INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER III. INDLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132"

Transkript

1 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER III. INDLEDNING IV. INSTALLATION GENERELLE OPLYSNINGER TRASPORT, FLYTNING OG OPBEVARING INSTALLATION OG MONTERING RØGAFTRÆK FORBINDELSER SIKKERHEDSTERMOSTAT FØR INSTALLATIONEN ER FÆRDIG V VEJLEDNING TIL MEDARBEJDEREN TILKNYTTET DEN ALMINDELIGE BRUG AF MASKINEN BRUG AF KIPSTEGEREN VI. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE GENERELLE SIKKERHEDSREGLER ALMINDELIG BRUG AF MASKINEN RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE SKROTNING AF MASKINEN VEDLIGEHOLDELSE

2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER PAS PÅ Brugervejledningen gælder flere forskellige apparater. Koden for den købte model kan aflæses på typepladen, der er anbragt under betjeningspanelet (se fig. ovenfor). TABEL A - Tekniske specifikationer for elektriske apparater og gasapparater MODELLER TEKNISKE SPECIFIKATIONER +9BRGHMOF0 +9BRGHMOFM +9BRGHDOF0 +9BRGHDOFM 800mm +9BRGHDOF0 +9BRGHDOFM +9BRGJDPF0 +9BRGJDPFM 1000mm +9BREHMOF0 +9BREHMOFM +9BREHDOF0 +9BREHDOFM 800mm +9BREJMPF0 +9BREJMPFM +9BREJDPF0 +9BREJDPFM 1000mm Kipstegerens kapacitet L Forsyningsspænding V Effektforbrug kw Frekvens Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 Faser Antal 1+N 1+N 3+N 3+N Forsyningskablets tværsnit mm Tilslutning ISO 7/1 Ø 1/2" 1/2" - - Nominel varmeeffekt kw Kategori II 2H3+ II 2H Konstruktionstype A1 A

3 III. INDLEDNING Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet enten maskine eller apparat ). Det følgende skal ikke opfattes som en lang og forpligtende liste af advarsler, men snarere som en række anvisninger beregnet på i alle henseender at forbedre maskinens ydelser og især på at undgå, at der sker skader på personer, dyr eller ting, der stammer fra ukorrekt anvendelse og adfærd. Det er meget vigtigt, at alle personer tilknyttet transport, installation, igangsættelse, vedligeholdelse, reparation og bortskaffelse af maskinen nøje læser denne vejledning, før de skrider til de forskellige operationer, med det formål at forhindre fejlagtige og uhensigtsmæssige manøvrer, der kunne forringe maskinens tilstand eller medføre fare for menneskers helbred. Det anbefales jævnligt at give oplysninger til brugeren om gældende bestemmelser for sikkerhed. Det er ligeledes vigtigt at oplære og opdatere personale med tilladelse til at anvende maskinen om brug og vedligeholdelse af selve apparatet. Det er ligeså vigtigt, at vejledningen altid er til rådighed for operatøren, og at den opbevares omhyggeligt på maskinens driftssted, så den er let at få fat i og konsultere i tvivlstilfælde, eller under alle omstændigheder hver gang der opstår et behov. Hvis man efter læsningen stadig har tvivl eller er usikker på brugen af maskinen, skal man uden tøven kontakte producenten eller en autoriseret forhandler, der vil stå til rådighed for at sikre hurtig og korrekt assistance til sikring af bedre funktion og maksimal sikkerhed for maskinen. Til sidst minder vi om, at man under alle faser i brugen af maskinen altid skal overholde gældende bestemmelser for sikkerhed, hygiejne på arbejdspladsen og miljøbeskyttelse. Det er brugerens pligt at sørge for, at maskinen kun aktiveres og bruges under optimale sikkerhedsforhold både for personer, dyr og ting. Producenten frasiger sig ethvert ansvar for skader, der opstår som følge af udførelse af indgreb på apparatet i modstrid med brugervejledningens anvisninger. Hel eller delvis gengivelse af brugervejledningen er forbudt. 132

4 IV. INSTALLATION 1. GENERELLE OPLYSNINGER 1.1. INDLEDNING I det følgende findes diverse oplysninger om den beregnede brug af maskinen, dens afprøvning og en beskrivelse af de anvendte symboler (der afmærker og giver mulighed for at genkende arten af advarsel), definitionerne på de anvendte udtryk i vejledningen samt en række nyttige oplysninger til brugeren ANVENDELSE OG BEGRÆNSNINGER Installationen skal udføres i henhold til angivelserne i regulativer og gældende lov om installation af el- og gasapparater. Vores apparater er projekteret og forfinet med henblik på at levere den højest mulige ydelse. Dette apparat er beregnet til tilberedning af madvarer. Al anden brug anses for ukorrekt. Apparatet må ikke bruges personer (herunder børn), som er fysisk, sensorisk eller psykologisk funktionshæmmede, eller som mangler den nødvendige erfaring og viden, medmindre de først er blevet instrueret i brugen af den person, der har ansvar for deres sikkerhed. PAS PÅ: Apparatet må ikke anbringes udendørs, eller på steder hvor det kan blive udsat for regn og direkte sollys. Producenten frasiger sig ethvert ansvar, hvis udstyret ikke anvendes korrekt. 1.3 AFPRØVNING Vores apparater undersøges og forbedres gennem udførelse af laboratorietests med henblik på at øge deres ydelse og effektivitet. Produktet leveres klar til brug. De positive resultater af afprøvningen (visuel kontrol - elektrisk kontrol/gas - funktionskontrol) garanteres og attesteres i form af de vedlagte specifikationer DEFINITIONER I det følgende anføres definitionerne på de vigtigste udtryk anvendt i vejledningen. Det anbefales, at man læser dette nøje, før vejledningen anvendes. Operatør person, der deltager i installation, indstilling, brug, vedligeholdelse, rengøring, reparation og transport af maskinen. Producent Electrolux Professional spa eller et hvilket som helst andet servicecenter autoriseret af Electrolux Professional spa. Medarbejder tilknyttet den almindelige brug af maskinen en operatør, der er informeret om, oplært og trænet i de arbejdsopgaver, der skal udføres, samt de risici der er forbundet med almindelig brug af maskinen. Specialuddannet tekniker eller serviceafdelingen en operatør trænet/oplært af producenten, og som på basis af sin faglige uddannelse, sin erfaring, den specielle oplæring og kendskabet til reglerne om forebyggelse af ulykker, er i stand til at vurdere, hvilke indgreb der skal udføres på maskinen samt genkende og undgå eventuelle risici. Den faglige uddannelse omfatter mekanik, elektroteknik og elektronik. Farlig situation enhver situation, hvor en operatør er udsat for en eller flere farer. Risiko kombination af sandsynligheden for og alvoren af mulige skader eller sundhedsproblemer i en farlig situation. Beskyttelsesanordninger sikkerhedsforanstaltninger bestående af anvendelse af specifikke tekniske anordninger (afskærmninger og sikkerhedsanordninger) til beskyttelse af operatørerne mod farer. Afskærmning element på en maskine, der specifikt anvendes som en fysisk barriere for at yde beskyttelse. Sikkerhedsanordning anordning (forskellig fra en afskærmning), der eliminerer eller reducerer risikoen. Den kan enten anvendes alene eller sammen med en afskærmning. Kunde person, der har købt maskinen og/eller som står for drift og brug (f.eks.: firma, entreprenør, virksomhed). Elektrisk stød tilfældig udladning af elektrisk strøm i et menneskes krop TYPOGRAFISK SYMBOLFORKLARING For at kunne bruge vejledningen og dermed maskinen optimalt er det nødvendigt at have et godt kendskab til udtrykkene og den vedtagne typografi anvendt i dokumentationen. Til mærkning og for at give mulighed for at genkende de forskellige faretyper er der i vejledningen anvendt følgende symboler: FARE FOR HELBRED OG SIKKERHED FOR DET TILKNYTTEDE PERSONALE. FARE FOR ELEKTRISK STØD - FARLIG SPÆNDING. FARE FOR SKADER PÅ MASKINEN. I teksten er symbolet ledsaget af sikkerhedsadvarsler, korte sætninger med yderligere forklaring på faretypen. Advarslerne har til formål at garantere sikkerheden for personalet og undgå skader på maskinen eller produktet under forarbejdning. Der gøres opmærksom på, at tegninger og diagrammer i vejledningen ikke er i naturligt størrelsesforhold. De har til formål at understøtte den skrevne information, og de fungerer som forklaring hertil, men de er ikke beregnet på at give en detaljeret fremstilling af den pågældende maskine. I installationsdiagrammerne til maskinen refererer de numeriske værdier til mål i millimeter. Fare årsag til mulige skader eller sundhedsproblemer. 133

5 1.6 MASKINENS OG PRODUCENTENS ID Her vises mærkningen eller typepladen på maskinen. På installationstidspunktet kontrolleres det, at de elektriske egenskaber i de elektriske forbindelser svarer til de, der er nævnt på typepladen. GAS AB N CE-mærkningen på maskinen må aldrig fjernes, pilles ved eller gøres ulæselig. Henvis til specifikationerne på CE-mærkningen ved kontakt med producenten (f.eks.: ved bestilling af reservedele osv.). I forbindelse med skrotning af maskinen skal CE-mærkningen destrueres. EL. AB N 1.7 IDENTIFIKATION AF APPARATET Brugervejledningen gælder flere forskellige apparater. Koden for den købte model kan aflæses på typepladen, der er anbragt under betjeningspanelet. 1.8 COPYRIGHT Denne vejledning er udelukkende beregnet på operatøren og må kun overdrages til tredjemand efter skriftlig tilladelse fra Electrolux Professional SPA. Herunder følger en liste over betydningen af de forskellige oplysninger: F.Mod... abriksbeskrivelse af produktet Comm.Model... handelsmæssig beskrivelse PNC... produktionskode Ser.No... serienummer El:...~... forsyningsspænding+fase Hz:... forsyningsfrekvens kw:... maksimalt effektforbrug A... strømforbrug Power unit El.:... effekt I... beskyttelsesgrad for støv og vand CE... CE-mærkning AB... nummer på... gassikkerhedscertifikat N.... certificeringsgruppe bemyndiget organ EN EU-standard L... Logo INQ/GS Cat... Gaskategori Pmbar... Gastryk Electrolux Professional SPA Viale Treviso, Pordenone (Italy)... Producent 1.9 ANSVAR Vi fralægger os ethvert ansvar for skader og funktionsfejl, der skyldes: Manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning. Reparationer, der ikke er korrekt udført, og udskiftning med reservedele, der er anderledes end de specificerede i reservedelskataloget (montering og anvendelse af uoriginale reservedele og tilbehør kan have negativ indvirkning på maskinens funktion og medfører bortfald af garantien). Indgreb udført af teknikere uden specialuddannelse. Uautoriserede ændringer eller indgreb. Dårlig vedligeholdelse. Ukorrekt brug af maskinen. Uforudsigelige særlige hændelser. Brug af maskinen af personale, der ikke er informeret om, oplært og trænet heri. Manglende overholdelse af gældende bestemmelser i brugslandet om sikkerhed, hygiejne og sundhed på arbejdspladsen. Vi frasiger os ethvert ansvar for skader forårsaget af tilfældige forandringer og ændringer fra brugerens eller kundens side. Ansvaret for identifikationen og valget af passende, personlige værnemidler, som operatørerne skal bære, påhviler arbejdsgiveren eller den ansvarlige for arbejdspladsen eller teknikeren med ansvar for teknisk service i henhold til gældende lovgivning i brugslandet. Electrolux Professional SPA frasiger sig ethvert ansvar for mulige unøjagtigheder i denne vejledning, hvis de skyldes trykfejl eller oversættelsen. Eventuelle tilføjelser til vejledningen om installation, brug og vedligeholdelse, som producenten måtte finde det formålstjenligt at sende til kunden, skal opbevares sammen med vejledningen, hvoraf de er en integreret del. 134

6 1.10 PERSONLIGE VÆRNEMIDLER I det følgende vises en tabel over de Personlige værnemidler (PPE), der skal anvendes i de forskellige maskinfaser. Fase Trasporto Movimentazione Disimballo Montaggio Uso ordinario Regolazioni Pulizia ordinaria Pulizia straordinaria Manutenzione Indumenti di protezione Calzature di sicurezza Guanti Occhiali Protettori Mascherina Casco o auricolari elmetto På grund af maskinens omfang er det under transport, flytning og opbevaring muligt at stable en maskine oven på en anden under overholdelse af anvisningerne på mærkaten på emballagen. Maskinen skal transporteres, flyttes og opbevares af uddannet personale, der skal være i besiddelse af: - Specifik teknisk uddannelse og erfaring i brugen af løftesystemer. - Kendskab til sikkerhedsreglerne og gældende lovgivning på området. - Kendskab til de generelle sikkerhedsforskrifter. - Omhyggelighed med hensyn til anvendelse af personlige værnemidler i henhold til de udførte operationer. - Evnen til at genkende og undgå enhver mulig fare TRANSPORT: VEJLEDNING TIL TRANSPORTØREN Smontaggio Demolizione Legenda: DPI PREVISTO DPI A DISPOSIZIONE O DA UTILIZZARE SE NECESSARIO Under lastning og losning er det forbudt at opholde sig under den løftede last. Det er forbudt for uautoriseret personale at gå ind i arbejdsområdet. DPI NON PREVISTO Under Almindelig brug beskytter handskerne hænderne mod apparatets dele eller varme madvarer OPBEVARING AF VEJLEDNINGEN Vejledningen skal opbevares i sin helhed og i hele maskinens levetid frem til skrotningen. I tilfælde af overdragelse, salg, udlejning, overdragelse af brugen eller leasing af maskinen skal denne vejledning følge med maskinen VEJLEDNINGENS MODTAGERE Denne vejledning henvender sig til: Transportøren og personalet tilknyttet flytning. Personale tilknyttet installation og igangsættelse. Arbejdsgiveren for maskinens brugere og den ansvarlige for arbejdspladsen. Operatørerne tilknyttet daglig brug af maskinen. Specialuddannede teknikere - serviceafdelingen. 2. TRANSPORT, FLYTNING OG OPBEVARING 2.1 INDLEDNING Transporten (eller overførslen af maskinen fra et sted til et andet) og flytningen (eller overførslen inden for arbejdspladsens område) skal ske med brug af udstyr med passende kapacitet. Maskinens egen vægt er ikke nok til at holde den i ro. Den transporterede last kan flytte sig: - ved opbremsning, - ved acceleration, - i en kurve, - ved bump på vejen FLYTNING I forbindelse med losning og opbevaring af maskinen skal man forberede et passende område med plant underlag PROCEDURER FOR FLYTTEOPERATIONER Til korrekt og sikker udførelse af løfteoperationer: Brug det udstyr, der er mest passende i forhold til egenskaber og kapacitet (f.eks.: gaffeltruck eller elektrisk palleløfter. Dæk skarpe hjørner til. Før der løftes: Sørg for, at alle ansatte er i sikker afstand, og sørg for, at der ikke kommer personer ind i løftezonen. Sørg for, at lasten er stabil. Kontrollér, at der ikke er materiale, der ville kunne falde af under løftet. Manøvrer lodret for at undgå sammenstød. Flyt maskinen i så lav en højde over gulvet som muligt. Til løft at maskinen er det forbudt at foretage forankring til løse eller svage dele som: afskærmning, elektriske ledningsføringer, pneumatiske dele osv. 135

7 2.5. BEVÆGELSE Den tilknyttede operatør skal: Have fuldt udsyn over den strækning, der skal tilbagelægges. Afbryde manøvren i tilfælde af farlige situationer. Skub, eller træk ikke apparatet under flytning, da det kan vælte. 2.6 PLACERING AF LASTEN Før der foretages en placering, skal man sikre sig, at der er fri passage, og kontrollere at gulvet er plant og modstandsdygtigt nok til at bære vægten. Fjern apparatet fra træpallen, slip det i den ene side, og lad det derefter glide ned på gulvet OPBEVARING Maskinen og/eller dens dele skal opbevares og beskyttes mod fugt i et ugiftigt miljø, uden vibrationer og med rumtemperaturer på mellem -10 C og 50 C. Stedet, hvor maskinen opbevares, skal have en vandret støtteflade for at undgå deformationer på maskinen eller skader på støttebenene. Placeringen af maskinen samt monteringen og afmonteringen af den må kun udføres af en specialuddannet tekniker. Der må ikke foretages ændringer på de dele, der leveres med maskinen. Eventuelle bortkomne eller ødelagte dele skal udskiftes med originale reservedele. 3. INSTALLATION OG MONTERING Følg anvisningerne i dette afsnit omhyggeligt. På denne måde sikres det, at apparatet fungerer korrekt, samt at sikkerhedsniveauet opretholdes i forbindelse med brug. Nedenstående indgreb skal udføres i overensstemmelse med gældende sikkerhedsregler. Dette gælder både med hensyn til det anvendte udstyr og driftsprocedurerne. Kontrollér, at løfteudstyrets bæreevne er passende i forhold til apparatets vægt inden flytning af apparatet. 3.1 KRAV TIL OG FORPLIGTELSER FOR KUNDEN Kunden skal sørge for følgende: - En termosikringskontakt med manuel nulstilling og høj følsomhed. For mere detaljerede oplysninger om eltilslutning henvises der til afsnit 5.2 Eltilslutning. - At kontrollere, at gulvet, hvor apparatet skal stå, er helt plant. - En blokerbar afbryder i åben position til tilkobling til elnettet. - En forbindelse med ekstrabeskyttelse (jord) (afsnit 5.2.3) - At indsætte en hane/spærreventil før hvert enkelt apparat, med hvilken der hurtigt kan lukkes for gastilførslen. Installer hanen/ventilen på et lettilgængeligt sted MASKINENS PLADSKRAV Omkring maskinen skal der være passende fri plads (til udførelse af indgreb, vedligeholdelse osv.). Dette mål skal øges i tilfælde af brug af og/eller passage af andet udstyr og/eller køretøjer eller i tilfælde af behov for flugtveje fra arbejdsstedet. BRANDFARE - Der skal være fri plads omkring apparatet, og der må ikke befinde sig brændstof i nærheden af det. Opbevar aldrig brændbart materiale i nærheden af apparatet. Opstil apparatet på et sted med god ventilation for at forhindre dannelsen af farlige forbrændingsgasser på stedet. I forbindelse med luftcirkulation skal der tages højde for den nødvendige luft til forbrændingen af 2 m³/h/kw gas samt til de ansatte i køkkenets helbred. Mangelfuld ventilation kan forårsage kvælning. Ventilationssystemet i det lokale, hvor apparatet befinder sig, må ikke blokeres. Ventilations- og aftrækshullerne i dette og i andre apparater må ikke blokeres. Alarmtelefonnumrene skal anbringes på et synligt sted PLACERING Installationsdiagrammet i denne brugervejledning viser apparatets pladskrav og tilslutningernes placering (til gas, elektricitet og vand). Apparatet kan installeres enkeltvis eller sammen med andre apparater fra den samme serie. Apparaterne er ikke velegnede til indbygning. Der skal være en afstand på mindst 10 cm mellem apparatet og side- eller bagvægge. Sørg for en passende isolering mellem apparatet og de overflader, der ikke overholder de angivne minimumafstande. Sørg for en passende afstand mellem apparatet og eventuelle brændbare vægge. Der må ikke opbevares eller anvendes brandfarlige materialer eller væsker i nærheden af dette apparat. Vær omhyggelig med under installationen at overholde alle sikkerhedsregler for hvert indgreb, herunder også forholdsreglerne vedrørende brandsikring. Hvis apparatet installeres i omgivelser med ætsende substanser (klor osv.), anbefales det at aftørre samtlige overflader af rustfrit stål med en klud, der er fugtet med vaselineolie, indtil alle overfladerne er dækket af et beskyttende lag. Maskinen skal bringes til installationsstedet og må først fjernes fra emballagens faste bund i forbindelse med den faktiske installation. Placering af maskinen: Anbring maskinen på det valgte sted. Juster apparatets højde, og anbring det i vater ved hjælp af nivelleringsfødderne. Kontrollér endvidere, at døren kan lukkes ordentligt. 136

8 BEMÆRK PERMANENT TILSLUTNING: Den blokerbare afbryder i åben position skal være tilgængelig, også efter at apparatet er installeret. Tag beskyttelseshandsker på, og fjern emballagen fra maskinen således: - Skær stropperne over, og fjern beskyttelsesfilmen. Udvis forsigtighed, således at pladeoverfladen ikke ridses af sakse eller knive, der eventuelt anvendes i forbindelse med fjernelse af filmen. - Fjern skumplasthjørnerne og de lodrette beskyttelsesstykker. Hvis selve skabet er af rustfrit stål, skal beskyttelsesfilmen fjernes langsomt, således at den ikke revner. Herved sikres, at al limen fjernes. Eventuelle limrester fjernes ved hjælp et opløsningsmiddel, som ikke ætser. Skyl, og aftør herefter omhyggeligt. Det anbefales at gnide alle rustfri ståloverflader med en klud, der er fugtet med vaselineolie, indtil alle overfladerne er dækket af et beskyttende lag. 3.4 BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGE Bortskaffelse af emballagen skal ske i overensstemmelse med gældende, national lovgivning. Alle de anvendte emballagematerialer er miljøvenlige. De kan opbevares uden risiko eller brændes i et forbrændingsanlæg. De plasticdele, der kan genbruges, er mærket på følgende måde: PE PP PS PE Polyætylen: Emballagens udvendige film, posen med brugervejledningen PP Polypropylen: Stropper PS Polystyrenskum: Hjørnebeskyttere Dele i træ og pap kan bortskaffes i henhold til gældende, lokal lovgivning i brugslandet FASTGØRELSE TIL GULV Halvmodulære elementer, der er installeret enkeltvis, skal fastgøres til gulvet, så de ikke kan vælte. Vejledning leveres sammen med det pågældende tilbehør (F206210) SAMLING AF APPARATER (Fig.1D) Anbring apparaterne ved siden af hinanden, og anbring dem i den ønskede højde ved at stille på nivelleringsfødderne. (Fig.1F) Gå om bag ved apparatet, og sæt den medfølgende samlingsplade ind i siden af bagbeklædningen. Sæt pladen fast med de to medfølgende M5 skruer. 4. RØGAFTRÆK 4.1. RØGAFTRÆK FOR TYPE A1 APPARATER Anbring type A1 apparater under en emhætte, for at sikre at røg og dampe, der opstår under tilberedningen, suges ud. 4.2 TYPE B APPARATER (i overensstemmelse med definitionen i Det tekniske installationsreglement DIN-DVGW G634: 1998) Hvis apparatets typeplade kun anfører typen Axx, erklæres det, at dette apparat ikke er designet til at kobles direkte til en skorsten eller et røgaftræk med udledning til det fri. Apparatet kan dog monteres under en emhætte eller et tilsvarende system med udsugning af røggasser FORBINDELSE TIL SKORSTEN Tag risten foran røgaftrækket af. Installér rørforbindelsen til skorstenen i henhold til anvisningerne, der følger med tilbehøret (ekstraudstyr) INSTALLATION UNDER EMHÆTTE Anbring apparatet under en emhætte (fig. ved siden af). Løft røgaftrækket op uden at trykke det sammen. Man må ikke indsætte noget, der kan afbryde aftrækket. Aftræksrørets højde og afstanden til emhætten skal overholde gældende lovgivning. Den sidste del af aftræksrøret skal befinde sig mindst 1,8 m fra den flade, apparatet står på. Bemærk! Systemet skal sikre, at: a) røgaftrækket ikke er blokeret. b) aftræksrørets længde ikke overstiger 3 m. Brug fittings til at forbinde rør med forskellige diametre. 5. TILSLUTNINGER Identificer det indkøbte apparat ved hjælp af dataene på typepladen. Se installationsdiagrammerne vedrørende tilslutningernes indgangsposition på apparatet: - GAS (ø1/2 UNI EN ) - ELEKTRISK ENERGI - PÅFYLDNING AF VAND 5.1. APPARATER MED GASFORSYNING VIGTIGT! Disse apparater er beregnet til anvendelse med gas G20 20 mbar. Ved indstilling til en anden type gas skal man følge angivelserne i afsnit i dette kapitel MONTERING AF KOGESEKTION PÅ BASE, OVN, UNDERSTEL ELLER SOM BRO Følg vejledningen, der leveres sammen med det valgte tilbehør. 3.8 FORSEGLING AF ÅBNINGER MELLEM APPARATER Følg den vejledning, der følger med tætningsmidlet. 137

9 FØR TILSLUTNING Kontrollér, at apparatet er beregnet til den type gas, der tilføres. Hvis apparatet ikke er beregnet til den type gas, der tilføres, henvises der til angivelserne i afsnittet: Tilpasning/indstilling til andre gastyper. Mellem hvert apparat og gastilførslen skal der indsættes en hane/spærreventil, med hvilken der hurtigt kan lukkes for gastilførslen. Installer hanen/ventilen på et lettilgængeligt sted. Pilen på regulatoren ( gasflowet ) angiver retningen af Rens forbindelsesslangerne for støv, snavs og fremmedlegemer, der kunne blokere forsyningen. Gastilførselsrørene skal have et tværsnit, som sikrer, at der tilføres gas nok, til at alle de tilsluttede apparater kan fungere optimalt. Et forsyningsrør med utilstrækkelig kapacitet vil forringe funktionen af de apparater, der er sluttet til det. Pas på! En forkert nivellering kan påvirke forbrændingen og forårsage, at apparatet fungerer dårligt TILSLUTNING Før gassen tilsluttes, fjernes plasthætten fra apparatets gasindtag. Apparatet er beregnet til tilslutning nederst til højre. Ønsker man at tilslutte gassen øverst, kan man anvende forbindelsen bag på apparatet, efter at man først har skruet metallåget af og har skruet det fast på den forreste forbindelse. Efter at apparatet er installeret, kontrolleres det med sæbevand, at alle forbindelser er tætte KONTROL AF FORSYNINGSTRYKKET Kontrollér på typepladen, om apparatet er beregnet til den eksisterende gastype (hvis det ikke beregnet til denne gastype, følges anvisningerne i afsnittet Tilpasning til en anden gastype ). Forsyningstrykket måles med fungerende apparatur ved hjælp af et manometer (min. 0,1 mbar). Tag det nederste panel af. Løsn tætningsskruen N fra tryktilslutningen, og sæt manometerslangen O på (fig. 2A ). Sammenlign værdien, der måles af manometeret, med den værdi, der er angivet i tabel B (se brugervejledningens appendiks) Hvis manometeret måler en værdi, der er uden for det område, som er angivet i tabel A, må apparatet ikke anvendes, og der skal rettes henvendelse til gasværket JUSTERING AF GASTRYKKET Gastilførselsrørene bør have et tværsnit, som sikrer, at der tilføres gas nok, til at alle de tilsluttede apparater kan fungere optimalt. Hvis gastrykket ikke svarer til det angivne tryk, eller hvis det er svært at regulere, bør der på gastilførselsrøret installeres en trykregulator (kode ) på et lettilgængeligt sted. For at sikre et korrekt udgangstryk skal regulatoren helst monteres vandret: 1 Gas fra forsyningsnettet. 2 Trykregulator. 3 Gastilførsel til apparatet. BEMÆRK! Disse modeller er beregnet og certificeret til anvendelse med metan- eller propangas. For metangas er trykregulatoren på røret indstillet til 8" w.c. (20 mbar) KONTROL AF LUFTTILFØRSLEN Lufttilførslen er reguleret korrekt, hvis flammen ikke afbrydes, når brænderen er kold, og ikke vender tilbage, når brænderen er varm. Skru skruen A ud, og anbring lufttilblanderen E i afstanden H, som angivet i tabel B. Skru skruen A i igen, og forsegl med maling (fig. 3A) Tilpasning til en anden gastype Tabel B Tekniske specifikationer/dyser angiver den type dyser, der kan udskiftes med de af producenten installerede dyser (nummeret er trykt på dysen). Efter endt procedure kontrolleres følgende: Check Udskiftning af dyse(r) brænder Korrekt regulering af lufttilførsel til brænder(e) Udskiftning af dyse(r) tændblus Udskiftning af minimumskrue(r) Korrekt regulering af tændblus, hvis nødvendigt Korrekt regulering af tilførselstrykket (se Tab. Tekniske specifikationer/dyser ) Sæt klistermærket (medfølger) med den anvendte gas nye specifikationer fast Ok UDSKIFTNING AF HOVEDBRÆNDERENS DYSE Kip karret. Skru dysen C ud, og udskift den med den, der hører til den valgte gastype under overholdelse af angivelserne i tabel B, fig. 3A. På dysen findes dens diameter angivet i hundrededele af en millimeter. Skru dysen C helt i bund. 138

10 5.2. ELTILSLUTNING (Fig. 4A-4B). Tilslutningen til elnettet skal foretages i henhold til gældende, lokal lovgivning i brugslandet. Arbejder på elektriske anlæg må udelukkende foretages af en autoriseret elinstallatør. Før der foretages nogen form for rengøring eller vedligeholdelse, skal apparatet frakobles strømforsyningen, og stikket skal forsigtigt tages ud af stikkontakten. VIGTIGT! Før tilslutningen udføres, skal det kontrolleres at: - netspændingen og netfrekvensen svarer til spændingen og frekvensen angivet på typepladen, og at apparatet har en effektiv ekstrabeskyttelse. - anlæggets elforsyning er forberedt til at klare den faktiske elbelastning, og at den desuden er udført fuldt ud korrekt i henhold til gældende regler i maskinens brugsland. - At der anbringes en termosikring med korrekt kapacitet i henhold til strømforbruget angivet på typepladen, med en kontaktåbning, der tillader komplet afbrydelse i tilfælde af overspænding III, i henhold til gældende bestemmelser. Med hensyn til afbryderens kapacitet henvises til strømforbruget angivet på pladen med apparatets tekniske specifikationer. - At der er overensstemmelse mellem angivelserne på typepladen og netspændingen og -frekvensen. For at få adgang til klemkassen afmonteres apparatets frontpanel, ved at fastgørelsesskruerne skrues af. Slut forsyningskablet til klemkassen som angivet på det medfølgende eldiagram. Fastgør forsyningskablet med kabelklemmen. VIGTIGT! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der opstår pga. manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne. Når tilslutningen er foretaget, kontrolleres det, at forsyningsspændingen med maskinen i drift ikke afviger med mere end ± 10% fra den nominelle spænding. Under installationen skal der monteres en afbryder, der skal kunne blokeres i åben position i forbindelse med vedligeholdelsesindgreb FORSYNINGSKABEL Medmindre andet er anført, leveres vores apparater uden forsyningskabel. Installatøren skal anvende et fleksibelt kabel med en isolering, der mindst svarer til gummiisolering H05RN-F. Den del af kablet, der befinder sig uden for apparatet, skal beskyttes af et rør af metal eller hård plast TILSLUTNING TIL JORD OG UDLIGNINGSPUNKT Forbind apparatet til en jordforbindelse, og til et udligningspunkt ved hjælp af skruen under rammen forrest til højre. Skruen er mærket med følgende symbol. 6. HYDRAULIKTILSLUTNING Den hydrauliske tilslutning skal udføres af en specialuddannet tekniker. Apparatet skal forsynes med drikkevand med et tryk på mellem 1,5 og 3 bar. Pas på! For at undgå skader på apparatet skal der anvendes en anordning til trykreduktion, hvis forsyningstrykket er højere end det angivne. For at kunne installere apparatet korrekt er det nødvendigt at forbinde vandets indløbsrør til forsyningsnettet med et mekanisk filter og en afspærringshane. Før filteret forbindes, tilrådes det at lade en vis mængde vand strømme ud for at fjerne eventuelle faste partikler. 7. SIKKERHEDSTERMOSTAT Nogle af vores apparater er udstyret med en sikkerhedstermostat, der automatisk afbryder gassen (gasapparater) eller elektriciteten (elapparater), når den måler en temperatur, der er højere end en forudindstillet værdi. 7.1 INDGREB Hvis sikkerhedsafbryderen aktiveres, er det tegn på, at apparatet ikke fungerer, eller at det er blevet brugt forkert. Genstart skal udføres af en specialuddannet tekniker, når apparatet er afkølet. VIGTIGT: Uautoriserede indgreb på termostaten medfører bortfald af garantien 8. FØR INSTALLATIONEN ER FÆRDIG Kontrollér alle samlingerne med vand og sæbe for at sikre, at der ikke er gasudslip. Brug aldrig åben ild til kontrol af gasudslip. Tænd alle blussene både samlet og hver for sig for at kontrollere, at gasventilerne, blussene og tændingen fungerer korrekt. For hvert blus skal flammeregulatoren stilles til den laveste indstilling, både samlet og hver for sig. Og efter at have fuldendt indgrebet skal installatøren oplære brugeren i den korrekte anvendelse. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal man efter at have foretaget alle kontroloperationerne kontakte den lokale kundeservice. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af kundeservicepersonale eller af en autoriseret elinstallatør for at undgå enhver risiko. Producenten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle skader eller ulykker, der skyldes, at ovenstående angivelser eller gældende lov om elsikkerhed ikke er blevet fulgt under brug af apparatet. 139

11 V. VEJLEDNING TIL MEDARBEJDEREN TILKNYTTET DEN ALMINDELIGE BRUG AF MASKINEN 1. BRUG AF KIPSTEGEREN Almindelige forholdsregler Dette apparat er beregnet til professionel brug og skal betjenes af personale, der er uddannet i brugen af det. Dette apparat må kun bruges til det, det specifikt er beregnet til, nemlig til tilberedning af stegt eller kogt kød i sovs, tilberedning af sovs, omeletter og fugtig tilberedning eller stegning generelt. Al anden brug anses for ukorrekt. Apparatet må ikke bruges til friturestegning. Temperaturen i bunden at karret overstiger 230 C, hvilket medfører risiko for antændelse af olien. Det frarådes at anvende apparater med jernbund ved tilberedning af tomatsovse og andre retter med surt indhold. Apparater med jernbund: Før apparatet anvendes første gang, anbefales det at rengøre karret og gøre det klart til tilberedningen således: Kog vand, grøntsager og salt ved stærk varme med kipstegeren på maksimum. Lad det koge, til vandet fordamper, og fjern de fugtige grøntsager fra kipstegerens bund med en klud. Fordel et tyndt lag olie (2 mm) i karret, og varm op på minimum, til karret er tørt. Tør kipstegeren omhyggeligt efter, så den bliver ren. Apparater med duomat stålbund: Før apparatet anvendes første gang, rengøres det for at fjerne industrielle smøremidler fra karret. Dette gøres således: Fyld karret med vand og et normalt rengøringsmiddel. Bring vandet i kog, og lad det koge et par minutter. Tøm karret, og skyl det grundigt med rent vand. Pas på! Forvarmning uden væske og med sænket låg kan aktivere sikkerhedsafbryderen. 1.1 PÅFYLDNING AF VAND Tænd på afbryderen, der er installeret mellem apparatet og stikkontakten, og åbn for vandtilførselshanen. Åbn kipstegerens låg. Tryk på knappen A, og hold den inde for at fylde vand i karret. Vandet kommer ud af hanen E MODELLER MED GAS Brænderens tændingsknap V (på frontpanelet) har 3 indstillinger: 0 OFF Temperatur Energiregulator V P R F Tænding Drej knappen V med uret for at aktivere den automatiske tændingsprocedure. Tændingssystemet gør op til 5 forsøg på at tænde, hvorefter maskinen blokerer, og den røde kontrollampe R på betjeningspanelet lyser, hvis brænderen ikke er tændt. Tændingsproceduren genaktiveres ved at trykke på knappen P på betjeningspanelet. NB: Kontrollér, at der er tændt for brænderen ved at kigge gennem hullet F på panelet. Drej knappen V for at indstille den ønskede temperatur. Drejknappen V forbi de 300 for at regulere væskernes kogningsniveau. BEMÆRK! En sikkerhedsanordning forhindrer hovedbrænderen i at tændes, hvis karret ikke er sænket helt ned. Slukning Drej knappen V til positionen 0 E A 140

12 1.3. ELEKTRISKE MODELLER Tændingsknappen V (frontpanel) har 3 indstillinger: 0 OFF Temperatur Energiregulator 1.5 KIPNING AF KARRET Bemærk: Løft låget, før karret kippes. V S Tænding Drej knappen V med uret for at aktivere opvarmningen. Drej knappen V for at indstille den ønskede temperatur. Drej knappen V forbi de 300 for at regulere væskernes kogningsniveau. BEMÆRK! En sikkerhedsanordning forhindrer varmelegemet i at tændes, hvis karret ikke er sænket helt ned. Automatisk kipning Brug betjeningsknapperne til højre på betjeningspanelet til at aktivere den automatiske kipning af vasken. I nødstilfælde kan karret hæves eller sænkes manuelt med det håndsving, der følger med hvert apparat. Manuel kipning Karret hæves eller sænkes ved hjælp af styrehjulet S. Slukning Drej knappen V til positionen TILBEREDNING(både gas og elektriske modeller) Tænd for apparatet. Forvarm ikke med lukket låg. Læg den mad, der skal tilberedes, ned i kipstegeren. Drej knappen V til den ønskede temperatur. Den grønne kontrollampe G angiver, at der er spænding på maskinen. Den gule kontrollampe B angiver, at apparatet varmer op. Drej knappen V til positionen energiregulator afhængigt af den mad, der skal tilberedes. Efter endt tilberedning slås strømmen fra ved at dreje knappen V til positionen for slukning. G B V 141

13 VI RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 1 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER Vedligeholdelsesoperationer på maskinen må udelukkende udføres af specialuddannede teknikere forsynet med alle nødvendige personlige værnemidler (sikkerhedssko, handsker, briller, kedeldragt osv.), udstyr, værktøj og egnede hjælpemidler. Det er til enhver tid forbudt at drive maskinen med afskærmningerne og sikkerhedsanordningerne fjernet eller ændret. Før der udføres noget som helst indgreb på maskinen, skal man altid konsultere brugervejledningen, der angiver de korrekte procedurer og indeholder vigtige oplysninger om sikkerheden. 1.1 INDLEDNING Maskinerne er forsynet med elektriske og/eller mekaniske sikkerhedsanordninger, der skal beskytte operatørerne og maskinen selv. Det er forbudt for brugeren at fjerne eller pille ved disse anordninger. Producenten frasiger sig ethvert ansvar i forbindelse med pilleri eller manglende brug af disse anordninger. 1.2 SIKKERHEDSANORDNINGER INSTALLERET PÅ MASKINEN Afskærmninger På maskinen er afskærmningerne følgende: - Faste beskyttelsesanordninger (som f.eks.: skærme, dæksler, sidepaneler osv.), fastgjort til maskinen og/eller til stellet med skruer eller lynkoblinger, der kun kan afmonteres eller åbnes ved hjælp af værktøj eller udstyr. - låger ind til elektrisk udstyr på maskinen og bestående af hængslede paneler, der skal åbnes med værktøj, når maskinen er koblet fra elnettet. Nogle illustrationer i vejledningen viser maskinen, eller dele af den, uden skærme eller med skærmene taget af. Det gøres udelukkende af hensyn til forklaringerne. Det er under alle omstændigheder forbudt at anvende maskinen uden beskyttelsesskærme eller med deaktiverede skærme SIKKERHEDSMÆRKATER TIL PLACERING PÅ MASKINEN ELLER I MASKINENS NÆRHED FARE BETYDNING BRANDFARER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD KLEMMINGSFARE Det er forbudt at fjerne eller ulæseliggøre sikkerhedsmærkater, faremærkater og påbudsmærkater på maskinen OPHØR MED BRUG Når man beslutter sig for ikke længere at anvende apparatet, anbefales det, at man gør det ubrugelig ved at fjerne strømkablerne ADVARSLER OM BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE I maskinen er der først og fremmest risici af mekanisk, termisk og elektrisk art. Hvor det er muligt, er disse risici blevet neutraliseret: Enten direkte ved hjælp af passende projektmæssige løsninger. Eller indirekte ved hjælp af afskærmninger, beskyttelsesanordninger og sikkerhedsanordninger. Under vedligeholdelsesindgreb er der dog stadig nogle risici, som det er umuligt helt at fjerne, og som skal neutraliseres ved hjælp af specifikke forholdsregler og adfærd. Det er forbudt at foretage nogen som helst form for eftersyn, rengøring, reparation og vedligeholdelse på en del i bevægelse. De ansatte skal oplyses om dette forbud gennem tydelig skiltning. For at sikre maskineffektiviteten og den korrekte funktion er det nødvendigt at foretage jævnlig vedligeholdelse i henhold til anvisningerne i denne vejledning. I særdeleshed anbefales det at foretage jævnlig kontrol af alle sikkerhedsanordningerne og isoleringen af elkablerne, der skal udskiftes, hvis de er beskadigede FORVENTELIG UKORREKT BRUG Enhver anden brug end den i vejledningen specificerede regnes som ukorrekt. Under driften af maskinen er det ikke tilladt at udføre nogen anden form for arbejde eller aktivitet, der regnes for ukorrekt, og som generelt kan medføre risiko for de ansattes sikkerhed og beskadige apparatet. Følgende regnes for forventelig ukorrekt brug: Manglende vedligeholdelse, rengøring og regelmæssige eftersyn af maskinen. Strukturelle ændringer eller ændringer af funktionslogikken. Pillen ved afskærmningerne eller sikkerhedsanordningerne. Manglende brug af personligt sikkerhedsudstyr fra operatørernes, specialteknikernes og vedligeholdelsesteknikernes side. Manglende brug af egnet ekstraudstyr (som f.eks. brug af uegnet udstyr og uegnede stiger). 142

14 anbringelse i nærheden af maskinen af brændbare eller letantændelige materialer, eller som under alle omstændigheder ikke er kompatible med eller vedrører arbejdet. Forkert installation af maskinen. At stige op på maskinen. Manglende overholdelse af angivelserne om beregnet brug af maskinen. Anden adfærd, der medfører risici, som producenten ikke kan eliminere. Adfærd af ovenstående art regnes for ukorrekt og er dermed strengt forbudt! YDERLIGERE RISICI Maskinen fremviser risici, der ikke er helt eliminerede i projekteringen eller med installation af passende beskyttelsesanordninger. Men gennem denne vejledning oplyses operatøren om disse risici, og denne får besked på, hvilke personlige værnemidler, de ansatte skal anvende. Under maskinens installationsfaser er der beregnet plads nok til at begrænse disse risici. Og for at opretholde denne tilstand skal gange og zoner omkring maskinen altid: Være fri for forhindringer (som trappetrin, værktøj, beholdere, kasser osv.). Være rene og tørre. Være godt oplyste. For at kunden kan være fuldt informeret angives her i det følgende de resterende risici på maskinen: adfærd af den art regnes for ukorrekt og er dermed strengt forbudt. RESTERENDE RISIKO Glidning eller fald Forbrænding/afs krabninger (f.eks.: varmelegemer) Elektrisk stød Pludselig lukning af låget Tipning af last BESKRIVELSE AF DEN FARLIGE SITUATION Operatøren kan glide på grund af vand eller snavs på gulvet. Operatøren berører bevidst eller ubevidst nogle dele i maskinen uden at bære handsker. Kontakt med elektriske dele under spænding under vedligeholdelsesindgreb med elskabet under spænding. Den embedsmand, der bruger almindelige pludselig kunne lukke låget og frivilligt Under flytningen af maskinen eller emballeringen indeholdende maskinen med brug af uegnet udstyr eller løftesystemer eller med en ikkebalanceret last. 2. ALMINDELIG BRUG AF MASKINEN 2.1 EGENSKABER HOS PERSONALET UDDANNET I ALMINDELIG BRUG AF MASKINEN Kunden skal sikre sig, at de ansatte til almindelig brug af maskinen er passende oplært, og at de udviser kompetence i udførelsen af deres opgaver, og at de både sørger for egen og andres sikkerhed. Kunden skal kontrollere, at hans personale har forstået anvisningerne og i særdeleshed med hensyn til sikkerhed og hygiejne på arbejdspladsen ved brug af maskinen EGENSKABER HOS PERSONALET AUTORISERET TIL AT FORETAGE INDGREB PÅ MASKINEN Det er kundens ansvar, at personerne knyttet til de forskellige opgaver opfylder nedenstående krav: At de læser og forstår vejledningen. At de får passende uddannelse og træning i deres opgaver for at kunne udføre dem sikkert. At de modtager specifik uddannelse i korrekt brug af maskinen. 2.3 OPERATØR TIL ALMINDELIG BRUG Skal mindst have: Kendskab til teknologien samt specifik erfaring i drift af maskinen. Nok grundlæggende dannelse og grundlæggende teknisk viden til at kunne læse og forstå indholdet i vejledningen. Forstået den korrekte fortolkning af tegninger, afmærkning og piktogrammer. Tilstrækkeligt kendskab til at kunne foretage eventuelle indgreb inden for sin kompetence som specificeret i vejledningen. Kendskab til standarderne for hygiejne og sikkerhed på arbejdspladsen. I det tilfælde at der skulle forekomme en større anomali (for eksempel: kortslutning, strømførende kabler uden for klemkassen, motorstop, nedslidning af elkablernes plasthylstre osv.) skal operatøren knyttet til almindelig brug af maskinen følge nedenstående anvisninger: Straks deaktivere maskinen. 3. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINEN Før der foretages nogen form for rengøring eller vedligeholdelse, skal apparatet frakobles strømforsyningen ved hjælp af anordningen, der kan blokeres i åben position. Under vedligeholdelsesoperationer skal kabel og stik altid være synlige for operatøren, der foretager indgrebet. Rør aldrig ved apparatet med fugtige hænder og/eller fødder eller barfodet. Det er forbudt at fjerne sikkerhedsanordningerne. Brug altid passende personlige værnemidler (beskyttelseshandsker). 143

15 3.1 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Kontrollér jævnligt, at forsyningskablet er i orden, og bed om hjælp fra en specialuddannet tekniker til en eventuel udskiftning. Apparatet skal efterses grundigt mindst én gang om året. Før der foretages nogen som helst form for rengøring, skal apparatet frakobles strømforsyningen. 3.2 FORHOLDSREGLER VED VEDLIGEHOLDELSE Almindelig vedligeholdelse kan udføres af ikke-sagkyndigt personale, hvis nedenstående vejledninger følges nøje. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for udførelsen af enhver form for indgreb på apparatet i modstrid med disse regler. 3.2 RENGØRING AF MODULET OG DETS TILBEHØR Før apparatet tages i brug, skal alle indvendige dele og alt tilbehør rengøres med lunkent vand og et neutralt rengøringsmiddel eller med et produkt, der er mindst 90% biologisk nedbrydeligt (for at mindske udslip i naturen af forurenende stoffer), derefter skylles og tørres der nøje efter. Der må ikke anvendes rengøringsmidler, der er baseret på opløsningsmidler (triklorætylen eller lignende) eller skurepulver. Det anbefales at tørre de rustfri stålflader over med en klud, der er dyppet i lidt vaselineolie, så de dækkes af et beskyttende lag. Vask ikke maskinen ved at sprøjte den med vand. 3.3 FORHOLDSREGLER HVIS APPARATET IKKE SKAL ANVENDES I LÆNGERE TID Når apparatet ikke skal anvendes i længere tid, skal følgende forholdsregler tages: Luk for alle haner eller hovedafbrydere mellem apparatet og stikkontakten. Gnid alle rustfri stålflader grundigt med en klud, der er fugtet med vaselineolie, indtil alle overflader er dækket af et beskyttende lag. Kontrollér apparatet, før det tages i anvendelse igen. Tænd for elektriske apparater på minimum i mindst 45 min. for at undgå for hurtig fordampning af den ophobede fugt og den heraf følgende ødelæggelse af apparatet. Før der foretages nogen form for vedligeholdelse, skal apparatet sættes i sikkerhedstilstand. Når vedligeholdelsesoperationerne er udført, skal man sikre sig, at maskinen er i stand til at arbejde sikkert, og i særdeleshed at beskyttelses- og sikkerhedsanordningerne er fuldt ud funktionsdygtige. Overhold kompetencerne for de forskellige indgreb under almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse. Manglende overholdelse af advarslerne kan medføre risici for personalet UDVENDIGE DELE OVERFLADER I BØRSTET STÅL (hver dag) Rengør alle overflader af stål: Snavs fjernes let, hvis det fjernes med det samme. Fjern snavs, fedtstoffer og madrester fra afkølede overflader af stål med sæbevand, med eller uden rengøringsmiddel, og en klud eller svamp. Aftør alle rengjorte overflader grundigt bagefter. Hvis snavs, fedtstoffer og madrester er tørret ind, skal kluden/svampen gnides i satineringsretningen, og der skal skylles ofte: Ved gnidning med cirkelbevægelser kan resterne af snavs på kluden/svampen ødelægge stålets satinerede overflade. Genstande af jern kan ødelægge eller beskadige stål: Ødelagte overflader bliver nemt snavsede og kan lettere ruste. Reparer eventuelt den ødelagte overflade. OVERFLADER MØRKNET AF VARME (når det er nødvendigt) Udsættelse for høje temperaturer kan føre til dannelse af mørke ringe. De udgør på ingen måde en skade, og de kan let fjernes ved at følge vejledningen i ovenstående afsnit. 3.5 ANDRE OVERFLADER KAR/OPVARMEDE BEHOLDERE (hver dag) Rengør apparatets kar og beholdere med kogende vand eventuelt tilsat soda (affedtende). Indtørret snavs fjernes ved hjælp af de redskaber (ekstraudstyr eller tilbehør), der er angivet på listen. VIGTIGT Hvis apparatet er elektrisk, er det vigtigt at undgå, at der trænger vand ind til de elektriske komponenter: Indtrængen af vand kan medføre kortslutninger eller lækstrøm, der kan bevirke, at sikkerhedsanordningerne afbryder apparatet. JERN- ELLER STØBEJERNSOVERFLADER (hver dag) Fjern snavs med en fugtig klud. Indtørret snavs fjernes ved hjælp af de redskaber (ekstraudstyr eller tilbehør), der er angivet på listen. Efter rengøringen skal apparatet tændes for hurtigt at tørre overfladen, hvorefter den smøres med et tyndt lag madolie. 3.6 KALK STÅLOVERFLADER (når det er nødvendigt) Fjern alle kalkaflejringer (pletter eller ringe), som vandet har efterladt på ståloverfladerne, med et egnet middel, naturligt (f.eks.: eddike) eller kemisk (f.eks: STRIPAWAY produceret af ECOLAB. 3.7 INDVENDIGE DELE (hver 6. måned) VIGTIGT! Indgrebene må udelukkende udføres af specialuddannede teknikere. Kontrollér de indvendige deles tilstand. Fjern eventuelle aflejringer af snavs i apparatet. Undersøg og rengør aftrækssystemet. Efter den første måneds brug anbefales det at rengøre og genindfedte kippesystemet (skruen og møtrikken) for at eliminere eventuelle madrester fra brugen. Herefter skal man mindst en gang om året eller efter behov smøre kippesystemet (både skruen og karrets hængsler) ved hjælp af en pensel eller en smørekop.. BEMÆRK: Under særlige forhold (for eksempel: intensiv brug af apparatet, saltholdige omgivelser osv.) anbefales det at udføre rengøringen oftere end angivet herover. 144

16 3.8 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE. FØR ENHVER FORM FOR EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE SKAL DER TAGES PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PÅ. Den ekstraordinære vedligeholdelse skal altid foretages af specialuddannet personale, der kan bestille en servicemanual fra producenten. For at udskifte føleren skal det venstre panel fjernes, fastgørelsesskruerne skrues ud, og delene tages ud. CR Over apparatet skal der være fri luftcirkulation. Der må ikke være hindringer i form af beholdere, papæsker, glas eller andre materialer. I så fald skal de straks fjernes HURTIG FEJLFINDING I visse tilfælde er det nemt og hurtigt at afhjælpe fejlene. Nedenfor følger en liste over en række problemer med beskrivelse af den tilhørende afhjælpning: - Temperaturen kan ikke reguleres Mulig årsag: Termostatbælgen er beskadiget. Termostaten er defekt. HOVEDBRÆNDER Fjern frontpanelet for at fjerne pladen L. Kip karret, og fjern støttemøtrikken og dysen. Skru fastgørelsesskruerne af, og fjern forbrændingskammeret og brænderen. Hvis problemet ikke er afhjulpet efter udførelse af ovenstående kontroller, skal der rettes henvendelse til et servicecenter, idet følgende oplyses: Fejlens art. Apparatets PNC-kode (produktionskode). Serienr. (apparatets serienummer) UDSKIFTNING AF KOMPONENTER (må kun udføres af en specialuddannet tekniker) GASVENTIL Fjern betjeningspanelet. Ventilen frakobles strømforsyningen. Skru røret til brænderen af. Skru ventilens forbindelser til gasind- og -udløb af. Følg samme procedure ved genmonteringen, men i omvendt rækkefølge. TÆNDINGSENHED (CA) OG FØLER (CR) For at udskifte tændrøret skal betjeningspanelet fjernes, fastgørelsesskruerne skrues ud, og tændrøret tages ud. TERMOELEMENTER Afmonter det nederste panel (fig.4a-4b) for at koble de to termoelementer fra kortet. Kip karret V. Skru boksens S fastgørelsesskruer ud. Fjern boksen for at komme ind til termoelementet. L V CA S 145

17 ENERGIREGULATOR OG DRIFTSTERMOSTAT Tag betjeningspanelet ud, og udskift komponenterne. SIKKERHEDSTERMOSTAT Tag betjeningspanelet og frontpanelet ud, og udskift termostaten. BEMÆRK: For at få adgang til termostatbælgen skal karrets frontpanel fjernes. Pas på kapillarrør og bælg, der skal være anbragt i deres sæder VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER Intervallerne for eftersyn og vedligeholdelse afhænger af de faktiske funktionsbetingelser for maskinen og af miljøforholdene (tilstedeværelse af støv, fugtighed osv.), derfor kan der ikke gives veldefinerede tidsintervaller. Det tilrådes dog, at man for at begrænse funktionsafbrydelserne til et minimum sørger for en omhyggelig, regelmæssig vedligeholdelse af maskinen. Det anbefales desuden at oprette en serviceaftale med serviceværkstedet VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER For at sikre konstant maskineffektivitet anbefales det, at der foretages eftersyn med den frekvens, der angives i nedenstående tabel: VEDLIGEHOLDELSE, EFTERSYN, KONTROLLER OG RENGØRING Regelmæssig rengøring Generel rengøring af maskinen og det omkringliggende område Rengøring af de indvendige dele Kontrol af tilstanden, om der er deformiteter, løsnede eller manglende dele. Betjeningssystemet Kontrol af den mekaniske del, om der er brud eller deformationer, om skruerne er spændt. Kontrol af læseligheden og tilstanden af mærkater, klæbemærker og symboler og eventuel udskiftning af disse. Maskinens struktur Spændingsmoment for maskinens vigtigste bolte Sikkerhedsmærkater Kontrol af læselighed og tilstand af sikkerhedsmærkaterne. Strømforsyningskabel og elstik Kontrol af tilstanden af strømforsyningskablet (eventuel udskiftning). Ekstraordinær vedligeholdelse af maskinen Kontrol af alle gaskomponenter INTERVAL Daglig Halvårlig Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Maskinen er fremstillet og projekteret til at have en levetid på ca. ti år. Når denne periode er forløbet (fra ibrugtagningen af maskinen), skal der foretages et gennemgribende eftersyn af maskinen. I det følgende er angivet nogle eksempler på kontroller, der skal foretages. - Kontrol af eventuelle oxiderede elektriske dele eller komponenter. Eventuel udskiftning og genopretning af de oprindelige forhold. - Kontrol af strukturen og især af svejsesamlinger. - Kontrol og udskiftning af bolte og/eller skruer samt kontrol af eventuelt løsnede komponenter. - Kontrol af det elektriske, elektroniske anlæg. - Kontrol af funktionsevnen af sikkerhedsanordningerne. - Kontrol af den generelle tilstand af eksisterende beskyttelsesanordninger og afskærmninger. Vedligeholdelsesoperationerne og eftersynet på maskinen må udelukkende udføres af specialuddannede teknikere eller af serviceværkstedet forsynet med alle nødvendige, personlige værnemidler (sikkerhedssko, handsker), værktøj og egnede hjælpemidler. Arbejder på elektriske anlæg må udelukkende foretages af en autoriseret elinstallatør eller af serviceværkstedet AFMONTERING I tilfælde af behov for afmontering og efterfølgende montering af apparatet skal man sikre sig, at alle delene samles i den korrekte rækkefølge (de kan eventuelt mærkes under afmonteringen). Før maskinen afmonteres, anbefales det, at man nøje undersøger dens fysiske tilstand, og vurderer om der er dele af strukturen, der eventuelt ville blive udsat for brud under afmonteringen. Før afmonteringen påbegyndes, skal man: - Fjerne alle delene eventuelt til stede på maskinen. - Afbryde strømforsyningen til maskinen. - Indhegne arbejdsområdet. - Sætte et skilt op om, at det er forbudt at foretage manøvrer med maskiner under vedligeholdelse. - Skride til afmonteringen. Alle skrotningsoperationer skal ske med slukket og kold maskine, hvor energiforsyningen til maskinen er afbrudt (vand, gas, elektricitet). Til udførelse af denne type operationer er det obligatorisk at bære egnede værnemidler. Under afmontering og flytning af de forskellige dele skal der holdes en minimumafstand over gulvet VED OPHØR MED BRUG Hvis det skulle vise sig umuligt at reparere maskinen, skal man gå videre med operationerne for ophør med brug, og anbringe det tilhørende skilt om nedbrud samt kontakte producentens serviceværksted. 146

18 4. SKROTNING AF MASKINEN AFMONTERINGEN SKAL UDFØRES AF SAGKYNDIGT PERSONALE. ARBEJDER PÅ ELEKTRISKE ANLÆG MÅ UDELUKKENDE FORETAGES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR OPBEVARING AF AFFALD Når apparatet skal kasseres, må det ikke efterlades i naturen. Midlertidig opbevaring af specialaffald er tilladt inden bortskaffelse til behandling og/eller endelig opbevaring. Gældende, national miljølovgivning skal dog under alle omstændigheder overholdes OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR AFMONTERING AF APPARATET Før maskinen bortskaffes, anbefales det, at man nøje undersøger dens fysiske tilstand, og vurderer om der er dele af strukturen, der eventuelt ville blive udsat for brud under skrotningen. Man skal bortskaffe maskinens dele på forskellig vis i henhold til deres forskellige beskaffenhed (f.eks.: metaller, olier, fedtstoffer, plast, gummi osv.). Den nationale lovgivning varierer fra land til land, og man bør derfor sørge for at overholde de anvisninger, der er givet af lovgivningen og myndighederne i det land, hvor apparatet bortskaffes. Generelt skal apparatet indleveres til en speciel affaldsstation, der sørger for genindvinding/destruktion. Afmonter apparatet, og sorter komponenterne i henhold til det materiale, de er fremstillet af. Vær opmærksom på, at kompressoren indeholder smøreolie og kølemiddel, der kan indsamles og genbruges. Vær endvidere opmærksom på, at apparatets komponenter klassificeres som specialaffald. Symbolet L på produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal skrottes korrekt for at hjælpe med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. For yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt bedes man kontakte sælgeren eller forhandleren af produktet, kundeserviceafdelingen eller renovationsselskabet. I forbindelse med bortskaffelse skal apparatet gøres ubrugeligt. Dette sker ved at afskære forsyningsledningen. I forbindelse med skrotning af maskinen skal CE-mærkningen, denne vejledning samt al anden dokumentation vedrørende apparatet destrueres. 5. MEDFØLGENDE DOKUMENTATION Samling af testskemaer Eldiagram Installationsdiagram 147

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER B.1 INSTALLATION

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER B.1 INSTALLATION DK A.1 GENERELLE OPLYSNINGER A.1.1 INDLEDNING Denne manual har til formål at give alle oplysninger, der er nødvendige med hensyn til korrekt installation af apparatet. Som følge heraf skal denne brugervejledning

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

A GENERELLE OPLYSNINGER... Side 103

A GENERELLE OPLYSNINGER... Side 103 DK INDHOLD A GENERELLE OPLYSNINGER... Side 103 A1 Indledning... Side 103 A2 Definitioner... Side 103 A3 Typografisk symbolforklaring... Side 103 A4 Maskinens og producentens ID... Side 104 A5 Copyright...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 144 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 146 3. MILJØHENSYN... 148 4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSKNAPPERNE... 149 5. BRUG AF KOGEPLADEN... 150 6.

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

A GENERELLE OPLYSNINGER... Side 231

A GENERELLE OPLYSNINGER... Side 231 DK INDHOLD A GENERELLE OPLYSNINGER... Side 231 A1 Indledning... Side 231 A2 Definitioner... Side 231 A3 Typografisk symbolforklaring... Side 231 A4 Maskinens og producentens ID... Side 232 A5 Identifikation

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere