Tilsyn på plejehjem. En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn på plejehjem. En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013. www.competencehouse.dk"

Transkript

1 Tilsyn på plejehjem En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013

2 Indhold 1. Sammenfatning Om undersøgelsen Undersøgelsens hovedkonklusioner Anbefalinger De forskellige myndigheders tilsyn Sundhedsstyrelsens tilsyn Kommunernes uanmeldte tilsyn Kommunernes anmeldte tilsyn Brandtilsyn Fødevarestyrelsens tilsynsbesøg Arbejdstilsynets tilsynsbesøg Andre typer tilsyn og inspektioner...19 Bilag I...21 De deltagende plejehjem

3 1. Sammenfatning Den 16. april 2012 bragte Politikken en kronik med titlen Sæt plejehjemmene fri skrevet af forstander Flemming Høj Jermin og personaleleder Gitte Holst fra Dorthe Mariehjemmet i Rødovre. I kronikken gjorde de opmærksom på, at plejehjemmet havde haft 13 forskellige tilsyn inden for ét år. Tilsyn som havde trukket betydelige ressourcer fra de kerneopgaver, som ledere og medarbejdere skal løse. Competencehouse finder, at det er væsentligt at få belyst, om samfundet og de borgere, der bor på et plejehjem, vil være bedre tjent med færre fokuserede tilsyn. Derfor har vi gennemført en spørgeskema undersøgelse om de tilsyn, der har været gennemført på plejehjem i Om undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvilke myndigheder der har gennemført tilsyn på plejehjem i 2011 og plejehjemledernes vurdering af tilsynenes værdi. 1 Undersøgelsen omfatter 209 plejehjem fra alle kommuner i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Nordjylland. De 209 plejehjem fordeler sig med 85 plejehjem fra Region Hovedstaden, 64 plejehjem fra Region Midtjylland og 60 plejehjem fra Region Nordjylland. Spørgeskemaet er sendt ud til 387 plejehjemsledere og med 209 besvarelser giver det en besvarelsesprocent på 54 pct. 1.2 Undersøgelsens hovedkonklusioner Undersøgelsens hovedkonklusioner kan sammenfattes i 8 punkter: 1. Plejehjemmene får syv årlige tilsynsbesøg plus en række inspektioner Undersøgelsen viser, at plejehjemmene i gennemsnit har haft 7 tilsynsbesøg i 2011, hvortil kommer en række inspektioner. Alle plejehjem haft tilsynsbesøg fra deres hjemkommune, og 90% har haft tilsynsbesøg fra Sundhedsstyrelsen, brandmyndighederne og Fødevarestyrelsen. Arbejdstilsynet har været på besøg på 44% af plejehjemmene og mere end 90% af plejehjemmene har angivet, at de har haft andre typer af tilsyn og inspektioner. 2. Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg fokuserer for meget på fejlfinding og for lidt på læring Sundhedsstyrelsen har været på ét tilsynsbesøg på 83% af plejehjemmene. 6% af plejehjemmene har haft to besøg, mens de sidste 11% af plejehjemmene ikke har haft besøg fra Sundhedsstyrelsen i Undersøgelsen af, hvor mange tilsynsbesøg plejehjemmene har haft fra en given myndighed, omfatter ikke de plejehjemsledere, som har svaret ved ikke til spørgsmålet hvor mange gange har plejehjemmet haft tilsynsbesøg fra... Andelen af ved ikke svar fremgår af bilag I. 2

4 Halvdelen af de plejehjemsledere, der ikke har haft besøg af Sundhedsstyrelsen, har angivet, at det skyldes, at der ikke blev fundet fejl ved det forrige besøg. 47 af plejehjemslederne har kommenteret Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg, heraf har 31 plejehjemsledere angivet, at Sundhedsstyrelsens tilsyn fokuserer for meget på at finde fejl og at tilsynet mangler et læringsperspektiv. Følgende udsagn fra en plejehjemsleder dækker manges vurdering: Embedslægetilsynet 2 er en faglig gevinst ift. at sikre den faglige dokumentation og kontrol af beboernes medicin. Ift. dokumentationen går de dog ned i for små detaljer og er KUN optaget af fejlfinding og ikke læring. 3. Tilfredshed med kommunernes tilsynsbesøg Kommunerne har været på ét uanmeldt tilsyn på 91% af undersøgelsens plejehjem, 5% af plejehjemmene har haft to besøg og 4% har ikke haft uanmeldt besøg i af plejehjemslederne har kommenteret kommunernes uanmeldte tilsynsbesøg. Hovedparten giver giver udtryk for, at de uanmeldte tilsyn er relevante og dialogbaserede med fokus på læring. Følgende kommentar er karakteristisk: En rigtig god oplevelse, hvor tilsynet foregår i åben dialog - med ledelse - personale - borgere og pårørende. Vi får sat fokus på de gode og velfungerede plejeforløb, og får konstruktivt fokus på de områder, hvor vi kan optimere og videreudvikle plejen.. Det skal også fremhæves, at der er 10 plejehjemledere, som foreslår, at besøgsfrekvensen sættes ned, hvis et tilsyn viser, at der ikke er væsentlige problemer. Endelig viser undersøgelsen, at næsten halvdelen af plejehjemmene har haft anmeldte tilsynsbesøg fra deres hjemkommune. 4. Brandtilsyn er relevante men kravene til den skriftlige dokumentation er for omfattende Undersøgelsen viser at 80% af plejehjemmene har haft ét brandtilsyn, 14% har haft to tilsyn og 2% mere end to tilsyn. Endelig er der 1% af plejehjemmene, der ikke har haft besøg af brandmyndighederne. Der er 27 plejehjemsledere, der har kommenteret brandmyndighedernes uanmeldte tilsynsbesøg. Så godt som alle plejehjemsledere tilkendegiver, at brandtilsynet er relevant, men 20 mener samtidig, at der lægges for alt for meget vægt på skriftlig dokumentation og instrukser. En plejehjemsleder skriver fx: Det er vigtigt, at alle ved, hvad de skal gøre, hvis der opstår en brand, men kravet til funktionsbeskrivelser er skudt over målet. Det er vigtigere med øvelser end lange beskrivelser, det tager lang tid at skrive og som ikke indeholder meget læring. 2 Flere plejehjemsledere anvender den gamle betegnelse embedslægetilsynet for Sundhedsstyrelsens tilsyn. 3

5 5. Fødevarestyrelsens planlægning af tilsyn belaster plejehjemmene unødvendigt Fødevarestyrelsen har været på ét besøg i 59% af de undersøgte plejehjem. 24% af plejehjemmene har haft to besøg, 9% mere end to besøg og 6% ingen besøg. 29 plejehjemsledere har kommenteret Fødevarestyrelsens besøg. Der er 20 plejehjemledere, som sætter spørgsmål ved det hensigtsmæssige i, at Fødevarestyrelsen ikke samler deres tilsyn i ét tilsyn. Mange plejehjem har anført, at de får mere end 2 tilsynsbesøg fra Fødevarestyrelsen, fordi tilsynet bliver tilrettelagt så hvert køkken får et særskilt besøg og at det belaster plejehjemmene unødvendigt. Vi har ét produktionskøkken og 12 afdelingskøkkener. Det betyder besøg på 13 køkkener op til to gange pr år... det forekommer at være for meget af det gode... Det skal også fremhæves, at der er 7 plejehjemsledere, som mener, at Fødevarestyrelsens regler for borgernes små køkkener ikke er forenelige med målet om at plejehjemmet skal fungere som et hjem for borgerne. Det er i orden at vores produktionskøkken skal leve op til professionelle standarder, men at vores små køkkener, som er borgernes også skal hele turen igennem er hen i vejret. 6. Arbejdstilsynets tilsynsbesøg giver ikke anledning til kommentarer Arbejdstilsynet har været på tilsynsbesøg på 44% af undersøgelsens plejehjem i % af plejehjemmene fik ét besøg, 13% to besøg og 2% mere end to besøg. 24 plejehjemsledere har kommenteret Arbejdstilsynets tilsynsbesøg. Hovedparten af kommentarerne indeholder alene oplysninger, om hvornår plejehjemmet forventer at få besøg og om plejehjemmets prioritering af arbejdsmiljøarbejdet. Et enkelt plejehjem finder, at Arbejdstilsynets organisering uhensigtsmæssig og oplyser at vi har pedeller, køkken og plejepersonale og fordi man i Arbejdstilsynet har organiseret sig, som man har, får vi besøg af tre forskellige hold... det virker noget særegent. 7. Plejehjemmene har mange øvrige-tilsyn, som griber forstyrrende ind i det daglige arbejde Undersøgelsen omfatter også en registrering af de øvrige tilsyn og inspektioner som plejehjemmene får. Der er således identificeret 11 forskellige tilsyns- og inspektionsbesøg, der vedrører: Elevatorer Varelifte og dørautomatik Hjælpemidler herunder personlifte Alarmsystemer Ventilationsanlæg Vaskerimaskiner Busser og andre køretøjer Bygningssyn Kasseeftersyn og revision Ombudsmandsinstitutionen Dyreværnet 4

6 Der er 42 plejehjemsledere, som har kommenteret de ekstra tilsyn og inspektioner. Kommentarerne handler om, at de mange besøg trækker ressourcer og den manglende koordinering griber forstyrrende ind i en travl hverdag. Tre citater tegner de flestes holdninger: de fleste tilsyn og inspektioner kommer når det passer ind i de forskellige tilsynsfolks kalender. Det giver en rigtig dårlig tilrettelæggelse af vores arbejde. Vi har vel 8-10 ekstra tilsyn og inspektioner om året, de trækker tænder ud fordi arbejdet skal afbrydes og der skal ske en eller anden form for dokumentation. Det er ikke altid tilsynet der er det værste, det er mere måden og det, at de overlapper hinanden. Det er som at være til eksamen ved flere af tilsynene fremfor en læringsproces. Det virker ikke som det er beboernes hjem. 1.3 Anbefalinger På baggrund af undersøgelsen af tilsynene på de 209 plejehjem anbefales det, at der gennemføres et udredningsarbejde med fokus på mulighederne for at reducere ressourcerne til tilsyn, styrke plejehjemmenes faglige udbytte af tilsynene og mindske kravene til dokumentation. Ressourcebesparelser Det anbefales, at undersøge mulighederne for at reducere plejehjemmenes ressourcer i forbindelse med tilsyn og inspektioner ved: At reducere tilsynsfrekvensen for plejehjem, hvis plejehjemmene gentagne gange har haft tilsyn uden anmærkninger. At tilrettelæggeflere tilsyn som stikprøvekontroller. At stille krav om, at de myndigheder, som gennemfører tilsyn, søger for, at tilsyn, der omfatter flere afdelinger på ét plejehjem, gennemføres på samme dag for alle afdelinger. At plejehjem (under overholdelse af kravene til inspektionsfrekvens) selv kan fastlægge tidspunkterne for inspektioner af tekniske anlæg. Styrkelse af fagligheden Det anbefales, at faslægge retningslinjer for tilsyn, så tilsynsmyndighedernes kompetencer udnyttes til at styrke plejehjemmenes faglighed. Retningslinjerne bør sigte på: At sikre, at der ved tilsynsbesøg bliver større fokus på dialog og læring og mindre på fejlfinding. At tilsynsmyndighederne får værktøjer til at understøtte dialogen med plejehjemmene, om hvordan de kan implementere de ændringer i praksis, som et tilsyn måtte vise, at der er behov for. Dokumentation Det anbefales endelig, at der foretages en gennemgang af kravene til den dokumentation, som de forskellige tilsyn forudsætter, at plejehjemmene gennemfører. Gennemgangen skal undersøge, om der er et rimeligt forhold mellem på den ene side dokumentationskravene og på den anden side dokumentationens betydning for praksis og det tidsforbrug, der medgår til dokumentationen. Som et led heri anbefales det særskilt at vurdere, om kravene til fødevaresikkerhed for borgernes små køkkener kan lempes. 5

7 2. De forskellige myndigheders tilsyn De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at angive, hvor mange tilsynsbesøg de har haft fra Sundhedsstyrelsen, deres hjemkommune, brandmyndighederne, Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet samt hvor mange andre typer tilsyn og inspektioner de har haft i I figur 2.1 er det vist, hvor stor en andel af de plejehjem, der har deltaget i undersøgelsen, der har haft mindst 1 besøg af de forskellige myndigheder i Figur 2.1 Andelen af plejehjem der har haft tilsynsbesøg 2011 = Andel plejehjem i pct. der har angivet, at de har haft mindst ét besøg af de forskellige myndigheder i Plejehjem som har svaret ved ikke og plejehjem som ikke har svaret på spørgsmålene indgår ikke i beregningen, jf. tabel 2 i bilag 1. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Som det fremgår af figuren, har alle plejehjem haft uanmeldt og/eller anmeldt tilsynsbesøg fra deres hjemkommune i 2011, mere end 90% har haft tilsynsbesøg fra Sundhedsstyrelsen, brandmyndighederne og Fødevarestyrelsen. Arbejdstilsynet har været på besøg på 44% af plejehjemmene og mere end 90% af plejehjemmene har angivet, at de har haft andre typer af tilsyn og inspektioner. For at belyse, hvor ofte plejehjem får tilsynsbesøg, er det gennemsnitlige antal tilsynsbesøg, som de deltagende plejehjem har haft i 2011 vist i figur

8 Figur 2.2 Gennemsnitligt antal tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Det gennemsnitlige antal tilsynsbesøg på plejehjem fra forskellige myndigheder i = Det gennemsnitlige antal TYPER af andre tilsyn og inspektioner på plejehjem i = Det gennemsnitlige antal tilsynsbesøg på plejehjem fra alle myndigheder i Myndigheder, som har besøgt et plejehjem mere end 2 gange, indgår med 3 besøg i beregningen. Myndigheder, som har haft mere end 2 typer 4 tilsyn og inspektioner, indgår med 3 besøg i beregningen. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Undersøgelsen viser at plejehjemmene i gennemsnit har haft mindst 7 tilsynsbesøg i Omfanget af andre tilsyns- og inspektionsbesøg vurderes således at være større end de angivne 1,5 besøg pr. år, jf. afsnit 9. 3 Gennemsnittet er beregnet på baggrund af de 113 plejehjem, som har besvaret spørgsmålet om hvorvidt plejehjemmet har haft andre TYPER af tilsyn og inspektioner. 4 Et plejehjem, som fx har haft 6 elevatortilsyn og 1 besøg af folketingets ombudsmand, indgår kun med 2 besøg i beregningen - ét for hver type. 7

9 3. Sundhedsstyrelsens tilsyn De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har Sundhedsstyrelsen (tidligere Embedslægeinstitutionen) været på tilsynsbesøg på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemledere har svaret på spørgsmålet. Svarene fordeler sig, som vist i figur 3.1. Figur 3.1 Sundhedsstyrelsen tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft tilsynsbesøg fra Sundhedsstyrelsen. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg 47 plejehjemsledere har kommenteret Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg: 31 plejehjemsledere peger på, at Sundhedsstyrelsens tilsyn fokuserer for meget på at finde fejl og helt mangler et læringsperspektiv. Flere af disse plejehjem vurderer i forlængelse heraf, at de ressourcer som bruges på tilsyn til ikke er givet godt ud. 8

10 2 plejehjemsledere påpeger, at Sundhedsstyrelsens tilsyn er relevante mens 1 plejehjem har oplevet af tilsynets krav er personafhængigt og dermed usagligt. 10 plejehjemsledere gør opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen, såfremt de ikke finder fejl nedsætter besøgsfrekvensen fra et årligt besøg til et besøg hvert andet år. Endelig er der 3 plejehjemsledere, som har mere gennerelle synspunkter på lovgivningen og det tankesæt der ligger bag lovgivningen. Figur 3.2 Udvalgte citater fra plejehjemledernes kommentarer til Sundhedsstyrelsens tilsyn Figuren viser 12 citater udvalgt blandt kommentarerne fra de 46 plejehjemsledere, der har kommenteret Sundhedsstyrelsens tilsyn. Fokus på fejl og manglende læring ( i alt 31 kommentarer) Sundhedsstyrelsens tilsyn er utroligt detaljeret og meget fokuseret på at finde fejl. Sundhedsstyrelsens tilsyn fokuserer på at finde fejl, men da der ikke er nogen læring er ressourcerne IKKE givet godt ud. Embedslægetilsynet er en faglig gevinst ift. at sikre den faglige dokumentation og kontrol af beboernes medicin. Ift. dokumentationen går de dog ned i for små detaljer og er KUN optaget af fejlfinding og ikke læring, dermed opfatter mange tilsynet som negativt. Oplever at tilsynet går meget i detaljer som mere er af teknisk art end BB relateret. Fx fokuserer man på HVILKEN dato dag såret var ophelet, i stedet for a se på OM såret er ophelet. Det er vanskeligt at få ordentlig læring ud af sundhedsstyrelsens besøg. Der stilles meget detaljerede krav som kan være vanskelige at forstå betydningen af, det er kravene der er tidskrævende og ikke så meget besøget. Der skal gøres noget ved lovgivningen, da embedslægeinstitutionen tilsyn gør, at der bliver mere fokus på opgaverne end på den enkelte ældre. Personalet bliver nemt fokuseret på ikke at lave fejl og der bliver brugt megen tid på dokumentation, som kunne bruges på at give den ældre bedre og mere værdig indhold i den sidste del af livet. Relevant tilsyn (i alt 2 kommentarer) Der er behov for det faglige tilsyn - så vi kan blive opmærksomme på vores "blinde pletter" - i vores målsætning om at yde den bedste pleje og omsorg for borgerne. Sundhedsstyrelsens tilsyn er relevant, men jeg kunne ønske mig at styrelsen kun ser på de opgaver, som de er specielt egnede til og at de får en større indsigt i plejehjemmenes arbejde og en mere nuanceret tilbagemelding i rapporten. Tilsynsfrekvens (i alt 10 kommentarer) Vi blev fritaget i 2011, da der ikke var bemærkninger i Det blev nødvendigt med 2 tilsyn i år, fordi der blev fundet fejl og mangler ved vores medicinhåndtering. Overordnede betragtninger ( i alt 3 kommentarer) Der er de seneste år ført for megen "hovsa" politik, forstået på den måde, at jeg mener at lovgivningen og ny lovgivning, alt for ofte bliver vedtaget på baggrund af enkelte sager som har været oppe i pressen, i stedet for at se på ældreområdet som helhed. Vi har ikke tillid til hinanden og dermed heller ikke tillid til at den enkelte udfører hans/hendes arbejde tilfredsstillende. Der er ikke tillid til at lederne handler på uhensigtsmæssig opførsel. 9

11 4. Kommunernes uanmeldte tilsyn De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har kommunen/tilsynskonsulenter været på uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet. Svarene fordeler sig, som vist i figur 4.1. Figur 4.1 Kommunernes uanmeldte tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft uanmeldte tilsynsbesøg fra kommunen Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til kommunernes uanmeldte tilsynsbesøg 36 plejehjemsledere har kommenteret kommunernes/tilsynskonsulenternes uanmeldte tilsynsbesøg: 24 plejehjemsledere beskriver de uanmeldte tilsyn som relevante og dialogbaserede mens 1 enkelt plejehjemsleder beskriver tilsynet som detaljeret og fejlfokuserende. 10

12 11 plejehjemsledere kommenterer muligheden for at nedsætte tilsynsfrekvensen. Figur 4.2 Udvalgte citater fra plejehjemsledernes kommentarer til kommunernes uanmeldte tilsyn Figuren viser 7 citater udvalgt blandt kommentarerne fra de 36 plejehjemsledere, der har kommenteret kommunernes/tilsynskonsulenternes uanmeldte tilsyn. Relevant tilsyn ( i alt 24 kommentarer) Altid meget hyggeligt. Der er gode kommentarer. Kommunens tilsyn er en grundlæggende god blanding af anerkendende kommentarer til det vi har gjort godt og relevant kritik af det der bør gøres bedre. En rigtig god oplevelse, hvor tilsynet foregår i åben dialog - med ledelse - personale - borgere og pårørende. Vi får sat fokus på de gode og velfungerede plejeforløb, og får konstruktivt fokus på de områder, hvor vi kan optimere og videreudvikle plejen. Fokus på fejl ( i alt 1kommentarer) Meget detaljeret og fejlfinderfikseret tilsyn. Tilsynsfrekvens ( i alt 11 kommentarer) Relevant tilsyn, men det kunne måske være 1 gang hver andet år og såfremt der var mange "fejl" at man lavede en individuel plan til det pågældende tilsyn. Det burde være sådan, at hvis man har haft to uanmeldte tilsyn hvor alt var i orden, gik der længere tid før der kom nyt besøg. Kommunen har valgt at fastholde to besøg pr. år, også selvom der nu er lovhjemmel til noget andet. 11

13 5. Kommunernes anmeldte tilsyn De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har kommunen været på anmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet. Svarene fordeler sig, som vist i figur 5.1. Figur 5.1 Kommunernes anmeldte tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft anmeldte tilsynsbesøg fra kommunen. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til kommunernes anmeldte tilsynsbesøg 16 plejehjemsledere har kommenteret kommunernes anmeldte tilsynsbesøg. Hovedparten af kommentarerne er en oplysning om at plejehjemmets kommune har afskaffet de anmeldte tilsyn. To plejehjemsledere ser anmeldte tilsynsbesøg som et godt supplement til uanmeldte besøg, hvor der er konstateret problemer. En plejehjemsleder udtrykker det således: Huset her er glad for de to besøg, fordi det anmeldte er et dialogmøde med brugere og pårørende på baggrund af det uanmeldte. 12

14 6. Brandtilsyn De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har kommunen aflagt lovpligtige brandtilsyn på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet. Svarene fordeler sig, som vist i figur 6.1. Figur 6.1 Brandmyndighedernes tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft tilsynsbesøg fra brandmyndighederne. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til brandtilsyn 27 plejehjemsledere har kommenteret brandmyndighedernes uanmeldte tilsynsbesøg: 7 plejehjemsledere peger på at brandtilsynet er relevant. 13

15 20 plejehjemsledere finder, at tilsynet er relevant, men at de krav som brandmyndighederne stiller til dokumentation er for store. Figur 6.2 Udvalgte citater fra plejehjemsledernes kommentarer til brandmyndighedernes tilsyn Figuren viser 7 citater udvalgt blandt de 27 plejehjemsledere, der har kommenteret brandmyndighedernes tilsyn. Relevant tilsyn ( i alt 7 kommentarer) Har konstruktiv dialog med brandmyndigheden - og afholder obligatoriske brandinstruktioner og brandkurser. Et meget relevant eftersyn, som jeg ikke mener skal forsvinde. Både selve brandtilsynet og eftersynet af vores brandmateriel er relevant. Relevant tilsyn men for meget dokumentation ( i alt 20 kommentarer) Vi bruger MEGET tid på dokumentation "de rigtige" steder, i stedet for mere tid i samvær med BB. Der skal laves retningslinjer og funktionsbeskrivelser af mangt og meget. Også dét, der er basal viden for SOSU personale. Brandtilsyn er rigtig relevant, men kravene til hvad vi skal have nedskrevet, er det er helt ude af proportioner. Brandmyndighederne burde lægge vægt på en lærende dialog med os om, hvad vi skal gøre i tilfælde af brand. I stedet handler det om dokumentation, dokumentation og dokumentation. Det er vigtigt, at alle ved, hvad de skal gøre, hvis der opstår en brand, men kravet til funktionsbeskrivelser er skudt over målet. Det er vigtigere med øvelser end lange beskrivelser, det tager lang tid at skrive og som ikke indeholder meget læring. 14

16 7. Fødevarestyrelsens tilsynsbesøg De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har Fødevarestyrelsen været på tilsynsbesøg på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet. Svarene fordeler, sig som vist i figur 7.1, Figur 7.1 Fødevarestyrelsens tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft tilsynsbesøg fra Fødevarestyrelsen. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til Fødevarestyrelsens tilsynsbesøg 29 plejehjemsledere har kommenteret Fødevarestyrelsens uanmeldte tilsynsbesøg: 20 plejehjemsledere sætter spørgsmål ved det hensigtsmæssige i, at Fødevarestyrelsen ikke samler deres tilsyn i ét tilsyn. Mange plejehjemsledere har angivet, at de får mere end 2 tilsynsbesøg fra Fødevarestyrelsen, idet hvert køkken får særskilte besøg. 15

17 7 plejehjem mener, at fødevarestyrelsens regler for borgernes små køkkener ikke er forenelige med målet om at plejehjemmet skal fungere som et hjem for borgerne. 2 plejehjem skriver i deres kommentarerer at tilsynet er relevant. Figur 7.2 Udvalgte citater fra plejehjemsledernes kommentarer til Fødevarestyrelsens tilsyn Figuren viser 8 citater udvalgt blandt de 27 plejehjemsledere, der har kommenteret Fødevarestyrelsens tilsynsbesøg. Tilsynsfrekvens ( i alt 20 kommentarer) Fødevarestyrelsen kommer på uanmeldte besøg i 5 små boenheder plus vores store anretter køkken. Ikke samme dag - men af flere omgange. Hvilket giver op til 6 besøg om året! Vi har ét produktionskøkken og 12 afdelingskøkkener. Det betyder besøg på 13 køkkener op til to gange pr år... det forekommer at være for meget af det gode... Der er 1 modtagerkøkken og 3 anretter køkkener. Tilsynet i de forskellige køkkener bliver foretaget uafhængig af hinanden. Urimelige regler for borgernes små-køkkener ( i alt 7 kommentarer) Det er i orden at vores produktionskøkken skal leve op til professionelle standarder, men at vores små køkkener, som er borgernes også skal hele turen igennem er hen i vejret. Systemet med selvkontrol er gået overgevind. Kan det virkelig være rigtigt at vores beboere hver gang de henter mælk til kaffen i køleskabet skal notere temperaturen det er meget fremmedgørende. Tilsynet var i et køkken, der ikke bliver brugt. Hertil var deres kommentar, at det var det køkken der var trukket ud i deres system. Relevant tilsyn ( i alt 2 kommentarer) Vi har fokus på optimal ernæring og pædagogiske måltider - til borgerne med specielle behov i forbindelse med sygdom og restitution - ønsker selvfølgelig at leve op til myndighedernes krav om hygiejne og håndtering af fødevarer. Relevant - og det er jo plejehjemmet selv der har været med til at udarbejde selvkontrollen 16

18 8. Arbejdstilsynets tilsynsbesøg De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har Arbejdstilsynet været på tilsynsbesøg på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet. Svarene fordeler, sig som vist i figur 8.1, Figur 8.1 Arbejdstilsynets tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til Arbejdstilsynets tilsynsbesøg 24 plejehjemsledere har kommenteret Arbejdstilsynets tilsynsbesøg. 10 plejehjemsledere bruger kommentarmuligheden til at oplyse, hvornår de sidste fik eller næste gang forventer at få besøg af Arbejdstilsynet. 17

19 8 plejehjemsledere redegør for, at de har fået to eller flere besøg fra Arbejdstilsynet fordi de deltager i et projekt, er certificerede eller har fået en grøn smiley. 5 plejehjemsledere oplyser, at de har en intern audit på arbejdsmiljøområdet, nogle én gang om året andre to gange om året. En enkelt plejehjemsleder oplyser, at vi har pedeller, køkken og plejepersonale og fordi man i Arbejdstilsynet har organiseret sig, som man har, får vi besøg af tre forskellige hold... det virker noget særegent!!!! 18

20 9. Andre typer tilsyn og inspektioner De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Har der været ført tilsyn/inspektion fra andre myndigheder i som f.eks. ombudsmandsinstitutionen eller tilsyn med elevatorer? Hvis ja, hvilke? 113 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet og 96 har undladt at svare. I figur 9.1 er de 113 plejehjems svar vist. Figur 9.1 Antal ekstra typer tilsyns- og inspektionsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft ekstra typer af tilsyns-og inspektionsbesøg. Ekstra typer af tilsyns- og inspektionsbesøg omfatter besøg ud over besøg fra Sundhedsstyrelsen, kommunernes uanmeldte og anmeldte besøg, det lovpligtige brandtilsyn samt tilsyn fra Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere, hvoraf 113 har svaret på spørgsmålet. Det skal pointeres, at plejehjemslederne ved besvarelsen af spørgsmålet om de ekstra typer tilsyns- og inspektionsbesøg ikke er blevet bedt om at angive antallet af besøg for hver type ekstra tilsyn. Antallet af tilsyn er således større end antallet af TYPER tilsyn. De andre tilsyns- og inspektionsbesøg som plejehjemmene opregner, omfatter: Elevatorer Varelifte og dørautomatik Hjælpemidler herunder personlifte 19

21 Alarmsystemer Ventilationsanlæg Vaskerimaskiner Busser og andre køretøjer Bygningssyn Kasseeftersyn og revision Ombudsmandsinstitutionen Dyreværnet Kommentarer til andre typer tilsyn og inspektioner Der er 42 plejehjemsledere, som kommenterer de ekstra tilsyn og inspektioner: 20 kommentarer vedrører plejehjemmenes ressourceforbrug. 22 kommentarer beskriver, hvordan den manglende koordinering griber forstyrrende ind i det daglige arbejde. Figur 9.2 Udvalgte citater fra plejehjemsledernes kommentarer til andre typer af tilsyn og inspektioner Figuren viser 8 citater udvalgt blandt kommentarerne fra de 42 plejehjemsledere, der har kommenteret de andre typer af tilsyn og inspektioner. Ressourceforbrug ( i alt 20 kommentarer) Det er den sammenlagte mængde af besøg og de krav der stilles til dokumentationen, der er tidskrævende - vis tillid og nøjes med stikprøve besøg. Vi har vel 8-10 ekstra tilsyn og inspektioner om året, de trækker tænder ud fordi arbejdet skal afbrydes og der skal ske en eller anden form for dokumentation. Manglende koordinering af tilsyn og inspektioner (i alt 22 kommentarer) Det er ikke altid tilsynet, der er det værste, det er mere måden og det, at de overlapper hinanden. Det er som at være til eksamen ved flere af tilsynene fremfor en læringsproces. Det virker ikke som det er beboernes hjem. Lovpligtige eftersyn kører i et fast rul; det omfatter elevatorer og det omfatter også et årligt tilsyn på loftlifte, der tjekkes igennem af sikkerhedsmæssige årsager. Det er et svært spørgsmål at svare på, for de fleste tilsyn og inspektioner kommer når det passer ind i de forskellige tilsynsfolks kalender. Det giver en rigtig dårlig tilrettelæggelse af vores arbejde. Vi har tilsyn om året med elevatorer, maskiner, telefoner. Problemet er, at de kommer hulter til bulter. 20

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Dokumentation i praksis

Dokumentation i praksis Hanne Søndergård Pedersen, Martin Sandberg Buch og Christina Holm-Petersen Dokumentation i praksis Undersøgelse af ældreområdet i Randers Kommune Dokumentation i praksis Undersøgelse af ældreområdet i

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Registrering og dokumentation i hjemmeplejen

Registrering og dokumentation i hjemmeplejen F O A F A G O G A R B E J D E Registrering og dokumentation i hjemmeplejen indtryk fra 7 kommuner Registrering og dokumentation i hjemmeplejen indtryk fra 7 kommuner er udarbejdet af Bureau 2000 for FOA

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere