simple belægningsopgaver, herunder bearbejde de almindeligt forekoende typer belægningssten i beton og granit, samt opbygge og foretage komprimering af belægningsbunden Hvad i forskallingen sikre at den ikke går i stykker under støbning og vibrering Hvordan vil du efterbehandle eventuelle fejl i betonen? Hvad har du givet størst opmærksomhed vedr. armeringen? Hvordan har du lavet bunden til din belægning? Hvorfor har du gjort det sådan? Hvordan har du sikret dine modulmål? Hvordan har du forsøgt at lave en stærk løsning? 5 efter instruktion betjene og vedligeholde enkle entreprenørmaskiner sikkerhedsmæssigt korrekt, herunder stationære el-afkortere, el-klippe- og - bukkemaskiner, håndholdte boremaskiner Hvilke maskiner har du brugt? Kunne du med fordel have brugt andre maskiner? Hvordan passer du på dine fingre ved brug af bukke- og klippemaskiner? 6 udforme og arbejde med en simpel elektronisk arbejdstegning samt håndtegnede skitser Er dine tegninger i overenssteelse med virkeligheden? Hvorfor er dine tegninger elektroniske / håndtegnede? 4

5 7 medvirke ved afsætning og nivellering samt gøre brug af måletekniske metoder og måleværktøjer i forbindelse med opmærkning, montage og afsætning af linjer og koter 8 anvende relevante måletekniske standarder, værdier og tolerancer Hvordan kontrollerede du din afsætning? Hvordan fik din højde afsat på opgaven? Hvor er fikspunktet? Kote? Hvad er dine tolerancer for hvornår det ikke er godt nok? 9 deltage i arbejdspladsvurderinger (APV) samt planlægge og udføre arbejdsopgaver ud fra grundlæggende viden om ergonomi 10 foretage enkle og simple beregninger til brug for arbejdet og til egenkontrol af mængder og vinkler bl.a. ved hjælp af viden om materialers vægtfylde og Pythagoras læresætninger Har du lavet en APV på denne opgave? Hvad er en APV? Hvad beskriver man i en APV? Hvordan har du passet på din krop under byggeriet (vedr. ergonomi) Har du udført mængdeberegning? Af hvad? 11 læse og forstå arbejdsbeskrivelser og producenters produkt- og arbejdsanvisninger på dansk Brugte du vejledninger, beskrivelser og lign. under planlægningen af arbejdet? Stillads For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde ovenstående kompetencemål, bestå grundforløbsprøven og have erhvervet dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav for at kunne opstille rulle- og bukkestillads. Har du deltaget i, og bestået stilladsundervisningen på grundforløbet? Hvad er krav til rækværk på et stillads? Er et rullestillads, godt til betonudstøbning? 5

6 Nedenstående skemaer skal udfyldes af elever, inden aflevering af opgaven kan blive bedømt, derefter udfylder lærer også et sæt, og disse indgår i bedøelsen, samtalen med eleven, vedr. den afsluttende opgave Særlige forhold du vil gøre opmærksom på, som har haft indflydelse på resultatet af det afleverede opgave. 6

7 Fremragende -12 Fortrinlig - 10 God - 7 Jævn - 4 Tilstrækkelig - 2 Ikke acceptabelt -0 Tjekliste for byggeopgaver Struktøruddannelsen 1. Afsætning: Længde Målt tolerance / koentar: ± 1 ± 3 ± 5 ± 8 ± 10 >10 Bredde Placering af udsparinger 2. Opstilling af forskalling: Målt tolerance / koentar: Placering af oplænder Placering af spændejern og spænd Afsværtning Tilpasning af samlinger / specielle skæringer. Placering af lasker og søm 3. Overholdelse af lod, vage kote og vinkler Målt tolerance / koentar: ± 1 ± 3 ± 5 ± 8 ± 10 >10 Lod. (måles m 2 m. retskede) Vage. (måles m 2 m. retskede) Koter. (måles m nivelleringsinstrument) Vinkler. (måles m 0,5 m vinkel) 4. Armering og dæklag: Målt tolerance / koentar: Dæklag overholdt Jævnt fordelt afstand indenfor opgivet afstand Forankringslængder Fastholdelse / brug af afstandsklodser 5. Udstøbning af beton: Målt tolerance / koentar: Jævn og ens overflade Overfladebearbejdning Kontrol af sætmål / følgeseddel 6. Sikkerhed og ryddelighed: Samarbejdeevne Sikkerhed/arbejdsmiljø Brug af værktøj og materialer 7

8 Fremragende -12 Fortrinlig - 10 God - 7 Jævn - 4 Tilstrækkelig - 2 Ikke acceptabelt -0 Tjekliste for Belægninger Struktøruddannelsen 1. Målefasthed: Målt tolerance / koentar: Længde Bredde Diagonalmål Højder/koter Overhøjder 2. Faglig udførsel: Jævnhed ved tværfald (evt. oprunding) Jævnhed på kantbegrænsning (kantsten) Jævnhed på belægning (fliser) Flugter og forbandt 3. Skæringer og hugninger: Skæringer (stærkeste løsning) Hugninger (visuelt) 4. Arbejdets udførsel: Samarbejdeevne Sikkerhed/arbejdsmiljø Brug af værktøj og materialer Praktisk udførsel 8

9 Accepteret Mindre Større Grove Uacceptable Tjekliste for kloak for Grundforløb / struktør 1. Materialevalg Rigtige materialer og komponenter x Forkert hovedmaterialer og/eller forkerte matrialer ved komponenter x 2. Ledningsføring Rimelig god x Mindre hensigtsmæssig x Uhentsigtsmæssig x 3. Fald på hovedledning, x < 3 x største afvigelse x promille 3 < x < 5 x fra opgivet fald 5 < x < 10 x 10 < x x 4. Fald på sideløb x promille 20 < x x 0 < x < 20 x x < 0 x 5. Astand til midt brønd x < 10 x afvigelse x 10 < x < 15 x 15 < x x 6. Mål på tilløbssted x < 10 x afvigelse x 10 < x < 15 x 15 < x x 7. Højde ved Fundament overkant x < 10 x afvigelse x 10 < x < 15 x 15 < x < 20 x 20 < x x 8. Placering vandret x < 15 x afvigelse x promille 15 < x < 30 x 30 < x x 9. Gulvafløb parallel med x < 2 x fundament afvigelse x. 2 < x x 10. Samlinger- og overgangsstykker Rigtige x samlingsmaterialer/dele Forkerte x 11. Tæt x Utæt x 12. Understøtning/sidestøtte I orden x Mangelfuld (<100 ) (pr stk) x Manglende (>100 ) (pr stk) x Starter med 10 point, derefter fratrækkes point for de fundne fejl, derefter skal restkarakteren være mindst 5. Antal mindre fejl X -½ = Antal større fejl X -1 = Antal grove fejl X -2 = Antal uacceptable fejl X -7 = Overskridelse af tid (15 min) X -½ = Helhedsindtryk +1, 0, -1 = Samlet fradrag 10 - = 9

10 Fremragende -12 Fortrinlig - 10 God - 7 Jævn - 4 Tilstrækkelig - 2 Ikke acceptabelt -0 Tjekliste for tegninger Tegning helhedsvurdering: Ren og pæn Ens streger Tegninger placeret projektionsmæssigt korrekt Tegningshoved: Målforhold: Dato: Navn: Titel: Tegningsnuer: Noter: Plantegning: Faglig korrekt Rigtige løsninger er valgt Målforhold overholdt koentar: koentar: koentar: Længdesnit: Faglig korrekt Rigtige løsninger er valgt Målforhold overholdt Tværsnit: Faglig korrekt Rigtige løsninger er valgt Målforhold overholdt Mål / Koter / betegnelser: Relevante koter opgivet Relevante mål opgivet Snitbetegnelser opgivet Modulmål påført koentar: koentar: koentar: 10

11 ArbejdsPlads Vurdering Tjekliste til Struktørarbejde. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynet har udarbejdet brancherettede APV-tjeklister fortrinsvis til virksomheder med mindre end ti ansatte. Tjeklisterne tager udgangspunkt i de arbejdsmiljøforhold, der er typiske for branchen. Tjeklisten er her tilpasset AMU-Fyn. Tjeklisterne indeholder en række spørgsmål, som skolen og eleverne skal svare ja eller nej til. Alle de spørgsmål, som virksomheden svarer ja til, udgør et arbejdsmiljøproblem, der skal indgå i en handlingsplan, som virksomheden skal udarbejde i tilknytning til tjeklisten. Skolen og eleverne skal i forhold til tjeklisterne: svare på alle spørgsmål i tjeklisten, tage stilling til de spørgsmål, som skolen/eleverne svarer Ja til, i tjeklistens handlingsplan, overveje, hvad årsagen til de konstaterede arbejdsmiljøproblemer kan være, udarbejde løsninger på arbejdsmiljøproblemerne, tage stilling til, hvem der er ansvarlig for at løse arbejdsmiljøproblemerne, samt hvornår de forventes at være løst, tage skriftlig stilling til væsentlige arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, som ikke fremgår af tjeklisten. 11

12 ULYKKER JA NEJ 1. Er der elever, der tager unødvendige chancer eller ikke bruger personlige værnemidler, fx hjelm? 2. Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at sae ulykke sker igen? 3. Er der elever, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 4. Er der sikkerhedsmateriel, der ikke jævnligt undersøges for fejl? 5. Er der elever, der ikke har den nødvendige tid til at udføre opgaverne på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde? 6. Er der elever, der udfører særligt farligt arbejde, jf. bilag 1 i Byggepladsbekendtgørelsen? NEDSTYRTNINGSFARE 7. Er der risiko for at eleverne kan styrte ned ved arbejde i højden, fx fra stilladser, stiger, forskallingsforme, og arbejdskurve m.v.? 8. Mangler der rækværk på tage, platforme, reposer m.v., så der er risiko for at eleverne kan falde ned? 9. Er der risiko for gennemstyrtning gennem usikkert underlag? MASKINER 10. Kan elever koe til at starte maskiner utilsigtet? 11. Er der maskiner med bevægelige dele, der ikke er afskærmet? 12. Er der maskiner, der ikke har nødstop? 13. Mangler der brugsanvisninger for maskiner, der orienterer om korrekt brug, vedligeholdelse m.m.? 14. Er der maskiner, der ikke er vedligeholdt i henhold til leverandørens anvisninger eller mangler lovpligtigt eftersyn, fx kraner, lifte, trucks mv.? 15. Er der elever, der bruger maskiner fx kran og truck, som de ikke har certifikat til? HÅNDVÆRKTØJ OG ANDRE TEKNISKE HJÆLPEMIDLER 16. Arbejder eleverne med skarpe genstande eller værktøj som armeringsjern, plader, knive og mejsler på en uforsvarlig måde? 17. Arbejder eleverne med værktøj, der river, saver, høvler, snitter e.l., på en uforsvarlig måde? 12

13 JA NEJ 18. Mangler der brugsanvisninger for tekniske hjælpemidler, der orienterer om korrekt brug, vedligeholdelse m.m., fx stilladser, støbeforme, forskallingssystemer, stiger, løftegrej m.v.? 19. Er der tekniske hjælpemidler, der ikke er vedligeholdt i henhold til leverandørens anvisninger? INTERN TRANSPORT OG FÆRDEN 20. Er der arbejdsområder og færdselsveje, der ikke er ryddede og ordentlige eller som er utilstrækkeligt belyste? 21. Er der risiko for, at eleverne kan blive påkørt eller klemt af køretøjer, fx biler, lastbiler eller trucks på virksomhedens område eller bygge-pladsen/arbejdsstedet? 22. Er der adgangs- og transportveje for kørende og gående trafik, der ikke er adskilt eller afmærket? BEVÆGELSESBELASTNINGER, FALD MV. 23. Mangler der løfteredskaber ved løft over 11 kg eller ved uhensigtsmæssige løft, træk eller skub? 24. Er der steder på virksomheden eller byggepladsen/arbejdsstedet, hvor eleverne kan falde over ting eller slå sig på fx værktøj, bygningsdele eller affald? ANDRE ULYKKESFARER 25. Kan der opstå fare for saenskridning af udgravninger? 26. Kan eleverne koe i kontakt med farlig strøm, der kan give elektrisk stød, fx ved gravearbejde i jord med strømførende kabler? 27. Er el-installationerne og el-materiel dobbelt beskyttet? 28. Er der genstande højt oppe, der ikke er spændt fast eller på anden måde beskyttet, så de ikke falder ned? 29. Kan der opstå fare for tab af byrder fra kran, fx ved forkert anhugning? 30. Er der fare for påkørsel i forbindelse med manglende og/eller utilstrækkeligt trafikværn eller trafikregulering? 31. Er der risiko for mangelfuld ilttilførsel eller farlige luftarter ved arbejde i eksisterende brønde og kloaker? 32. Er der fare for eksplosion, brand, ætsning eller forgiftning ved arbejdsprocesserne? 13

14 KEMI JA NEJ 33. Arbejder eleverne med farlige kemikalier (fx kemikalier med orange faresymboler) på en uforsvarlig måde? 34. Mangler skolen at undersøge, om de farlige kemikalier, der bruges, kan erstattes (substitueres) af ufarlige eller mindre farlige? 35. Arbejder eleverne med farlige kemikalier selv om der ikke er udarbejdet en arbejdspladsbrugsanvisning, der er tilpasset skolens forhold? 36. Er der elever, der arbejder med kemikalier uden at have gennemgået en lovpligtig uddannelse, hvor der er krav om en sådan? 37. Mangler der at blive etableret udsugning tæt på udviklingsstedet ved processer og kemikalier, der afgiver luftforurening? 38. Arbejder eleverne med forurenende processer eller arbejdsoperationer, hvor der bruges kemikalier, stoffer og materialer, hvor andre elever kan blive udsat for sundhedsskadelig påvirkning? 39. Er der elever, der arbejder med gravearbejde o.l. i forurenet jord, hvor de kan blive udsat for sundhedsskadelige påvirkninger? 40. Er der elever, der ikke bruger personlige værnemidler, selv om det er påkrævet? KRÆFTFREMKALDENDE KEMIKALIER 41. Arbejder elever med kræftfremkaldende kemikalier, uden at der er taget særlige forholdsregler? ALLERGI/LUFTVEJSBELASTNINGER 42. Er elever udsat for støv, fx kvarts fra bearbejdning af beton, kantsten mv., støv fra tørbeton produkter mv., mineraluldsfibre, asbestfibre eller blandet støv fra eget arbejde eller fra andres arbejde, der ikke bliver fjernet på en hensigtsmæssig måde? BIOLOGI 43. Udføres der arbejde i gamle kloakker, hvor der kan være fare for overførsel af sygdomsfremkaldende mikroorganismer til hud og tøj, uden at der er gjort tiltag for at imødegå denne fare? 14

15 ERGONOMI JA NEJ TUNGE LØFT 44. Arbejdes der med tungt værktøj, redskaber eller materialer, som løftes under arbejdet fx elementstøtter, dele til forskallingsforme, stilladsdele, armeringsjern, letbetonelementer mv.? 45. Bæres der tunge emner eller redskaber, mens man går, kravler eller kryber? 46. Løftes der mange emner over 3 kg i løbet af en arbejdsdag? 47. Opstår der risikofyldte situationer, når flere personer løfter byrder saen? 48. Løftes der byrder i dårlige arbejdsstillinger, fx langt fra kroppen, over skulderhøjde eller under knæhøjde? TUNGE SKUB OG TRÆK 49. Skal der anvendes stor kraft til at trække eller skubbe hjælpemidler, som fx trillebøre, fladvogne, sækkevogne, lifte mv.? 50. Er underlaget ujævnt, skråt, blødt, glat eller er der trin? 51. Oplever eleverne, at de ting, de skubber eller trækker, er tunge? 52. Er hjælpemidlet defekt eller mangler det vedligeholdelse? 53. Er hjælpemidlet udformet, så arbejdsstillingen bliver dårlig? ARBEJDSSTILLINGER 54. Arbejdes der i ubekvee arbejdsstillinger? 55. Arbejdes der med foroverbøjet ryg eller foroverbøjet eller bagoverbøjet nakke? 56. Arbejdes der med hænderne over skulderhøjde? 57. Arbejdes der med lange rækkeafstande? 58. Arbejdes der på hug, knælende eller knæliggende? 59. Arbejdes der i sae stilling i lang tid? 60. Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, herunder lav loftshøjde? STØJ 61. Er der elever, der er udsat for støj, der er så høj, at de må råbe for at tale med en person, der står en 0,5-1 m væk? 62. Kan støjkilderne dæmpes, indkapsles eller placeres i særlige rum? 63. Er der medarbejdere, der ikke bruger høreværn, selv om støjen er kraftig? 64. Forsøer skolen at indkøbe de mest støjsvage maskiner på markedet? 15

16 VIBRATIONER JA NEJ 65. Forsøer skolen at indkøbe de mest vibrationssvage maskiner på markedet? HÅND-ARMVIBRATIONER 66. Bruger eleverne slående, roterende eller vibrerende værktøj eller maskiner, fx mejselhaere, motorkædesave, trykluftbor eller vibrerende og roterende slibeværktøj på en uforsvarlig måde? 67. Bruger medarbejderne værktøj eller maskiner, hvor vibrationsstyrken, jf. brugsanvisningen, er større end 3 m/s 2? HELKROPSVIBRATIONER Bruger elever køretøjer og entreprenørmaskiner, hvor de udsættes for kraftige vibrationer som førere? KULDE OG VARME 68. Er der påvirkninger fra vejrliget, stærk kulde eller varme, kold vind, regn mv.? 69. Er der trækgener? SYGEFRAVÆR 70. Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 71. Kan ændringer i arbejdsmiljøet bevirke, at sygefraværet mindskes? 16

17 APV-tjekliste Handlingsplan Nr. Årsag til problem eller problemer Løsning Ansvarlig Frist og prioritering Skolen og eleven skal tage stilling til, hvordan der skal følges op på handlingsplanen, om handlingsplanen har haft den ønskede effekt, eller om der skal ske justeringer. Arbejdspladsvurderingen skal som minimum gennemgås hvert skoleforløb, eventuelt i forbindelse med de afsluttende opgaver, eller hvis der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, som har betydning for sikkerheden og sundheden under arbejdet. Udført af: Skole Dato Elev Dato AMU-Fyn d

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere