1565 Lager og terminaluddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1565 Lager og terminaluddannelsen"

Transkript

1 Side 1 af 85 Fag fælles for hovedforløb Ergonomi Fagkategori: Grundfag DKLL/EQF / Tilknytningsperiode til Resultatform(er) -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan dokumentere kendskab til kroppens bygning og funktion under arbejde. 2 Eleven kan anvende viden om grundprincipper for arbejdsbevægelser samt opøve et handleberedskab, der varetager forebyggelse og sundhed i udførelse af jobfunktionen. 3 Eleven kan forklare, hvordan psykiske faktorer påvirker kropsfunktionen samt redegøre for ydre faktorers indflydelse på kroppens funktion under arbejde 4 Eleven kan begrunde valg af indretning af arbejdsstedet, valg af redskaber, udstyr og arbejdsgange samt udformning af disse Samfundsfag F 1,5 uger Fagkategori: Grundfag DKLL/EQF / -, 7-trinsskala, Delkarakter. 9 Eleven begynder at anvende fagets terminologi til at formidle helt grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter. 10 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på hvilken betydning de sociale og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling. 11 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter. 12 Eleven kan forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det faglige system. 13 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde. 14 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier Edb-lagerstyring - introduktion Begynder DKLL/EQF / 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på lageret, herunder blandt andet registrering af vare til- og afgange, optælling og placering af varer.

2 Side 2 af 85 2 Faget skal bestås Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret 0,8 uger DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre seperation og oplagring af farligt gods på lagre og terminaler i henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR. 2 Eleven kan udføre emballering af farligt gods, afmærke emballager og containere med faresedler og udfylde transportdokumenterne samt foretage sammenpakning, håndtering, sammenlæsning og stuvning af farligt gods i henhold til reglerne i den valgte transportform. 3 Eleven kan definere stoffernes vigtigste faretyper og egenskaber, der danner baggrund for deres inddeling i fareklasser. 4 Eleven kan definere de særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande. 5 Eleven kan i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger. 6 Eleven kan udføre arbejdet sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til angivelserne i leverandørbrugsanvisninger for stoffer og materialer samt sikkerhedskort Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed Rutineret 0,8 uger DKLL/EQF / 1 Eleven kan medvirke i formulering af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde ud fra kendskab til kvalitetsmål, procedurer og instruktioner 2 Eleven kan samarbejde ved planlægning, kommunikation og informationsbehandling for at opfylde virksomhedens logistik- og kvalitetsmål 3 Eleven kan medvirke ved opfyldelse af kunde- og markedskrav ud fra virksomhedens kvalitetsmål, procedurer og instruktioner. 4 Eleven kan samarbejde om kvalitetsforbedringer inden for egne arbejdsområder ved hjælp af pro-blemløsningsværktøjer og i samarbejde med andre afdelinger i virksomheden, herunder informere og kommunikere internt og eksternt. 5 Eleven kan medvirke ved gennemførelse af kvalitets auditering i forbindelse med certificerede kvali-tetsstyringssystemer efter DS/ISO 9000-serien eller andre relevante kvalitetsstyringssystemer. 6 Eleven får en grundig orientering om kvalitetsstyringssystemer. Herunder standardiserede kravsmodeller efter DS/ISO 9000-serien eller andre relevante kvalitetsstyringssystemer, samt med gennemførelse af kvalitets audit inden for kvalitetsstyringssystemer Sundhed - lager Rutineret 0,5 uger DKLL/EQF / 1 Eleven opnår helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder 2 Eleven kan redegøre for fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundhe-den. 3 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter.

3 Side 3 af Edb-lagerstyring og produktion Rutineret 2,0 uger DKLL/EQF / 6 Eleven kan anvende et professionetl integreret edb-lagerstyringssystem, hvori stregkokder og håndterminaler indgår til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. 7 Eleven kan arbejde med forskellige funktioner; debitor-/kreditorstyring, køb, salg og lagerstyring. 8 Eleven kan registerer vare til- og afgange, udskrive plukkesedler, optælle og placere varer, oprette varekartotek, opbygge EAN 13 - EAN 8 stregkoder, samt udregne stregkoder ved fejl på cehckciffer. 9 Eleven kan afgive tilbud, modtage købsordrer, bogføre og udskfrive følgesedler/fakturaer, oprette debitorer/kreditorer, samt foretage lageroptællinger. 10 Eleven kan anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem til at købe og sælge via netshop, og til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. 11 Eleven kan oprette styklister, varekartotek, debitorer og kreditorer. 12 Eleven kan anvende produktionskladder, håndtere restordrer, behandle kreditnotater, foretage lageroptællinger, modtage og udskrive rekvisitioner Kundebetjening - lager Rutineret DKLL/EQF / 1 Eleven kan give virksomhedens kunder, leverandører, transportører, og andre kontaktflader en korrekt betjening ved hjælp af teorierne omkring assertion, som kommunikationsteorien kurset er opbygget efter, herunder: Telefonbetjening, behandling af reklamationer, personlig betjening, hensigtsmæssigt sprogbrug og kortfattede skriftlige beskeder. 2 Eleven kan give virksomhedens kunder en korrekt betjening, ved hjælp af hensigtsmæssigt kropssprog, sprogbrug, telefonbetjening og personlig adfærd ved direkte kontakt med kunden. 3 Faget skal bestås Køreuddannelse, kategori B 1,6 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Faget skal bestås 2 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav.

4 Side 4 af Lagerøkonomi Rutineret DKLL/EQF / 1 Eleven kender følgende lagerøkonomiske begreber og kan redegøre for betydningen af: Lagerrente, vareforbrug, anskaffelsespris, afskrivning, optimale indkøbsstørrelser, rabatvurderinger, sikkerhedslager, ABC-analyse, lageromsætningshastighed, lagerdage, ordreomkostninger, lageromkostninger, spild og svind og servicegrad. 2 Eleven kender faktorer, som indvirker på lagerets økonomi og dermed virksomhedens samlede økonomi. 3 Eleven kan udregne lagerøkonomiske nøgletal og kan redegøre for betydningen af disse Logistik og samarbejde Rutineret DKLL/EQF / 1 Eleven kan arbejde med og medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer. I virksomhedens logistiksystem indgår helheds forståelse for sammenhænge mellem: Vare- og informationsstrømme, lagerstørrelser, falskehalsproblematikker, produktionsomkostninger, arbejdsbeskrivelser, samarbejde, kreativitet og fleksibilitet og problemløsninger. 2 Eleven kan medvirke til ændringer af eget arbejdsområde samt deltage i selvstyrende grupper vedrørende arbejdets organisering, udføre og deltage i vareog informationsstrømme, virksomhedens papirsystemer, kundebetjening og kommunikation. 3 Eleven kan samarbejde i styringen af materiale- og informationsstrømme under anvendelse af forskellige logistik-systemer, samt medvirke til løsning af flaskehalsproblemer Enhedslaster Rutineret DKLL/EQF / 1 Eleven kan på en sikker og forsvarlig måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster. 2 Eleven kan redegøre for forhold, der påvirker valg af udstyr og materiel i forhold til godsets beskaffenhed og valg af transportmåde. 3 Eleven kan anvende almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr som stregkoder/håndterminaler, fragtbreve og stuvningsplaner i forbindelse med arbejdsopgaverne. 4 Eleven kan genkende væsentlige faremomenter i forbindelse med godshåndtering, og foretage nødvendige foranstaltninger, så skader på personer, gods og materiel hindres. 5 Faget skal bestås.

5 Side 5 af Time-, sags- og ressourcestyring Rutineret Fagkategori: Bundet/Valgfri: Område-/specialefag Bundet DKLL/EQF / 1 Eleven kan med baggrund i et administrative system anvend den del af projektstyringdelen "Time/sags-styring", som bliver brugt i den daglige indrapportering på forskellige projekter i virksomheden. 2 Eleven kan arbejde med forskellige funktioner, såsom time/sag- og ressourcestyring, køb, salg, materialestyring, brug af nye materialer og oprette nye sager. 3 Eleven kan anvende systemet til at indberette det daglige brug af timer, materialer, og ydelser i forbindelse med afvikling af ordrer, sager, projekter, entrepriser, herunder foretage registreringer af sagsaktiviteter, time-/sagsoprettelse, oprettelse af ressourcer, oprettelse af ressourcegrupper og oprettelse af ressourceenheder Praktisk lager Rutineret Fagkategori: Bundet/Valgfri: Område-/specialefag Bundet DKLL/EQF / 1 Eleven kan i et samarbejde med andre medvirke ved indretningen af et lager ud fra gældende regler vedr. arbejdets tilrettelæggelse, grundlæggende lagerfunktioner, kapacitetsudnyttelse, varsortiment, tekniske hjælpemidler, reolplacering og transport- og køregange. 2 Eleven kan anvende almindeligt forekommende teknikse hjælpemidler til rationelt lagerarbejde, såsom plukning af vare og klargøring til forsendelse, emballering, afmærkning, opbygning og sikring af varer på pallebaserede enheder, herunder afmærkning og separation af farligt gods. 3 Eleven kan udføre og deltage i lagerstyring, lagerets papirsystemer, varekataloger, lokations- og genfindingssystemer, så eleven kan udføre alle former for normalt forekommende lagerarbejde med den fornødne disciplin og sikkerhed, samt medvirke til beskrivelse af egen jobfunktion. 4 Eleven kan gennemføre plukning af vare efter forskellige metoder samt anvende de hermed afledte krav til udstyr, indretning og vareplacering. 5 Eleven kan medvirke til indkøb af emballage under hensyn til ressourcer og miljø, herunder udstyr til forbedring af arbejdsmiljøet. 6 Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende lageropgaver såsom; modtagelse, forsendelse, bestilling og genbestilling, udpakning og placering samt plukke, emballere og forsende varer. 7 Eleven kan foretage udskrivning af rekvisitioner/telefonordrer, registrere varetilgange, modtage bestillinger, udskrive pluklister/følgeseddel/faktura, registrere vareafgange, foretage statusoptælling af lageret. 8 Eleven kan medvirke i sammenhænge mellem indkøb, produktion og afsætningsmønstre. 9 Eleven kan i grupper beskrive egne jobfunktioner på lageret. 10 Faget skal bestås Introduktion til virksomheden Fagkategori: Bundet/Valgfri: 0,0 uger Praktikmål Bundet DKLL/EQF / Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan under instruktion udføre simple arbejdsopgaver inden for almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 2 Eleven har et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner, herunder relevante arbejdsmiljømæssige forhold.

6 Side 6 af 85 3 Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen Varemodtagelse og vareforsendelse Fagkategori: Bundet/Valgfri: 0,0 uger Praktikmål Bundet DKLL/EQF / Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan udføre stablings-, stuvnings-, af-, og pålæsningsoopgaver, blandt andet ved hjælp af gaffeltrucks og gaffelstablere. 2 Eleven kan kontrollere varer, udføre vareemballering og opbygge enhedslaster. 3 Eleven kan foretage registreringer af varer. 4 Eleven får kendskab til virksomhedens ekspeditions-, forsendelses- og distributionsfunktioner Vareekspedition og kundebetjening Fagkategori: Bundet/Valgfri: 0,0 uger Praktikmål Bundet DKLL/EQF / Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan optælle, registrere og placere varer. 2 Eleven kan emballere varer og klargøre disse til forsendelse samt foretage lastsikring. 3 Eleven kan foretage vareekspedition og yde en korrekt og hensigtsmæssig kundebetjening. 4 Eleven arbejder med edb-lagerstyring og eventuelt med oplagring og forsendelse af farligt gods. Fag på specialet Lageroperatør - Lager og logistik Engelsk F 2,0 uger Fagkategori: Grundfag DKLL/EQF / Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 2 Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 3 Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier.

7 Side 7 af 85 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. 5 Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget. 7 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget. 10 Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. 12 Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur Iværksætteri og innovation F Fagkategori: Grundfag DKLL/EQF / -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet. 2 Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør. 3 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 4 Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold Samfundsfag E 1,5 uger Fagkategori: Grundfag DKLL/EQF / -, 7-trinsskala, Delkarakter. 9 Eleven udvikler sin evne til at anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter. 10 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhænge mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling. 11 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings betydning for Danmark herunder inddrage EU-samarbejdet, den internationale arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere. 12 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv. 13 Eleven kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier samt bearbejde og formidle denne information på et grundlæggende niveau Tysk F 2,0 uger Fagkategori: Grundfag DKLL/EQF /

8 Side 8 af 85 Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt og i almindelige situationer fra erhvervslive og dagligliv. 2 Eleven kan anvende et enkelte sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 3 Eleven kan anvende enkle hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte og læsestrategier. 4 Eleven kan anven såvel verbal som nonverbale strategier. 5 Eleven kan dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget. 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget. 7 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget. 10 Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informatiossøgnign, sprogtræning og tekstproduktion. 12 Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur National og international godstransport Rutineret DKLL/EQF / 1 Eleven kan anvende de dokumenter, som vedrører gods, køretøj og fører, ved såvel nationale som internationale transporter. 2 Eleven kan redegøre for anvendelse og foretage en generel kontrol af de papirer, der ledsager godset under transporten og endvidere kan udfylde CMR-fragtbrev, samt tage et begrundet forbehold ved modtagelse af gods. 3 Eleven kan anvende de personlige papirer, chauffører skal være i besiddelse af ved international godstransport. 4 Eleven kan udfylde de papirer på køretøj og gods, som er nødvendige ved indrejse i forskellige lande. 5 Eleven kan handle i forhold til de særlige overenskomstmæssige forhold, der er forbundet med national og international transport. 6 Eleven kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagttages ved kørsel i bjerge. 7 Eleven kan foretage ruteplanlægning under hensyntagen til internationale kørselsforhold, herunder anvende ruteplanlægningssystemer (edb). 8 Eleven har fået viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation. 9 Eleven kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder Logistikstyring, organisation og økonomistyring Avanceret 4,0 uger DKLL/EQF / 1 Eleven har viden om idégrundlagets betydning for virk-somheden, kendskab til organisationsformer, kendskab til virksomhedens organisering, viden om ledelses- og sty-ringsformer og viden om opbygning af kommunikations- og informationsgange. 2 Eleven kender til indkøbsimpuls og indkøbsmotiver, har kendskab til leverandørsortiment- og tilbudsvurdering, kan vurdere og udvælge leverandører, har viden om samar-bejdsaftaler med leverandører og kendskab til kvalitetssty-ringsprincipper. 3 Eleven kan medvirke til optimering af kvalitet, service, samarbejde og tjenesteydelser. Eleven har kendskab til eks-ternt og internt salg samt forsyningssikkerhed. 4 Eleven har viden om fordele og ulemper ved forskellige afsætningskalender og distributionsformer.

9 Side 9 af 85 5 Eleven har viden om virksomhedsregnskaber og nøgletal, budgettering og budgetopfølgning og investeringsmodeller. 6 Eleven kender til omkostningsarter, indtægter og beregning af moms, rabatter og avance. 7 Eleven har viden om styringssystemer i logistikkæden og konsekvenser ved indførelse af nye arbejdsgange i virk-somheden, som fx 3. parts logistik, JIT, SCM, LEAN, og leverandørstyret lager. Eleven har i den forbindelse viden om sin egen rolle i logistikkæden ud fra et helhedssyn. 8 Eleven har kendskab til disponeringsprincipper, lagerregi-strering, anvendelse af metoder til analyse af virksomhe-dens logistik, og kan endvidere planlægge og udføre en logistikanalyse. 9 Faget skal bestås Specialet Lager og logistik Avanceret 0,5 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. 1 Eleven kan udføre specialets forskellige jobfunktioner Brancherettet informations- og kommunikationstekno Rutineret DKLL/EQF 3/3 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer. 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen. 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger Internationale forhold og studietur Rutineret 0,2 uger DKLL/EQF / 1 Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egne branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande. 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne får eleven indsigt i: 1) erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer 2) arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold og 3) andre særegne kulturforhold. 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til elevens praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

10 Side 10 af Kvalitetsstyring i certificerede virksomheder Avanceret DKLL/EQF / 1 Eleven får kendskab til, og kan efterleve, gældende kvalitetsstyringssystemer i praksis og arbejde kvalitetsmæssigt forsvarligt for derved at medvirke til sikring af produktets kvalitet, herunder GMP/GDP/HCCP. 2 Eleven kan arbejde med GMP-mæssigt forsvarligt og vurdere objektivt på arbejdsrutiner og adfærd sammenholdt med relevante krav og tolkninger i lovgrundlaget på baggrund af praktiske øvelser, indeholdende emner som : loklaers indretning, materialevalg, materialeflow, personale, adfærd, påklædning, arbejdsrutiner, dokumentation og instruktioner. 3 Eleven får kendskab til HACCP og GDP-reglerne, samt forståelse for nødvendigheden af at have et kvalitetsstyringssystem til sikring af at lagerbetingelserne altid er opfyldt, at kontaminering med eller af andre produkter undgås, at oplagring sker under sikre forhold, et sporingssystem for defekte produkter og et effektivt tilbagekaldelsessystem. 4 Eleven kan identificere, registrere, analysere og løse kvalitetsproblemer i det daglige arbejde ved hjælp af problemløsningsteknikker. 5 Eleven får forståelse for hvordan kvalitetsstyringssystem er opbygget, og kan medvirke ved inspektion af og opfølgning på en intern audit eller selvinspektion i en produktionsvirksomheds logistikkæde. 6 Eleven får kendskab til spørge/lytte teknik og betydningen af samarbejdet i det daglige arbejde og i den løbende kvalitetsudvikling Praktisk kemi i proces Rutineret DKLL/EQF / 1 Eleven kan orientere sig om de kemikalier og andre materialer, der normalt anvendes i branchen og kan under vejledning, håndtere kemikalier og andre materialer i henhold til hygiejniske brugsanvisninger. 2 Eleven får gennem praktiske øvelser kendskab til organisk kemi, kemiske stoffers opbygning, reaktioner og ph. 3 Deltageren kan efter instruktion medvirke ved udtagning og analyse af driftsprøver samt vurdere egene målinger i forhold til fastlagte normer. 4 Eleven kan medvirke ved justering af kemiske og fysiske processer i forhold til målresultaterne og afrapportere udførte prøveudtagninger, analyser og justeringer Prøveudtagning Avanceret DKLL/EQF / 1 Eleven har forståelse for betydningen af at følge gældende regler, herunder regler vedr. dokumentation, registrering, mærkning og personlige værnemidler. 2 Eleven kan anvende gældende standarder og beskrivelser (standar operations procedures og arbejdspladsbrugsanvisninger) for prøveudtagning i forbindelse med modtagelse og forsendelse af råvarer og produkter, herunder kontrol af modtagne varer, kontrol af emballage, soignering af emballage, behandling af varer med skadet emballage, transportdokumenter samt særlige bestemmelser vedr. læsning og losning og procedurer i forbindelse med karantæne af varer.

11 Side 11 af Affaldshåndtering i produktionen Avanceret 0,5 uger DKLL/EQF / 1 Eleven har kendskab til håndtering og behandling af farligt affald i henhold til relevant lovgivning og bestemmelser, herunder interne og eksterne miljøregler, kvalitetsstandarder og certificering. 2 Eleven kan håndtere, sortere, pakke og forsende virksomhedens farlige affald i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, herunder anvende korrekte personlige værnemidler og andet relevant udstyr Datafangst og ny teknologi Avanceret 0,2 uger DKLL/EQF / 1 Eleven får kendskab til nyeste udviklingstendenser inden for datafangst med anvendelse af stregkoder og håndterminaler, herunder systemer og standarder i forbindelse med automatisk datafangst/registrering, konsekvenser i forhold til logistiksystemet og konsekvenser i forhold til arbejdets organisering Elektromekanisk montage Avanceret 4,0 uger DKLL/EQF / 1 Eleven kan, på vise statisk el og tage fornødne forholdsregler samt anvende korrekt loddeteknik på almindeligt forekommende komponenter. 2 Eleven kan identificere de komponeneter, der er omfattet af uddannelsen og værdibestemme modstande og kondensatorer med tolerancer og temperaturkoefficienter, håndtere specielle integrerede kredse korrekt og udpege forkert placerede/orienterede komponenter på færdigmonterede print og finde frem til de korrekte komponenttyper. 3 Eleven kan foretage kvalitetskontrol af lodning og montage, med oguden mikroskop, herunder blive bevidst om kunders/myndigheders krav til produktkvalitet. 4 Eleven kan medvirke til udviklingen af et sikkert og godt arbejdsmiljø samt får kendskab til de krav, der stilles til sikkerhed og arbejdsmiljø, vedrørende montage, lodning, rensning og reparation af print, herunder kendskab til stærkstrømsreglementet. 5 Eleven kan håndtere epoxy og isocyanater efter gældende krav. 6 Eleven kan udføre kontrol og loddearbejde, under mikroskop, på print bestykket med almindeligt forekommende ladede og SMD komponenter. 7 Eleven kan beregne en 1-faset transformator ved hjælp af edb-program. 8 Eleven kan vikle magnetspoler i almindelig emaljetråd og bagelakgtråd på en mindre spolemaskine. 9 Eleven kan kontrollere og spolemodstanden med milli Ohmeter, isolere, samle og teste en transpormater ved hjælp af arbejdsinstruktioner, tegninger og nødvendigt håndværktøj, ohmmeter, voltmeter og amperemeter. 10 Eleven kan under opsyn foretage højspændingsprøvning af transformator med højspændingsprøveapparat. 11 Eleven kender til tradininelle "leadede" elektronik komponenter, og kan udfføre printmontering og lodning på et gennempleteret print. 12 Eleven kan montere transformator og print til hinanden i et kabinet ved hjælp af arbejdsinstruktion, monteringstegning, stykliste, diagram og håndværktøjer. 13 Eleven kan anvende forskellige samenføjningsmetoder som gevind, lodning og crimpning, samt udføre visuel kontrol af apperatet og sluttest ved hjælp af et PC-målesystem.

12 Side 12 af Eleven kan udfærdige en skriftlig dokumentation Pakkeoperatør Rutineret 4,0 uger DKLL/EQF / 1 Eleven kan på baggrund af sin viden om sikkerhedsregler på arbejdspladsen medvirke ved daglig vedligehold og pasning af produktionsanlæg. 2 Eleven kan indgå TPM-grupper, ud fra grundlæggende værktøjsundervisning og kendskab til fv TPM-principper. 3 Eleven kan anvnede PI diagram/rutediagram ved egen oplæring/instruktion på nye produktionsanlæg og kan i samarbejde med andre faggrupper medvirke ved validering af produktionsudstyr ud fra kendsksab til grundbegreberne. 4 Eleven kan betjene enkle on/off reguleringssløjfer ud fra kendskab til setpunkts- og differensindstillinger. 5 Eleven kan med baggrund i sin viden om enkle kemiske reaktionsmønstre, efter instruktion arbejde med kemiske stoffer og materialer på en sikkerheds- og miljømæssig korrekt måde. 6 Eleven kan selvstændigt udføre fejlfinding på pneumatiske styringer med en sværhedsgrad med spærrende impulser på cylindre, indeholdende signalgivere, tæller og timerfunktioner. Fejlfindingen udføres på baggrund af viden om trykluftanlæg og trykluftkomponenters opbygning og virkemåde, og styringsdiagrammer. 7 Eleven kan i samarbejde med andre faggrupper på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde udføre fejlfinding på PLC-styrede anlæg med udgangspunkt i deres viden om PLC-ens opbygning, programmeringssprog, digitale signaler, timere og tællere. 8 Eleven kan anvende forskellige emballage- og pakkematerialer og vurdere deres egnethed til opgaven ud fra deres forskellige egenskaber. 9 Eleven kan skelne mellem forskellige papir, karton, papemballager, vurder efiberretning, foldelinier og opbevaringsforhold. Eleven kender den kemiske sammensætning af de mest almindelige plastmaterialer, dens betydning for egenskaber og anvendelse. 10 Eleven får kendskab til forskellige emballagetypers fordele og ulemper samt miljø påvirkninger Produktionsoperatør Rutineret 4,0 uger DKLL/EQF / 1 Eleven kan på baggrund af sin viden om sikkerhedsregler på arbejdspladsen medvirke ved daglig vedligehold og pasning af produktionsanlæg. 2 Eleven kan indgå i TPM-grupper, ud fra grundlæggende værktøjsundervisning og kendskab til fx TPM-principper. 3 Eleven kan anvende PI diagram/rutediagram ve degen oplæring/instruktion på nye produktionsanlæg og kan i samarbejde med andre faggrupper medvirke ved validering af produktionsudstyr ud fra kendskab til grundbegreberne. 4 Eleven kan betjene enkle on/off reguleringssløjfer ud fra kendskab til setpunkts- og differensindstillinger. 5 Eleven kan med baggrund i sin viden om enkle kemiske reaktionsmønstre, efter instruktion arbejde med kemiske stoffer og materialer på en sikkerheds- og miljømæssig krrekt måde. 6 Eleven kan selvstændigt udføre fejlfinding på pneumatiske styringer med en sværhedsgrad med spærrende impulser på to cylindre, indeholdende signalgivere, tæller og timerfunktioner. Fejlfinding udføres på baggrund af viden om trykluftanlæg og trykluftkomponenters opbygning og virkemåde, og styringsdiagrammer. 7 Eleven kan i samarbejde med andre faggrupper på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde udføre fejlfinding på PLC-styrede anlæg med udgangspunkt i deres viden om PLC-ens opbygning, programmeringssprog, digitale signaler, timere og tællere. 8 Eleven kan arbejd epå, og udføre fejlfinding på, procesanlæg ud fra kendskab til enkeltkomponenters opbygning, sammenhæng go virkemåde. 9 Eleven kan anvende udstyret på sikkerhedsmæssig og produktonsmæssig forsvarlig vis og har kendskab til komponenter til bearbejdning af faste og flydende stoffer, fx pumper, ventiler, tanke, rør, snegle, elevatorer, bånd, blande, sigt, valse, rive.

13 Side 13 af Lastsikring og stuvning af gods Rutineret DKLL/EQF / 1 Eleven kan efter endt uddannelse og sdvanlig virksomhedsintroduktion, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer på sådan vis, at transporten kan gennemføres uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld. 2 Eleven skal have kendskab til kræfternes indvirkning på lastet gods under transport og det heraf følgende behov for lastsikring, og på denne baggrund kan udvælge og anvende korrekte surringsmateriale, samt finde frem til den bedst egnede nedbindingsmåde. 3 Eleven kan anvende lastbilens/påhængskøretøjets surringsudstyr i form af binderinge, kroge og andre surringsbeslag, i frobindelse med fastgørelsen af godset på køretøjet. 4 Eleven kan identificere de mest almindelige emballageafmærkninger, og på baggrund heraf anvende den korrekte behandlings- og håndteringsmetode af forskellige godstyper. 5 Elleven kan udføre simpleopklodsninger og afstivninger på godstyper, som ud fra sikkerhedsmæssige årsager har behov herfor. 6 Eleven kan udvælge og anvende det korrekte surringsmateriale til forskellige godstyper, samt vedligeholde og opbevare surringsgrejet i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser indenfor området. 7 Eleven kan læsse og surre køretøjet med forskellige godstyper på en sikker måde, og således at køretøjets tilladte akseltryk og tilladte tootalvægt ikke overskrides. 8 Eleven er i stand til at kunne udfylde nationale og internationale fragtbreve, herunder kunne redegøre for proceduren for evt. modtagelse af skadet gods. 9 Eleven har kendskab til godsforsikringer og kan redegøre for, hvornår vognmand og chauffør er ansvarlig for godsets beskadigelse, samt hvilke foranstaltninger, der skal træffes over for kunden og forsikringsselskabet Køreuddannelse, kategori C 1,6 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori C, jf. gældende myndighedskrav. 2 Faget skal bestås Køreuddannelse, kategori C/E 1,6 uger DKLL/EQF / Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori C/E, jf. gældende myndighedskrav. 2 Faget skal bestås.

14 Side 14 af Teleskoplæsser med gafler - betjening DKLL/EQF / -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. 1 Deltageren kan betjene teleskoplæssere monteret med gafler til løft og transport af forskellige godstyper i.h.t. Arbejdstilsynets regler og kan betjene forskellige varianter af både maskiner og udstyr. 2 Deltageren kan bedømme maskinens manøvreevne (styresystemet) samt tyngdepunkt og stabilitet ved hjælp af maskinens lastdiagram og kan udføre arbejdet ud fra viden om hvordan maskinernes stabilitet ændres ved løft, udskydning af bom samt ved krøjning. 3 Deltageren kan ud fra viden om de forskellige godstyper optage og afsætte disse samt foretage stabling og kan anvende teleskoplæsseren sikkerhedsmæssigt korrekt og under hensyntagen til omgivelserne, til personfærdsel i nærheden af maskinen samt til anvendelse på ikke plant underlag og i snævre passager. 4 Deltageren kan udføre dagligt eftersyn og vedligeholdelse af maskinen samt sikre at lovpligtige eftersyn overholdes både for maskinen og for løftemateriellet Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. DKLL/EQF / -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. 1 Deltageren kan foretage kranløft med teleskoplæssere, herunder vurdere, planlægge og udføre anhugningsopgaver under hensyntagen til tyngdepunktsplacering og korrekt afsætning og sikring af byrden ud fra et stabilitetssynspunkt. Ved hjælp af maskinens lastdiagram kan deltageren bedømme maskinens manøvreevne (styresystemer) samt tyngdepunkt og stabilitet og kan udføre beregninger af støttebenstryk. 2 Deltageren opnår en sådan viden om almindeligt anhugningsgrej, dets mærkning og gældende regler for stropbelastning, sikkerhedsfaktorer, kassationsgrænser og opbevaring, at de kan betjene teleskoplæsseren sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved udførelse af kranarbejde. 3 Deltageren kan endvidere betjene teleskoplæsser med kranfunktion ud fra viden om, hvordan maskinens stabilitet ændres ved løft, udskydning af bom og montering af flyejib, samt ved krøjning. 4 Deltageren kan vurdere og identificere forskellige risikomomenter i anhugnings- og transportprocessen, herunder tage hensyn til byrdens skarpe kanter, skridningseffekt og løse genstande med henblik på sikkerhedsmæssig forsvarlig betjening af maskinen. 5 Deltageren kan desuden fungere som signalmand og dirigere anhugnings- og transportprocessen ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere ved hjælp af radio. 6 Deltageren kender teleskoplæsserens indretning, det lovpligtige sikkerhedsudstyr og regler for lovpligtigt eftersyn og har kendskab til reglerne for samløft af byrder Certifikatuddannelse C for kranførere 1,4 uger DKLL/EQF 3/2 Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren arbejde som fører af travers- og portalkraner. 2 Eleven: kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets gældende Bekendtgørelse - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.

15 Side 15 af 85 3 v. og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. 4 "Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse. 5 og "Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil 4,0 uger DKLL/EQF 3/2 Resultatform(er) 1 Eleven kan føøf8re køøf8retøøf8jet rationelt med hovedvææe6gt pååe5 sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, fææe6rdsels- og miljøøf8sikkerhed, service og logistik mv. 2 jf. Fææe6rdselsstyrelsens BEK nr af 28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse føøf8rere af køøf8retøøf8jer i vejtransport Logistikplanlægning i handelsvirksomheden DKLL/EQF / 1 Deltageren kan anvende metoder til planlægning af og opfølgning på handelsvirksomhedens interne og eksterne logistikopgaver. 2 Deltageren kan medvirke til at organisere udførelsen af logistikopgaver samt foretage styring af indkøbs-, disponerings- og kontrolopgaver. 3 Desuden kan deltageren udvikle og forbedre lagerstyringssystemer og -rutiner Planlægning og gennemførelse af transportforløb 0,5 uger DKLL/EQF / 1 Deltageren kan planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for sø/liniefart eller flytransport eller vejtransport på baggrund af kendskab til transportformens dokumenter. 2 Deltageren kan anvende IT-værktøjer og -systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke.

16 Side 16 af Logistik i spedition og shipping 0,5 uger DKLL/EQF / 1 Deltageren kan planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og transportformer både hvad angår geografien og forløbet i transporten. 2 Deltageren bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandel, transportform og afvikling af transporten Anhugning af byrder DKLL/EQF 3/2 1 Deltageren kan ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej. 2 Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation 3 Deltageren kani forbindelse med anhugningen, anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassati-onsgrænser. 4 Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner Anvendelse af 5-S modellen for operatører DKLL/EQF 3/3 1 Ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden kan deltageren gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget produktionsområde. Deltageren kan bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører DKLL/EQF 4/4

17 Side 17 af 85 1 Ved kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion kan deltageren i samarbejde med andre medarbejdere bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke værdiskabende aktiviteter. 2 Med baggrund i virksomhedens produktionsflow kan deltageren, med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge materiale- og informationsstrømme og tværgående aktiviteter Transport af temperaturfølsomt gods DKLL/EQF 4/2 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, kølekassens opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for normale og afvigende transporter. I arbejdet indgår eftersyn af kølemaskinen, kontrol af mærkning og godkendelser af kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne Miljøstyring for operatører DKLL/EQF 3/3 1 Deltageren kan medvirke ved den operationelle miljøstyring med baggrund i miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt de til enhver tid gældende miljøstandarder, DS, EMAS, ISO og AT bekendtgørelser og vejledninger. 2 Deltageren kan identificere miljø- og arbejdsmiljøbelastninger og bidrage til at minimere en given miljøbelastning ved hjælp af miljøbearbejdningsværktøjer. 3 På baggrund af viden om principper for bæredygtig udvikling kan deltageren vurdere eget arbejdes indflydelse på globale, regionale og lokale miljøforhold Oprettelse af database til jobbrug DKLL/EQF / 1 Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger 2 Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler. 3 Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt.

18 Side 18 af Databasevedligeholdelse til jobbrug 0,3 uger DKLL/EQF / 1 Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. 2 Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter Anvendelse af regneark til talbehandling DKLL/EQF / 1 Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette. 2 Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler. 3 Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser Design og automatisering af regneark DKLL/EQF / 1 Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. 2 Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter Indskrivning og formatering af mindre tekster DKLL/EQF /

19 Side 19 af 85 1 Deltageren kan benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, skilte, produktblade, prislister eller notater. 2 Deltageren kan justere margener og tekst samt anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion således at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier. 3 Deltageren kan åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende filstruktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på en hensigtsmæssig og logisk måde Jobrelateret brug af styresystemer på pc DKLL/EQF / 1 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 2 Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper. 3 Deltageren kender forskellige program- og filtyper Anvendelse af præsentationsprogrammer DKLL/EQF / 1 Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 2 Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser DKLL/EQF / 1 Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job. 2 Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion.

20 Side 20 af Effektiv internetsøgning på jobbet DKLL/EQF / 1 Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på Internettet til virksomheden og bruge disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, præsentations- og informationsmaterialer. 2 Deltageren kan vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. DKLL/EQF 3/2 1 Deltageren opnår viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods. 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper. 3 Deltageren har viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli. 4 Deltageren har viden om, hvilke krav der gælder ved Multimodal transport. 5 Deltageren har viden om transport af begrænsede mængder. 6 Deltagerne har viden om hvilke der gælder ved Multimodal transport. 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder til strækkelige og samstemmende oplysninger om det farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejlfør en transport begyndes. 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Deltageren kan desuden ud fra oplysningerne i transportdokumentet kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte. 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere. 10 Deltageren har kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs. 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald. 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler. 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods. 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfagnet bliver mindst muligt. 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR. 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tuneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.) ADR Specialiseringskursus - Klasse 1 0,2 uger DKLL/EQF 4/2

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. Version 5: af 22. august 2014 2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. Version 2: af 22. august 2014. 2 Terminalarbejderuddannelse & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2½ år ½ år ½ år

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

International godstransport

International godstransport Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24, 4, stk.

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik > SÅDAN Korte kurser Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner Handel og logistik Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Indhold Fag: 33103 Kommunikation og service... 3 Fag: 33104 Planlægning og service... 4 Fag: 33105 Informationshåndtering... 5 Udvidet Skriftlig Kommunikation...

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL:

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL: STRØM - STYRING - IT PERSONLIG SIKKERHED VED ARBEJDE MED EPOXYHARPIKSER OG ISOCYANATER Erhvervsuddannelse STRØM STYRING IT Elektronikfagtekniker Automatiktekniker Produktionsplatformen Rework Service Produktion

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Vejgodstransport Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Vejgodstransport Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

It-kurser. til erhvervslivet. Introduktion til offentlige efteruddannelsestilbud i hele Danmark

It-kurser. til erhvervslivet. Introduktion til offentlige efteruddannelsestilbud i hele Danmark Bliv dygtigere til it det gavner alle! Informationsteknologi (it) er populært og anvendes af danskerne som aldrig før. Det kan derfor som medarbejder være nødvendigt at opkvalificere sig inden for dette

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk Køletekniker Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb Køleafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse 1. Fagrække og bedømmelsesplan... 2 2. Skoleperiodens formål... 2 3. Kommercielle køleanlæg 2-2,5

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Godschauffør Renovationschauffør

Godschauffør Renovationschauffør Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen Fælles skoleforløb 1. hovedforløb Anlægsteknik/rørlægger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever 40602 Sikkerhed ved polyesterstøbning 100 3 100 42893 Reparation af vingestrukturer 100 3 100 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 100 6 100 47209 Støbning af epoxy komposit emner 100

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

UVMS SLUTMÅL FOR NIVEAUER... 5 UNDERVISNINGSMINISTERIETS NIVEAUER... 5

UVMS SLUTMÅL FOR NIVEAUER... 5 UNDERVISNINGSMINISTERIETS NIVEAUER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE KILDEMATERIALE... 4 INTERNET-SITES... 4 Bekendtgørelser & vejledninger vedrørende mureruddannelsen... 4 UVMs Elevplan... 4 Logbog for murerlærlinge... 4 UVMS SLUTMÅL FOR ER... 5 UNDERVISNINGSMINISTERIETS

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 6 - Service Service 96,8 156 100 2411

Læs mere

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk R e pa r at i o n o g v e d l i g e h o l d e l s e T e k n i s k t e g n i n g l e a n Fa g l i g r e g n i n g Efteruddannelseskurser for industrien www.kts.dk Efteruddannelseskurser for industrien 2010

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Grundtilberedning 1 3,0 uger heraf ligger 1 uge på Trin 2B Niveau: Begynder Bedømmelse: 7-trins skala, standpunktskarakter

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Anerkendelse af udlændings kvalifikationer Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen

Læs mere