OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund"

Transkript

1 DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder på de i stk. 2 nævnte film, der indgås mellem medlemmer af Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og manuskriptforfattere, der er medlemmer af Danske Dramatikeres Forbund. 1.2 Film under denne overenskomst omfatter fiktionsproduktioner med en varighed på 75 minutter eller derover, som er beregnet for biografdistribution (spillefilm) med eventuel efterfølgende TV-visning som serie, jf Overenskomsten kan ved særskilt tillæg udvides til film, primært beregnet til landsdækkende TV-visning. Overenskomsten vil kun være gældende i det omfang tillægsaftalen ikke fraviger overenskomstens bestemmelser. 1.3 Overenskomsten omfatter såvel udarbejdelse af et originalt manuskript som udarbejdelse af et manuskript på grundlag af et foreliggende litterært værk (adaptation). Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt i standardkontrakten gælder, at vederlaget for adaptation andrager 3/5 af det i overenskomsten anførte mindstevederlag, jf. 3-6, og af royalty (overskudsandel), jf Indgåelse af aftale - standardkontrakter 2.1 Enhver aftale mellem et medlem af Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og et medlem af Danske Dramatikeres Forbund skal være skriftlig og skal være indgået, før det ønskede arbejde påbegyndes. De af organisationerne udarbejdede standardkontrakter skal benyttes. Enhver aftale om manuskriptarbejder på film omfattet af denne overenskomst skal indeholde angivelse af de tidsterminer, til hvilke aftalens parter skal opfylde deres forpligtelser efter aftalen. 3 Synopsis

2 3.1 For udarbejdelse af synopsis betaler producenten minimum kr ,00. Længde og teknisk format af synopsis skal være angivet i standardkontrakten. 3.2 Ved indgåelse af aftalen betales 50% af beløbet. De resterende 50% forfalder ved aflevering af synopsis. 3.3 Producenten forpligter sig til at kvittere skriftligt for modtagelsen af synopsis og bekræfte antagelse eller meddele afslag inden for den i standardkontrakten fastsatte frist, der højst kan være 3 måneder regnet fra aflevering af synopsis. 3.4 Antagelse af en synopsis forpligter ikke producenten til at lade treatment udarbejde. Såfremt treatment skal udarbejdes, har synopsisforfatteren ret til at stå for udarbejdelsen, med mindre producenten i standardkontrakten har tilkendegivet, at han vil være frit stillet. 3.5 Meddeler producenten afslag på en udarbejdet synopsis, tilfalder samtlige rettigheder hertil forfatteren, som frit kan forhandle sin synopsis til anden side. Såfremt en synopsis antages af tredjemand, skal producenten være berettiget til tilbagebetaling af det til forfatteren erlagte vederlag for udarbejdelse af synopsis. Tredjemand kan ikke erhverve endelig ret til en synopsis, forinden producenten har modtaget tilbagebetaling af det af ham erlagte vederlag. Hvis ikke andet er aftalt i standardkontrakten, skal tredjemands tilbagebetaling ske senest pr. første optagedag. Forfatteren er forpligtet til - med kopi til producenten - at underrette den ny producent om betalingsforpligtelsen. 4 Treatment 4.1 For udarbejdelse af treatment betaler producenten minimum kr ,00. Længde og teknisk format af treatment skal være angivet i standardkontrakten. 4.2 Producenten betaler til forfatteren 50% af det i stk. 1 nævnte beløb ved

3 aftalens indgåelse. De resterende 50% forfalder ved manuskriptforfatterens aflevering af treatment. Producenten skal være berettiget til én revision af treatment uden yderligere vederlag til forfatteren. 4.3 Producenten forpligter sig til at kvittere skriftligt for modtagelsen af treatment og bekræfte antagelse eller meddele afslag af dette senest 3 måneder efter modtagelsen. 4.4 Antagelse af et treatment forpligter ikke producenten til at lade manuskript udarbejde. Såfremt manuskript skal udarbejdes, har treatmentforfatteren ret til at stå for udarbejdelsen, med mindre producenten i standardkontrakten har tilkendegivet, at han vil være frit stillet. 4.5 Meddeler producenten afslag på et udarbejdet treatment, tilfalder samtlige rettigheder hertil forfatteren, som frit kan forhandle sit treatment til anden side. Såfremt et treatment antages af tredjemand, skal producenten være berettiget til tilbagebetaling af det til forfatteren erlagte vederlag for udarbejdelse af treatment. Tredjemand kan ikke erhverve endelig ret til et treatment, forinden producenten har modtaget tilbagebetaling af det af ham erlagte vederlag. Hvis ikke andet er aftalt i standardkontrakten, skal tredjemands tilbagebetaling ske senest pr. første optagedag. Forfatteren er forpligtet til - med kopi til producenten - at underrette den ny producent om betalingsforpligtelsen. 5 Udarbejdelse af første version af manuskript 5.1 Ved udarbejdelse af første version af et manuskript betaler producenten minimum kr ,00. Længde og teknisk format af manuskriptet skal være angivet i standardkontrakten. 5.2 Producenten betaler til manuskriptforfatteren 50% af det i stk. 1 nævnte beløb ved aftalens indgåelse. De resterende 50% forfalder ved manuskriptforfatterens aflevering af manuskriptet, dog at der i standardkontrakten kan træffes bestemmelse om en betalingsplan, hvor en del af sidste rate forfalder på et tidligere tidspunkt.

4 5.3 Producenten forpligter sig til at kvittere skriftligt for modtagelsen af første version af manuskriptet og bekræfte antagelse eller meddele afslag af dette senest 3 måneder efter modtagelsen. 5.4 Meddeler producenten afslag på første version af manuskript, tilfalder samtlige rettigheder hertil forfatteren, som frit kan forhandle manuskriptet, som det foreligger, til anden side. Såfremt første version af manuskriptet antages at tredjemand, skal producenten være berettiget til tilbagebetaling af det til forfatteren erlagte vederlag for udarbejdelse af første version af manuskriptet. Tredjemand kan ikke erhverve endelig ret til første version af manuskriptet, forinden producenten har modtaget tilbagebetaling af det af ham erlagte vederlag. Hvis ikke andet er aftalt i standardkontrakten, skal tredjemands tilbagebetaling ske senest pr. første optagedag. Forfatteren er forpligtet til - med kopi til producenten - at underrette den ny producent om betalingsforpligtelsen. 6 Udarbejdelse af endeligt manuskript 6.1 Den samlede honorering for et spillefilmmanuskript udgør minimum kr , Såfremt filmen er planlagt eller senere vises som både spillefilm og TVfiktion (serie), skal det i stk. 1 anførte minimumsvederlag undergives en passende forhøjelse efter nærmere aftale mellem producenten og manuskriptforfatteren., dog at der ikke skal ske forhøjelse af minimumsvederlaget, hvor TV-versionen blot er en opdeling af spillefilmen i afsnit ved en simpel opdeling. 6.3 Såfremt samme manuskriptforfatter har udarbejdet synopsis, treatment og første version af manuskriptet, modregnes de modtagne vederlag som á contobetalinger i det samlede honorar. 6.4 Minimum 50% af resthonoraret udbetales ved producentens underskrift af kontrakt om erhvervelse af indspilningsret til manuskriptet, jf. 12, og udnyttelsesret til den færdige film, jf. 13, mens restbeløbet forfalder til betaling på første optagedag eller ved producentens forpligtende erklæring om at ville benytte manuskriptet, jf. 9. Parterne kan dog i

5 standardkontrakten træffe bestemmelse om en betalingsplan, hvor en del af sidste rate forfalder på et tidligere tidspunkt. 7 Manuskriptændringer 7.1 Producenten er berettiget til to revisioner af det endelige manuskript uden yderligere vederlag til manuskriptforfatteren. 7.2 Såfremt producenten i produktionsperioden skønner, at ændringer i manuskriptet er nødvendige af kunstneriske, produktionstekniske eller budgetmæssige årsager, skal producenten, i overensstemmelse med hvad der anses for god skik, rådføre sig med manuskriptforfatteren om ændringer i manuskriptet. 8 Flere manuskriptforfattere 8.1 Såfremt der ved udarbejdelse af synopsis, treatment eller manuskript er flere manuskriptforfattere, skal der udarbejdes en fællesaftale med producenten, som indeholder en fordelingsnøgle vedrørende honorar og royalties samt fastsætter regler for kreditering. 9 Afslag på manuskript 9.1 Såfremt producenten tilkendegiver ikke at ville udnytte manuskriptet, skal manuskriptforfatteren være berettiget til at forhandle sit manuskript til anden side. Ønsker manuskriptforfatteren at forhandle manuskriptet til anden side, skal han dog give producenten meddelelse herom med en frist på 3 måneder for producenten til at give bindende tilsagn om udnyttelse af manuskriptet, hvilket tilsagn skal indeholde en forpligtelse til at påbegynde optagelse senest inden den i 12, 1 nævnte frist på 5 år. 9.2 Såfremt manuskriptet antages af tredjemand, skal producenten være berettiget til hel eller delvis tilbagebetaling af det af producenten erlagte vederlag for filmmanuskriptet efter nærmere aftale. Kan enighed om tilbagebetalingens størrelse ikke opnås, kan enhver af parterne indbringe spørgsmålet for voldgift, jf. 20. Tredjemand kan ikke erhverve endelig ret til det færdige manuskript, forinden producenten har modtaget hel eller delvis tilbagebetaling som anført af vederlaget for det endelige manuskript.

6 10 Manuskriptkonsulent - Faglig konsulent 10.1 Såfremt producenten ønsker at ansætte en manuskriptkonsulent, kan dette ske med den kontraherende manuskriptforfatters samtykke Såfremt der opnås enighed om, at manuskriptkonsulenten skal bearbejde dele af værket, skal den kontraherende forfatter både før og efter bearbejdelsen have mulighed for at redegøre for sine synspunkter over for manuskriptkonsulenten Den kontraherende forfatters honorar påvirkes ikke af producentens betaling til manuskriptkonsulenten Ansættelse af en faglig konsulent kræver ikke manuskriptforfatterens samtykke. 11 Rejser, diæter og merarbejde 11.1 Producenten forpligter sig til at betale alle de i forbindelse med udarbejdelse af synopsis, treatment og manuskript aftalte rejser og diæter efter de til enhver tid gældende regler for statens ansatte Såfremt manuskriptforfatteren på producentens foranledning skal møde op på optagestedet, eller fra sin bopæl skal stå til rådighed for at omskrive dele af manuskriptet under optagelsen af filmen, honoreres dette i overensstemmelse med særskilt aftale herom mellem manuskriptforfatteren og producenten. 12 Overdragelse af indspilningsrettigheder 12.1 Ved underskrivelse i henhold til 6.4. overdrager manuskriptforfatteren til producenten indspilningsretten til manuskriptet i 5 år, med mindre en længere periode er angivet i standardkontrakten. Denne ret omfatter den eksklusive ret til at optage filmen i alle formater, i farve og efter alle kendte og i fremtiden eventuelt kommende optagelsesmetoder.

7 12.2 Producenten har ret til med de begrænsninger, som nærværende aftale medfører, at vælge de medarbejdere, selskaber og institutioner, der måtte skønnes nødvendige for filmens kunstneriske, tekniske og kommercielle gennemførelse Såfremt producenten ikke udnytter indspilningsretten inden for den i stk. 1 nævnte periode, tilbagefalder samtlige rettigheder til manuskriptforfatteren, dog at retten til udnyttelse af manuskriptet ikke kan overdrages til tredjemand uden hel eller delvis tilbagebetaling til producenten af det af producenten erlagte vederlag efter nærmere aftale. Kan enighed om tilbagebetalingens størrelse ikke opnås, kan enhver af parterne indbringe spørgsmålet for vold gift, jf. 20. Tredjemand kan ikke erhverve endelig ret til det færdige manuskript, forinden producenten har modtaget hel eller delvis tilbagebetaling som anført af vederlaget for det endelige manuskript. 13 Overdragelse af udnyttelsesrettigheder 13.1 Manuskriptforfatteren i henhold til nærværende overenskomst overdrager til producenten en eneret til at råde over den færdige film ved at fremstille eksemplarer heraf og ved at gøre filmen tilgængelig for almenheden gennem salg, udlejning eller udlån af filmen i et hvilket som helst format og på et hvilket som helst medie, herunder interaktivmedier, spredning af filmen til offentligheden på anden måde uanset spredningsmetode samt offentlig fremførelse af filmen, herunder gennem biografvisninger, institutionsvisninger eller udsendelse i fjernsyn, og uanset om filmen er optaget gennem analog- eller digitalteknik eller om dispositionen vedrører hele filmen eller dele heraf. Producenten har endvidere ret til at forsyne filmen med tekster eller at eftersynkronisere filmen på ethvert sprog Producenten kan overdrage samtlige sine rettigheder i henhold til 12 og 13.1 til tredjemand under forudsætning af, at nærværende overenskomst og de i forbindelse hermed indgåede aftaler respekteres af tredjemand. 14 Geninspilningsrettigheder (remake) 14.1 Producenten har ret til i 20 år efter filmens biografpremiere at foretage en genindspilning på grundlag af manuskriptet. Ved producentens udnyttelse af remakeretten skal manuskriptforfatteren være berettiget til et honorar på

8 minimum 10% af det oprindeligt modtagne honorar, med en eventuel procentvis regulering, svarende til forskellen i procent mellem minimumshonorarerne efter nærværende overenskomst ved overenskomstens indgåelse og de gældende minimumshonorarer på tidspunktet for remakerettens udnyttelse. Efter udløbet af nævnte periode kan udnyttelse af manuskriptet kun ske efter fælles aftale mellem producenten og manuskriptforfatteren Under samme betingelser og samme vilkår, som anført i 14.1 har producenten endvidere ret til at indspille en ny film på grundlag af filmens hovedide, persongalleri m.v. ("concept remake"), hvilken ret tillige kan overdrages til tredjemand Manuskriptforfatteren og producenten kan i standardkontrakten indgå aftale om, at producenten mod betaling til manuskriptforfatteren af en nærmere angivet procentdel af opnået salgspris, brutto eller netto, kan overdrage remakeret på grundlag af manuskriptet til tredjemand. 15 Opfølgningsrettigheder 15.1 Såfremt manuskriptet er et originalt værk, kan producenten ved indgåelse af standardkontrakten erhverve retten til at opfølge filmen baseret på manuskriptet med en efterfølgende film (sequel) med udgangspunkt i værkets handling, fortælleunivers, personer og figurer. Ved producentens erhvervelse af denne rettighed indgås der aftale med manuskriptforfatteren om betaling for vedkommendes arbejde hermed eller for producentens erhvervelse af sequelretten. 16 Merchandisingrettigheder 16.1 Såfremt manuskriptet er et originalt værk, kan producenten med manuskriptforfatterens accept indgå aftale med tredjemand om udnyttelse af handling, fortælleunivers, personer og figurer med baggrund i manuskriptet til salg af sekundære produkter. 17 Kreditering 17.1 Producenten er forpligtet til at navngive manuskriptforfatteren i

9 overensstemmelse med hvad god skik kræver såvel på eksemplarer af værket som ved dettes tilgængeliggørelse for almenheden Kreditering af manuskriptforfatteren skal tillige fremgå af den færdige films lancerings-, premiere- og pressemateriale, herunder pressemeddelelser og i øvrigt af enhver anden omtale af filmen, hvor de øvrige kreative hovedkræfter nævnes Såfremt manuskriptforfatterens værk er en adaptation af et eksisterende litterært værk, er producenten forpligtet til at kreditere såvel originalværksforfatteren som manuskriptforfatteren Manuskriptforfatteren har ret til at vælge ikke at blive krediteret eller omtalt i forbindelse med filmen i tilfælde, hvor producenten har udnyttet sin ret til at afgøre den endelige udformning af den færdige film i strid med manuskriptforfatterens ønsker og anbefalinger om væsentlige forhold. 18 Royalty (overskudsandel) 18.1 Af alle filmens indtægter som defineret i Det Danske Filminstituts produktionsstøttevilkår skal producenten til manuskriptforfatteren erlægge en royalty på 5% - ved adaptation 3% - når indtægterne har dækket den af producenten investerede kapital defineret som egenkapital i henhold til protokollat 2. Såfremt producentens investering ikke er blevet inddækket af indtægterne i det første år efter filmens premiere, tillægges 20% af investeringen pr. påbegyndt år hvor investeringen endnu ikke er kommet hjem, i op til 5 år, således at der først erlægges overskudsandel til manuskriptforfatteren, når investeringen har dækket såvel den investerede kapital som de nævnte årlige tillæg på 20%. Der henvises til protokollat Den i 18.1 nævnte procent stiger til 7% - ved adaptation 4% til manuskriptforfatteren og 3% til forfatteren af originalværket - når den af producenten investerede kapital, defineret som egenkapital i henhold til protokollat 2, er inddækket af filmens indtægter med et tillæg på 100% Er forfatteren til et litterært forlæg og manuskriptforfatteren identiske, oppebæres en overskudsandel som ved originalmanuskripter.

10 18.4 Overskudsandel beregnes og udbetales én gang om året, første gang et år efter, at de samlede indtægter af filmen har nået et sådant beløb, at der skal afsættes overskudsandel til manuskriptforfatteren Såfremt der ikke er overskudsandel til udbetaling, fremsendes senest 15 måneder efter, at filmen har haft premiere og derefter én gang om året, meddelelse om, hvor meget filmen har omsat, opgjort efter reglerne i stk Producenten er forpligtet til på anfordring fra manuskriptforfatteren årligt at give en af en statsautoriseret revisor bekræftet oversigt over filmens omsætning og indtjening. 19 Generelle bestemmelser 19.1 Manuskriptforfatteren har alle øvrige rettigheder til værket, men kan først efter filmens premiere udnytte et antaget værk, som bog, radioteater, scenedramatik eller andet. Det kan i standardkontrakten bestemmes, at manuskriptforfatteren ikke kan udnytte værket på angivne måde uden efter aftale med producenten Producenten er ansvarlig for filmens lancering, og manuskriptforfatteren må ikke søge at promovere eller på anden måde gøre reklame for filmen uden producentens udtrykkelige samtykke Producenten og manuskriptforfatteren forpligter sig gensidigt til i forbindelse med filmens markedsføring ikke at omtale hinanden på en måde, som kan virke krænkende Producenten vælger filmens instruktør. Valget af instruktør skal ikke godkendes af forfatteren, med mindre dette særligt er aftalt mellem producenten og manuskriptforfatteren. Producenten er forpligtet til at informere manuskriptforfatteren om valg af instruktør og skuespillere. Endvidere skal producenten informere manuskriptforfatteren om indspilningssteder samt udlevere produktionsplan for filmen. Manuskriptforfatteren kan efter aftale med producenten overvære prøver og optagelser.

11 19.5 Manuskriptforfatteren forpligter sig til at aflevere sit værk til producenten i renskrevet stand i et eksemplar Producenten forpligter sig til at aflevere 3 (tre) eksemplarer af det endelige manuskript og 3 (tre) eksemplarer af den færdige film på VHS til manuskriptforfatteren Manuskriptforfatteren indestår for, at alle rettigheder, som omfattes af overenskomsten, ikke tidligere er solgt helt eller delvis eller overdraget til tredjemand, samt at ophavsretten til værket tilhører manuskriptforfatteren, således at tredjemand på grund af samarbejde eller andre forhold ikke kan gøre ophavsretlige krav gældende på værket eller dele heraf. 20 Tvistigheder 20.1 Eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne om forståelsen af indgåede kontrakter kan forelægges et i fællesskab valgt nævn bestående af en udpeget repræsentant for Danske Dramatikeres Forbund og en repræsentant for Foreningen af Danske Spillefilmproducenter samt en i forening valgt jurist. Nævnet skal i samråd med parterne forsøge at bilægge tvisten Hvis dette ikke lykkes, skal uoverensstemmelser afgøres endeligt og bindende ved voldgift, hvortil hver af parterne vælger en voldgiftsmand, mens voldgiftsmændene i forening vælger en opmand, som skal være jurist Hvis voldgiftsmændene ikke kan blive enige om valget af opmand inden 30 dage, skal denne vælges af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Voldgiften fastsætter selv reglerne for voldgiftssagens behandling. 21 Gyldighed og opsigelse 21.1 Nærværende overenskomst træder i kraft den 1. januar 1996.

12 21.2 Minimumshonorarernet opreguleres med 2,5% den 1. januar Pr. 1. januar 1998 og hver efterfølgende 1. januar, så længe overenskomsten er i kraft, reguleres minimumshonorarernet med 2,5%, dog at der sker regulering efter nettoprisindekset efter udviklingen i dette indeks i det forudgående kalenderår, såfremt dette måtte føre til en højere regulering Overenskomsten kan opsiges med 6 måneders varsel til udløb ved et kalenderårs udgang, dog tidligst til udløb pr København, den 199 For Foreningen af Danske Spillefilmproducenter: For Danske Dramatikeres Forbund:

OVERENSKOMST - SPILLEFILM

OVERENSKOMST - SPILLEFILM OVERENSKOMST - SPILLEFILM Overenskomst mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter Og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 2 Indgåelse af aftale - standardkontrakter 3 Synopsis 4 Treatment

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE DRAMATIKERE

VEDTÆGTER FOR DANSKE DRAMATIKERE VEDTÆGTER FOR DANSKE DRAMATIKERE Som vedtaget på generalforsamlingen den 4. oktober 1909 og senere generalforsamlinger, senest den 22.april 2010. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1 FORMÅL

Læs mere

DR Jura 01-01-2004. Aftale. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) om Transmissioner

DR Jura 01-01-2004. Aftale. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) om Transmissioner DR Jura 01-01-2004 2004 Aftale Mellem (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om Transmissioner INDHOLDSFORTEGNELSE: AFSNIT I. GENERELLE BESTEMMELSER...1 1. DÆKNINGSOMRÅDE...1 2 TRANSMISSIONSKONTRAKTEN...2

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

O V E R S Æ T T E L S E S A F T A L E. Mellem XXXXXXXXXXXXXX (herefter kaldt oversætteren)

O V E R S Æ T T E L S E S A F T A L E. Mellem XXXXXXXXXXXXXX (herefter kaldt oversætteren) Lindhardt og Ringhof Forlag A/S Vognmagergade 11 1148 Copenhagen K Denmark Tel +45 36 15 66 00 O V E R S Æ T T E L S E S A F T A L E Mellem XXXXXXXXXXXXXX (herefter kaldt oversætteren) www.lindhardtogringhof.dk

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

I N S T R U K T Ø R A F T A L E

I N S T R U K T Ø R A F T A L E Mellem Modelkontrakt for NEW DANISH SCREEN Danske Filminstruktører (herefter kaldet Producenten) og (herefter kaldet Instruktøren) er d.d. under henvisning til Det Danske Filminstituts vilkår for New Danish

Læs mere

1. Arbejdsbeskrivelse m.v. Producenten engagerer medarbejderen som til en film/tv-serie, hvis foreløbige titel er.

1. Arbejdsbeskrivelse m.v. Producenten engagerer medarbejderen som til en film/tv-serie, hvis foreløbige titel er. Ansættelseskontrakt ved Spillefilm/Seriefiktion for følgende faggrupper: Tonemestre, b-tonemestre, toneassistenter (dog kun for så vidt b-tonemester er ansat), klippere og klippeassistenter. Mellem: (herefter

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende Samejeoverenskomst Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende aftale: 1 1.1 Vi har med overtagelsesdag pr. d. [dato] købt ejendommen [adresse]. 1.2 Vi

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes.

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes. Novellefilm Overenskomst mellem Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Danske Dramatikeres Forbund og vedr. produktioner finansieret af Novellefilm 1) Denne overenskomst omfatter produktioner

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Kontrakt. Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part

Kontrakt. Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part Kontrakt Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part Forhandleraftale 19. december. 2007 Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part 1. Aftalens formål Landinspektøraftalen giver

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem J.nr. 25-27669 AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) 1 Parterne Mellem Innovative Selection ApS cvr.nr. 36892307 Kragelundsvænget 53 7080 Børkop (herefter benævnt Agenten) og XXXX cvr.nr. XXXX adresse XXXX

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Kapitel 1. Fælles bestemmelser 1. Oprettelse af kontrakt I enhver vikaraftale skal skriftlig kontrakt oprettes på den af PLO og YL udfærdigede standardblanket.

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

JAGTLEJEKONTRAKT. Syddjurs Kommune. Ebeltoft Jagtselskab. Mellem. som ejer. og medunderskrevne. som lejer. er dags dato indgået følgende

JAGTLEJEKONTRAKT. Syddjurs Kommune. Ebeltoft Jagtselskab. Mellem. som ejer. og medunderskrevne. som lejer. er dags dato indgået følgende 1 of 6 Mellem Syddjurs Kommune som ejer og medunderskrevne Ebeltoft Jagtselskab som lejer er dags dato indgået følgende JAGTLEJEKONTRAKT 2 of 6 1 Arealer Syddjurs Kommune som udlejer, udlejer til Ebeltoft

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

*Navn på bogen* (arbejdstitel)

*Navn på bogen* (arbejdstitel) Forfatteraftale Projekt 420 Mellem [forfatternavn], idet følgende kaldet Forfatteren, og Dacapo Publishing, i det følgende kaldet Forlaget, er indgået nedenstående aftale om udgivelsen af *Navn på bogen*

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28

KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28 KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28 1 Forpagtningsaftale for Mellem Kantinedrift i [Indsæt tjenestested] Vejdirektoratet Niels Juelsgade 13 1022 København K Herefter benævnt Vejdirektoratet Og Herefter benævnt

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

DJs ophavsretsstrategi

DJs ophavsretsstrategi DJs ophavsretsstrategi Det skal være let at være lovlig DJ indgår kollektive aftaler om alle nye udnyttelser mod betaling Både for fastansatte og freelancere Gerne i form af aftalelicenser DJ forfølger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER KONTRAKT UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER Mellem (Institutionens navn) og... (herefter kaldet tjenesteyderen) er dags dato indgået aftale om (tjenesteyderens) udførelse

Læs mere

Filmværkstedets vilkår 2016

Filmværkstedets vilkår 2016 Filmværkstedets vilkår 2016 1 FORMÅL 1.1. Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til drift af værksteder. DFI yder støtte til driften af Filmværkstedet / København (Filmværkstedet), som er en fond

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN (BTS) / FORENINGEN AF SMÅ TEATRE (FAST) DANSK SKUESPILLERFORBUND (DSF)

OVERENSKOMST MELLEM BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN (BTS) / FORENINGEN AF SMÅ TEATRE (FAST) DANSK SKUESPILLERFORBUND (DSF) OVERENSKOMST MELLEM BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN (BTS) / FORENINGEN AF SMÅ TEATRE (FAST) OG DANSK SKUESPILLERFORBUND (DSF) 1 Dækningsområde Nærværende overenskomst omfatter teatre, som er medlem af BTS/FAST

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

1. Aftalens genstand og rettighederne hertil

1. Aftalens genstand og rettighederne hertil FORLAGSAFTALE udfærdiget på grundlag af den ikke obligatoriske modelkontrakt, der med virkning fra 1. januar 1998 er godkendt af AC s Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde og Den danske Forlæggerforening

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Aftale om handel med foder

Aftale om handel med foder Aftale om handel med foder Køber Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Sælger Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Side 1 af 8 1. Formål at sikre køber en forsyning af foder i et omfang

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse.

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Oktober 2001 J.nr. APV1100-19858 Individuel kontraktansættelse Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse

Læs mere

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09)

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Side 1/5 kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Kort om organisering af Concept Mariagerfjord Concept Mariagerfjord består

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer)

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) Dato: 20. december 2013 Lejekontrakt Ret til opstilling af badehus mellem Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) DET LEJEDE

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger

Ophavsretlige problemstillinger Ophavsretslige problemstillinger Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv 25. oktober 2011 Arkivforeningen Frederiksberg Kommune Digitalisering Offentlig fremførelse (begrænsninger i anvendelse)

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt University College Nordjylland, Læreruddannelsen i Aalborg (herefter: bortforpagteren) bortforpagter herved kantinen Mylius Erichsens Vej 131 til XXXX (herefter: forpagteren) på følgende

Læs mere

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition Indholdsfortegnelse Indledende bestemmelser... 1 1 TI-2013... 1 2 Kontraktens dokumenter... 1 3 Definitioner... 1 Antennepositioner og teknisk

Læs mere

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale Bilag 7 til Investeringsaftale Tiltrædelsesaftale Investeringsaftale og Samarbejdsaftale (Store projekter) Projektnavn Side 1 af 5 Mellem [navn] Adresse Postnr. og by CVR-nr.: (herefter benævnt [navn]

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere