Tilsyn på plejehjem. En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn på plejehjem. En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013. www.competencehouse.dk"

Transkript

1 Tilsyn på plejehjem En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013

2 Indhold 1. Sammenfatning Om undersøgelsen Undersøgelsens hovedkonklusioner Anbefalinger De forskellige myndigheders tilsyn Sundhedsstyrelsens tilsyn Kommunernes uanmeldte tilsyn Kommunernes anmeldte tilsyn Brandtilsyn Fødevarestyrelsens tilsynsbesøg Arbejdstilsynets tilsynsbesøg Andre typer tilsyn og inspektioner...19 Bilag I...21 De deltagende plejehjem

3 1. Sammenfatning Den 16. april 2012 bragte Politikken en kronik med titlen Sæt plejehjemmene fri skrevet af forstander Flemming Høj Jermin og personaleleder Gitte Holst fra Dorthe Mariehjemmet i Rødovre. I kronikken gjorde de opmærksom på, at plejehjemmet havde haft 13 forskellige tilsyn inden for ét år. Tilsyn som havde trukket betydelige ressourcer fra de kerneopgaver, som ledere og medarbejdere skal løse. Competencehouse finder, at det er væsentligt at få belyst, om samfundet og de borgere, der bor på et plejehjem, vil være bedre tjent med færre fokuserede tilsyn. Derfor har vi gennemført en spørgeskema undersøgelse om de tilsyn, der har været gennemført på plejehjem i Om undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvilke myndigheder der har gennemført tilsyn på plejehjem i 2011 og plejehjemledernes vurdering af tilsynenes værdi. 1 Undersøgelsen omfatter 209 plejehjem fra alle kommuner i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Nordjylland. De 209 plejehjem fordeler sig med 85 plejehjem fra Region Hovedstaden, 64 plejehjem fra Region Midtjylland og 60 plejehjem fra Region Nordjylland. Spørgeskemaet er sendt ud til 387 plejehjemsledere og med 209 besvarelser giver det en besvarelsesprocent på 54 pct. 1.2 Undersøgelsens hovedkonklusioner Undersøgelsens hovedkonklusioner kan sammenfattes i 8 punkter: 1. Plejehjemmene får syv årlige tilsynsbesøg plus en række inspektioner Undersøgelsen viser, at plejehjemmene i gennemsnit har haft 7 tilsynsbesøg i 2011, hvortil kommer en række inspektioner. Alle plejehjem haft tilsynsbesøg fra deres hjemkommune, og 90% har haft tilsynsbesøg fra Sundhedsstyrelsen, brandmyndighederne og Fødevarestyrelsen. Arbejdstilsynet har været på besøg på 44% af plejehjemmene og mere end 90% af plejehjemmene har angivet, at de har haft andre typer af tilsyn og inspektioner. 2. Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg fokuserer for meget på fejlfinding og for lidt på læring Sundhedsstyrelsen har været på ét tilsynsbesøg på 83% af plejehjemmene. 6% af plejehjemmene har haft to besøg, mens de sidste 11% af plejehjemmene ikke har haft besøg fra Sundhedsstyrelsen i Undersøgelsen af, hvor mange tilsynsbesøg plejehjemmene har haft fra en given myndighed, omfatter ikke de plejehjemsledere, som har svaret ved ikke til spørgsmålet hvor mange gange har plejehjemmet haft tilsynsbesøg fra... Andelen af ved ikke svar fremgår af bilag I. 2

4 Halvdelen af de plejehjemsledere, der ikke har haft besøg af Sundhedsstyrelsen, har angivet, at det skyldes, at der ikke blev fundet fejl ved det forrige besøg. 47 af plejehjemslederne har kommenteret Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg, heraf har 31 plejehjemsledere angivet, at Sundhedsstyrelsens tilsyn fokuserer for meget på at finde fejl og at tilsynet mangler et læringsperspektiv. Følgende udsagn fra en plejehjemsleder dækker manges vurdering: Embedslægetilsynet 2 er en faglig gevinst ift. at sikre den faglige dokumentation og kontrol af beboernes medicin. Ift. dokumentationen går de dog ned i for små detaljer og er KUN optaget af fejlfinding og ikke læring. 3. Tilfredshed med kommunernes tilsynsbesøg Kommunerne har været på ét uanmeldt tilsyn på 91% af undersøgelsens plejehjem, 5% af plejehjemmene har haft to besøg og 4% har ikke haft uanmeldt besøg i af plejehjemslederne har kommenteret kommunernes uanmeldte tilsynsbesøg. Hovedparten giver giver udtryk for, at de uanmeldte tilsyn er relevante og dialogbaserede med fokus på læring. Følgende kommentar er karakteristisk: En rigtig god oplevelse, hvor tilsynet foregår i åben dialog - med ledelse - personale - borgere og pårørende. Vi får sat fokus på de gode og velfungerede plejeforløb, og får konstruktivt fokus på de områder, hvor vi kan optimere og videreudvikle plejen.. Det skal også fremhæves, at der er 10 plejehjemledere, som foreslår, at besøgsfrekvensen sættes ned, hvis et tilsyn viser, at der ikke er væsentlige problemer. Endelig viser undersøgelsen, at næsten halvdelen af plejehjemmene har haft anmeldte tilsynsbesøg fra deres hjemkommune. 4. Brandtilsyn er relevante men kravene til den skriftlige dokumentation er for omfattende Undersøgelsen viser at 80% af plejehjemmene har haft ét brandtilsyn, 14% har haft to tilsyn og 2% mere end to tilsyn. Endelig er der 1% af plejehjemmene, der ikke har haft besøg af brandmyndighederne. Der er 27 plejehjemsledere, der har kommenteret brandmyndighedernes uanmeldte tilsynsbesøg. Så godt som alle plejehjemsledere tilkendegiver, at brandtilsynet er relevant, men 20 mener samtidig, at der lægges for alt for meget vægt på skriftlig dokumentation og instrukser. En plejehjemsleder skriver fx: Det er vigtigt, at alle ved, hvad de skal gøre, hvis der opstår en brand, men kravet til funktionsbeskrivelser er skudt over målet. Det er vigtigere med øvelser end lange beskrivelser, det tager lang tid at skrive og som ikke indeholder meget læring. 2 Flere plejehjemsledere anvender den gamle betegnelse embedslægetilsynet for Sundhedsstyrelsens tilsyn. 3

5 5. Fødevarestyrelsens planlægning af tilsyn belaster plejehjemmene unødvendigt Fødevarestyrelsen har været på ét besøg i 59% af de undersøgte plejehjem. 24% af plejehjemmene har haft to besøg, 9% mere end to besøg og 6% ingen besøg. 29 plejehjemsledere har kommenteret Fødevarestyrelsens besøg. Der er 20 plejehjemledere, som sætter spørgsmål ved det hensigtsmæssige i, at Fødevarestyrelsen ikke samler deres tilsyn i ét tilsyn. Mange plejehjem har anført, at de får mere end 2 tilsynsbesøg fra Fødevarestyrelsen, fordi tilsynet bliver tilrettelagt så hvert køkken får et særskilt besøg og at det belaster plejehjemmene unødvendigt. Vi har ét produktionskøkken og 12 afdelingskøkkener. Det betyder besøg på 13 køkkener op til to gange pr år... det forekommer at være for meget af det gode... Det skal også fremhæves, at der er 7 plejehjemsledere, som mener, at Fødevarestyrelsens regler for borgernes små køkkener ikke er forenelige med målet om at plejehjemmet skal fungere som et hjem for borgerne. Det er i orden at vores produktionskøkken skal leve op til professionelle standarder, men at vores små køkkener, som er borgernes også skal hele turen igennem er hen i vejret. 6. Arbejdstilsynets tilsynsbesøg giver ikke anledning til kommentarer Arbejdstilsynet har været på tilsynsbesøg på 44% af undersøgelsens plejehjem i % af plejehjemmene fik ét besøg, 13% to besøg og 2% mere end to besøg. 24 plejehjemsledere har kommenteret Arbejdstilsynets tilsynsbesøg. Hovedparten af kommentarerne indeholder alene oplysninger, om hvornår plejehjemmet forventer at få besøg og om plejehjemmets prioritering af arbejdsmiljøarbejdet. Et enkelt plejehjem finder, at Arbejdstilsynets organisering uhensigtsmæssig og oplyser at vi har pedeller, køkken og plejepersonale og fordi man i Arbejdstilsynet har organiseret sig, som man har, får vi besøg af tre forskellige hold... det virker noget særegent. 7. Plejehjemmene har mange øvrige-tilsyn, som griber forstyrrende ind i det daglige arbejde Undersøgelsen omfatter også en registrering af de øvrige tilsyn og inspektioner som plejehjemmene får. Der er således identificeret 11 forskellige tilsyns- og inspektionsbesøg, der vedrører: Elevatorer Varelifte og dørautomatik Hjælpemidler herunder personlifte Alarmsystemer Ventilationsanlæg Vaskerimaskiner Busser og andre køretøjer Bygningssyn Kasseeftersyn og revision Ombudsmandsinstitutionen Dyreværnet 4

6 Der er 42 plejehjemsledere, som har kommenteret de ekstra tilsyn og inspektioner. Kommentarerne handler om, at de mange besøg trækker ressourcer og den manglende koordinering griber forstyrrende ind i en travl hverdag. Tre citater tegner de flestes holdninger: de fleste tilsyn og inspektioner kommer når det passer ind i de forskellige tilsynsfolks kalender. Det giver en rigtig dårlig tilrettelæggelse af vores arbejde. Vi har vel 8-10 ekstra tilsyn og inspektioner om året, de trækker tænder ud fordi arbejdet skal afbrydes og der skal ske en eller anden form for dokumentation. Det er ikke altid tilsynet der er det værste, det er mere måden og det, at de overlapper hinanden. Det er som at være til eksamen ved flere af tilsynene fremfor en læringsproces. Det virker ikke som det er beboernes hjem. 1.3 Anbefalinger På baggrund af undersøgelsen af tilsynene på de 209 plejehjem anbefales det, at der gennemføres et udredningsarbejde med fokus på mulighederne for at reducere ressourcerne til tilsyn, styrke plejehjemmenes faglige udbytte af tilsynene og mindske kravene til dokumentation. Ressourcebesparelser Det anbefales, at undersøge mulighederne for at reducere plejehjemmenes ressourcer i forbindelse med tilsyn og inspektioner ved: At reducere tilsynsfrekvensen for plejehjem, hvis plejehjemmene gentagne gange har haft tilsyn uden anmærkninger. At tilrettelæggeflere tilsyn som stikprøvekontroller. At stille krav om, at de myndigheder, som gennemfører tilsyn, søger for, at tilsyn, der omfatter flere afdelinger på ét plejehjem, gennemføres på samme dag for alle afdelinger. At plejehjem (under overholdelse af kravene til inspektionsfrekvens) selv kan fastlægge tidspunkterne for inspektioner af tekniske anlæg. Styrkelse af fagligheden Det anbefales, at faslægge retningslinjer for tilsyn, så tilsynsmyndighedernes kompetencer udnyttes til at styrke plejehjemmenes faglighed. Retningslinjerne bør sigte på: At sikre, at der ved tilsynsbesøg bliver større fokus på dialog og læring og mindre på fejlfinding. At tilsynsmyndighederne får værktøjer til at understøtte dialogen med plejehjemmene, om hvordan de kan implementere de ændringer i praksis, som et tilsyn måtte vise, at der er behov for. Dokumentation Det anbefales endelig, at der foretages en gennemgang af kravene til den dokumentation, som de forskellige tilsyn forudsætter, at plejehjemmene gennemfører. Gennemgangen skal undersøge, om der er et rimeligt forhold mellem på den ene side dokumentationskravene og på den anden side dokumentationens betydning for praksis og det tidsforbrug, der medgår til dokumentationen. Som et led heri anbefales det særskilt at vurdere, om kravene til fødevaresikkerhed for borgernes små køkkener kan lempes. 5

7 2. De forskellige myndigheders tilsyn De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at angive, hvor mange tilsynsbesøg de har haft fra Sundhedsstyrelsen, deres hjemkommune, brandmyndighederne, Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet samt hvor mange andre typer tilsyn og inspektioner de har haft i I figur 2.1 er det vist, hvor stor en andel af de plejehjem, der har deltaget i undersøgelsen, der har haft mindst 1 besøg af de forskellige myndigheder i Figur 2.1 Andelen af plejehjem der har haft tilsynsbesøg 2011 = Andel plejehjem i pct. der har angivet, at de har haft mindst ét besøg af de forskellige myndigheder i Plejehjem som har svaret ved ikke og plejehjem som ikke har svaret på spørgsmålene indgår ikke i beregningen, jf. tabel 2 i bilag 1. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Som det fremgår af figuren, har alle plejehjem haft uanmeldt og/eller anmeldt tilsynsbesøg fra deres hjemkommune i 2011, mere end 90% har haft tilsynsbesøg fra Sundhedsstyrelsen, brandmyndighederne og Fødevarestyrelsen. Arbejdstilsynet har været på besøg på 44% af plejehjemmene og mere end 90% af plejehjemmene har angivet, at de har haft andre typer af tilsyn og inspektioner. For at belyse, hvor ofte plejehjem får tilsynsbesøg, er det gennemsnitlige antal tilsynsbesøg, som de deltagende plejehjem har haft i 2011 vist i figur

8 Figur 2.2 Gennemsnitligt antal tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Det gennemsnitlige antal tilsynsbesøg på plejehjem fra forskellige myndigheder i = Det gennemsnitlige antal TYPER af andre tilsyn og inspektioner på plejehjem i = Det gennemsnitlige antal tilsynsbesøg på plejehjem fra alle myndigheder i Myndigheder, som har besøgt et plejehjem mere end 2 gange, indgår med 3 besøg i beregningen. Myndigheder, som har haft mere end 2 typer 4 tilsyn og inspektioner, indgår med 3 besøg i beregningen. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Undersøgelsen viser at plejehjemmene i gennemsnit har haft mindst 7 tilsynsbesøg i Omfanget af andre tilsyns- og inspektionsbesøg vurderes således at være større end de angivne 1,5 besøg pr. år, jf. afsnit 9. 3 Gennemsnittet er beregnet på baggrund af de 113 plejehjem, som har besvaret spørgsmålet om hvorvidt plejehjemmet har haft andre TYPER af tilsyn og inspektioner. 4 Et plejehjem, som fx har haft 6 elevatortilsyn og 1 besøg af folketingets ombudsmand, indgår kun med 2 besøg i beregningen - ét for hver type. 7

9 3. Sundhedsstyrelsens tilsyn De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har Sundhedsstyrelsen (tidligere Embedslægeinstitutionen) været på tilsynsbesøg på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemledere har svaret på spørgsmålet. Svarene fordeler sig, som vist i figur 3.1. Figur 3.1 Sundhedsstyrelsen tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft tilsynsbesøg fra Sundhedsstyrelsen. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg 47 plejehjemsledere har kommenteret Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg: 31 plejehjemsledere peger på, at Sundhedsstyrelsens tilsyn fokuserer for meget på at finde fejl og helt mangler et læringsperspektiv. Flere af disse plejehjem vurderer i forlængelse heraf, at de ressourcer som bruges på tilsyn til ikke er givet godt ud. 8

10 2 plejehjemsledere påpeger, at Sundhedsstyrelsens tilsyn er relevante mens 1 plejehjem har oplevet af tilsynets krav er personafhængigt og dermed usagligt. 10 plejehjemsledere gør opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen, såfremt de ikke finder fejl nedsætter besøgsfrekvensen fra et årligt besøg til et besøg hvert andet år. Endelig er der 3 plejehjemsledere, som har mere gennerelle synspunkter på lovgivningen og det tankesæt der ligger bag lovgivningen. Figur 3.2 Udvalgte citater fra plejehjemledernes kommentarer til Sundhedsstyrelsens tilsyn Figuren viser 12 citater udvalgt blandt kommentarerne fra de 46 plejehjemsledere, der har kommenteret Sundhedsstyrelsens tilsyn. Fokus på fejl og manglende læring ( i alt 31 kommentarer) Sundhedsstyrelsens tilsyn er utroligt detaljeret og meget fokuseret på at finde fejl. Sundhedsstyrelsens tilsyn fokuserer på at finde fejl, men da der ikke er nogen læring er ressourcerne IKKE givet godt ud. Embedslægetilsynet er en faglig gevinst ift. at sikre den faglige dokumentation og kontrol af beboernes medicin. Ift. dokumentationen går de dog ned i for små detaljer og er KUN optaget af fejlfinding og ikke læring, dermed opfatter mange tilsynet som negativt. Oplever at tilsynet går meget i detaljer som mere er af teknisk art end BB relateret. Fx fokuserer man på HVILKEN dato dag såret var ophelet, i stedet for a se på OM såret er ophelet. Det er vanskeligt at få ordentlig læring ud af sundhedsstyrelsens besøg. Der stilles meget detaljerede krav som kan være vanskelige at forstå betydningen af, det er kravene der er tidskrævende og ikke så meget besøget. Der skal gøres noget ved lovgivningen, da embedslægeinstitutionen tilsyn gør, at der bliver mere fokus på opgaverne end på den enkelte ældre. Personalet bliver nemt fokuseret på ikke at lave fejl og der bliver brugt megen tid på dokumentation, som kunne bruges på at give den ældre bedre og mere værdig indhold i den sidste del af livet. Relevant tilsyn (i alt 2 kommentarer) Der er behov for det faglige tilsyn - så vi kan blive opmærksomme på vores "blinde pletter" - i vores målsætning om at yde den bedste pleje og omsorg for borgerne. Sundhedsstyrelsens tilsyn er relevant, men jeg kunne ønske mig at styrelsen kun ser på de opgaver, som de er specielt egnede til og at de får en større indsigt i plejehjemmenes arbejde og en mere nuanceret tilbagemelding i rapporten. Tilsynsfrekvens (i alt 10 kommentarer) Vi blev fritaget i 2011, da der ikke var bemærkninger i Det blev nødvendigt med 2 tilsyn i år, fordi der blev fundet fejl og mangler ved vores medicinhåndtering. Overordnede betragtninger ( i alt 3 kommentarer) Der er de seneste år ført for megen "hovsa" politik, forstået på den måde, at jeg mener at lovgivningen og ny lovgivning, alt for ofte bliver vedtaget på baggrund af enkelte sager som har været oppe i pressen, i stedet for at se på ældreområdet som helhed. Vi har ikke tillid til hinanden og dermed heller ikke tillid til at den enkelte udfører hans/hendes arbejde tilfredsstillende. Der er ikke tillid til at lederne handler på uhensigtsmæssig opførsel. 9

11 4. Kommunernes uanmeldte tilsyn De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har kommunen/tilsynskonsulenter været på uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet. Svarene fordeler sig, som vist i figur 4.1. Figur 4.1 Kommunernes uanmeldte tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft uanmeldte tilsynsbesøg fra kommunen Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til kommunernes uanmeldte tilsynsbesøg 36 plejehjemsledere har kommenteret kommunernes/tilsynskonsulenternes uanmeldte tilsynsbesøg: 24 plejehjemsledere beskriver de uanmeldte tilsyn som relevante og dialogbaserede mens 1 enkelt plejehjemsleder beskriver tilsynet som detaljeret og fejlfokuserende. 10

12 11 plejehjemsledere kommenterer muligheden for at nedsætte tilsynsfrekvensen. Figur 4.2 Udvalgte citater fra plejehjemsledernes kommentarer til kommunernes uanmeldte tilsyn Figuren viser 7 citater udvalgt blandt kommentarerne fra de 36 plejehjemsledere, der har kommenteret kommunernes/tilsynskonsulenternes uanmeldte tilsyn. Relevant tilsyn ( i alt 24 kommentarer) Altid meget hyggeligt. Der er gode kommentarer. Kommunens tilsyn er en grundlæggende god blanding af anerkendende kommentarer til det vi har gjort godt og relevant kritik af det der bør gøres bedre. En rigtig god oplevelse, hvor tilsynet foregår i åben dialog - med ledelse - personale - borgere og pårørende. Vi får sat fokus på de gode og velfungerede plejeforløb, og får konstruktivt fokus på de områder, hvor vi kan optimere og videreudvikle plejen. Fokus på fejl ( i alt 1kommentarer) Meget detaljeret og fejlfinderfikseret tilsyn. Tilsynsfrekvens ( i alt 11 kommentarer) Relevant tilsyn, men det kunne måske være 1 gang hver andet år og såfremt der var mange "fejl" at man lavede en individuel plan til det pågældende tilsyn. Det burde være sådan, at hvis man har haft to uanmeldte tilsyn hvor alt var i orden, gik der længere tid før der kom nyt besøg. Kommunen har valgt at fastholde to besøg pr. år, også selvom der nu er lovhjemmel til noget andet. 11

13 5. Kommunernes anmeldte tilsyn De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har kommunen været på anmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet. Svarene fordeler sig, som vist i figur 5.1. Figur 5.1 Kommunernes anmeldte tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft anmeldte tilsynsbesøg fra kommunen. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til kommunernes anmeldte tilsynsbesøg 16 plejehjemsledere har kommenteret kommunernes anmeldte tilsynsbesøg. Hovedparten af kommentarerne er en oplysning om at plejehjemmets kommune har afskaffet de anmeldte tilsyn. To plejehjemsledere ser anmeldte tilsynsbesøg som et godt supplement til uanmeldte besøg, hvor der er konstateret problemer. En plejehjemsleder udtrykker det således: Huset her er glad for de to besøg, fordi det anmeldte er et dialogmøde med brugere og pårørende på baggrund af det uanmeldte. 12

14 6. Brandtilsyn De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har kommunen aflagt lovpligtige brandtilsyn på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet. Svarene fordeler sig, som vist i figur 6.1. Figur 6.1 Brandmyndighedernes tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft tilsynsbesøg fra brandmyndighederne. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til brandtilsyn 27 plejehjemsledere har kommenteret brandmyndighedernes uanmeldte tilsynsbesøg: 7 plejehjemsledere peger på at brandtilsynet er relevant. 13

15 20 plejehjemsledere finder, at tilsynet er relevant, men at de krav som brandmyndighederne stiller til dokumentation er for store. Figur 6.2 Udvalgte citater fra plejehjemsledernes kommentarer til brandmyndighedernes tilsyn Figuren viser 7 citater udvalgt blandt de 27 plejehjemsledere, der har kommenteret brandmyndighedernes tilsyn. Relevant tilsyn ( i alt 7 kommentarer) Har konstruktiv dialog med brandmyndigheden - og afholder obligatoriske brandinstruktioner og brandkurser. Et meget relevant eftersyn, som jeg ikke mener skal forsvinde. Både selve brandtilsynet og eftersynet af vores brandmateriel er relevant. Relevant tilsyn men for meget dokumentation ( i alt 20 kommentarer) Vi bruger MEGET tid på dokumentation "de rigtige" steder, i stedet for mere tid i samvær med BB. Der skal laves retningslinjer og funktionsbeskrivelser af mangt og meget. Også dét, der er basal viden for SOSU personale. Brandtilsyn er rigtig relevant, men kravene til hvad vi skal have nedskrevet, er det er helt ude af proportioner. Brandmyndighederne burde lægge vægt på en lærende dialog med os om, hvad vi skal gøre i tilfælde af brand. I stedet handler det om dokumentation, dokumentation og dokumentation. Det er vigtigt, at alle ved, hvad de skal gøre, hvis der opstår en brand, men kravet til funktionsbeskrivelser er skudt over målet. Det er vigtigere med øvelser end lange beskrivelser, det tager lang tid at skrive og som ikke indeholder meget læring. 14

16 7. Fødevarestyrelsens tilsynsbesøg De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har Fødevarestyrelsen været på tilsynsbesøg på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet. Svarene fordeler, sig som vist i figur 7.1, Figur 7.1 Fødevarestyrelsens tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft tilsynsbesøg fra Fødevarestyrelsen. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til Fødevarestyrelsens tilsynsbesøg 29 plejehjemsledere har kommenteret Fødevarestyrelsens uanmeldte tilsynsbesøg: 20 plejehjemsledere sætter spørgsmål ved det hensigtsmæssige i, at Fødevarestyrelsen ikke samler deres tilsyn i ét tilsyn. Mange plejehjemsledere har angivet, at de får mere end 2 tilsynsbesøg fra Fødevarestyrelsen, idet hvert køkken får særskilte besøg. 15

17 7 plejehjem mener, at fødevarestyrelsens regler for borgernes små køkkener ikke er forenelige med målet om at plejehjemmet skal fungere som et hjem for borgerne. 2 plejehjem skriver i deres kommentarerer at tilsynet er relevant. Figur 7.2 Udvalgte citater fra plejehjemsledernes kommentarer til Fødevarestyrelsens tilsyn Figuren viser 8 citater udvalgt blandt de 27 plejehjemsledere, der har kommenteret Fødevarestyrelsens tilsynsbesøg. Tilsynsfrekvens ( i alt 20 kommentarer) Fødevarestyrelsen kommer på uanmeldte besøg i 5 små boenheder plus vores store anretter køkken. Ikke samme dag - men af flere omgange. Hvilket giver op til 6 besøg om året! Vi har ét produktionskøkken og 12 afdelingskøkkener. Det betyder besøg på 13 køkkener op til to gange pr år... det forekommer at være for meget af det gode... Der er 1 modtagerkøkken og 3 anretter køkkener. Tilsynet i de forskellige køkkener bliver foretaget uafhængig af hinanden. Urimelige regler for borgernes små-køkkener ( i alt 7 kommentarer) Det er i orden at vores produktionskøkken skal leve op til professionelle standarder, men at vores små køkkener, som er borgernes også skal hele turen igennem er hen i vejret. Systemet med selvkontrol er gået overgevind. Kan det virkelig være rigtigt at vores beboere hver gang de henter mælk til kaffen i køleskabet skal notere temperaturen det er meget fremmedgørende. Tilsynet var i et køkken, der ikke bliver brugt. Hertil var deres kommentar, at det var det køkken der var trukket ud i deres system. Relevant tilsyn ( i alt 2 kommentarer) Vi har fokus på optimal ernæring og pædagogiske måltider - til borgerne med specielle behov i forbindelse med sygdom og restitution - ønsker selvfølgelig at leve op til myndighedernes krav om hygiejne og håndtering af fødevarer. Relevant - og det er jo plejehjemmet selv der har været med til at udarbejde selvkontrollen 16

18 8. Arbejdstilsynets tilsynsbesøg De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange gange har Arbejdstilsynet været på tilsynsbesøg på plejehjemmet i 2011? Plejehjemmene har haft mulighed for at svare: 0 gange 1 gang 2 gange mere end 2 gange ved ikke tilføj evt. kommentar Alle 209 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet. Svarene fordeler, sig som vist i figur 8.1, Figur 8.1 Arbejdstilsynets tilsynsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere. Kommentarer til Arbejdstilsynets tilsynsbesøg 24 plejehjemsledere har kommenteret Arbejdstilsynets tilsynsbesøg. 10 plejehjemsledere bruger kommentarmuligheden til at oplyse, hvornår de sidste fik eller næste gang forventer at få besøg af Arbejdstilsynet. 17

19 8 plejehjemsledere redegør for, at de har fået to eller flere besøg fra Arbejdstilsynet fordi de deltager i et projekt, er certificerede eller har fået en grøn smiley. 5 plejehjemsledere oplyser, at de har en intern audit på arbejdsmiljøområdet, nogle én gang om året andre to gange om året. En enkelt plejehjemsleder oplyser, at vi har pedeller, køkken og plejepersonale og fordi man i Arbejdstilsynet har organiseret sig, som man har, får vi besøg af tre forskellige hold... det virker noget særegent!!!! 18

20 9. Andre typer tilsyn og inspektioner De deltagende plejehjemsledere er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Har der været ført tilsyn/inspektion fra andre myndigheder i som f.eks. ombudsmandsinstitutionen eller tilsyn med elevatorer? Hvis ja, hvilke? 113 plejehjemsledere har besvaret spørgsmålet og 96 har undladt at svare. I figur 9.1 er de 113 plejehjems svar vist. Figur 9.1 Antal ekstra typer tilsyns- og inspektionsbesøg på plejehjem i 2011 = Antal plejehjem der i 2011 har haft ekstra typer af tilsyns-og inspektionsbesøg. Ekstra typer af tilsyns- og inspektionsbesøg omfatter besøg ud over besøg fra Sundhedsstyrelsen, kommunernes uanmeldte og anmeldte besøg, det lovpligtige brandtilsyn samt tilsyn fra Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet. Datagrundlag: Baseret på svar fra 209 plejehjemsledere, hvoraf 113 har svaret på spørgsmålet. Det skal pointeres, at plejehjemslederne ved besvarelsen af spørgsmålet om de ekstra typer tilsyns- og inspektionsbesøg ikke er blevet bedt om at angive antallet af besøg for hver type ekstra tilsyn. Antallet af tilsyn er således større end antallet af TYPER tilsyn. De andre tilsyns- og inspektionsbesøg som plejehjemmene opregner, omfatter: Elevatorer Varelifte og dørautomatik Hjælpemidler herunder personlifte 19

21 Alarmsystemer Ventilationsanlæg Vaskerimaskiner Busser og andre køretøjer Bygningssyn Kasseeftersyn og revision Ombudsmandsinstitutionen Dyreværnet Kommentarer til andre typer tilsyn og inspektioner Der er 42 plejehjemsledere, som kommenterer de ekstra tilsyn og inspektioner: 20 kommentarer vedrører plejehjemmenes ressourceforbrug. 22 kommentarer beskriver, hvordan den manglende koordinering griber forstyrrende ind i det daglige arbejde. Figur 9.2 Udvalgte citater fra plejehjemsledernes kommentarer til andre typer af tilsyn og inspektioner Figuren viser 8 citater udvalgt blandt kommentarerne fra de 42 plejehjemsledere, der har kommenteret de andre typer af tilsyn og inspektioner. Ressourceforbrug ( i alt 20 kommentarer) Det er den sammenlagte mængde af besøg og de krav der stilles til dokumentationen, der er tidskrævende - vis tillid og nøjes med stikprøve besøg. Vi har vel 8-10 ekstra tilsyn og inspektioner om året, de trækker tænder ud fordi arbejdet skal afbrydes og der skal ske en eller anden form for dokumentation. Manglende koordinering af tilsyn og inspektioner (i alt 22 kommentarer) Det er ikke altid tilsynet, der er det værste, det er mere måden og det, at de overlapper hinanden. Det er som at være til eksamen ved flere af tilsynene fremfor en læringsproces. Det virker ikke som det er beboernes hjem. Lovpligtige eftersyn kører i et fast rul; det omfatter elevatorer og det omfatter også et årligt tilsyn på loftlifte, der tjekkes igennem af sikkerhedsmæssige årsager. Det er et svært spørgsmål at svare på, for de fleste tilsyn og inspektioner kommer når det passer ind i de forskellige tilsynsfolks kalender. Det giver en rigtig dårlig tilrettelæggelse af vores arbejde. Vi har tilsyn om året med elevatorer, maskiner, telefoner. Problemet er, at de kommer hulter til bulter. 20

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2016 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2016...5 Plejecenter

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2014 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2014... 5 Plejecenter

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 15.01-2008 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 16.02-2009 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet J. nr.:4-17-213/4 P nr.: 1010524756 Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet Adresse: Rødovrevej 325,2610 Rødovre Kommune:Rødovre Leder: Flemming Høj Jermiin Dato for tilsynet: 27.januar 2009 Telefon: 3670

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 Tilsyn på ældrecentret: Sydvestvej Dato for tilsynsbesøg: 8. marts 2016 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010.

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010. Årsrapport Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010 5700 Svendborg Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 18 uanmeldte tilsynsbesøg på Tlf.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rødovre Kommune 2011 Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LAUST SØRENSEN [Tilsynet er aflagt d. 11. april 2016 af

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 4 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

KB indleder med kort information om, hvorfor vi er her.

KB indleder med kort information om, hvorfor vi er her. Anmeldt tilsyn på Åbakken i Thisted Kommune, 29. sept 2009. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold KB indleder med kort information om, hvorfor vi er her. Hvordan

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Plejecenter Birketoft Østergade Aulum Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Plejecenter Birketoft Østergade Aulum Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn A - Rapport Plejecenter/daghjem Sundhed og Ældre Dato: 08.09.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Plejecenter Birketoft Østergade

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre 13 + 20/11 2012 Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 Tilsyn på ældrecentret: Ældrecentret Dalvangen Dato for tilsynsbesøg: 29. februar 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-257/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Ishøj Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Lind plejecenter Hovedgaden 20, Lind 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Lind plejecenter Hovedgaden 20, Lind 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn A - Rapport Plejecenter/daghjem Sundhed og Ældre Dato: 18.08.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Lind plejecenter Hovedgaden 20, Lind 7400 Herning Gundi Halfmann

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 14. og 15. december 2016 af

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang J. nr.: 5-17-147/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Rosenvang Kommune: Adresse: Leder: Vordingborg Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg Ulla Krøger Dato for tilsynet: 06-12-2009 Telefon: 55362200 E-post: Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOSTEDET HØVEJEN...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle Brøndby.

Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle Brøndby. Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby E-mail: social@brondby.dk j.nr. 4-17-239/1/VIBR Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Demenscentret Mimosen

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Demenscentret Mimosen Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Demenscentret Mimosen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: De kommunale tilsynsrapporter

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Møllehøjen

Tilsynsrapport 2009 Møllehøjen J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2009 Møllehøjen Kommune: Adresse: Leder: Greve Kommune Møllehaven 2, Karlslunde, 2670 Greve Gitte Hansen Dato for tilsynet: 8. september 2009 Telefon: 4616 5600 E-post: Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg på Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 1 1. Indledning Kragsbjergløkke Plejecenters plejeboliger rummer 18

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem. Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen

Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem. Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen Plejehjemstilsynet Lovbaseret systematisk tilsyn siden 2002 Embedslæge-institutionerne ~ 5 regionale enheder

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2007. Gambo. Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø. Kommune: Nordfyn. Leder: Inge Toftegård. Dato for tilsynet: 02102007

Tilsynsrapport 2007. Gambo. Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø. Kommune: Nordfyn. Leder: Inge Toftegård. Dato for tilsynet: 02102007 Tilsynsrapport 2007 Gambo Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø Kommune: Nordfyn Leder: Inge Toftegård Dato for tilsynet: 02102007 Telefon: 64831331 E-post: ito@nordfynskommune.dk Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn i Rosenhaven, Klinkby udført den 30. september 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn i Rosenhaven, Klinkby udført den 30. september 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn i Rosenhaven, Klinkby udført den 30. september 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING 2011 Årsrapport 2010 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2010 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 23.4. 2013 Kernehuset-Engblommen Engbjerg 23, Snejbjerg 7400 Herning Leder: Chr. Christensen Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 25. og 26. november 2015 af

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældreområdet Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø Studekrogen Jonstrup Tilsynsbesøg den 8. september og 5. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have J. nr.: 5-17-130/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have Kommune: Adresse: Leder: Solrød Christians Torv 123, 2680 Solrød Strand Fung. Bitten Hansen Dato for tilsynet: 16-10-2009 Telefon: 3078

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Nordfyns Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50 Fax 72

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen.

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen. Uanmeldt tilsyn d. 23. juni 2009 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Synes der er gode pladsforhold, og at der er den

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere