Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub"

Transkript

1 MariagerHandest Veteranjernbane Dansk JernbaneKlub Beretning om driften 1. januar 31. december 2012 Banens 43. driftsår

2 MariagerHandest Veteranjernbane Dansk JernbaneKlub Beretning om driften 1. januar 31. december 2012 Året 2012 forløb desværre langtfra tilfredsstillende hverken hvad angår passagerbefordring eller omsætning. Passagertallet i plantogene, der jo er MHVJs kerneydelse, faldt med 18% til 7.446, mens antallet af rejsende i særtog faldt med hele 45% til blot 900. I alt er der befordret rejsende mod i Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende! Der er i 2012 ikke kørt personførende tog på fremmede banestrækninger, men MHVJs damplokomotiv HV 3 har i lighed med de foregående år fremført tog på Limfjordsbanen. Disse tog indgår ikke i MHVJs passagerstatistik. Derudover har MHVJ arrangeret udflugt for 60 medlemmer af Dansk JernbaneKlub med Ytogsmateriel på Odderbanen i december i forbindelse med udfasningen af Ytogene og ophøret at den egentlige privatbanedrift på strækningen. Midtjyske jernbaner var dog operatør på disse tog, og de indgår derfor heller ikke i MHVJs passagerstatistik. Den globale finansise præger tydeligvis stadig danskernes og vore potentielle feriegæsters ferievalg, og ikke bare MHVJ, men hele egnen oming Mariager Fjord har kunnet mærke følgerne i form af nedgang i omsætning. Og skønt sommervejret 2012 syntes absolut veteranbaneegnet, dvs. ikke for varmt og solrigt, formåede MHVJ ikke at gå imod den generelle udvikling. Vore kolleger ved de øvrige danske veteranbaner melder i øvrigt om nøjagtig samme tendens i 2012, hvilket dog på ingen måde gør resultatet mere acceptabelt, men dog mere forståeligt. Årsagen til det markante fald i særtog skal dog også søges et andet sted end i de generelle konjunkturer, idet Mariager station jo i hele foråret 2012 var under renovering og ombygning, hvilket dels lagde beslag på rigtig mange personaleressourcer, dels i praksis stort set umuliggjorde togkørsel med passagerer. Der blev derfor ikke gjort nogen aktiv indsats for at markedsføre og sælge særtog. MHVJs billetpriser blev i 2012 forhøjet med ca. 20%, primært som følge af kulprisernes himmelflugt. Omsætningen i plantogene steg således, men kun med 7% fra i 2011 til , hvilket er mindre end budgetteret. Særtogsomsætningen faldt med hele 79% fra i 2011 til , hvilket dog er mere end budgetteret (revideret budget). Det er ikke unormalt med store udsving fra år til år, når det drejer sig om særtog, og den store omsætning i 2011 hidrørte i ikke ringe grad fra filmoptagelser i Handest for SF Film til filmen Marie Krøyer med Bille August som instruktør samt en lokalhistorisk film om Jens Væver (snurrevodets opfinder). Det lavere passagertal medførte naturligt et fald i kioskomsætningen, og overskuddet blev på mod i I løbet af året er der modtaget bidrag og gaver fra MHVJs medlemmer og venner på i alt , og fra Ths. B. Thriges Fond er der modtaget til støtte for renoveringen af det dieselelektriske lokomotiv OHJ 40. Endelig er der efter oprydning solgt kasserede materialer (sot) for

3 Årets resultat blev et underskud på , mod budgetteret (revideret budget). Dette er selvsagt ikke noget acceptabelt resultat, og uanset at det som nævnt følger de generelle tendenser for veteranbanerne i Danmark, for egnen oming Mariager Fjord og for det danske samfund som helhed, det viser klart behov for i al fald justeringer af MHVJs produkt både på kort og lang sigt. Indledningsvis er det besluttet at opgive kørslen med plantog på tirsdag aftener i august, da disse tog har været meget dårligt besat. Ligeledes ophører de traditionelle juletog i begyndelsen af december, idet ressourcerne, både de mandskabsmæssige og de økonomiske, der bindes heri, slet ikke svarer til omsætningen. Til gengæld køres i 2013 som forsøg en dobbelttur med motortog hver lørdag eftermiddag i juli og august, ligesom der indlægges en ekstra køredag med damptog efter den sædvanlige plan den første søndag i skolernes efterårsferie. Og MHVJ vil også på én eller anden måde vise flaget ved juletid. Mariagerfjord Kommune og MHVJ blev i 2011 tildelt. 2,6 mill. af Transportministeriets særlige pulje til fremme af veteranbanekørsel den første egentlige statsstøtte til veterantog nogensinde. Beløbet blev givet til renovering af spor og flytning af drejeskiven på Mariager station med henblik på generel attraktivgørelse af stationsområdet, og entreprenørarbejdet blev udført i perioden november 2011 april MHVJ og kommunen leverede de fleste spormaterialer, og MHVJs medlemmer udførte et stort arbejde i forbindelse med optagningen af de gamle spor, renovering af sporskiftedele samt ikke mindst renoveringen af drejeskiven. Mariagerfjord Kommunen udførte administrative funktioner, forestod den økonomiske del af projektet, og endelig lod kommunen ansætte en projektleder til den overordnede koordinering af projektet. Som nævnt umuliggjorde sporarbejdet særtogskørsel i foråret, men anlæggene var så vidt færdige, at det var muligt at gennemføre plantogssæsonen, omend under lidt interimistiske former. Da stationens siingsanlægget var aflyst, måtte al kørsel ind og ud foregå som rangering, og overkørslen for Ny Havnevej måtte betjenes manuelt. Siings og overkørselsanlæg forventes dog fuldt i drift til start af plantogssæsonen 2013 primo juni, hvor også de øvrige manglende detaljer påregnes at være på plads. Derimod må den påtænkte etablering af depotspor samt kul og vandforsyningsanlæg øst for drejeskiven som ikke er den del af det tilskudsberettigede projekt forventes udskudt til efteråret, ligesom muligheden for etablering af en ny stationsbygning afventer mulig fremmed finansiering. Projektets afslutning markeres med et større arrangement den 30. juni Bevillingen fra Transportministeriet tyder på en stigende interesse og forståelse for banens kulturhistoriske betydning, og vi dvs. både kommunen og MHVJ håber naturligvis på, at der vil åbnes mulighed for hel eller delvis ekstern finansiering af den helt nødvendige renovering af selve banestrækningen MariagerFårup. Desværre synes de aktuelle signaler fra regering og Folketing ikke at pege i retning af en snarlig løsning fra den side Har året 2012 i forretningsmæssig henseende været et annus horribilis, må vi dog omvendt glæde os over, at vi har været forskånet for alvorlige driftsmæssige uheld og hændelser ved MHVJ. MHVJs damptog er fremført af damplokomotiverne HV 3 og VLTJ 7, som har klaret opgaverne, om end HV 3 i en periode har været ukampdygtig på grund af et afbrændt leje. I Viborg er der fortsat arbejdet med renoveringen af damplokomotivet SB 1, og undervognen nåede at blive stort set færdig, inden Banedanmark i efteråret pludselig afspærrede remisebygningen pga. fare for sammenstyrtning af tagkonstruktionen. At taget på remisen og bygningen i det hele taget er i dårlig stand efter mange års mangelfuld/manglende vedligeholdelse (trods bygningens status som fredet ), var vi godt klar over, men at det ligefrem skulle være nødvendigt at afspærre bygningen helt, samtidig med at der angiveligt blev udført betydelige forstærknings og afstivningsarbejder, kom bag på alle. Banedanmarks egne folk fraflyttede bygningskomplekset ved nytårstid, og bygningen

4 forventes overdraget til statens ejendomsselskab Freja med henblik på salg. Vi håber dog stadig på en fornuftig løsning, således at MHVJ kan genoptage arbejdet på SB 1, eventuelt under iagttagelse af særlige forholdsregler, indtil et fremtidigt salg af bygningen med påfølgende renovering og anden udnyttelse af denne sætter en endelig stopper for MHVJs mangeårige værkstedsaktiviteter på stedet. Diesellokomotivet VNJ D 12 blev hensat i 2011 med flere fejl på elsystemet og et afbrændt motorleje. På banens andet firkantede Frichslokomotiv, OHJ 40 er arbejdet med motorrenoveringen fortsat, samtidig med, at der er arbejdet på taget og på lokomotivets indre i øvrigt. MHVJ får stadig meget betydelig hjælp fra FRICHS i Horsens samt Viborg Elektro, som begge har ydet MHVJ uvurderlig bistand til projektet. Til hjælp til ekstern renovering af generator og banemotorer har MHVJ fra Ths. B. Thriges Fond modtaget støttebeløb på MHVJs tredje diesellokomotiv, HP 14 blev i foråret flyttet fra vinterhi i remisen i Langå tilbage til Midtjyske Jernbaners værksted i Odder, hvor MHVJs medlemmer ved stor velvilje fra Mjba fik en ekstraordinær mulighed for at arbejde videre med lokomotivet som følge af udskydelsen af den planlagte overgang til DSBdrift på Odderbanen. Efter en intensiv indsats henover sommer og efterår kunne lokomotivet startes op og køre de første meter for egen aft. Og ultimo november blev det slæbt til Handest, hvor de sidste arbejder, herunder montering af ruder, låger og aptering udføres. Med mindre der opstår uforudsete problemer, forventes lokomotivet afgivet til driften oming den 1. juli. Triangelvognene FFJ M 1210 og SB M 2 har atter i 2012 været ene om at køre alle MHVJs motortog. Gearkassen på M 2 viste svagheder i 2011 og måtte repareres, men vognen var køreklar til sæsonstart. Der er dog ingen tvivl om, at der er behov for større renoveringsarbejder på begge motorvogne, så snart indsættelsen af et diesellokomotiv gør det muligt af udtage dem af drift enkeltvis i lidt længere perioder. Vognene er løbende vedligeholdt, og den store renovering af HFHJ B 51 s bogier er afsluttet. Vognen nåede desværre kun en enkelt driftsdag, inden et afbrændt leje satte den ud af spillet. Skaden er dog udbedret, og vognen er atter afgivet til driften. TFJ C 7 har fået renoveret fjedre på et værksted i Sverige, og vognens indre er renoveret. Endvidere har AHB C 45 fået afdrejet hjul på et værksted i Århus. MHVJs troljer K 1 og nr. 75 var i 2011 ret driftsustabile, og i foråret 2012 besluttede bestyrelsen efter råd fra det værksted, der i 2002 havde indbygget avanceret elektronisk motorstyring på troljen for Odderbanen, at opgive at få den i drift igen. Det er aftalt med Midtjyske Jernbaner, som formelt ejer troljen, at den ophugges i Mariager ved MHVJs foranstaltning. I stedet satses helt på trolje 75, der i løbet af 2012 har gennemgået en meget omfattende renovering af såvel motor som trykluft, hydraulik og elsystem. Tillige er førerhuset renoveret, og troljen er opmalet i nye farver; rød, grå og sort. Der er anskaffet en ny (brugt) hydraulisk an, som dog skal gennemgå lovpligtigt 10årseftersyn inden montering. Med lidt held vil troljen der selvsagt er meget savnet til allehånde opgaver kunne sættes i drift i sommeren Til brug ved banestrækningens vedligeholdelse er der i 2012 i samarbejde med Mariagerfjord kommune anskaffet en brugt Rowitrack, dvs. et kombineret skinne/vejkøretøj, der kan påmonteres eksempelvis hegnsklipper, grøfterenser mv. Rowi en skal dog gennemgå et større eftersyn og opmaling, inden den kan sættes i drift. I sommeren og atter i novemberdecember er der udført omfattende beskæring og rydning af bevoksning langs banen. Arbejdet er udført af fa. Jens Jakobs Maskinudlejning, som tillige har indsamlet et større antal kasserede sveller langs banen; disse er kørt til destruktion hos miljøgodkendt modtager i Odense.

5 Som følge af sporets tilstand på enkelte steder blev der i foråret etableret hastighedsbegrænsning på 10 km/t tre steder på banestrækningen. Endvidere blev strækningshastigheden midlertidigt nedsat fra 45 til 30 km/t fra den 1. oktober 2012 som følge af sporets generelle tilstand. Det er desværre nok ikke den sidste hastighedsnedsættelse, vi kommer til at etablere, idet banens spor angiveligt er nedslidt og æver store ressourcer blot at holde i nødtørftig og sikker stand. Det er derfor helt nødvendigt, at der i løbet af en meget overskuelig periode findes økonomiske ressourcer til egentlig sporfornyelse med gode brugte skinner af sværere type end banens oprindelige spor på 24 kg/m. Desværre har vi gennem det seneste år set betydelige nedskæringer i de beløb, som staten bruger på tilsvarende kulturhistoriske formål, eksempelvis Den gamle By i Århus og Fregatten Jylland i Ebeltoft, og på den baggrund er der ikke basis for nogen større optimisme mht. finansiering denne vej. Det er dog selvsagt stadig vort mål, at der skal findes en løsning, og heldigvis er banens ejer, Mariagerfjord Kommune enig heri. Der vil derfor i løbet af 2013 blive iværksat tiltag med henblik på at afdække de reelle muligheder for ekstern finansiering af banerenoveringen. Af kommunens årlige budget for banevedligehold anvendes hovedparten i 2013 til udskiftning af sveller og opretning af spor, således at de tre nævnte ekstraordinære hastighedsnedsættelser kan ophæves. Tillige udskiftes et antal sveller i Handest, og der udkøres ballast på udvalgte steder på hele strækningen. Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift (Veteranbanebekendtgørelsen) fra 2010, har i både 2011 og 2012 medført omfattende ekstra administrativt arbejde samt betydelige frustrationer hos både MHVJ og landets øvrige veterantogsoperatører. Vi tror stadig, at reglerne er lavet med de allerbedste intentioner fra myndighedernes side og naturligvis uden ønske om at genere veterantogsfolket, og en række problemer er da også blevet afklaret i løbet af Dialogen med Trafikstyrelsen er heldigvis foregået i en god og konstruktiv ånd, og der er udsigt til, at vi i foråret 2013 opnår en endelig driftstilladelse gældende for en længere årrække. Men det står klart, at vi fremover må indstille os på at bruge langt mere af medlemmernes sparsomme tid på administrativt bøvl, hvilket tillige må forventes at have en negativ effekt på mulighederne for reuttering af nye aktive medlemmer, særligt til de administrative og ledelsesmæssige opgaver Denne beretning for året skal vanen tro sluttes med en stor tak til alle MHVJs samarbejdspartnere, kolleger, venner og støtter, der sammen med os i årets løb har siet Mariagerbanen som et kulturhistorisk mindesmærke af national betydning! En særlig tak skal rettes til Mariagerfjord Kommune, Trafikstyrelsen, Transportministeriet, Folketingets transportudvalg, Banedanmark, DSB, Aarsleff Rail, Fa. Karl Jensen, Jens Jakobs Maskinudlejning, Mariager Turistforening, Mariagerfjord Turistråd, Mariagers handelsstand, Handest forsamlingshus, Dansk JernbaneKlub, Mariager Remisekomite, vore kolleger i Danske Veterantogs Fællesrepræsentation, øvrige jernbane og sporvognsklubber, Arriva Tog, Midtjyske Jernbaner, landets øvrige privatbaner, Frichs A/S, Viborg Elektro, LAG Himmerland, Ths. B. Thriges Fond, frivillige hjælpere fra nær og fjern samt MHVJs tilsynsførende. Og tak til MHVJs egne medlemmer inklusive deres forstående familier, uden hvem MHVJ ikke fandtes! Lars Henning Jensen Driftsbestyrer

6 Passagertal Antal rejser i/på: /% /% /% /% Plantog Særtog Hjemmebane ialt Plantog Særtog Udebane i alt Ialt Flytning af HP 14 fra Langå til Odder (Foto: Ole Dalsgaard)

7 MariagerHandest Veteranjernbane, Dansk JernbaneKlub SE. nr Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2012 Resultatopgørelse for 2012 INDTÆGTER Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Jernbanedrift Kioskdrift Bidrag og gaver Andre indtægter Indtægter i alt UDGIFTER Administration og fællesudgifter Togfremførelse Damplokomotiver Diesellokomotiver og motorvogne Vognmateriel Arbejdskøretøjer Spor, signaler og faste anlæg Bygninger og lokaler Værksteder Andre udgifter Hensættelser Udgifter i alt Resultat indtægter minus udgifter (82.420) (10.000) Balance pr. 31. december 2012 AKTIVER Likvider Debitorer Bygninger Beholdninger I alt PASSIVER Kreditorer Hensættelser Egenkapital I alt

8 MariagerHandest Veteranjernbane Specifikationer til årsregnskabet 2012 INDTÆGTER Jernbanedrift Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Billetsalg, plantog , Lokale særtog , Særtog på andre strækninger Øvrige indtægter I alt Kioskdrift Varesalg , Varekøb negativt beløb (15.626,07) (21.390) Øvrige indtægter I alt Bidrag og gaver Bidrag fra medlemmer 3.683, Bidrag fra andre 1.452, Øvrige indtægter I alt Andre indtægter Salg af kasserede materialer , Øvrige indtægter I alt UDGIFTER Administration og fællesudgifter Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Telefon og porto 9.650, ,73 Kontorartikler 6.211,47 910,00 Kontorinventar Egen markedsføring , ,00 Salg af annoncer indtægt (24.500,00) (23.000,00) Ekstern markedsføring , ,17 Forsiing , ,25 Brand og redningsmateriel 8.616, ,50 Renter og gebyrer , ,76 Repræsentation , ,18 Møder og rejser , ,23 Kontingenter og abonnementer 3.950, ,00 Afsivninger Øvrige udgifter herunder jubilæum ,50 I alt

9 MariagerHandest Veteranjernbane Togfremførelse Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Kul , ,44 Brændolie , ,43 Benzin Smøre og pudsemidler , ,35 Vand Rengøringsmateriel og artikler 230,83 940,45 Særtogsomkostninger Leje af materiel Brand og redningsmateriel 9.036,25 Trafikforsiing , ,00 Øvrige udgifter I alt Nyanskaffelser Damplokomotiver Reparation og vedligeholdelse 5.527,45 Specialværktøj Øvrige udgifter I alt Diesellokomotiver og motorvogne Nyanskaffelser Reparation og vedligeholdelse , Specialværktøj Øvrige udgifter I alt Nyanskaffelser Vognmateriel Reparation og vedligeholdelse , Specialværktøj Øvrige udgifter I alt Nyanskaffelser Arbejdskøretøjer mv. Reparation og vedligeholdelse , Specialværktøj Øvrige udgifter I alt Spor, signaler og faste baneanlæg Nyanskaffelser Reparation og vedligeholdelse ,74 Specialværktøj Øvrige udgifter 459,37 I alt

10 MariagerHandest Veteranjernbane Nyanskaffelser Bygninger og lokaler Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Reparation og vedligeholdelse 140, Driftsinventar 650, El, vand og varmeforbrug , Skatter og afgifter 7.187, Ekstern husleje 7.700, Øvrige udgifter 3.208, I alt Lejeindtægt, Handest st. (35.550,25) (48.000) Reparation og vedligeholdelse, Handest st 390, Driftsinventar, Handest st. El, vand og varme, Handest st , Skatter og afgifter, Handest st , I alt (565) Bygninger og lokaler incl. Handest st Værksteder Reparation og vedligeholdelse Driftsinventar 2.754,49 Værktøj og maskiner , El, vand og varmeforbrug , Øvrige udgifter 1.234, I alt Andre udgifter Øvrige udgifter I alt Specifikation til udvalgte hensættelser Hensat til renovering af SB 1 Hensat primo ,64 Modtaget bidrag 1.000,00 Forbrugt i året løb (13.566,50) Ultimo saldo Hensat til byggeri i Mariager Hensat primo ,10 Årets bidrag Ultimo saldo

11 MariagerHandest Veteranjernbane AKTIVER 31. december 2012 LIKVIDER Regnskab 2012 Regnskab 2011 Sparekassen Kronjylland erhvervsedit , Likvider i alt DEBITORER Debitorer 5.900, BYGNINGER Remise/værksted i Mariager, ejendomsvurdering , Vognhallen i Handest, anskaffelsespris , Handest station, anskaffelsespris *) , Remiseudvidelse, aktiverede byggeudgifter , *) seneste vurdering: Bygninger i alt BEHOLDNINGER Beholdninger, opgjort til anskaffelsespriser Aktiver i alt PASSIVER 31. december 2012 KREDITORER Regnskab 2012 Regnskab 2011 Kreditforeningslån, Handest Diverse editorer Told og Skat (71) (2.529) Kreditorer i alt HENSÆTTELSER Hensat til byggeri i Mariager Hensat til RHJ M Hensat til HBS SM Hensat til renovering af SB Hensat til OHJ EGENKAPITAL Hensættelser i alt Saldo primo året Reguleringer (1.717) Årets underskud (82.420) Saldo ultimo året Passiver i alt

12 Kilometerstatistik 2012 Litra og nummer MHVJ MHVJ Udebane Udebane Ialt Tom/forspand Tom/forspand HV 3 451,4 0,0 0,0 66,0 517,4 SB 1 0,0 VLTJ 7 827,6 0,0 0,0 0,0 827,6 Damplokomotiver ialt 1279,0 0,0 0,0 66,0 1345,0 OHJ 40 0,0 HP 14 3,2 0,0 0,0 183,0 186,2 VLTJ Mx 26 * 0,0 0,0 732,1 0,0 732,1 Motorlokomotiver ialt 3,2 0,0 732,1 183,0 918,3 APB M 1 0,0 FFJ M ,8 763,6 0,0 0,0 1523,4 HBS SM 210 0,0 SB M 2 564,4 796,8 0,0 0,0 1361,2 Motorv. & skinnebus. 1324,2 1560,4 0,0 0,0 2884,6 AHB C ,2 1444,2 HBS E 235 0,0 0,0 HFHJ B ,6 246,6 HHJ C 27 0,0 0,0 HVJ C ,8 1211,8 TFJ C ,4 1394,4 VNJ C 25 83,0 83,0 Personvogne 0,0 4380,0 0,0 0,0 4380,0 AHJ EM ,4 481,4 MFVJ D 2 332,0 332,0 Post og rejsegodsv. 0,0 813,4 0,0 0,0 813,4 DSB PB ,2 33,2 DSB PB ,0 0,0 DSB ZE ,8 66,0 85,8 DSB GS ,0 0,0 FFJ T ,0 0,0 HHJ F 43 16,6 16,6 HV Q ,6 16,6 MHVJ Tg 32** 3,2 661,0 664,2 MHVJ Tg 33** 3,2 661,0 664,2 MHVJ Tg 34** 3,2 661,0 664,2 MHVJ HIMS 509** 0,0 0,0 Godsvogne 0,0 95,8 0,0 2049,0 2144,8 *: Køretøjet ejes/disponeres af andre operatører end DJK/MHVJ **: Heri ikke indregnet arbejdskørsel

13 Nøgletal 2012 Løbenr. Tekst Ændr. % 1 Antal medlemmer ved driftsårets udgang Banens længde, km 19,7 19,7 3 Banens driftslængde, km 19,7 19,7 4 Damplokomotiver Motorlokomotiver, rangertraktorer og troljer Motorvogne og skinnebusser (ledig) 8 (ledig) 9 Personvogne Post og rejsegodsvogne Godsvogne Kørte togkilometer 3.200, ,4 19 Udebane 149,4 732, heraf damplokomotiver 1.575, ,0 19 Udebane 146,9 0, heraf motorlokomotiver og rangertraktorer 306,2 3,2 99 Udebane 0,0 732,1 15 heraf motorvogne og skinnebusser 1.318, ,4 98 Udebane 0,0 0,0 16 (ledig) 17 Togkm pr. banekm (L12:L2) 159,2 132, Kørte vognakselkilometer , ,0 22 Udebane 132, , heraf personvogne, motorvogne og skinnebusser , ,0 1 Udebane 0,0 0,0 20 heraf post og rejsegodsvogne 2.883, ,8 44 Udebane 0,0 0,0 21 heraf godsvogne 1.455,2 191,6 87 Udebane 132, , Gennemsnitligt antal aksler pr. tog (L18:L12) 7,6 5,7 24 Udebane 0,0 5,6 23 ** Siddepladser i motor og personvogne Antal rejser på hjemmebane pr. km driftslængde (L24:L3) 538,1 423, Antal personkilometer ialt (hjemmebane) , , pr. km driftslængde (L26:L3) 8.527, , pr. togkilometer (L26:L12) 52,5 51, Gennemsnitslængde pr. rejse (L26:L24) 15,7 16, * Indtægt af personbefordringen (hjemmebane) , , pr. km driftslængde (L30:L3) , , pr. togkilometer (L30:12) 177,19 154, pr. rejse (L30:L24) 55,34 48, pr. personkilometer (L30:L26) 3,41 2,98 13

14 TOP SECRET

3 DSB Årsrapport 2012

3 DSB Årsrapport 2012 2 3 DSB Årsrapport 2012 4 5 Indhold Forord 6 Den store sammenhæng 8 Produktivitet 9 Rettidighed 10 Kunder 10 Omdømme 12 Trafikkontrakter 12 Materielsituation 12 Udland 13 Ny DSB-lov 14 Beretning og Årsregnskab

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU. Udstillingen i Køge det tyske anlæg studeres. Side 1 af 29

Nyhedsbrev fra DMJU. Udstillingen i Køge det tyske anlæg studeres. Side 1 af 29 Nyhedsbrev fra DMJU. 4. årgang nr. 12 juni 2013 Udstillingen i Køge det tyske anlæg studeres. Side 1 af 29 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med over 80 medlemsklubber. Disse klu landsorganisation

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 ÅRS- RAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 6 Forord Indhold Forord... 8 Den store sammenhæng... 13 Kultur & Stategi... 13 Formålet med DSB... 13 Vores løfter... 13 Strategisk rejse... 13 Der skal

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

3 DSB årsrapport 2011

3 DSB årsrapport 2011 3 DSB årsrapport 2011 5 DSB - Nu og i fremtiden 3 Forord 6 DSB Nu og i fremtiden 9 DSB - Nu På og sporet i fremtiden af 2011 6 11 Forord Tog til tiden 10 12 DSB Kunder Nu og i fremtiden 12 15 På sporet

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Beretning for 2011 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Aldrig har vi haft større omsætning end i år. Den slog sidste års rekord med næsten 1 million. Det vil Henning i sin aflæggelses

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen.

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Det er urealistisk at tro, at de seneste års økonomiske krise er overstået. Der er stadig mange virksomheder, som har det svært

Læs mere

Det 13. årsmøde. Færgekredsen Scandlines

Det 13. årsmøde. Færgekredsen Scandlines Det 13. årsmøde I Færgekredsen Scandlines afholdes Tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 13.30 I Navigatørernes hus Havnegade 55, 1058 København K. Efter årsmødet - cirka kl. 1700 - er kredsen vært ved et måltid

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. DMJU 5. årgang nr. 18 nove november 2014 Detaljer drøftes og erfaringer udveksles. Fra spor 1 messen i Rolfhallen på Fyn Side 1 af 34 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med 93

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen Se artiklen inde i bladet 205 Marts Formandens beretning for året

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for perioden okt. 2008 - jan. 2010

Bestyrelsens beretning for perioden okt. 2008 - jan. 2010 Bestyrelsens beretning for perioden okt. 2008 - jan. 2010 Et begivnehdesrigt år er omme for foreningen. Et år der frem mod Klimatopmødet i december helt og aldelse blev domineret af Klodemosaikken, med

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere