Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktions og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N Vibrationsplade Katalog-nr /2002

2

3

4

5 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner. BOMAG's store erfaring samt de mest moderne produktions- og kontrolmetoder, f.eks. levetids-tests af alle vigtige dele og høje kvalitetskrav, garanterer den størstmulige tilforladelighed af Deres maskine. Brugen af denne vejledning letter bekendtskabet med maskinen. undgår fejl p.g.a. ufaglig betjening. En hensyntagen til vedligeholdelsesvejledningen øger tilforladeligheden ved anvendelse på byggepladser, øger maskinens levetid, formindsker reparationsomkostningerne og funktionsforstyrrelser. BOMAG bærer ikke ansvaret for maskinens funktion ved ekstrem behandling, som ikke svarer til normal brug, ved andre formål, som ikke er nævnt i vejledningen. Som følge af den tekniske udvikling forbeholder vi os ret til, at foretage ændringer uden forvarsel. Denne betjenings- og vedligeholdelsesvejledning kan også fås på andre sprog. Desuden kan de få et reservedelskatalog tilsendt af Deres BOMAG-forhandler, ved at angive maskinens serienummer. Af Deres BOMAG-forhandler kan De desuden få informationer om den rigtige brug af vores maskiner ved jord- og asfaltbebyggelse. Garantibetingelserne i BOMAG generelle forretningsbetingelser tilføjes eller ændres ikke af de foregående og efterfølgende henvisninger. Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres BOMAG - maskine. BOMAG GmbH & Co. OHG Printed in Germany Copyright by BOMAG De har ikke krav på garanti i tilfælde af Forkert betjening, manglende vedligeholdelse og forkert brændstof. Bemærk venligst! Denne vejledning er skrevet til forbrugeren og servicemanden på byggepladsen. Maskinen må ikke betjenes uden instruktion og kun under hensyntagen til denne vejledning. Der skal tages hensyn til sikkerhedsbestemmelserne. Tag ligeledes hensyn til forholdsreglerne fra det lovpligtige ulykkesforsikringsselskab vedr. sikkerhedsregler for brug af vejtromler og jordkomprimeringsmaskiner samt de pågældende forskrifter for ulykkesforebyggelse. Benyt kun BOMAG-reservedele for Deres egen sikkerheds skyld. %20$* 5

6 )RURUG Vær venlig og udfyld Maskinetype (billede 1) Serienummer (billede 1 og 2) Motortype (billede 3) Motornummer (billede 3) L Henvisning Ovenstående data skal suppleres samtidig med udleveringsprotokollen. Når De overtager maskinen, bliver De af vores organisation, sat ind i betjening og vedligeholdelse af maskinen. Læg her specielt mærke til henvisninger om sikkerhed og fare! Billede 1 Billede 2 Billede 3 6 %20$*

7 Indholdsfortegnelse 7HNQLVNH'DWD 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU,QGLNDWRURJEHWMHQLQJVHOHPHQWHU 3.1 Generelle henvisninger Betjeningselementer 20 %HWMHQLQJ 4.1 Generelle henvisninger Kontroller før maskinen sættes i gang Styrevognstangen monteres Oliemangelsikringen aktiveres Manuel start med sikkerhedsstartsving Motoren startes, elektrisk start Start med batteriforbindelseskabler Arbejde/Drift Beskyttelse ved baglæns kørsel Vibrationspladen standses, motoren slukkes Læsning 34 9HGOLJHKROGHOVH 5.1 Generelle henvisninger til vedligeholdelse Driftsmateriel Driftsmaterieltabel Instruktion om tilkøringen Vedligeholdelsestabel Maskinen rengøres Motoroliestanden kontrolleres Brændstofbeholdningen kontrolleres Hydraulikoliestanden kontrolleres Vedligeholdelsesindikatoren for luftfiltret kontrolleres Tørluftfiltret renses (ved meget støv) Batteriets tilstand kontrolleres, poler smøres Slam og vand i brændstoftanken aftappes Motorolien skiftes Motoroliefiltret skiftes Ventilspillerum kontrolleres, indstilles Kileremmen kontrolleres Oliestanden i vibrationsakselhuset kontrolleres Gummibuffere kontrolleres Brændstoffiltret skiftes Olien i vibrationsakselhuset skiftes Hydraulikolien, ventilationsfiltret og hydraulikoliefiltret udskiftes Tilspændingsmomenter for skruer med metrisk normalgevind 59 %20$* 7

8 Indholdsfortegnelse 5.24 Skrueforbindelser strammes efter Motorkonservering 60 $IKM OSQLQJLWLOI OGHDIIHMO 6.1 Generelle henvisninger Fejl ved motoren 63 8 %20$*

9 1 Tekniske Data %20$* 9

10 7HNQLVNH'DWD Billede 4 Mål i mm H H 1 L L 1 W W 1 W * Vægt Driftsvægt (CECE) W kg 528 Driftsvægt (CECE) W1 kg 545 Driftsvægt (CECE) W2 kg 555 Dimensioner Dimensioner se skitse Motor Motorfabrikant Hatz Type 1D 50 S Køling Luft Antal cylindre 1 Effekt ISO 9249 kw 7,5 10 %20$*

11 7HNQLVNH'DWD * Omdrejningshastighed 1/min 3150 Drivmåde mekanisk Arbejdshastighed maks. m/min 24 Maks. stigningsevne % 30 Vibrationssystem Frekvens Hz 62 Centrifugalkraft kn 65 Amplitude mm 1,5 Påfyldningsmængder Brændstoftank (diesel) l 5 * Tekniske ændringer forbeholdes %20$* 11

12 7HNQLVNH'DWD De følgende opførte støj- og vibrationsangivelser er blevet konstateret ifølge EF-maskindirektivet, således som affattet i 93/68/EØF, ved de maskintypiske driftstilstande med vibration og på en fastlagt maskinkørestrækning (DIN 45635). Når maskinen bruges i virksomheden kan det, alt efter de herskende driftsbetingelser, resultere i værdier, der afviger herfra. Støjangivelse Støjangivelsen, som kræves ifølge bilag 1, afsnit f i EF-maskindirektivet, ligger for lydtryksniveauet på førerpladsen på L pa = 89,6 db(a) for lydeffektniveauet på: L WA = 107 db(a) Disse støjværdier er beregnet ifølge ISO 3744 for lydeffektniveauet (L WA ) hhv. ISO 6081 for lydtryksniveauet (L pa ) på førerpladsen. Vibrationsangivelse Vibrationsangivelserne, der kræves ifølge bilag 1, afsnit 2.2 hhv a i EF-maskindirektivet, ligger på: Hånd-arm-vibrationsværdier Accelerationens vægtede effektivværdi, beregnet ifølge ISO 8662 del 1, DIN 45675, del 9, ligger på 3,9 m/sec %20$*

13 2 Sikkerhedsbestemmelser %20$* 13

14 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU Generelle Denne BOMAG-maskine er bygget i henhold til den nyeste tekniske udvikling og i overensstemmelse med de gældende bestemmelser og tekniske regler. Denne maskine kan alligevel være til fare for personer og materielle ting, hvis: den ikke anvendes iflg. bestemmelserne den ikke betjenes af uddannet personale der foretages ændringer eller ombygninger usagkyndigt sikkerhedshenvisningerne ikke respekteres Derfor skal alle personer, som beskæftiger sig med betjening, vedligeholdelse og reparation af maskinen, læse og overholde sikkerhedsbestemmelserne. Om nødvendigt skal firmaet forlange, at personen der betjener maskinen skriver under på dette. Derudover gælder selvfølgelig: de relevante bestemmelser om forebyggelse af ulykker generelt anerkendte sikkerhedstekniske og færdselsretlige regler de gældende sikkerhedsbestemmelser i det pågældende land (den pågældende stat). Brugeren har pligt til at kende og overholde disse. Dette gælder også for lokale bestemmelser og bestemmelser om forskellige måder at anvende maskinen på. Hvis anbefalingerne i denne vejledning afviger fra dem der gælder i Deres land, så skal de sikkerhedsbestemmelser der gælder hos Dem overholdes. Bestemmelserne overholdes ved brug Denne maskine kan kun benyttes til: Kompression af alt slags jord Udbedringsarbejder af alt slags jord Vejbefæstigelse Arbejder i grave Underlag og kompression af vejrabatter Bestemmelserne overholdes ikke ved brug Det kan dog være farligt, hvis maskinen betjenes af ikke uddannet personale eller hvis den bruges til arbejde den ikke er beregnet til. Hvem må betjene maskinen? Kun uddannede personer over 18 år, som har fået nøje instruktioner, må køre og betjene maskinen. Kompetencen skal fastlægges inden betjeningen og overholdes. Vedligeholdelse og reparation kræver specielle kendskaber og må kun udføres af uddannede fagmænd. Ombygninger og ændringer på maskinen Egenmægtige ændringer på maskinen er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige grunde. De originale reservedele og tilbehør er specielt konciperet til maskinen. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi ikke godkender reservedele og specialudstyr, som vi ikke har leveret. Monteringen og/eller anvendelsen af sådanne produkter kan også nedsætte den aktive og/eller passive køresikkerhed. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader, som opstår ved brug af ikke originale reservedele eller specialudstyr. Sikkerhedshenvisninger i instruktionsog vedligeholdelsesvejledningen: Ä Fare Dette kendetegn henviser til mulig fare for personer. Ä Bemærk Dette kendetegn henviser til mulig fare for maskinen eller dens dele. L Henvisning Dette kendetegn giver tekniske informationer til optimal økonomisk brug af maskinen. 14 %20$*

15 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU MILJØ Dette kendetegn henviser til aktiviteter, der giver en sikker og miljøvenlig bortskaffelse af drifts- og hjælpemateriel samt af ombytningsdele. Miljøbestemmelserne skal overholdes. Sikkerhedsmærkat på maskinen Sikkerhedsmærkaterne skal kunne læses og overholdes. Beskadigede og ulæselige sikkerhedsmærkater skal fornys. Maskinen læsses Anvend kun solidt og bæredygtigt løftegrej. Fastgør kun løftegrejet på de fastsatte løftepunkter. Maskinen skal sikres mod at kunne vælte eller glide ned. Personer befinder sig i livsfare, hvis de træder ind under svævende laster eller står under svævende laster. Maskinen må kun svinge ganske lidt i svævende tilstand. På transportkøretøjet skal maskinen sikres mod at kunne rulle, glide eller vælte ned. Maskinen startes Før starten Man skal gøre sig fortrolig med udstyret, betjenings- og styreelementerne, maskinens arbejdsmåde og selve arbejdsområdet. Benyt personligt sikkerhedsudstyr (sikkerhedshjelm, sikkerhedssko etc.). Brug høreværn. Før starten kontrolleres det, om: maskinen har tydelige fejl alle beskyttelsesanordningerne sidder fast på deres pladser betjeningselementerne fungerer maskinen er fri for olieret og let antændeligt materiale alle håndtag er frie for fedt, olie, brændstof, snavs, sne og is. Benyt høreværn, når der arbejdes med vibrationspladen. Der må kun bruges maskiner, som er blevet vedligeholdt regelmæssigt. Når motoren nødstartes skal man indtage den rigtige stilling i forhold til motoren og være opmærksom på hændernes rigtige stilling på håndsvinget. Der må ikke benyttes starthjælpemidler som f.eks. startpilot eller æter. Start i lukkede rum Udstødningsgas er livsfarlig! Hvis der startes i lukkede rum, skal der sørges for en tilstrækkelig lufttilførsel! Drift Maskinen må kun tages i brug når førestangen er nede. Maskinen skal føres således, at hænderne ikke slår imod faste genstande, fare for kvæstelse. Læg mærke til usædvanlige lyde og røgudvikling. Find ud af årsagen og fjern den. Maskinen må kun drives med fuld gas, da centrifugalkoblingen ellers ødelægges. Maskinen må ikke køre uden opsyn. Maskinen parkeres Maskinen skal så vidt muligt parkeres på en jævn, fast undergrund. Før man forlader maskinen: Maskinen skal parkeres, så den ikke kan vælte, sluk for motoren og træk nøglen ud. Parkerede maskiner, som kan være en hindring, skal markeres på en tydelig måde. Påfyldning af brændstof Kun ved standset motor. Ikke i lukkede rum. Ingen åben ild, rygning forbudt. Spild ikke brændstof. Udløbende brændstof opfanges, må ikke trænge ned i jorden. Brændstofdampene må ikke indåndes. %20$* 15

16 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU Vedligeholdelsesarbejde Træk nøglen i tændingsstartkontakten ud. Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af kvalificerede personer, der er bestilt til dette arbejde. Uvedkommende personer må ikke komme i nærheden af maskinen. Vedligeholdelsesarbejde må aldrig foretages, mens motoren er i gang. Maskinen skal parkeres på en jævn, fast undergrund. Arbejder på hydraulikledninger Før ethvert arbejde på hydraulikledningerne skal disse gøres trykløse. Hydraulikolie under tryk der strømmer ud kan trænge gennem huden og forårsage alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser forårsaget af hydraulikolie skal man straks opsøge en læge, da der ellers kan opstå alvorlige infektioner. Ved indstillingsarbejder på hydraulikanlægget må man ikke opholde sig foran eller bagved bandagerne/gummihjulene. Overtrykventilernes position må ikke ændres. Hydraulikolie aftappes ved driftstemperatur - fare for skoldning! Hydraulikolie, der er løbet ud, opsamles og bortskaffes miljøvenligt. Bio-hydraulikolie opsamles og bortskaffes altid separat. Motoren må under ingen omstændigheder startes, når hydraulikolien er aftappet. Efter hvert arbejde (mens anlægget stadigvæk er trykløst) kontrolleres det, om alle tilslutninger og forskruninger er tætte. Udskiftning af hydrauliske slangeledninger Hydraulikslanger skal kontrolleres visuelt med regelmæssige mellemrum. Straks at udskifte hydraulikslangerne er ubetinget nødvendigt ved: Beskadigelse af det udvendige lag helt ind til det indvendige (f.eks. skuresteder, snit og revner) Skørhed i det udvendige lag (revnedannelse i slangematerialet) Deformering i trykløs eller trykåbnet tilstand, som ikke svarer til de hydrauliske slangeledningers oprindelige form Deformering ved bøjning f.eks. fladklemte steder, steder med knæk, adskillelse af lag, blæredannelse Utætte steder. Ikke korrekt udført montering. Når hydraulikslangen er ved at bevæge sig ud af armaturet Der må ikke byttes om på ledningerne. Korrosion på armaturet, som reducerer funktion og stabilitet Beskadigelse eller deformering af armaturet, som reducerer funktion og stabilitet eller forbindelsen slange/slange. Kun originale BOMAG reserve-hydraulikslanger giver sikkerhed for, at den rigtige slangetype (tryktrin) anvendes på det rigtige sted. Arbejde på motoren Motorolie aftappes ved driftstemperatur - fare for skoldning! Olie, der er løbet over, tørres op. Olie, der er løbet ud, opsamles og bortskaffes miljøvenligt. De brugte filtre og andre olietilsmurte materialer opbevares i en speciel beholder, som ekstra skal kendetegnes, og bortskaffes miljøvenligt. Arbejde på de elektriske dele i anlægget Før der arbejdes på de elektriske dele i anlægget, kobles batteriet fra og dækkes til med isolerende materiale. Arbejde på batteriet Ingen åben ild og rygning forbudt, når der arbejdes på batteriet! Lad ikke syre komme på hænderne eller tøj! Ved kvæstelser med syre skylles der med rent vand og en læge opsøges. Læg ikke noget værktøj på batteriet. Batteriudluftningsproppen fjernes fra batteriet ved senere opladning for at forhindre en ansamling af højeksplosive gasser. Gamle batterier bortskaffes korrekt. Arbejde på brændstofanlægget Ingen åben ild, rygning forbudt, spild ikke brændstof. Brændstof, der er løbet ud, opsamles, lad det ikke sive ned i jorden men bortskaf det miljøvenligt. 16 %20$*

17 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU Rensning Rensningsarbejde må aldrig udføres, når motoren er i gang. Anvend aldrig benzin eller andre letantændelige stoffer til rensningen. Når der renses med et dampstråleapparat, må de elektriske dele og isoleringsmaterialet ikke udsættes for en direkte stråle, eller de skal dækkes til i forvejen. Hold ikke vandstrålen direkte ind i luftfiltret og luftindsugningen. Efter vedligeholdelsesarbejdet Alle beskyttelsesanordninger skal anbringes igen, når vedligeholdelsesarbejdet er afsluttet. Reparation Reparationer må kun udføres af kvalificerede personer, der er bestilt til dette arbejde. Benyt hertil vores reparationsvejledning. Udstødningsgas er livsfarlig! Hvis der startes i lukkede rum, skal der sørges for en tilstrækkelig lufttilførsel! Er en maskine defekt, skal der hænges et advarselsskilt på styrevognstangen. Svejsning Ved svejsearbejde på maskinen kobles batteriet fra og dækkes til med isolerende materiale. %20$* 17

18 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU 18 %20$*

19 3 Indikator- og betjeningselementer %20$* 19

20 ,QGLNDWRURJEHWMHQLQJVHOHPHQWHU 3.1 Generelle henvisninger 3.2 Betjeningselementer Hvis De endnu ikke er fortrolig med denne maskines indikator- og betjeningselementer, skal De læse dette afsnit godt igennem inden De betjener maskinen. Her beskrives alle funktionerne udførligt. Afsnit 4 Betjening giver kun en kort beskrivelse af de enkelte betjeningstrin. Billede 5 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 = Styrebøjle = Indstillingsstang omdrejningshastigheden = Styrevognstang = Tændingsnøgle = Kørehåndtag (vippekontakt) = Beskyttelse ved baglæns kørsel 20 %20$*

21 4 Betjening %20$* 21

22 %HWMHQLQJ 4.1 Generelle henvisninger Hvis De endnu ikke er fortrolig med denne maskines indikator- og betjeningselementer, skal De først læse afsnit 3 Indikator- og betjeningselementer godt igennem. I dette afsnit er alle indikator- og betjeningselementerne udførligt beskrevet. 4.2 Kontroller før maskinen sættes i gang Sikkerhedsbestemmelserne skal overholdes. Se hertil også den udførlige beskrivelse i afsnittet "Vedligeholdelse". Ä Fare Fare for at miste hørelsen! Tag det personlige lydisoleringsmiddel (høreværn) på, før maskinen sættes i gang. Manglende smørestoffer suppleres iflg. vedligeholdelsesinstruktionen. Stil maskinen på et plant sted. Kontrollér brændstoftank og -ledninger for tæthed Kontrollér motoren og maskinen for korrekt tilstand Kontrollér skrueforbindelser for fast sæde Kontrollér motoroliestanden Kontrollér vedligeholdelsesindikatoren på tørluftfiltret Kontrollér brændstofbeholdningen 22 %20$*

23 %HWMHQLQJ 4.3 Styrevognstangen monteres 4.4 Oliemangelsikringen aktiveres Ä Fare Fare for ulykke! Der må kun køres med maskinen, når styrevognstangen er slået ned. Maskinen må kun styres med vognstangen. Styrevognstangen fjedrer i driftsstilling. L Henvisning Motoren er udstyret med en oliemangelsikring, som afbryder brændstoftilførslen til indsprøjtningspumpen. Motoren går i stå. Hvis oliemangelsikringen er aktiveret eller brændstoftanken kørt tør, skal brændstofspærreventilen manuelt stilles på åben. Ä Bemærk Oliemangelsikringen fritager ikke betjeningspersonalet fra den daglige oliestandskontrol. De følgende arbejder skal udføres, når: - når oliemangelsikringen er aktiveret og der igen er fyldt motorolie på, - brændstoftanken er kørt tør, - når brændstoffet i tilførselsledningen er brugt til fridrejning ved koldstart eller ved fejlstart. Billede 6 Træk spærrehåndtaget (Billede 6) op og slå vognstangen ned, sådan at styrevognstangen kan svinge frit. Billede 7 Tryk håndtaget (Billede 7) ca. fem sekunder mod fjedren. Motoren er klar til at starte. %20$* 23

24 %HWMHQLQJ 4.5 Manuel start med sikkerhedsstartsving L Henvisning Motoren er udstyret med en oliemangelsikring, som afbryder brændstoftilførslen til indsprøjtningspumpen. Motoren går i stå. - og når brændstoffet i tilførselsledningen er opbrugt til fridrejning ved koldstart eller ved fejlstart. Kontrollér motoroliestanden, og fyld om nødvendigt op til "MAX"-mærket. Kontrollér brændstofbeholdningen, og fyld om nødvendigt brændstof på. Hvis oliemangelsikringen er aktiveret eller brændstoftanken kørt tør, skal brændstofspærreventilen manuelt stilles på gennemgang (se afsnittet "Første igangsætning"). Ved motorer med elektrisk start kobles tændingen til, sådan at batteriet oplades. Ä Bemærk Oliemangelsikringen fritager ikke brugeren fra den daglige kontrol af oliestanden! Ä Fare Fare for ulykke! Brækket griberør og nedslidt startbolt fornys. Glideområdet mellem startsvinget og styremuffen smøres let. Hjulgrebskraften mellem motor og startsving skal være garanteret med hurtig drejning og må under ingen omstændigheder afbrydes under starten. Anvend aldrig starthjælpespray. Før der startes, skal man sikre sig, at der ikke befinder sig nogen i fareområdet, og at alle beskyttelsesanordninger er anbragt og fungerer korrekt. Fjern alle løse genstande (værktøj) fra maskinen. Lad motoren aldrig gå i lukkede eller dårligt ventilerede rum. Første igangsættelse Det følgende arbejde skal udføres, når: - oliemangelsikringen er aktiveret og der er fyldt motorolie på igen, - brændstoftanken er kørt tør, Billede 8 Tryk håndtaget (Billede 8) ca. fem sekunder mod fjederen. Motoren er klar til start. Normalstart Billede 9 Træk dekompressionshåndtaget (Billede 9) i pilens retning helt til anslaget. Kompressionshåndtaget går hørligt i indgreb. L Henvisning Når dekompressionshåndtaget er gået i indgreb, er det nødvendigt med fem omdrejninger med 24 %20$*

25 %HWMHQLQJ håndsvinget, indtil motoren igen kan komprimere og tænde. Ønskes der færre omdrejninger med håndsvinget til starten, kan man - når dekompressionshåndtaget er gået i indgreb - ved anslaget igen trykke det i den modsatte retning, altså i udgangsstillingen. Herved betyder ethvert hørligt klik en omdrejning med håndsvinget mindre. Trykkes kompressionshåndtaget fra dets udgangsstilling ikke helt til anslaget mod start, er motoren ganske vist dekomprimeret, men ikke startklar. Denne stilling tjener til at dreje motoren fri ved lave temperaturer. Ä Fare Indtag den rigtige stilling til motoren og vær opmærksom på den rigtige håndstilling på håndsvinget. Drej først håndsvinget langsomt, indtil klinken går i indgreb. Drej håndsvinget med tiltagende hastighed, indtil motoren starter. Afbryd ikke hjulgrebskraften. L Henvisning Når dekompressionshåndtaget kommer hen i dets udgangsstilling, skal den højeste omdrejningshastighed være nået. Træk håndsvinget ud af føringen, så snart motoren er startet. L Henvisning Starter motoren ikke, så gentages startforsøget. Ved fejlbetjening og startgentagelse skal dekompressionshåndtaget altid sættes hen i udgangsstillingen. Billede 10 Indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 10) stilles på den første indgrebsstilling "MAX". Billede 12 Sæt startsvinget (Billede 12) i. Billede 11 Sæt håndsvinget (Billede 11) i. %20$* 25

26 %HWMHQLQJ Billede 13 Stil efter starten indstillingsstangen af omdrejningshastigheden hen i stillingen "MIN" (Billede 13). Billede 14 Indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 14) stilles på den første indgrebsstilling "MAX". L Henvisning Lad motoren køre varm i tomgang i et kort stykke tid, før arbejdet påbegyndes. Så snart motoren reagerer, når der kort gives gas, kan vibrationspladen tages i brug. Koldstart L Henvisning De følgende arbejder udføres ved temperaturer under -5 C. Ä Fare Der må ikke benyttes andre starthjælpemidler som startpilot eller æter. Billede 15 Træk kun dekompressionshåndtaget (Billede 15) et stykke i pilens retning. For at dreje motoren fri, trækkes dekompressionshåndtaget ikke helt til anslaget i startstilling. 26 %20$*

27 %HWMHQLQJ Billede 16 Sæt håndsvinget (Billede 16) i. Drej motoren igennem nogle gange i dekomprimeret tilstand (drejes fri), indtil den let kan drejes igennem. Billede 18 Træk beskyttelsesdækslet (Billede 18) af doseringsanordningen. Fyld motorolie på op til den øverste kant, sæt dækslet på igen og tryk det kraftigt i. L Henvisning Max. 2 påfyldninger efter hinanden. Billede 17 Tryk håndtaget (Billede 17) ca. fem sekunder mod fjederen. Billede 19 Træk dekompressionshåndtaget (Billede 19) i pilens retning helt til anslaget. %20$* 27

28 %HWMHQLQJ Billede 20 Ä Fare Indtag den rigtige stilling til motoren og vær opmærksom på den rigtige håndstilling på håndsvinget (Billede 20). Drej først håndsvinget langsomt, indtil klinken går i indgreb. Drej håndsvinget med tiltagende hastighed, indtil motoren starter. Afbryd ikke hjulgrebskraften. Billede 22 Sæt startsvinget i (Billede 22). L Henvisning Lad motoren køre varm i tomgang i et kort stykke tid (ikke længere end 5 min.), før arbejdet påbegyndes. L Henvisning Hold altid håndsvinget fast ved starten. Billede 21 Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 21) på stilling "MIN" (tomgang). L Henvisning Starter motoren ikke, så gentages startforsøget. 28 %20$*

29 %HWMHQLQJ 4.6 Motoren startes, elektrisk start * Ä Fare Fare for ulykke! Anvend aldrig starthjælpespray eller andre brændbare væsker til starthjælp. Før der startes, skal man sikre sig, at der ikke befinder sig nogen i motorens eller maskinens fareområde, og at alle beskyttelsesanordninger er anbragt. Fjern alle løse genstande (værktøj) fra maskinen. Når der startes, skal fødderne være ude af grundpladens fareområde. Lad aldrig motoren gå i lukkede eller dårligt ventilerede rum. Billede 24 Drej tændingsnøglen hen i stilling I (Billede 24), advarselssummeren går i gang. drej så tændingsnøglen videre hen i stilling II, motoren starter. Så snart motoren er startet, føres tændingsnøglen tilbage i stilling I. Advarselssummeren lyder ikke mere. Billede 23 Indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 23) stilles på den første indgrebsstilling MAX. Billede 25 Stil efter starten indstillingsstangen af omdrejningshastigheden hen i stillingen "MIN"(Billede 25). Ä Bemærk Lad motoren køre varm i et kort stykke tid, før arbejdet påbegyndes. Så snart motoren reagerer, når der kort gives gas, kan vibrationspladen tages i brug. * Specialudstyr Ä Bemærk Lad tændingsnøglen stå i stilling I, når motoren er i gang. %20$* 29

30 %HWMHQLQJ 4.7 Start med batteriforbindelseskabler L Henvisning Vælg denne startmulighed, når startbatteriet er afladet. Med det andet starthjælpekabel forbindes de negative poler på hjælpebatteriet og startbatteriet. Der startes som ovenfor beskrevet. Når motoren er startet, så fjernes først starthjælpekablet fra de to negative poler og derefter fra de to positive poler. Batteriets afdækning afmonteres. Ä Bemærk Ved forkert tilslutning sker der alvorlige skader på det elektriske anlæg. Hjælpebatteriet skal have den samme spænding som startbatteriet. L Henvisning På denne fremgangsmåde forhindres det, at der sker en kortslutning, når positive og negative kabler rører hinanden. Batteriets afdækning anbringes igen. Billede 26 Forreste afdækning åbnes (Billede 26). Billede 27 Med starthjælpekablet (Billede 27) forbindes de positive poler på hjælpebatteriet og startbatteriet. 30 %20$*

31 %HWMHQLQJ 4.8 Arbejde/Drift L Henvisning Så snart motoren reagerer, når der kort gives gas, kan vibrationspladen tages i brug. Ä Fare Fare for ulykke! Kør kun med vibrationspladen når styrevognstangen er slået ned. Vibrationspladen må kun styres med vognstangen. Benyt personligt lydisoleringsmiddel (høreværn). Billede 29 Indstil vognstangen med højdeindstillingen (Billede 29) på den pågældende kropshøjde. Ä Bemærk Vibrationspladen må kun arbejde med en af de tre mulige omdrejningshastighedsstillinger, da centrifugalkoblingen ellers brænder sammen. Billede 30 Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 30) i en af de tre mulige omdrejningshastighedsstillinger. Billede 28 Træk spærrehåndtaget (Billede 28) op og slå vognstangen ned. L Henvisning Stil altid indstillingsstangen af omdrejningshastigheden på tomgangshastighed i korte pauser. L Henvisning Indstil med kørehåndtaget (vippekontakt) den ønskede kørsel fremad eller baglæns. %20$* 31

32 %HWMHQLQJ Kørsel fremad. Billede 32 Billede 31 Tryk så længe på den øverste del af kørehåndtaget (vippekontakt) (Billede 31), indtil vibrationspladen har nået den ønskede hastighed fremad. L Henvisning Kørehåndtaget (vippekontakt) går tilbage i midterstilling. Den valgte kørehastighed fremad bevares. Maskinen vibrerer frem med en hastighed der svarer til indstillingen af kørehåndtaget. Tryk så længe på den nederste del af kørehåndtaget (vippekontakt) (Billede 32), indtil vibrationspladen har nået den ønskede hastighed baglæns. L Henvisning Kørehåndtaget (vippekontakt) går tilbage i midterstilling. Den valgte kørehastighed baglæns bevares. Vibrationspladen er kørt fast Kørsel baglæns. Ä Fare Fare for ulykke! For at undgå kvæstelser ved baglæns kørsel må maskinen kun føres på håndtagets side. Billede 33 Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 33) på positionen "Min". Vibrationspladen styres med styrevognstangen svarende til kørehåndtagets stilling, indtil den kommer fri. 32 %20$*

33 %HWMHQLQJ 4.9 Beskyttelse ved baglæns kørsel 4.10 Vibrationspladen standses, motoren slukkes Ä Fare Fare for ulykke! For at undgå kvæstelser ved baglæns kørsel må vibrationspladen kun føres på håndtagets side. Billede 35 Tryk så længe på kørehandtaget (vippekontakt) (Billede 35), indtil vibrationspladen vibrerer på stedet. Billede 34 Når beskyttelsen ved baglæns kørsel (Billede 34) aktiveres, stilles kørehåndtaget (vippekontakt) fra baglæns kørsel om til kørsel fremad. Ä Bemærk Sluk ikke pludseligt for motoren fra fuld belastning, men lad den køre lidt i tomgang til temperaturudligning. Billede 36 Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden på stillingen "MIN" (Billede 36) og lad motoren køre i tomgang i et kort stykke tid. %20$* 33

34 %HWMHQLQJ 4.11 Læsning Ä Fare Fare for ulykke! Billede 37 Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden på stillingen "STOP" (Billede 37), advarselssummeren går i gang. Forvis Dem om, at personer ikke kan komme i fare ved at maskinen vælter eller glider ned. Maskinen skal surres sådan fast, at den er sikret mod at rulle, glide og vælte ned. Når maskinen løftes, må løftegrejet kun fastgøres i løfteøsknen. Maskinen må ikke svinge kraftigt i svævende tilstand. Træd ikke ind under og stå ikke under svævende laster. Anvend kun solidt og bæredygtigt løftegrej. Billede 38 Stil tændingsnøglen hen i stilling "0" (Billede 38) og træk den ud. Advarselssummeren lyder ikke mere. Billede 39 Stil styrevognstangen lodret og lad spærrehåndtaget (Billede 39) gå i hak i den sidste indgrebsstilling. 34 %20$*

35 %HWMHQLQJ Billede 40 Løfteøsknen (Billede 40) slås op. Billede 41 Når vibrationspladen (Billede 41) læsses, skal løftegrejet (tov) sættes fast i løfteøsknen. Vægt ved læsning: se de tekniske data %20$* 35

36 %HWMHQLQJ 36 %20$*

37 5 Vedligeholdelse %20$* 37

38 9HGOLJHKROGHOVH 5.1 Generelle henvisninger til vedligeholdelse Sørg for at sikkerhedsforskrifterne overholdes når vedligeholdelsen gennemføres, især sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 2. Et omhyggeligt eftersyn af maskinen garanterer en langt større funktionssikkerhed og forlænger vigtige deles levetid. Det hertil nødvendige besvær er ingenting sammenlignet med de fejl, der kan opstå ved ignorering. Maskinen og motoren skal renses grundigt inden eftersynet foretages. Inden eftersynet skal maskinen stilles på et plant underlag. Vedligeholdelsesarbejdet må altid kun foretages når motoren står stille. Ved vedligeholdelsesarbejdet skal olie og brændstof opfanges, lad det ikke sive ned i jorden eller i kanalisationen. Det skal afhændes miljøvenligt. Brædstoffets opbevaringssted skal vælges sådan, at spildt brændstof ikke forårsager nogen skade. Bundslammet i beholderen må ikke røres op med sugeslangen. Brændstof må ikke umiddelbart suges op fra bunden af. Resten af beholderens indhold er ikke egnet til motoren og bør kun anvendes til rensningsformål. Henvisning om motorens ydelse På dieselmotorer er forbrændingsluftmængde og brændstofindsprøjtningsmængde omhyggeligt afstemt til hinanden og bestemmer motorens ydelse, temperaturniveau og udstødningkvalitet. Hvis Deres maskine vedvarende skal arbejde i "tynd luft" (i større højder) og med fuld udnyttelsesgrad, så forespørg hos BOMAG-kundeservice eller hos motorproducentens kundeservice. Hyppige årsager til fejl Forkert betjening Forkert, manglende vedligeholdelse Kan De ikke selv finde eller fjerne årsagen til en fejl eller forstyrrelse ifølge fejltabellen, så kan De henvende Dem til servicestationerne i vores filialer eller hos forhandleren. Henvisninger til brændstofsystem Dieselmotorens levetid afhænger af hvor rent brændstoffet er. Brændstoffet skal holdes fri for snavs og vand, ellers bliver motorens indsprøjtningsorganer beskadiget. Indvendigt galvaniserede beholdere er ikke egnet til opbevaring af brændstof. Før afhældning af brændstof skal beholderen i længere tid stå roligt. Beholderen må under ingen omstændighedere trilles hen til aftapningsstedet kort før afhældning af brændstof. 38 %20$*

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning BP 10/36-2 / BP 18/45-2 S/N 101 220 30... > S/N 101 220 32... > S/N 101 220 34... > S/N 101 220 37... > S/N 861 220 36... > S/N 101 630 80... > S/N 101 630 85...

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER DK TURBO 50 mod. IB-2035 ILLUSTRATIONER Fig. 1 Fig. 3.1 1 2 Fig. 4 Fig. 2 Fig. 5 Fig. 3 3 Fig. 6 Fig. 7 Stopkontakt Stop Stop Fig. 8 I gang Fig. 10 Fig. 9

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere