BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE"

Transkript

1 BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

2 UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning (ESL) og BL Danmarks Almene Boliger (BL). Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik i en boligorganisation. Mappen er et redskab både for boligorganisationen som arbejdsgiver og for den enkelte elev til at sikre, at ejendomsserviceteknikeruddannelsen både teoretisk og praktisk opfylder kravene til uddannelsen. Uddannelsesmappen er sikkerheden for kvalitet i uddannelsen, og den daglige guide og oversigt over, hvad der er gennemført og evt. mangler i elevens uddannelsesforløb. Dette er med til at sikre ejendomsserviceteknikernes høje faglige niveau. Bagerst i mappen findes en praktik- og skolefagsoversigt, der dækker hele uddannelsen. Denne del kan bruges som den daglige guide og uddannelsesplan, hvor elev/læremester kan se niveau og afkrydse gennemførte praktikker (se side 20-39). 2

3 INDHOLD INTRODUKTION SIDE 1 Hvad er en ejendomsservicetekniker? 5 2 Arbejdsområdet 6 3 Indhold i uddannelsen 7 4 Overblik over praktik 11 5 Ny mesterlære 14 FOR ELEVEN 1 Optagelse på uddannelsen 16 2 Økonomi 17 1 Oprettelse/godkendelse af praktiksted 19 2 Uddannelsesplan, virksomhedspraktik 20 3 Uddannelsesplan, skole 24 4 Økonomi 40 5 Fremtiden 41 6 Beskrivelser fra det virkelige liv 42 ADRESSER OG LINKS 46 3

4 INTRODUKTION 4

5 HVAD ER EN EJENDOMSSERVICETEKNIKER? 1 Ejendomsserviceteknikeren er faglært bygnings- og serviceekspert med indsigt i en del håndværksfag. Med baggrund i en uddannelse der som udgangspunkt varer 3 år og 3 måneder samler ejendoms serviceteknikeren de traditionelle funktioner indenfor ejendomsservice. Der tilrette lægges, udføres og planlægges opgaver både på kort og lang sigt. Ejendomsserviceteknikeren er allround omkring bygnings- og beboerservice og ofte koordinatoren inden for drift, vedligeholdelse, eftersyn af bygninger og anlæg, kontakt til leveran dører og servicering af brugere og beboere. Ejendomsserviceteknikeren er håndværkerminded og kan derfor udføre mindre reparationer og vedligeholdelsesopgaver, hvilket generelt medvirker til at reducere udgiften for disse poster i boligorganisationen. Ved større reparationer og skader på ejendomme m.m. er det ejendomsserviceteknikeren, der tilkalder eksterne håndværkere. Ejendomsserviceteknikeren udfører miljø- og energioptimal planlægning, drift og vedligehold af bygninger og udearealer. Med mulighed for valg af specialefag indenfor bolig området, dækker ejendomsserviceteknikeren også de mere specielle opgaver, der knytter sig til dette område. Videre- og efteruddannelse Inden for boligområdet giver ejendomsserviceteknikeruddannelsen et arbejde med mulighed for senere at bestride ledende stillinger, eller man kan læse vide re til eksempelvis konstruktør. Jobmuligheder Ejendomsservicetekniker er en af de nyere faglige uddannelser og er tilrettet de arbejdsmæssige behov som bl.a. boligorganisationer har brug for i årene fremover. Ejendomsserviceteknikeren er den professionelle bygnings- og serviceekspert, med overblik over flere fag/funktioner. En faglært som har gode jobmuligheder både i bolig-, erhvervs - og institutionssektoren. Værktøjer, ventilation, varmeanlæg, vedligeholdelse af bygninger, grønne områder, brugerservice, miljø, m.m. er områder, der hele tiden ændrer og udvikler sig med tekno logien og tiden, og dette er netop styrken ved faget og den spændende arbejdsmæssige fremtid. INTRODUKTION 5

6 ARBEJDSOMRÅDET 2Der er 4 arbejdsmæssige hovedområder for en ejendomsservicetekniker: Bygninger m.m. Ejendomsserviceteknikeren varetager de almindelige daglige vedligeholdsesog reparationsopgaver. Ved større opgaver, hvor der kræves ekspertise eller autorisation, tilkaldes eksterne leverandører. Når opgaven er udført, syner og vurderer ejendomsserviceteknikeren kvaliteten af det udførte arbejde. Ejendomsserviceteknikeren står også for indkøb af maskiner og udstyr, samt vedligeholdelse af disse. Pleje og vedligeholdelse af udearealer Ejendomsserviceteknikeren får også et bredt kendskab til at vedligeholde boligorganisationens grønne områder og får indsigt i plejeprogrammer, anvende forskellige redskaber og foretage mindre reparationer af maskinparken. (Beboer)Service Ejendomsserviceteknikeren er uddannet til at servicere beboerne i spørgsmål omkring beboerdemokrati, huslejeforhold og til-/fraflytning m.v. Ud over dette kan ejendomsserviceteknikeren give vejledning om hvem beboeren skal kontakte, for at få svar på de enkelte spørgsmål. Ejendomsserviceteknikeren yder dermed en personlig og individuel service til beboere og brugere. Miljø/Energi Ejendomsserviceteknikeren står for energi- og miljøbevidst daglig planlægning, herunder varmeforbrug, energioptimering af bygninger og anlæg. Derudover vejledes beboere og brugere om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald. INTRODUKTION 6

7 INDHOLD I UDDANNELSEN 3Uddannelsen varer som udgangspunkt 3 år og 3 måneder. Uddannelsen er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. 20 uger GRUNDFORLØB HOVEDFORLØB Skolepraktik 25 uger Virksomhedspraktik 118 uger Praktik I praktiktiden i boligorganisationen lærer man om hovedområderne ved at gøre tingene i praksis. Praktikken er meget varieret og sikrer et bredt kendskab til hovedområderne. Skole Skoledelen er mindst lige så varieret som praktikdelen og dækker ud over den teoretiske side af de praktiske fag også fag som fx: Informationsteknologi, førstehjælp og brandbekæm pelse, engelsk, social forståelse og kommunikation. m.fl. Valgfrie specialefag og valgfag Ud over de obligatoriske fag er der desuden 4 ugers valgfri specialefag og valgfag (der bl.a. indeholder værkstedsteknik, syn af boliger, beboerdemokrati), hvor man kan fokusere på det, man vil være specielt god til. Afsluttende bedømmelse Den afsluttende eksamen for at kunne blive ejendomsservicetekniker består af en skriftlig del, en mundtlig del og en praktisk del. Prøven afvikles over 2 dage. I den skriftlige del er prøvens grundlag opgaver, der knytter sig til uddannelsens kom petence mål. Opgaven, der består af et antal spørgsmål, der gennemføres elektronisk, løses inden for 1 time. Den mundtlige del af prøven tager udgangspunkt i et valgfrit individuelt skriftligt projekt, som eleven har udarbejdet i forbindelse med undervisningen i den sidste skoleperiode, og som knytter sig til emner inden for uddannelsesspecifikke fag- og valgfri specialefag. Arbejdet med projektet har en varighed på indtil 1 uge. Projektet er grundlag for en mundtlig eksamination, der varer 20 min. inkl. vortering. I den praktiske del er prøvens grundlag en opgave, der knytter sig til uddannelsens kompetencemål. Ved uddannelsens afslutning udstedes et uddannelsesbevis til eleven. INTRODUKTION 7

8 INDHOLD I UDDANNELSEN Grundforløb 20 uger: Eleven skal have gennemført og bestået følgende grundfag: Psykologi på F-niveau Informationsteknologi på F-niveau Dansk på E-niveau Naturfag på F-niveau. Eleven skal have opnået følgende certifikater o.l.: Rulle og bukkestillads Kompetencer svarende til førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014 Kompetencer svarende til brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsinstituts retningslinjer pr. 1. september Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: i konkrete sammenhænge vælge kommunikationsformer og metoder, der er tilpasset forskellige service-, samarbejds- og kommunikationssituationer samarbejde med andre om at håndtere konkrete konflikter mellem kolleger, brugere, klienter, kunder m.fl. med fokus på egen fremtoning og adfærd deltage i arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø, herunder sikkerhedsmæssigt forsvarligt at håndtere olie og smøremidler til maskiner, malinger, produkter til vaske rier og div. bekæmpelsesmidler under vejledning vælge relevante personlige værnemidler i konkrete sammenhænge foretage kildesortering medvirke til at fremme bevidstheden om egen rolle ved forebyggelse af arbejdsskader medvirke til at fremme sundhed på arbejdspladsen på baggrund af en viden om betydningen af fysisk aktivitet og de grundlæggende principper for arbejdsbevægelser vurdere hvilke redskaber og maskiner, der skal anvendes til en given opgave, herunder brug af hjælpemidler fx rulle- og bukkestilladser ren- og vedligeholde udendørsarealer planlægge eget arbejde med udgangspunkt i enkle arbejdsplaner og brugernes ønsker deltage i arbejdsplanlægning for arbejdsgrupper og teams, herunder ferieplanlægning deltage i opmåling af arealer i forbindelse med mindre byggeprojekter eller ved etablering af plæner, bede, flisearealer, legearealer mv. INTRODUKTION 8

9 INDHOLD I UDDANNELSEN Hovedforløb 25 skoleuger: Hovedforløb: 25 skoleuger Grundfag 3 uger Uddannelsesspecifikke fag 18 uger Valgfrie specialefag 2 uger Valgfag 2 uger Grundfag (3 uger): Psykologi på E-niveau (1 uge) Naturfag på E-niveau (2 uger). Uddannelsesspecifikke fag (18 uger): Pleje og vedligeholdelse af udearealer (3 uger) Bygningsvedligeholdelse og drift (3,5 uger) Ventilation og indeklima (2,5 uger) Varmeanlæg (3 uger) Affaldshåndtering og miljøbevidsthed (1 uge) Engelsk ejendomsservice (1 uge) Budgetter og regnskab (1 uge) Indretning og vedligeholdelse af legepladser (0,5 uge) Indkøb og ressoursestyring (1 uge) Konflikthåndtering og kommunikation (0,5 uge) Energioptimering (1 uge). Valgfrie specialefag (i alt 2 uger) Der er pt ikke overblik over, hvilke valgfrie specialefag der bliver til rådighed hermed nogle eksempler: Praktisk boligjura (1 uge) Syn af boliger (1 uge) Sports- og idrætsanlæg (1 uge) Svømmebade (1 uge) Beboerdemokrati (1 uge) Eftersyn af bygningers anlæg (1 uge) Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat (2 uger) Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave (1 uge) Værkstedsteknik, gartnerområdet (1 uge) Energioptimering/klimaløsninger (arbejdstitel) (1 uge) Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg (AMU) (5 dage) INTRODUKTION 9

10 Mersalg, service og kommunikation (1 uge) Grundlæggende projektarbejde (1 uge). Valgfag (2 uger) Jf. skolens valgfagskatalog. INTRODUKTION 10

11 OVERBLIK OVER PRAKTIK 4Mål for praktikuddannelsen i boligorganisationen at eleverne får en alsidig uddannelse og lærer alle facetter af samarbejdet og jobbet som ejendomsservicetekniker i organisationernes afdelinger at eleverne i praktikperioderne kommer til at deltage i alle relevante sammen hænge for ejendomsserviceteknikeres arbejde at eleverne har praktiktilbud på flere afdelinger, både store og små, samt med forskellig funktion og struktur, for at blive bedst muligt rustet til arbejdet i fremtiden at eleverne får tilhørsforhold til boligorganisationen og integreres i det sociale liv på arbejdspladsen på lige fod med de øvrige ansatte at eleverne gennemgår boligorganisationens relevante IT-kurser at eleverne gennemgår boligorganisationens ejendomsfunktionærkurser, undtaget de kurser, der indgår i skoleundervisningen. Uddybning af fagindhold Udearealer Eleven udarbejder plejeprogram afhængigt af årstiden Eleven udfører pleje af udearealer jf. plejeprogram Eleven ren- og vedligeholder befæstede arealer inkl. opretning af flisebelægninger Eleven anvender redskaber, værktøjer, traktorer og mindre gartnerimaskiner Eleven fejlfinder og vedligeholder relevant maskinpark. Bygninger Eleven foretager daglig bygningsvedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt Eleven identificerer evt. skadedyrsangreb på bygninger og materialer Eleven anvender stiger og stilladser jf. gældende lovgivning Eleven anvender almindeligt forekommende bygningstegninger og -beskrivelser Eleven anvender bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner samt beklædning og isolering mv. Eleven vejleder brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger Eleven udskifter defekte enkeltkomponenter både elektriske og sanitære jf. gældende lovgivning Eleven vejleder brugere og beboere om vedligeholdelse af boliger. Varmeanlæg Eleven anvender vvs-diagrammer jf. Dansk Standard Eleven klargør, idriftsætter og fejlfinder på varmeanlæg Eleven sikrer miljørigtig og sikker drift Eleven regulerer og fejlsøger den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO). INTRODUKTION 11

12 OVERBLIK OVER PRAKTIK Miljø Eleven arbejder ressourcebesparende og miljøbevidst Eleven vejleder beboere og brugere om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald Eleven anvender personlige værnemidler Eleven vejleder kolleger i brug af værnemidler Eleven rengør affaldsskakter, containere, -rum og renholder arealer ved storskraldscontainere. Ventilation Eleven varetager drift af ventilationsanlæg herunder fejlfinding og mindre vedligeholdelse Eleven analyserer klimaforhold og afdækker evt. indeklimatiske problemer. Beboerdemokrati m.m. Eleven vejleder lejere og brugere om rettigheder i leje- og brugerforhold fx råderet, vedligeholdelse, husorden og budgetter Eleven vejleder lejere og brugere om samarbejdet mellem beboerdemokratiet, administration og myndigheder Eleven vejleder brugere og beboere om boligens brug fx regulering af varme og ventilation, om overfladebehandling af gulve og vægge Eleven foretager tilstandsvurdering ved ud- og indflytning Eleven gennemfører syn af boliger ved ud- og indflytning, herunder foretager opmåling, prissætning og kontrol af istandsættelsesarbejde og fastslår evt. misligholdelse Eleven udarbejder flytterapporter Eleven vejleder brugere og beboere om lokalområdets offentlige serviceydelser fx social- og sundhedsmæssige samt kulturelle ydelser. Administration Eleven foretager indkøb af forbrugsvarer, redskaber, maskiner mv. til daglig ejendomsdrift Eleven rekvirerer teknisk bistand og håndværkere Eleven forestår planlægning af arbejdsopgaver, bemanding og ferie for arbejdsgrupper eller teams og sig selv Eleven varetager daglig drift af bygningens driftskontor, herunder daglige regnskabsrutiner også for evt. vaskeri Eleven udarbejder 10-årig drifts- og vedligeholdelsesplan og -budget Eleven foretager opmåling, prisindhentning og budgetlægning for mindre byggeopgaver Eleven udarbejder udbudsmaterialer Eleven forestår kvalitetssikring af mindre byggeopgaver Eleven foretager tilstandsvurdering af bygningsskader INTRODUKTION 12

13 OVERBLIK OVER PRAKTIK Eleven opstiller og nedtager løst inventar og relevant teknisk udstyr i lokaler til arrange menter fx møder, konferencer, undervisning og fester Eleven instruerer oplægsholdere, undervisere m.fl. i brug af teknisk udstyr samt er til rådighed for udbedring af evt. fejl og mangler ved teknisk udstyr. EKSEMPLER PÅ KURSER SOM HVER ENKELT BOLIGORGANISATION KAN IMPLEMENTERE I PRAKTIKPERIODERNE: EJENDOMSSERVICETEKNIKER-KURSER Introduktionsdag Beboerservice Sikkerhedskursus Skadedyr, råd og svamp Ind- og udflytning samt udsættelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Træning i konflikttackling IT-KURSER Tastekursus for alle Boligarkiv for ejendomsfunktionærer Drift, vedligeholdelse og rekvisition INTRODUKTION 13

14 NY MESTERLÆRE 5Ny mesterlære Skift skolebænken ud med arbejdspladsen eller Gennemfør din uddannelse med praktisk oplæring i boligorganisationen fra den første dag. Ny mesterlære er indført som et tilbud til elever, der ikke er begejstrede for en skolebaseret uddannelse, men som i stedet ønsker praktisk oplæring i en boligorganisation. I ny mesterlære kan man skifte grundforløbet ud med grundlæggende praktisk oplæring i en boligorganisation. Den grundlæggende praktiske oplæring varer normalt et år for en uddannelse, hvor det normale skolebaserede grundforløb varer op til 20 uger. Den anden del af uddannelsen, hovedforløbet, er den samme som beskrevet på de foregående sider. Som elev skal du selv ud og finde en praktikplads i en boligorganisation. Når du har gjort det, skal du indgå en uddannelsesaftale med boligorganisationen. Uddannelsesaftalen sendes til skolen, som tildeler dig en kontaktlærer. Kontaktlæreren hjælper dig med at udfylde uddannelsesplanen og følger dig herefter gennem den grundlæggende praktiske oplæring. Kontaktlæreren er også med til at planlægge den afsluttende kompetencevurdering, som er en praktisk opgave, du skal løse, for at det kan vurderes, om du har lært det, du skulle. Prøven gennemføres normalt i boligorganisationen. Selv om du er elev i ny mesterlære, er det ikke sikkert, du helt kan undgå at skulle på skole i den grundlæggende praktiske oplæring. Der kan være fag, som du ikke kan lære i boligorganisationen. Eksempler kunne være psykologi og informationsteknologi, som er et par af fagene i uddannelsen. Det skal du til en autoriseret prøve i, og dette varetages af skolen, medmindre boligorganisationen på anden måde sørger for, at du kommer til en autoriseret prøve. Fordelene ved ny mesterlære er blandt andet, at du får en meget praksisnær uddannelse, og at du får løn under hele forløbet. INTRODUKTION 14

15 FOR ELEVEN 15

16 OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN 1 Ansøgning til skolen Det første du skal gøre er at kontakte den nærmeste tekniske skole, og få et ansøgningsskema. Se adresseliste på side 46. Praktik Hvis du vil søge praktikplads direkte hos boligorganisationerne findes adresser på eller gå ind på dk og tjek job banken (se nedenstående afsnit om er ESL s og BL s website for uddannelsen. Via jobbanken på websitet mødes de, som søger elevplads og de, som søger elever. Det er nemt og gratis for alle at lægge ansøgning eller CV på webstitet. Ud over jobbanken, indeholder websitet også nyheder om faget, relevante adresser, links, evt. kam pagne film og brochurer (inkl. denne manual). For Uddannelsesplan, praktik og skole se siderne FOR ELEVEN 16

17 ØKONOMI Lønninger og tillæg varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads. Du kan se mere om aktuelle grundlønninger på: - (klik på lønninger i venstremenuen). 2 Løn og ansættelse. FOR ELEVEN 17

18 FOR ARBEJDSGIVEREN 18

19 OPRETTELSE / GODKENDELSE AF PRAKTIKSTED 1 Godkendelse som praktikplads Hvis en boligorganisation ønsker en elev, skal praktikpladsen godkendes af det faglige udvalg for ejendomsservice. Rent praktisk sendes ansøgningen om godkendelse til Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat. Boligorganisationer eller afdelinger, som har et selvstændigt CVR nr., har mulighed for at blive godkendt som praktikplads. For ungdoms- og voksenelever gælder, at der skal rekvireres en uddannelseskontrakt hos den nærmeste tekniske skole (se under adresser og links). Kontrakten udfyldes og sendes til den tekniske skole. Når den godkendte uddannelseskontrakt returneres fra den tekniske skole, kan uddannelsesaftalen træde i kraft. Skolen sørger for at få aftalen registeret hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), så der kan udbetales refusion. Efter hvert skoleophold fremsender AUB automatisk nye blanketter til brug for refusionsudbetaling. For meritelever gælder det samme forløb, dog skal en medarbejder deltage i realkompetencevurdering (RKV) på den teknisk skole. Her afklares, hvilken merit medarbejderen kan opnå. Arbejdsgiveren som den uddannelsesansvarlige Boligorganisationen har det overordnede ansvar for praktikplanlægningen og uddannelsesaftalen med eleverne samt lønudbetaling, og dermed ansvaret for at efterleve aftalen om elevbestemmelser for ejendomsserviceteknikerelever. Uddannelsesudvalg For at sikre det bedst mulige forløb af praktikuddannelsen, samt at justere og til passe praktikforløbet efter indhøstede erfaringer, bør der nedsættes et (permanent) uddannelses udvalg. Dette kan bestå af: En repræsentant for ledelsen, fællestillidsmanden og den personaleansvarlige. Udvalget udarbejder en personlig praktikplan, se praktikoversigt bagerst i mappen. Praktikafdelinger Uddannelsesudvalget bør have til opgave at sikre, at de godkendte praktiksteder inden for boligområdet kan dække de fagområder, som uddannelsen kræver. Der tages både hensyn til afdelingernes fysiske indretning og de personalemæssige ressourcer, når det bedømmes, hvor afdelingen kan bidrage til uddannelsen. Hvis et praktiksted alene ikke kan dække alle de påkrævede fagområder, kan der oprettes flyverpladser, hvor eleven er i to eller flere praktiksteder i stedet for et. Derved sikres, at alle fagområder dækkes i praktikken. Kontaktperson De afdelinger, der modtager praktikanter, udpeger en læresvend, der skal fungere som kontaktperson for de enkelte elever, og som har det daglige ansvar for praktikanten. Kontaktpersonen har til opgave at vejlede og støtte eleven, samt sikre at praktikplanen for gældende praktikperiode bliver fulgt i pågældende afdeling. Gennem hele uddannelsesforløbet vil den enkelte elev være tilknyttet én ledelsesansvarlig. Ansvaret for den overordnede gennemførelse af uddannelsen ligger hos denne, som derfor vil følge eleven gennem hele uddannelsen. Den ansvarlige vil fungere som kontaktperson og kunne hjælpe eleven med råd og vejledning og dermed være en støtte for eleven gennem uddannelsen. 19

20 UDDANNELSESPLAN, VIRKSOMHEDSPRAKTIK 2 I praktikdelen kan elev/læremester se indhold og mål og afkrydse gennemførte praktikker. PRAKTIKVEJLEDNING FOR UDDANNELSEN TIL EJENDOMSSERVICE- TEKNIKER Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne danne grundlag for, at eleven opnår uddannelsens samlede mål. Der sættes initialer i skemaerne, i løbet af elevens praktikuddannelse Bilag til praktikvejledning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Bygninger Oplæringen er ikke begyndt Eleven har delvist opnået målet Eleven har opnået målet Eleven foretager daglig bygnings vedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt Eleven anvender stiger og stilladser jf. gældende lovgivning Eleven anvender almindeligt forekommende bygningstegninger og -beskrivelser Eleven anvender bygningsmaterialer til murog træværkskonstruktioner samt beklædning og isolering mv. Eleven udskifter defekte enkelt komponenter, både elektriske og sanitære jf. gældende lovgivning Eleven vejleder brugere om risici ved fugt i bygninger Eleven vejleder om bygningens udvendige vedligeholdelse Eleven vejleder om bygningens indvendige ved ligeholdelse, fx overfladebehandling af gulve og vægge 20

21 UDDANNELSESPLAN, VIRKSOMHEDSPRAKTIK Bygninger fortsat Oplæringen er ikke begyndt Eleven har delvist opnået målet Eleven har opnået målet Eleven identificerer mulige fejl på døranlæg Eleven angiver anvendelsesområder for nødbelysning, sikkerheds- og alarmudstyr Affaldshåndtering/miljø Oplæringen er ikke begyndt Eleven har delvist opnået målet Eleven har opnået målet Eleven arbejder ressourcebesparende og miljøbevidst Eleven vejleder beboere og brugere om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald Eleven anvender personlige værnemidler målrettet opgaven Eleven vejleder kolleger i brug af værnemidler Eleven rengør fx affaldsskaktrum, -containere og -rum Eleven renholder arealer ved storskraldscontainere Udearealer Oplæringen er ikke begyndt Eleven har delvist opnået målet Eleven har opnået målet Eleven udarbejder plejeprogram afhængigt af årstiden Eleven udfører pleje af udearealer jf. plejeprogram Eleven ren- og vedligeholder befæstede arealer inkl. opretning af flisebelægninger Eleven anvender relevante redskaber til pleje og vedligeholdelse af udearealer 21

22 UDDANNELSESPLAN, VIRKSOMHEDSPRAKTIK Udearealer fortsat Oplæringen er ikke begyndt Eleven har delvist opnået målet Eleven har opnået målet Eleven anvender relevante værktøjer til pleje og vedligeholdelse af udearealer Eleven anvender relevante mindre maskiner til pleje og vedligeholdelse af udearealer Eleven fejlfinder og vedligeholder relevant maskinpark Energi, varme og ventilation Oplæringen er ikke begyndt Eleven har delvist opnået målet Eleven har opnået målet Eleven opstiller estimat for drift af og evt. energibesparelser for varme- og ventilationssystemer samt besparelse af anden energi Eleven vejleder brugere og beboere i hensigtsmæssig brug af energieffektive foranstaltninger Eleven anvender vvs-diagrammer jf. Dansk Standard Eleven klargør, idriftsætter og fejlfinder på varmeanlæg Eleven sikrer miljørigtig og sikker drift Eleven regulerer og fejlsøger den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO) Eleven varetager drift af ventilations anlæg herunder fejlfinding og mindre vedligeholdelse Eleven afdækker evt. indeklimatiske problemer Eleven planlægger og gennemfører periodisk eftersyn på ventilationsanlæg 22

23 UDDANNELSESPLAN, VIRKSOMHEDSPRAKTIK Administration Oplæringen er ikke begyndt Eleven har delvist opnået målet Eleven har opnået målet Eleven deltager i udarbejdelse af et driftsbudget samt evt. en PPV-Plan (planlagt periodisk vedligeholdelse) Eleven foretager indkøb af forbrugsvarer, redskaber, maskiner mv. til daglig ejendomsdrift Eleven rekvirerer teknisk bistand og håndværkere Eleven forestår planlægning af arbejds opgaver, bemanding og ferie for arbejdsgrupper eller teams og sig selv Eleven varetager daglig drift af bygningens driftskontor, herunder daglige regnskabsrutiner Eleven foretager opmåling, pris indhentning og budgetlægning for mindre byggeopgaver Eleven forestår kvalitetssikring af mindre byggeopgaver Eleven foretager tilstandsvurdering af bygningsskader 23

24 UDDANNELSESPLAN, SKOLE 3 Fag for Ejendomsserviceteknikere markeret med kompetenceniveau: Rutineret Avanceret Ekspert Niveau E jf. Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. BEK nr af 22/09/2014. GRUNDFAG PSYKOLOGI Varighed 1 uge NIVEAU E Under vejledning kan navngive basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i kan navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller erhverv kan navngive og i afgrænset omfang beskrive kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans kan identificere og analysere sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler fra kendte situationer og kan opfatte og identificere kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social- og kulturel baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation. NATURFAG Varighed 2 uger NIVEAU E Har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så eleven kan forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold har kendskab til matematiske udtryk og kan redegøre for enkle beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde under vejledning kan arbejde eksperimentelt med faget kan diskutere fagets betydning for den teknologiske udvikling og for dets påvirkning af mennesket, erhverv og samfund kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier under vejledning kan indhente og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, samt anvende relevante it-værktøjer og kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner. 24

25 UDDANNELSESPLAN, SKOLE UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF UDEAREALER RUTINERET Varighed 3 uger Eleven kan under vejledning udarbejde et plejeprogram i forhold til kvalitet og årstider Eleven kan gøre rede for plejeprogrammets funktion Eleven kan i samarbejde med kolleger udføre pleje af udearealer i overens stemmelse med et plejeprogram Eleven kan fremstille kompost Eleven kan vedligeholde og renholde befæstede arealer, herunder oprette flisebelægninger Eleven kan anvende relevante håndredskaber, værktøjer, traktorer og mindre maskiner fx løvsugere/-blæsere til pleje og vedligeholdelse af udearealer herunder legepladser Eleven kan fejlfinde og foretage rutinemæssig vedligeholdelse og inden for gældende love og regler foretage mindre reparationer af relevante forekommende maskiner, herunder fejemaskiner, græsslåmaskiner, græstrimmere, buskryddere, hækkeklippere og jordfræsere samt elektrisk håndværktøj Eleven kan til en given arbejdsopgave vælge og anvende korrekte værnemidler, herunder handsker, beskyttelsesbriller/-skærm, åndedrætsværn, beklædning og fodtøj jf. gældende regler. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF UDEAREALER AVANCERET Varighed 3 uger Eleven kan selvstændigt udarbejde et plejeprogram i forhold til kvalitet og årstider samt give forslag til alternative løsninger Eleven kan gøre rede for plejeprogrammets funktion Eleven kan udføre pleje af udearealer i overensstemmelse med et plejeprogram Eleven kan fremstille kompost Eleven kan vedligeholde og renholde befæstede arealer, herunder oprette flisebelægninger Eleven kan anvende relevante håndredskaber, værktøjer, traktorer og mindre maskiner fx løvsugere/-blæsere til pleje og vedligeholdelse af udearealer herunder legepladser 25

26 UDDANNELSESPLAN, SKOLE UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG fortsat Eleven kan selvstændigt fejlfinde og foretage vedligeholdelse og inden for gældende love og regler foretage mindre reparationer af relevante forekommende maskiner, herunder fejemaskiner, græsslåmaskiner, græstrimmere, buskryddere, hækkeklippere og jordfræsere samt elektrisk håndværktøj Eleven kan til en given arbejdsopgave vælge og anvende korrekte værnemidler, herunder handsker, beskyttelsesbriller/-skærm, åndedrætsværn, beklædning og fodtøj jf. gældende regler. BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE OG DRIFT RUTINERET Varighed 3,5 uger Eleven kan anvende simple tegninger og beskrivelser, herunder almindelige signaturer og målestoksforhold, der anvendes i bygningstegninger Eleven kan i samarbejde med kolleger identificere behov for almindeligt vedligeholdelsesarbejde samt fortage tilstandsvurdering ved ud- og indflytning Eleven kan i samarbejde med kolleger anvende bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner, overfladebehandling, beklædning, isolering, installationer mv. Eleven kan foretage udskiftning af defekte enkeltkomponenter herunder elektriske og sanitære jf. gældende regler fx udskiftning af taparmaturer, håndvaske, køkkenvaske, el-afbrydere, stikkontakter Eleven kan udføre rensning af afløb fra sanitære installationer samt rensning og enkel vedligeholdelse af regnvandsafløb Eleven kan identificere mekaniske fejl ved driftsforstyrrelser i hårde hvidevarer, herunder maskiner i vaskeri Eleven kan vejlede brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger Eleven kan foretage daglig bygningsvedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt Eleven kan vejlede brugere og beboere om almindeligt forekommende vedligeholdelse i boliger Eleven kan vejlede brugere om overfladebehandling af gulve og vægge Eleven kan identificere forskellige skadedyr i og ved bygninger Eleven kan foretage bekæmpelse ikke-kemisk som kemisk inden for gældende regler samt foretage relevant forebyggelse mod (nye) skadedyrsangreb Eleven kan identificere og rette mindre fejl på døranlæg 26

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 14. maj 2012 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post By CPR- Telefon Undertegnede støtter

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 296 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.99T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Er du god til at bruge dine hænder

Er du god til at bruge dine hænder Ejendomsserviceteknikeruddannelsen F O A F A G O G A R B E J D E Er du god til at bruge dine hænder Har du flair for teknik så er ejendomsserviceteknikeruddannelsen måske noget for dig! Har du flair for

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Profilpakke Nr. Mål Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre plejesektoren, på institutioner og uddannelsessteder Ejendomsservice

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Serviceaftale Afd. 4 Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Boligselskabet Strandparken Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00_ E-mail:

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt.

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt. Godkendelse som praktikvirksomhed for vognmalerelever Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, som først og fremmest træffer afgørelse om uddannelsen for vognmalerelever. Udvalget vurderer, om virksomheden

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere