Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub"

Transkript

1 MariagerHandest Veteranjernbane Dansk JernbaneKlub Beretning om driften 1. januar 31. december 2012 Banens 43. driftsår

2 MariagerHandest Veteranjernbane Dansk JernbaneKlub Beretning om driften 1. januar 31. december 2012 Året 2012 forløb desværre langtfra tilfredsstillende hverken hvad angår passagerbefordring eller omsætning. Passagertallet i plantogene, der jo er MHVJs kerneydelse, faldt med 18% til 7.446, mens antallet af rejsende i særtog faldt med hele 45% til blot 900. I alt er der befordret rejsende mod i Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende! Der er i 2012 ikke kørt personførende tog på fremmede banestrækninger, men MHVJs damplokomotiv HV 3 har i lighed med de foregående år fremført tog på Limfjordsbanen. Disse tog indgår ikke i MHVJs passagerstatistik. Derudover har MHVJ arrangeret udflugt for 60 medlemmer af Dansk JernbaneKlub med Ytogsmateriel på Odderbanen i december i forbindelse med udfasningen af Ytogene og ophøret at den egentlige privatbanedrift på strækningen. Midtjyske jernbaner var dog operatør på disse tog, og de indgår derfor heller ikke i MHVJs passagerstatistik. Den globale finansise præger tydeligvis stadig danskernes og vore potentielle feriegæsters ferievalg, og ikke bare MHVJ, men hele egnen oming Mariager Fjord har kunnet mærke følgerne i form af nedgang i omsætning. Og skønt sommervejret 2012 syntes absolut veteranbaneegnet, dvs. ikke for varmt og solrigt, formåede MHVJ ikke at gå imod den generelle udvikling. Vore kolleger ved de øvrige danske veteranbaner melder i øvrigt om nøjagtig samme tendens i 2012, hvilket dog på ingen måde gør resultatet mere acceptabelt, men dog mere forståeligt. Årsagen til det markante fald i særtog skal dog også søges et andet sted end i de generelle konjunkturer, idet Mariager station jo i hele foråret 2012 var under renovering og ombygning, hvilket dels lagde beslag på rigtig mange personaleressourcer, dels i praksis stort set umuliggjorde togkørsel med passagerer. Der blev derfor ikke gjort nogen aktiv indsats for at markedsføre og sælge særtog. MHVJs billetpriser blev i 2012 forhøjet med ca. 20%, primært som følge af kulprisernes himmelflugt. Omsætningen i plantogene steg således, men kun med 7% fra i 2011 til , hvilket er mindre end budgetteret. Særtogsomsætningen faldt med hele 79% fra i 2011 til , hvilket dog er mere end budgetteret (revideret budget). Det er ikke unormalt med store udsving fra år til år, når det drejer sig om særtog, og den store omsætning i 2011 hidrørte i ikke ringe grad fra filmoptagelser i Handest for SF Film til filmen Marie Krøyer med Bille August som instruktør samt en lokalhistorisk film om Jens Væver (snurrevodets opfinder). Det lavere passagertal medførte naturligt et fald i kioskomsætningen, og overskuddet blev på mod i I løbet af året er der modtaget bidrag og gaver fra MHVJs medlemmer og venner på i alt , og fra Ths. B. Thriges Fond er der modtaget til støtte for renoveringen af det dieselelektriske lokomotiv OHJ 40. Endelig er der efter oprydning solgt kasserede materialer (sot) for

3 Årets resultat blev et underskud på , mod budgetteret (revideret budget). Dette er selvsagt ikke noget acceptabelt resultat, og uanset at det som nævnt følger de generelle tendenser for veteranbanerne i Danmark, for egnen oming Mariager Fjord og for det danske samfund som helhed, det viser klart behov for i al fald justeringer af MHVJs produkt både på kort og lang sigt. Indledningsvis er det besluttet at opgive kørslen med plantog på tirsdag aftener i august, da disse tog har været meget dårligt besat. Ligeledes ophører de traditionelle juletog i begyndelsen af december, idet ressourcerne, både de mandskabsmæssige og de økonomiske, der bindes heri, slet ikke svarer til omsætningen. Til gengæld køres i 2013 som forsøg en dobbelttur med motortog hver lørdag eftermiddag i juli og august, ligesom der indlægges en ekstra køredag med damptog efter den sædvanlige plan den første søndag i skolernes efterårsferie. Og MHVJ vil også på én eller anden måde vise flaget ved juletid. Mariagerfjord Kommune og MHVJ blev i 2011 tildelt. 2,6 mill. af Transportministeriets særlige pulje til fremme af veteranbanekørsel den første egentlige statsstøtte til veterantog nogensinde. Beløbet blev givet til renovering af spor og flytning af drejeskiven på Mariager station med henblik på generel attraktivgørelse af stationsområdet, og entreprenørarbejdet blev udført i perioden november 2011 april MHVJ og kommunen leverede de fleste spormaterialer, og MHVJs medlemmer udførte et stort arbejde i forbindelse med optagningen af de gamle spor, renovering af sporskiftedele samt ikke mindst renoveringen af drejeskiven. Mariagerfjord Kommunen udførte administrative funktioner, forestod den økonomiske del af projektet, og endelig lod kommunen ansætte en projektleder til den overordnede koordinering af projektet. Som nævnt umuliggjorde sporarbejdet særtogskørsel i foråret, men anlæggene var så vidt færdige, at det var muligt at gennemføre plantogssæsonen, omend under lidt interimistiske former. Da stationens siingsanlægget var aflyst, måtte al kørsel ind og ud foregå som rangering, og overkørslen for Ny Havnevej måtte betjenes manuelt. Siings og overkørselsanlæg forventes dog fuldt i drift til start af plantogssæsonen 2013 primo juni, hvor også de øvrige manglende detaljer påregnes at være på plads. Derimod må den påtænkte etablering af depotspor samt kul og vandforsyningsanlæg øst for drejeskiven som ikke er den del af det tilskudsberettigede projekt forventes udskudt til efteråret, ligesom muligheden for etablering af en ny stationsbygning afventer mulig fremmed finansiering. Projektets afslutning markeres med et større arrangement den 30. juni Bevillingen fra Transportministeriet tyder på en stigende interesse og forståelse for banens kulturhistoriske betydning, og vi dvs. både kommunen og MHVJ håber naturligvis på, at der vil åbnes mulighed for hel eller delvis ekstern finansiering af den helt nødvendige renovering af selve banestrækningen MariagerFårup. Desværre synes de aktuelle signaler fra regering og Folketing ikke at pege i retning af en snarlig løsning fra den side Har året 2012 i forretningsmæssig henseende været et annus horribilis, må vi dog omvendt glæde os over, at vi har været forskånet for alvorlige driftsmæssige uheld og hændelser ved MHVJ. MHVJs damptog er fremført af damplokomotiverne HV 3 og VLTJ 7, som har klaret opgaverne, om end HV 3 i en periode har været ukampdygtig på grund af et afbrændt leje. I Viborg er der fortsat arbejdet med renoveringen af damplokomotivet SB 1, og undervognen nåede at blive stort set færdig, inden Banedanmark i efteråret pludselig afspærrede remisebygningen pga. fare for sammenstyrtning af tagkonstruktionen. At taget på remisen og bygningen i det hele taget er i dårlig stand efter mange års mangelfuld/manglende vedligeholdelse (trods bygningens status som fredet ), var vi godt klar over, men at det ligefrem skulle være nødvendigt at afspærre bygningen helt, samtidig med at der angiveligt blev udført betydelige forstærknings og afstivningsarbejder, kom bag på alle. Banedanmarks egne folk fraflyttede bygningskomplekset ved nytårstid, og bygningen

4 forventes overdraget til statens ejendomsselskab Freja med henblik på salg. Vi håber dog stadig på en fornuftig løsning, således at MHVJ kan genoptage arbejdet på SB 1, eventuelt under iagttagelse af særlige forholdsregler, indtil et fremtidigt salg af bygningen med påfølgende renovering og anden udnyttelse af denne sætter en endelig stopper for MHVJs mangeårige værkstedsaktiviteter på stedet. Diesellokomotivet VNJ D 12 blev hensat i 2011 med flere fejl på elsystemet og et afbrændt motorleje. På banens andet firkantede Frichslokomotiv, OHJ 40 er arbejdet med motorrenoveringen fortsat, samtidig med, at der er arbejdet på taget og på lokomotivets indre i øvrigt. MHVJ får stadig meget betydelig hjælp fra FRICHS i Horsens samt Viborg Elektro, som begge har ydet MHVJ uvurderlig bistand til projektet. Til hjælp til ekstern renovering af generator og banemotorer har MHVJ fra Ths. B. Thriges Fond modtaget støttebeløb på MHVJs tredje diesellokomotiv, HP 14 blev i foråret flyttet fra vinterhi i remisen i Langå tilbage til Midtjyske Jernbaners værksted i Odder, hvor MHVJs medlemmer ved stor velvilje fra Mjba fik en ekstraordinær mulighed for at arbejde videre med lokomotivet som følge af udskydelsen af den planlagte overgang til DSBdrift på Odderbanen. Efter en intensiv indsats henover sommer og efterår kunne lokomotivet startes op og køre de første meter for egen aft. Og ultimo november blev det slæbt til Handest, hvor de sidste arbejder, herunder montering af ruder, låger og aptering udføres. Med mindre der opstår uforudsete problemer, forventes lokomotivet afgivet til driften oming den 1. juli. Triangelvognene FFJ M 1210 og SB M 2 har atter i 2012 været ene om at køre alle MHVJs motortog. Gearkassen på M 2 viste svagheder i 2011 og måtte repareres, men vognen var køreklar til sæsonstart. Der er dog ingen tvivl om, at der er behov for større renoveringsarbejder på begge motorvogne, så snart indsættelsen af et diesellokomotiv gør det muligt af udtage dem af drift enkeltvis i lidt længere perioder. Vognene er løbende vedligeholdt, og den store renovering af HFHJ B 51 s bogier er afsluttet. Vognen nåede desværre kun en enkelt driftsdag, inden et afbrændt leje satte den ud af spillet. Skaden er dog udbedret, og vognen er atter afgivet til driften. TFJ C 7 har fået renoveret fjedre på et værksted i Sverige, og vognens indre er renoveret. Endvidere har AHB C 45 fået afdrejet hjul på et værksted i Århus. MHVJs troljer K 1 og nr. 75 var i 2011 ret driftsustabile, og i foråret 2012 besluttede bestyrelsen efter råd fra det værksted, der i 2002 havde indbygget avanceret elektronisk motorstyring på troljen for Odderbanen, at opgive at få den i drift igen. Det er aftalt med Midtjyske Jernbaner, som formelt ejer troljen, at den ophugges i Mariager ved MHVJs foranstaltning. I stedet satses helt på trolje 75, der i løbet af 2012 har gennemgået en meget omfattende renovering af såvel motor som trykluft, hydraulik og elsystem. Tillige er førerhuset renoveret, og troljen er opmalet i nye farver; rød, grå og sort. Der er anskaffet en ny (brugt) hydraulisk an, som dog skal gennemgå lovpligtigt 10årseftersyn inden montering. Med lidt held vil troljen der selvsagt er meget savnet til allehånde opgaver kunne sættes i drift i sommeren Til brug ved banestrækningens vedligeholdelse er der i 2012 i samarbejde med Mariagerfjord kommune anskaffet en brugt Rowitrack, dvs. et kombineret skinne/vejkøretøj, der kan påmonteres eksempelvis hegnsklipper, grøfterenser mv. Rowi en skal dog gennemgå et større eftersyn og opmaling, inden den kan sættes i drift. I sommeren og atter i novemberdecember er der udført omfattende beskæring og rydning af bevoksning langs banen. Arbejdet er udført af fa. Jens Jakobs Maskinudlejning, som tillige har indsamlet et større antal kasserede sveller langs banen; disse er kørt til destruktion hos miljøgodkendt modtager i Odense.

5 Som følge af sporets tilstand på enkelte steder blev der i foråret etableret hastighedsbegrænsning på 10 km/t tre steder på banestrækningen. Endvidere blev strækningshastigheden midlertidigt nedsat fra 45 til 30 km/t fra den 1. oktober 2012 som følge af sporets generelle tilstand. Det er desværre nok ikke den sidste hastighedsnedsættelse, vi kommer til at etablere, idet banens spor angiveligt er nedslidt og æver store ressourcer blot at holde i nødtørftig og sikker stand. Det er derfor helt nødvendigt, at der i løbet af en meget overskuelig periode findes økonomiske ressourcer til egentlig sporfornyelse med gode brugte skinner af sværere type end banens oprindelige spor på 24 kg/m. Desværre har vi gennem det seneste år set betydelige nedskæringer i de beløb, som staten bruger på tilsvarende kulturhistoriske formål, eksempelvis Den gamle By i Århus og Fregatten Jylland i Ebeltoft, og på den baggrund er der ikke basis for nogen større optimisme mht. finansiering denne vej. Det er dog selvsagt stadig vort mål, at der skal findes en løsning, og heldigvis er banens ejer, Mariagerfjord Kommune enig heri. Der vil derfor i løbet af 2013 blive iværksat tiltag med henblik på at afdække de reelle muligheder for ekstern finansiering af banerenoveringen. Af kommunens årlige budget for banevedligehold anvendes hovedparten i 2013 til udskiftning af sveller og opretning af spor, således at de tre nævnte ekstraordinære hastighedsnedsættelser kan ophæves. Tillige udskiftes et antal sveller i Handest, og der udkøres ballast på udvalgte steder på hele strækningen. Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift (Veteranbanebekendtgørelsen) fra 2010, har i både 2011 og 2012 medført omfattende ekstra administrativt arbejde samt betydelige frustrationer hos både MHVJ og landets øvrige veterantogsoperatører. Vi tror stadig, at reglerne er lavet med de allerbedste intentioner fra myndighedernes side og naturligvis uden ønske om at genere veterantogsfolket, og en række problemer er da også blevet afklaret i løbet af Dialogen med Trafikstyrelsen er heldigvis foregået i en god og konstruktiv ånd, og der er udsigt til, at vi i foråret 2013 opnår en endelig driftstilladelse gældende for en længere årrække. Men det står klart, at vi fremover må indstille os på at bruge langt mere af medlemmernes sparsomme tid på administrativt bøvl, hvilket tillige må forventes at have en negativ effekt på mulighederne for reuttering af nye aktive medlemmer, særligt til de administrative og ledelsesmæssige opgaver Denne beretning for året skal vanen tro sluttes med en stor tak til alle MHVJs samarbejdspartnere, kolleger, venner og støtter, der sammen med os i årets løb har siet Mariagerbanen som et kulturhistorisk mindesmærke af national betydning! En særlig tak skal rettes til Mariagerfjord Kommune, Trafikstyrelsen, Transportministeriet, Folketingets transportudvalg, Banedanmark, DSB, Aarsleff Rail, Fa. Karl Jensen, Jens Jakobs Maskinudlejning, Mariager Turistforening, Mariagerfjord Turistråd, Mariagers handelsstand, Handest forsamlingshus, Dansk JernbaneKlub, Mariager Remisekomite, vore kolleger i Danske Veterantogs Fællesrepræsentation, øvrige jernbane og sporvognsklubber, Arriva Tog, Midtjyske Jernbaner, landets øvrige privatbaner, Frichs A/S, Viborg Elektro, LAG Himmerland, Ths. B. Thriges Fond, frivillige hjælpere fra nær og fjern samt MHVJs tilsynsførende. Og tak til MHVJs egne medlemmer inklusive deres forstående familier, uden hvem MHVJ ikke fandtes! Lars Henning Jensen Driftsbestyrer

6 Passagertal Antal rejser i/på: /% /% /% /% Plantog Særtog Hjemmebane ialt Plantog Særtog Udebane i alt Ialt Flytning af HP 14 fra Langå til Odder (Foto: Ole Dalsgaard)

7 MariagerHandest Veteranjernbane, Dansk JernbaneKlub SE. nr Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2012 Resultatopgørelse for 2012 INDTÆGTER Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Jernbanedrift Kioskdrift Bidrag og gaver Andre indtægter Indtægter i alt UDGIFTER Administration og fællesudgifter Togfremførelse Damplokomotiver Diesellokomotiver og motorvogne Vognmateriel Arbejdskøretøjer Spor, signaler og faste anlæg Bygninger og lokaler Værksteder Andre udgifter Hensættelser Udgifter i alt Resultat indtægter minus udgifter (82.420) (10.000) Balance pr. 31. december 2012 AKTIVER Likvider Debitorer Bygninger Beholdninger I alt PASSIVER Kreditorer Hensættelser Egenkapital I alt

8 MariagerHandest Veteranjernbane Specifikationer til årsregnskabet 2012 INDTÆGTER Jernbanedrift Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Billetsalg, plantog , Lokale særtog , Særtog på andre strækninger Øvrige indtægter I alt Kioskdrift Varesalg , Varekøb negativt beløb (15.626,07) (21.390) Øvrige indtægter I alt Bidrag og gaver Bidrag fra medlemmer 3.683, Bidrag fra andre 1.452, Øvrige indtægter I alt Andre indtægter Salg af kasserede materialer , Øvrige indtægter I alt UDGIFTER Administration og fællesudgifter Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Telefon og porto 9.650, ,73 Kontorartikler 6.211,47 910,00 Kontorinventar Egen markedsføring , ,00 Salg af annoncer indtægt (24.500,00) (23.000,00) Ekstern markedsføring , ,17 Forsiing , ,25 Brand og redningsmateriel 8.616, ,50 Renter og gebyrer , ,76 Repræsentation , ,18 Møder og rejser , ,23 Kontingenter og abonnementer 3.950, ,00 Afsivninger Øvrige udgifter herunder jubilæum ,50 I alt

9 MariagerHandest Veteranjernbane Togfremførelse Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Kul , ,44 Brændolie , ,43 Benzin Smøre og pudsemidler , ,35 Vand Rengøringsmateriel og artikler 230,83 940,45 Særtogsomkostninger Leje af materiel Brand og redningsmateriel 9.036,25 Trafikforsiing , ,00 Øvrige udgifter I alt Nyanskaffelser Damplokomotiver Reparation og vedligeholdelse 5.527,45 Specialværktøj Øvrige udgifter I alt Diesellokomotiver og motorvogne Nyanskaffelser Reparation og vedligeholdelse , Specialværktøj Øvrige udgifter I alt Nyanskaffelser Vognmateriel Reparation og vedligeholdelse , Specialværktøj Øvrige udgifter I alt Nyanskaffelser Arbejdskøretøjer mv. Reparation og vedligeholdelse , Specialværktøj Øvrige udgifter I alt Spor, signaler og faste baneanlæg Nyanskaffelser Reparation og vedligeholdelse ,74 Specialværktøj Øvrige udgifter 459,37 I alt

10 MariagerHandest Veteranjernbane Nyanskaffelser Bygninger og lokaler Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Reparation og vedligeholdelse 140, Driftsinventar 650, El, vand og varmeforbrug , Skatter og afgifter 7.187, Ekstern husleje 7.700, Øvrige udgifter 3.208, I alt Lejeindtægt, Handest st. (35.550,25) (48.000) Reparation og vedligeholdelse, Handest st 390, Driftsinventar, Handest st. El, vand og varme, Handest st , Skatter og afgifter, Handest st , I alt (565) Bygninger og lokaler incl. Handest st Værksteder Reparation og vedligeholdelse Driftsinventar 2.754,49 Værktøj og maskiner , El, vand og varmeforbrug , Øvrige udgifter 1.234, I alt Andre udgifter Øvrige udgifter I alt Specifikation til udvalgte hensættelser Hensat til renovering af SB 1 Hensat primo ,64 Modtaget bidrag 1.000,00 Forbrugt i året løb (13.566,50) Ultimo saldo Hensat til byggeri i Mariager Hensat primo ,10 Årets bidrag Ultimo saldo

11 MariagerHandest Veteranjernbane AKTIVER 31. december 2012 LIKVIDER Regnskab 2012 Regnskab 2011 Sparekassen Kronjylland erhvervsedit , Likvider i alt DEBITORER Debitorer 5.900, BYGNINGER Remise/værksted i Mariager, ejendomsvurdering , Vognhallen i Handest, anskaffelsespris , Handest station, anskaffelsespris *) , Remiseudvidelse, aktiverede byggeudgifter , *) seneste vurdering: Bygninger i alt BEHOLDNINGER Beholdninger, opgjort til anskaffelsespriser Aktiver i alt PASSIVER 31. december 2012 KREDITORER Regnskab 2012 Regnskab 2011 Kreditforeningslån, Handest Diverse editorer Told og Skat (71) (2.529) Kreditorer i alt HENSÆTTELSER Hensat til byggeri i Mariager Hensat til RHJ M Hensat til HBS SM Hensat til renovering af SB Hensat til OHJ EGENKAPITAL Hensættelser i alt Saldo primo året Reguleringer (1.717) Årets underskud (82.420) Saldo ultimo året Passiver i alt

12 Kilometerstatistik 2012 Litra og nummer MHVJ MHVJ Udebane Udebane Ialt Tom/forspand Tom/forspand HV 3 451,4 0,0 0,0 66,0 517,4 SB 1 0,0 VLTJ 7 827,6 0,0 0,0 0,0 827,6 Damplokomotiver ialt 1279,0 0,0 0,0 66,0 1345,0 OHJ 40 0,0 HP 14 3,2 0,0 0,0 183,0 186,2 VLTJ Mx 26 * 0,0 0,0 732,1 0,0 732,1 Motorlokomotiver ialt 3,2 0,0 732,1 183,0 918,3 APB M 1 0,0 FFJ M ,8 763,6 0,0 0,0 1523,4 HBS SM 210 0,0 SB M 2 564,4 796,8 0,0 0,0 1361,2 Motorv. & skinnebus. 1324,2 1560,4 0,0 0,0 2884,6 AHB C ,2 1444,2 HBS E 235 0,0 0,0 HFHJ B ,6 246,6 HHJ C 27 0,0 0,0 HVJ C ,8 1211,8 TFJ C ,4 1394,4 VNJ C 25 83,0 83,0 Personvogne 0,0 4380,0 0,0 0,0 4380,0 AHJ EM ,4 481,4 MFVJ D 2 332,0 332,0 Post og rejsegodsv. 0,0 813,4 0,0 0,0 813,4 DSB PB ,2 33,2 DSB PB ,0 0,0 DSB ZE ,8 66,0 85,8 DSB GS ,0 0,0 FFJ T ,0 0,0 HHJ F 43 16,6 16,6 HV Q ,6 16,6 MHVJ Tg 32** 3,2 661,0 664,2 MHVJ Tg 33** 3,2 661,0 664,2 MHVJ Tg 34** 3,2 661,0 664,2 MHVJ HIMS 509** 0,0 0,0 Godsvogne 0,0 95,8 0,0 2049,0 2144,8 *: Køretøjet ejes/disponeres af andre operatører end DJK/MHVJ **: Heri ikke indregnet arbejdskørsel

13 Nøgletal 2012 Løbenr. Tekst Ændr. % 1 Antal medlemmer ved driftsårets udgang Banens længde, km 19,7 19,7 3 Banens driftslængde, km 19,7 19,7 4 Damplokomotiver Motorlokomotiver, rangertraktorer og troljer Motorvogne og skinnebusser (ledig) 8 (ledig) 9 Personvogne Post og rejsegodsvogne Godsvogne Kørte togkilometer 3.200, ,4 19 Udebane 149,4 732, heraf damplokomotiver 1.575, ,0 19 Udebane 146,9 0, heraf motorlokomotiver og rangertraktorer 306,2 3,2 99 Udebane 0,0 732,1 15 heraf motorvogne og skinnebusser 1.318, ,4 98 Udebane 0,0 0,0 16 (ledig) 17 Togkm pr. banekm (L12:L2) 159,2 132, Kørte vognakselkilometer , ,0 22 Udebane 132, , heraf personvogne, motorvogne og skinnebusser , ,0 1 Udebane 0,0 0,0 20 heraf post og rejsegodsvogne 2.883, ,8 44 Udebane 0,0 0,0 21 heraf godsvogne 1.455,2 191,6 87 Udebane 132, , Gennemsnitligt antal aksler pr. tog (L18:L12) 7,6 5,7 24 Udebane 0,0 5,6 23 ** Siddepladser i motor og personvogne Antal rejser på hjemmebane pr. km driftslængde (L24:L3) 538,1 423, Antal personkilometer ialt (hjemmebane) , , pr. km driftslængde (L26:L3) 8.527, , pr. togkilometer (L26:L12) 52,5 51, Gennemsnitslængde pr. rejse (L26:L24) 15,7 16, * Indtægt af personbefordringen (hjemmebane) , , pr. km driftslængde (L30:L3) , , pr. togkilometer (L30:12) 177,19 154, pr. rejse (L30:L24) 55,34 48, pr. personkilometer (L30:L26) 3,41 2,98 13

14 TOP SECRET

OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen

OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen Personvognen OMB C 16 adskiller sig fra veterantogets øvrige vogne ved at være bygget på vognfabrikken Arløf i Malmø som byggede denne og andre vogne til privatbanen

Læs mere

Referat. MHVJs ordinære generalforsamling. Til dirigent valgtes Jens Vestergaard (JV) på opfordring af driftsbestyreren.

Referat. MHVJs ordinære generalforsamling. Til dirigent valgtes Jens Vestergaard (JV) på opfordring af driftsbestyreren. Mariager-Handest Veteranjernbane 09.03.2009/MR Referat af MHVJs ordinære generalforsamling Søndag den 8. marts 2009 afholdtes i Sognegården i Mariager den ordinære generalforsamling for Mariager-Handest

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Borup Fitness Årsregnskab 2014

Borup Fitness Årsregnskab 2014 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3 Erklæring om revision afgivet at foreningens interne revisorer 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Odense Roklub - Årsregnskab 2013. ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C

Odense Roklub - Årsregnskab 2013. ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C Årsregnskab 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning... 1 Revisionspåtegning... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse for 2013... 4 Balance pr. 31.

Læs mere

Årsregnskab 2013. HØRVÆVSMUSEET PÅ KRENGERUP 2.013 2012 Difference

Årsregnskab 2013. HØRVÆVSMUSEET PÅ KRENGERUP 2.013 2012 Difference HØRVÆVSMUSEET PÅ KRENGERUP 2.013 2012 Difference Årsregnskab 2013 Beregnet antal gæster à 35,00 3.300 3734 DRIFTEN: Resultat 2012 Resultat 2011minus = mindre Kr. pr. beregnet gæst Indtægter: kr. Kr. Kr.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S Drifts- og skatteregnskab for Hjortnæs Møllelaug I/S 1. januar 2001 til 31. december 2001. 3. driftsår. Side 1 af 1 Driftsregnskab Indtægter. 2001 2000 Salg af el til BOE... 2.229.205,06 kr. Pristillæg...

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

WOC 2006 (inkl. WOC Tour 2006) Regnskab

WOC 2006 (inkl. WOC Tour 2006) Regnskab (inkl. WOC Tour 2006) Regnskab Indholdsfortegnelse Stævneledelsens beretning 3-4 Revisorerklæring 5 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 8-12 2 Stævneledelsens beretning Vi aflægger hermed regnskab over

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Grundejerforeningen RUDEHAVEN

Grundejerforeningen RUDEHAVEN Grundejerforeningen RUDEHAVEN Årsregnskab 2012/2013 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5-6 Balance 7 Noter til regnskabet 8-9 Side 2 PÅTEGNINGER

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2014/15 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 LEDELSESERKLÆRING 1 Vi har gennemgået og godkendt specifikationer til årsrapporten 2014/15 og opgørelse

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2014 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 Budget 2012

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 Budget 2012 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 og Budget 2012 1 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Struer Jernbaneklub. September 2009. BDno 848-8 på vej til Struer, med sine mange farver.

Struer Jernbaneklub. September 2009. BDno 848-8 på vej til Struer, med sine mange farver. Struer Jernbaneklub September 2009 BDno 848-8 på vej til Struer, med sine mange farver. Formand: Egon Petersen EWP 97 40 74 33 Kasserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH 30

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2012 Regnskab for perioden 1. november 2011 31. oktober 2012 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens budgetforslag

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2004/05. Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14

Årsrapport 2004/05. Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14 Årsrapport 2004/05 Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14 1 Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Budget Budget 2004/05 2005/06 Regnskab

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016 Filskov Energiselskab Amba Hjortlundvej 13 7200 Grindsted Drifts- og balancebudget for perioden 1. juli 2015-30. juni 2016 Til bestyrelsen i Filskov Energiselskab Amba Vi har opstillet budgettet til prisanmeldelse

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 BESTYRELSEN

2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 BESTYRELSEN Resultatopgørelse FOR PERIODEN 01.10.2013-30.09-2014 Note Regnskab Regnskab Budget Budget 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 BESTYRELSEN Kontingenter 2.454.638 2.359.163 2.438.000 2.439.000 Sponsorer

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM Løjt Feriecenter I/S Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa CVR nr.: 32 72 68 44 Årsregnskab 1/1 31/12 2014. ØSTERGADE 33 6520 TOFTLUND TELEFON 74 83 00 11 TELEFAX 74 83 00 17 WEB: WWW.REVIBOM.DK MAIL : THB@REVIBOM.DK

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere