BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE"

Transkript

1 BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

2 UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning (ESL) og BL Danmarks Almene Boliger (BL). Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik i en boligorganisation. Mappen er et redskab både for boligorganisationen som arbejdsgiver og for den enkelte elev til at sikre, at ejendomsserviceteknikeruddannelsen både teoretisk og praktisk opfylder kravene til uddannelsen. Uddannelsesmappen er sikkerheden for kvalitet i uddannelsen, og den daglige guide og oversigt over, hvad der er gennemført og evt. mangler i elevens uddannelsesforløb. Dette er med til at sikre ejendomsserviceteknikernes høje faglige niveau. Bagerst i mappen findes en praktik- og skolefagsoversigt, der dækker hele uddannelsen. Denne del kan bruges som den daglige guide og uddannelsesplan, hvor elev/læremester kan se niveau og afkrydse gennemførte praktikker (se side 20-39). 2

3 INDHOLD INTRODUKTION SIDE 1 Hvad er en ejendomsservicetekniker? 5 2 Arbejdsområdet 6 3 Indhold i uddannelsen 7 4 Overblik over praktik 11 5 Ny mesterlære 14 FOR ELEVEN 1 Optagelse på uddannelsen 16 2 Økonomi 17 1 Oprettelse/godkendelse af praktiksted 19 2 Uddannelsesplan, virksomhedspraktik 20 3 Uddannelsesplan, skole 24 4 Økonomi 40 5 Fremtiden 41 6 Beskrivelser fra det virkelige liv 42 ADRESSER OG LINKS 46 3

4 INTRODUKTION 4

5 HVAD ER EN EJENDOMSSERVICETEKNIKER? 1 Ejendomsserviceteknikeren er faglært bygnings- og serviceekspert med indsigt i en del håndværksfag. Med baggrund i en uddannelse der som udgangspunkt varer 3 år og 3 måneder samler ejendoms serviceteknikeren de traditionelle funktioner indenfor ejendomsservice. Der tilrette lægges, udføres og planlægges opgaver både på kort og lang sigt. Ejendomsserviceteknikeren er allround omkring bygnings- og beboerservice og ofte koordinatoren inden for drift, vedligeholdelse, eftersyn af bygninger og anlæg, kontakt til leveran dører og servicering af brugere og beboere. Ejendomsserviceteknikeren er håndværkerminded og kan derfor udføre mindre reparationer og vedligeholdelsesopgaver, hvilket generelt medvirker til at reducere udgiften for disse poster i boligorganisationen. Ved større reparationer og skader på ejendomme m.m. er det ejendomsserviceteknikeren, der tilkalder eksterne håndværkere. Ejendomsserviceteknikeren udfører miljø- og energioptimal planlægning, drift og vedligehold af bygninger og udearealer. Med mulighed for valg af specialefag indenfor bolig området, dækker ejendomsserviceteknikeren også de mere specielle opgaver, der knytter sig til dette område. Videre- og efteruddannelse Inden for boligområdet giver ejendomsserviceteknikeruddannelsen et arbejde med mulighed for senere at bestride ledende stillinger, eller man kan læse vide re til eksempelvis konstruktør. Jobmuligheder Ejendomsservicetekniker er en af de nyere faglige uddannelser og er tilrettet de arbejdsmæssige behov som bl.a. boligorganisationer har brug for i årene fremover. Ejendomsserviceteknikeren er den professionelle bygnings- og serviceekspert, med overblik over flere fag/funktioner. En faglært som har gode jobmuligheder både i bolig-, erhvervs - og institutionssektoren. Værktøjer, ventilation, varmeanlæg, vedligeholdelse af bygninger, grønne områder, brugerservice, miljø, m.m. er områder, der hele tiden ændrer og udvikler sig med tekno logien og tiden, og dette er netop styrken ved faget og den spændende arbejdsmæssige fremtid. INTRODUKTION 5

6 ARBEJDSOMRÅDET 2Der er 4 arbejdsmæssige hovedområder for en ejendomsservicetekniker: Bygninger m.m. Ejendomsserviceteknikeren varetager de almindelige daglige vedligeholdsesog reparationsopgaver. Ved større opgaver, hvor der kræves ekspertise eller autorisation, tilkaldes eksterne leverandører. Når opgaven er udført, syner og vurderer ejendomsserviceteknikeren kvaliteten af det udførte arbejde. Ejendomsserviceteknikeren står også for indkøb af maskiner og udstyr, samt vedligeholdelse af disse. Pleje og vedligeholdelse af udearealer Ejendomsserviceteknikeren får også et bredt kendskab til at vedligeholde boligorganisationens grønne områder og får indsigt i plejeprogrammer, anvende forskellige redskaber og foretage mindre reparationer af maskinparken. (Beboer)Service Ejendomsserviceteknikeren er uddannet til at servicere beboerne i spørgsmål omkring beboerdemokrati, huslejeforhold og til-/fraflytning m.v. Ud over dette kan ejendomsserviceteknikeren give vejledning om hvem beboeren skal kontakte, for at få svar på de enkelte spørgsmål. Ejendomsserviceteknikeren yder dermed en personlig og individuel service til beboere og brugere. Miljø/Energi Ejendomsserviceteknikeren står for energi- og miljøbevidst daglig planlægning, herunder varmeforbrug, energioptimering af bygninger og anlæg. Derudover vejledes beboere og brugere om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald. INTRODUKTION 6

7 INDHOLD I UDDANNELSEN 3Uddannelsen varer som udgangspunkt 3 år og 3 måneder. Uddannelsen er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. 20 uger GRUNDFORLØB HOVEDFORLØB Skolepraktik 25 uger Virksomhedspraktik 118 uger Praktik I praktiktiden i boligorganisationen lærer man om hovedområderne ved at gøre tingene i praksis. Praktikken er meget varieret og sikrer et bredt kendskab til hovedområderne. Skole Skoledelen er mindst lige så varieret som praktikdelen og dækker ud over den teoretiske side af de praktiske fag også fag som fx: Informationsteknologi, førstehjælp og brandbekæm pelse, engelsk, social forståelse og kommunikation. m.fl. Valgfrie specialefag og valgfag Ud over de obligatoriske fag er der desuden 4 ugers valgfri specialefag og valgfag (der bl.a. indeholder værkstedsteknik, syn af boliger, beboerdemokrati), hvor man kan fokusere på det, man vil være specielt god til. Afsluttende bedømmelse Den afsluttende eksamen for at kunne blive ejendomsservicetekniker består af en skriftlig del, en mundtlig del og en praktisk del. Prøven afvikles over 2 dage. I den skriftlige del er prøvens grundlag opgaver, der knytter sig til uddannelsens kom petence mål. Opgaven, der består af et antal spørgsmål, der gennemføres elektronisk, løses inden for 1 time. Den mundtlige del af prøven tager udgangspunkt i et valgfrit individuelt skriftligt projekt, som eleven har udarbejdet i forbindelse med undervisningen i den sidste skoleperiode, og som knytter sig til emner inden for uddannelsesspecifikke fag- og valgfri specialefag. Arbejdet med projektet har en varighed på indtil 1 uge. Projektet er grundlag for en mundtlig eksamination, der varer 20 min. inkl. vortering. I den praktiske del er prøvens grundlag en opgave, der knytter sig til uddannelsens kompetencemål. Ved uddannelsens afslutning udstedes et uddannelsesbevis til eleven. INTRODUKTION 7

8 INDHOLD I UDDANNELSEN Grundforløb 20 uger: Eleven skal have gennemført og bestået følgende grundfag: Psykologi på F-niveau Informationsteknologi på F-niveau Dansk på E-niveau Naturfag på F-niveau. Eleven skal have opnået følgende certifikater o.l.: Rulle og bukkestillads Kompetencer svarende til førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014 Kompetencer svarende til brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsinstituts retningslinjer pr. 1. september Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: i konkrete sammenhænge vælge kommunikationsformer og metoder, der er tilpasset forskellige service-, samarbejds- og kommunikationssituationer samarbejde med andre om at håndtere konkrete konflikter mellem kolleger, brugere, klienter, kunder m.fl. med fokus på egen fremtoning og adfærd deltage i arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø, herunder sikkerhedsmæssigt forsvarligt at håndtere olie og smøremidler til maskiner, malinger, produkter til vaske rier og div. bekæmpelsesmidler under vejledning vælge relevante personlige værnemidler i konkrete sammenhænge foretage kildesortering medvirke til at fremme bevidstheden om egen rolle ved forebyggelse af arbejdsskader medvirke til at fremme sundhed på arbejdspladsen på baggrund af en viden om betydningen af fysisk aktivitet og de grundlæggende principper for arbejdsbevægelser vurdere hvilke redskaber og maskiner, der skal anvendes til en given opgave, herunder brug af hjælpemidler fx rulle- og bukkestilladser ren- og vedligeholde udendørsarealer planlægge eget arbejde med udgangspunkt i enkle arbejdsplaner og brugernes ønsker deltage i arbejdsplanlægning for arbejdsgrupper og teams, herunder ferieplanlægning deltage i opmåling af arealer i forbindelse med mindre byggeprojekter eller ved etablering af plæner, bede, flisearealer, legearealer mv. INTRODUKTION 8

9 INDHOLD I UDDANNELSEN Hovedforløb 25 skoleuger: Hovedforløb: 25 skoleuger Grundfag 3 uger Uddannelsesspecifikke fag 18 uger Valgfrie specialefag 2 uger Valgfag 2 uger Grundfag (3 uger): Psykologi på E-niveau (1 uge) Naturfag på E-niveau (2 uger). Uddannelsesspecifikke fag (18 uger): Pleje og vedligeholdelse af udearealer (3 uger) Bygningsvedligeholdelse og drift (3,5 uger) Ventilation og indeklima (2,5 uger) Varmeanlæg (3 uger) Affaldshåndtering og miljøbevidsthed (1 uge) Engelsk ejendomsservice (1 uge) Budgetter og regnskab (1 uge) Indretning og vedligeholdelse af legepladser (0,5 uge) Indkøb og ressoursestyring (1 uge) Konflikthåndtering og kommunikation (0,5 uge) Energioptimering (1 uge). Valgfrie specialefag (i alt 2 uger) Der er pt ikke overblik over, hvilke valgfrie specialefag der bliver til rådighed hermed nogle eksempler: Praktisk boligjura (1 uge) Syn af boliger (1 uge) Sports- og idrætsanlæg (1 uge) Svømmebade (1 uge) Beboerdemokrati (1 uge) Eftersyn af bygningers anlæg (1 uge) Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat (2 uger) Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave (1 uge) Værkstedsteknik, gartnerområdet (1 uge) Energioptimering/klimaløsninger (arbejdstitel) (1 uge) Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg (AMU) (5 dage) INTRODUKTION 9

10 Mersalg, service og kommunikation (1 uge) Grundlæggende projektarbejde (1 uge). Valgfag (2 uger) Jf. skolens valgfagskatalog. INTRODUKTION 10

11 OVERBLIK OVER PRAKTIK 4Mål for praktikuddannelsen i boligorganisationen at eleverne får en alsidig uddannelse og lærer alle facetter af samarbejdet og jobbet som ejendomsservicetekniker i organisationernes afdelinger at eleverne i praktikperioderne kommer til at deltage i alle relevante sammen hænge for ejendomsserviceteknikeres arbejde at eleverne har praktiktilbud på flere afdelinger, både store og små, samt med forskellig funktion og struktur, for at blive bedst muligt rustet til arbejdet i fremtiden at eleverne får tilhørsforhold til boligorganisationen og integreres i det sociale liv på arbejdspladsen på lige fod med de øvrige ansatte at eleverne gennemgår boligorganisationens relevante IT-kurser at eleverne gennemgår boligorganisationens ejendomsfunktionærkurser, undtaget de kurser, der indgår i skoleundervisningen. Uddybning af fagindhold Udearealer Eleven udarbejder plejeprogram afhængigt af årstiden Eleven udfører pleje af udearealer jf. plejeprogram Eleven ren- og vedligeholder befæstede arealer inkl. opretning af flisebelægninger Eleven anvender redskaber, værktøjer, traktorer og mindre gartnerimaskiner Eleven fejlfinder og vedligeholder relevant maskinpark. Bygninger Eleven foretager daglig bygningsvedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt Eleven identificerer evt. skadedyrsangreb på bygninger og materialer Eleven anvender stiger og stilladser jf. gældende lovgivning Eleven anvender almindeligt forekommende bygningstegninger og -beskrivelser Eleven anvender bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner samt beklædning og isolering mv. Eleven vejleder brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger Eleven udskifter defekte enkeltkomponenter både elektriske og sanitære jf. gældende lovgivning Eleven vejleder brugere og beboere om vedligeholdelse af boliger. Varmeanlæg Eleven anvender vvs-diagrammer jf. Dansk Standard Eleven klargør, idriftsætter og fejlfinder på varmeanlæg Eleven sikrer miljørigtig og sikker drift Eleven regulerer og fejlsøger den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO). INTRODUKTION 11

12 OVERBLIK OVER PRAKTIK Miljø Eleven arbejder ressourcebesparende og miljøbevidst Eleven vejleder beboere og brugere om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald Eleven anvender personlige værnemidler Eleven vejleder kolleger i brug af værnemidler Eleven rengør affaldsskakter, containere, -rum og renholder arealer ved storskraldscontainere. Ventilation Eleven varetager drift af ventilationsanlæg herunder fejlfinding og mindre vedligeholdelse Eleven analyserer klimaforhold og afdækker evt. indeklimatiske problemer. Beboerdemokrati m.m. Eleven vejleder lejere og brugere om rettigheder i leje- og brugerforhold fx råderet, vedligeholdelse, husorden og budgetter Eleven vejleder lejere og brugere om samarbejdet mellem beboerdemokratiet, administration og myndigheder Eleven vejleder brugere og beboere om boligens brug fx regulering af varme og ventilation, om overfladebehandling af gulve og vægge Eleven foretager tilstandsvurdering ved ud- og indflytning Eleven gennemfører syn af boliger ved ud- og indflytning, herunder foretager opmåling, prissætning og kontrol af istandsættelsesarbejde og fastslår evt. misligholdelse Eleven udarbejder flytterapporter Eleven vejleder brugere og beboere om lokalområdets offentlige serviceydelser fx social- og sundhedsmæssige samt kulturelle ydelser. Administration Eleven foretager indkøb af forbrugsvarer, redskaber, maskiner mv. til daglig ejendomsdrift Eleven rekvirerer teknisk bistand og håndværkere Eleven forestår planlægning af arbejdsopgaver, bemanding og ferie for arbejdsgrupper eller teams og sig selv Eleven varetager daglig drift af bygningens driftskontor, herunder daglige regnskabsrutiner også for evt. vaskeri Eleven udarbejder 10-årig drifts- og vedligeholdelsesplan og -budget Eleven foretager opmåling, prisindhentning og budgetlægning for mindre byggeopgaver Eleven udarbejder udbudsmaterialer Eleven forestår kvalitetssikring af mindre byggeopgaver Eleven foretager tilstandsvurdering af bygningsskader INTRODUKTION 12

13 OVERBLIK OVER PRAKTIK Eleven opstiller og nedtager løst inventar og relevant teknisk udstyr i lokaler til arrange menter fx møder, konferencer, undervisning og fester Eleven instruerer oplægsholdere, undervisere m.fl. i brug af teknisk udstyr samt er til rådighed for udbedring af evt. fejl og mangler ved teknisk udstyr. EKSEMPLER PÅ KURSER SOM HVER ENKELT BOLIGORGANISATION KAN IMPLEMENTERE I PRAKTIKPERIODERNE: EJENDOMSSERVICETEKNIKER-KURSER Introduktionsdag Beboerservice Sikkerhedskursus Skadedyr, råd og svamp Ind- og udflytning samt udsættelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Træning i konflikttackling IT-KURSER Tastekursus for alle Boligarkiv for ejendomsfunktionærer Drift, vedligeholdelse og rekvisition INTRODUKTION 13

14 NY MESTERLÆRE 5Ny mesterlære Skift skolebænken ud med arbejdspladsen eller Gennemfør din uddannelse med praktisk oplæring i boligorganisationen fra den første dag. Ny mesterlære er indført som et tilbud til elever, der ikke er begejstrede for en skolebaseret uddannelse, men som i stedet ønsker praktisk oplæring i en boligorganisation. I ny mesterlære kan man skifte grundforløbet ud med grundlæggende praktisk oplæring i en boligorganisation. Den grundlæggende praktiske oplæring varer normalt et år for en uddannelse, hvor det normale skolebaserede grundforløb varer op til 20 uger. Den anden del af uddannelsen, hovedforløbet, er den samme som beskrevet på de foregående sider. Som elev skal du selv ud og finde en praktikplads i en boligorganisation. Når du har gjort det, skal du indgå en uddannelsesaftale med boligorganisationen. Uddannelsesaftalen sendes til skolen, som tildeler dig en kontaktlærer. Kontaktlæreren hjælper dig med at udfylde uddannelsesplanen og følger dig herefter gennem den grundlæggende praktiske oplæring. Kontaktlæreren er også med til at planlægge den afsluttende kompetencevurdering, som er en praktisk opgave, du skal løse, for at det kan vurderes, om du har lært det, du skulle. Prøven gennemføres normalt i boligorganisationen. Selv om du er elev i ny mesterlære, er det ikke sikkert, du helt kan undgå at skulle på skole i den grundlæggende praktiske oplæring. Der kan være fag, som du ikke kan lære i boligorganisationen. Eksempler kunne være psykologi og informationsteknologi, som er et par af fagene i uddannelsen. Det skal du til en autoriseret prøve i, og dette varetages af skolen, medmindre boligorganisationen på anden måde sørger for, at du kommer til en autoriseret prøve. Fordelene ved ny mesterlære er blandt andet, at du får en meget praksisnær uddannelse, og at du får løn under hele forløbet. INTRODUKTION 14

15 FOR ELEVEN 15

16 OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN 1 Ansøgning til skolen Det første du skal gøre er at kontakte den nærmeste tekniske skole, og få et ansøgningsskema. Se adresseliste på side 46. Praktik Hvis du vil søge praktikplads direkte hos boligorganisationerne findes adresser på eller gå ind på dk og tjek job banken (se nedenstående afsnit om er ESL s og BL s website for uddannelsen. Via jobbanken på websitet mødes de, som søger elevplads og de, som søger elever. Det er nemt og gratis for alle at lægge ansøgning eller CV på webstitet. Ud over jobbanken, indeholder websitet også nyheder om faget, relevante adresser, links, evt. kam pagne film og brochurer (inkl. denne manual). For Uddannelsesplan, praktik og skole se siderne FOR ELEVEN 16

17 ØKONOMI Lønninger og tillæg varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads. Du kan se mere om aktuelle grundlønninger på: - (klik på lønninger i venstremenuen). 2 Løn og ansættelse. FOR ELEVEN 17

18 FOR ARBEJDSGIVEREN 18

19 OPRETTELSE / GODKENDELSE AF PRAKTIKSTED 1 Godkendelse som praktikplads Hvis en boligorganisation ønsker en elev, skal praktikpladsen godkendes af det faglige udvalg for ejendomsservice. Rent praktisk sendes ansøgningen om godkendelse til Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat. Boligorganisationer eller afdelinger, som har et selvstændigt CVR nr., har mulighed for at blive godkendt som praktikplads. For ungdoms- og voksenelever gælder, at der skal rekvireres en uddannelseskontrakt hos den nærmeste tekniske skole (se under adresser og links). Kontrakten udfyldes og sendes til den tekniske skole. Når den godkendte uddannelseskontrakt returneres fra den tekniske skole, kan uddannelsesaftalen træde i kraft. Skolen sørger for at få aftalen registeret hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), så der kan udbetales refusion. Efter hvert skoleophold fremsender AUB automatisk nye blanketter til brug for refusionsudbetaling. For meritelever gælder det samme forløb, dog skal en medarbejder deltage i realkompetencevurdering (RKV) på den teknisk skole. Her afklares, hvilken merit medarbejderen kan opnå. Arbejdsgiveren som den uddannelsesansvarlige Boligorganisationen har det overordnede ansvar for praktikplanlægningen og uddannelsesaftalen med eleverne samt lønudbetaling, og dermed ansvaret for at efterleve aftalen om elevbestemmelser for ejendomsserviceteknikerelever. Uddannelsesudvalg For at sikre det bedst mulige forløb af praktikuddannelsen, samt at justere og til passe praktikforløbet efter indhøstede erfaringer, bør der nedsættes et (permanent) uddannelses udvalg. Dette kan bestå af: En repræsentant for ledelsen, fællestillidsmanden og den personaleansvarlige. Udvalget udarbejder en personlig praktikplan, se praktikoversigt bagerst i mappen. Praktikafdelinger Uddannelsesudvalget bør have til opgave at sikre, at de godkendte praktiksteder inden for boligområdet kan dække de fagområder, som uddannelsen kræver. Der tages både hensyn til afdelingernes fysiske indretning og de personalemæssige ressourcer, når det bedømmes, hvor afdelingen kan bidrage til uddannelsen. Hvis et praktiksted alene ikke kan dække alle de påkrævede fagområder, kan der oprettes flyverpladser, hvor eleven er i to eller flere praktiksteder i stedet for et. Derved sikres, at alle fagområder dækkes i praktikken. Kontaktperson De afdelinger, der modtager praktikanter, udpeger en læresvend, der skal fungere som kontaktperson for de enkelte elever, og som har det daglige ansvar for praktikanten. Kontaktpersonen har til opgave at vejlede og støtte eleven, samt sikre at praktikplanen for gældende praktikperiode bliver fulgt i pågældende afdeling. Gennem hele uddannelsesforløbet vil den enkelte elev være tilknyttet én ledelsesansvarlig. Ansvaret for den overordnede gennemførelse af uddannelsen ligger hos denne, som derfor vil følge eleven gennem hele uddannelsen. Den ansvarlige vil fungere som kontaktperson og kunne hjælpe eleven med råd og vejledning og dermed være en støtte for eleven gennem uddannelsen. 19

20 UDDANNELSESPLAN, VIRKSOMHEDSPRAKTIK 2 I praktikdelen kan elev/læremester se indhold og mål og afkrydse gennemførte praktikker. PRAKTIKVEJLEDNING FOR UDDANNELSEN TIL EJENDOMSSERVICE- TEKNIKER Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne danne grundlag for, at eleven opnår uddannelsens samlede mål. Der sættes initialer i skemaerne, i løbet af elevens praktikuddannelse Bilag til praktikvejledning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Bygninger Oplæringen er ikke begyndt Eleven har delvist opnået målet Eleven har opnået målet Eleven foretager daglig bygnings vedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt Eleven anvender stiger og stilladser jf. gældende lovgivning Eleven anvender almindeligt forekommende bygningstegninger og -beskrivelser Eleven anvender bygningsmaterialer til murog træværkskonstruktioner samt beklædning og isolering mv. Eleven udskifter defekte enkelt komponenter, både elektriske og sanitære jf. gældende lovgivning Eleven vejleder brugere om risici ved fugt i bygninger Eleven vejleder om bygningens udvendige vedligeholdelse Eleven vejleder om bygningens indvendige ved ligeholdelse, fx overfladebehandling af gulve og vægge 20

21 UDDANNELSESPLAN, VIRKSOMHEDSPRAKTIK Bygninger fortsat Oplæringen er ikke begyndt Eleven har delvist opnået målet Eleven har opnået målet Eleven identificerer mulige fejl på døranlæg Eleven angiver anvendelsesområder for nødbelysning, sikkerheds- og alarmudstyr Affaldshåndtering/miljø Oplæringen er ikke begyndt Eleven har delvist opnået målet Eleven har opnået målet Eleven arbejder ressourcebesparende og miljøbevidst Eleven vejleder beboere og brugere om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald Eleven anvender personlige værnemidler målrettet opgaven Eleven vejleder kolleger i brug af værnemidler Eleven rengør fx affaldsskaktrum, -containere og -rum Eleven renholder arealer ved storskraldscontainere Udearealer Oplæringen er ikke begyndt Eleven har delvist opnået målet Eleven har opnået målet Eleven udarbejder plejeprogram afhængigt af årstiden Eleven udfører pleje af udearealer jf. plejeprogram Eleven ren- og vedligeholder befæstede arealer inkl. opretning af flisebelægninger Eleven anvender relevante redskaber til pleje og vedligeholdelse af udearealer 21

22 UDDANNELSESPLAN, VIRKSOMHEDSPRAKTIK Udearealer fortsat Oplæringen er ikke begyndt Eleven har delvist opnået målet Eleven har opnået målet Eleven anvender relevante værktøjer til pleje og vedligeholdelse af udearealer Eleven anvender relevante mindre maskiner til pleje og vedligeholdelse af udearealer Eleven fejlfinder og vedligeholder relevant maskinpark Energi, varme og ventilation Oplæringen er ikke begyndt Eleven har delvist opnået målet Eleven har opnået målet Eleven opstiller estimat for drift af og evt. energibesparelser for varme- og ventilationssystemer samt besparelse af anden energi Eleven vejleder brugere og beboere i hensigtsmæssig brug af energieffektive foranstaltninger Eleven anvender vvs-diagrammer jf. Dansk Standard Eleven klargør, idriftsætter og fejlfinder på varmeanlæg Eleven sikrer miljørigtig og sikker drift Eleven regulerer og fejlsøger den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO) Eleven varetager drift af ventilations anlæg herunder fejlfinding og mindre vedligeholdelse Eleven afdækker evt. indeklimatiske problemer Eleven planlægger og gennemfører periodisk eftersyn på ventilationsanlæg 22

23 UDDANNELSESPLAN, VIRKSOMHEDSPRAKTIK Administration Oplæringen er ikke begyndt Eleven har delvist opnået målet Eleven har opnået målet Eleven deltager i udarbejdelse af et driftsbudget samt evt. en PPV-Plan (planlagt periodisk vedligeholdelse) Eleven foretager indkøb af forbrugsvarer, redskaber, maskiner mv. til daglig ejendomsdrift Eleven rekvirerer teknisk bistand og håndværkere Eleven forestår planlægning af arbejds opgaver, bemanding og ferie for arbejdsgrupper eller teams og sig selv Eleven varetager daglig drift af bygningens driftskontor, herunder daglige regnskabsrutiner Eleven foretager opmåling, pris indhentning og budgetlægning for mindre byggeopgaver Eleven forestår kvalitetssikring af mindre byggeopgaver Eleven foretager tilstandsvurdering af bygningsskader 23

24 UDDANNELSESPLAN, SKOLE 3 Fag for Ejendomsserviceteknikere markeret med kompetenceniveau: Rutineret Avanceret Ekspert Niveau E jf. Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. BEK nr af 22/09/2014. GRUNDFAG PSYKOLOGI Varighed 1 uge NIVEAU E Under vejledning kan navngive basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i kan navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller erhverv kan navngive og i afgrænset omfang beskrive kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans kan identificere og analysere sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler fra kendte situationer og kan opfatte og identificere kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social- og kulturel baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation. NATURFAG Varighed 2 uger NIVEAU E Har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så eleven kan forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold har kendskab til matematiske udtryk og kan redegøre for enkle beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde under vejledning kan arbejde eksperimentelt med faget kan diskutere fagets betydning for den teknologiske udvikling og for dets påvirkning af mennesket, erhverv og samfund kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier under vejledning kan indhente og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, samt anvende relevante it-værktøjer og kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner. 24

25 UDDANNELSESPLAN, SKOLE UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF UDEAREALER RUTINERET Varighed 3 uger Eleven kan under vejledning udarbejde et plejeprogram i forhold til kvalitet og årstider Eleven kan gøre rede for plejeprogrammets funktion Eleven kan i samarbejde med kolleger udføre pleje af udearealer i overens stemmelse med et plejeprogram Eleven kan fremstille kompost Eleven kan vedligeholde og renholde befæstede arealer, herunder oprette flisebelægninger Eleven kan anvende relevante håndredskaber, værktøjer, traktorer og mindre maskiner fx løvsugere/-blæsere til pleje og vedligeholdelse af udearealer herunder legepladser Eleven kan fejlfinde og foretage rutinemæssig vedligeholdelse og inden for gældende love og regler foretage mindre reparationer af relevante forekommende maskiner, herunder fejemaskiner, græsslåmaskiner, græstrimmere, buskryddere, hækkeklippere og jordfræsere samt elektrisk håndværktøj Eleven kan til en given arbejdsopgave vælge og anvende korrekte værnemidler, herunder handsker, beskyttelsesbriller/-skærm, åndedrætsværn, beklædning og fodtøj jf. gældende regler. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF UDEAREALER AVANCERET Varighed 3 uger Eleven kan selvstændigt udarbejde et plejeprogram i forhold til kvalitet og årstider samt give forslag til alternative løsninger Eleven kan gøre rede for plejeprogrammets funktion Eleven kan udføre pleje af udearealer i overensstemmelse med et plejeprogram Eleven kan fremstille kompost Eleven kan vedligeholde og renholde befæstede arealer, herunder oprette flisebelægninger Eleven kan anvende relevante håndredskaber, værktøjer, traktorer og mindre maskiner fx løvsugere/-blæsere til pleje og vedligeholdelse af udearealer herunder legepladser 25

26 UDDANNELSESPLAN, SKOLE UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG fortsat Eleven kan selvstændigt fejlfinde og foretage vedligeholdelse og inden for gældende love og regler foretage mindre reparationer af relevante forekommende maskiner, herunder fejemaskiner, græsslåmaskiner, græstrimmere, buskryddere, hækkeklippere og jordfræsere samt elektrisk håndværktøj Eleven kan til en given arbejdsopgave vælge og anvende korrekte værnemidler, herunder handsker, beskyttelsesbriller/-skærm, åndedrætsværn, beklædning og fodtøj jf. gældende regler. BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE OG DRIFT RUTINERET Varighed 3,5 uger Eleven kan anvende simple tegninger og beskrivelser, herunder almindelige signaturer og målestoksforhold, der anvendes i bygningstegninger Eleven kan i samarbejde med kolleger identificere behov for almindeligt vedligeholdelsesarbejde samt fortage tilstandsvurdering ved ud- og indflytning Eleven kan i samarbejde med kolleger anvende bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner, overfladebehandling, beklædning, isolering, installationer mv. Eleven kan foretage udskiftning af defekte enkeltkomponenter herunder elektriske og sanitære jf. gældende regler fx udskiftning af taparmaturer, håndvaske, køkkenvaske, el-afbrydere, stikkontakter Eleven kan udføre rensning af afløb fra sanitære installationer samt rensning og enkel vedligeholdelse af regnvandsafløb Eleven kan identificere mekaniske fejl ved driftsforstyrrelser i hårde hvidevarer, herunder maskiner i vaskeri Eleven kan vejlede brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger Eleven kan foretage daglig bygningsvedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt Eleven kan vejlede brugere og beboere om almindeligt forekommende vedligeholdelse i boliger Eleven kan vejlede brugere om overfladebehandling af gulve og vægge Eleven kan identificere forskellige skadedyr i og ved bygninger Eleven kan foretage bekæmpelse ikke-kemisk som kemisk inden for gældende regler samt foretage relevant forebyggelse mod (nye) skadedyrsangreb Eleven kan identificere og rette mindre fejl på døranlæg 26

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn:

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn: Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 14. maj 2012 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post By CPR- Telefon Undertegnede støtter

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 296 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.99T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 332 af 06/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/04879 Senere

Læs mere

Status Quo Rapporten Uddannelse og arbejdsmarked. Workshop på Teknologisk Institut 22. marts 2012

Status Quo Rapporten Uddannelse og arbejdsmarked. Workshop på Teknologisk Institut 22. marts 2012 Status Quo Rapporten Uddannelse og arbejdsmarked Workshop på Teknologisk Institut 22. marts 2012 Hvad er formålet? Omformning Nye uddannelser Udvikling af efter- og videreuddannelse Barrierer Nyuddannede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/01/2014 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 1 Praktikvejledning for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 3 år og 9 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb - Psykologi Timetal

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS 1 Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 18.december 2015 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post nr. By CPR-nr. Telefon nr.

Læs mere

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer Valgfrie specialefag for Lægesekretærer Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Profilpakke Nr. Mål Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre plejesektoren, på institutioner og uddannelsessteder Ejendomsservice

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Vender dine hænder rigtigt

Vender dine hænder rigtigt E j e n d o m s s e r v i c e a s s i s t e n t Vender dine hænder rigtigt - så bliv ejendomsserviceassistent Vender dine hænder rigtigt? så bliv ejendomsserviceassistent er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Er du god til at bruge dine hænder

Er du god til at bruge dine hænder Ejendomsserviceteknikeruddannelsen F O A F A G O G A R B E J D E Er du god til at bruge dine hænder Har du flair for teknik så er ejendomsserviceteknikeruddannelsen måske noget for dig! Har du flair for

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN TIL MEDARBEJDEREN Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

1. Overskriften til bilag 2 affattes således:»cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen«.

1. Overskriften til bilag 2 affattes således:»cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen«. BEK nr 1266 af 02/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 074.10S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

TARMRENSERUDDANNELSEN

TARMRENSERUDDANNELSEN Udgave af 1. juli 2006 Brug 5 minutter på din elev. TARMRENSERUDDANNELSEN Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger BYGNINGSMALER LOGBOG Elevens navn: : CPR-nr: CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i bygningsmalerfaget Velkommen

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere