Tilsyn på plejehjem. En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn på plejehjem. En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013. www.competencehouse.dk"

Transkript

1 Tilsyn på plejehjem En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013

2 Indhold 1. Sammenfatning Om undersøgelsen Undersøgelsens hovedkonklusioner Anbefalinger De forskellige myndigheders tilsyn Sundhedsstyrelsens tilsyn Kommunernes uanmeldte tilsyn Kommunernes anmeldte tilsyn Brandtilsyn Fødevarestyrelsens tilsynsbesøg Arbejdstilsynets tilsynsbesøg Andre typer tilsyn og inspektioner...19 Bilag I...21 De deltagende plejehjem

3 1. Sammenfatning Den 16. april 2012 bragte Politikken en kronik med titlen Sæt plejehjemmene fri skrevet af forstander Flemming Høj Jermin og personaleleder Gitte Holst fra Dorthe Mariehjemmet i Rødovre. I kronikken gjorde de opmærksom på, at plejehjemmet havde haft 13 forskellige tilsyn inden for ét år. Tilsyn som havde trukket betydelige ressourcer fra de kerneopgaver, som ledere og medarbejdere skal løse. Competencehouse finder, at det er væsentligt at få belyst, om samfundet og de borgere, der bor på et plejehjem, vil være bedre tjent med færre fokuserede tilsyn. Derfor har vi gennemført en spørgeskema undersøgelse om de tilsyn, der har været gennemført på plejehjem i Om undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvilke myndigheder der har gennemført tilsyn på plejehjem i 2011 og plejehjemledernes vurdering af tilsynenes værdi. 1 Undersøgelsen omfatter 209 plejehjem fra alle kommuner i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Nordjylland. De 209 plejehjem fordeler sig med 85 plejehjem fra Region Hovedstaden, 64 plejehjem fra Region Midtjylland og 60 plejehjem fra Region Nordjylland. Spørgeskemaet er sendt ud til 387 plejehjemsledere og med 209 besvarelser giver det en besvarelsesprocent på 54 pct. 1.2 Undersøgelsens hovedkonklusioner Undersøgelsens hovedkonklusioner kan sammenfattes i 8 punkter: 1. Plejehjemmene får syv årlige tilsynsbesøg plus en række inspektioner Undersøgelsen viser, at plejehjemmene i gennemsnit har haft 7 tilsynsbesøg i 2011, hvortil kommer en række inspektioner. Alle plejehjem haft tilsynsbesøg fra deres hjemkommune, og 90% har haft tilsynsbesøg fra Sundhedsstyrelsen, brandmyndighederne og Fødevarestyrelsen. Arbejdstilsynet har været på besøg på 44% af plejehjemmene og mere end 90% af plejehjemmene har angivet, at de har haft andre typer af tilsyn og inspektioner. 2. Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg fokuserer for meget på fejlfinding og for lidt på læring Sundhedsstyrelsen har været på ét tilsynsbesøg på 83% af plejehjemmene. 6% af plejehjemmene har haft to besøg, mens de sidste 11% af plejehjemmene ikke har haft besøg fra Sundhedsstyrelsen i Undersøgelsen af, hvor mange tilsynsbesøg plejehjemmene har haft fra en given myndighed, omfatter ikke de plejehjemsledere, som har svaret ved ikke til spørgsmålet hvor mange gange har plejehjemmet haft tilsynsbesøg fra... Andelen af ved ikke svar fremgår af bilag I. 2

4 Halvdelen af de plejehjemsledere, der ikke har haft besøg af Sundhedsstyrelsen, har angivet, at det skyldes, at der ikke blev fundet fejl ved det forrige besøg. 47 af plejehjemslederne har kommenteret Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg, heraf har 31 plejehjemsledere angivet, at Sundhedsstyrelsens tilsyn fokuserer for meget på at finde fejl og at tilsynet mangler et læringsperspektiv. Følgende udsagn fra en plejehjemsleder dækker manges vurdering: Embedslægetilsynet 2 er en faglig gevinst ift. at sikre den faglige dokumentation og kontrol af beboernes medicin. Ift. dokumentationen går de dog ned i for små detaljer og er KUN optaget af fejlfinding og ikke læring. 3. Tilfredshed med kommunernes tilsynsbesøg Kommunerne har været på ét uanmeldt tilsyn på 91% af undersøgelsens plejehjem, 5% af plejehjemmene har haft to besøg og 4% har ikke haft uanmeldt besøg i af plejehjemslederne har kommenteret kommunernes uanmeldte tilsynsbesøg. Hovedparten giver giver udtryk for, at de uanmeldte tilsyn er relevante og dialogbaserede med fokus på læring. Følgende kommentar er karakteristisk: En rigtig god oplevelse, hvor tilsynet foregår i åben dialog - med ledelse - personale - borgere og pårørende. Vi får sat fokus på de gode og velfungerede plejeforløb, og får konstruktivt fokus på de områder, hvor vi kan optimere og videreudvikle plejen.. Det skal også fremhæves, at der er 10 plejehjemledere, som foreslår, at besøgsfrekvensen sættes ned, hvis et tilsyn viser, at der ikke er væsentlige problemer. Endelig viser undersøgelsen, at næsten halvdelen af plejehjemmene har haft anmeldte tilsynsbesøg fra deres hjemkommune. 4. Brandtilsyn er relevante men kravene til den skriftlige dokumentation er for omfattende Undersøgelsen viser at 80% af plejehjemmene har haft ét brandtilsyn, 14% har haft to tilsyn og 2% mere end to tilsyn. Endelig er der 1% af plejehjemmene, der ikke har haft besøg af brandmyndighederne. Der er 27 plejehjemsledere, der har kommenteret brandmyndighedernes uanmeldte tilsynsbesøg. Så godt som alle plejehjemsledere tilkendegiver, at brandtilsynet er relevant, men 20 mener samtidig, at der lægges for alt for meget vægt på skriftlig dokumentation og instrukser. En plejehjemsleder skriver fx: Det er vigtigt, at alle ved, hvad de skal gøre, hvis der opstår en brand, men kravet til funktionsbeskrivelser er skudt over målet. Det er vigtigere med øvelser end lange beskrivelser, det tager lang tid at skrive og som ikke indeholder meget læring. 2 Flere plejehjemsledere anvender den gamle betegnelse embedslægetilsynet for Sundhedsstyrelsens tilsyn. 3

5 5. Fødevarestyrelsens planlægning af tilsyn belaster plejehjemmene unødvendigt Fødevarestyrelsen har været på ét besøg i 59% af de undersøgte plejehjem. 24% af plejehjemmene har haft to besøg, 9% mere end to besøg og 6% ingen besøg. 29 plejehjemsledere har kommenteret Fødevarestyrelsens besøg. Der er 20 plejehjemledere, som sætter spørgsmål ved det hensigtsmæssige i, at Fødevarestyrelsen ikke samler deres tilsyn i ét tilsyn. Mange plejehjem har anført, at de får mere end 2 tilsynsbesøg fra Fødevarestyrelsen, fordi tilsynet bliver tilrettelagt så hvert køkken får et særskilt besøg og at det belaster plejehjemmene unødvendigt. Vi har ét produktionskøkken og 12 afdelingskøkkener. Det betyder besøg på 13 køkkener op til to gange pr år... det forekommer at være for meget af det gode... Det skal også fremhæves, at der er 7 plejehjemsledere, som mener, at Fødevarestyrelsens regler for borgernes små køkkener ikke er forenelige med målet om at plejehjemmet skal fungere som et hjem for borgerne. Det er i orden at vores produktionskøkken skal leve op til professionelle standarder, men at vores små køkkener, som er borgernes også skal hele turen igennem er hen i vejret. 6. Arbejdstilsynets tilsynsbesøg giver ikke anledning til kommentarer Arbejdstilsynet har været på tilsynsbesøg på 44% af undersøgelsens plejehjem i % af plejehjemmene fik ét besøg, 13% to besøg og 2% mere end to besøg. 24 plejehjemsledere har kommenteret Arbejdstilsynets tilsynsbesøg. Hovedparten af kommentarerne indeholder alene oplysninger, om hvornår plejehjemmet forventer at få besøg og om plejehjemmets prioritering af arbejdsmiljøarbejdet. Et enkelt plejehjem finder, at Arbejdstilsynets organisering uhensigtsmæssig og oplyser at vi har pedeller, køkken og plejepersonale og fordi man i Arbejdstilsynet har organiseret sig, som man har, får vi besøg af tre forskellige hold... det virker noget særegent. 7. Plejehjemmene har mange øvrige-tilsyn, som griber forstyrrende ind i det daglige arbejde Undersøgelsen omfatter også en registrering af de øvrige tilsyn og inspektioner som plejehjemmene får. Der er således identificeret 11 forskellige tilsyns- og inspektionsbesøg, der vedrører: Elevatorer Varelifte og dørautomatik Hjælpemidler herunder personlifte Alarmsystemer Ventilationsanlæg Vaskerimaskiner Busser og andre køretøjer Bygningssyn Kasseeftersyn og revision Ombudsmandsinstitutionen Dyreværnet 4

6 Der er 42 plejehjemsledere, som har kommenteret de ekstra tilsyn og inspektioner. Kommentarerne handler om, at de mange besøg trækker ressourcer og den manglende koordinering griber forstyrrende ind i en travl hverdag. Tre citater tegner de flestes holdninger: de fleste tilsyn og inspektioner kommer når det passer ind i de forskellige tilsynsfolks kalender. Det giver en rigtig dårlig tilrettelæggelse af vores arbejde. Vi har vel 8-10 ekstra tilsyn og inspektioner om året, de trækker tænder ud fordi arbejdet skal afbrydes og der skal ske en eller anden form for dokumentation. Det er ikke altid tilsynet der er det værste, det er mere måden og det, at de overlapper hinanden. Det er som at være til eksamen ved flere af tilsynene fremfor en læringsproces. Det virker ikke som det er beboernes hjem. 1.3 Anbefalinger På baggrund af undersøgelsen af tilsynene på de 209 plejehjem anbefales det, at der gennemføres et udredningsarbejde med fokus på mulighederne for at reducere ressourcerne til tilsyn, styrke plejehjemmenes faglige udbytte af tilsynene og mindske kravene til dokumentation. Ressourcebesparelser Det anbefales, at undersøge mulighederne for at reducere plejehjemmenes ressourcer i forbindelse med tilsyn og inspektioner ved: At reducere tilsynsfrekvensen for plejehjem, hvis plejehjemmene gentagne gange har haft tilsyn uden anmærkninger. At tilrettelæggeflere tilsyn som stikprøvekontroller. At stille krav om, at de myndigheder, som gennemfører tilsyn, søger for, at tilsyn, der omfatter flere afdelinger på ét plejehjem, gennemføres på samme dag for alle afdelinger. At plejehjem (under overholdelse af kravene til inspektionsfrekvens) selv kan fastlægge tidspunkterne for inspektioner af tekniske anlæg. Styrkelse af fagligheden Det anbefales, at faslægge retningslinjer for tilsyn, så tilsynsmyndighedernes kompetencer udnyttes til at styrke plejehjemmenes faglighed. Retningslinjerne bør sigte på: At sikre, at der ved tilsynsbesøg bliver større fokus på dialog og læring og mindre på fejlfinding. At tilsynsmyndighederne får værktøjer til at understøtte dialogen med plejehjemmene, om hvordan de kan implementere de ændringer i praksis, som et tilsyn måtte vise, at der er behov for. Dokumentation Det anbefales endelig, at der foretages en gennemgang af kravene til den dokumentation, som de forskellige tilsyn forudsætter, at plejehjemmene gennemfører. Gennemgangen skal undersøge, om der er et rimeligt forhold mellem på den ene side dokumentationskravene og på den anden side dokumentationens betydning for praksis og det tidsforbrug, der medgår til dokumentationen. Som et led heri anbefales det særskilt at vurdere, om kravene til fødevaresikkerhed for borgernes små køkkener kan lempes. 5

7 2. De forskellige myndigheders tilsyn De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at angive, hvor mange tilsynsbesøg de har haft fra Sundhedsstyrelsen, deres hjemkommune, brandmyndighederne, Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet samt hvor mange andre typer tilsyn og inspektioner de har haft i I figur 2.1 er det vist, hvor stor en andel af de plejehjem, der har deltaget i undersøgelsen, der har haft mindst 1 besøg af de forskellige myndigheder i Figur 2.1 Andelen af plejehjem der har haft tilsynsbesøg 2011 = Andel plejehjem i pct. der har angivet, at de har haft mindst ét besøg af de forskellige myndigheder i Plejehjem som har svaret ved ikke og plejehjem som ikke har svaret på spørgsmålene indgår ikke i beregningen, jf. tabel 2 i bilag 1. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Som det fremgår af figuren, har alle plejehjem haft uanmeldt og/eller anmeldt tilsynsbesøg fra deres hjemkommune i 2011, mere end 90% har haft tilsynsbesøg fra Sundhedsstyrelsen, brandmyndighederne og Fødevarestyrelsen. Arbejdstilsynet har været på besøg på 44% af plejehjemmene og mere end 90% af plejehjemmene har angivet, at de har haft andre typer af tilsyn og inspektioner. For at belyse, hvor ofte plejehjem får tilsynsbesøg, er det gennemsnitlige antal tilsynsbesøg, som de deltagende plejehjem har haft i 2011 vist i figur

8 Figur 2.2 Gennemsnitligt antal tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Det gennemsnitlige antal tilsynsbesøg på plejehjem fra forskellige myndigheder i = Det gennemsnitlige antal TYPER af andre tilsyn og inspektioner på plejehjem i = Det gennemsnitlige antal tilsynsbesøg på plejehjem fra alle myndigheder i Myndigheder, som har besøgt et plejehjem mere end 2 gange, indgår med 3 besøg i beregningen. Myndigheder, som har haft mere end 2 typer 4 tilsyn og inspektioner, indgår med 3 besøg i beregningen. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Undersøgelsen viser at plejehjemmene i gennemsnit har haft mindst 7 tilsynsbesøg i Omfanget af andre tilsyns- og inspektionsbesøg vurderes således at være større end de angivne 1,5 besøg pr. år, jf. afsnit 9. 3 Gennemsnittet er beregnet på baggrund af de 113 plejehjem, som har besvaret spørgsmålet om hvorvidt plejehjemmet har haft andre TYPER af tilsyn og inspektioner. 4 Et plejehjem, som fx har haft 6 elevatortilsyn og 1 besøg af folketingets ombudsmand, indgår kun med 2 besøg i beregningen - ét for hver type. 7

9 3. Sundhedsstyrelsens tilsyn De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har Sundhedsstyrelsen (tidligere Embedslægeinstitutionen) været på tilsynsbesøg på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemledere har svaret på spørgsmålet. Svarene fordeler sig, som vist i figur 3.1. Figur 3.1 Sundhedsstyrelsen tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft tilsynsbesøg fra Sundhedsstyrelsen. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg 47 plejehjemsledere har kommenteret Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg: 31 plejehjemsledere peger på, at Sundhedsstyrelsens tilsyn fokuserer for meget på at finde fejl og helt mangler et læringsperspektiv. Flere af disse plejehjem vurderer i forlængelse heraf, at de ressourcer som bruges på tilsyn til ikke er givet godt ud. 8

10 2 plejehjemsledere påpeger, at Sundhedsstyrelsens tilsyn er relevante mens 1 plejehjem har oplevet af tilsynets krav er personafhængigt og dermed usagligt. 10 plejehjemsledere gør opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen, såfremt de ikke finder fejl nedsætter besøgsfrekvensen fra et årligt besøg til et besøg hvert andet år. Endelig er der 3 plejehjemsledere, som har mere gennerelle synspunkter på lovgivningen og det tankesæt der ligger bag lovgivningen. Figur 3.2 Udvalgte citater fra plejehjemledernes kommentarer til Sundhedsstyrelsens tilsyn Figuren viser 12 citater udvalgt blandt kommentarerne fra de 46 plejehjemsledere, der har kommenteret Sundhedsstyrelsens tilsyn. Fokus på fejl og manglende læring ( i alt 31 kommentarer) Sundhedsstyrelsens tilsyn er utroligt detaljeret og meget fokuseret på at finde fejl. Sundhedsstyrelsens tilsyn fokuserer på at finde fejl, men da der ikke er nogen læring er ressourcerne IKKE givet godt ud. Embedslægetilsynet er en faglig gevinst ift. at sikre den faglige dokumentation og kontrol af beboernes medicin. Ift. dokumentationen går de dog ned i for små detaljer og er KUN optaget af fejlfinding og ikke læring, dermed opfatter mange tilsynet som negativt. Oplever at tilsynet går meget i detaljer som mere er af teknisk art end BB relateret. Fx fokuserer man på HVILKEN dato dag såret var ophelet, i stedet for a se på OM såret er ophelet. Det er vanskeligt at få ordentlig læring ud af sundhedsstyrelsens besøg. Der stilles meget detaljerede krav som kan være vanskelige at forstå betydningen af, det er kravene der er tidskrævende og ikke så meget besøget. Der skal gøres noget ved lovgivningen, da embedslægeinstitutionen tilsyn gør, at der bliver mere fokus på opgaverne end på den enkelte ældre. Personalet bliver nemt fokuseret på ikke at lave fejl og der bliver brugt megen tid på dokumentation, som kunne bruges på at give den ældre bedre og mere værdig indhold i den sidste del af livet. Relevant tilsyn (i alt 2 kommentarer) Der er behov for det faglige tilsyn - så vi kan blive opmærksomme på vores "blinde pletter" - i vores målsætning om at yde den bedste pleje og omsorg for borgerne. Sundhedsstyrelsens tilsyn er relevant, men jeg kunne ønske mig at styrelsen kun ser på de opgaver, som de er specielt egnede til og at de får en større indsigt i plejehjemmenes arbejde og en mere nuanceret tilbagemelding i rapporten. Tilsynsfrekvens (i alt 10 kommentarer) Vi blev fritaget i 2011, da der ikke var bemærkninger i Det blev nødvendigt med 2 tilsyn i år, fordi der blev fundet fejl og mangler ved vores medicinhåndtering. Overordnede betragtninger ( i alt 3 kommentarer) Der er de seneste år ført for megen "hovsa" politik, forstået på den måde, at jeg mener at lovgivningen og ny lovgivning, alt for ofte bliver vedtaget på baggrund af enkelte sager som har været oppe i pressen, i stedet for at se på ældreområdet som helhed. Vi har ikke tillid til hinanden og dermed heller ikke tillid til at den enkelte udfører hans/hendes arbejde tilfredsstillende. Der er ikke tillid til at lederne handler på uhensigtsmæssig opførsel. 9

11 4. Kommunernes uanmeldte tilsyn De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har kommunen/tilsynskonsulenter været på uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet. Svarene fordeler sig, som vist i figur 4.1. Figur 4.1 Kommunernes uanmeldte tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft uanmeldte tilsynsbesøg fra kommunen Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til kommunernes uanmeldte tilsynsbesøg 36 plejehjemsledere har kommenteret kommunernes/tilsynskonsulenternes uanmeldte tilsynsbesøg: 24 plejehjemsledere beskriver de uanmeldte tilsyn som relevante og dialogbaserede mens 1 enkelt plejehjemsleder beskriver tilsynet som detaljeret og fejlfokuserende. 10

12 11 plejehjemsledere kommenterer muligheden for at nedsætte tilsynsfrekvensen. Figur 4.2 Udvalgte citater fra plejehjemsledernes kommentarer til kommunernes uanmeldte tilsyn Figuren viser 7 citater udvalgt blandt kommentarerne fra de 36 plejehjemsledere, der har kommenteret kommunernes/tilsynskonsulenternes uanmeldte tilsyn. Relevant tilsyn ( i alt 24 kommentarer) Altid meget hyggeligt. Der er gode kommentarer. Kommunens tilsyn er en grundlæggende god blanding af anerkendende kommentarer til det vi har gjort godt og relevant kritik af det der bør gøres bedre. En rigtig god oplevelse, hvor tilsynet foregår i åben dialog - med ledelse - personale - borgere og pårørende. Vi får sat fokus på de gode og velfungerede plejeforløb, og får konstruktivt fokus på de områder, hvor vi kan optimere og videreudvikle plejen. Fokus på fejl ( i alt 1kommentarer) Meget detaljeret og fejlfinderfikseret tilsyn. Tilsynsfrekvens ( i alt 11 kommentarer) Relevant tilsyn, men det kunne måske være 1 gang hver andet år og såfremt der var mange "fejl" at man lavede en individuel plan til det pågældende tilsyn. Det burde være sådan, at hvis man har haft to uanmeldte tilsyn hvor alt var i orden, gik der længere tid før der kom nyt besøg. Kommunen har valgt at fastholde to besøg pr. år, også selvom der nu er lovhjemmel til noget andet. 11

13 5. Kommunernes anmeldte tilsyn De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har kommunen været på anmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet. Svarene fordeler sig, som vist i figur 5.1. Figur 5.1 Kommunernes anmeldte tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft anmeldte tilsynsbesøg fra kommunen. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til kommunernes anmeldte tilsynsbesøg 16 plejehjemsledere har kommenteret kommunernes anmeldte tilsynsbesøg. Hovedparten af kommentarerne er en oplysning om at plejehjemmets kommune har afskaffet de anmeldte tilsyn. To plejehjemsledere ser anmeldte tilsynsbesøg som et godt supplement til uanmeldte besøg, hvor der er konstateret problemer. En plejehjemsleder udtrykker det således: Huset her er glad for de to besøg, fordi det anmeldte er et dialogmøde med brugere og pårørende på baggrund af det uanmeldte. 12

14 6. Brandtilsyn De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har kommunen aflagt lovpligtige brandtilsyn på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet. Svarene fordeler sig, som vist i figur 6.1. Figur 6.1 Brandmyndighedernes tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft tilsynsbesøg fra brandmyndighederne. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til brandtilsyn 27 plejehjemsledere har kommenteret brandmyndighedernes uanmeldte tilsynsbesøg: 7 plejehjemsledere peger på at brandtilsynet er relevant. 13

15 20 plejehjemsledere finder, at tilsynet er relevant, men at de krav som brandmyndighederne stiller til dokumentation er for store. Figur 6.2 Udvalgte citater fra plejehjemsledernes kommentarer til brandmyndighedernes tilsyn Figuren viser 7 citater udvalgt blandt de 27 plejehjemsledere, der har kommenteret brandmyndighedernes tilsyn. Relevant tilsyn ( i alt 7 kommentarer) Har konstruktiv dialog med brandmyndigheden - og afholder obligatoriske brandinstruktioner og brandkurser. Et meget relevant eftersyn, som jeg ikke mener skal forsvinde. Både selve brandtilsynet og eftersynet af vores brandmateriel er relevant. Relevant tilsyn men for meget dokumentation ( i alt 20 kommentarer) Vi bruger MEGET tid på dokumentation "de rigtige" steder, i stedet for mere tid i samvær med BB. Der skal laves retningslinjer og funktionsbeskrivelser af mangt og meget. Også dét, der er basal viden for SOSU personale. Brandtilsyn er rigtig relevant, men kravene til hvad vi skal have nedskrevet, er det er helt ude af proportioner. Brandmyndighederne burde lægge vægt på en lærende dialog med os om, hvad vi skal gøre i tilfælde af brand. I stedet handler det om dokumentation, dokumentation og dokumentation. Det er vigtigt, at alle ved, hvad de skal gøre, hvis der opstår en brand, men kravet til funktionsbeskrivelser er skudt over målet. Det er vigtigere med øvelser end lange beskrivelser, det tager lang tid at skrive og som ikke indeholder meget læring. 14

16 7. Fødevarestyrelsens tilsynsbesøg De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har Fødevarestyrelsen været på tilsynsbesøg på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet. Svarene fordeler, sig som vist i figur 7.1, Figur 7.1 Fødevarestyrelsens tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft tilsynsbesøg fra Fødevarestyrelsen. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til Fødevarestyrelsens tilsynsbesøg 29 plejehjemsledere har kommenteret Fødevarestyrelsens uanmeldte tilsynsbesøg: 20 plejehjemsledere sætter spørgsmål ved det hensigtsmæssige i, at Fødevarestyrelsen ikke samler deres tilsyn i ét tilsyn. Mange plejehjemsledere har angivet, at de får mere end 2 tilsynsbesøg fra Fødevarestyrelsen, idet hvert køkken får særskilte besøg. 15

17 7 plejehjem mener, at fødevarestyrelsens regler for borgernes små køkkener ikke er forenelige med målet om at plejehjemmet skal fungere som et hjem for borgerne. 2 plejehjem skriver i deres kommentarerer at tilsynet er relevant. Figur 7.2 Udvalgte citater fra plejehjemsledernes kommentarer til Fødevarestyrelsens tilsyn Figuren viser 8 citater udvalgt blandt de 27 plejehjemsledere, der har kommenteret Fødevarestyrelsens tilsynsbesøg. Tilsynsfrekvens ( i alt 20 kommentarer) Fødevarestyrelsen kommer på uanmeldte besøg i 5 små boenheder plus vores store anretter køkken. Ikke samme dag - men af flere omgange. Hvilket giver op til 6 besøg om året! Vi har ét produktionskøkken og 12 afdelingskøkkener. Det betyder besøg på 13 køkkener op til to gange pr år... det forekommer at være for meget af det gode... Der er 1 modtagerkøkken og 3 anretter køkkener. Tilsynet i de forskellige køkkener bliver foretaget uafhængig af hinanden. Urimelige regler for borgernes små-køkkener ( i alt 7 kommentarer) Det er i orden at vores produktionskøkken skal leve op til professionelle standarder, men at vores små køkkener, som er borgernes også skal hele turen igennem er hen i vejret. Systemet med selvkontrol er gået overgevind. Kan det virkelig være rigtigt at vores beboere hver gang de henter mælk til kaffen i køleskabet skal notere temperaturen det er meget fremmedgørende. Tilsynet var i et køkken, der ikke bliver brugt. Hertil var deres kommentar, at det var det køkken der var trukket ud i deres system. Relevant tilsyn ( i alt 2 kommentarer) Vi har fokus på optimal ernæring og pædagogiske måltider - til borgerne med specielle behov i forbindelse med sygdom og restitution - ønsker selvfølgelig at leve op til myndighedernes krav om hygiejne og håndtering af fødevarer. Relevant - og det er jo plejehjemmet selv der har været med til at udarbejde selvkontrollen 16

18 8. Arbejdstilsynets tilsynsbesøg De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har Arbejdstilsynet været på tilsynsbesøg på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet. Svarene fordeler, sig som vist i figur 8.1, Figur 8.1 Arbejdstilsynets tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til Arbejdstilsynets tilsynsbesøg 24 plejehjemsledere har kommenteret Arbejdstilsynets tilsynsbesøg. 10 plejehjemsledere bruger kommentarmuligheden til at oplyse, hvornår de sidste fik eller næste gang forventer at få besøg af Arbejdstilsynet. 17

19 8 plejehjemsledere redegør for, at de har fået to eller flere besøg fra Arbejdstilsynet fordi de deltager i et projekt, er certificerede eller har fået en grøn smiley. 5 plejehjemsledere oplyser, at de har en intern audit på arbejdsmiljøområdet, nogle én gang om året andre to gange om året. En enkelt plejehjemsleder oplyser, at vi har pedeller, køkken og plejepersonale og fordi man i Arbejdstilsynet har organiseret sig, som man har, får vi besøg af tre forskellige hold... det virker noget særegent!!!! 18

20 9. Andre typer tilsyn og inspektioner De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Har der været ført tilsyn/inspektion fra andre myndigheder i som f.eks. ombudsmandsinstitutionen eller tilsyn med elevatorer? Hvis ja, hvilke? 113 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet og 96 har undladt at svare. I figur 9.1 er de 113 plejehjems svar vist. Figur 9.1 Antal ekstra typer tilsyns- og inspektionsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft ekstra typer af tilsyns-og inspektionsbesøg. Ekstra typer af tilsyns- og inspektionsbesøg omfatter besøg ud over besøg fra Sundhedsstyrelsen, kommunernes uanmeldte og anmeldte besøg, det lovpligtige brandtilsyn samt tilsyn fra Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere, hvoraf 113 har svaret på spørgsmålet. Det skal pointeres, at plejehjemslederne ved besvarelsen af spørgsmålet om de ekstra typer tilsyns- og inspektionsbesøg ikke er blevet bedt om at angive antallet af besøg for hver type ekstra tilsyn. Antallet af tilsyn er således større end antallet af TYPER tilsyn. De andre tilsyns- og inspektionsbesøg som plejehjemmene opregner, omfatter: Elevatorer Varelifte og dørautomatik Hjælpemidler herunder personlifte 19

21 Alarmsystemer Ventilationsanlæg Vaskerimaskiner Busser og andre køretøjer Bygningssyn Kasseeftersyn og revision Ombudsmandsinstitutionen Dyreværnet Kommentarer til andre typer tilsyn og inspektioner Der er 42 plejehjemsledere, som kommenterer de ekstra tilsyn og inspektioner: 20 kommentarer vedrører plejehjemmenes ressourceforbrug. 22 kommentarer beskriver, hvordan den manglende koordinering griber forstyrrende ind i det daglige arbejde. Figur 9.2 Udvalgte citater fra plejehjemsledernes kommentarer til andre typer af tilsyn og inspektioner Figuren viser 8 citater udvalgt blandt kommentarerne fra de 42 plejehjemsledere, der har kommenteret de andre typer af tilsyn og inspektioner. Ressourceforbrug ( i alt 20 kommentarer) Det er den sammenlagte mængde af besøg og de krav der stilles til dokumentationen, der er tidskrævende - vis tillid og nøjes med stikprøve besøg. Vi har vel 8-10 ekstra tilsyn og inspektioner om året, de trækker tænder ud fordi arbejdet skal afbrydes og der skal ske en eller anden form for dokumentation. Manglende koordinering af tilsyn og inspektioner (i alt 22 kommentarer) Det er ikke altid tilsynet, der er det værste, det er mere måden og det, at de overlapper hinanden. Det er som at være til eksamen ved flere af tilsynene fremfor en læringsproces. Det virker ikke som det er beboernes hjem. Lovpligtige eftersyn kører i et fast rul; det omfatter elevatorer og det omfatter også et årligt tilsyn på loftlifte, der tjekkes igennem af sikkerhedsmæssige årsager. Det er et svært spørgsmål at svare på, for de fleste tilsyn og inspektioner kommer når det passer ind i de forskellige tilsynsfolks kalender. Det giver en rigtig dårlig tilrettelæggelse af vores arbejde. Vi har tilsyn om året med elevatorer, maskiner, telefoner. Problemet er, at de kommer hulter til bulter. 20

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Marianne Kjer Lisbeth Pedersen Rødovre Kommune har

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 SOCIALE OG KULTURELLE

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 31. juli 2013 J. nr. 5-2211-407/1] Områdecenter Broager Adresse: Møllegade 18, 6310 Broager Kommune: Sønderborg Leder: Centerleder Mette Hansen Telefon: 88724545 E-post: mhde@sonderborg.dk

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere