Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktions og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N Vibrationsplade Katalog-nr /2002

2

3

4

5 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner. BOMAG's store erfaring samt de mest moderne produktions- og kontrolmetoder, f.eks. levetids-tests af alle vigtige dele og høje kvalitetskrav, garanterer den størstmulige tilforladelighed af Deres maskine. Brugen af denne vejledning letter bekendtskabet med maskinen. undgår fejl p.g.a. ufaglig betjening. En hensyntagen til vedligeholdelsesvejledningen øger tilforladeligheden ved anvendelse på byggepladser, øger maskinens levetid, formindsker reparationsomkostningerne og funktionsforstyrrelser. BOMAG bærer ikke ansvaret for maskinens funktion ved ekstrem behandling, som ikke svarer til normal brug, ved andre formål, som ikke er nævnt i vejledningen. Som følge af den tekniske udvikling forbeholder vi os ret til, at foretage ændringer uden forvarsel. Denne betjenings- og vedligeholdelsesvejledning kan også fås på andre sprog. Desuden kan de få et reservedelskatalog tilsendt af Deres BOMAG-forhandler, ved at angive maskinens serienummer. Af Deres BOMAG-forhandler kan De desuden få informationer om den rigtige brug af vores maskiner ved jord- og asfaltbebyggelse. Garantibetingelserne i BOMAG generelle forretningsbetingelser tilføjes eller ændres ikke af de foregående og efterfølgende henvisninger. Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres BOMAG - maskine. BOMAG GmbH & Co. OHG Printed in Germany Copyright by BOMAG De har ikke krav på garanti i tilfælde af Forkert betjening, manglende vedligeholdelse og forkert brændstof. Bemærk venligst! Denne vejledning er skrevet til forbrugeren og servicemanden på byggepladsen. Maskinen må ikke betjenes uden instruktion og kun under hensyntagen til denne vejledning. Der skal tages hensyn til sikkerhedsbestemmelserne. Tag ligeledes hensyn til forholdsreglerne fra det lovpligtige ulykkesforsikringsselskab vedr. sikkerhedsregler for brug af vejtromler og jordkomprimeringsmaskiner samt de pågældende forskrifter for ulykkesforebyggelse. Benyt kun BOMAG-reservedele for Deres egen sikkerheds skyld. %20$* 5

6 )RURUG Vær venlig og udfyld Maskinetype (billede 1) Serienummer (billede 1 og 2) Motortype (billede 3) Motornummer (billede 3) L Henvisning Ovenstående data skal suppleres samtidig med udleveringsprotokollen. Når De overtager maskinen, bliver De af vores organisation, sat ind i betjening og vedligeholdelse af maskinen. Læg her specielt mærke til henvisninger om sikkerhed og fare! Billede 1 Billede 2 Billede 3 6 %20$*

7 Indholdsfortegnelse 7HNQLVNH'DWD 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU,QGLNDWRURJEHWMHQLQJVHOHPHQWHU 3.1 Generelle henvisninger Betjeningselementer 20 %HWMHQLQJ 4.1 Generelle henvisninger Kontroller før maskinen sættes i gang Styrevognstangen monteres Oliemangelsikringen aktiveres Manuel start med sikkerhedsstartsving Motoren startes, elektrisk start Start med batteriforbindelseskabler Arbejde/Drift Beskyttelse ved baglæns kørsel Vibrationspladen standses, motoren slukkes Læsning 34 9HGOLJHKROGHOVH 5.1 Generelle henvisninger til vedligeholdelse Driftsmateriel Driftsmaterieltabel Instruktion om tilkøringen Vedligeholdelsestabel Maskinen rengøres Motoroliestanden kontrolleres Brændstofbeholdningen kontrolleres Hydraulikoliestanden kontrolleres Vedligeholdelsesindikatoren for luftfiltret kontrolleres Tørluftfiltret renses (ved meget støv) Batteriets tilstand kontrolleres, poler smøres Slam og vand i brændstoftanken aftappes Motorolien skiftes Motoroliefiltret skiftes Ventilspillerum kontrolleres, indstilles Kileremmen kontrolleres Oliestanden i vibrationsakselhuset kontrolleres Gummibuffere kontrolleres Brændstoffiltret skiftes Olien i vibrationsakselhuset skiftes Hydraulikolien, ventilationsfiltret og hydraulikoliefiltret udskiftes Tilspændingsmomenter for skruer med metrisk normalgevind 59 %20$* 7

8 Indholdsfortegnelse 5.24 Skrueforbindelser strammes efter Motorkonservering 60 $IKM OSQLQJLWLOI OGHDIIHMO 6.1 Generelle henvisninger Fejl ved motoren 63 8 %20$*

9 1 Tekniske Data %20$* 9

10 7HNQLVNH'DWD Billede 4 Mål i mm H H 1 L L 1 W W 1 W * Vægt Driftsvægt (CECE) W kg 528 Driftsvægt (CECE) W1 kg 545 Driftsvægt (CECE) W2 kg 555 Dimensioner Dimensioner se skitse Motor Motorfabrikant Hatz Type 1D 50 S Køling Luft Antal cylindre 1 Effekt ISO 9249 kw 7,5 10 %20$*

11 7HNQLVNH'DWD * Omdrejningshastighed 1/min 3150 Drivmåde mekanisk Arbejdshastighed maks. m/min 24 Maks. stigningsevne % 30 Vibrationssystem Frekvens Hz 62 Centrifugalkraft kn 65 Amplitude mm 1,5 Påfyldningsmængder Brændstoftank (diesel) l 5 * Tekniske ændringer forbeholdes %20$* 11

12 7HNQLVNH'DWD De følgende opførte støj- og vibrationsangivelser er blevet konstateret ifølge EF-maskindirektivet, således som affattet i 93/68/EØF, ved de maskintypiske driftstilstande med vibration og på en fastlagt maskinkørestrækning (DIN 45635). Når maskinen bruges i virksomheden kan det, alt efter de herskende driftsbetingelser, resultere i værdier, der afviger herfra. Støjangivelse Støjangivelsen, som kræves ifølge bilag 1, afsnit f i EF-maskindirektivet, ligger for lydtryksniveauet på førerpladsen på L pa = 89,6 db(a) for lydeffektniveauet på: L WA = 107 db(a) Disse støjværdier er beregnet ifølge ISO 3744 for lydeffektniveauet (L WA ) hhv. ISO 6081 for lydtryksniveauet (L pa ) på førerpladsen. Vibrationsangivelse Vibrationsangivelserne, der kræves ifølge bilag 1, afsnit 2.2 hhv a i EF-maskindirektivet, ligger på: Hånd-arm-vibrationsværdier Accelerationens vægtede effektivværdi, beregnet ifølge ISO 8662 del 1, DIN 45675, del 9, ligger på 3,9 m/sec %20$*

13 2 Sikkerhedsbestemmelser %20$* 13

14 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU Generelle Denne BOMAG-maskine er bygget i henhold til den nyeste tekniske udvikling og i overensstemmelse med de gældende bestemmelser og tekniske regler. Denne maskine kan alligevel være til fare for personer og materielle ting, hvis: den ikke anvendes iflg. bestemmelserne den ikke betjenes af uddannet personale der foretages ændringer eller ombygninger usagkyndigt sikkerhedshenvisningerne ikke respekteres Derfor skal alle personer, som beskæftiger sig med betjening, vedligeholdelse og reparation af maskinen, læse og overholde sikkerhedsbestemmelserne. Om nødvendigt skal firmaet forlange, at personen der betjener maskinen skriver under på dette. Derudover gælder selvfølgelig: de relevante bestemmelser om forebyggelse af ulykker generelt anerkendte sikkerhedstekniske og færdselsretlige regler de gældende sikkerhedsbestemmelser i det pågældende land (den pågældende stat). Brugeren har pligt til at kende og overholde disse. Dette gælder også for lokale bestemmelser og bestemmelser om forskellige måder at anvende maskinen på. Hvis anbefalingerne i denne vejledning afviger fra dem der gælder i Deres land, så skal de sikkerhedsbestemmelser der gælder hos Dem overholdes. Bestemmelserne overholdes ved brug Denne maskine kan kun benyttes til: Kompression af alt slags jord Udbedringsarbejder af alt slags jord Vejbefæstigelse Arbejder i grave Underlag og kompression af vejrabatter Bestemmelserne overholdes ikke ved brug Det kan dog være farligt, hvis maskinen betjenes af ikke uddannet personale eller hvis den bruges til arbejde den ikke er beregnet til. Hvem må betjene maskinen? Kun uddannede personer over 18 år, som har fået nøje instruktioner, må køre og betjene maskinen. Kompetencen skal fastlægges inden betjeningen og overholdes. Vedligeholdelse og reparation kræver specielle kendskaber og må kun udføres af uddannede fagmænd. Ombygninger og ændringer på maskinen Egenmægtige ændringer på maskinen er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige grunde. De originale reservedele og tilbehør er specielt konciperet til maskinen. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi ikke godkender reservedele og specialudstyr, som vi ikke har leveret. Monteringen og/eller anvendelsen af sådanne produkter kan også nedsætte den aktive og/eller passive køresikkerhed. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader, som opstår ved brug af ikke originale reservedele eller specialudstyr. Sikkerhedshenvisninger i instruktionsog vedligeholdelsesvejledningen: Ä Fare Dette kendetegn henviser til mulig fare for personer. Ä Bemærk Dette kendetegn henviser til mulig fare for maskinen eller dens dele. L Henvisning Dette kendetegn giver tekniske informationer til optimal økonomisk brug af maskinen. 14 %20$*

15 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU MILJØ Dette kendetegn henviser til aktiviteter, der giver en sikker og miljøvenlig bortskaffelse af drifts- og hjælpemateriel samt af ombytningsdele. Miljøbestemmelserne skal overholdes. Sikkerhedsmærkat på maskinen Sikkerhedsmærkaterne skal kunne læses og overholdes. Beskadigede og ulæselige sikkerhedsmærkater skal fornys. Maskinen læsses Anvend kun solidt og bæredygtigt løftegrej. Fastgør kun løftegrejet på de fastsatte løftepunkter. Maskinen skal sikres mod at kunne vælte eller glide ned. Personer befinder sig i livsfare, hvis de træder ind under svævende laster eller står under svævende laster. Maskinen må kun svinge ganske lidt i svævende tilstand. På transportkøretøjet skal maskinen sikres mod at kunne rulle, glide eller vælte ned. Maskinen startes Før starten Man skal gøre sig fortrolig med udstyret, betjenings- og styreelementerne, maskinens arbejdsmåde og selve arbejdsområdet. Benyt personligt sikkerhedsudstyr (sikkerhedshjelm, sikkerhedssko etc.). Brug høreværn. Før starten kontrolleres det, om: maskinen har tydelige fejl alle beskyttelsesanordningerne sidder fast på deres pladser betjeningselementerne fungerer maskinen er fri for olieret og let antændeligt materiale alle håndtag er frie for fedt, olie, brændstof, snavs, sne og is. Benyt høreværn, når der arbejdes med vibrationspladen. Der må kun bruges maskiner, som er blevet vedligeholdt regelmæssigt. Når motoren nødstartes skal man indtage den rigtige stilling i forhold til motoren og være opmærksom på hændernes rigtige stilling på håndsvinget. Der må ikke benyttes starthjælpemidler som f.eks. startpilot eller æter. Start i lukkede rum Udstødningsgas er livsfarlig! Hvis der startes i lukkede rum, skal der sørges for en tilstrækkelig lufttilførsel! Drift Maskinen må kun tages i brug når førestangen er nede. Maskinen skal føres således, at hænderne ikke slår imod faste genstande, fare for kvæstelse. Læg mærke til usædvanlige lyde og røgudvikling. Find ud af årsagen og fjern den. Maskinen må kun drives med fuld gas, da centrifugalkoblingen ellers ødelægges. Maskinen må ikke køre uden opsyn. Maskinen parkeres Maskinen skal så vidt muligt parkeres på en jævn, fast undergrund. Før man forlader maskinen: Maskinen skal parkeres, så den ikke kan vælte, sluk for motoren og træk nøglen ud. Parkerede maskiner, som kan være en hindring, skal markeres på en tydelig måde. Påfyldning af brændstof Kun ved standset motor. Ikke i lukkede rum. Ingen åben ild, rygning forbudt. Spild ikke brændstof. Udløbende brændstof opfanges, må ikke trænge ned i jorden. Brændstofdampene må ikke indåndes. %20$* 15

16 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU Vedligeholdelsesarbejde Træk nøglen i tændingsstartkontakten ud. Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af kvalificerede personer, der er bestilt til dette arbejde. Uvedkommende personer må ikke komme i nærheden af maskinen. Vedligeholdelsesarbejde må aldrig foretages, mens motoren er i gang. Maskinen skal parkeres på en jævn, fast undergrund. Arbejder på hydraulikledninger Før ethvert arbejde på hydraulikledningerne skal disse gøres trykløse. Hydraulikolie under tryk der strømmer ud kan trænge gennem huden og forårsage alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser forårsaget af hydraulikolie skal man straks opsøge en læge, da der ellers kan opstå alvorlige infektioner. Ved indstillingsarbejder på hydraulikanlægget må man ikke opholde sig foran eller bagved bandagerne/gummihjulene. Overtrykventilernes position må ikke ændres. Hydraulikolie aftappes ved driftstemperatur - fare for skoldning! Hydraulikolie, der er løbet ud, opsamles og bortskaffes miljøvenligt. Bio-hydraulikolie opsamles og bortskaffes altid separat. Motoren må under ingen omstændigheder startes, når hydraulikolien er aftappet. Efter hvert arbejde (mens anlægget stadigvæk er trykløst) kontrolleres det, om alle tilslutninger og forskruninger er tætte. Udskiftning af hydrauliske slangeledninger Hydraulikslanger skal kontrolleres visuelt med regelmæssige mellemrum. Straks at udskifte hydraulikslangerne er ubetinget nødvendigt ved: Beskadigelse af det udvendige lag helt ind til det indvendige (f.eks. skuresteder, snit og revner) Skørhed i det udvendige lag (revnedannelse i slangematerialet) Deformering i trykløs eller trykåbnet tilstand, som ikke svarer til de hydrauliske slangeledningers oprindelige form Deformering ved bøjning f.eks. fladklemte steder, steder med knæk, adskillelse af lag, blæredannelse Utætte steder. Ikke korrekt udført montering. Når hydraulikslangen er ved at bevæge sig ud af armaturet Der må ikke byttes om på ledningerne. Korrosion på armaturet, som reducerer funktion og stabilitet Beskadigelse eller deformering af armaturet, som reducerer funktion og stabilitet eller forbindelsen slange/slange. Kun originale BOMAG reserve-hydraulikslanger giver sikkerhed for, at den rigtige slangetype (tryktrin) anvendes på det rigtige sted. Arbejde på motoren Motorolie aftappes ved driftstemperatur - fare for skoldning! Olie, der er løbet over, tørres op. Olie, der er løbet ud, opsamles og bortskaffes miljøvenligt. De brugte filtre og andre olietilsmurte materialer opbevares i en speciel beholder, som ekstra skal kendetegnes, og bortskaffes miljøvenligt. Arbejde på de elektriske dele i anlægget Før der arbejdes på de elektriske dele i anlægget, kobles batteriet fra og dækkes til med isolerende materiale. Arbejde på batteriet Ingen åben ild og rygning forbudt, når der arbejdes på batteriet! Lad ikke syre komme på hænderne eller tøj! Ved kvæstelser med syre skylles der med rent vand og en læge opsøges. Læg ikke noget værktøj på batteriet. Batteriudluftningsproppen fjernes fra batteriet ved senere opladning for at forhindre en ansamling af højeksplosive gasser. Gamle batterier bortskaffes korrekt. Arbejde på brændstofanlægget Ingen åben ild, rygning forbudt, spild ikke brændstof. Brændstof, der er løbet ud, opsamles, lad det ikke sive ned i jorden men bortskaf det miljøvenligt. 16 %20$*

17 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU Rensning Rensningsarbejde må aldrig udføres, når motoren er i gang. Anvend aldrig benzin eller andre letantændelige stoffer til rensningen. Når der renses med et dampstråleapparat, må de elektriske dele og isoleringsmaterialet ikke udsættes for en direkte stråle, eller de skal dækkes til i forvejen. Hold ikke vandstrålen direkte ind i luftfiltret og luftindsugningen. Efter vedligeholdelsesarbejdet Alle beskyttelsesanordninger skal anbringes igen, når vedligeholdelsesarbejdet er afsluttet. Reparation Reparationer må kun udføres af kvalificerede personer, der er bestilt til dette arbejde. Benyt hertil vores reparationsvejledning. Udstødningsgas er livsfarlig! Hvis der startes i lukkede rum, skal der sørges for en tilstrækkelig lufttilførsel! Er en maskine defekt, skal der hænges et advarselsskilt på styrevognstangen. Svejsning Ved svejsearbejde på maskinen kobles batteriet fra og dækkes til med isolerende materiale. %20$* 17

18 6LNNHUKHGVEHVWHPPHOVHU 18 %20$*

19 3 Indikator- og betjeningselementer %20$* 19

20 ,QGLNDWRURJEHWMHQLQJVHOHPHQWHU 3.1 Generelle henvisninger 3.2 Betjeningselementer Hvis De endnu ikke er fortrolig med denne maskines indikator- og betjeningselementer, skal De læse dette afsnit godt igennem inden De betjener maskinen. Her beskrives alle funktionerne udførligt. Afsnit 4 Betjening giver kun en kort beskrivelse af de enkelte betjeningstrin. Billede 5 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 = Styrebøjle = Indstillingsstang omdrejningshastigheden = Styrevognstang = Tændingsnøgle = Kørehåndtag (vippekontakt) = Beskyttelse ved baglæns kørsel 20 %20$*

21 4 Betjening %20$* 21

22 %HWMHQLQJ 4.1 Generelle henvisninger Hvis De endnu ikke er fortrolig med denne maskines indikator- og betjeningselementer, skal De først læse afsnit 3 Indikator- og betjeningselementer godt igennem. I dette afsnit er alle indikator- og betjeningselementerne udførligt beskrevet. 4.2 Kontroller før maskinen sættes i gang Sikkerhedsbestemmelserne skal overholdes. Se hertil også den udførlige beskrivelse i afsnittet "Vedligeholdelse". Ä Fare Fare for at miste hørelsen! Tag det personlige lydisoleringsmiddel (høreværn) på, før maskinen sættes i gang. Manglende smørestoffer suppleres iflg. vedligeholdelsesinstruktionen. Stil maskinen på et plant sted. Kontrollér brændstoftank og -ledninger for tæthed Kontrollér motoren og maskinen for korrekt tilstand Kontrollér skrueforbindelser for fast sæde Kontrollér motoroliestanden Kontrollér vedligeholdelsesindikatoren på tørluftfiltret Kontrollér brændstofbeholdningen 22 %20$*

23 %HWMHQLQJ 4.3 Styrevognstangen monteres 4.4 Oliemangelsikringen aktiveres Ä Fare Fare for ulykke! Der må kun køres med maskinen, når styrevognstangen er slået ned. Maskinen må kun styres med vognstangen. Styrevognstangen fjedrer i driftsstilling. L Henvisning Motoren er udstyret med en oliemangelsikring, som afbryder brændstoftilførslen til indsprøjtningspumpen. Motoren går i stå. Hvis oliemangelsikringen er aktiveret eller brændstoftanken kørt tør, skal brændstofspærreventilen manuelt stilles på åben. Ä Bemærk Oliemangelsikringen fritager ikke betjeningspersonalet fra den daglige oliestandskontrol. De følgende arbejder skal udføres, når: - når oliemangelsikringen er aktiveret og der igen er fyldt motorolie på, - brændstoftanken er kørt tør, - når brændstoffet i tilførselsledningen er brugt til fridrejning ved koldstart eller ved fejlstart. Billede 6 Træk spærrehåndtaget (Billede 6) op og slå vognstangen ned, sådan at styrevognstangen kan svinge frit. Billede 7 Tryk håndtaget (Billede 7) ca. fem sekunder mod fjedren. Motoren er klar til at starte. %20$* 23

24 %HWMHQLQJ 4.5 Manuel start med sikkerhedsstartsving L Henvisning Motoren er udstyret med en oliemangelsikring, som afbryder brændstoftilførslen til indsprøjtningspumpen. Motoren går i stå. - og når brændstoffet i tilførselsledningen er opbrugt til fridrejning ved koldstart eller ved fejlstart. Kontrollér motoroliestanden, og fyld om nødvendigt op til "MAX"-mærket. Kontrollér brændstofbeholdningen, og fyld om nødvendigt brændstof på. Hvis oliemangelsikringen er aktiveret eller brændstoftanken kørt tør, skal brændstofspærreventilen manuelt stilles på gennemgang (se afsnittet "Første igangsætning"). Ved motorer med elektrisk start kobles tændingen til, sådan at batteriet oplades. Ä Bemærk Oliemangelsikringen fritager ikke brugeren fra den daglige kontrol af oliestanden! Ä Fare Fare for ulykke! Brækket griberør og nedslidt startbolt fornys. Glideområdet mellem startsvinget og styremuffen smøres let. Hjulgrebskraften mellem motor og startsving skal være garanteret med hurtig drejning og må under ingen omstændigheder afbrydes under starten. Anvend aldrig starthjælpespray. Før der startes, skal man sikre sig, at der ikke befinder sig nogen i fareområdet, og at alle beskyttelsesanordninger er anbragt og fungerer korrekt. Fjern alle løse genstande (værktøj) fra maskinen. Lad motoren aldrig gå i lukkede eller dårligt ventilerede rum. Første igangsættelse Det følgende arbejde skal udføres, når: - oliemangelsikringen er aktiveret og der er fyldt motorolie på igen, - brændstoftanken er kørt tør, Billede 8 Tryk håndtaget (Billede 8) ca. fem sekunder mod fjederen. Motoren er klar til start. Normalstart Billede 9 Træk dekompressionshåndtaget (Billede 9) i pilens retning helt til anslaget. Kompressionshåndtaget går hørligt i indgreb. L Henvisning Når dekompressionshåndtaget er gået i indgreb, er det nødvendigt med fem omdrejninger med 24 %20$*

25 %HWMHQLQJ håndsvinget, indtil motoren igen kan komprimere og tænde. Ønskes der færre omdrejninger med håndsvinget til starten, kan man - når dekompressionshåndtaget er gået i indgreb - ved anslaget igen trykke det i den modsatte retning, altså i udgangsstillingen. Herved betyder ethvert hørligt klik en omdrejning med håndsvinget mindre. Trykkes kompressionshåndtaget fra dets udgangsstilling ikke helt til anslaget mod start, er motoren ganske vist dekomprimeret, men ikke startklar. Denne stilling tjener til at dreje motoren fri ved lave temperaturer. Ä Fare Indtag den rigtige stilling til motoren og vær opmærksom på den rigtige håndstilling på håndsvinget. Drej først håndsvinget langsomt, indtil klinken går i indgreb. Drej håndsvinget med tiltagende hastighed, indtil motoren starter. Afbryd ikke hjulgrebskraften. L Henvisning Når dekompressionshåndtaget kommer hen i dets udgangsstilling, skal den højeste omdrejningshastighed være nået. Træk håndsvinget ud af føringen, så snart motoren er startet. L Henvisning Starter motoren ikke, så gentages startforsøget. Ved fejlbetjening og startgentagelse skal dekompressionshåndtaget altid sættes hen i udgangsstillingen. Billede 10 Indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 10) stilles på den første indgrebsstilling "MAX". Billede 12 Sæt startsvinget (Billede 12) i. Billede 11 Sæt håndsvinget (Billede 11) i. %20$* 25

26 %HWMHQLQJ Billede 13 Stil efter starten indstillingsstangen af omdrejningshastigheden hen i stillingen "MIN" (Billede 13). Billede 14 Indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 14) stilles på den første indgrebsstilling "MAX". L Henvisning Lad motoren køre varm i tomgang i et kort stykke tid, før arbejdet påbegyndes. Så snart motoren reagerer, når der kort gives gas, kan vibrationspladen tages i brug. Koldstart L Henvisning De følgende arbejder udføres ved temperaturer under -5 C. Ä Fare Der må ikke benyttes andre starthjælpemidler som startpilot eller æter. Billede 15 Træk kun dekompressionshåndtaget (Billede 15) et stykke i pilens retning. For at dreje motoren fri, trækkes dekompressionshåndtaget ikke helt til anslaget i startstilling. 26 %20$*

27 %HWMHQLQJ Billede 16 Sæt håndsvinget (Billede 16) i. Drej motoren igennem nogle gange i dekomprimeret tilstand (drejes fri), indtil den let kan drejes igennem. Billede 18 Træk beskyttelsesdækslet (Billede 18) af doseringsanordningen. Fyld motorolie på op til den øverste kant, sæt dækslet på igen og tryk det kraftigt i. L Henvisning Max. 2 påfyldninger efter hinanden. Billede 17 Tryk håndtaget (Billede 17) ca. fem sekunder mod fjederen. Billede 19 Træk dekompressionshåndtaget (Billede 19) i pilens retning helt til anslaget. %20$* 27

28 %HWMHQLQJ Billede 20 Ä Fare Indtag den rigtige stilling til motoren og vær opmærksom på den rigtige håndstilling på håndsvinget (Billede 20). Drej først håndsvinget langsomt, indtil klinken går i indgreb. Drej håndsvinget med tiltagende hastighed, indtil motoren starter. Afbryd ikke hjulgrebskraften. Billede 22 Sæt startsvinget i (Billede 22). L Henvisning Lad motoren køre varm i tomgang i et kort stykke tid (ikke længere end 5 min.), før arbejdet påbegyndes. L Henvisning Hold altid håndsvinget fast ved starten. Billede 21 Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 21) på stilling "MIN" (tomgang). L Henvisning Starter motoren ikke, så gentages startforsøget. 28 %20$*

29 %HWMHQLQJ 4.6 Motoren startes, elektrisk start * Ä Fare Fare for ulykke! Anvend aldrig starthjælpespray eller andre brændbare væsker til starthjælp. Før der startes, skal man sikre sig, at der ikke befinder sig nogen i motorens eller maskinens fareområde, og at alle beskyttelsesanordninger er anbragt. Fjern alle løse genstande (værktøj) fra maskinen. Når der startes, skal fødderne være ude af grundpladens fareområde. Lad aldrig motoren gå i lukkede eller dårligt ventilerede rum. Billede 24 Drej tændingsnøglen hen i stilling I (Billede 24), advarselssummeren går i gang. drej så tændingsnøglen videre hen i stilling II, motoren starter. Så snart motoren er startet, føres tændingsnøglen tilbage i stilling I. Advarselssummeren lyder ikke mere. Billede 23 Indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 23) stilles på den første indgrebsstilling MAX. Billede 25 Stil efter starten indstillingsstangen af omdrejningshastigheden hen i stillingen "MIN"(Billede 25). Ä Bemærk Lad motoren køre varm i et kort stykke tid, før arbejdet påbegyndes. Så snart motoren reagerer, når der kort gives gas, kan vibrationspladen tages i brug. * Specialudstyr Ä Bemærk Lad tændingsnøglen stå i stilling I, når motoren er i gang. %20$* 29

30 %HWMHQLQJ 4.7 Start med batteriforbindelseskabler L Henvisning Vælg denne startmulighed, når startbatteriet er afladet. Med det andet starthjælpekabel forbindes de negative poler på hjælpebatteriet og startbatteriet. Der startes som ovenfor beskrevet. Når motoren er startet, så fjernes først starthjælpekablet fra de to negative poler og derefter fra de to positive poler. Batteriets afdækning afmonteres. Ä Bemærk Ved forkert tilslutning sker der alvorlige skader på det elektriske anlæg. Hjælpebatteriet skal have den samme spænding som startbatteriet. L Henvisning På denne fremgangsmåde forhindres det, at der sker en kortslutning, når positive og negative kabler rører hinanden. Batteriets afdækning anbringes igen. Billede 26 Forreste afdækning åbnes (Billede 26). Billede 27 Med starthjælpekablet (Billede 27) forbindes de positive poler på hjælpebatteriet og startbatteriet. 30 %20$*

31 %HWMHQLQJ 4.8 Arbejde/Drift L Henvisning Så snart motoren reagerer, når der kort gives gas, kan vibrationspladen tages i brug. Ä Fare Fare for ulykke! Kør kun med vibrationspladen når styrevognstangen er slået ned. Vibrationspladen må kun styres med vognstangen. Benyt personligt lydisoleringsmiddel (høreværn). Billede 29 Indstil vognstangen med højdeindstillingen (Billede 29) på den pågældende kropshøjde. Ä Bemærk Vibrationspladen må kun arbejde med en af de tre mulige omdrejningshastighedsstillinger, da centrifugalkoblingen ellers brænder sammen. Billede 30 Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 30) i en af de tre mulige omdrejningshastighedsstillinger. Billede 28 Træk spærrehåndtaget (Billede 28) op og slå vognstangen ned. L Henvisning Stil altid indstillingsstangen af omdrejningshastigheden på tomgangshastighed i korte pauser. L Henvisning Indstil med kørehåndtaget (vippekontakt) den ønskede kørsel fremad eller baglæns. %20$* 31

32 %HWMHQLQJ Kørsel fremad. Billede 32 Billede 31 Tryk så længe på den øverste del af kørehåndtaget (vippekontakt) (Billede 31), indtil vibrationspladen har nået den ønskede hastighed fremad. L Henvisning Kørehåndtaget (vippekontakt) går tilbage i midterstilling. Den valgte kørehastighed fremad bevares. Maskinen vibrerer frem med en hastighed der svarer til indstillingen af kørehåndtaget. Tryk så længe på den nederste del af kørehåndtaget (vippekontakt) (Billede 32), indtil vibrationspladen har nået den ønskede hastighed baglæns. L Henvisning Kørehåndtaget (vippekontakt) går tilbage i midterstilling. Den valgte kørehastighed baglæns bevares. Vibrationspladen er kørt fast Kørsel baglæns. Ä Fare Fare for ulykke! For at undgå kvæstelser ved baglæns kørsel må maskinen kun føres på håndtagets side. Billede 33 Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden (Billede 33) på positionen "Min". Vibrationspladen styres med styrevognstangen svarende til kørehåndtagets stilling, indtil den kommer fri. 32 %20$*

33 %HWMHQLQJ 4.9 Beskyttelse ved baglæns kørsel 4.10 Vibrationspladen standses, motoren slukkes Ä Fare Fare for ulykke! For at undgå kvæstelser ved baglæns kørsel må vibrationspladen kun føres på håndtagets side. Billede 35 Tryk så længe på kørehandtaget (vippekontakt) (Billede 35), indtil vibrationspladen vibrerer på stedet. Billede 34 Når beskyttelsen ved baglæns kørsel (Billede 34) aktiveres, stilles kørehåndtaget (vippekontakt) fra baglæns kørsel om til kørsel fremad. Ä Bemærk Sluk ikke pludseligt for motoren fra fuld belastning, men lad den køre lidt i tomgang til temperaturudligning. Billede 36 Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden på stillingen "MIN" (Billede 36) og lad motoren køre i tomgang i et kort stykke tid. %20$* 33

34 %HWMHQLQJ 4.11 Læsning Ä Fare Fare for ulykke! Billede 37 Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden på stillingen "STOP" (Billede 37), advarselssummeren går i gang. Forvis Dem om, at personer ikke kan komme i fare ved at maskinen vælter eller glider ned. Maskinen skal surres sådan fast, at den er sikret mod at rulle, glide og vælte ned. Når maskinen løftes, må løftegrejet kun fastgøres i løfteøsknen. Maskinen må ikke svinge kraftigt i svævende tilstand. Træd ikke ind under og stå ikke under svævende laster. Anvend kun solidt og bæredygtigt løftegrej. Billede 38 Stil tændingsnøglen hen i stilling "0" (Billede 38) og træk den ud. Advarselssummeren lyder ikke mere. Billede 39 Stil styrevognstangen lodret og lad spærrehåndtaget (Billede 39) gå i hak i den sidste indgrebsstilling. 34 %20$*

35 %HWMHQLQJ Billede 40 Løfteøsknen (Billede 40) slås op. Billede 41 Når vibrationspladen (Billede 41) læsses, skal løftegrejet (tov) sættes fast i løfteøsknen. Vægt ved læsning: se de tekniske data %20$* 35

36 %HWMHQLQJ 36 %20$*

37 5 Vedligeholdelse %20$* 37

38 9HGOLJHKROGHOVH 5.1 Generelle henvisninger til vedligeholdelse Sørg for at sikkerhedsforskrifterne overholdes når vedligeholdelsen gennemføres, især sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 2. Et omhyggeligt eftersyn af maskinen garanterer en langt større funktionssikkerhed og forlænger vigtige deles levetid. Det hertil nødvendige besvær er ingenting sammenlignet med de fejl, der kan opstå ved ignorering. Maskinen og motoren skal renses grundigt inden eftersynet foretages. Inden eftersynet skal maskinen stilles på et plant underlag. Vedligeholdelsesarbejdet må altid kun foretages når motoren står stille. Ved vedligeholdelsesarbejdet skal olie og brændstof opfanges, lad det ikke sive ned i jorden eller i kanalisationen. Det skal afhændes miljøvenligt. Brædstoffets opbevaringssted skal vælges sådan, at spildt brændstof ikke forårsager nogen skade. Bundslammet i beholderen må ikke røres op med sugeslangen. Brændstof må ikke umiddelbart suges op fra bunden af. Resten af beholderens indhold er ikke egnet til motoren og bør kun anvendes til rensningsformål. Henvisning om motorens ydelse På dieselmotorer er forbrændingsluftmængde og brændstofindsprøjtningsmængde omhyggeligt afstemt til hinanden og bestemmer motorens ydelse, temperaturniveau og udstødningkvalitet. Hvis Deres maskine vedvarende skal arbejde i "tynd luft" (i større højder) og med fuld udnyttelsesgrad, så forespørg hos BOMAG-kundeservice eller hos motorproducentens kundeservice. Hyppige årsager til fejl Forkert betjening Forkert, manglende vedligeholdelse Kan De ikke selv finde eller fjerne årsagen til en fejl eller forstyrrelse ifølge fejltabellen, så kan De henvende Dem til servicestationerne i vores filialer eller hos forhandleren. Henvisninger til brændstofsystem Dieselmotorens levetid afhænger af hvor rent brændstoffet er. Brændstoffet skal holdes fri for snavs og vand, ellers bliver motorens indsprøjtningsorganer beskadiget. Indvendigt galvaniserede beholdere er ikke egnet til opbevaring af brændstof. Før afhældning af brændstof skal beholderen i længere tid stå roligt. Beholderen må under ingen omstændighedere trilles hen til aftapningsstedet kort før afhældning af brændstof. 38 %20$*

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren.

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. II TD5 HS ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. Løsn og fjern beskyttelsesdækslet, og udtag donkraften. På indersiden af varerummets

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere