Kursusrækkens indhold fremgår af beskrivelserne for de enkelte delkurser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusrækkens indhold fremgår af beskrivelserne for de enkelte delkurser."

Transkript

1 DELKURSERNE I PSYKIATRI 7.3 INDHOLD Kursusrækkens indhold fremgår af beskrivelserne for de enkelte delkurser. Kursusrækkens delkurser er samlet i nedenstående 13 moduler for at sikre en koncentreret tilegnelse af stoffet uden udtrætning af kursisterne. 1. Psykopatologi I, 3 dage 2. Psykopatologi II, 3 dage 3. Psykiatriens organisatoriske og sociale aspekter, 2 dage 4. Neuropsykiatri, 3 dage 5. Biologiske behandlingsmetoder, 4 dage 6. Teoretisk grundlag for psykoterapi, 3 dage 7. Psykopatologi III, 3 dage 8. Ældrepsykiatri, 3 dage 9. Børne- og ungdomspsykiatriske lidelser med forløb indtil voksenalderen, 1 dag 10. Oligofreni, 1 dag 11. Misbrug, 2 dage 12. Erklæringsudstedelse, 1 dag 13. Retspsykiatri, 3 dage Kursus 9 og 10 afholdes sammen Kursus 11 og 12 afholdes sammen

2 og Psykopatologi I og II Formål: Det forventes, at speciallægen i psykiatri er informeret om den historiske udvikling af de diagnostiske begreber og sygdomsklassifikation og i deres teoretiske/konceptuelle baggrund. Det forventes, at speciallægen i psykiatri på rutineniveau behersker psykopatologiske begreber, det diagnostiske interview og den aktuelle, danske sygdomsklassifikation samt registrering af diagnoser til administrative formål. Det diagnostiske interview er karakteriseret ved det veldefinerede formål, at patienten udspørges for at skaffe information med henblik på psykopatologisk beskrivelse og diagnostik. Intervieweren skal derfor kunne udarbejde en plan for interviewet, hvor han har initiativet og udspørger på en empatisk måde. Kursisten skal kende den hierarkiske opbygning af ICD-10. Hovedvægten på kurserne Psykopatologi I og II skal lægges på ICD-10's kap. F2 og F3, psykoser, skizotypisk sindslidelse og affektive sindslidelser, herunder symptomatologi, udvikling af psykopatologi i tidsperspektiv, epidemiologi og differentialdiagnostiske overvejelser. Speciallægen skal herudover være orienteret i principper for diagnostik til forskningsbrug samt i anvendelsen af den amerikanske klassifikation DSM IV. Mål: Kursisten skal efter gennemført kursus kunne de psykopatologiske grundbegreber og beherske diagnostisk interview til brug i klinik og undervisning. Kursisten skal endvidere være orienteret om principperne for anvendelse af diagnostik i forskning. Kursisten skal stimuleres til fordybelse i såvel klinisk som videnskabelige aspekter af psykopatologisk udredning. Kursisten skal være bredt orienteret i de psykiatriske sygdomme omfattet af ICD-10's kap.f2 og F3. Indhold: Principper for klassifikation i ICD-10 og DSM IV. Semistruktureret diagnostisk interview eksemplificeret ved Present State Examination, kort version til klinisk brug. Gennemgang af psykotiske og ikke-psykotiske symptomer, herunder deres historiske udvikling, begreberne validitet og reliabilitet. Gennemgang af psykotiske og affektive sindslidelser og differentialdiagnoser. Seminaropgave med et emne indenfor psykopatologi, klassifikation og epidemiologi. Metoder: Forelæsninger, demonstration af semistruktureret, diagnostisk interview og praktisk træning af interviewteknik. Som interview guide anvendes PSE 10, kort version til klinisk brug. Gennemgang af seminaropgave i plenum på kursus II. Evaluering: Kurserne evalueres mundtligt og skriftligt ved afslutning af kurset. Organisation: 2 x 3 dage

3 Psykiatriens organisatoriske og sociale aspekter Formål: Kurset formidler viden om 1. Psykiatriens historie og udvikling som organisation, de bagvedliggende politiske og teoretiske overvejelser. 2. Psykiatriens aktuelle organisation, hvilke sektorer, der er involveret, de videnskabelige selskaber og sundhedsstyrelsen. 3. Psykiaterrollen. 4. Sociale forholds indvirken på og medvirken til udvikling af psykisk sygdom. Mål: At bibringe kursisterne 1. Viden om og forståelse af psykiatriens udvikling og placering i samfundet. 2. Kendskab til placering af psykiatriens opgaver og samarbejdsrelationer i forskellige sektorer. 3. Bibringe viden om psykiaterrollen, fagligt, etisk og juridisk, i et samspil mellem psykiater, patient, organisation og samfund. 4. viden om sociale forholds betydning for sygdomsforløb og -udvikling, herunder kendskab til forebyggelsesindsats og -muligheder. Indhold: 1. En gennemgang af psykiatriens historie og udvikling som organisation. 2. Gennemgang af psykiatriens organisation i forskellige sektorer og det lovmæssige grundlag herfor. 3. Professionsdannelse og identitet i et tværfagligt team. diskussion af faglige, etiske og juridiske aspekter i psykiaterrollen. 4. En gennemgang af betydningen af interaktionen mellem sociale faktorer og psykiske sygdomme for opståen og vedligeholdelse af psykisk sygdom, men også for forebyggelse og helbredelse/bedring. Metoder: Teoretiske forelæsninger, diskussion og gruppeopgaver. Evaluering: Kurset evalueres mundtligt og skriftligt ved afslutning af kurset. Organisation: 2 dages kursus

4 Neuropsykiatri Formål: Kurset fokuserer på den internationale neuropsykiatriske forskning inden for skizofreni, affektive tilstande, personlighedsforstyrrelser, angsttilstande, OCD og PTSD. Forskningen omfatter en række discipliner fra klinisk fænomenologi over patofysiologiske studier og identifikation af genetiske risikofaktorer. Neurobiologiske, neurokognitive og neuropsykologiske modeller ved de nævnte tilstande får særlig omtale. I neuropsykiatri anvendes en række billeddannende metoder (f.eks. PET-, SPECT- og MRscanning). Fordele og ulemper ved metoderne i forskningsmæssig og klinisk sammenhæng diskuteres. Psykofarmakas virkningsmekanisme på molekylært niveau bliver kritisk belyst under omtale af molekylærbiologisk neuroforskning. Endelig omtales videnskabsteoretiske forhold ved neuropsykiatrisk forskning. Mål: Kursets formål er at bibringe deltagerne viden og forståelse for den neuropsykiatriske tilgang til studiet af psykiske lidelser og dermed til grænseområdet mellem psykiatri, neurologi, neuropsykologi og genetik. Kurset skal således bedre deltagernes baggrund for kritisk at kunne vurdere metoder, fortolke resultater inden for brugen af billeddannende metoder, neuroanatomisk, neurofysiologisk og molekylærbiologisk forskning samt den neurokognitive forskning, sammenfattende neurovidenskabelige og eksperimentelle modeller for psykiske lidelser, samt videnskabsteoretiske problemer i relation til det klassiske sjæl-legeme problem. Indhold: Klassisk og molekylær genetik, CNS-ontogenese, billeddannende metoder: CT-, SPECT-, PET-, MR og fmr-scanning og neurobiologiske og neuropsykologiske modeller. Metode: Foredrag og plenumdiskussion. Kursistopgaver indenfor centrale neuropsykiatriske områder. Evaluering: Kurset evalueres mundtligt og skriftligt ved afslutning af kurset. Organisation: 3 dages kursus

5 Biologiske Behandlingsmetoder Formål: Kurset dækker et stort område inden for psykiatriens behandlingsmetoder. Formålet er at sikre kursisterne et bredt kendskab til de biologiske behandlingsmetoder, specielt de farmakoterapeutiske, både for psykotiske og ikke-psykotiske lidelser, samt at kursisterne bliver i stand til kritisk at vurdere baggrunden og validiteten af de informationer, man til stadighed modtager fra litteraturen og lægemiddelindustrien. Mål: At gennemgå den aktuelle viden om farmakologisk og anden biologisk behandling indenfor de væsentligste sygdomsgrupper og symptomgrupper. At kursisterne opnår viden om farmakokinetiske forhold, herunder interaktionsproblemer og anvendelse af Interaktionsdatabasen. At kursisterne opnår indgående kendskab til behandling med antipsykotika, antidepressiva, anxiolytika og hypnotika, centralstimulerende midler, stemningsstabiliserende midler og ECT-behandling, deres effekt, behandlingsvarighed og bivirkninger, samt særlige forhold ved medikamentel behandling af gravide og ammende. Den opnåede viden skal sætte kursisten i stand til selvstændigt at kunne foreslå og gennemføre en optimal biologisk behandling. Indhold: Kurset indeholder: 1. Behandling af affektive sygdomme. 2. Behandling af sygdomme inden for det skizofrene spektrum. 3. Behandling af ikke-psykotiske lidelser og søvnforstyrrelser. 4. Akut psykiatrisk intervention ("skadestuepsykiatri"). Hvad er god klinisk praksis vedrørende den akutte behandlingsfase, vedligeholdelsesfasen og den forebyggende fase? I kurset tilstræbes det, at nyere forskning af betydning for de biologiske behandlingsmetoder løbende diskuteres og vurderes, og der vil indgå forskningspolitiske, forskningsmetodologiske, etiske og kønsforskelsproblemstillinger. I kurset indgår psykometriske tests/rating scales til effektmål. Metoder: Foredrag, oplæg til diskussion i plenum samt opgaver i gruppe og/eller individuelt. Kursisterne opøves i en kvalificeret kritisk holdning til de mange hypoteser, der ofte fremstilles som facts. Det sker gennem en grundig gennemgang af fejlkilder og svagheder ved design, metode og databehandling ved den klinisk kontrollerede undersøgelse. Forbehold, der bør tages ved tolkning af resultaterne, diskuteres og demonstreres. Organisation: 4 dages kursus

6 Teoretisk grundlag for psykoterapi Formål: I al psykiatrisk behandling indgår en psykoterapeutisk holdning, og de kommende psykiatere skal have kendskab til forskellige psykoterapeutiske retninger og deres anvendelse. Dette gælder især psykodynamisk teori og kognitiv adfærdsterapeutisk teori, og desuden i et vist omfang systemisk teori. Det forudsættes, at kursisterne har grundlæggende kendskab til psykopatologi (især i den fænomenologiske forståelse af psykopatologien) og til basale psykologiske teorier om psykens normale og patologiske funktion. Endvidere forudsættes påbegyndt grunduddannelse i psykoterapi. Mål: At give kursisterne en opdateret viden om basale forhold vedr. kvalificeret, systematisk og specifik psykoterapi. Kurset bibringer kursisterne en forståelse af de specielle forhold, der karakteriserer de forskellige former for psykoterapi, som adskiller dem fra hinanden og fra sædvanlig psykiatrisk klinik. Samtidig skal det tilstræbes at vise kursisterne, hvorledes grundigt kendskab til psykoterapi kan udnyttes i den daglige klinik til en bedre forståelse af patienterne og til en adækvat holdning overfor disse. Efter kurset bør kursisterne have viden om, hvad psykoterapi er - men også hvad psykoterapi ikke er -, således at de kritisk kan vurdere nye behandlingsteorier. Diskussion af forskelle og ligheder mellem forskellige former for psykologisk behandling, de forskellige formers "indikationsområde", forudsætninger (hos patient og terapeut) og begrænsninger. Indhold: De teoretiske fundamenter for forskellige psykoterapeutiske behandlingsmetoder gennemgås: behaviorisme og teorien bag kognitiv terapi, psykoanalytisk teori og systemisk teori samt koblingen til neurovidenskab. Det psykoterapeutiske assessment gennemgås grundigt med henblik på den rette visitation til de forskellige typer af psykoterapi samt disses modaliteter (individuel-, familie- par- og gruppeterapi). Psykoterapi i forbindelse med forskellige psykiatriske lidelser omtales (angst, depression, personlighedsforstyrrelser og psykotiske tilstande samt sexuelle forstyrrelser). Endelig gennemgås forskning inden for psykoterapi. Metode: Foredrag, oplæg til diskussion i plenum, videooptagede interviews til assessment, opgaver (individuelle eller i gruppe). Organisation: 3 dages kursus

7 Psykopatologi III Formål: Speciallægen i psykiatri forventes at have viden om almen psykopatologi og psykopatologiske teorier og fænomener. Indlæring af viden om psykopatologiske fænomener og diagnostik grundlægges ved en teoretisk forståelse af de psykiatriske sygdoms- og normalitetsbegreber, således som de beskrives ud fra biologiske, psykologiske og sociologiske indfaldsvinkler. Hovedvægten på kurset lægges på ICD-10's kap. F4 og F6, nervøse og stress-relaterede tilstande, herunder suicidologi, tilstande med nervøst betingede legemlige symptomer, personlighedsforstyrrelser og seksuelle forstyrrelser. Mål: At kursisten har tilstrækkelig psykopatologisk viden til diagnosticering og planlægning af behandling. At kursisten kan diskutere normalitetsbegreb, psykisk sundhed og det psykiatriske sygdomsbegreb i relation til psykopatologi. At kursisten stimuleres til fordybelse i såvel kliniske som videnskabelige aspekter af psykopatologisk udredning. Kursisten skal være bredt orienteret i de psykiatriske sygdomme omfattet af ICD-10's kap.f4 og F6. Indhold: Fænomenologi, reliabilitet og validitet, teoretiske og ætiologiske forklaringsmodeller for ikkepsykotiske lidelser indenfor ICD-10's kap. F4 og F6, samt sygdommenes udbredelse. Metoder: Foredrag og oplæg til plenumdiskussion. Mulighed for såvel individuelle som gruppebaserede opgaver. Evaluering: Kurset evalueres mundtligt og skriftligt ved afslutning af kurset. Organisation: 3 dages kursus

8 Ældrepsykiatri Formål: I de kommende år vokser antallet af ældre, og de vil derfor udgøre en stigende andel af psykiatriske patienter. Diagnostik af psykiske lidelser, der også forekommer hos yngre, er ofte væsentligt vanskeligere hos ældre patienter pga. psykiske sygdommes særlige udtryksform hos ældre og komplicerende somatiske sygdomme. Derudover er det ofte mere kompliceret at behandle psykiske lidelser hos ældre. Kursisternes mulighed for at erhverve kliniske færdigheder indenfor gerontopsykiatri under kursustiden er begrænset pga. få ældrepsykiatriske sengeafsnit og ældrepsykiatere. Mål: At give en grundlæggende viden om undersøgelse, diagnostik og forløb af forskellige demenssygdomme med vægt på de hyppigst forekommende. At give en grundlæggende viden om behandling af forskellige symptomer (kognitive som psykiatriske og adfærdsmæssige) ved de hyppigst forekommende demenssygdomme. At give en grundlæggende viden om undersøgelse, diagnostik og behandling af delirium hos ældre. At give kursisterne en grundlæggende viden om psykiske bivirkninger ved farmakologisk behandling (især somatiske farmaka). At give en grundlæggende viden om depressionssygdomme, symptomatologi, diagnostik og behandling herunder forebyggelse hos ældre. At give en viden om bipolær affektiv sygdom og kroniske psykoser hos ældre patienter. At give kursisterne kendskab til samspillet mellem somatisk og psykiatrisk sygdom hos ældre patienter og dets betydning for behandlingen. At give kursisterne kendskab til lovgivning, der specielt har relevans for ældrepsykiatrien. At kursisterne kan varetage liaisonopgaver i forhold til ældre patienter. At kursisterne får et kendskab til etiske problemstillinger indenfor ældrepsykiatri og bliver opmærksomme på egne holdninger. Indhold: Gennemgang af symptomer, diagnostik og behandling af forskellige demenssygdomme. Gennemgang af symptomer, diagnostik og behandling ved delirium med fokus på, at kursisterne primært skal kunne anvende denne viden ved liaisonopgaver. Gennemgang af depressionssygdomme hos ældre patienter med fokus på symptomatologi, behandling, recidivprofylakse hos ældre patienter med inddragelse af betydningen af comorbiditet i form af somatisk sygdom eller anden psykiatrisk lidelse. Kort gennemgang af bipolær affektiv sygdom og kroniske psykoser hos ældre patienter med vægt på de behandlingsmæssige aspekter. Gennemgang af Værgemålsloven og relevante afsnit af Serviceloven. At vise eksempel på anvendelse af rating scales indenfor ældrepsykiatrien. At fremdrage etiske aspekter af såvel diagnostik som behandling eller undladelse af behandling. Metoder: Foredrag, videodemonstration og plenumdiskussion. Organisation: 3 dages kursus.

9 Børne- og ungdomspsykiatriske lidelser (Alternativ overskrift) 9. Børne- og ungdomspsykiatriske lidelser med forløb ind i voksenalderen Formål: At give de kommende psykiatere indenfor voksenpsykiatrien kendskab til de børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme og tilstande, der fortsat har betydning i voksenalderen, såsom spiseforstyrrelser, Tourette's syndrom, ADHD, OCD mv. Mål: At kursisterne får kendskab til de børne- og ungdomspsykatriske sygdomme og tilstande, der fortsætter ind i voksenalderen og stadig har et behandlingsbehov At gennemgå mere specielle forhold vedrørende sygdomstilstande hos unge mennesker og de særligt anvendte behandlingsmetoder i ungdomspsykiatrien. At give kursisterne kendskab til specifikke metoder i undersøgelse og behandling af unge samt lovgivning af særlig relevans. Indhold: Epidemiologi. Specifikke undersøgelses- og behandlingsformer i ungdomspsykiatri. Gennemgang af særlige børnepsykiatriske tilstande og deres forløb ind i voksenalderen (spiseforstyrrelser, Tourette's syndrom, ADHD, OCD, psykotiske lidelser/autisme mv.) og forskningen vedr. disse tilstande. Metoder: Foredrag, video, diskussion. Organisation: 1 dags kursus

10 Oligofreni Formål: Formålet er at give kursisterne kendskab til mental retardering og viden om de diagnostiske og behandlingsmæssige forhold vedrørende disse patienter samt udredning af psykiatriske problemstillinger hos denne gruppe. Udredning af denne patientgruppe er vanskeliggjort grundet deres manglende viden, deres beskedne til manglende evne til sproglig kommunikation grundet basishandicap, men også en meget høj frekvens af supplerende tale- og sansehandicap. Endvidere er der en høj frekvens af komplicerende somatiske lidelser, specielt neurologiske. Patientgruppen lever ofte under specielle sociale vilkår og er en marginaliseret gruppe. Mål: At give kursisterne viden om mental retardering og dennes indvirkning på udredning, diagnosticering og behandling af psykiatriske problemer hos denne patientgruppe. Indhold: Oligofrenibegrebet, hyppighed af psykisk sygdom eller psykiatriske problemstillinger hos mentalt retarderede, organiske hjerneskader og epilepsi. Endvidere den kliniske situation og specielle problemer ved vurdering af mentalt retarderede samt udvalgte behandlingsproblemstillinger hos denne gruppe. Metoder: Foredrag og diskussion. Evaluering: Kurset evalueres skriftligt og mundtligt. Organisation: 1 dags kursus

11 Misbrug Formål: Alkohol- og stofmisbrug er et stadigt stigende problem, og samtidig stiger også antallet af psykisk syge misbrugere. Kursets formål er at give kursisterne en teoretisk og klinisk/behandlingsmæssig viden om disse tilstande. Mål: At gennemgå specifikke biologiske teorier om misbrug og de særlige problemer ved den hyppige kombination af misbrug og psykiske sygdomme/forstyrrelser. At give kursisten kendskab til aktuel viden om biologiske, epidemiologiske og kliniske forhold vedrørende misbrug samt at gøre kursisterne i stand til at varetage relevant psykofarmakologisk, psykoterapeutisk og psykosocial behandling af disse tilstande. Indhold: Belønningssystemets og rusmidlernes neurobiologi. Epidemiologisk viden om rusmidler og comorbiditet. Diagnostik, behandling (psykofarmakologisk, psykoterapeutisk og psykosocial) og forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug samt comorbiditet. Organisering af misbrugsbehandling Metode: Foredrag og oplæg til plenumdiskussion. Mulighed for såvel individuelle som gruppebaserede opgaver. Organisation: 2 dages kursus

12 Erklæringsudstedelse Formål: Speciallægen i psykiatri skal have viden om social lovgivning, herunder serviceloven, lov om social pension, lov om aktindsigt i helbredsoplysninger og de med ovennævnte love forbundne cirkulærer m.h.p. at kunne udforme erklæringer, attester m.m. Kurset har berøringsflader til andre delkurser, herunder retspsykiatri, men indbefatter ikke udfærdigelse af retspsykiatriske erklæringer. Kurset skal herunder ses i relation til socialpsykiatriske behandlingsmetoder ligesom kurset relaterer sig til bl.a. psykopatologi på det deskriptive plan. Kursisten bør forud for kurset have en grundlæggende viden om de almindelige regler for udstedelse af erklæringer. Kursisten forudsættes herudover at have kendskab til principperne for de almindeligvis anvendte behandlingsmetoder over for de forskellige psykiatriske sygdomstilstande og herunder at være i stand til at vurdere prognosen på kortere og længere sigt. Kursisten må forudses i stand til at formulere sig skriftligt med anvendelse af sædvanligvis brugte termer omkring psykopatologi. Mål: At gennemgå de særlige aspekter i udformning af erklæringer - kravene til speciallægen ønsket fra rekvirenten af erklæringen og formen på erklæringen. Der tages udgangspunkt i sociale erklæringer. At bringe kursisten i stand til at vurdere indikation for social pension og herunder at kunne udarbejde forslag til speciallægeerklæringer desangående, idet dog endegyldige konklusion formuleres af/tiltrædes af speciallæge. At bringe kursisten i stand til selvstændigt at kunne forholde sig til udfyldelse af vanlige sygemeldinger og statusbedømmelser vedr. psykiatriske patienter samt i forbindelse hermed at vurdere, om der i stedet kan udfærdiges speciallægeerklæring. Indhold: Delkursus indeholder et afsnit om principper i forbindelse med udstedelse af lægelige erklæringer, en drøftelse af det psykiatriske sygdomsbegreb i relation til arbejdsudygtighed og en ganske detaljeret gennemgang af principperne og praktiske kutymer i forbindelse med pensionslovgivning, herunder forudsætninger for at en tilstand kan antages at være "stationær", at "behandlingsmulighederne er udtømte", samt at der "ikke yderligere foreligger revalideringsmuligheder". På kurset gives endv. en skitse over de forskellige sagsbehandlende instanser. Misbrug indgår i stort omfang i forbindelse med f.eks. pensionsansøgninger, kønsfordeling berøres og relevante litteraturhenvisninger indgår som en del af kurset. Metoder: Foredrag, diskussion, mindre individuelle opgaver i form af udarbejdelse af konklusionen på en eller flere anonymiserede speciallægeerklæringer. Der indgår mindre, obligatoriske opgaver. Organisation: 1 dags kursus

13 Retspsykiatri Formål: En speciallæge i psykiatri skal have indgående viden om og erfaring med Psykiatriloven, der danner det retslige grundlag for frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Sindssyge og andre psykisk afvigende kriminelle udgør en særlig gruppe psykiatriske patienter og som følge heraf skal speciallægen have viden om det strafferetslige område. Delkurset relaterer sig dels til psykiatrilovsområdet, dels til vurdering og behandling af retspsykiatriske patienter og de hermed forbundne love og cirkulærer. Kursisterne forudsættes at have kendskab til psykiatrilov, strafferetspsykiatri og eksempelvis forvaltningslov og offentlighedslov. Desuden klinisk erfaring med tvangsindlæggelser, tvangstilbageholdelser og tvangsindgreb under indlæggelse samt kendskab til principperne for og praksis i forbindelse med udfærdigelse af retspsykiatriske erklæringer. Mål: At give kursisterne indgående kendskab til hele psykiatrilovsområdet og herunder selvstændigt at være i stand til at vurdere, hvorvidt f.eks. tvangstilbageholdelse skal finde sted, vurdere indikation for tvangsbehandling, herunder om der er opsættende virkning og lignende. At gøre kursisterne i stand til i almindelige tilfælde at kunne møde i retten/patientklagenævnet og argumentere for afdelingens afgørelser. At gennemgå den særlige erklæring - mentalobservation - og juridiske og kliniske aspekter vedrørende retslige patienter, herunder Kriminalforsorgens rolle. At give kursisterne kendskab til principperne for straffelovens bestemmelser om psykisk afvigende kriminelle, herunder at kunne udarbejde forslag til en mentalobservationserklæring, idet dog endegyldig konklusion formuleres af/tiltrædes af en overlæge med funktion om muligt indenfor ekspertområdet. Kendskab til Retslægerådets rolle. Indhold: Delkurset har hovedvægten omkring psykiatriloven og det strafferetspsykiatriske område. Der gives en gennemgang af psykiatriloven, af klagesystemet, patientrådgiversystemet, tvangsprotokoller og erklæringsudstedelser i forbindelse med psykiatriloven. Vedrørende det strafferetspsykiatriske område anvendes ca. ½ dag til områder af mere alment orienterende karakter omhandlende funktions- og kompetenceområdet for politi, anklagemyndighed, domstol m.v. Endvidere omtales kriminalitetsudvikling, herunder især vold og anden personfarlig kriminalitet. Samarbejdet med Kriminalforsorgen berøres såvel i forbindelse med afsoning som vedrørende Kriminalforsorgen i frihed. Der orienteres om Retslægerådets funktion, om Sikringsanstalten, betingelserne for benådning og der sigtes imod, at kursisten har en grundlæggende viden om disse emner, samtidig med at de generelle sessioner i høj grad er holdningsorienterede. Herudover drøftes de generelle og specifikke etiske problemer i forbindelse med retspsykiatrien. Forskning indgår i flere af sessionerne, f.eks. om Kriminalforsorgen, Sikringsanstalten og i forbindelse med behandling af retspsykiatriske patienter. Kønsfordeling af retspsykiatriske patienter kommenteres, ligesom de særlige regler vedrørende sexualkriminelle og kriminelle oligofrene omtales. Mange retspsykiatriske patienter er misbrugere, hvilket kommenteres. Relevante litteraturhenvisninger indgår som en del af kurset. Metoder: Foredrag, oplæg til plenumdiskussion, gruppeopgaver. Obligatorisk opgave: udarbejdelse af konklusion på udleverede anonymiserede retspsykiatriske erklæringer. Organisation: 3 dages kursus

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Folketingets Lovsekretariat Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Under henvisning til spørgsmål nr. 102 (SOU alm. del) fra Folketingets Socialudvalg sendes i 5 eksemplarer familie- og forbrugerministerens

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

Tidlig Interventions Team

Tidlig Interventions Team Tidlig Interventions Team Introduktionsmappe Maj 2014 - 2 Indholdsfortegnelse Del 1...3 Tidlig Interventions Team på Fyn...3 Målgruppe...3 Henvisning...3 Behandlingen...3 Behandlingsvarighed...4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi - Supplerende materiale i i-bogen Kapitel 1 Mennesket i centrum stigmatisering eller inklusion Side 21 Power point med illustrationer og tabeller for kapitel 1-2

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I. Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri Affektiv søjle I nedenstående skema er anført i hvilken søjle de enkelte mål i målbeskrivelsen kan indfries. P = Psykose søjle Q = Affektiv

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT RETSPSYKIATRI KORT FORTALT hvad kan og hvad gør vi Søren Clemensen overlæge TEMA Retspsykiatri organisering i Region Syddanmark Senge geografisk Ålborg 22 Viborg 17 Århus 66 Nykøbing Sj. 10 + 30S Sct.

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

19 Indledning 19 Afvigende adfærd fra oldtid til psykiatriens fødsel 19 Klassisk oldtid 23 Middelalder

19 Indledning 19 Afvigende adfærd fra oldtid til psykiatriens fødsel 19 Klassisk oldtid 23 Middelalder Indhold 13 Forord 17 PROLOG 1 Delirium acutum 19 PSYKIATRIENS HISTORIE 1 19 Indledning 19 Afvigende adfærd fra oldtid til psykiatriens fødsel 19 Klassisk oldtid 23 Middelalder 24 Renæssance 1500-1600 25

Læs mere

Det fremadrettede perspektiv

Det fremadrettede perspektiv Til: Administrativ koordinationsgruppe vedrørende rammeaftale Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205413 Web

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling Bragt på Altinget den 5.februar 2014. Ti veje til bedre psykiatrisk behandling I de senere år er vi blevet klogere på mange aspekter inden for psykiatrisk behandling. Men vi kan blive endnu bedre. Dansk

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling April 2015 Indholdsoversigt for modul 4 Rehabilitering, ICF og mål/handleplan Opgave 1: en affektiv

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland Morten Kjølbye Uddannelseskoordinerende overlæge Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

Fagområder psykiatri.

Fagområder psykiatri. Fagområder psykiatri. Rapport fra ad hoc arbejdsgruppe i Forord nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe vedr. fagområder i psykiatri. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort deres rapport, der har været drøftet

Læs mere

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Vingsted 2010 Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Alkohol og Psykiatrisk comorbiditet Bruger man alkohol på grund af psykisk sygdom? Får man psykiske symptomer på grund af alkohol? Eller:

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 26 08 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

En introduktion til kompetencecentrene

En introduktion til kompetencecentrene Kompetencecentre for børn og unge med kriminel adfærd og komplicerede problemstillinger En introduktion til kompetencecentrene kompetencecentre.info Kompetencecentrenes formål Kompetencecentrenes væsentligste

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2013 - AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2013 - AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00-09.45 27-08-2013 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 29-08-2013

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen 591 Psyke & Logos, 2002, 23, 591-596 TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? En anmeldelse af Birgitte Bechgaard, Hans Henrik Jensen og Thomas Nielsen: Forholdet mellem psykologisk og medicinsk behandling af psykiske

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI

FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI Kapitel 1 - Indledning 3 1.1 Hele psykiatrien 4 1.2 Om rapporten 4 Kapitel 2 Resumé 5 2.1 Vision og mål 5 2.3 Målgrupper og behandling 6 2.4 Organisering 6 2.5 Samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning. Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning. Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Program Hvad er Binge Eating Disorder (BED)? Set i forhold til

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere