Indholdsfortegnelse - 1 udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse - 1 udgave"

Transkript

1 Indholdfortegnele - 1 udgave S. 01/1 udg.

2 Stamdata Navn: Adree: hl-repro a/ Reprovej 2-4, 8722 Hedented, Bagværd Torv 12, 3 al, 2880 Bagværd Telefon: Web-ted: Antal anatte: 49 Regnkabår: Adm. Direktør: Direktør for produktion: 1. oktober eptember Niel B. Hanon Lar B. Hanon Arbejdmiljøredegørele: Solveig L. Løkke SE nummer: Branchekode: Arbejdmiljøvejvier: Prepre- og premedia-arbejde - Kontor og adminitration. Alle lovpligtige efteryn er foretaget og alle lovpligtige kurer er gennemført af relevante medarbejdere. Screening er foretaget- både i kantineforhold og generelle miljøforhold, reultat: Niveau-1-virkomhed S. 02/1 udg.

3 Forord Arbejdmiljøredegørelen er udarbejdet med henblik på at kontrollere og overholde gældende lovgivning og del gennem information at påvirke den enkelte medarbejder til en adfærd, der fremmer ikkerhed og undhed for alle. Arbejdmiljøredegørelen er udarbejdet af ikkerhedudvalget (SIU) der er anvarlig for kortlægning af arbejdmiljøforholdene i firmaet. Kortlægningen omfatter alle anatte på hl-repro. Kortlægningen af arbejdmiljøforholdende er gennemført ved rundgang i firmaet, APV kemaer og peronlig henvendele til den enkelte anatte for at kortlægge eventuelle ulykkeriici. Vi har ytematieret regitreringer omkring arbejdmiljøet i firmaet og at foku på konkrete områder. Vi forventer, det vil blive et gavnligt værktøj ved fremtidige tiltag for arbejdmiljøet. Ledelen ønker at redegørelen vil ynliggøre overfor den enkelte anatte og for kunder, at hl-repro arbejder ihærdigt med at arbejdmiljøet er iorden. Målætningen er at opfylde de krav, om fremgår af Arbejdtilynet definition af en Niveau-1-virkomhed - det vil ige en virkomhed, om elv kan og vil løe ine arbejdmiljøopgaver. Arbejdmiljøredegørelen gennemføre årligt. Redegørelen indgår i "Håndbogen" - en elektronik håndbog indeholdende: Stamdata, Miljø, Arbejdmiljø, Kvalitet, APV og Sikkerhed. De enkelte delafnit åvel om hele håndbogen vil kunne rekvirere på Med Arbejdmiljøredegørelen vil vi ikre et værktøj til opretholdele af virkomheden arbejdmiljøbevidthed. For at ikre dette mål må: nødvendige reourcer allokere. for arbejdmiljørigtig produktion. Udarbejdet af: Kvalitet og miljø John H. Laren Miljømedarbejder Solveig Løkke Godkendt af: Adm.direktør Niel B. Hanon Direktør Lar B. Hanon S. 03/1 udg.

4 Bekrivele af virkomheden Hitorik baggrund. hl-repro kom til verden på Øterbro i København den 1. december Initiativtagerne var Jørgen Laren og Hugo Bjørn Hanon, om ammen med en lille gruppe medarbejdere - den enere ledergruppe, tartede produktion i lejede lokaler i Helingborggade. Som det hele tiden havde været meningen, drog de vetpå allerede ommeren efter for at tage mere henigtmæige bygninger i brug på Reprovej i Hedented mellem Horen og Vejle. Som det ogå fra tarten havde været tanken, blev indehaverkreden hen ad vejen udvidet. Et generationkifte blev foretaget og i dag er Hugo Bjørn Hanon` ønner Niel Bjørn Hanon og Lar Bjørn Hanon ejere af virkomheden. Selkabformen ændrede i to tempi fra det oprindelige intereentelkab til et aktieelkab. De nuværende bygninger på Reprovej 2-4 er blevet til i mange tempi ved knopkydning og nybyggeri. Ligelede forefinde i dag en afdeling i København, om blev etableret i Firmaet målætning har imidlertid ikke ændret ig. I dag, om dengang, betræber vi o på at ligge i front, når det drejer ig om at udvikle, forbedre og producere trykforme og dokumenttationmateriale. Tanken om at udnytte videnkaben idte landvindinger på IT og laerteknikken område til en produktion af grafike emner er ikke fremmed for o på hl-repro. S. 04/1 udg.

5 Arbejdmiljøpolitik, Sygefraværpolitik Arbejdmiljøpolitik hl repro arbejdmiljøpolitik er at overholde lovgivningen, og producere under ikkerhed - og undhedmæige forvarlige forhold. Forbedringer og forebyggele på arbejdmiljøområdet kal ke ved at uddanne, oplære og motivere de anatte til at udføre dere opgaver på en arbejdmiljømæig forvarlig måde. Vi gennemfører årligt møder med amtlige anatte i grupper for at gøre dem bevidte om dere medvirken til at ikre et godt og ikkert arbejdmiljø. SIU vil til tadighed arbejde med at forebygge belatninger i arbejdmiljøet, med henblik på at formindke riici, reducere arbejdkader og arbejdbetingede lideler. Vi vil minimere / ubtituere forbruget af undhedkadelige toffer. Sygefraværpolitik Formål: hl repro har udarbejdet retninglinier i forbindele med ygefravær. Dette for at kabe tryghed for peronalet. Procedurer: Sygefraværproblemer forøger vi at løe gennem dialog med ledelen og SIU gruppen. Ved ygdom meddele det på kontoret inden kl. 9:00. Alt fravær regitrere i vore elektronike dagtimeeddel, under relevante grupper. S. 05/1 udg.

6 Sundhedfremme For en ikkerhed kyld Vi har indført at hver dag før fyraften lukke døre, porte og vinduer ålede, at adgang til fabrikkerne kun kan foregå via adgangytemet eller via opluk af medarbejdere. Derudover er købt 4 overfaldalarmer - 2 til hver fabrik - med ender intalleret i mellemgangen. Meningen er, at ved aften-/nat og weekend arbejde bære en ender i lommen, og denne aktiverer alarmelkabet. Man kan ogå alarmere vagtelkabet, hvi man opdager, at der foregår "noget mærkeligt"uden for fabrikken eller ved nabofirma. Sundhedfremme Sundhedfremme på vor arbejdplad er effekten af ledelen, medarbejderne og amfundet amlede indat for at forbedre undhed og velbefindende. Den enkelte må være i tand til at identificere,realiere og tilfredtille behov i amarbejde med firmaet repræentanter for undhedfremme. Tiltag for undhedfremme Som ekempler for undhedfremme foretaget i firmaet kan nævne: -Sund mad i kantinen og daglig frugt. -Rygning er undhedkadeligt å derfor er rygning IKKE tilladt indendør. -Alkohol/rygepolitik amt gennemførele af ryge top kurer. -Firmaidræt. -Indeklima -Rumbefugtning af lokaler der forhindrer tørre limhinder og binder tøvpartikler. -Luftmålinger for opløningmidler. -APV vurderingen med mulighed for forlag fra den enkelte. -Støjbekæmpele. -Radonanalyer foretaget i Forebyggele af muekader ved f.ek. at beklæde hele bordpader med neopren. S. 06/1 udg.

7 Sikkerhedorganiationen Sikkerhedudvalg: Niel B. Hanon - adm. Direktør John H. Laren Solveig Løkke Pouli Hanen Δ Sikkerhedgruppe: John H. Laren - Logitikchef Solveig Løkke - Miljømedarb. Pouli Hanen - Miljømedarb. Daglig leder: John H. Laren Sikkerhedgruppen anvar er del at kontrollere overholdelen af pågældende betemmeler og del gennem information at påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer ikkerhed og undhed for alle. Der holde SIU-møde 4 gange årligt deraf 2 med rundgang i firmaet inden mødet for viuelt at regitrere riici muligheder. Årlig gennemførele af APV, vedligeholdele af arbejdpladbruganvininger, intruktion og ikkerhedforkrifter for udtyr. Lovpligtig uddannele og efteryn Uddannele Truck Kran Arbejdmiljø Epoxy lim Efteryn Truck Kran Elevator Porte Brandmateriel Håndværktøj Trykbeholder Kontor Lager Produktion Forendele S. 07/1 udg.

8 Overigt - kortlægning Væentlige arbejdmiljøforhold: Med udgangpunkt i AT-Arbejdmiljøvejviere har vi fundet det relevant at fokuere på følgende væentlige arbejdmiljøforhold: Liten over væentlige arbejdmiljøforhold Produktion - Adminitration Fyike forhold Kemike forhold Støj EGA Ulykke riici Ulykker Sygefravær Pykik Indeklima Trivel Adminitration Foto - Deign Jet Print Pot Print Mac produktion Trykform afd. Kælder Udenomarealer Kantine / Ektern Kortlægningen er fremkommet fra APV gennemgang, derudover er der taget peronlig kontakt til hver enkelte medarbejder, for at afdække evt. arbejdmiljøproblemer. S. 08/1 udg.

9 Reultat af kortlægning Det fyike arbejdmiljø. Det fyike arbejdmiljø omhandler indretning af arbejdpladen, tunge løft, enidigt belatende arbejde og indeklima. 8% har muligvi brug for kærmbriller. Alle kan kontakte den lokale brilleforretning for at få foretaget en yntet (Ramme aftale med Optikerkæde). Ved pecielt behov eller ønke give der tilkud til briller. 8% har ytret ønke om nye alternative tole og mu til computerne. Der vil blive indkøbt bolde og Stork tole. Ligelede købe der trådløe og alternative typer mu. Anatte, om arbejder med kærmarbejde, har et medanvar for, at dere arbejdplad er indrettet ålede, at der opnå det bedt mulige arbejdmiljø. Der har været beøg af en fyioterapeut for at intruere i indtilling af borde, tole, kærme og tunge løft, amt foredrag om det fyike arbejdmiljø.17% mener det er for varmt eller koldt, og at det trækker. Vi vil forøge at holde en kontant temperatur på 22 i hele virkomheden. Der hvor det evt. trækker, kan der opætte halvvægge. Alle døre kal tå på automatik lukning. Det er kontateret, at der bruge 2 pladeklippere hvor der mangler afkærmning. Den ene har aldrig haft en afkærmning, meden den anden er kontrueret med et gitter. Dette kan man ikke e igennem, å den fjernede de anatte. Løningen fra SIU er en plexiglaplade om montere hurtigt muligt på begge anlæg. Kemike forhold. Bruganvininger til makiner er delvi opat. Da der er foretaget nye inveteringer i den enere tid, mangler vi ca. 20% af kemaerne. Målet er at få bruganvininger gjort færdige i løbet af efteråret Der forefinde Arbejdpladbruganvininger i de forkellige afdelinger. Der er påbegyndt ændringer i forbindele med den nye EU kemikalie lovgivning REACH. Dette gøre i et online-ytem på internettet (Kemiguiden). Der er bedt om opdaterede bruganvininger fra vore leverandører. Vi forventer at aflutte regitreringen inden udgangen af I leeve afd. har man brugt Rubber Clean til rengøring af leeve. Vi forøger at ubtituere med et æbemiddel, der hedder Care Repair. SIO gruppen vil forøge at minimere brug af kemike toffer, og at udfae med alternativer. Støj. I Jetprinter afd. er der for højt tøjniveau. Dette kan evt. løe ved at iolere dækkjoldet og beklæde væggene med pyramidekum. I Mac-produktionen, om foregår i en tor hal, er der meget lydt. Der opætte halvvægge for at dæmpe tøjen. Ved udflytningen var medarbejderne nervøe for, at mange peroner i et rum ville give et højt tøjniveau. (Tlf.) Der er hentille til at telefonerne bliver taget å hurtigt om muligt. EGA. Vi har haft beøg af en fyioterapeut for at intruere i indtilling af borde, tole, kærme og tunge løft. Ved fremtilling af trykforme kan der forekomme tunge løft. Hertil forefinde rulleborde og kraner til hjælp for medarbejderne. S. 09/1 udg.

10 Ulykke ricici. Virkomheden ønker at være indrettet i overentemmele med moderne normer og praki for ikkerhed. For at opnå nul arbejdulykker har ikkerhedorganiationen udarbejdet et aktionkema, hvor RISICI kan bekrive og farekilder identificere. Ligelede kan kemaet bruge til at bekrive nærved ulykker. Skemaet indeholder handlingplan med belutning og udførele. Den enkelte anatte kal henvende ig til SIU gruppen om å udfylder kemaet ammen med den anatte. "Nul Arbejdulykker" forefinde i internt netværk under alm. info. Her bekrive forholdregler for Nul Arbejdulykker. Aktionkema er vit under bilag. Datablade er udarbejdet omhandlende: Efter pørgerunde blandt medarbejderne kan kontatere at der er følgende ulykke ricici: Afkærmning på 2 pladeklippere, her fremtille plexiglaplader til montering. Løe ledninger på gulv. Die montere i kabelkjulere og føre op under loftet. Paller med materialer på gulvet. Her placere materialer i reoler og pallerne tille i gården. Folie ophængningvogn tår midt i hallen, den kal tille ved en væg. I efteråret 2008 holde der et repetitation kuru i førtehjælp. Ulykker. Vi har over en årrække haft 3 arbejdulykker. 1 ulykke i kantinen grundet tab af et fryeelement over en tå og 1 ulykke grundet vrid i kulder med bekadiget ledbånd til følge. Aflået om arbejdkade og anke ogå aflået - betragte om arbejdulykke. 1 faldulykke om følge af glat froet vandpyt, 2 brækkede tæer tilfølge. Sygefravær i regnkabåret, fra medarbejderne dagtimeeddel. Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Samlet antal timefravær Almindelig ygdom Kronik ygdom (langvarigt) Arbejdulykke Graviditetbetinget ygdom Læge Familierelateret fravær (begravele) , ,50 S. 10/1 udg.

11 Pykik arbejdmiljø. Tilrettelægning af arbejdet øge gjort ålede, at der kabe et godt pykik arbejdmiljø, hvor den enkelte medarbejder trive og udvikle. Arbejdet bør give den enkelte anatte mulighed for at udnytte in viden og erfaring amt mulighed for løbende at udvikle ig. Det er vigtigt at den enkelte anatte har en betydelig grad af medindflydele på egen arbejdituation amt valgmuligheder inden for fatlagte rammer i forhold til, hvordan arbejdopgaverne kal gribe an. Alle anatte har krav på at blive behandlet med repekt og aglighed. Nedenfor vie medarbejderne APV problemtatu. Håndtering af APV. Som løningmodel anvende hl repro egne vurderingkemaer til arbejdpladvurdering. Skemaerne indeholder problembekrivele, årag, løningforlag og handlingplan. Evaluering foretage kontinuerligt. Checkliter for alle medarbejdere vil årligt blive uddelt og indamlet i februar måned og vil løbende blive bearbejdet. Problemerne er relateret til 27 peroner, og er en tatu over uløte problemer, om vit i lagkage. I alt har 47 peroner deltaget i APV % 3% 8% Synunderøgeler 8% Indretning teknike hjælpemidler Pauer og afbrydeler 6% Varme - kulde - træk Stol Støj Belyning 49% 17% Pykik arbejdmiljø 3% Håndværker og leverandør dialog. Håndværkere om udfører arbejde ho hl-repro, har et medanvar for, at ikkerhedregler for arbejdet overholde. Dette gælder fek. afkærmning af makiner, ikring mod faldriiko ved arbejde i højder og brug af peronlige værnemidler åom ikkerhedbriller og høreværn. Krav til leverandører af produktionudtyr: Udtyret kal opfylde alle krav til ikkerhed, minimum energiforbrug, reourcepild og emiioner ek.: paremotorer / lukket kredløb for genindvinding / må ikke kræve brug af hjælpetoffer der er på kræftpoitivliten. S. 11/1 udg.

12 Vurdering og prioritering Påvirkning Nye tole Indkøb af mu Afkærmning i Sleeve afd. Støj v. Jetprinter Riiko for fald i Jetprinter afd. Riiko for fald i Sleeve afd. Riiko for fald i Deign afd. Samlet Lovmedholdelig Alvorlighed af påvirkning/riici Antal berørte Udætt. periode Myndighed interee Vurdering og prioritering Nye tole Indkøb af mu Afkærmning i Sleeve afd. Støj v. Jetprinter Riiko for fald i Jetprinter afd. Riiko for fald i Sleeve afd. Riiko for fald i Deign afd. Let løning Nej Omfattet af politik Økonomi Sammenhæng med miljø Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Samlet prioritet Arbejdmiljø - mål og handlingplan Mål Færdiggøre Arbejdpladbruganvininger ved hjælp af REACH. Færdiggøre Bruganvininger til makiner. Indkøb af mu. Indkøb af tole og bolde Afkærmning i Sleeve afd. ved klippemakiner. Støj v. Jetprinter. Rydde op på gulvet i Jetprinter afd. Fjerne ledninger på gulv i Sleeve afd. Fjerne ledninger på gulv i Deign afd. Handlingplan Informere medarbejderne ved gruppemøderne Opætning ved makinerne og ved evt. nye makiner Købe forkellige modeller Købe forkellige modeller Fremtille plexigla afkærmning Forøge med iolering i iderammer evt. æggebakker på væg Alle varer lægge på hylder Indkøbe kabelkjulere Indkøbe kabelkjulere Anvarlig SL SL JHL JHL PH JH+PH JH+PH PH PH Tid / S. 12/1 udg.

13 Riici Aktionkema hl Riici: Dato: Aktionkema nr.: Problem: Enhed: Behandling: Anbefaling: Udarbejdet af: Dato: Belutning: Anvarlig for belutning: Anvarlig for udførele: Udført: Kontrol: S. 13/1 udg.

14 LUFTCYL. LAGER KEMIKALIER PORT PLOTTER/ PRINT AFD. SCANNER & RETOUSCH CROMALIN TRAPPE - FOTO LAGER ETIKET PRODUKTION K.K. K.K. VAREINDLEVERING DIGITAL - FOTO VARE- EVATOR FORSENDSE CROMALIN INDGANG PERSONALE RAMPE BEFUGTNING OMKL. TRAPPE DESIGN NØGLE BO FRANK BØLGEPAP KONF. TIMM. DATA wc wc DATA RUM wc wc J.H.L. TLF. wc KONTOR TRANS- FORMATOR FORM -MONTAGE wc wc wc KØKKEN KANTINE OMKL. L.H. VAND- MÅLER HOVED TAVLE N.B.H. Ø S T R E KONF. R N G G A D E BRAND I SCAN SCAN HUB HUB MAI PRINTER KÆLDERSIKRING PLOTTER Adgangytem S Vagtcentral non Alarm A/S - Vagtelkab K.B. Vagt afd. Nord BEVÆGSESCENSOR DØRSIKRING hl REPRO VEJ 2-4 LASERAFDING PORT DRY- OFFSET LAGER BRANDALARM KONTROL POLYMER FRMK. POST OMKLÆDNING BAD INDGANG PERSONALE HUB POLYMERAFD. GRAFITE HOVEDTAVLE GRAFITE INDGANG DEPOT P.H. GRAFITE VALSERENSER SLEEVES- PRØVETRYK LASERAFD. KØL REGENERERING TEKNIK 2 TEKNIK 1 CDI POLYMER FRMK. FYR VARE INDL.

15 FORSENDSE RAMPE NØGLEBO OMKLÆDNING BAD LAGER INDGANG KONTOR KONTOR LASERAFDING INDGANG TEKNIK 1 KANTINE DEPOT 27 TEKNIK 2 FYR 26 GAS POLYMERAFDING 32 Slange 24 Slange 25 HOVED TAVLE 14 GARAGE (LAGER) NØGLEBO BRANDTÆPPE 23 BRANDSKAB NØGLEBO BRAND INDGANG 16 KEMIKALIER Kælder O 17 6 KG. ABC PULVERSLUKKER VED DØRINDGANGE TIL KÆLDER SAMT BRANDTRYK OVERSIGT KEMIKALIER / SLUKMATERI No. 11 & 6-6 KG. KULSYRE NEDTAGET DECAHYDRONAPHTHALEN ACETONE BENZIN 100/140 GAS 8 9 O 6 KG. ABC PULVERSLUKKER Kælder VED DØRINDGANGE TIL KÆLDER HOVED TAVLE O 6 KG. ABC PULVERSLUKKER VED DØRINDGANGE TIL KÆLDER BRANDSKAB BRANDTRYK - DIREKTE MDING FLUGTVEJE TRANSFORMATOR KÆLDER: Nr. 20 Pulver 6 kg. Nr. 21 Pulver 6 kg. Nr. 22 CO 2 6 kg. i FYRRUM 2 KG. KULSYRE 6 KG. KULSYRE 2 KG: METALSLUKKER 31 L HÅNDSPRØJTE MEDICINSKAB+BRANDTÆPPE

16 LUFTCYL. LAGER GRAFITE GARAGE VALSERENSER LASERAFDING VAND- MÅLER SLEEVES- PRØVETRYK SCANNER & RETOUSCH LAGER PORT PLOTTER PORT AFD. LASERAFDING CROMALIN TRAPPE Kælder DATA VAREINDLEVERING KØL REGENERERING LAGER TEKNIK 2 TEKNIK 1 VARE- EVATOR ISDN INDGANG PERSONALE VED BRAND ALARMOMRÅDER 1 STE PRIORITET VIGTIGT OMRÅDE PROD. REPRO 4 (FORM) KONTOR REPRO 2 PROD. REPRO 2 DECAHYDRONAPHTHALEN GAS ACETONE BENZIN 100/140 GAS 29 KEMIKALIER VENTILATION PROD. REPRO 4 (FORM) O - FOTO LAGER KÆLDER- TRAPPE Slange 31 PROD. REPRO MAI-PRINTER DIGITAL - FOTO 12 BRANDTÆPPE 23 7 KÆLDER: Nr. 20 Pulver 6 kg. Nr. 21 Pulver 6 kg. Nr. 22 CO 2 6 kg. BRANDSKAB FORSENDSE RAMPE POLYMERAFD. TRANS- FORMATOR TRAPPE O FRANK OMKLÆDNING CDI COMPUTER TO-PLATE NØGLE BO 6 POST BAD 24 Slange BØLGEPAP 25 PROD. REPRO NØGLE BO KONF. INDGANG PERSONALE BILLIARD TIMM. 5 FORM -MONTAGE PLOTTER DATA wc wc DATA RUM wc wc 2 KONF. KONTOR REPRO 2 J.H.L. GRAFITE HOVEDTAVLE wc TLF. wc OMKL. HOVED TAVLE wc wc wc PC 1 L.H. KANTINE KØKKEN GRAFITE N.B.H. KONTOR INDGANG KONTROL KONTOR * * FYR DEPOT P.H. 2 KG. KULSYRE 6 KG. KULSYRE 2 KG. METALSLUKKER 31 L HÅNDSPRØJTE MEDICINSKAB+BRANDTÆPPE 6 KG. PULVERSLUKKER VED DØRINDGANGE TIL KÆLDER KONF. GRAFITE BRAND BRANDTRYK - DIREKT MDING OVERSIGT KEMIKALIER / SLUKMATERI hl El / GAS / 1 te PRIORITET BRANDSKAB O VIGTIGT OMRÅDE FLUGTVEJE REPROVEJ KØREVEJ TIL GAS / BAGSIDE

Arbejdsmiljø håndbog

Arbejdsmiljø håndbog G R A F I S K Arbejdsmiljø håndbog Indholdsfortegnelse - 2 udgave S. 02 Stamdata S. 03 Stamdata S. 04 Forord S. 05 Beskrivelse af virksomheden hl-repro S. 06 Beskrivelse af virksomheden Koma Grafisk S.

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai 4 vi.iq!uodai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai r 4. Procebekrivele 8 2. Stamolyninger 5 3.3 Strategi 7 Q 3. Præentation af virkomheden 6 3.2 Kernekometencer 7 3.1 Ledele og organiering 6 -b 1. Forord med ledelen

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energibeparende løninger til renovering af varme- og kølingytemer 18 referencer med tilbagebetalingtid Beregninger vier, hvor hurtigt din invetering vil blive tilbagebetalt

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Behovsstyret ventilation

Behovsstyret ventilation OVERSIGT Behovtyret ventilation Topprodukterne til behovtyret ventilation! www.wegon.com Behovtyret ventilation Behovtyret ventilation giver høj komfort og lave driftomkotninger Når rummet benytte, tyre

Læs mere

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV 1 llebro - llebjergvej 50-52, 2450 København SV llebro en ejendom med omtanke Det arkitektonike udtryk og udvikling af ejendommen ydre arealer er løftet af Henning Laren Architect, ålede at ejendommen

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Grønt domicil Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV

Grønt domicil Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV Grønt domicil llebjergvej 50-52, 2450 København SV 1 LLRO Alt under ét tag ARKITKTONISK UDTRYK OG RKRATIV KVALITT I OMRÅDT Ifølge den ny lokalplan moderniere hele området ved Valby Hallen, når Grøntorvet

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Kære alle i Center for selvejende Dagtilbuds Miljø og Arbejdsmiljøorganisation.

Kære alle i Center for selvejende Dagtilbuds Miljø og Arbejdsmiljøorganisation. Kære alle i Center for selvejende Dagtilbuds Miljø og Arbejdsmiljøorganisation. Det er blevet tid til den årlige arbejdsmiljørundtur. Ligesom i 2012 0g 2013 (vi holdt desværre ingen i 2014) tager vi på

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Bolig- og erhvervområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Kommuneplantillæg nr. 11, til Syddjur Kommuneplan 2009 Yderligere information kan få ho: SYDDJURS KOMMUNE Hovedpotadree: Hovedgaden 77 8410 Rønde

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Fysisk APV 2015 APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Nykøbing Katedralskole 2015 Indhold 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 1 2. HANDLINGSPLAN... 4 HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER... 4 HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE

Læs mere

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736 Den Teknik-Naturvidenkabelige aiuddannele Storgruppe 9736 Titel: Digital ignalbehandling Synopi: Projektperiode: P //98-9/5/98 Projektgruppe: 347 Deltagere: Clau Albøge Mad Chritenen Tonny Gregeren Karten

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 Udarbejdet af Lex Telvig medlem af styregruppen Mail: lex.telvig@ale.dk Tlf: +45 2679 4014 Dato: 01-07-2008 Dansk version1 Formål: At delegere navngivne personer/ledere

Læs mere

APV-Handleplan 2013/2014

APV-Handleplan 2013/2014 Skovvej 7 Nyrup - 4262 Sandved Tlf.: 55 42 19 00 Mail: bosted@bostedetinyrup.dk www.bostedetinyrup.dk Nyrup d. 2. februar 2015. APV-Handleplan 2013/2014 Kulde & træk: Team A, administrationsgang, køkken

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Miljø- og sikkerhedsvejledning for alle, der færdes på ESØ RENOVATIONSSELSKABET ESØ 90 I/S Tlf. 97 7 77 08#v0 dec 0 www.esoe.dk post@esoe.dk

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere