Indholdsfortegnelse - 1 udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse - 1 udgave"

Transkript

1 Indholdfortegnele - 1 udgave S. 01/1 udg.

2 Stamdata Navn: Adree: hl-repro a/ Reprovej 2-4, 8722 Hedented, Bagværd Torv 12, 3 al, 2880 Bagværd Telefon: Web-ted: Antal anatte: 49 Regnkabår: Adm. Direktør: Direktør for produktion: 1. oktober eptember Niel B. Hanon Lar B. Hanon Arbejdmiljøredegørele: Solveig L. Løkke SE nummer: Branchekode: Arbejdmiljøvejvier: Prepre- og premedia-arbejde - Kontor og adminitration. Alle lovpligtige efteryn er foretaget og alle lovpligtige kurer er gennemført af relevante medarbejdere. Screening er foretaget- både i kantineforhold og generelle miljøforhold, reultat: Niveau-1-virkomhed S. 02/1 udg.

3 Forord Arbejdmiljøredegørelen er udarbejdet med henblik på at kontrollere og overholde gældende lovgivning og del gennem information at påvirke den enkelte medarbejder til en adfærd, der fremmer ikkerhed og undhed for alle. Arbejdmiljøredegørelen er udarbejdet af ikkerhedudvalget (SIU) der er anvarlig for kortlægning af arbejdmiljøforholdene i firmaet. Kortlægningen omfatter alle anatte på hl-repro. Kortlægningen af arbejdmiljøforholdende er gennemført ved rundgang i firmaet, APV kemaer og peronlig henvendele til den enkelte anatte for at kortlægge eventuelle ulykkeriici. Vi har ytematieret regitreringer omkring arbejdmiljøet i firmaet og at foku på konkrete områder. Vi forventer, det vil blive et gavnligt værktøj ved fremtidige tiltag for arbejdmiljøet. Ledelen ønker at redegørelen vil ynliggøre overfor den enkelte anatte og for kunder, at hl-repro arbejder ihærdigt med at arbejdmiljøet er iorden. Målætningen er at opfylde de krav, om fremgår af Arbejdtilynet definition af en Niveau-1-virkomhed - det vil ige en virkomhed, om elv kan og vil løe ine arbejdmiljøopgaver. Arbejdmiljøredegørelen gennemføre årligt. Redegørelen indgår i "Håndbogen" - en elektronik håndbog indeholdende: Stamdata, Miljø, Arbejdmiljø, Kvalitet, APV og Sikkerhed. De enkelte delafnit åvel om hele håndbogen vil kunne rekvirere på Med Arbejdmiljøredegørelen vil vi ikre et værktøj til opretholdele af virkomheden arbejdmiljøbevidthed. For at ikre dette mål må: nødvendige reourcer allokere. for arbejdmiljørigtig produktion. Udarbejdet af: Kvalitet og miljø John H. Laren Miljømedarbejder Solveig Løkke Godkendt af: Adm.direktør Niel B. Hanon Direktør Lar B. Hanon S. 03/1 udg.

4 Bekrivele af virkomheden Hitorik baggrund. hl-repro kom til verden på Øterbro i København den 1. december Initiativtagerne var Jørgen Laren og Hugo Bjørn Hanon, om ammen med en lille gruppe medarbejdere - den enere ledergruppe, tartede produktion i lejede lokaler i Helingborggade. Som det hele tiden havde været meningen, drog de vetpå allerede ommeren efter for at tage mere henigtmæige bygninger i brug på Reprovej i Hedented mellem Horen og Vejle. Som det ogå fra tarten havde været tanken, blev indehaverkreden hen ad vejen udvidet. Et generationkifte blev foretaget og i dag er Hugo Bjørn Hanon` ønner Niel Bjørn Hanon og Lar Bjørn Hanon ejere af virkomheden. Selkabformen ændrede i to tempi fra det oprindelige intereentelkab til et aktieelkab. De nuværende bygninger på Reprovej 2-4 er blevet til i mange tempi ved knopkydning og nybyggeri. Ligelede forefinde i dag en afdeling i København, om blev etableret i Firmaet målætning har imidlertid ikke ændret ig. I dag, om dengang, betræber vi o på at ligge i front, når det drejer ig om at udvikle, forbedre og producere trykforme og dokumenttationmateriale. Tanken om at udnytte videnkaben idte landvindinger på IT og laerteknikken område til en produktion af grafike emner er ikke fremmed for o på hl-repro. S. 04/1 udg.

5 Arbejdmiljøpolitik, Sygefraværpolitik Arbejdmiljøpolitik hl repro arbejdmiljøpolitik er at overholde lovgivningen, og producere under ikkerhed - og undhedmæige forvarlige forhold. Forbedringer og forebyggele på arbejdmiljøområdet kal ke ved at uddanne, oplære og motivere de anatte til at udføre dere opgaver på en arbejdmiljømæig forvarlig måde. Vi gennemfører årligt møder med amtlige anatte i grupper for at gøre dem bevidte om dere medvirken til at ikre et godt og ikkert arbejdmiljø. SIU vil til tadighed arbejde med at forebygge belatninger i arbejdmiljøet, med henblik på at formindke riici, reducere arbejdkader og arbejdbetingede lideler. Vi vil minimere / ubtituere forbruget af undhedkadelige toffer. Sygefraværpolitik Formål: hl repro har udarbejdet retninglinier i forbindele med ygefravær. Dette for at kabe tryghed for peronalet. Procedurer: Sygefraværproblemer forøger vi at løe gennem dialog med ledelen og SIU gruppen. Ved ygdom meddele det på kontoret inden kl. 9:00. Alt fravær regitrere i vore elektronike dagtimeeddel, under relevante grupper. S. 05/1 udg.

6 Sundhedfremme For en ikkerhed kyld Vi har indført at hver dag før fyraften lukke døre, porte og vinduer ålede, at adgang til fabrikkerne kun kan foregå via adgangytemet eller via opluk af medarbejdere. Derudover er købt 4 overfaldalarmer - 2 til hver fabrik - med ender intalleret i mellemgangen. Meningen er, at ved aften-/nat og weekend arbejde bære en ender i lommen, og denne aktiverer alarmelkabet. Man kan ogå alarmere vagtelkabet, hvi man opdager, at der foregår "noget mærkeligt"uden for fabrikken eller ved nabofirma. Sundhedfremme Sundhedfremme på vor arbejdplad er effekten af ledelen, medarbejderne og amfundet amlede indat for at forbedre undhed og velbefindende. Den enkelte må være i tand til at identificere,realiere og tilfredtille behov i amarbejde med firmaet repræentanter for undhedfremme. Tiltag for undhedfremme Som ekempler for undhedfremme foretaget i firmaet kan nævne: -Sund mad i kantinen og daglig frugt. -Rygning er undhedkadeligt å derfor er rygning IKKE tilladt indendør. -Alkohol/rygepolitik amt gennemførele af ryge top kurer. -Firmaidræt. -Indeklima -Rumbefugtning af lokaler der forhindrer tørre limhinder og binder tøvpartikler. -Luftmålinger for opløningmidler. -APV vurderingen med mulighed for forlag fra den enkelte. -Støjbekæmpele. -Radonanalyer foretaget i Forebyggele af muekader ved f.ek. at beklæde hele bordpader med neopren. S. 06/1 udg.

7 Sikkerhedorganiationen Sikkerhedudvalg: Niel B. Hanon - adm. Direktør John H. Laren Solveig Løkke Pouli Hanen Δ Sikkerhedgruppe: John H. Laren - Logitikchef Solveig Løkke - Miljømedarb. Pouli Hanen - Miljømedarb. Daglig leder: John H. Laren Sikkerhedgruppen anvar er del at kontrollere overholdelen af pågældende betemmeler og del gennem information at påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer ikkerhed og undhed for alle. Der holde SIU-møde 4 gange årligt deraf 2 med rundgang i firmaet inden mødet for viuelt at regitrere riici muligheder. Årlig gennemførele af APV, vedligeholdele af arbejdpladbruganvininger, intruktion og ikkerhedforkrifter for udtyr. Lovpligtig uddannele og efteryn Uddannele Truck Kran Arbejdmiljø Epoxy lim Efteryn Truck Kran Elevator Porte Brandmateriel Håndværktøj Trykbeholder Kontor Lager Produktion Forendele S. 07/1 udg.

8 Overigt - kortlægning Væentlige arbejdmiljøforhold: Med udgangpunkt i AT-Arbejdmiljøvejviere har vi fundet det relevant at fokuere på følgende væentlige arbejdmiljøforhold: Liten over væentlige arbejdmiljøforhold Produktion - Adminitration Fyike forhold Kemike forhold Støj EGA Ulykke riici Ulykker Sygefravær Pykik Indeklima Trivel Adminitration Foto - Deign Jet Print Pot Print Mac produktion Trykform afd. Kælder Udenomarealer Kantine / Ektern Kortlægningen er fremkommet fra APV gennemgang, derudover er der taget peronlig kontakt til hver enkelte medarbejder, for at afdække evt. arbejdmiljøproblemer. S. 08/1 udg.

9 Reultat af kortlægning Det fyike arbejdmiljø. Det fyike arbejdmiljø omhandler indretning af arbejdpladen, tunge løft, enidigt belatende arbejde og indeklima. 8% har muligvi brug for kærmbriller. Alle kan kontakte den lokale brilleforretning for at få foretaget en yntet (Ramme aftale med Optikerkæde). Ved pecielt behov eller ønke give der tilkud til briller. 8% har ytret ønke om nye alternative tole og mu til computerne. Der vil blive indkøbt bolde og Stork tole. Ligelede købe der trådløe og alternative typer mu. Anatte, om arbejder med kærmarbejde, har et medanvar for, at dere arbejdplad er indrettet ålede, at der opnå det bedt mulige arbejdmiljø. Der har været beøg af en fyioterapeut for at intruere i indtilling af borde, tole, kærme og tunge løft, amt foredrag om det fyike arbejdmiljø.17% mener det er for varmt eller koldt, og at det trækker. Vi vil forøge at holde en kontant temperatur på 22 i hele virkomheden. Der hvor det evt. trækker, kan der opætte halvvægge. Alle døre kal tå på automatik lukning. Det er kontateret, at der bruge 2 pladeklippere hvor der mangler afkærmning. Den ene har aldrig haft en afkærmning, meden den anden er kontrueret med et gitter. Dette kan man ikke e igennem, å den fjernede de anatte. Løningen fra SIU er en plexiglaplade om montere hurtigt muligt på begge anlæg. Kemike forhold. Bruganvininger til makiner er delvi opat. Da der er foretaget nye inveteringer i den enere tid, mangler vi ca. 20% af kemaerne. Målet er at få bruganvininger gjort færdige i løbet af efteråret Der forefinde Arbejdpladbruganvininger i de forkellige afdelinger. Der er påbegyndt ændringer i forbindele med den nye EU kemikalie lovgivning REACH. Dette gøre i et online-ytem på internettet (Kemiguiden). Der er bedt om opdaterede bruganvininger fra vore leverandører. Vi forventer at aflutte regitreringen inden udgangen af I leeve afd. har man brugt Rubber Clean til rengøring af leeve. Vi forøger at ubtituere med et æbemiddel, der hedder Care Repair. SIO gruppen vil forøge at minimere brug af kemike toffer, og at udfae med alternativer. Støj. I Jetprinter afd. er der for højt tøjniveau. Dette kan evt. løe ved at iolere dækkjoldet og beklæde væggene med pyramidekum. I Mac-produktionen, om foregår i en tor hal, er der meget lydt. Der opætte halvvægge for at dæmpe tøjen. Ved udflytningen var medarbejderne nervøe for, at mange peroner i et rum ville give et højt tøjniveau. (Tlf.) Der er hentille til at telefonerne bliver taget å hurtigt om muligt. EGA. Vi har haft beøg af en fyioterapeut for at intruere i indtilling af borde, tole, kærme og tunge løft. Ved fremtilling af trykforme kan der forekomme tunge løft. Hertil forefinde rulleborde og kraner til hjælp for medarbejderne. S. 09/1 udg.

10 Ulykke ricici. Virkomheden ønker at være indrettet i overentemmele med moderne normer og praki for ikkerhed. For at opnå nul arbejdulykker har ikkerhedorganiationen udarbejdet et aktionkema, hvor RISICI kan bekrive og farekilder identificere. Ligelede kan kemaet bruge til at bekrive nærved ulykker. Skemaet indeholder handlingplan med belutning og udførele. Den enkelte anatte kal henvende ig til SIU gruppen om å udfylder kemaet ammen med den anatte. "Nul Arbejdulykker" forefinde i internt netværk under alm. info. Her bekrive forholdregler for Nul Arbejdulykker. Aktionkema er vit under bilag. Datablade er udarbejdet omhandlende: Efter pørgerunde blandt medarbejderne kan kontatere at der er følgende ulykke ricici: Afkærmning på 2 pladeklippere, her fremtille plexiglaplader til montering. Løe ledninger på gulv. Die montere i kabelkjulere og føre op under loftet. Paller med materialer på gulvet. Her placere materialer i reoler og pallerne tille i gården. Folie ophængningvogn tår midt i hallen, den kal tille ved en væg. I efteråret 2008 holde der et repetitation kuru i førtehjælp. Ulykker. Vi har over en årrække haft 3 arbejdulykker. 1 ulykke i kantinen grundet tab af et fryeelement over en tå og 1 ulykke grundet vrid i kulder med bekadiget ledbånd til følge. Aflået om arbejdkade og anke ogå aflået - betragte om arbejdulykke. 1 faldulykke om følge af glat froet vandpyt, 2 brækkede tæer tilfølge. Sygefravær i regnkabåret, fra medarbejderne dagtimeeddel. Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Samlet antal timefravær Almindelig ygdom Kronik ygdom (langvarigt) Arbejdulykke Graviditetbetinget ygdom Læge Familierelateret fravær (begravele) , ,50 S. 10/1 udg.

11 Pykik arbejdmiljø. Tilrettelægning af arbejdet øge gjort ålede, at der kabe et godt pykik arbejdmiljø, hvor den enkelte medarbejder trive og udvikle. Arbejdet bør give den enkelte anatte mulighed for at udnytte in viden og erfaring amt mulighed for løbende at udvikle ig. Det er vigtigt at den enkelte anatte har en betydelig grad af medindflydele på egen arbejdituation amt valgmuligheder inden for fatlagte rammer i forhold til, hvordan arbejdopgaverne kal gribe an. Alle anatte har krav på at blive behandlet med repekt og aglighed. Nedenfor vie medarbejderne APV problemtatu. Håndtering af APV. Som løningmodel anvende hl repro egne vurderingkemaer til arbejdpladvurdering. Skemaerne indeholder problembekrivele, årag, løningforlag og handlingplan. Evaluering foretage kontinuerligt. Checkliter for alle medarbejdere vil årligt blive uddelt og indamlet i februar måned og vil løbende blive bearbejdet. Problemerne er relateret til 27 peroner, og er en tatu over uløte problemer, om vit i lagkage. I alt har 47 peroner deltaget i APV % 3% 8% Synunderøgeler 8% Indretning teknike hjælpemidler Pauer og afbrydeler 6% Varme - kulde - træk Stol Støj Belyning 49% 17% Pykik arbejdmiljø 3% Håndværker og leverandør dialog. Håndværkere om udfører arbejde ho hl-repro, har et medanvar for, at ikkerhedregler for arbejdet overholde. Dette gælder fek. afkærmning af makiner, ikring mod faldriiko ved arbejde i højder og brug af peronlige værnemidler åom ikkerhedbriller og høreværn. Krav til leverandører af produktionudtyr: Udtyret kal opfylde alle krav til ikkerhed, minimum energiforbrug, reourcepild og emiioner ek.: paremotorer / lukket kredløb for genindvinding / må ikke kræve brug af hjælpetoffer der er på kræftpoitivliten. S. 11/1 udg.

12 Vurdering og prioritering Påvirkning Nye tole Indkøb af mu Afkærmning i Sleeve afd. Støj v. Jetprinter Riiko for fald i Jetprinter afd. Riiko for fald i Sleeve afd. Riiko for fald i Deign afd. Samlet Lovmedholdelig Alvorlighed af påvirkning/riici Antal berørte Udætt. periode Myndighed interee Vurdering og prioritering Nye tole Indkøb af mu Afkærmning i Sleeve afd. Støj v. Jetprinter Riiko for fald i Jetprinter afd. Riiko for fald i Sleeve afd. Riiko for fald i Deign afd. Let løning Nej Omfattet af politik Økonomi Sammenhæng med miljø Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Samlet prioritet Arbejdmiljø - mål og handlingplan Mål Færdiggøre Arbejdpladbruganvininger ved hjælp af REACH. Færdiggøre Bruganvininger til makiner. Indkøb af mu. Indkøb af tole og bolde Afkærmning i Sleeve afd. ved klippemakiner. Støj v. Jetprinter. Rydde op på gulvet i Jetprinter afd. Fjerne ledninger på gulv i Sleeve afd. Fjerne ledninger på gulv i Deign afd. Handlingplan Informere medarbejderne ved gruppemøderne Opætning ved makinerne og ved evt. nye makiner Købe forkellige modeller Købe forkellige modeller Fremtille plexigla afkærmning Forøge med iolering i iderammer evt. æggebakker på væg Alle varer lægge på hylder Indkøbe kabelkjulere Indkøbe kabelkjulere Anvarlig SL SL JHL JHL PH JH+PH JH+PH PH PH Tid / S. 12/1 udg.

13 Riici Aktionkema hl Riici: Dato: Aktionkema nr.: Problem: Enhed: Behandling: Anbefaling: Udarbejdet af: Dato: Belutning: Anvarlig for belutning: Anvarlig for udførele: Udført: Kontrol: S. 13/1 udg.

14 LUFTCYL. LAGER KEMIKALIER PORT PLOTTER/ PRINT AFD. SCANNER & RETOUSCH CROMALIN TRAPPE - FOTO LAGER ETIKET PRODUKTION K.K. K.K. VAREINDLEVERING DIGITAL - FOTO VARE- EVATOR FORSENDSE CROMALIN INDGANG PERSONALE RAMPE BEFUGTNING OMKL. TRAPPE DESIGN NØGLE BO FRANK BØLGEPAP KONF. TIMM. DATA wc wc DATA RUM wc wc J.H.L. TLF. wc KONTOR TRANS- FORMATOR FORM -MONTAGE wc wc wc KØKKEN KANTINE OMKL. L.H. VAND- MÅLER HOVED TAVLE N.B.H. Ø S T R E KONF. R N G G A D E BRAND I SCAN SCAN HUB HUB MAI PRINTER KÆLDERSIKRING PLOTTER Adgangytem S Vagtcentral non Alarm A/S - Vagtelkab K.B. Vagt afd. Nord BEVÆGSESCENSOR DØRSIKRING hl REPRO VEJ 2-4 LASERAFDING PORT DRY- OFFSET LAGER BRANDALARM KONTROL POLYMER FRMK. POST OMKLÆDNING BAD INDGANG PERSONALE HUB POLYMERAFD. GRAFITE HOVEDTAVLE GRAFITE INDGANG DEPOT P.H. GRAFITE VALSERENSER SLEEVES- PRØVETRYK LASERAFD. KØL REGENERERING TEKNIK 2 TEKNIK 1 CDI POLYMER FRMK. FYR VARE INDL.

15 FORSENDSE RAMPE NØGLEBO OMKLÆDNING BAD LAGER INDGANG KONTOR KONTOR LASERAFDING INDGANG TEKNIK 1 KANTINE DEPOT 27 TEKNIK 2 FYR 26 GAS POLYMERAFDING 32 Slange 24 Slange 25 HOVED TAVLE 14 GARAGE (LAGER) NØGLEBO BRANDTÆPPE 23 BRANDSKAB NØGLEBO BRAND INDGANG 16 KEMIKALIER Kælder O 17 6 KG. ABC PULVERSLUKKER VED DØRINDGANGE TIL KÆLDER SAMT BRANDTRYK OVERSIGT KEMIKALIER / SLUKMATERI No. 11 & 6-6 KG. KULSYRE NEDTAGET DECAHYDRONAPHTHALEN ACETONE BENZIN 100/140 GAS 8 9 O 6 KG. ABC PULVERSLUKKER Kælder VED DØRINDGANGE TIL KÆLDER HOVED TAVLE O 6 KG. ABC PULVERSLUKKER VED DØRINDGANGE TIL KÆLDER BRANDSKAB BRANDTRYK - DIREKTE MDING FLUGTVEJE TRANSFORMATOR KÆLDER: Nr. 20 Pulver 6 kg. Nr. 21 Pulver 6 kg. Nr. 22 CO 2 6 kg. i FYRRUM 2 KG. KULSYRE 6 KG. KULSYRE 2 KG: METALSLUKKER 31 L HÅNDSPRØJTE MEDICINSKAB+BRANDTÆPPE

16 LUFTCYL. LAGER GRAFITE GARAGE VALSERENSER LASERAFDING VAND- MÅLER SLEEVES- PRØVETRYK SCANNER & RETOUSCH LAGER PORT PLOTTER PORT AFD. LASERAFDING CROMALIN TRAPPE Kælder DATA VAREINDLEVERING KØL REGENERERING LAGER TEKNIK 2 TEKNIK 1 VARE- EVATOR ISDN INDGANG PERSONALE VED BRAND ALARMOMRÅDER 1 STE PRIORITET VIGTIGT OMRÅDE PROD. REPRO 4 (FORM) KONTOR REPRO 2 PROD. REPRO 2 DECAHYDRONAPHTHALEN GAS ACETONE BENZIN 100/140 GAS 29 KEMIKALIER VENTILATION PROD. REPRO 4 (FORM) O - FOTO LAGER KÆLDER- TRAPPE Slange 31 PROD. REPRO MAI-PRINTER DIGITAL - FOTO 12 BRANDTÆPPE 23 7 KÆLDER: Nr. 20 Pulver 6 kg. Nr. 21 Pulver 6 kg. Nr. 22 CO 2 6 kg. BRANDSKAB FORSENDSE RAMPE POLYMERAFD. TRANS- FORMATOR TRAPPE O FRANK OMKLÆDNING CDI COMPUTER TO-PLATE NØGLE BO 6 POST BAD 24 Slange BØLGEPAP 25 PROD. REPRO NØGLE BO KONF. INDGANG PERSONALE BILLIARD TIMM. 5 FORM -MONTAGE PLOTTER DATA wc wc DATA RUM wc wc 2 KONF. KONTOR REPRO 2 J.H.L. GRAFITE HOVEDTAVLE wc TLF. wc OMKL. HOVED TAVLE wc wc wc PC 1 L.H. KANTINE KØKKEN GRAFITE N.B.H. KONTOR INDGANG KONTROL KONTOR * * FYR DEPOT P.H. 2 KG. KULSYRE 6 KG. KULSYRE 2 KG. METALSLUKKER 31 L HÅNDSPRØJTE MEDICINSKAB+BRANDTÆPPE 6 KG. PULVERSLUKKER VED DØRINDGANGE TIL KÆLDER KONF. GRAFITE BRAND BRANDTRYK - DIREKT MDING OVERSIGT KEMIKALIER / SLUKMATERI hl El / GAS / 1 te PRIORITET BRANDSKAB O VIGTIGT OMRÅDE FLUGTVEJE REPROVEJ KØREVEJ TIL GAS / BAGSIDE

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Bolig- og erhvervområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Kommuneplantillæg nr. 11, til Syddjur Kommuneplan 2009 Yderligere information kan få ho: SYDDJURS KOMMUNE Hovedpotadree: Hovedgaden 77 8410 Rønde

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV 1 llebro - llebjergvej 50-52, 2450 København SV llebro en ejendom med omtanke Det arkitektonike udtryk og udvikling af ejendommen ydre arealer er løftet af Henning Laren Architect, ålede at ejendommen

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejdsulykker. Værktøjer til forebyggelse. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Arbejdsulykker. Værktøjer til forebyggelse. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Arbejdsulykker Værktøjer til forebyggelse Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Velkommen til Beder Skole

Velkommen til Beder Skole Velkommen til Beder Skole Arbejdsmiljøhåndbog 1 FORORD Beder skoles arbejdsmiljøarbejde tager sit afsæt i: Elementerne i arbejdet med social kapital. 2 o De 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S

Vestegnens Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere