Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktions og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N Vibrationsplade Katalog-nr /2002

2

3

4

5 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner. BOMAG's store erfaring samt de mest moderne produktions- og kontrolmetoder, f.eks. levetids-tests af alle vigtige dele og høje kvalitetskrav, garanterer den størstmulige tilforladelighed af Deres maskine. Brugen af denne vejledning letter bekendtskabet med maskinen. undgår fejl p.g.a. ufaglig betjening. En hensyntagen til vedligeholdelsesvejledningen øger tilforladeligheden ved anvendelse på byggepladser, øger maskinens levetid, formindsker reparationsomkostningerne og funktionsforstyrrelser. BOMAG bærer ikke ansvaret for maskinens funktion ved ekstrem behandling, som ikke svarer til normal brug, ved andre formål, som ikke er nævnt i vejledningen. Som følge af den tekniske udvikling forbeholder vi os ret til, at foretage ændringer uden forvarsel. Denne betjenings- og vedligeholdelsesvejledning kan også fås på andre sprog. Desuden kan de få et reservedelskatalog tilsendt af Deres BOMAG-forhandler, ved at angive maskinens serienummer. Af Deres BOMAG-forhandler kan De desuden få informationer om den rigtige brug af vores maskiner ved jord- og asfaltbebyggelse. Garantibetingelserne i BOMAG generelle forretningsbetingelser tilføjes eller ændres ikke af de foregående og efterfølgende henvisninger. Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres BOMAG - maskine. BOMAG GmbH & Co. OHG Printed in Germany Copyright by BOMAG De har ikke krav på garanti i tilfælde af Forkert betjening, manglende vedligeholdelse og forkert brændstof. Bemærk venligst! Denne vejledning er skrevet til forbrugeren og servicemanden på byggepladsen. Maskinen må ikke betjenes uden instruktion og kun under hensyntagen til denne vejledning. Der skal tages hensyn til sikkerhedsbestemmelserne. Tag ligeledes hensyn til forholdsreglerne fra det lovpligtige ulykkesforsikringsselskab vedr. sikkerhedsregler for brug af vejtromler og jordkomprimeringsmaskiner samt de pågældende forskrifter for ulykkesforebyggelse. Benyt kun BOMAG-reservedele for Deres egen sikkerheds skyld. %20$* 5

6 )RURUG Vær venlig og udfyld Maskinetype (billede 1) Serienummer (billede 1 og 2) Motortype (billede 3) Motornummer (billede 3) L Henvisning Ovenstående data skal suppleres samtidig med udleveringsprotokollen. Når De overtager maskinen, bliver De af vores organisation, sat ind i betjening og vedligeholdelse af maskinen. Læg her specielt mærke til henvisninger om sikkerhed og fare! Billede 1 Billede 2 Billede 3 6 %20$*

7 Indholdsfortegnelse 7HNQLVNH'DWD 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU,QGLNDWRURJEHWMHQLQJVHOHPHQWHU 3.1 Generelle henvisninger Betjeningselementer 20 %HWMHQLQJ 4.1 Generelle henvisninger Kontroller før maskinen sættes i gang Styrevognstangen monteres Oliemangelsikringen aktiveres Manuel start med sikkerhedsstartsving Motoren startes, elektrisk start Start med batteriforbindelseskabler Arbejde/Drift Beskyttelse ved baglæns kørsel Vibrationspladen standses, motoren slukkes Læsning 34 9HGOLJHKROGHOVH 5.1 Generelle henvisninger til vedligeholdelse Driftsmateriel Driftsmaterieltabel Instruktion om tilkøringen Vedligeholdelsestabel Maskinen rengøres Motoroliestanden kontrolleres Brændstofbeholdningen kontrolleres Hydraulikoliestanden kontrolleres Vedligeholdelsesindikatoren for luftfiltret kontrolleres Tørluftfiltret renses (ved meget støv) Batteriets tilstand kontrolleres, poler smøres Slam og vand i brændstoftanken aftappes Motorolien skiftes Motoroliefiltret skiftes Ventilspillerum kontrolleres, indstilles Kileremmen kontrolleres Oliestanden i vibrationsakselhuset kontrolleres Gummibuffere kontrolleres Brændstoffiltret skiftes Olien i vibrationsakselhuset skiftes Hydraulikolien, ventilationsfiltret og hydraulikoliefiltret udskiftes Tilspændingsmomenter for skruer med metrisk normalgevind 59 %20$* 7

8 Indholdsfortegnelse 5.24 Skrueforbindelser strammes efter Motorkonservering 60 $IKM OSQLQJLWLOI OGHDIIHMO 6.1 Generelle henvisninger Fejl ved motoren 63 8 %20$*

9 1 Tekniske Data %20$* 9

10 7HNQLVNH'DWD Billede 4 Mål i mm H H 1 L L 1 W W 1 W * Vægt Driftsvægt (CECE) W kg 528 Driftsvægt (CECE) W1 kg 545 Driftsvægt (CECE) W2 kg 555 Dimensioner Dimensioner se skitse Motor Motorfabrikant Hatz Type 1D 50 S Køling Luft Antal cylindre 1 Effekt ISO 9249 kw 7,5 10 %20$*

11 7HNQLVNH'DWD * Omdrejningshastighed 1/min 3150 Drivmåde mekanisk Arbejdshastighed maks. m/min 24 Maks. stigningsevne % 30 Vibrationssystem Frekvens Hz 62 Centrifugalkraft kn 65 Amplitude mm 1,5 Påfyldningsmængder Brændstoftank (diesel) l 5 * Tekniske ændringer forbeholdes %20$* 11

12 7HNQLVNH'DWD De følgende opførte støj- og vibrationsangivelser er blevet konstateret ifølge EF-maskindirektivet, således som affattet i 93/68/EØF, ved de maskintypiske driftstilstande med vibration og på en fastlagt maskinkørestrækning (DIN 45635). Når maskinen bruges i virksomheden kan det, alt efter de herskende driftsbetingelser, resultere i værdier, der afviger herfra. Støjangivelse Støjangivelsen, som kræves ifølge bilag 1, afsnit f i EF-maskindirektivet, ligger for lydtryksniveauet på førerpladsen på L pa = 89,6 db(a) for lydeffektniveauet på: L WA = 107 db(a) Disse støjværdier er beregnet ifølge ISO 3744 for lydeffektniveauet (L WA ) hhv. ISO 6081 for lydtryksniveauet (L pa ) på førerpladsen. Vibrationsangivelse Vibrationsangivelserne, der kræves ifølge bilag 1, afsnit 2.2 hhv a i EF-maskindirektivet, ligger på: Hånd-arm-vibrationsværdier Accelerationens vægtede effektivværdi, beregnet ifølge ISO 8662 del 1, DIN 45675, del 9, ligger på 3,9 m/sec %20$*

13 2 Sikkerhedsbestemmelser %20$* 13

14 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU Generelle Denne BOMAG-maskine er bygget i henhold til den nyeste tekniske udvikling og i overensstemmelse med de gældende bestemmelser og tekniske regler. Denne maskine kan alligevel være til fare for personer og materielle ting, hvis: den ikke anvendes iflg. bestemmelserne den ikke betjenes af uddannet personale der foretages ændringer eller ombygninger usagkyndigt sikkerhedshenvisningerne ikke respekteres Derfor skal alle personer, som beskæftiger sig med betjening, vedligeholdelse og reparation af maskinen, læse og overholde sikkerhedsbestemmelserne. Om nødvendigt skal firmaet forlange, at personen der betjener maskinen skriver under på dette. Derudover gælder selvfølgelig: de relevante bestemmelser om forebyggelse af ulykker generelt anerkendte sikkerhedstekniske og færdselsretlige regler de gældende sikkerhedsbestemmelser i det pågældende land (den pågældende stat). Brugeren har pligt til at kende og overholde disse. Dette gælder også for lokale bestemmelser og bestemmelser om forskellige måder at anvende maskinen på. Hvis anbefalingerne i denne vejledning afviger fra dem der gælder i Deres land, så skal de sikkerhedsbestemmelser der gælder hos Dem overholdes. Bestemmelserne overholdes ved brug Denne maskine kan kun benyttes til: Kompression af alt slags jord Udbedringsarbejder af alt slags jord Vejbefæstigelse Arbejder i grave Underlag og kompression af vejrabatter Bestemmelserne overholdes ikke ved brug Det kan dog være farligt, hvis maskinen betjenes af ikke uddannet personale eller hvis den bruges til arbejde den ikke er beregnet til. Hvem må betjene maskinen? Kun uddannede personer over 18 år, som har fået nøje instruktioner, må køre og betjene maskinen. Kompetencen skal fastlægges inden betjeningen og overholdes. Vedligeholdelse og reparation kræver specielle kendskaber og må kun udføres af uddannede fagmænd. Ombygninger og ændringer på maskinen Egenmægtige ændringer på maskinen er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige grunde. De originale reservedele og tilbehør er specielt konciperet til maskinen. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi ikke godkender reservedele og specialudstyr, som vi ikke har leveret. Monteringen og/eller anvendelsen af sådanne produkter kan også nedsætte den aktive og/eller passive køresikkerhed. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader, som opstår ved brug af ikke originale reservedele eller specialudstyr. Sikkerhedshenvisninger i instruktionsog vedligeholdelsesvejledningen: Ä Fare Dette kendetegn henviser til mulig fare for personer. Ä Bemærk Dette kendetegn henviser til mulig fare for maskinen eller dens dele. L Henvisning Dette kendetegn giver tekniske informationer til optimal økonomisk brug af maskinen. 14 %20$*

15 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU MILJØ Dette kendetegn henviser til aktiviteter, der giver en sikker og miljøvenlig bortskaffelse af drifts- og hjælpemateriel samt af ombytningsdele. Miljøbestemmelserne skal overholdes. Sikkerhedsmærkat på maskinen Sikkerhedsmærkaterne skal kunne læses og overholdes. Beskadigede og ulæselige sikkerhedsmærkater skal fornys. Maskinen læsses Anvend kun solidt og bæredygtigt løftegrej. Fastgør kun løftegrejet på de fastsatte løftepunkter. Maskinen skal sikres mod at kunne vælte eller glide ned. Personer befinder sig i livsfare, hvis de træder ind under svævende laster eller står under svævende laster. Maskinen må kun svinge ganske lidt i svævende tilstand. På transportkøretøjet skal maskinen sikres mod at kunne rulle, glide eller vælte ned. Maskinen startes Før starten Man skal gøre sig fortrolig med udstyret, betjenings- og styreelementerne, maskinens arbejdsmåde og selve arbejdsområdet. Benyt personligt sikkerhedsudstyr (sikkerhedshjelm, sikkerhedssko etc.). Brug høreværn. Før starten kontrolleres det, om: maskinen har tydelige fejl alle beskyttelsesanordningerne sidder fast på deres pladser betjeningselementerne fungerer maskinen er fri for olieret og let antændeligt materiale alle håndtag er frie for fedt, olie, brændstof, snavs, sne og is. Benyt høreværn, når der arbejdes med vibrationspladen. Der må kun bruges maskiner, som er blevet vedligeholdt regelmæssigt. Når motoren nødstartes skal man indtage den rigtige stilling i forhold til motoren og være opmærksom på hændernes rigtige stilling på håndsvinget. Der må ikke benyttes starthjælpemidler som f.eks. startpilot eller æter. Start i lukkede rum Udstødningsgas er livsfarlig! Hvis der startes i lukkede rum, skal der sørges for en tilstrækkelig lufttilførsel! Drift Maskinen må kun tages i brug når førestangen er nede. Maskinen skal føres således, at hænderne ikke slår imod faste genstande, fare for kvæstelse. Læg mærke til usædvanlige lyde og røgudvikling. Find ud af årsagen og fjern den. Maskinen må kun drives med fuld gas, da centrifugalkoblingen ellers ødelægges. Maskinen må ikke køre uden opsyn. Maskinen parkeres Maskinen skal så vidt muligt parkeres på en jævn, fast undergrund. Før man forlader maskinen: Maskinen skal parkeres, så den ikke kan vælte, sluk for motoren og træk nøglen ud. Parkerede maskiner, som kan være en hindring, skal markeres på en tydelig måde. Påfyldning af brændstof Kun ved standset motor. Ikke i lukkede rum. Ingen åben ild, rygning forbudt. Spild ikke brændstof. Udløbende brændstof opfanges, må ikke trænge ned i jorden. Brændstofdampene må ikke indåndes. %20$* 15

16 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU Vedligeholdelsesarbejde Træk nøglen i tændingsstartkontakten ud. Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af kvalificerede personer, der er bestilt til dette arbejde. Uvedkommende personer må ikke komme i nærheden af maskinen. Vedligeholdelsesarbejde må aldrig foretages, mens motoren er i gang. Maskinen skal parkeres på en jævn, fast undergrund. Arbejder på hydraulikledninger Før ethvert arbejde på hydraulikledningerne skal disse gøres trykløse. Hydraulikolie under tryk der strømmer ud kan trænge gennem huden og forårsage alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser forårsaget af hydraulikolie skal man straks opsøge en læge, da der ellers kan opstå alvorlige infektioner. Ved indstillingsarbejder på hydraulikanlægget må man ikke opholde sig foran eller bagved bandagerne/gummihjulene. Overtrykventilernes position må ikke ændres. Hydraulikolie aftappes ved driftstemperatur - fare for skoldning! Hydraulikolie, der er løbet ud, opsamles og bortskaffes miljøvenligt. Bio-hydraulikolie opsamles og bortskaffes altid separat. Motoren må under ingen omstændigheder startes, når hydraulikolien er aftappet. Efter hvert arbejde (mens anlægget stadigvæk er trykløst) kontrolleres det, om alle tilslutninger og forskruninger er tætte. Udskiftning af hydrauliske slangeledninger Hydraulikslanger skal kontrolleres visuelt med regelmæssige mellemrum. Straks at udskifte hydraulikslangerne er ubetinget nødvendigt ved: Beskadigelse af det udvendige lag helt ind til det indvendige (f.eks. skuresteder, snit og revner) Skørhed i det udvendige lag (revnedannelse i slangematerialet) Deformering i trykløs eller trykåbnet tilstand, som ikke svarer til de hydrauliske slangeledningers oprindelige form Deformering ved bøjning f.eks. fladklemte steder, steder med knæk, adskillelse af lag, blæredannelse Utætte steder. Ikke korrekt udført montering. Når hydraulikslangen er ved at bevæge sig ud af armaturet Der må ikke byttes om på ledningerne. Korrosion på armaturet, som reducerer funktion og stabilitet Beskadigelse eller deformering af armaturet, som reducerer funktion og stabilitet eller forbindelsen slange/slange. Kun originale BOMAG reserve-hydraulikslanger giver sikkerhed for, at den rigtige slangetype (tryktrin) anvendes på det rigtige sted. Arbejde på motoren Motorolie aftappes ved driftstemperatur - fare for skoldning! Olie, der er løbet over, tørres op. Olie, der er løbet ud, opsamles og bortskaffes miljøvenligt. De brugte filtre og andre olietilsmurte materialer opbevares i en speciel beholder, som ekstra skal kendetegnes, og bortskaffes miljøvenligt. Arbejde på de elektriske dele i anlægget Før der arbejdes på de elektriske dele i anlægget, kobles batteriet fra og dækkes til med isolerende materiale. Arbejde på batteriet Ingen åben ild og rygning forbudt, når der arbejdes på batteriet! Lad ikke syre komme på hænderne eller tøj! Ved kvæstelser med syre skylles der med rent vand og en læge opsøges. Læg ikke noget værktøj på batteriet. Batteriudluftningsproppen fjernes fra batteriet ved senere opladning for at forhindre en ansamling af højeksplosive gasser. Gamle batterier bortskaffes korrekt. Arbejde på brændstofanlægget Ingen åben ild, rygning forbudt, spild ikke brændstof. Brændstof, der er løbet ud, opsamles, lad det ikke sive ned i jorden men bortskaf det miljøvenligt. 16 %20$*

17 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU Rensning Rensningsarbejde må aldrig udføres, når motoren er i gang. Anvend aldrig benzin eller andre letantændelige stoffer til rensningen. Når der renses med et dampstråleapparat, må de elektriske dele og isoleringsmaterialet ikke udsættes for en direkte stråle, eller de skal dækkes til i forvejen. Hold ikke vandstrålen direkte ind i luftfiltret og luftindsugningen. Efter vedligeholdelsesarbejdet Alle beskyttelsesanordninger skal anbringes igen, når vedligeholdelsesarbejdet er afsluttet. Reparation Reparationer må kun udføres af kvalificerede personer, der er bestilt til dette arbejde. Benyt hertil vores reparationsvejledning. Udstødningsgas er livsfarlig! Hvis der startes i lukkede rum, skal der sørges for en tilstrækkelig lufttilførsel! Er en maskine defekt, skal der hænges et advarselsskilt på styrevognstangen. Svejsning Ved svejsearbejde på maskinen kobles batteriet fra og dækkes til med isolerende materiale. %20$* 17

18 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU 18 %20$*

19 3 Indikator- og betjeningselementer %20$* 19

20 ,QGLNDWRURJEHWMHQLQJVHOHPHQWHU 3.1 Generelle henvisninger 3.2 Betjeningselementer Hvis De endnu ikke er fortrolig med denne maskines indikator- og betjeningselementer, skal De læse dette afsnit godt igennem inden De betjener maskinen. Her beskrives alle funktionerne udførligt. Afsnit 4 Betjening giver kun en kort beskrivelse af de enkelte betjeningstrin. Billede 5 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 = Styrebøjle = Indstillingsstang omdrejningshastigheden = Styrevognstang = Tændingsnøgle = Kørehåndtag (vippekontakt) = Beskyttelse ved baglæns kørsel 20 %20$*

21 4 Betjening %20$* 21

22 %HWMHQLQJ 4.1 Generelle henvisninger Hvis De endnu ikke er fortrolig med denne maskines indikator- og betjeningselementer, skal De først læse afsnit 3 Indikator- og betjeningselementer godt igennem. I dette afsnit er alle indikator- og betjeningselementerne udførligt beskrevet. 4.2 Kontroller før maskinen sættes i gang Sikkerhedsbestemmelserne skal overholdes. Se hertil også den udførlige beskrivelse i afsnittet "Vedligeholdelse". Ä Fare Fare for at miste hørelsen! Tag det personlige lydisoleringsmiddel (høreværn) på, før maskinen sættes i gang. Manglende smørestoffer suppleres iflg. vedligeholdelsesinstruktionen. Stil maskinen på et plant sted. Kontrollér brændstoftank og -ledninger for tæthed Kontrollér motoren og maskinen for korrekt tilstand Kontrollér skrueforbindelser for fast sæde Kontrollér motoroliestanden Kontrollér vedligeholdelsesindikatoren på tørluftfiltret Kontrollér brændstofbeholdningen 22 %20$*

23 %HWMHQLQJ 4.3 Styrevognstangen monteres 4.4 Oliemangelsikringen aktiveres Ä Fare Fare for ulykke! Der må kun køres med maskinen, når styrevognstangen er slået ned. Maskinen må kun styres med vognstangen. Styrevognstangen fjedrer i driftsstilling. L Henvisning Motoren er udstyret med en oliemangelsikring, som afbryder brændstoftilførslen til indsprøjtningspumpen. Motoren går i stå. Hvis oliemangelsikringen er aktiveret eller brændstoftanken kørt tør, skal brændstofspærreventilen manuelt stilles på åben. Ä Bemærk Oliemangelsikringen fritager ikke betjeningspersonalet fra den daglige oliestandskontrol. De følgende arbejder skal udføres, når: - når oliemangelsikringen er aktiveret og der igen er fyldt motorolie på, - brændstoftanken er kørt tør, - når brændstoffet i tilførselsledningen er brugt til fridrejning ved koldstart eller ved fejlstart. Billede 6 Træk spærrehåndtaget (Billede 6) op og slå vognstangen ned, sådan at styrevognstangen kan svinge frit. Billede 7 Tryk håndtaget (Billede 7) ca. fem sekunder mod fjedren. Motoren er klar til at starte. %20$* 23

24 %HWMHQLQJ 4.5 Manuel start med sikkerhedsstartsving L Henvisning Motoren er udstyret med en oliemangelsikring, som afbryder brændstoftilførslen til indsprøjtningspumpen. Motoren går i stå. - og når brændstoffet i tilførselsledningen er opbrugt til fridrejning ved koldstart eller ved fejlstart. Kontrollér motoroliestanden, og fyld om nødvendigt op til "MAX"-mærket. Kontrollér brændstofbeholdningen, og fyld om nødvendigt brændstof på. Hvis oliemangelsikringen er aktiveret eller brændstoftanken kørt tør, skal brændstofspærreventilen manuelt stilles på gennemgang (se afsnittet "Første igangsætning"). Ved motorer med elektrisk start kobles tændingen til, sådan at batteriet oplades. Ä Bemærk Oliemangelsikringen fritager ikke brugeren fra den daglige kontrol af oliestanden! Ä Fare Fare for ulykke! Brækket griberør og nedslidt startbolt fornys. Glideområdet mellem startsvinget og styremuffen smøres let. Hjulgrebskraften mellem motor og startsving skal være garanteret med hurtig drejning og må under ingen omstændigheder afbrydes under starten. Anvend aldrig starthjælpespray. Før der startes, skal man sikre sig, at der ikke befinder sig nogen i fareområdet, og at alle beskyttelsesanordninger er anbragt og fungerer korrekt. Fjern alle løse genstande (værktøj) fra maskinen. Lad motoren aldrig gå i lukkede eller dårligt ventilerede rum. Første igangsættelse Det følgende arbejde skal udføres, når: - oliemangelsikringen er aktiveret og der er fyldt motorolie på igen, - brændstoftanken er kørt tør, Billede 8 Tryk håndtaget (Billede 8) ca. fem sekunder mod fjederen. Motoren er klar til start. Normalstart Billede 9 Træk dekompressionshåndtaget (Billede 9) i pilens retning helt til anslaget. Kompressionshåndtaget går hørligt i indgreb. L Henvisning Når dekompressionshåndtaget er gået i indgreb, er det nødvendigt med fem omdrejninger med 24 %20$*

25 %HWMHQLQJ håndsvinget, indtil motoren igen kan komprimere og tænde. Ønskes der færre omdrejninger med håndsvinget til starten, kan man - når dekompressionshåndtaget er gået i indgreb - ved anslaget igen trykke det i den modsatte retning, altså i udgangsstillingen. Herved betyder ethvert hørligt klik en omdrejning med håndsvinget mindre. Trykkes kompressionshåndtaget fra dets udgangsstilling ikke helt til anslaget mod start, er motoren ganske vist dekomprimeret, men ikke startklar. Denne stilling tjener til at dreje motoren fri ved lave temperaturer. Ä Fare Indtag den rigtige stilling til motoren og vær opmærksom på den rigtige håndstilling på håndsvinget. Drej først håndsvinget langsomt, indtil klinken går i indgreb. Drej håndsvinget med tiltagende hastighed, indtil motoren starter. Afbryd ikke hjulgrebskraften. L Henvisning Når dekompressionshåndtaget kommer hen i dets udgangsstilling, skal den højeste omdrejningshastighed være nået. Træk håndsvinget ud af føringen, så snart motoren er startet. L Henvisning Starter motoren ikke, så gentages startforsøget. Ved fejlbetjening og startgentagelse skal dekompressionshåndtaget altid sættes hen i udgangsstillingen. Billede 10 Indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 10) stilles på den første indgrebsstilling "MAX". Billede 12 Sæt startsvinget (Billede 12) i. Billede 11 Sæt håndsvinget (Billede 11) i. %20$* 25

26 %HWMHQLQJ Billede 13 Stil efter starten indstillingsstangen af omdrejningshastigheden hen i stillingen "MIN" (Billede 13). Billede 14 Indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 14) stilles på den første indgrebsstilling "MAX". L Henvisning Lad motoren køre varm i tomgang i et kort stykke tid, før arbejdet påbegyndes. Så snart motoren reagerer, når der kort gives gas, kan vibrationspladen tages i brug. Koldstart L Henvisning De følgende arbejder udføres ved temperaturer under -5 C. Ä Fare Der må ikke benyttes andre starthjælpemidler som startpilot eller æter. Billede 15 Træk kun dekompressionshåndtaget (Billede 15) et stykke i pilens retning. For at dreje motoren fri, trækkes dekompressionshåndtaget ikke helt til anslaget i startstilling. 26 %20$*

27 %HWMHQLQJ Billede 16 Sæt håndsvinget (Billede 16) i. Drej motoren igennem nogle gange i dekomprimeret tilstand (drejes fri), indtil den let kan drejes igennem. Billede 18 Træk beskyttelsesdækslet (Billede 18) af doseringsanordningen. Fyld motorolie på op til den øverste kant, sæt dækslet på igen og tryk det kraftigt i. L Henvisning Max. 2 påfyldninger efter hinanden. Billede 17 Tryk håndtaget (Billede 17) ca. fem sekunder mod fjederen. Billede 19 Træk dekompressionshåndtaget (Billede 19) i pilens retning helt til anslaget. %20$* 27

28 %HWMHQLQJ Billede 20 Ä Fare Indtag den rigtige stilling til motoren og vær opmærksom på den rigtige håndstilling på håndsvinget (Billede 20). Drej først håndsvinget langsomt, indtil klinken går i indgreb. Drej håndsvinget med tiltagende hastighed, indtil motoren starter. Afbryd ikke hjulgrebskraften. Billede 22 Sæt startsvinget i (Billede 22). L Henvisning Lad motoren køre varm i tomgang i et kort stykke tid (ikke længere end 5 min.), før arbejdet påbegyndes. L Henvisning Hold altid håndsvinget fast ved starten. Billede 21 Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 21) på stilling "MIN" (tomgang). L Henvisning Starter motoren ikke, så gentages startforsøget. 28 %20$*

29 %HWMHQLQJ 4.6 Motoren startes, elektrisk start * Ä Fare Fare for ulykke! Anvend aldrig starthjælpespray eller andre brændbare væsker til starthjælp. Før der startes, skal man sikre sig, at der ikke befinder sig nogen i motorens eller maskinens fareområde, og at alle beskyttelsesanordninger er anbragt. Fjern alle løse genstande (værktøj) fra maskinen. Når der startes, skal fødderne være ude af grundpladens fareområde. Lad aldrig motoren gå i lukkede eller dårligt ventilerede rum. Billede 24 Drej tændingsnøglen hen i stilling I (Billede 24), advarselssummeren går i gang. drej så tændingsnøglen videre hen i stilling II, motoren starter. Så snart motoren er startet, føres tændingsnøglen tilbage i stilling I. Advarselssummeren lyder ikke mere. Billede 23 Indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 23) stilles på den første indgrebsstilling MAX. Billede 25 Stil efter starten indstillingsstangen af omdrejningshastigheden hen i stillingen "MIN"(Billede 25). Ä Bemærk Lad motoren køre varm i et kort stykke tid, før arbejdet påbegyndes. Så snart motoren reagerer, når der kort gives gas, kan vibrationspladen tages i brug. * Specialudstyr Ä Bemærk Lad tændingsnøglen stå i stilling I, når motoren er i gang. %20$* 29

30 %HWMHQLQJ 4.7 Start med batteriforbindelseskabler L Henvisning Vælg denne startmulighed, når startbatteriet er afladet. Med det andet starthjælpekabel forbindes de negative poler på hjælpebatteriet og startbatteriet. Der startes som ovenfor beskrevet. Når motoren er startet, så fjernes først starthjælpekablet fra de to negative poler og derefter fra de to positive poler. Batteriets afdækning afmonteres. Ä Bemærk Ved forkert tilslutning sker der alvorlige skader på det elektriske anlæg. Hjælpebatteriet skal have den samme spænding som startbatteriet. L Henvisning På denne fremgangsmåde forhindres det, at der sker en kortslutning, når positive og negative kabler rører hinanden. Batteriets afdækning anbringes igen. Billede 26 Forreste afdækning åbnes (Billede 26). Billede 27 Med starthjælpekablet (Billede 27) forbindes de positive poler på hjælpebatteriet og startbatteriet. 30 %20$*

31 %HWMHQLQJ 4.8 Arbejde/Drift L Henvisning Så snart motoren reagerer, når der kort gives gas, kan vibrationspladen tages i brug. Ä Fare Fare for ulykke! Kør kun med vibrationspladen når styrevognstangen er slået ned. Vibrationspladen må kun styres med vognstangen. Benyt personligt lydisoleringsmiddel (høreværn). Billede 29 Indstil vognstangen med højdeindstillingen (Billede 29) på den pågældende kropshøjde. Ä Bemærk Vibrationspladen må kun arbejde med en af de tre mulige omdrejningshastighedsstillinger, da centrifugalkoblingen ellers brænder sammen. Billede 30 Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 30) i en af de tre mulige omdrejningshastighedsstillinger. Billede 28 Træk spærrehåndtaget (Billede 28) op og slå vognstangen ned. L Henvisning Stil altid indstillingsstangen af omdrejningshastigheden på tomgangshastighed i korte pauser. L Henvisning Indstil med kørehåndtaget (vippekontakt) den ønskede kørsel fremad eller baglæns. %20$* 31

32 %HWMHQLQJ Kørsel fremad. Billede 32 Billede 31 Tryk så længe på den øverste del af kørehåndtaget (vippekontakt) (Billede 31), indtil vibrationspladen har nået den ønskede hastighed fremad. L Henvisning Kørehåndtaget (vippekontakt) går tilbage i midterstilling. Den valgte kørehastighed fremad bevares. Maskinen vibrerer frem med en hastighed der svarer til indstillingen af kørehåndtaget. Tryk så længe på den nederste del af kørehåndtaget (vippekontakt) (Billede 32), indtil vibrationspladen har nået den ønskede hastighed baglæns. L Henvisning Kørehåndtaget (vippekontakt) går tilbage i midterstilling. Den valgte kørehastighed baglæns bevares. Vibrationspladen er kørt fast Kørsel baglæns. Ä Fare Fare for ulykke! For at undgå kvæstelser ved baglæns kørsel må maskinen kun føres på håndtagets side. Billede 33 Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 33) på positionen "Min". Vibrationspladen styres med styrevognstangen svarende til kørehåndtagets stilling, indtil den kommer fri. 32 %20$*

33 %HWMHQLQJ 4.9 Beskyttelse ved baglæns kørsel 4.10 Vibrationspladen standses, motoren slukkes Ä Fare Fare for ulykke! For at undgå kvæstelser ved baglæns kørsel må vibrationspladen kun føres på håndtagets side. Billede 35 Tryk så længe på kørehandtaget (vippekontakt) (Billede 35), indtil vibrationspladen vibrerer på stedet. Billede 34 Når beskyttelsen ved baglæns kørsel (Billede 34) aktiveres, stilles kørehåndtaget (vippekontakt) fra baglæns kørsel om til kørsel fremad. Ä Bemærk Sluk ikke pludseligt for motoren fra fuld belastning, men lad den køre lidt i tomgang til temperaturudligning. Billede 36 Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden på stillingen "MIN" (Billede 36) og lad motoren køre i tomgang i et kort stykke tid. %20$* 33

34 %HWMHQLQJ 4.11 Læsning Ä Fare Fare for ulykke! Billede 37 Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden på stillingen "STOP" (Billede 37), advarselssummeren går i gang. Forvis Dem om, at personer ikke kan komme i fare ved at maskinen vælter eller glider ned. Maskinen skal surres sådan fast, at den er sikret mod at rulle, glide og vælte ned. Når maskinen løftes, må løftegrejet kun fastgøres i løfteøsknen. Maskinen må ikke svinge kraftigt i svævende tilstand. Træd ikke ind under og stå ikke under svævende laster. Anvend kun solidt og bæredygtigt løftegrej. Billede 38 Stil tændingsnøglen hen i stilling "0" (Billede 38) og træk den ud. Advarselssummeren lyder ikke mere. Billede 39 Stil styrevognstangen lodret og lad spærrehåndtaget (Billede 39) gå i hak i den sidste indgrebsstilling. 34 %20$*

35 %HWMHQLQJ Billede 40 Løfteøsknen (Billede 40) slås op. Billede 41 Når vibrationspladen (Billede 41) læsses, skal løftegrejet (tov) sættes fast i løfteøsknen. Vægt ved læsning: se de tekniske data %20$* 35

36 %HWMHQLQJ 36 %20$*

37 5 Vedligeholdelse %20$* 37

38 9HGOLJHKROGHOVH 5.1 Generelle henvisninger til vedligeholdelse Sørg for at sikkerhedsforskrifterne overholdes når vedligeholdelsen gennemføres, især sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 2. Et omhyggeligt eftersyn af maskinen garanterer en langt større funktionssikkerhed og forlænger vigtige deles levetid. Det hertil nødvendige besvær er ingenting sammenlignet med de fejl, der kan opstå ved ignorering. Maskinen og motoren skal renses grundigt inden eftersynet foretages. Inden eftersynet skal maskinen stilles på et plant underlag. Vedligeholdelsesarbejdet må altid kun foretages når motoren står stille. Ved vedligeholdelsesarbejdet skal olie og brændstof opfanges, lad det ikke sive ned i jorden eller i kanalisationen. Det skal afhændes miljøvenligt. Brædstoffets opbevaringssted skal vælges sådan, at spildt brændstof ikke forårsager nogen skade. Bundslammet i beholderen må ikke røres op med sugeslangen. Brændstof må ikke umiddelbart suges op fra bunden af. Resten af beholderens indhold er ikke egnet til motoren og bør kun anvendes til rensningsformål. Henvisning om motorens ydelse På dieselmotorer er forbrændingsluftmængde og brændstofindsprøjtningsmængde omhyggeligt afstemt til hinanden og bestemmer motorens ydelse, temperaturniveau og udstødningkvalitet. Hvis Deres maskine vedvarende skal arbejde i "tynd luft" (i større højder) og med fuld udnyttelsesgrad, så forespørg hos BOMAG-kundeservice eller hos motorproducentens kundeservice. Hyppige årsager til fejl Forkert betjening Forkert, manglende vedligeholdelse Kan De ikke selv finde eller fjerne årsagen til en fejl eller forstyrrelse ifølge fejltabellen, så kan De henvende Dem til servicestationerne i vores filialer eller hos forhandleren. Henvisninger til brændstofsystem Dieselmotorens levetid afhænger af hvor rent brændstoffet er. Brændstoffet skal holdes fri for snavs og vand, ellers bliver motorens indsprøjtningsorganer beskadiget. Indvendigt galvaniserede beholdere er ikke egnet til opbevaring af brændstof. Før afhældning af brændstof skal beholderen i længere tid stå roligt. Beholderen må under ingen omstændighedere trilles hen til aftapningsstedet kort før afhældning af brændstof. 38 %20$*

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine CM2.16 & CM3.27 Bruger manual Crafted with craftsman marine Fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemærk: Manualen er både til CM2.16 og model CM3.27, derfor kan det forekomme at billeder/tegninger

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER Instruktionsbog kan også bestilles på følgende andre sprog ENG This operator s manual is available in English.

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere