FYSISK APV AAU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYSISK APV AAU 2012-2015"

Transkript

1 FYSISK APV AAU HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0

2 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER 3 GENEREL INFORMATION 4 INDRETNING 5 PLADSFORHOLD 6 LYSFORHOLD 7 ANDRE FYSISKE FORHOLD 8 INDEKLIMA 9 ERGONOMI 10 KEMI 11 BIOLOGI 12 OPLÆRING OG INSTRUKTION 13 SIKKERHEDSKULTUR 14 ULYKKER 15 SYGEFRAVÆR 1

3 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER Virksomhedens evne til at skabe et godt internt samarbejde er et meget vigtigt værktøj i arbejdsmiljøarbejdet. Et velfungerende samarbejde er centralt for et godt arbejdsmiljø, fordi det giver et optimalt grundlag for at træffe beslutninger og for at gennemføre dem. Arbejdsmiljøet vedrører alle i virksomheden. Når arbejdsgiveren og medarbejderne er fælles om arbejdsmiljøopgaverne og om at løse dem, skaber det tillid. Det er værdiskabende, og det giver arbejdsglæde. Der skabes samtidig et ejerskab for såvel opgave som løsninger. Det er arbejdsgiverens og dermed ledelsens opgave at sikre en løbende indsats, men det skal ske i samarbejde med medarbejderne. Uden deres medvirken, viden og engagement kan det være svært for arbejdsgiveren at skabe et godt arbejdsmiljø. KONTAKT TEKNISK FORVALTNING: For løsning af opgaver inden for det fysiske og kemisk/biologiske arbejdsmiljøområde der har betydning for ansatte og studerende, samt for drift og vedligehold af universitetets bygninger og lokaler, kan Teknisk Forvaltning kontaktes via følgende mail-adresse: TEKNISK FORVALTNING GØR: Teknisk Forvaltning sørger for at alle henvendelser bliver videresendt til rette sagsbehandler, og henvendelsen vil kunne forventes besvaret skriftligt af denne indenfor 14 dage fra modtagelsen. Af svaret vil det fremgå, om Teknisk Forvaltning vil kunne løse opgaven, hvornår opgaven kan forventes færdig, samt et groft overslag over hvad opgaven evt. vil koste og hvem der skal betale. 2

4 GENEREL INFORMATION Teknisk Forvaltning er ansvarlig for basisinstallationer der forsyner universitetets bygninger, herunder laboratorieinstallationer, undervisningslokaler m.m. Basisinstallationerne slutter ved kanaler, rør over loft samt stik i væggene. Udførelse af og vedligehold af afløb, varme, ventilation, køl, eller el installationer er omfattet af en autorisationsordning, hvilket betyder at kun personer/firmaer der er i besiddelse af en sådan autorisation, må udføre sådanne arbejder. Opgaver der kræver autorisation skal altid anmeldes til Teknisk Forvaltning. Tilsvarende findes der autorisationsregler for lovpligtige eftersyn af andre installationer som f.eks. køle - og trykluftanlæg, ventilation af stinkskabe, eftersyn af elevatorer og hejseporte og mange andre ting. Det er fakultetet/instituttet der har det juridiske og økonomiske ansvar for, at laboratorieinstallationerne bliver udført og serviceret i henhold til gældende lovgivning. Teknisk Forvaltning kan påtage sig at administrere ombygninger, eftersyn og vedligehold af nævnte installationer på vegne af Fakulteterne/ institutterne, samt sikre de almindelige samt de lovpligtige eftersyn bliver gennemført. Derudover vil Teknisk Forvaltning kunne servicere institutter og afdelinger med faglig hjælp til det fysiske arbejdsmiljø, herunder hjælp til kontorindretning, ergonomi ved PC arbejde, rengøring generelt, gartner og betjentfunktion m.m. 3

5 INDRETNING Indretning af og pladsforhold på arbejdspladsen danner rammen for den daglige trivsel. Instituttet: Det er instituttet der skal sikre at indretning og pladsforhold efterlever gældende lovgivning. Et rigtig godt indretningsværktøj, som er hæftet op på lovgivningen, kan findes på Barkontors hjemmeside: Teknisk Forvaltning: Nyindretning af kontorer varetages af Inventar-ansvarlige i Teknisk Forvaltning efter universitets normale standard. Dog afholdes udgifter i forbindelse med nyindkøb af instituttet. Rådgivning: Rådgivning i forbindelse med indretning af faste arbejdspladser kan tilbydes af Sikkerhedschefen ved Aalborg Universitet, herunder opmåling til skærmbriller. I forbindelse med indretning af laboratorier tilbydes rådgivning af universitetets Kemisk/biologiske arbejdsmiljøkoordinator. 4

6 PLADSFORHOLD Arbejdsmiljøloven fastsætter, at arbejdspladser, hvor medarbejdere udfører arbejde for en arbejdsgiver, skal være hensigtsmæssigt indrettet. Det betyder blandt andet at faste arbejdspladser skal: Være så rummelig, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt Være så rummelig, at medarbejderne kan udføre alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, med sikre og forsvarlige arbejdsstillinger og bevægelser. Arbejdspladser skal være forsvarligt placeret i arbejdsrummet. Der skal være forsvarlig adgang til arbejdspladsen og forsvarlig mulighed for flugt fra denne. På arbejdspladsen skal der være passende inventar så medarbejderne kan udføre arbejdet forsvarligt. Inventar, der bruges til forskellige arbejdsopgaver eller af forskellige personer, skal kunne indstilles efter behov. Der skal være tilstrækkelig belysning, og der skal fra arbejdsrummet være mulighed for at se ud på omgivelserne gennem vinduer eller døre med glas. Der skal være tilstrækkelig tilgang af dagslys. Det vil normalt være tilstrækkeligt, når vinduesarealet svarer til 10% af gulvarealet eller ved ovenlys 7%. Arbejdstilsynet accepterer normalt et arbejdsrum med en højde over 2,10 m og gulvareal på min. 7m2, og rumindhold på min. 12m3 luftrum. Teknisk Forvaltning: Inventar afdelingen, Teknisk Forvaltning og sikkerhedschefen vil være behjælpelig med råd og vejledning i henhold til gældende regler. 5

7 LYSFORHOLD Lys er en væsentlig del af virksomhedens samlede arbejdsmiljø. Er disse forhold ikke tilpasset arbejdets art og den enkelte persons behov, kan det resultere i arbejdsmiljømæssige gener som f.eks. træthed, hovedpine, synsbesvær og i værste fald arbejdsulykker. Det er således ikke kun øjnene, der belastes ved for dårlig belysning: Arbejdsstillingerne bliver akavede med skulder, ryg- og nakkebesvær til følge. Sikkerheden ved færden og maskinbetjening m.v. mindskes med risiko for arbejdsulykker. Desuden har gode belysningsforhold en positiv indflydelse på det almene velbefindende med forøget arbejdsglæde til følge. Det er derfor væsentligt, at virksomheden også har fokus på lysforholdene, og foretager en vurdering af og eventuel tilpasning af forholdene. Ofte vil en tilpasning også give økonomiske fordele. Instituttet: Det er instituttets ansvar at sikre, at der for faste arbejdspladser er punktlys tilgængeligt for medarbejderne og at der er taget hensyn til lysforhold, ved indretningen og arbejdets tilrettelæggelse. Teknisk Forvaltning: Lux-målinger kan forestås af Teknisk forvaltning. Ud fra resultatet afklarer Teknisk Forvaltning hvilke tiltag der skal til for at finde en løsning. Rådgivning vedr. lovgivning på området kan tilbydes af Sikkerhedschefen ved Aalborg Universitet. 6

8 ANDRE FYSISKE FORHOLD Teknisk Forvaltning har mulighed for at yde faglig service i forbindelse med de mangeartede fysiske forhold på Aalborg Universitet. Du er velkommen til at rette henvendelse til om bistand eller rådgivning vedr.: Kulde, varme, træk, støj, maskiner, støv, rengøring, dagrenovation, betjentfunktion, post, nøgler, AV service, arealpleje, maskinsikkerhed, personlige værnemidler, evakuering, brand, flugtveje, sikring af adgangsveje osv. 7

9 INDEKLIMA Indeklimaet er en vigtig del af det samlede arbejdsmiljø på virksomheden. Det behøver ikke, at være så vanskeligt at få et godt indeklima. Overordnet kan I komme langt med at: holde temperaturen på ca grader celsius have ryddet op og gjort ordentlig rent lufte ud jævnligt Er der et godt indeklima, som en passende temperatur, og en ren og frisk luft, har det en positiv indflydelse på vores velbefindende og dermed også på vores arbejdsevne. Et dårligt indeklima kan derimod medføre koncentrationsbesvær og hovedpine, og deraf et øget sygefravær. Instituttet: Uanset hvilket indeklimaproblem, der er tale om, er det vigtigt, at Arbejdsmiljøorganisationen medvirker til at danne sig et overblik, der kan sætte initiativer i gang til at imødegå gener, og det der kunne være værre, snarest muligt. Teknisk Forvaltning: Teknisk forvaltning kan forestå temperatur- og luftfugtighedsmålinger, ligesom Teknisk Forvaltning kan være behjælpelige med at finde en løsning på eventuelle andre indeklimaproblemer i universitetets bygninger og lejemål. Rådgivning vedrørende indeklima kan tilbydes af sikkerhedschefen ved Aalborg Universitet. Rådgivning vedrørende kemisk/biologisk indeklima kan tilbydes af universitetets Kemisk/biologiske arbejdsmiljøkoordinator. 8

10 ERGONOMI Det er vigtigt at hver enkelt medarbejder tænker ergonomi ind i forbindelse med udførelsen af det daglige arbejde. Det gælder såvel ved løft, skub, eller træk af materialer, kasser o. lign., men også ved kontorarbejde, hvor arbejdet er meget koncentreret og fastlåst ved skærmen. Derfor er det vigtigt at arbejdspladsen er indrettet ergonomisk korrekt og individuelt til hver enkelt medarbejder. Teknisk Forvaltning er behjælpelig med indstilling og rådgivning i forbindelse med tilpasning af kontorinventaret til hver enkelt medarbejder for at forebygge problemer med bevægeapparatet. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt med ekstern rådgiver, i de tilfælde vil dette blive besluttet i samråd med den lokale ledelse. Kontakt Teknisk Forvaltning hvis du ønsker hjælp til en ergonomisk gennemgang af din arbejdsplads. 9

11 KEMI Kemiske stoffer indgår mange steder i arbejdsmiljøet og kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de ikke håndteres korrekt. Det er derfor vigtigt både at forebygge og sikre, at arbejdet med kemikalier foregår sikkert og forsvarligt. På AAU er der mere end kemiske stoffer og produkter i brug, og derfor skal der tages særlige forholdsregler for at undgå sundhedsskader og ulykker. Det gælder for flere af de hyppigt anvendte stioffer og marerialer, at der er en særlig risiko for brand, eksplosion eller særlige regler for transport. Med de store arbejdsmiljø og miljøkrav der stilles til opbevaring og anvendelse af kemikalier kan det være svært at bevare overblikket i forhold til hvad lovgivningen foreskriver på området. Derfor har AAU oprettet en funktion som kan være behjælpelig med at sikre at lovgivningen til enhver tid overholdes. Instituttet: Arbejdsgiveren skal sikre at alle medarbejdere der arbejder med stoffer og materialer har adgang til tekniske løsninger og får den instruktion og oplæring der er nødvendig for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Teknisk Forvaltning: Der kan ydes rådgivning fra AAU s kemisk/biologiske arbejdsmiljøkoordinator indenfor stort set alt der vedrører det kemiske arbejdsmiljø. Ved byggetekniske fejl og mangler, som kan eller giver anledning til helbredsmæssige påvirkninger, kan Teknisk Forvaltning kontaktes via mail. 10

12 BIOLOGI Biologiske arbejdsmiljøpåvirkninger er påvirkninger fra levende organismer, f.eks. dyr, planter, mikroorganismer og produkter fra organismer. Ved biologisk arbejdsmiljø forstås således summen af biologiske påvirkninger i arbejdet. Det er relativt nyt at betragte «naturlige» påvirkninger som potentielt skadelige, men det er en meget betydelig arbejdsmiljøfaktor, som der i dag findes nye og bedre metoder til at spore. Biologiske arbejdsmiljøproblemer har længe været oversete, men ubehaget ved arbejde er i flere nyere undersøgelser blevet knyttet sammen med udsættelse for svampesporer eller andre produkter fra mikroorganismer - også i «ikke-biologiske» erhverv, hvor mikroorganismer kan trives i affald, vandbade, ventilationsanlæg m.m. Hvis man har mavekneb eller åndedrætsbesvær, som svinder ved længerevarende fravær fra arbejde (f.eks. ferier), kan det være effekten af biologiske arbejdsmiljøpåvirkninger. Udsættelse for mikroorganismer er omfattet af arbejdsmiljølovgivningskrav om APV, og ved arbejde med mikroorganismer skal arbejdsstedet klassificeres og godkendes af Arbejdstilsynet. Hvis der arbejdes med mikroorganismer som er klassificeret som biologisk klasse 2, 3, eller 4 (der er 4 klasser, hvor 1 er ufarlige og 4 er meget farlige) skal arbejdet anmeldes og godkendes. For GMO gælder det at alle 4 klasser skal klassificeres og godkendes af arbejdstilsynet. Teknisk Forvaltning Ved byggetekniske fejl og mangler, som kan give eller giver helbredsmæssige påvirkninger, kan Teknisk Forvaltning kontaktes via mail. Ved erhvervsrelateret biologisk arbejdsmiljø, stiller den Kemisk/biologisk arbejdsmiljøkoordinator sig til rådighed i form af faglig rådgivning og vejledning. 11

13 OPLÆRING OG INSTRUKTION Det er arbejdsgiverens pligt, at sikre at medarbejderne til hver en tid, får den fornødne instruktion der skal til, for at de kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Institutlederen skal sikre, at alle instituttets medarbejdere bliver instrueret i det arbejde de skal udføre. Dette kan gøres ved at institutlederen selv påtager sig instruktionsopgaven, ved at uddelegere opgaven til en eller flere fagligt kompetente medarbejdere eller hyre ekstern bistand, for sikring af at alle medarbejdere kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt. Rådgivning i forhold til hvad der ligger i instruktionspligten kan tilbydes af sikkerhedschefen ved Aalborg Universitet, eller af Universitetets kemisk/biologisk arbejdsmiljøkoordinator. 12

14 SIKKERHEDSKULTUR Sikkerhedskultur er de fælles værdier, vaner og opfattelser der har betydning for, hvordan både ansatte og ledelse forebygger risici og ulykker. Det er sjældent den enkelte medarbejders adfærd alene, som udgør et sikkerhedsproblem. Det handler derimod ofte om, hvilken sikkerhedskultur - hvilke fælles værdier og holdninger omkring sikkerhed - der findes på en arbejdsplads. Ved at være opmærksom på de nogle gange forskellige sikkerhedskulturer og de uskrevne regler og normer bliver det muligt at forstå, hvilke barrierer der er for sikkerhedsarbejdet i de forskellige kulturer. Sikkerhedskulturer kan ændres, og det kan de konkrete forhold, som kan være skyld i en ulykke eller en arbejdsskade også. Sikkerhedsrunder virker Undersøgelser viser, at jævnlige sikkerhedsrunder - også kaldet sikkerhedsrunderinger - kan medføre en væsentlig reduktion i antallet af arbejdsulykker. Tekniske Forvaltning Én gang årligt kan Teknisk Forvaltning tilbyde deltagelse i sådanne runderinger, hvor Sikkerhedschefen, AAU s Kemisk/biologisk arbejsmiljøkoordinator og en autoriseret elektriker sammen med repræsentanter fra instituttet gennemgår alt indenfor det fysiske arbejdsmiljø og tjekker konkret, om forholdene er i orden og derigennem kan institutterne få et mål for hvor høj sikkerheden er (med mulighed for udvidelse til også at omhandle miljø og energi). 13

15 ULYKKER Det er vigtigt, at der bliver gjort en indsats for at forebygge arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser i alle områder på universitetet. Det er arbejdsgiverens pligt at tilrettelægge arbejdet, så det kan udføres sikkerheds -og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Skulle der alligevel ske en ulykke, eller et tilløb til en ulykke, skal der udfyldes en intern ulykkesrapport med en nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet. Rapporten skal udfyldes af arbejdsmiljøgruppen for området, og underskrives af den tilskadekomne, arbejdsmiljøgruppen og arbejdsgiveren. Rapporten skal sendes til Sikkerhedschefen senest en uge efter ulykkestidspunktet. Sikkerhedschefen anmelder ulykken til relevante myndigheder i henhold til gældende lov. Du er velkommen til at kontakte teknisk Forvaltning i forbindelse med spørgsmål om forebyggelse af arbejdsulykker, herunder gældende regler der kan medvirke til at nedsætte risikoen ved arbejdet. 14

16 SYGEFRAVÆR Et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø forebygger sygefravær. Som virksomhed er man forpligtet til at inddrage sygefravær, når man laver APV, for at kunne vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan have betydning for sygefraværet. Statistik over sygefraværet kan bruges til at danne et overblik, og kan give et billede af, hvordan sygefraværet fordeler sig, om det stiger eller falder, eller om der er jobfunktioner med særlig højt eller lavt sygefravær. Statistikken kan dog ikke bruges til at forklare, hvorfor sygefraværet ser ud, som det gør. Derfor er det nødvendigt at se på de enkelte funktioner og deres konkrete arbejdsmiljøforhold. På den måde er det muligt at finde frem til, hvordan man bedst kan forebygge forhold, der kan føre til sygefravær. Erfaringer viser, at der er størst succes med indsatser mod sygefravær, hvis både arbejdsmiljømæssige, sundhedsmæssige, psykologiske og sociale aspekter, inddrages. Trivsel på arbejdet handler om tilfredshed, udvikling og glæde ved at gå på arbejde. Sygefravær kan derfor også forebygges, hvis der er en god dialog på arbejdspladsen, med fokus på balance mellem privatliv og arbejdsliv, indflydelse samt plads til sociale relationer. Sygefravær kan ligeledes forebygges gennem en sund livsstil. Fysisk aktivitet er sundt både for krop og psyke og kan derfor være med til at styrke medarbejdernes generelle helbredstilstand. 15

17 UDARBEJDET AF: TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 2013 ARNE NIELSEN, SIKKERHEDSCHEF BARBARA SAMUELSEN, KEMIANSVARLIG JEANNET SØRENSEN, SEKRETÆR 16

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere