Rute 26 Århus - Hanstholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rute 26 Århus - Hanstholm"

Transkript

1 Rute 26 Århus - Hanstholm Projektkatalog for udbygning og opgradering til højklasset vej Rapport Århus Amt Viborg Amt

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Rute 26 Århus-Hanstholm Projektkatalog for udbygning og opgradering til højklasset vej Rapport 300 Undersøgelsen er løbende blevet drøftet og koordineret i en arbejdsgruppe med følgende medlemmer: Vejdirektoratet: Planlægningschef Ole Kirk Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen Århus Amt: Afdelingsleder Hans Faarup Sektionsleder Henning Jensen Viborg Amt: Vejchef Johan Sondrup Poulsen Ingeniør Lene K. Jensby Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Nyvig A/S Layout: Rambøll Nyvig A/S Tryk: Vejdirektoratet, Anlægsområdet Fotos: Vejdirektoratet og Rambøll Nyvig A/S Copyright: Vejdirektoratet Oplag: 300 Papirudgave: ISBN: ISSN: Netudgave: ISBN: ISSN: Dato: Februar 2006 Denne og andre rapporter kan bestilles ved henvendelse til Schultz Information Telefon fax

3 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Indledning og baggrund 7 2. Status på rute Gennemførte projekter siden Igangværende projekter Beskrivelse af rute Rute 26 s rolle Trafikmængder på rute Trafiksikkerhed Cykelstier Støj Udbygningsprojekter på rute Opgradering af eksisterende motortrafikveje Projektforslag Østjyske Motorvej - Svenstrup Svenstrup - Kongensbro Kongensbro Rødkærsbro Rindsholm - Viborg (Rødkærsbro N - Viborg S) Viborg - Skive (Stoholm-linien) Vium - Sallingsund (til broen) Øster Jølby - Vilsund (til broen) Vilsund (fra broen) Thisted Thisted - Nors (Nors omfartsvej 2. etape) Nors (fra den nye omfartsvej) - Hanstholm Vurdering af fremkommelighed 53 Litteratur 59 3

4 Forord I 1990 vedtog Folketinget Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (1), som indeholder en bemyndigelse til trafikministeren om at projektere en udbygning til motorvej eller motortrafikvej af hovedlandevejen mellem Århus og Hanstholm (rute 26). Rute 26 er 170 km lang. Der er anlagt motortrafikvej på 40 km, hvoraf en del er omfartsveje ved Mundelstrup, Rødkærsbro, Viborg, Skive og Thisted. Omfartsvejen ved Nors er i 2005 under anlæg. Det efterlader en række mellemliggende strækninger på ruten, som der ikke i dag er taget stilling til. Såvel Viborg Amt som en række kommuner har fremført ønsker om gennemførelse af en række projekter på rute 26. I 2003 blev trafikministeren og amtsborgmesteren for Viborg Amt enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at betragte de forskellige projekter og ønsker med hensyn til udbygning af rute 26 i en sammenhæng. Det blev derfor besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle foretage en samlet gennemgang af strækningen. I den forbindelse vil spørgsmålet om de arealmæssige bindinger, som projekteringsloven medfører for amter og kommuner, også blive behandlet. Denne rapport er resultatet af dette arbejde og har til formål at belyse mulighederne for at udbygge rute 26 til højklasset vej. Det er gennemført ved dels at beskrive de nuværende forhold på ruten og dels at give en vurdering af de trafikale problemer på ruten i dag, samt at beskrive løsningsmuligheder i form af projektforslag på de enkelte strækninger. Projektforslagene er baseret på forudsætningerne i projekteringsloven og de ændringer, der er udarbejdet for nogle af delstrækningerne gennem årene. Forslagene er præsenteret med korte beskrivelser af vejens standard, projektforslag, uheld, støj og planlægningsmæssige bindinger. Der foreligger ikke sammenlignelige og usikkerhedsvurderede anlægsoverslag for projektforslagene Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Vejdirektoratet, Århus Amt og Viborg Amt. 5

5 1. Indledning og baggrund Projekteringslov I 1990 vedtog Folketinget Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (1), som indeholder en bemyndigelse til trafikministeren til at projektere en udbygning til motorvej eller motortrafikvej af hovedlandevejen mellem Århus og Hanstholm (rute 26), dels ved udbygning af den eksisterende vej, dels ved etablering af nye vejstrækninger i nye linieføringer. Projekteringslovens korridor forløber syd om bysamfundene mellem Tilst og Svenstrup, nord om Rødkærsbro, syd om Viborg og Stoholm, sydvest om Skive, vest om Thisted og øst om Nors til Hanstholm. På de øvrige strækninger mellem Århus og Viborg samt mellem Skive og Vilsund udbygges den eksiste rende hovedlandevej. En del af disse strækninger er anlagt som motortrafikvej i dag. Rute 26 s placering i Danmark Rute 26 7

6 Det fremgår af bemærkningerne til projekteringsloven, at der gennem længere tid er peget på behovet i det midt- og vestjyske område for at få løst en række trafikale problemer gennem etablering af et højklasset vejnet. Som grundlag for at etablere et sådant vejnet i området, blev der i samarbejde mellem Vejdirektoratet, Ringkøbing, Vejle, Viborg og Århus amter samt Herning, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner gennemført en planlægningsundersøgelse i Planlægningningsundersøgelsen Undersøgelsen behandlede vejforbindelserne Århus-Silkeborg-Herning (rute 15), Vejle-Herning-Holstebro (rute 18), og Århus-Viborg-Skive-Hanstholm (rute 26). De tre vejforbindelser er hovedårerne i den trafikale betjening af de største byer i det midt- og vestjyske område. De knytter området til det danske og europæiske motorvejsnet og til trafikhavnene i Århus og Hanstholm. I 1993 besluttede Folketinget at anlægge motorvej mellem Herning og Århus (rute 15). Motorvejsprojektet ved Silkeborg omfatter den midterste og sidste del af en motorvej mellem Herning og Århus. Strækningen ved Silkeborg kan opdeles i to delstrækninger; Bording-Funder, som forventes åbnet i 2012 og Funder-Låsby, som endnu kun er i undersøgelsesfasen. De øvrige delstrækninger mellem Herning og Århus er anlagt og åbnet for trafik i 2002 og I 1996 vedtog Folketinget en projekteringslov for udbygning af hovedlandevejen mellem Holstebro og Vejle (rute 18 Vejle-Herning-Holstebro) til motorvej eller motortrafikvej. Der er indtil nu anlagt en omfartsvej øst om Brande og en motortrafikvej mellem Riis og Ølholm. Motorvejen mellem Herning og Brande samt 1. etape af motorvejen mellem Brande og Riis er under anlæg. Der er gennemført en VVM-undersøgelse for udbygning af motortrafikvejen mel- Rute 26 vest for Svenstrup 8

7 lem Riis og Ølholm til motorvej og for en motorvej mellem Ølholm og Vejle. I finansloven for 2006 er der afsat midler til at gennemføre projektet. Anlæg af omfartsveje Ønsket om forbedring af fremkommeligheden er beskrevet i Trafik 2005 fra Det fremgik heraf, at der udover forbedringer af fremkommeligheden og de miljø- og sikkerhedsmæssige hensyn skulle lægges vægt på, at udbygninger af hovedlandevejsnettet gennemføres med henblik på at løse problemer med gennemfartstrafik i byerne, bl.a. ved etablering af omfartsveje ved de bysamfund, som belastes af gennemkørende trafik. Derfor er der siden 1993 etableret omfartsveje ved Thisted, Skive, Viborg og Rødkærsbro og igangsat anlæg af en omfartsvej ved Nors. I 1998 gav daværende trafikminister Sonja Mikkelsen udtryk for, at det var hensigtsmæssigt at påbegynde en miljøundersøgelse (VVM) af strækningen Århus-Svenstrup i 2000/2001. Opgaven blev dog udskudt uden tidsfastsættelse i forbindelse med trafikredegørelsen om offentlige anlægsprojekter i Ny undersøgelse I februar 2004 iværksatte Vejdirektoratet i samarbejde med Viborg og Århus amter en undersøgelse af udbygningsprojekter på rute 26. Baggrunden er et ønske om at se de mulige udbygningsprojekter i sammenhæng, udfra hensyn til både fremkommelighed og sikkerhed på strækningen mellem Århus og Hanstholm. Resultatet af arbejdsgruppens undersøgelse er præsenteret i denne rapport. Ruten er opdelt i 10 delstrækninger, som hver er beskrevet ud fra de foreliggende projektforslag. Rute 26 mellem Vium og Skive 9

8 10

9 2. Status på rute 26 Rute 26 har gennem årene været præget af en lang række initiativer fra statens side. I 1970 erne blev der således i forbindelse med opførelsen af Sallingsundbroen anlagt nye højklassede forbindelser over Mors og Salling. Rute 26 indgik i undersøgelsen af de jyske tværveje i 1989, hvor behov og muligheder for etablering af et højklasset vejnet i Midt- og Vestjylland blev undersøgt (2). Folketinget vedtog i maj 1990 en såkaldt projekteringsbemyndigelse, der giver mulighed for at undersøge en udbygning af rute 26 til motorvej eller motortrafikvej nærmere. Der er i forlængelse heraf gennemført betydelige forbedringer af ruten. Der er bl.a. anlagt omfartsveje ved Mundelstrup, Rødkærsbro, Viborg, Skive og Thisted. Herudover er der gennemført en række sikkerhedsfremmende tiltag blandt andet i forbindelse med bygennemfarterne i Lading, Voldby og Svenstrup. I 2002 er der givet anlægsbemyndigelse til en motortrafikvej på delstrækningen Thisted-Nors (Nors Omfartsvej). Denne omfartsvej indgår i den politiske aftale af 24. januar 2001 om investeringer på trafikområdet, og der er i forbindelse med finansloven for 2005 afsat 152 mio. kr. til projektet. Omfartsvejen forventes at åbne for trafik i 2006/2007. Rute 26 ved Vium 11

10 Med aktstykke af 5. maj 2004 er der endvidere bevilget 23 mio. kr. fra Anlægspuljen til en ombygning af det såkaldte Vium-kryds i Salling, hvor rute 26 og den nuværende amtsvej rute 591 mødes. I den forbindelse er forudsat en amtslig medfinansiering, som for øjeblikket forhandles mellem amtet og Vejdirektoratet. 2.1 Gennemførte projekter siden 1990 Siden projekteringslovens vedtagelse er der gennemført følgende forbedringer: - Motortrafikvej/omfartsvej ved Mundelstrup - Trafiksanering af Svenstrup, Voldby og Lading - Rundkørsel i krydset rute 13/26 ved Viborg - Omfartsvej ved Viborg - Forbindelsesvej i Skive - Motortrafikvej/omfartsvej ved Thisted - Motortrafikvej/omfartsvej ved Rødkærsbro Motortrafikvej/omfartsvej ved Mundelstrup Omfartsvejen ved Mundelstrup blev åbnet i juni 1994 som led i anlægget af den Østjyske Motorvej mellem Randers S og Århus S (E45). Motorvejen skærer rute 26 øst for Mundelstrup, så den østlige delstrækning af rute 26 blev ført syd om Mundelstrup og anlagt som motortrafikvej. Trafiksanering i Svenstrup, Voldby og Lading I 2000 er der gennemført trafiksaneringer i Svenstrup, Voldby og Lading. Hele strækningen mellem Svenstrup og Lading er udført i et fælles projekt, som indebærer at strækningen er omfattet af byzone med hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Der er etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger gennem byerne bl.a. i form af forsætninger ved indkørsler ved byskiltene, midterheller ved krydsene og cykelbaner igennem byerne. Bygennemfart i Lading 12

11 Gennemførte projekter på rute 26 siden 1990 Hanstholm Thisted Nykøbing Mors Skive Viborg Rødkærsbro Svenstrup Voldby Lading Mundelstrup Århus Gennemførte projekter siden 1990 Motortrafikvej/omfartsvej ved Rødkærsbro I oktober 1998 blev omfartsvejen ved Rødkærsbro åbnet. Strækningen er 11 km lang og forløber nord og øst om Rødkærsbro (8). Strækningen er udført som en 2-sporet motortrafikvej med mulighed for senere udbygning til en 4-sporet motorvej. Omfartsvejen er på delstrækninger med utilstrækkelig overhalingssigt anlagt med et ekstra overhalingsspor. Rundkørsel i krydset rute 13/26 (Vejlevej/Århusvej) ved Viborg I er der anlagt en rundkørsel i krydset rute 13/26. Krydset er både en afslutning på Viborg omfartsvej i syd, og en forbedring af en sort plet. Rundkørslen er en foreløbig løsning i krydset, da det er planen at ombygge krydset til et 2-plans kryds i forbindelse med anlæg af motortrafikvej syd om Viborg. Omfartsvej ved Viborg Omfartsvejen ved Viborg blev anlagt i 3 etaper. Den nordlige etape blev anlagt og taget i brug 1993, mens den vestlige del af omfartsvejen blev åbnet for trafik i Disse to etaper var planlagt som en forlægning af rute 13 og en midlertidig forlægning af rute 26. Den sydlige etape blev taget i brug i Denne del af strækningen er udført som bred 2-sporet vej, der er forberedt til en fremtidig udbygning til motortrafikvej/motorvej mod Stoholm, mens den øvrige del er anlagt som en 2-sporet vej. 13

12 Dalbroen ved Skive Forbindelsesvejen ved Skive I perioden blev forbindelsesvejen syd om Skive anlagt. Strækningen tager ud gangspunkt i den nuværende rute 26 ved Dommerby og forløber herfra syd om byen. Syd for Skive er der etableret en dalbro over Skive ådal. Dalbroen skal med tiden indgå i forlægning af rute 26 mellem Viborg og Skive (Stoholmlinien). Motortrafikvej/omfartsvej ved Thisted I 1995 er der anlagt en omfartsvej vest om Thisted. Strækningen er 11 km lang og forlø ber vest og nord om Thisted (16). Vejen er klassificeret som motortrafikvej fra Åsvej i syd til Hanstholmvej i nord, hvor der er anlagt en rundkørsel. 14

13 2.2 Igangværende projekter Følgende projekter er under anlæg i foråret 2005 på rute 26: - Omfartsvej ved Nors - Vium krydset - Shunt ved rundkørsel mellem Skivevej/ Vestre Ringvej i Viborg Igangværende projekter på rute 26 Nors omfartsvej Thisted Nykøbing Mors Vium-krydset Skive Shunt ved rundkørsel Viborg Igangværende 15

14 Omfartsvej øst om Nors Omfartvej ved Nors Rute 26 forløber gennem Nors nord for Thisted. I 2002 gav Folketinget trafikministeren bemyn digelse til at anlægge Nors Omfartsvej. Den ca. 6 km lange omfartsvej anlægges som motortrafikvej øst om Nors og forventes åbnet i etape fra omfartsvejen til Thisted er endnu ikke tidsmæssigt fastlagt. Der er i finansloven budgetteret med 152 mio. kr. (2005 niveau) til anlæg af omfartsve jen øst om Nors. Rute 26 Eksisterende vej nord for Nors hvor omfartsvejen starter 16

15 Forslaget til ombygning af Vium-krydset Rute 26 Vium-krydset Krydset mellem rute 26 og rute 591 er i dag et forsat kryds med en indbyrdes afstand mellem de tilsluttende veje på 400 m. Viumvej (rute 591) Der foreligger nu et projekt for et toplanskryds til erstatning for det nuværende kryds. Viumvej og Saugstrupvej forbindes via en overføring over rute 26 og der anlægges et dobbelt hankeanlæg mellem rute 26 og rute 591. Saugstrupvej (rute 591) Anlægget er forudsat udformet så det senere kan indgå i en udbygning af rute 26 til motortrafikvej. Projektet er forudsat finansieret af anlægspuljen (Pulje til fremme af sikkerhed og bedre kapacitet) under forudsætning af amtslig medfinansiering. Der foreligger ikke nogen aftale med amtet på nuværende tidspunkt. Krydset ved Vium 17

16 Shunt i rundkørsel ved Skivevej i Viborg Skivevej rute 26 Vestre Ringvej rute 26 Shunt ved rundkørsel mellem Skivevej/ Vestre Ringvej Rundkørslen i krydset Skivevej/Vestre Ringvej ved Viborg ændres med en shunt, som skal forbedre trafikafviklingen i rundkørslen. Shunten anlægges for de højre svin gende biler som kommer fra Skivevej og skal mod syd. Shunten er anlagt i

17 3. Beskrivelse af rute 26 Rute 26 forløber fra Århus til Hanstholm. Ruten løber igennem 3 kommuner i Århus Amt og 9 kommuner i Viborg Amt. Trafikken forløber hovedsagelig mellem landsdelene eller er international trafik. Der er en betydelig pendlertrafik omkring de større byer. Ruten er ca. 170 km lang fra motorvejen ved Århus til Hanstholm Havn og er delvist anlagt som motortrafikvej. En motortrafikvej er en højklasset vej med nødspor og 2-plans kryds og er forbeholdt visse motorkøretøjer. Den generelle hastighedsgrænse er 80 km/t, men kan skiltes til 90 km/t. På strækninger med nedsat sigt kan der anlægges et ekstra overhalingsspor. Hvor der i dag ikke er anlagt motortrafikvej, er strækningen primært anlagt som en 2-sporet hovedlandevej med cykelsti eller brede kantbaner på dele af strækningen. Størstedelen af rute 26 er 2-sporet landevej Rute 26 fordelt på vejtype og længde Vejtype Længde (km) Længde (%) Motortrafikvej sporet landevej med midterautoværn sporet landevej sporet landevej I alt

18 Motortrafikvejsstrækninger på rute 26 i dag Thisted Nykøbing Mors Skive Viborg Rødkærsbro Svenstrup Voldby Lading Motortrafikvej På stræk ningen mellem Rindsholm og Viborg er vejprofilet 4-sporet med midterautoværn. Gennem bysam fundene Lading, Voldby og Svenstrup er der etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger og cykelbaner. På motortrafikvejsstrækningerne findes der i dag kun nødspor på omfartsvejen ved Rødkærsbro. 3.1 Rute 26 s rolle Rute 26 udgør hovedtrafikåren i den trafikale betjening af en række af de større byer i det midt- og vestjyske område, hvor den forbinder Viborg, Skive, Nykøbing Mors, Thisted og Hanstholm, og er fødevej til motorvejsnettet samt trafikhavnene i Århus og Hanst holm. Århus Havn har i dag status som hub i Østersøen, dvs. at havnen indgår som et vigtigt led i det globale container-transportnetværk. Oversøiske containerskibe anløber for at losse og laste gods, der transporteres til eller fra Århus med feeder-skibe fra en række lande omkring Østersøen. I løbet af 2006 vil en ny containerhavn stå klar. Havnearealet vil dermed blive udvidet med m 2. I dag håndteres 10 mio. tons varer i Århus Havn, hvoraf ca. 5 mio. omsættes med containerruterne og færgerne (19). Rute 26 skaber via færgeruter fra Hanstholm forbindelse til Vestnorge (en del af West-Link samarbejdet mellem region- 20

19 En af bygennemfarterne på rute 26 er ne i Vestnorge og Nordvestjylland) og til Færøerne, Shetlandsøerne og Island. Hanstholm er herudover også en af Danmarks vigtigste kon sum fiskerihavne. Endvidere indgår ruten i det net af regionale ruter, som forbinder en række byer i Midt- og Nordjylland. Inden for et 10 km bredt bælte omkring rute 26 bor der over 50 % af Vi borg Amts indbyggere og 50 % af Viborg Amts erhvervsområde er lokaliseret her. Rute 26 har stor transportmæssig betydning for virksomheder i næsten alle kommuner i Viborg Amt (17). Rute 26 vil også i fremtiden spille en central rolle for transporter mellem det nordvestlige Jylland og E45/Århusregionen og som bindeled mellem byerne i korridoren. Det forventes at der vil ske størst stig ning i trafikken i rutens østlige del, herunder også en øget pendling mellem de større byer. Hertil kommer trafikken fra færgetrækkene fra Hanstholm på den nordligste del af strækningen. 3.2 Trafikmængder på rute 26 Årsdøgntrafikken (ÅDT) varierer en del på strækningen. Den er størst tæt på Århus, Viborg og Skive, hvor den er køretøjer. I Salling er den køretøjer, mens den er under køretøjer ved Hanstholm. Andelen af lastbiler er på store dele mellem 8 og 12 %. Den er endnu højere på Salling og Mors, hvor den ligger på %. Trafikvæksten har været nogenlunde jævnt fordelt over strækningen i perioden fra 1994 til 2004, hvor den har varieret mellem 25 og 38 %. Pendlingstrafikken mellem Vi borgregionen (Viborg, Bjerringbro og Kjellerup kommu ner) og Århus er vokset med ca. 55 % i løbet af de sidste 10 år (10). På den nordvestlige del af strækningen forventes en trafikvækst på % frem mod år Den økonomiske vækstforskydning mod Østjylland og Århus forventes at være medvirkende til en højere vækst på % i biltrafikken mellem Viborg og Århus. 21

20 Årsdøgntrafik på rute 26 i 2004 På den nordlige del af rute 26 mellem Viborg og Hanstholm er der i juli måned en øget trafikmængde på ca % (18) i forhold til årsdøgnstrafikken. Fremkommeligheden på strækningen bærer præg af, at rute 26 har varie rende vejstan dard og forløber gennem en række byer med forskellig størrelse. Egentlige fremkommelighedspro blemer er der på den østligste del mellem E45 og Sabro. Enkelte kryds i nærheden af byer kan give kødannelser, f.eks. ved Thisted og Viborg. Med den forventelige trafikvækst frem til 2015 vil der komme fremkommelighedsproblemer på store dele af vejnettet mellem Århus og Vilsund. Problemerne vil især opstå de steder, hvor trafikmængderne er størst i dag. Trafikmængden på de 2-sporede strækninger vil nærme sig kapacitetsgrænsen i morgen- og eftermiddagsspidstimen. Problemerne vil først vise sig på de 2- sporede strækninger mellem Århus og Viborg og senere ved Skive. Den forventede trafikvækst i udvalgte snit på rute 26 År Mundelstrup Syd for Viborg Skive Salling Mors Hanstholm

21 Uheldsfrekvens og sorte pletter på rute 26 på baggrund af politiregistrerede uheld i perioden Uheldsfrekvens sort plet > 0,4 0,2-0,4 0-0,2 3.3 Trafiksikkerhed Der er i perioden registreret 414 ulykker på rute 26 (ekskl. ekstrauheld), hvoraf 221 var personskadeuheld. Antallet af ulykker har varieret meget i perioden med 77 ulykker i 2002 og 93 ulykker i Der er ikke tendens til, at ulykkestallet er faldende. Antallet af personskadeuheld er dog faldet fra 2003 til Den meget skiftende vejstandard medfører, at ulykkesfrekvensen ligeledes varierer og visse steder er relativ høj. Dette er især tilfældet på den sidste del af strækningen ved Hanstholm. 370 personer er kommet til skade på rute 26 i perioden og heraf er 38 personer blevet dræbt. Antallet af tilskadekomne har også varieret meget i perioden med 56 personer i 2000 og 90 personer i Det er i 2004 faldet til 70 personer, men samlet set er tendensen i perioden ikke faldende. På landsplan har der i samme periode også været mindre svingninger med flest tilskadekomne i 2000 og 2002, men her er tendensen dog faldende. På landsplan er antallet af tilskadekomne også faldet markant fra 2003 til Vejdirektoratet udfører systematisk uheldsbekæmpelse på statens veje, hvilket indebærer at der udpeges uheldsbelastede kryds og strækninger (sorte pletter), som løbende bliver forbedret ved ombygning. 23

22 Politiregistrerede ulykker og personskader på rute I alt Personskadeulykker Materielskadeulykker I alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne I alt Ved den seneste sortpletudpegning i 2005 er der udpeget 6 sorte pletter på rute 26. Krydset Skivevej/Gammelstrupvej Nørre Boulevard ved Vester Lyby Krydset Nørre Boulevard/Kåstrupvej Krydset Rute 26/Vej 473 (Vium-krydset) Vilsundvej ved Sallingsundvej Krydset Vilsundvej/Lyngbrovej Der er samtidig iværksat en analyse (grå strækningsanalyse) på rute 26 mellem Viborg og Hanstholm, som har til formål at afdække problemerne på strækninger med høj ulykkesfrekvens. 3.4 Cykelstier Der findes i dag cykelsti flere steder på rute 26. På baggrund af en gennemgang af strækningen er det vurderet, at der på en række delstrækninger ikke er reelle alternativer for cyklister i forhold til at køre på statsvejene. Det kan på den baggrund overvejes at anlægge cykelstier ved Kongensbro (ml. Fårvang og Ans), Ans (nord for byen), Fiskbæk (vest for Løgstrup), Skjoldborg (ml. Sundby og Thisted) og Vil sund. Cykelsti på rute 26 i km Type af cykelsti Længde (km) Cykelsti begge sider af vejen 31,0 Cykelsti i en side af vejen (enkel rettet) 2,5 Dobbeltrettet cykelsti 3,0 Cykelsti i eget tracé 0,5 Dobbeltrettet cykelsti i eget trace 3,0 I alt 40,0 24

23 Kåstrup krydset mellem Skive og Virum 3.5 Støj Der er 28 bysamfund, hvor støjniveauet er mere end 55 db, hvilket samlet omfatter ca. 800 boliger. Den nyeste landsdækkende støjkortlægning (2005) omfatter samlinger af ejendomme på 5 eller flere, hvilket betyder, at enkeltliggende ejendomme ikke medtages. I Århus Amt på strækningen mellem Århus og Kongens Bro er der 9 bysamfund med støjbelastede boliger; Mundelstrup, Sabro, Lading, Fajstrup, Voldby, Anbæk, Svenstrup, Fårvang og Truust. På strækningen mellem Sabro og Lading er der cykelsti 25

24 Støjbelastede boliger i 2005, hvor støjniveauet er over 55 db. Ræhr Nors Sundby Vilsund Vest Thisted Skjoldborg Sundby Solbjerg Øster Jølby Nykøbing M Glyngøre Harre Skive forbindelsesvej Skive vest Højslev Stationsby / Skive Løgstrup Viborg syd Rindsholm Støjbelastede boliger Ans Truust Fårvang Svenstrup Anbæk Fajstrup Voldby Lading Sabro Mundelstrup > I Viborg Amt er der 19 bysamfund med støjbelastede boliger. På strækningen mellem Kongensbro og Viborg er det Ans, Rindsholm og Viborg. På strækningen mellem Viborg og Skive er det Løgstrup, Højslev Stationsby og Skive. I Salling er det Harre og Glyngøre og der kan yderligere være enkeltliggende ejendomme, som har støj over 55 db. Når omfartsvejen ved Nors er færdig i 2006/2007, vil støjniveauet være reduceret med 4-7 db gennem Nors. Beregningerne viser at der ikke vil være boliger, der belastes med støj over 65 db, hvilket er en reduktion på 28 boliger i forhold til i dag. På Mors har byerne Nykøbing M, Øster Jølby, Solbjerg og Sundby støjbelastede boliger. I Thy er det Vilsund Vest, Skjoldborg, Sundby, Thisted, Nors, Ræhr og Hanstholm. 26

25 4. Udbygningsprojekter på rute 26 Der er ca. 130 km af rute 26, som endnu ikke er opgraderet til højklasset vej. De er opdelt på følgende 10 delstrækninger: 1. Østjyske Motorvej-Svenstrup (18,7 km) 2. Svenstrup-Kongensbro (10,4 km) 3. Kongensbro-Rødkærsbro (9 km) 4. Rindsholm-Viborg (5,5 km) 5. Viborg-Skive (37,5 km) 6. Vium-Sallingsund (10,5 km) 7. Øster Jølby-Vilsund (9 km) 8. Vilsund-Thisted (8,5 km) 9. Thisted-Nors (1,5 km) 10. Nors-Hanstholm (13 km) Eksisterende motortrafikvej uden nødspor mellem Skive og Vium Såfremt der skal være højklasset vej på hele rute 26, vil det i givet fald medføre opførelse af 2 nye broer over Sallingsund og Vilsund. I det følgende forudsættes at de eksisterende broer ikke vil få status af motortrafikvej, således at de fortsat vil kunne benyttes af cyklister og landbrugskøretøjer. Der er i dag begyndende fremkommelighedsproblemer på Vilsundbroen. Sallingsundbroen 4.1 Opgradering af eksisterende motortrafikveje I dag er rute 26 udbygget til motortrafikvej på ca. 40 km, som på visse strækninger ikke er anlagt med nødspor. I forbindelse med en opgradering af strækningerne kan det således overvejes at anlægge nødspor på 4 af de eksisterende motortrafikveje: Motorvej E45-Mundelstrup (2,5 km) Skive-Vium (10,9 km) Sallingsund-Øster Jølby (12,1 km) Thisted omfartsvej (5,4 km) Vildsundbroen Der er på strækningerne gennem Salling og Mors også kryds, der i dag er i niveau. Anlæg af højklasset vej vil forudsætte ombygning til 2-plans kryds. 27

26 Det omfatter følgende 4 kryds: Kåstrupvej i Salling Nørrebro på Mors (rute 581) Sallingsund på Mors Lyngbro på Mors (Øster Jølby) Etablering af nødspor og ombygning af kryds på de nævnte strækninger inddrages i den samlede vurdering af fremkommeligheden på rute benet kryds med Kåstrupvej i Salling 3-benet kryds ved Nørrebro på Mors (rute 581) 28

27 3-benet kryds ved tilkørsel fra Sallingsund på Mors 4-benet kryds med Lyngbro på Mors (Øster Jølby) 29

28 Østjyske Motorvejs krydsning med omfartsvejen ved Mundelstrup Omfartsvejen ved Mundelstrup krydser i dag den Jyske Motorvej i et tilslutningsanlæg. Udbygges rute 26 til højklasset vej vil det forudsætte at tilslutningsanlægget ombygges til et fordelingsanlæg. 4.2 Projektforslag I det følgende er beskrevet en række forslag for hver af de 10 strækninger. Beskrivelse af projektforslagene er baseret på forudsætningerne i projekteringsloven og de ændringer, der er udarbejdet for nogle af delstrækningerne gennem årene. Projektforslagene er beskrevet med korte beskrivelser af vejens standard, projektforslag, uheld, støj og planlægningsmæssige bindinger. Oplysninger om kilometrering, årsdøgntrafik, andel af lastbiler og mulige etaper er angivet i det omfang, data foreligger. Uheldene er registrerede i perioden Der foreligger ikke sammenlignelige og usikkerhedsvurderede anlægsoverslag for projektforslagene. Da det er 15 år siden, at projekteringsloven blev vedtaget, har udviklingen medført at nogle af løsningsforslagene skal revurderes. Motortrafikveje med de aktuelle trafikmængder ville i dag blive projekteret og anlagt med to-plans kryds. I de sidste 15 år er der sket en betydelig byvækst, hvilket kan vanskeliggøre en udbygning af de eksisterende strækninger til motortrafikvej (f.eks. ved Ans og Fårvang), hvor det kan blive aktuelt at foreslå en ny linieføring som alternativ til udbygning af den eksisterende strækning. På de strækninger, hvor der i projekteringsloven er planlagt vejstrækninger i nye tracéer, vil det være hensigtsmæssigt at revurdere de foreslåede linieføringer. Det skyldes dels naturmæssige hensyn og dels at byudviklingen begrænses af reservationer til en fremtidig vej. Den planlagte Stoholmlinie begrænser f.eks. indføring til Viborg og forløbet syd om Stoholm kommunernes mulighed for at gennemføre den ønskede byudvikling. 30

29 Rute 26 med markering af de 10 delstrækninger. Nummereringen henviser til de efterfølgende beskrivelser af projekteforslagene Thisted 7 Nykøbing Mors 6 Skive 5 Viborg Delstrækninger Der vil blive peget på disse problemstillinger i projektforslagene. Skitsering af alternative løsningsforslag forudsætter, at der gennemføres skitseprojektering af de enkelte delstrækninger. Det vil i givet fald forudsætte, at der igangsættes en VVM-undersøgelse på disse strækninger for at bemyndige et sådant planlægningsarbejde. 31

30 1. Østjyske Motorvej - Svenstrup Kilometrering: 9,4 28,1 Længde: 18,7 km ÅDT: Lastbil %: 9,0 14,5 Julidøgntrafik: Vejens standard Fra den Østjyske Motorvej syd om Mundelstrup er vejen motortrafikvej. Fra Mundelstrup til Svenstrup er vejen en 2- sporet hovedlandevej med cykelsti. Gennem bysamfundene Lading, Voldby og Svenstrup, som er byzone, er der etableret hastighedsdæmpende foranstaltnin ger. Hastighedsgrænsen er 50 km/t gennem disse bysamfund. På den øvrige del er den generelle hastighedsbegrænsning 80 km/t, med hastighedsbegrænsning til 70 km/t ved Sabro og Anbæk, samt 60 km/t mellem Lading og Fajstrup. Projektbeskrivelse Forslaget omfatter en forlægning af den eksisterende vej på hele strækningen og etable ring af en højklasset vej i forlængelse af den eksisterende motortrafikvej ved Mundel strup. Hidtil har man planlagt en forlægning mod syd. Ved Lading er denne linieføring dog mindre hensigtsmæssig på grund af en fredning omkring Lading Sø. Der er derfor skitseret en alternativ linieføring nord om Lading. Kort uheldsbeskrivelse Der er ikke udpeget uheldsbelastede steder på strækningen, og der findes ingen større uheldskoncentrationer. Der er mindre uheldskoncentrationer i krydset med Stillingvej (rute 511) ved Sabro. Desuden er der en koncentration af uheld på strækningen ved Svenstrup. Støjforhold Der er støjbelastede boliger ved Mundelstrup, Sabro, Lading, Fajstrup, Voldby, Anbæk og Svenstrup. Forslaget forventes at reducere antallet af støjbelastede boliger bety deligt. Planlægningsmæssige bindinger Forlægningen syd for den eksisterende vej er byggelinjesikret og areal reserveret i Regionplanen for Århus Amt, mens alternativet nord for Lading kun er arealreserveret i Re gionplanen. I Regionplan 2005 er arealreservationen nord om Lading justeret for at undgå konflikt med et større erhvervsbyggeri. Området omkring og vest for Lading Sø er udpe get som naturområde. Området vest for Lading og omkring Svenstrup er udpeget som kulturmiljø. Svenstrup Etape 3 Anbæk Voldby Etape 2 Hovedforslag (projekteringsloven 1990) Alternativ Lading Lading Sø Etape 1 Sabro Mundelstrup 32

31 Vurdering af projektet Trafikafviklingen på den nuværende vej er ustabil med jævnlige kødannelser i myldreti den på strækningen nærmest Århus på grund af de store trafikmængder. De mange byer på strækningen giver forsinkelser og ringe kørselskomfort og regularitet. Ve jen har mange steder et tracé, som forhindrer overhaling, hvilket medfører forringet fremkommelighed og komfort. En forlægning vil samtidig bidrage til at reducere antallet af støjbelastede boliger på strækningen. I Region planen for Århus Amt er udbygningen af rute 26 på strækningen mellem Århus og Viborg udpeget som særlig betydningsfuld for virkeliggørelse af regionplanen. En afklaring af projektet vil forudsætte gennemførelse af en VVMundersøgelse. Mulighed for etapeopdeling Hvis den alternative linieføring nord om Lading gen nemføres, vil projektet kunne opdeles i tre etaper, som vist på kortet. Lading Sø syd for rute 26 Rute 26 gennem Lading by 33

32 2. Svenstrup - Kongensbro Kilometrering: 28,1 38,5 Længde: 10,4 km ÅDT: Lastbil %: 11,0 Julidøgntrafik: Vejens standard Strækningen er anlagt som 2-sporet landevej uden cykelsti. Den generelle hastighedsgrænse er 80 km/t på hele strækningen. Projektbeskrivelse Forslaget omfatter en udbygning af den eksisterende vej til højklasset vej. Det oprindelige projekt er primært en udbygning i det nuværende tracé. Det er vurderet, at udviklingen omkring Fårvang herunder erhvervsområdet i den vestlige del af byen vil kræve en forlægning af vejen mod nord. Udformningen af krydsningen med rute 46 (Randers-Silkeborg) og Gudenåen er uafklaret. Kort uheldsbeskrivelse Der er udpeget et uheldsbelastet sted på strækningen i krydset mellem rute 26 og rute 46. I perioden er der sket 6 uheld i krydset, hvoraf 5 af uheldene er sket mellem rute 26 og den nordgående del af rute 46. Krydset er planlagt ombygget til rundkørsel. Støjforhold Der er støjbelastede boliger ved Fårvang og Truust. Ved udbygning til højklasset vej kan det overvejes at opsætte støjafskærmning, hvor strækningen forløber tæt ved boligområder. Planlægningsmæssige bindinger Projektet er arealreserveret i Regionplanen. Et område omkring Gjern Å og vest for Svenstrup, bl.a. ved Truust og Gudenåen, er udpeget som naturområde. Et område om kring Nårup er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Kongensbro Rute 46 Rute 46 Truust Fårvang Nårup Gjern Å Svenstrup 34

33 Vurdering af projektet Adgangsforholdene ved Fårvang er problematiske. Den nuværende vej har forholdsvis lav standard med mange overkørsler til ejendomme og vejtilslutninger. Det skal nærmere vurderes, om rute 26 skal forlægges. Ved en evt. forlægning bør der bl.a. tages hensyn til Fårvang Skole, som er placeret nord for byen. En afklaring af projektet vil forudsætte gennemførelse af en VVM-undersøgelse. Krydset ved Kongensbro Eksisterende vejprofil 35

34 3. Kongensbro Rødkærsbro Kilometrering: 38,5 47,5 Længde: 9,0 km ÅDT: Lastbil %: 9,0 Julidøgntrafik: Vejens standard Vejen forløber fra amtsgrænsen ved Kongensbro mod nordvest til Rødkærsbro. Strækningen består af en bred 2-sporet vej med brede kantbaner og skiltet hastighed på 80 km/t. Der er ingen cykelsti på strækningen. Projektbeskrivelse Forslaget omfatter en udbygning af den eksisterende hovedlandevej. Ved Ans er arealet til vejudvidelse begrænset pga. Tange sø, hvorfor en forlægning syd om Ans kunne være en mulighed. Kort uheldsbeskrivelse Der er ikke udpeget uheldsbelastede steder på strækningen. Der er en koncentration af uheld ved Ans, i krydset mellem rute 26 og rute 186 (Ans-Skive). I krydset er der sket 4 uheld i perioden , hvoraf 1 er et personskadeuheld. Støjforhold Der er støjbelastede boliger ved Ans. Ved udbygning til højklasset vej kan det overvejes at etablere støjafskærmning, hvor strækningen forløber tæt ved boligområder. Planlægningsmæssige bindinger Der er udlagt særlige beskyttelsesområder om søerne og åerne. Nord for Ans er området omkring Tange Sø udpeget som et beskyttelsesværdigt kulturmiljø. Både nord og syd for Ans er der vandværksboringer, og området nord for Ans har særlige drikkevandsinteresser. Rødkærsbro Tange Sø Rute 575 Rute 186 Ans Kongensbro 36

35 Vurdering af projektet Inden en udbygning af strækningen til højklasset vej gennemføres, skal det vurderes om det er nødvendigt med alternative linieføringer på dele af stræk ningen, og hvordan fremtidige vejtilslutninger kan etableres. I den forbindelse kan der blive tale om anlæg af parallelveje. Ved Ans er der af planlægningsmæssige årsager behov for at foretage en nær mere vurdering af de mulige løsningsforslag, da vejen ligger mellem byen og søen uden større mulighed for udbygning. En afklaring af projektet vil forudsætte gennemførelse af en VVM-undersøgelse. Tange Sø øst for rute 26 Ans by vest for rute 26 37

36 4. Rindsholm - Viborg (Rødkærsbro N - Viborg S) Kilometrering: 56,5 62,0 Længde: 5,5 km ÅDT: Lastbil %: 8,7 Julidøgntrafik: Vejens standard Strækningen er 4-sporet med midterautoværn og en generel hastighedsgrænse på 80 km/t. Der er ingen cykelsti på strækningen. Projektbeskrivelse Motortrafikvejsstrækningen ved Rødkærsbro blev åbnet for trafik i Den afsluttes ved Rindsholm, hvor rute 52 (Kjellerup - Silkeborg) tilsluttes rute 26. Forslaget omfatter en udbygning af den 4-sporede strækning med midterrabat fra Rindsholm frem til krydset med rute 13 (Vejlevej) og rute 26 (Søndre Ringvej) i Viborg. Der er i dag en del overkørsler på strækningen. I 2000 er der udarbejdet skitseprojekt for placering af tilslutningsanlæg og forslag til udbygning af parallelveje. (14) Søndre Ringvej Viborg Gl. Århusvej Teglmarken Vejlevej Vedsøvej Bruunshåbvej Rindsholm Forslag til placering af tilslutningsanlæg Rute 52 38

37 Kort uheldsbeskrivelse Der er ikke udpeget uheldsbelastede steder på strækningen. Uheldene på strækningen er meget spredte. Støjforhold Der er støjbelastede boliger i Rindsholm. Det kan overvejes at opsætte støjafskærmning, hvor strækningen forløber tæt ved boligområder. Planlægningsmæssige bindinger Vådområderne omkring strækningen er udpeget som særligt beskyttelsesområde. Områ det med stenhøje og oldtidshøje er udpeget som et værdifuldt kulturhistorisk område. Mulighed for etapeopdeling Projektet kan opdeles i følgende delprojekter: 1. Tilslutning til tankanlæg/motel 2. Tilslutningsanlæg ved Bruunshåbvej 3. Lukning af tilslutning i niveau ved Rindsholm 4. Tilslutningsanlæg ved Gl. Århusvej og Teglmarken/Vedsøvej i Viborg Amt 5. Etablering af nødspor Når punkt 2 er etableret, kan punkt 3 gennemføres. Vurdering af projektet Strækningen er ikke uheldsbelastet og fremkommeligheden er god. Det vurderes at en ombygningen af strækningen til højklasset vej vil være forholdsvis ukompliceret. 4-sporet vejprofil ved Rindsholm 39

38 5. Viborg - Skive (Stoholm-linien) Kilometrering: Længde: (Forlægning) ca. 35 km ÅDT: (nuv.) Lastbil %: (nuv.) 10,5 15,6 Julidøgntrafik: (nuv.) Vejens standard Den eksisterende vej har 2 spor med brede kantbaner og ingen cykelsti. Projektbeskrivelse I projekteringsloven forløber rute 26 i en ny vejlinie syd om Stoholm samt syd og vest om Skive. Den nye vejlinie tilsluttes omfartsvejen syd for Viborg i krydset med rute 13 og hovedlandevejen nord for Skive. Tilslutningen med rute 13 indebærer ombygning af den eksisterende rundkørsel til et 2-plans kryds. Rundkørslen blev anlagt i , på baggrund af krydsets status som sort plet. I forbindelse med udarbejdelse af regionplan 2005 har Vejdirektoratet og Viborg Amt søgt at præcisere tracéet for den nye vej, bl.a. af hensyn til byudviklingsplaner for Viborg, Stoholm og Skive. I regionplanen er der reserveret areal til både den oprindelige linieføring og alternativet. Kort uheldsbeskrivelse På omfartsvejene omkring både Viborg og Skive er der større koncentrationer af uheld især i krydsene. Mellem Viborg og Skive er der sket uheld i flere kryds og på mindre delstrækninger. Der er udpeget en sort plet i 2005 på den nuværende rute Stoholmlinien Alternativer Skive Nuværende rute 26 Rute 186 Dalgas Plantage Løgstrup Stoholm Viborg 40

39 26. Det er i krydset ved Dalgas Plantage, hvor der er sket 8 uheld i perioden I krydset ved Nørre Søby er der desuden sket 4 personskadeuheld. Støjforhold På strækningen er der 4 bysamfund, Viborg, Løgstrup, Skive og Højslev Stationsby, som er støjbe lastede. Linieføring i Stoholmlinien forventes at reducere antallet af støjbelastede boliger betydeligt. Planlægningsmæssige bindinger Der er habitat- og drikkevandsområder at tage hensyn til i korridoren, som bl.a. omfatter Bredsgårdfredningen ved Ravnstrup og habitatområde nr. 39 øst for Stoholm, hvor udpegningsgrundlaget bl.a. er damflagermus og odder. Landskabet er endvidere præget af de mange gravhøje, hvoraf en del er fredede. Vurdering af projektet En udbygning til højklasset vej vil forudsætte at krydset mellem rute 26 og rute 13 ved Viborg S ombygges til et 2-plans kryds. Af hensyn til byudviklingen i Viborg, Stoholm og Skive er der behov for at der sker en planlægningsmæssig afklaring af linieføringen. En afklaring af projektet vil forudsætte gennemførelse af en VVMundersøgelse, hvor mulighederne for forskellige linieføringer og placering af tilslutningsanlæg vurderes nærmere. Mulighed for etapeopdeling Forlægningen kan opdeles i delstrækninger, f.eks. Viborg Vest fra Søndre Ringvej til Holstebrovej, og fra rute 186 til Ådalsbroen i Skive, og endelig vest om Skive fra Ådals broen og mod nord til den nuværende rute 26 nord for Skive. Eksisterende vejprofil på Viborg Omfartsvej (Søndre Ringvej) Landskabet, hvor Stoholmlinien er planlagt 41

40 6. Vium - Sallingsund (til broen) Kilometrering: 13,5 24,0 Længde: 10,5 km ÅDT: Lastbil %: 13,2 11,5 Julidøgntrafik: Vejens standard Strækningen er en 2-sporet landevej uden cykelsti. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Projektbeskrivelse Forslaget omfatter at den eksisterende hovedlandevej udbygges til motortrafikvej. Dermed vil der være mo tortrafikvej på hele strækningen mellem Skive og Sallingsund-broen. Vium-krydset er beskrevet i afsnit 2.2 Igangværende projekter. Sallingsundbroen indgår ikke i projektet, da der skal være mulighed for, at broen kan anvendes af alle køretøjer. I 2000 er der udarbejdet 3 skitseprojekter for placering af tilslutningsanlæg og forslag til udbygning af parallelveje. Sallingsund Kommune og Viborg Amt foreslår, at der kan anlægges tilslutningsanlæg ved Vium (Vium-krydset) og ved Harre (14). Kort uheldsbeskrivelse Krydset ved Vium, som er et af strækningens endepunkter, er udpeget som en sort plet i Der er registreret mindre uheldskoncentrationer ved krydset med Forslag til placering af tilslutningsanlæg Sallingsund Vilevej Harrenorvej Vium-krydset 42

41 Bajlumvej, hvor der er sket 3 personskadeuheld i perioden Endvidere er der sket en del uheld på strækningen mellem Harre og Sallingsundbroen. Støjforhold På strækningen er der støjbelastede boliger i Harre og Glyngøre. Det kan overvejes at etablere støjafskærmning ved udbygning til højklasset vej, hvor strækningen forløber tæt ved boligområder. Planlægningsmæssige bindinger På vestsiden af rute 26 mellem Harrenorvej og Vilevej skal den skitserede parallelvej passere et større vådområde, hvor eventuelle specialforanstaltninger skal overvejes. Vurdering af projektet Det bør indgå i vurderingen, at der i dag er en relativ stor trafik på delstrækningen. En afklaring af projektet vil forudsætte gennemførelse af en VVMundersøgelse. Mulighed for etapeopdeling: 1. Tilslutningsanlæg ved Harre 2. Parallelveje 3. Nødspor Krydset ved Harre Indkørsel til Harre by 43

42 7. Øster Jølby - Vilsund (til broen) Kilometrering: 12,0 21,0 Længde: 9,0 km ÅDT: Lastbil %: 12,7 Julidøgntrafik: Vejens standard Fra Øster Jølby til Sundby er strækningen 2-sporet med cykelsti. Fra Sundby til Vilsund broen er der 2 spor mod øst, og 1 spor imod vest. Forbi Sundby er strækningen 4-sporet. Den skiltede hastighed er 80 km/t på hele strækningen. Projektbeskrivelse På Mors er strækningen fra Nykøbing til Øster Jølby i dag motortrafikvej. En udbygning til motortrafikvej fra Øster Jølby til Vilsund vil forudsætte etablering af tilslutninger og eventuelle parallelveje. Kort uheldsbeskrivelse Der er ikke udpeget uheldsbelastede steder på strækningen. Uheldene er spredt fordelt på strækningen. I krydset med Nordmorsvej ved Solbjerg er der sket 3 uheld i perioden Støjforhold På strækningen er der 3 byer med støjbela stede boliger i Øster Jølby, Solbjerg og Sundby. Det kan overvejes at etablere støjafskærmning ved udbygning til højklasset vej, hvor strækningen forløber tæt ved boligområder. Planlægningsmæssige bindinger Ingen. Vilsund Øst Vilsund Vest Sundby Solbjerg Øster Jølby 44

43 Vurdering af projektet En udbygning af strækningen til højklasset vej vil forudsætte at der gennemføres en VVM-undersøgelse. Mulighed for etapeopdeling 1. Tilslutningsanlæg 2. Parallelveje Indkørsel til Sundby Rute 26 ved Solbjerg 45

44 8. Vilsund (fra broen) Thisted Kilometrering: Længde: hlv ,5 23,5 hlv ,0 10,5 8,5 km ÅDT: Lastbil %: 12,5 7,3 Julidøgntrafik: Vejens standard Fra Vilsundbroen til krydsning med rute 11 (grænsen ved Tønder-Aalborg), er strækningen 2-sporet uden cykelsti. Fra krydset med rute 11 og nordpå er vejen 2-sporet med brede kantbaner. Der er cykelsti ved Skjoldborg. Projektbeskrivelse I Thy forløber rute 26 fra Vilsund-broen til krydset med rute 11. Derfra har rute 26 et forløb mod nord, sammenfaldende med rute 11 frem til Thisted Omfartsvej. Forslaget omfatter en udbygning af den eksisterende vej til motortrafikvej med etablering af tilslutninger og evt. parallelveje. Thisted omfartsvej Én hank forbinder i dag rute 11 og rute 26. Udformningen af krydset gør, at store dele af trafikken benytter landevejen langs kysten (Åsvej) mod nord til Thisted i stedet for at benytte rute 26. Ås vej forløber parallelt med rute 26 frem til Thisted Omfartsvej. Det kan være hensigtsmæssigt at ombygge hankeanlægget mellem rute 11 og rute 26, således at det bliver mere attraktivt at benytte rute 26 mellem Vilsund og Thisted. Endvidere kan det være hensigtsmæssigt at anlægge cykelstier ved Skjoldborg og ved Vilsund. Skjoldborg Åsvej Kort uheldsbeskrivelse Der er ikke udpeget uheldsbelastede steder på strækningen. Uheldene er spredt på strækningen med en mindre koncentration af uheld ved krydset med rute 11 og på strækningen syd for Skjoldborg. Rute 11 Sundby sø Vilsund Vest Støjforhold Der er støjbelastede bysamfund i Sundby og Skjoldborg. Det kan overvejes at etablere støjafskærmning ved udbygning til højklasset vej, hvor strækningen forløber tæt ved boligområder. 46

45 Planlægningsmæssige bindinger Skov- og Naturstyrelsen planlægger at genetablere Sundby Sø. Målet er at give det vilde plante- og dyreliv gode livsbetingelser. Samtidig skal der skabes et område med mulighed for naturoplevelser og friluftsliv. (21) Vurdering af projektet En afklaring af projektet vil forudsætte gennemførelse af en VVM-undersøgelse. Endvidere kan muligheden for at ombygge krydset mellem rute 11 og rute 26 af fremkommelighedsmæs sige årsager overvejes. Mulighed for etapeopdeling 1. Kryds ved rute Udbygning til højklasset vej Rute 26 ved krydsning med rute 11 Hankeanlæg mellem rute 11 og rute 26 47

46 Klitmøllervej 9. Thisted - Nors (Nors omfartsvej 2. etape) Kilometrering: 2,5 4,0 Længde: 1,5 km ÅDT: Lastbil %: 7,2 Julidøgntrafik: etape Nors omfartsvej Vejens standard Strækningen er anlagt med 2 spor, hvor der er cykelsti fra Thisted omfartsvej til vandre rhjemmet. Den skiltede hastighed er 80 km/t. Projektbeskrivelse Forslaget omfatter at den eksisterende hovedlandevej udbygges fra Thisted omfartsvej til omfartsvejen øst om Nors. Den nuværende rundkørsel ved Oddesundvej- Aalborgvej-Hanstholmvej erstattes af en større 5-benet rundkørsel. Samtidig forlægges Klitmøllervej og føres under rute 26 (Hanstholmvej). Strækningen er 2. etape af Nors omfartsvej. Kort uheldsbeskrivelse Der er ikke udpeget uheldsbelastede kryds på strækningen. Uheldene er koncentrerede omkring rund kørslen med Thisted omfartsvej og ved Klitmøllervej. Støjforhold Der er ikke støjbelastede bysamfund langs strækningen. 2. etape Vandrerhjem Thisted omfartsvej Planlægningsmæssige bindinger Ingen. Vurdering af projektet Der er gennemført en VVM-undersøgelse i forbindelse med Nors-omfartsvej etape 1. og anlægsloven er vedtaget. Anlægget af 1. etape er igangsat. Der er ikke afsat midler på Finansloven til anlæg af etape 2. 48

47 Strækningen syd for Nors 2. etape med ny rundkørsel med forlægning af Klitmøllervej (12). Eksist. vejdæmning Skinnerup Enge Ny rundkørsel Klitmøllervej underført Rute 26 Skinnerup Cykelsti Cykelsti underført 49

48 10. Nors (fra den nye omfartsvej) - Hanstholm Kilometrering: 9,0 22,0 Længde: Vejens standard Strækningen, som forløber fra den nye omfartsvej nord for Nors til Hanstholm færge, er anlagt som en 2-sporet vej uden cykelstier. Fra Nytorp til Hanstholm er der anlagt en dobbeltrettet sti på den vestlige side af vejen. Hanstholm 13,0 km ÅDT: Lastbil %: 10,3 14,1 Julidøgntrafik: Projektbeskrivelse Forslaget omfatter at den eksisterende hovedlandevej udbygges til motortrafikvej fra Nors til Hanstholm frem til rundkørslen vest for Hanstholm. Det medfører bl.a. æn dringer i vejtilslutninger og i det lokale vej- og stinet, således at der kan etableres 2-plans kryds. En udbygning til højklasset vej vil forudsætte at de eksisterende kryds i niveau på strækningen ombygges. Kort uheldsbeskrivelse Denne strækning har den højeste uheldsfrekvens på rute 26, hvilket skyldes, at der er sket relativt mange uheld i forhold til den trafikmængde, der kører på vejen. Uheldene er spredt på strækningen med mindre koncentration af uheld i krydset med rute 29 og i krydset umiddelbart nord for ved Ræhr. Ræhr Støjforhold Der er støjbelastede boliger i Ræhr og Hanstholm. Det bør overvejes at etablere støjafskærmning ved udbygning til højklasset vej, hvor strækningen forløber tæt ved boligområder. Rute 29 Planlægningsmæssige bindinger Ingen. Vurdering af projektet Der vurderes ikke at være umiddelbart behov for at udbygge strækningen til højklasset vej. Dog kan muligheden for at ombygge de eksisterende kryds ved Ræhr mellem rute 26 og rute 29 (Hanstholm-Hobro) og ved lufthavnen overvejes. 50

49 Krydset med rute 29 syd for Ræhr Hanstholm havn 51

50

51 5. Vurdering af fremkommelighed Rute 26 indgår med sine 170 km i det samlede overordnede vejnet i Danmark, og der er i dag motortrafikvej på ca. 40 km fordelt på flere delstrækninger. Muligheden for at udbygge rute 26 til højklasset vej for både 130 km hovedlandevej fordelt på 10 strækninger og for opgradering af de nuværende 40 km motortrafikvej er tidligere beskrevet i kapitel 4. Den forventede stigning i trafikken frem mod 2015 kan bevirke at der opstår problemer med fremkommeligheden på de 2-sporede strækninger især mellem Århus og Viborg, omkring Skive og i Salling (jf. afsnit 3.2 Trafikmængder på rute 26). I det følgende er de enkelte strækninger vurderet efter følgende metode. Vurderingsmetode Formålet med at vurdere de enkelte projektforslag er at give et overblik over, hvor der er størst behov for en planlægningsmæssig afklaring og for en udbygning til højklasset vej. Vurderingerne vil, som det fremgår af tabellen nedenfor, blive angivet i forhold til planmæssige og trafikale forhold vha. af følgende symboler: Stort problem Problem Mindre problem - Uændret På de enkelte strækninger vil det blive vurderet, hvor store problemerne er i dag. Projekterne er blevet opdelt i følgende 2 udbygningsstrategier: 1. Nyanlæg/ombygning 2. Opgradering Rute 26 forløber tæt ved Lading Sø 53

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2005

Naturkvalitetsplan 2005 Naturkvalitetsplan 2005 Prioritering af spærringer ARHUS AMT O NaturogMiljø 1 Prioritering af spærringer Prioritering af spærringer og områder I Regionplan for Århus Amt 2005 er de væsentligste spredningskorridorer

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

Forundersøgelse - Rute 23 Holbæk-Kalundborg. Forundersøgelse. Rute 23 Holbæk - Kalundborg

Forundersøgelse - Rute 23 Holbæk-Kalundborg. Forundersøgelse. Rute 23 Holbæk - Kalundborg Forundersøgelse Rute 23 Holbæk - Kalundborg Rapport 321 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Nuværende forhold 9 2.1 Udformning 9 2.2 Trafik 14 2.3 Plangrundlag 20 2.4 Natur og miljø 21 2.5 Erhvervsanalyse

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO - AKT 131834 - BILAG 1 - [Rute18kommissorium udkast 2011-1 ] DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2011 11/01297- Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO KOMMISSORIUM

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999 Motorvejen Vodskov Jyske Ås Oktober 1999 Motorvejen Vodskov - Jyske Ås Forord Motorvejen fra Vodskov til Jyske Ås åbnes for trafik den 17. oktober 1999. Motorvejen er et led i forbindelsen fra Vodskov

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Debatoplæg November 2007 Borgermøde Mandag den 26. november 2007 kl. 19.00 Festsalen på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, Frederikssund Ny fjordforbindelse ved

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

OMFARTSVEJ VED BROVST

OMFARTSVEJ VED BROVST OMFARTSVEJ VED BROVST Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Aabybro - Fjerritslev RAPPORT 423-2012 OMFARTSVEJ VED BROVST Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Aabybro - Fjerritslev

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Århus Kommune Trafik og Veje, Anlæg trafikogveje@aarhus.dk Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune VVM-tilladelse til forlægning og udvidelse af Åhavevej, Viby J Århus Kommune,

Læs mere

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr.

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr. Til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Bilag 3 Øvrige indsatser Med udgangspunkt i den netop modtagne trafiksikkerhedsrevision, beskriver dette notat hvad Københavns

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP

RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP UDBYGNING AF RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP Forundersøgelse >>> Forlængelse af Djurslandmotorvejen RAPPORT 421-2012 UDBYGNING AF RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP Forundersøgelse >>> Forlængelses af Djurslandsmotorvejen

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RUTE LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RAPP PPOR ORT 408-2012 RUTE - LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland Rapport 408-2012 FORFATTER:

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Henrik Harder lektor, phd. AAU, forsknings projektleder på forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet 2005 BVL - Bog -

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE

RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen RAPPORT 424-2012 RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 424-2012 Forundersøgelsen

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 183 Offentligt Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Næstved Kommune har den 26. februar 2013 indstillet to linjeforslag, A og B, til VVMundersøgelse.

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Anlægsarbejder i samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Gruppenr: 1 Fællesrådsområde: Beder Malling Ajstrup Fællesråd Lokalområde: Beder Malling Projektnr: 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED KRYDSNING AF SUSÅEN PÅ EN HØJBRO SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Introduktion Planlægningschef

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro

Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro Tillæg nr. 79 til Regionplan 2000-2012 Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro Viborg Amtsråd Januar 2005 VIBORG AMT - Miljø & Teknik J.nr. 8-52-6-2-10-03 Tillæg nr.79 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Bilag 195 Offentligt - - - in«aalborg KOMMUNE Folketinget Trafikudvalgets Sekretariat Christiansborg 1240 København K 22-01-2010 Hermed fremsendes ifølge aftale med trafikudvalgets

Læs mere