Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine"

Transkript

1 Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011

2 Fig Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft

3 Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst henviser til illustrationerne på side 2 Læs denne brugsanvisning nøje igennem, før maskinen tages i brug. Gør dig fortrolig med funktionerne og betjeningen. Maskinen skal vedligeholdes i overensstemmelse med anvisningerne, så maskinen altid fungerer problemfrit. Brugsanvisningen og dertilhørende dokumentation skal opbevares i nærheden af maskinen. Indledning Hæftemaskinen sætter dig i stand til at fæste forskellige materialer, som for eksempel stof, træ, gaze, karton og læder. Derfor er dette redskab meget velegnet til bl.a. at polstre møbler, pakke genstande ind eller til at reparere sko. Indhold: 1. Produktinformation 2. Sikkerhedsforskrifter 3. Samling 4. Vedligehold 1. PRODUKTINFORMATION Tekniske data Spænding 230 V~ Frekvens 50 Hz Antal hæfteklammer/søm 20/min. Maks. hæftedybte 30 mm Vægt 1,2 kg Lpa (lydtrykniveau) 78+3 db(a) Lwa (lydintensitet) db(a) Vibrationsværdi 2, m/s 2 Vibrationsniveau Det vibrationsniveau, der er anført bag på denne betjeningsvejledning er målt i henhold til den standardiserede test som anført i EN 60745; den kan benyttes til at sammenligne to stykker værktøj og som en foreløbig bedømmelse af udsættelsen for vibrationer, når værktøjet anvendes til de nævnte formål - anvendes værktøjet til andre formål eller med andet eller dårligt vedligeholdt tilbehør, kan dette øge udsættelsesniveauet betydeligt - de tidsrum, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det kører uden reelt at udføre noget arbejde, kan reducere udsættelsesniveauet betydeligt Beskyt dig selv imod virkningerne af vibrationer ved at vedligeholde værktøjet Topcraft 3

4 DK og dets tilbehør, ved at holde dine hænder varme og ved at organisere dine arbejdsmønstre. Pakken indeholder Hæftemaskine 200 hæfteklammer 300 søm Manual Sikkerhedsinstruktioner Garantikort Komponenter 1. Udløser 2. Tænd/sluk-kontakt 3. Frigørelsesknap 4. Magasin 5. Skydeåbning 6. Sikringsstift 7. Skrue Kontroller maskinen, løsdele og tilbehør for transportskade. 2. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Beskrivelse af symboler Klasse II maskine Dobbelt isolering Du behøver ingen jordforbindelsestik. Betegnelse for risiko for personskader, dødsfald eller beskadigelse af værktøjet i tilfælde af at du er uopmærksom på instruktioner i denne manual. Indikerer fare for elektrisk stød. Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis ledningen beskadiges og i forbindelse med vedligeholdelse. Brug beskyttelsesbriller. Defekte og/eller kasserede elektriske eller elektroniske maskiner skal afleveres på en genbrugsplads Advarsel! Læs alle instruktioner. Hvis alle nedenstående instruktioner ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Udtrykket elektrisk maskine i alle 4 Topcraft

5 advarslerne nedenfor henviser til elektriske maskiner/værktøj/redskaber, der via en ledning tilkobles elnettet eller strømforsynes via batteri (accu). Gem disse instruktioner. DK 1) Arbejdsområde a. Arbejdsområdet skal være rent og tilstrækkeligt belyst. Rodede og mørke arbejdsområder giver større risiko for ulykker. b. Brug ikke elektriske maskiner i eksplosive omgivelser, f.eks. i nærheden af brandfarlige væsker, gasser eller støv. Elektriske maskiner frembringer gnister, som kan antænde støv eller dampe. c. Hold børn og omkringstående på afstand, når der bruges elektriske maskiner. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over den elektriske maskine. 2) Elektrisk sikkerhed a. Stik til elektriske maskiner skal passe til stikkontakten. Der må ikke foretages ændringer af stikket. Brug ikke snydepropper til jordede (jordforbundne) elektriske maskiner. Originale stik og tilsvarende kontakter mindsker risikoen for elektrisk stød. b. Undgå kropskontakt med jordede eller jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis kroppen er jordet eller jordforbundet. c. Elektriske maskiner må ikke udsættes for regn eller våde omgivelser. Hvis der kommer vand i den elektriske maskine, øges risikoen for elektrisk stød. d. Brug ikke ledningen forkert. Brug ikke ledningen til at bære eller trække maskinen og heller ikke for at tage ledningen ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra stærk varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele. Beskadigede eller filtrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e. Når en elektrisk maskine bruges udendørs, skal man bruge en forlængerledning, der er beregnet til udendørs brug. Hvis der bruges en forlængerledning, der er beregnet til udendørs brug, mindskes risikoen for elektrisk stød. 3) Personlig sikkerhed a. Vær agtpågivende, hold øjnene rettet mod det, du laver, og brug almindelig sund fornuft, når du bruger en elektrisk maskine. Brug ikke en elektrisk maskine, hvis du er træt eller er under påvirkning af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under arbejdet med en elektrisk maskine kan resultere i alvorlig personskade. b. Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr som støvmaske, skridsikre sko, hjelm eller høreværn, brugt når det er nødvendigt, mindsker risikoen for personskade. c. Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket på afbryderen, før stikket sættes i stikkontakten. Hvis man bærer en elektrisk maskine med fingeren på afbryderen, eller sætter stikket i, mens der er tændt for maskinen, øges risikoen for ulykker. d. Fjern justeringsnøgler og tænger, før der tændes for den elektriske maskine. En tang eller nøgle, der sidder på en roterende del af den elektriske maskine, kan resultere i personskade. e. Ræk ikke for langt ud. Stå sikkert på fødderne og vær altid i god balance. Det giver bedre kontrol over maskinen i uventede situationer. f. Tag passende tøj på. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan Topcraft 5

6 DK blive grebet af bevægelige dele. g. Hvis der forefindes tilslutning til støvudsugning og opsamling, skal man sørge for, at udstyret er tilsluttet og bruges. Brug disse muligheder for at mindske risikoen for støvrelaterede risici. h. Brug skruetvinger eller en skruestik for at holde arbejdsemnet. Det er mere sikkert end at bruge hænderne, og du har hænderne fri til at betjene redskabet/værktøjet. 4) Brug og behandling af elektriske maskiner a. Brug ikke magt på den elektriske maskine. Brug kun den elektriske maskine til det, den er beregnet til. Den rette elektriske maskine gør arbejdet bedre og mere sikkert ved den effekt, der er foreskrevet. b. Brug ikke den elektriske maskine, hvis afbryderen ikke kan tænde og slukke. En elektrisk maskine, der ikke kan tændes og slukkes på afbryderen, er farlig og skal repareres. c. Tag stikket ud af stikkontakten før justering, udskiftning af tilbehør, og før den elektriske maskine gemmes væk. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at den elektriske maskine starter ved et uheld. d. Elektriske maskiner, der ikke bruges, skal opbevares utilgængeligt for børn, og personer, der ikke har kendskab til den elektriske maskine eller disse instruktioner, må ikke bruge den elektriske maskine. Elektriske maskiner er farlige i hænderne på uøvede personer. e. Elektriske maskiner skal vedligeholdes. Check for forkert justering og fastsiddende bevægelige dele, defekte dele og andre ting, som kan påvirke den elektriske maskines korrekte funktion. Hvis den elektriske maskine er beskadiget, skal den repareres før brug. Mange ulykker skyldes, at elektriske maskiner er dårligt vedligeholdt. f. Skærende værktøj skal holdes skarpt og rent. Korrekt vedligeholdt skærende værktøj med skarpe skær kommer ikke så let til at sidde fast og er nemmere at styre. g. Brug den elektriske maskine, tilbehør, bits osv. i henhold til disse instruktioner og på den måde, som denne specielle maskine er beregnet til, idet man skal tage hensyn til arbejdsforholdene og arbejdet, der skal udføres. Brug af den elektriske maskine til andet, end den er beregnet til, kan resultere i farlige situationer. h. Beskadigede kontakter skal udskiftes af et autoriseret reparationscenter. Anvend ikke elværktøj der ikke kan slukkes og tændes. i. Lad ikke elværktøj ligge tændt uden opsyn. Sluk altid for værktøjet og vent indtil det er kommet til et totalt stop, før det efterlades. j. Hvis hovedkablet er beskadiget, skal det udskiftes med et særligt hovedkabel. Disse kan findes hos fabrikanten eller fabrikantens kundeserviceafdeling. Hovedkablet må kun udskiftes af fabrikanten, fabrikantens kundeserviceafdeling eller ligelige kvalificerede personer. 5) Service a. Benyt venligst en kvalificeret ekspert, som anvender originale reservedele til at reparerer dit elværktøj. Dette vil sikre korrekt funktion af elværktøjet. b. Advarsel! Anvendelsen af ethvert tilbehør eller ekstra værktøj, andet end de som anbefales i denne manual, kan føre til øget risiko for skader. Benyt kun originale reservedele. 6 Topcraft

7 Sikkerhedsvejledning til hæftemaskine. DK Gå altid ud fra at værktøjet er ladet med hæfteklammer eller søm. Skødesløs håndtering kan føre til uventet udløsning af søm eller hæfteklammer og forårsage personkvæstelser. Ret aldrig værktøjet mod dig selv eller andre personer. Uventet udløsning af værktøjet medfører kvæstelser. Aktiver aldrig værktøjet med mindre det er placeret fast mod arbejdsemnet. Hvis værktøjet ikke er i kontakt med arbejdsemnet, kan nitter eller søm prelle uforudsigeligt af. Tag altid stikket ud af stikkontakten hvis der sætter sig nitter eller søm fast i værktøjet. Hvis stikket stadig sidder i stikkontakten, kan værktøjet udløses, når de fastsiddende hæfteklammer eller søm fjernes. Udvis altid forsigtighed når fastsiddende hæfteklammer eller søm fjernes. Mekanismen kan stadig være under spænding og udløse spændingen med stor kraft. Brug ikke dette værktøj til fastgørelse af elektriske kabler. Dette værktøj er ikke konstrueret hertil og kan beskadige de elektriske kabler med elektrisk stød eller brand som følge. Særlige sikkerhedsregler Før brugen af hæftemaskinen Undersøg de følgende punkter: Stemmer maskinens og dens sikkerhedsafbryders (hvis den er tilstede) elektriske spænding overens med netspændingen (apparatur beregnet til en netspænding på 230 V); Er strømtilførslen og hovedstik i god stand: hele, uden nogen løse dele eller skader. Bær altid beskyttelse for øjnene under brugen af redskabet. Hold redskabet omhyggeligt vedlige. Undersøg, om der ved de bevægende dele er skævheder eller om de sidder i klemme, og om der er brud på dele, eller om der er noget andet forhold der kunne have indflydelse på redskabets funktion. I tilfælde af beskadigelse, få redskabet efterset før brug. Undersøg om glidepatronen er fastgjort korrekt. Brug ikke redskabet i fugtige omgivelser. Brug ikke redskabet på materialer der indeholder asbest. Brugen af redskabet Brug ikke redskabet hvis kontakten for "START" eller "STOP" ikke virker. Hold altid redskabet med begge hænder når det startes. Hold altid ledningen borte fra maskinens bevægende dele. Hold Deres hænder borte fra det der arbejdes på. I tilfælde af at søm eller hæfteklammer bliver siddende fast, slå maskinen fra øjeblikkelig og tag stikket ud af stikkontakten. Ret aldrig redskabet mod mennesker eller dyr. Topcraft 7

8 DK Brug kun hæfteklammer eller søm, der er egnede til dette redskab. Vær opmærksom på ikke at beskadige nogen rør eller ledninger under brugen af dette redskab. Elektrisk sikkerhed Ved anvendelse af elektriske maskiner skal man altid følge de lokalt gældende sikkerhedsforskrifter i forbindelse med brandfare, fare for elektrisk stød og legemensbeskadigelse. Læs udover de nedenstående instruktioner også sikkerhedsforskrifterne i den separat vedlagte sikkerhedsfolder. Kontroller altid om netspændingen svarer til værdien på typeskiltet. Klasse II maskine Dobbelt isolering Du behøver ingen jordforbindelsestik. Udskiftning af ledninger eller stik Hvis netledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes med en speciel netledning, som kan fås via fabrikanten eller fabrikantens kundeservice. Gamle ledninger og stik skal kasseres, når de er blevet udskiftet med nye. Det er farligt at sætte stikket på en løs ledning i en stikkontakt. Ved brug af forlængerledninger Hæftemaskinen har et meget højt strømforbrug (op til 2000 watt), i det øjeblik den skyder søm eller hæfteklammer ind i et emne. Brug udelukkende godkendte forlængerledninger, der er beregnede til maskinens effekt. Lederne skal have et gennemsnit på mindst 1.5 mm 2. Hvis forlængerledningen sidder på en tromle, rulles ledningen helt af. 3. BRUG Brugsområde Fig. 2 Brug til dette redskab en af de følgende typer hæfteklammer eller søm: U: mm T: mm Passende hæfteklammer og søm leveres af og Ladning af hæftemaskinen Før åbningen af redskabet, forsikre Dem om at at redskabet ikke er sluttet til strømforsyningen. Anbringelse af hæfteklammer eller søm. (Fig. 2) Tryk på frigørelsesknappen og skub magasinet bagud. Anbring hæfteklammerne som vist på figur 3, eller anbring sømmene som vist på figur 4. 8 Topcraft

9 Skub magasinet fremad indtil det klikker fast. Hæftemaskinen er nu klar til brug. DK Brug. (Fig. 1) Tilkobl maskinen ved at sætte tænd/sluk-kontakten på on. Anbring maskinen fast på det rigtige sted mod arbejdsemnet. Tryk på udløseren. Bearbejd nu resten af arbejdsemnet. Frakobl maskinen ved at sætte tænd/sluk-kontakten på off. Pas på: Fjern de resterende nitter eller søm fra magasinet når arbejdet er afsluttet. Redskabet vil give et tilbageslag på grund af den kraft det arbejder med. Vær meget opmærksom herpå. 4. VEDLIGEHOLDELSE Sørg for at maskinen ikke er tændt, når der udføres vedligeholdelsesarbejder på mekanikken. Disse maskiner er fremstillet til at fungere problemfrit i lang tid og med minimal vedligeholdelse. Levetiden kan forlænges, hvis maskinen rengøres regelmæssigt og håndteres korrekt. Fejl For det tilfælde, at maskinen ikke fungerer korrekt, er herunder angivet en række mulige årsager med tilhørende løsningsforslag: I tilfælde af at en hæfteklamme eller et søm har sat sig fast i redskabet. Afbryd strømforbindelsen til redskabet. Fjern forsigtigt hæfteklammen eller sømmet med et tyndt instrument (for eksempel en kniv). Reparationer må udelukkende udføres af en autoriseret installatør eller et autoriseret serviceværksted. Rengøring Rengør maskinhuset regelmæssigt med en blød klud, fortrinsvist efter hver anvendelse. Hold blæserristen fri for støv og snavs. Fjern fastsiddende snavs med en blød klud fugtet med sæbevand. Brug ikke opløsningsmidler, som f.eks. benzin, alkohol, ammoniak, osv. Disse midler kan beskadige plastikdelene. Topcraft 9

10 DK Fejl Skulle en fejl opstå, f.eks. pga. slidtage af en enhed, kontakt venligst serviceadressen på garantibeviset. På bagsiden af denne manual finder du en tegning med alle dele, der kan bestilles. Miljø For at undgå transportbeskadigelse leveres maskinen i en solid emballage. Emballagen er så vidt muligt lavet af genbrugsmateriale. Genbrug derfor emballagen. Defekte og/eller kasserede elektriske eller elektroniske maskiner skal afleveres på en genbrugsplads. Garanti Læs det separat vedlagte garantikort for garantibetingelserne. 10 Topcraft

11 CE KONFORMITETSERKLÆRING (DK) DK Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette TET-107 er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN , EN , EN , EN , ZEK /06.08, EN , EN Fra ZWOLLE NL i overenstemmelse med direktivreglerne 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV Vores firmapolitik bygger på løbende forbedring af vores produkter, og vi forbeholder os retten til at ændre produktspecifikationer uden varsel. Ferm BV Lingenstraat PM Zwolle Holland Topcraft 11

12 DK Eksploderet tegning 12 Topcraft

13 Topcraft 13

14 14 Topcraft

15 Topcraft 15

16 DK Ret til ændringer forbeholdes

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING Dok: 101508-DK 1506 INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 EU

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere