Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub"

Transkript

1 MariagerHandest Veteranjernbane Dansk JernbaneKlub Beretning om driften 1. januar 31. december 2012 Banens 43. driftsår

2 MariagerHandest Veteranjernbane Dansk JernbaneKlub Beretning om driften 1. januar 31. december 2012 Året 2012 forløb desværre langtfra tilfredsstillende hverken hvad angår passagerbefordring eller omsætning. Passagertallet i plantogene, der jo er MHVJs kerneydelse, faldt med 18% til 7.446, mens antallet af rejsende i særtog faldt med hele 45% til blot 900. I alt er der befordret rejsende mod i Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende! Der er i 2012 ikke kørt personførende tog på fremmede banestrækninger, men MHVJs damplokomotiv HV 3 har i lighed med de foregående år fremført tog på Limfjordsbanen. Disse tog indgår ikke i MHVJs passagerstatistik. Derudover har MHVJ arrangeret udflugt for 60 medlemmer af Dansk JernbaneKlub med Ytogsmateriel på Odderbanen i december i forbindelse med udfasningen af Ytogene og ophøret at den egentlige privatbanedrift på strækningen. Midtjyske jernbaner var dog operatør på disse tog, og de indgår derfor heller ikke i MHVJs passagerstatistik. Den globale finansise præger tydeligvis stadig danskernes og vore potentielle feriegæsters ferievalg, og ikke bare MHVJ, men hele egnen oming Mariager Fjord har kunnet mærke følgerne i form af nedgang i omsætning. Og skønt sommervejret 2012 syntes absolut veteranbaneegnet, dvs. ikke for varmt og solrigt, formåede MHVJ ikke at gå imod den generelle udvikling. Vore kolleger ved de øvrige danske veteranbaner melder i øvrigt om nøjagtig samme tendens i 2012, hvilket dog på ingen måde gør resultatet mere acceptabelt, men dog mere forståeligt. Årsagen til det markante fald i særtog skal dog også søges et andet sted end i de generelle konjunkturer, idet Mariager station jo i hele foråret 2012 var under renovering og ombygning, hvilket dels lagde beslag på rigtig mange personaleressourcer, dels i praksis stort set umuliggjorde togkørsel med passagerer. Der blev derfor ikke gjort nogen aktiv indsats for at markedsføre og sælge særtog. MHVJs billetpriser blev i 2012 forhøjet med ca. 20%, primært som følge af kulprisernes himmelflugt. Omsætningen i plantogene steg således, men kun med 7% fra i 2011 til , hvilket er mindre end budgetteret. Særtogsomsætningen faldt med hele 79% fra i 2011 til , hvilket dog er mere end budgetteret (revideret budget). Det er ikke unormalt med store udsving fra år til år, når det drejer sig om særtog, og den store omsætning i 2011 hidrørte i ikke ringe grad fra filmoptagelser i Handest for SF Film til filmen Marie Krøyer med Bille August som instruktør samt en lokalhistorisk film om Jens Væver (snurrevodets opfinder). Det lavere passagertal medførte naturligt et fald i kioskomsætningen, og overskuddet blev på mod i I løbet af året er der modtaget bidrag og gaver fra MHVJs medlemmer og venner på i alt , og fra Ths. B. Thriges Fond er der modtaget til støtte for renoveringen af det dieselelektriske lokomotiv OHJ 40. Endelig er der efter oprydning solgt kasserede materialer (sot) for

3 Årets resultat blev et underskud på , mod budgetteret (revideret budget). Dette er selvsagt ikke noget acceptabelt resultat, og uanset at det som nævnt følger de generelle tendenser for veteranbanerne i Danmark, for egnen oming Mariager Fjord og for det danske samfund som helhed, det viser klart behov for i al fald justeringer af MHVJs produkt både på kort og lang sigt. Indledningsvis er det besluttet at opgive kørslen med plantog på tirsdag aftener i august, da disse tog har været meget dårligt besat. Ligeledes ophører de traditionelle juletog i begyndelsen af december, idet ressourcerne, både de mandskabsmæssige og de økonomiske, der bindes heri, slet ikke svarer til omsætningen. Til gengæld køres i 2013 som forsøg en dobbelttur med motortog hver lørdag eftermiddag i juli og august, ligesom der indlægges en ekstra køredag med damptog efter den sædvanlige plan den første søndag i skolernes efterårsferie. Og MHVJ vil også på én eller anden måde vise flaget ved juletid. Mariagerfjord Kommune og MHVJ blev i 2011 tildelt. 2,6 mill. af Transportministeriets særlige pulje til fremme af veteranbanekørsel den første egentlige statsstøtte til veterantog nogensinde. Beløbet blev givet til renovering af spor og flytning af drejeskiven på Mariager station med henblik på generel attraktivgørelse af stationsområdet, og entreprenørarbejdet blev udført i perioden november 2011 april MHVJ og kommunen leverede de fleste spormaterialer, og MHVJs medlemmer udførte et stort arbejde i forbindelse med optagningen af de gamle spor, renovering af sporskiftedele samt ikke mindst renoveringen af drejeskiven. Mariagerfjord Kommunen udførte administrative funktioner, forestod den økonomiske del af projektet, og endelig lod kommunen ansætte en projektleder til den overordnede koordinering af projektet. Som nævnt umuliggjorde sporarbejdet særtogskørsel i foråret, men anlæggene var så vidt færdige, at det var muligt at gennemføre plantogssæsonen, omend under lidt interimistiske former. Da stationens siingsanlægget var aflyst, måtte al kørsel ind og ud foregå som rangering, og overkørslen for Ny Havnevej måtte betjenes manuelt. Siings og overkørselsanlæg forventes dog fuldt i drift til start af plantogssæsonen 2013 primo juni, hvor også de øvrige manglende detaljer påregnes at være på plads. Derimod må den påtænkte etablering af depotspor samt kul og vandforsyningsanlæg øst for drejeskiven som ikke er den del af det tilskudsberettigede projekt forventes udskudt til efteråret, ligesom muligheden for etablering af en ny stationsbygning afventer mulig fremmed finansiering. Projektets afslutning markeres med et større arrangement den 30. juni Bevillingen fra Transportministeriet tyder på en stigende interesse og forståelse for banens kulturhistoriske betydning, og vi dvs. både kommunen og MHVJ håber naturligvis på, at der vil åbnes mulighed for hel eller delvis ekstern finansiering af den helt nødvendige renovering af selve banestrækningen MariagerFårup. Desværre synes de aktuelle signaler fra regering og Folketing ikke at pege i retning af en snarlig løsning fra den side Har året 2012 i forretningsmæssig henseende været et annus horribilis, må vi dog omvendt glæde os over, at vi har været forskånet for alvorlige driftsmæssige uheld og hændelser ved MHVJ. MHVJs damptog er fremført af damplokomotiverne HV 3 og VLTJ 7, som har klaret opgaverne, om end HV 3 i en periode har været ukampdygtig på grund af et afbrændt leje. I Viborg er der fortsat arbejdet med renoveringen af damplokomotivet SB 1, og undervognen nåede at blive stort set færdig, inden Banedanmark i efteråret pludselig afspærrede remisebygningen pga. fare for sammenstyrtning af tagkonstruktionen. At taget på remisen og bygningen i det hele taget er i dårlig stand efter mange års mangelfuld/manglende vedligeholdelse (trods bygningens status som fredet ), var vi godt klar over, men at det ligefrem skulle være nødvendigt at afspærre bygningen helt, samtidig med at der angiveligt blev udført betydelige forstærknings og afstivningsarbejder, kom bag på alle. Banedanmarks egne folk fraflyttede bygningskomplekset ved nytårstid, og bygningen

4 forventes overdraget til statens ejendomsselskab Freja med henblik på salg. Vi håber dog stadig på en fornuftig løsning, således at MHVJ kan genoptage arbejdet på SB 1, eventuelt under iagttagelse af særlige forholdsregler, indtil et fremtidigt salg af bygningen med påfølgende renovering og anden udnyttelse af denne sætter en endelig stopper for MHVJs mangeårige værkstedsaktiviteter på stedet. Diesellokomotivet VNJ D 12 blev hensat i 2011 med flere fejl på elsystemet og et afbrændt motorleje. På banens andet firkantede Frichslokomotiv, OHJ 40 er arbejdet med motorrenoveringen fortsat, samtidig med, at der er arbejdet på taget og på lokomotivets indre i øvrigt. MHVJ får stadig meget betydelig hjælp fra FRICHS i Horsens samt Viborg Elektro, som begge har ydet MHVJ uvurderlig bistand til projektet. Til hjælp til ekstern renovering af generator og banemotorer har MHVJ fra Ths. B. Thriges Fond modtaget støttebeløb på MHVJs tredje diesellokomotiv, HP 14 blev i foråret flyttet fra vinterhi i remisen i Langå tilbage til Midtjyske Jernbaners værksted i Odder, hvor MHVJs medlemmer ved stor velvilje fra Mjba fik en ekstraordinær mulighed for at arbejde videre med lokomotivet som følge af udskydelsen af den planlagte overgang til DSBdrift på Odderbanen. Efter en intensiv indsats henover sommer og efterår kunne lokomotivet startes op og køre de første meter for egen aft. Og ultimo november blev det slæbt til Handest, hvor de sidste arbejder, herunder montering af ruder, låger og aptering udføres. Med mindre der opstår uforudsete problemer, forventes lokomotivet afgivet til driften oming den 1. juli. Triangelvognene FFJ M 1210 og SB M 2 har atter i 2012 været ene om at køre alle MHVJs motortog. Gearkassen på M 2 viste svagheder i 2011 og måtte repareres, men vognen var køreklar til sæsonstart. Der er dog ingen tvivl om, at der er behov for større renoveringsarbejder på begge motorvogne, så snart indsættelsen af et diesellokomotiv gør det muligt af udtage dem af drift enkeltvis i lidt længere perioder. Vognene er løbende vedligeholdt, og den store renovering af HFHJ B 51 s bogier er afsluttet. Vognen nåede desværre kun en enkelt driftsdag, inden et afbrændt leje satte den ud af spillet. Skaden er dog udbedret, og vognen er atter afgivet til driften. TFJ C 7 har fået renoveret fjedre på et værksted i Sverige, og vognens indre er renoveret. Endvidere har AHB C 45 fået afdrejet hjul på et værksted i Århus. MHVJs troljer K 1 og nr. 75 var i 2011 ret driftsustabile, og i foråret 2012 besluttede bestyrelsen efter råd fra det værksted, der i 2002 havde indbygget avanceret elektronisk motorstyring på troljen for Odderbanen, at opgive at få den i drift igen. Det er aftalt med Midtjyske Jernbaner, som formelt ejer troljen, at den ophugges i Mariager ved MHVJs foranstaltning. I stedet satses helt på trolje 75, der i løbet af 2012 har gennemgået en meget omfattende renovering af såvel motor som trykluft, hydraulik og elsystem. Tillige er førerhuset renoveret, og troljen er opmalet i nye farver; rød, grå og sort. Der er anskaffet en ny (brugt) hydraulisk an, som dog skal gennemgå lovpligtigt 10årseftersyn inden montering. Med lidt held vil troljen der selvsagt er meget savnet til allehånde opgaver kunne sættes i drift i sommeren Til brug ved banestrækningens vedligeholdelse er der i 2012 i samarbejde med Mariagerfjord kommune anskaffet en brugt Rowitrack, dvs. et kombineret skinne/vejkøretøj, der kan påmonteres eksempelvis hegnsklipper, grøfterenser mv. Rowi en skal dog gennemgå et større eftersyn og opmaling, inden den kan sættes i drift. I sommeren og atter i novemberdecember er der udført omfattende beskæring og rydning af bevoksning langs banen. Arbejdet er udført af fa. Jens Jakobs Maskinudlejning, som tillige har indsamlet et større antal kasserede sveller langs banen; disse er kørt til destruktion hos miljøgodkendt modtager i Odense.

5 Som følge af sporets tilstand på enkelte steder blev der i foråret etableret hastighedsbegrænsning på 10 km/t tre steder på banestrækningen. Endvidere blev strækningshastigheden midlertidigt nedsat fra 45 til 30 km/t fra den 1. oktober 2012 som følge af sporets generelle tilstand. Det er desværre nok ikke den sidste hastighedsnedsættelse, vi kommer til at etablere, idet banens spor angiveligt er nedslidt og æver store ressourcer blot at holde i nødtørftig og sikker stand. Det er derfor helt nødvendigt, at der i løbet af en meget overskuelig periode findes økonomiske ressourcer til egentlig sporfornyelse med gode brugte skinner af sværere type end banens oprindelige spor på 24 kg/m. Desværre har vi gennem det seneste år set betydelige nedskæringer i de beløb, som staten bruger på tilsvarende kulturhistoriske formål, eksempelvis Den gamle By i Århus og Fregatten Jylland i Ebeltoft, og på den baggrund er der ikke basis for nogen større optimisme mht. finansiering denne vej. Det er dog selvsagt stadig vort mål, at der skal findes en løsning, og heldigvis er banens ejer, Mariagerfjord Kommune enig heri. Der vil derfor i løbet af 2013 blive iværksat tiltag med henblik på at afdække de reelle muligheder for ekstern finansiering af banerenoveringen. Af kommunens årlige budget for banevedligehold anvendes hovedparten i 2013 til udskiftning af sveller og opretning af spor, således at de tre nævnte ekstraordinære hastighedsnedsættelser kan ophæves. Tillige udskiftes et antal sveller i Handest, og der udkøres ballast på udvalgte steder på hele strækningen. Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift (Veteranbanebekendtgørelsen) fra 2010, har i både 2011 og 2012 medført omfattende ekstra administrativt arbejde samt betydelige frustrationer hos både MHVJ og landets øvrige veterantogsoperatører. Vi tror stadig, at reglerne er lavet med de allerbedste intentioner fra myndighedernes side og naturligvis uden ønske om at genere veterantogsfolket, og en række problemer er da også blevet afklaret i løbet af Dialogen med Trafikstyrelsen er heldigvis foregået i en god og konstruktiv ånd, og der er udsigt til, at vi i foråret 2013 opnår en endelig driftstilladelse gældende for en længere årrække. Men det står klart, at vi fremover må indstille os på at bruge langt mere af medlemmernes sparsomme tid på administrativt bøvl, hvilket tillige må forventes at have en negativ effekt på mulighederne for reuttering af nye aktive medlemmer, særligt til de administrative og ledelsesmæssige opgaver Denne beretning for året skal vanen tro sluttes med en stor tak til alle MHVJs samarbejdspartnere, kolleger, venner og støtter, der sammen med os i årets løb har siet Mariagerbanen som et kulturhistorisk mindesmærke af national betydning! En særlig tak skal rettes til Mariagerfjord Kommune, Trafikstyrelsen, Transportministeriet, Folketingets transportudvalg, Banedanmark, DSB, Aarsleff Rail, Fa. Karl Jensen, Jens Jakobs Maskinudlejning, Mariager Turistforening, Mariagerfjord Turistråd, Mariagers handelsstand, Handest forsamlingshus, Dansk JernbaneKlub, Mariager Remisekomite, vore kolleger i Danske Veterantogs Fællesrepræsentation, øvrige jernbane og sporvognsklubber, Arriva Tog, Midtjyske Jernbaner, landets øvrige privatbaner, Frichs A/S, Viborg Elektro, LAG Himmerland, Ths. B. Thriges Fond, frivillige hjælpere fra nær og fjern samt MHVJs tilsynsførende. Og tak til MHVJs egne medlemmer inklusive deres forstående familier, uden hvem MHVJ ikke fandtes! Lars Henning Jensen Driftsbestyrer

6 Passagertal Antal rejser i/på: /% /% /% /% Plantog Særtog Hjemmebane ialt Plantog Særtog Udebane i alt Ialt Flytning af HP 14 fra Langå til Odder (Foto: Ole Dalsgaard)

7 MariagerHandest Veteranjernbane, Dansk JernbaneKlub SE. nr Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2012 Resultatopgørelse for 2012 INDTÆGTER Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Jernbanedrift Kioskdrift Bidrag og gaver Andre indtægter Indtægter i alt UDGIFTER Administration og fællesudgifter Togfremførelse Damplokomotiver Diesellokomotiver og motorvogne Vognmateriel Arbejdskøretøjer Spor, signaler og faste anlæg Bygninger og lokaler Værksteder Andre udgifter Hensættelser Udgifter i alt Resultat indtægter minus udgifter (82.420) (10.000) Balance pr. 31. december 2012 AKTIVER Likvider Debitorer Bygninger Beholdninger I alt PASSIVER Kreditorer Hensættelser Egenkapital I alt

8 MariagerHandest Veteranjernbane Specifikationer til årsregnskabet 2012 INDTÆGTER Jernbanedrift Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Billetsalg, plantog , Lokale særtog , Særtog på andre strækninger Øvrige indtægter I alt Kioskdrift Varesalg , Varekøb negativt beløb (15.626,07) (21.390) Øvrige indtægter I alt Bidrag og gaver Bidrag fra medlemmer 3.683, Bidrag fra andre 1.452, Øvrige indtægter I alt Andre indtægter Salg af kasserede materialer , Øvrige indtægter I alt UDGIFTER Administration og fællesudgifter Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Telefon og porto 9.650, ,73 Kontorartikler 6.211,47 910,00 Kontorinventar Egen markedsføring , ,00 Salg af annoncer indtægt (24.500,00) (23.000,00) Ekstern markedsføring , ,17 Forsiing , ,25 Brand og redningsmateriel 8.616, ,50 Renter og gebyrer , ,76 Repræsentation , ,18 Møder og rejser , ,23 Kontingenter og abonnementer 3.950, ,00 Afsivninger Øvrige udgifter herunder jubilæum ,50 I alt

9 MariagerHandest Veteranjernbane Togfremførelse Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Kul , ,44 Brændolie , ,43 Benzin Smøre og pudsemidler , ,35 Vand Rengøringsmateriel og artikler 230,83 940,45 Særtogsomkostninger Leje af materiel Brand og redningsmateriel 9.036,25 Trafikforsiing , ,00 Øvrige udgifter I alt Nyanskaffelser Damplokomotiver Reparation og vedligeholdelse 5.527,45 Specialværktøj Øvrige udgifter I alt Diesellokomotiver og motorvogne Nyanskaffelser Reparation og vedligeholdelse , Specialværktøj Øvrige udgifter I alt Nyanskaffelser Vognmateriel Reparation og vedligeholdelse , Specialværktøj Øvrige udgifter I alt Nyanskaffelser Arbejdskøretøjer mv. Reparation og vedligeholdelse , Specialværktøj Øvrige udgifter I alt Spor, signaler og faste baneanlæg Nyanskaffelser Reparation og vedligeholdelse ,74 Specialværktøj Øvrige udgifter 459,37 I alt

10 MariagerHandest Veteranjernbane Nyanskaffelser Bygninger og lokaler Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Reparation og vedligeholdelse 140, Driftsinventar 650, El, vand og varmeforbrug , Skatter og afgifter 7.187, Ekstern husleje 7.700, Øvrige udgifter 3.208, I alt Lejeindtægt, Handest st. (35.550,25) (48.000) Reparation og vedligeholdelse, Handest st 390, Driftsinventar, Handest st. El, vand og varme, Handest st , Skatter og afgifter, Handest st , I alt (565) Bygninger og lokaler incl. Handest st Værksteder Reparation og vedligeholdelse Driftsinventar 2.754,49 Værktøj og maskiner , El, vand og varmeforbrug , Øvrige udgifter 1.234, I alt Andre udgifter Øvrige udgifter I alt Specifikation til udvalgte hensættelser Hensat til renovering af SB 1 Hensat primo ,64 Modtaget bidrag 1.000,00 Forbrugt i året løb (13.566,50) Ultimo saldo Hensat til byggeri i Mariager Hensat primo ,10 Årets bidrag Ultimo saldo

11 MariagerHandest Veteranjernbane AKTIVER 31. december 2012 LIKVIDER Regnskab 2012 Regnskab 2011 Sparekassen Kronjylland erhvervsedit , Likvider i alt DEBITORER Debitorer 5.900, BYGNINGER Remise/værksted i Mariager, ejendomsvurdering , Vognhallen i Handest, anskaffelsespris , Handest station, anskaffelsespris *) , Remiseudvidelse, aktiverede byggeudgifter , *) seneste vurdering: Bygninger i alt BEHOLDNINGER Beholdninger, opgjort til anskaffelsespriser Aktiver i alt PASSIVER 31. december 2012 KREDITORER Regnskab 2012 Regnskab 2011 Kreditforeningslån, Handest Diverse editorer Told og Skat (71) (2.529) Kreditorer i alt HENSÆTTELSER Hensat til byggeri i Mariager Hensat til RHJ M Hensat til HBS SM Hensat til renovering af SB Hensat til OHJ EGENKAPITAL Hensættelser i alt Saldo primo året Reguleringer (1.717) Årets underskud (82.420) Saldo ultimo året Passiver i alt

12 Kilometerstatistik 2012 Litra og nummer MHVJ MHVJ Udebane Udebane Ialt Tom/forspand Tom/forspand HV 3 451,4 0,0 0,0 66,0 517,4 SB 1 0,0 VLTJ 7 827,6 0,0 0,0 0,0 827,6 Damplokomotiver ialt 1279,0 0,0 0,0 66,0 1345,0 OHJ 40 0,0 HP 14 3,2 0,0 0,0 183,0 186,2 VLTJ Mx 26 * 0,0 0,0 732,1 0,0 732,1 Motorlokomotiver ialt 3,2 0,0 732,1 183,0 918,3 APB M 1 0,0 FFJ M ,8 763,6 0,0 0,0 1523,4 HBS SM 210 0,0 SB M 2 564,4 796,8 0,0 0,0 1361,2 Motorv. & skinnebus. 1324,2 1560,4 0,0 0,0 2884,6 AHB C ,2 1444,2 HBS E 235 0,0 0,0 HFHJ B ,6 246,6 HHJ C 27 0,0 0,0 HVJ C ,8 1211,8 TFJ C ,4 1394,4 VNJ C 25 83,0 83,0 Personvogne 0,0 4380,0 0,0 0,0 4380,0 AHJ EM ,4 481,4 MFVJ D 2 332,0 332,0 Post og rejsegodsv. 0,0 813,4 0,0 0,0 813,4 DSB PB ,2 33,2 DSB PB ,0 0,0 DSB ZE ,8 66,0 85,8 DSB GS ,0 0,0 FFJ T ,0 0,0 HHJ F 43 16,6 16,6 HV Q ,6 16,6 MHVJ Tg 32** 3,2 661,0 664,2 MHVJ Tg 33** 3,2 661,0 664,2 MHVJ Tg 34** 3,2 661,0 664,2 MHVJ HIMS 509** 0,0 0,0 Godsvogne 0,0 95,8 0,0 2049,0 2144,8 *: Køretøjet ejes/disponeres af andre operatører end DJK/MHVJ **: Heri ikke indregnet arbejdskørsel

13 Nøgletal 2012 Løbenr. Tekst Ændr. % 1 Antal medlemmer ved driftsårets udgang Banens længde, km 19,7 19,7 3 Banens driftslængde, km 19,7 19,7 4 Damplokomotiver Motorlokomotiver, rangertraktorer og troljer Motorvogne og skinnebusser (ledig) 8 (ledig) 9 Personvogne Post og rejsegodsvogne Godsvogne Kørte togkilometer 3.200, ,4 19 Udebane 149,4 732, heraf damplokomotiver 1.575, ,0 19 Udebane 146,9 0, heraf motorlokomotiver og rangertraktorer 306,2 3,2 99 Udebane 0,0 732,1 15 heraf motorvogne og skinnebusser 1.318, ,4 98 Udebane 0,0 0,0 16 (ledig) 17 Togkm pr. banekm (L12:L2) 159,2 132, Kørte vognakselkilometer , ,0 22 Udebane 132, , heraf personvogne, motorvogne og skinnebusser , ,0 1 Udebane 0,0 0,0 20 heraf post og rejsegodsvogne 2.883, ,8 44 Udebane 0,0 0,0 21 heraf godsvogne 1.455,2 191,6 87 Udebane 132, , Gennemsnitligt antal aksler pr. tog (L18:L12) 7,6 5,7 24 Udebane 0,0 5,6 23 ** Siddepladser i motor og personvogne Antal rejser på hjemmebane pr. km driftslængde (L24:L3) 538,1 423, Antal personkilometer ialt (hjemmebane) , , pr. km driftslængde (L26:L3) 8.527, , pr. togkilometer (L26:L12) 52,5 51, Gennemsnitslængde pr. rejse (L26:L24) 15,7 16, * Indtægt af personbefordringen (hjemmebane) , , pr. km driftslængde (L30:L3) , , pr. togkilometer (L30:12) 177,19 154, pr. rejse (L30:L24) 55,34 48, pr. personkilometer (L30:L26) 3,41 2,98 13

14 TOP SECRET

Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub

Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub - - - - - - - - - Beretning om driften 1. oktober 2001-31. december 2002 Banens 33. driftsår Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub Beretning

Læs mere

HV2 - Tenderlokomotiv Leverandør: Henschel & Sohn, Kassel Byggeår: 1928

HV2 - Tenderlokomotiv Leverandør: Henschel & Sohn, Kassel Byggeår: 1928 Materiel på Veteranbanen Bryrup Vrads (VBV) Følgende er en liste over det jernbanemateriel, som ejes af VBV, dets forhistorie og materiellets status. Banens materiel er i vid udstrækning repræsentativt

Læs mere

Rapport for anvendelsen af 2011-puljen til fremme af veterantogskørsel

Rapport for anvendelsen af 2011-puljen til fremme af veterantogskørsel Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 4178 0030 Fax 7262 6790 bm@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Rapport for anvendelsen af 2011-puljen til fremme af veterantogskørsel Notat 1.

Læs mere

D-maskinegruppen gennem 25 år

D-maskinegruppen gennem 25 år 20 2/2003 D-maskinegruppen gennem 25 år Den 8. februar 2003 er det 25 år siden, at DJK oprettede D-maskinegruppen. I denne anledning er D-maskinegruppen emnet for dette nummers fælles tema. Gruppen har

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland REGNSKAB FOR ÅRET 2008 11. januar 2009 Dette regnskab indeholder 13 sider Udarbejdet af Ole Jensen 1 Resultatopgørelse Note Regnskab 2008 Budget 2008 Sammenligningstal 2007 Indtægter Tilskud fra DOF 35,426,38

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen

OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen Personvognen OMB C 16 adskiller sig fra veterantogets øvrige vogne ved at være bygget på vognfabrikken Arløf i Malmø som byggede denne og andre vogne til privatbanen

Læs mere

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck Bryrup Vrads Thailandsk jernbane truck 1 Kære medlemmer i VMJK. Nu står sommeren for døren, dog er der problemer med sommer varmen, der er nok derfor, at vejret fra forårsmånederne genudsendes. I det sidste

Læs mere

Ajour Index... Dansk Jernbane-Klub Materielfortegnelse pr. 1. okt. 2003. 4 Ajour Ajour index 7/2003

Ajour Index... Dansk Jernbane-Klub Materielfortegnelse pr. 1. okt. 2003. 4 Ajour Ajour index 7/2003 Ajour Index... 4 Ajour Ajour index Dansk Jernbane-Klub Materielfortegnelse pr. 1. okt. 2003 Herover: Limfjordsbanens veterantog, fremført af damplokomotivet FFJ 34, afgår fra Aalborg station i juni 1998.

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Side 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4

Side 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4 Årsregnskab 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3-4 Resultatopgørelse for året 2016 Side 5 Balance pr. 31. december

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Grundejerforeningen RUDEHAVEN

Grundejerforeningen RUDEHAVEN Grundejerforeningen RUDEHAVEN Årsregnskab 2012/2013 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5-6 Balance 7 Noter til regnskabet 8-9 Side 2 PÅTEGNINGER

Læs mere

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 18.11.2011 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2011-2012 AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat 2011

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

NÆSTVED SPORTSRIDEKLUBS VENNER ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2015

NÆSTVED SPORTSRIDEKLUBS VENNER ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2015 NÆSTVED SPORTSRIDEKLUBS VENNER ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling Den 11. marts 2016 Dirigent Side 1 Indhold Side Bestyrelsens

Læs mere

Årsregnskab 2013. HØRVÆVSMUSEET PÅ KRENGERUP 2.013 2012 Difference

Årsregnskab 2013. HØRVÆVSMUSEET PÅ KRENGERUP 2.013 2012 Difference HØRVÆVSMUSEET PÅ KRENGERUP 2.013 2012 Difference Årsregnskab 2013 Beregnet antal gæster à 35,00 3.300 3734 DRIFTEN: Resultat 2012 Resultat 2011minus = mindre Kr. pr. beregnet gæst Indtægter: kr. Kr. Kr.

Læs mere

Regnskab 2008 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE. Indtægter Regnskab 2007 Regnskab 2008 Budget 2008 Noter.

Regnskab 2008 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE. Indtægter Regnskab 2007 Regnskab 2008 Budget 2008 Noter. ÅRSREGNSKAB 2008 Side 1 Regnskab 2008 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE Indtægter Regnskab 2007 Regnskab 2008 Budget 2008 Noter kt. Indtægter fra husejerne kr. kr. kr. 1010 Fællesbidrag

Læs mere

1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET

1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET 1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET Ungdom INDTÆGTER 1 Kontingent 384.000 168.520 162.490 6.030 2 Div. tilskud 435.000 220.405 138.378 82.027 3 Projektmidler 250.000 134.257 111.385 22.872 4 Indsamling,

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Aabenraa Veteranbane April 2015 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6

Aabenraa Veteranbane April 2015 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6 Aabenraa Veteranbane Historie Aabenraa Veteranbane blev hjemmehørende i Aabenraa 16. august 1999 og opstod på resterne af Tønder-Tinglev

Læs mere

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1 ERKLÆRING FRA VIRKSOMHEDENS LEDELSE Jeg skal hermed bekræfte, at bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede balance, er godkendte. Indehaver/direktør

Læs mere

Borup Fitness Årsregnskab 2014

Borup Fitness Årsregnskab 2014 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3 Erklæring om revision afgivet at foreningens interne revisorer 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Langå Vandværk AMBA Industridalen Langå. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december CVR-nr

Langå Vandværk AMBA Industridalen Langå. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december CVR-nr Langå Vandværk AMBA Industridalen 6 8870 Langå Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 CVR-nr. 26635152 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013 Note Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2013 2012 2014 INDTÆGTER Kontingent 1.904.037 1.902.715 1.921.444 1.785.000 Green-fee 208.395 225.000 226.767 225.000

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset.

Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset. Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Underskrifter: Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7. Sogn nr. 56. Nordjylland, menighederne i: Aalborg. 1610 København V Thisted

Underskrifter: Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7. Sogn nr. 56. Nordjylland, menighederne i: Aalborg. 1610 København V Thisted Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt fremsendes:

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Aktuel Budget Sidste år Budget PR/01-10 PR/01-10 PR/01-09 PR/01-11 Konto Navn 31/12-10 31/12-10 Afvigelse 31/12-09 31/12-11

Aktuel Budget Sidste år Budget PR/01-10 PR/01-10 PR/01-09 PR/01-11 Konto Navn 31/12-10 31/12-10 Afvigelse 31/12-09 31/12-11 Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:16 Side 1 Aktuel Sidste år 1115 Perriodisering primo -473.350,00-473.350,00-317.450,00 1120 Stævneindtægter -2.661.363,50-3.008.090,00 346.726,50-2.393.015,00 1125

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S Drifts- og skatteregnskab for Hjortnæs Møllelaug I/S 1. januar 2001 til 31. december 2001. 3. driftsår. Side 1 af 1 Driftsregnskab Indtægter. 2001 2000 Salg af el til BOE... 2.229.205,06 kr. Pristillæg...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Årsregnskab 2013/2014 (2.12.2014) Resultatopgørelse for perioden 01.10.13-30.09.14 Balance pr. 30.09.14 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Resultatopgørelse for

Læs mere

Referat. MHVJs ordinære generalforsamling. Til dirigent valgtes Jens Vestergaard (JV) på opfordring af driftsbestyreren.

Referat. MHVJs ordinære generalforsamling. Til dirigent valgtes Jens Vestergaard (JV) på opfordring af driftsbestyreren. Mariager-Handest Veteranjernbane 09.03.2009/MR Referat af MHVJs ordinære generalforsamling Søndag den 8. marts 2009 afholdtes i Sognegården i Mariager den ordinære generalforsamling for Mariager-Handest

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7 Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7 Resultatopgørelse for De 4 menigheder samlet Regnskab 2007 Budget 2008 Regnskab 2008 Budget 2009 INDTÆGTER 11050 Kirkeskat i alt (100%) 758.821,37

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2006-31/12 2006

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2006-31/12 2006 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2006-31/12 2006 Balance pr. 31/12 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis 1 Påtegning bestyrelsen 2 Revisionspåtegning 3

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 Vitten Forsamlingshus INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelle oplysninger 1 Regnskabspåtegning 2 Revisionspåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Arkiv: www.danskmodel.dk

Arkiv: www.danskmodel.dk DWA Hobby Nyhedsbrev januar 2008 Foto: Olaf Skov TKVJ åben godsvogn K 1710 m/ bremseplatform Lakeret i original brun farve med hvidt tryk. Passer perfekt til Hobbytrade s Q-vogne. Kan kun købes hos DWA

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Årsrapport 2004/05. Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14

Årsrapport 2004/05. Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14 Årsrapport 2004/05 Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14 1 Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Budget Budget 2004/05 2005/06 Regnskab

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse YNNN Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Indholdsfortegnelse Kassererens beretning 1 Resultatopgørelse 2015 2 Balance 2015 3 Budget 2016 4 Kassererens beretning Bestyrelsen har

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Formandens beretning på Blovstrødbanens generalforsamling den 17. marts 2012

Formandens beretning på Blovstrødbanens generalforsamling den 17. marts 2012 2011 Formandens beretning på Blovstrødbanens generalforsamling den 17. marts 2012 side 1 Idyllisk så det ud, den 5 te januar ved halv otte tiden om aftenen, hvor sneen dækkede landskabet, skodden var taget

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012. BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo---

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012. BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo--- ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo--- 201/5/25 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Ryslinge Vandværk, Andelsselskab Graabjergvej

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016 Filskov Energiselskab Amba Hjortlundvej 13 7200 Grindsted Drifts- og balancebudget for perioden 1. juli 2015-30. juni 2016 Til bestyrelsen i Filskov Energiselskab Amba Vi har opstillet budgettet til prisanmeldelse

Læs mere

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2010 1. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Boeslum Bakker Vandværk I/S. Vi anser den valgte regnskabspraksis for

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 E-mail: info@midtfynsvand.dk Bank: Danske Bank, Ringe Konto 4692 3584122013 Ringe den 24.11.2016 BEVÆGELSE

Læs mere

Kalø Golf Club. Regnskab for perioden

Kalø Golf Club. Regnskab for perioden Kalø Golf Club Regnskab for perioden 1. januar - 30. juni 2017 Beretning Bestyrelsen aflægger herved regnskab for første halvår af 2017. Regnskabet indeholder resultatopgørelse sammenlignet med budget

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Jacob Gades Allé 12A 6600 Vejen Telefon 75 36 00 31 Telefax 75 36 04 12 www.deloitte.dk Grindsted Gokart Klub CVR-nr. 12650183 Årsrapport

Læs mere

Regnskab for året 2009 Budgetforslag for året 2010

Regnskab for året 2009 Budgetforslag for året 2010 Indholdsfortegnelse Foreningen af lejlighedsejere under matrikel nr. 924 e, Aarhus købstads bygrunde Mejlgade 67 69, 8000 Århus C Regnskab for året 2009 Budgetforslag for året 2010 Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ. Budgetopfølgning. for perioden 01/01-30/06 2013

Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ. Budgetopfølgning. for perioden 01/01-30/06 2013 Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ Budgetopfølgning for perioden 01/01-30/06 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 108-750/MLS

Læs mere

Taulov Vandværk generalforsamling 2014 ÅRSREGNSKAB 2013. Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357

Taulov Vandværk generalforsamling 2014 ÅRSREGNSKAB 2013. Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357 ÅRSREGNSKAB 2013 Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357 BERETNING: I 2013 har Taulov Vandværk haft et ikke tilfredsstillende resultat på den primære drift med et underskud på knap 100.000 kroner før renter.

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 CVR. nr. 40 55 82 68 INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelsespåtegning Revisorpåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S Drifts- og skatteregnskab for Hjortnæs Møllelaug I/S CVR.: 2137 4881 1. januar 2015 til 31. december 2015. 17. driftsår. Side 1 af 8 Driftsregnskab Indtægter. 2015 2014 Salg af el... 1.068.941,95 kr. Pristillæg...

Læs mere

Med DJK på tur til Harzen...

Med DJK på tur til Harzen... 6/2002 33 Togkrydsning i Ilfeld. DJKs særtog til højre møder den lille motorvogn på vej mod Stiege. Med DJK på tur til Harzen... I dagene 12. 15. september arrangerede DJK Rejser igen en udlandstur. I

Læs mere

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 E-mail: info@midtfynsvand.dk Bank: Danske Bank, Ringe Konto 4692 3584122013 CVR nr.: 53 85 74 18 Ringe

Læs mere

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31.

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup CVR-nummer: 34 67 57 67 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. december 2015 3. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger... 3 Bestyrelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

REGNSKAB REGNSKABSÅR 2013. Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk. Resultatopgørelse, Balance og budgetter

REGNSKAB REGNSKABSÅR 2013. Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk. Resultatopgørelse, Balance og budgetter Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk Tlf. 59465919 E-mail: 2bjerg@mail.dk Web: www.gf-tobjerg.dk REGNSKAB REGNSKABSÅR 2013 Resultatopgørelse, Balance og budgetter

Læs mere