RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv"

Transkript

1 BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen tages i brug.

2 RONDA 1200H / 1200H-S 2 V. BRØNDUM A/S

3 Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen...6 Generelle sikkerhedsinstruktioner...7 Tekniske data...9 Standard tilbehør...10 Maskinopbygning og beskrivelse...11 Motortop med sugemotor og HEPA-filter...11 Motortop med alarm og trykudligningsventil...11 Filterbeholder med kanalfilter...12 Opsamlingsbeholder...12 Anvendelsesområde...12 Virkemåde...14 Ibrugtagning og montering...15 Igangsætning og opsugning af tørt støv...16 Separat afblæsning...17 Filterrens under drift (Efter behov eller ved alarm (bipper))...18 Opsamling og tømning med engangsspand:...19 Opsamling og tømning med plastsæk:...20 Rengøring og vedligehold...23 Udskiftning af filtre...24 Kontrol og udskiftning af kanalfilter (Varenr )...24 Udskiftning af HEPA-filter (Varenr )...24 Fejlfinding...27 Hvis maskinen ikke starter:...27 Hvis maskinen ikke suger tilfredsstillende (alarm bipper):...28 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING...29 Service og reparation...30 RONDA 1200H / 1200H-S 3 V. BRØNDUM A/S

4 RONDA 1200H / 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv Overordnet beskrivelse Til lykke med Deres nye RONDA 1200H / 1200H-S industristøvsuger fra V. BRØNDUM A/S. Før De tager støvsugeren i brug, skal De læse brugsanvisningen igennem. Brugsanvisningen skal opbevares let tilgængelig for alle brugere. RONDA 1200H / 1200H-S er en industristøvsuger, der er udviklet til opsugning af større mængder fint og sundhedsfarligt støv. RONDA 1200H / 1200H-S opfylder de krav, der i dag stilles til støvsugere inden for industrien og byggebranchen. Den er velegnet til større rengøringsarbejder og dækker typisk behovet hos håndværkere og industri, hvor der opsuges større mængder fint og sundhedsfarligt støv. Selvrensende teflonbelagt kanalfilter (BIA støvklasse M ) Filterrens under drift med chokventil (back flush) HEPA-filter (BIA/IFA støvklasse H ) Rammestativ med store hjul Beskyttelsesklasse IPX4 (IEC ) Bundtømning med opsamling i plastsæk, i engangsbeholder med hank og forsegling eller direkte i opsamlingsbeholderen Afledt for statisk elektricitet Honorerer kravene i EN Tillæg AA til opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse H El-udtag med start/stop automatik Bipperalarm ved for lav luftgennemstrømning Softstart af motor Efterløb ved brug af håndværktøj 1200H uden afblæsning. RONDA 1200H-S er monteret med separat afblæsning. En sådan kan relativt nemt eftermonteres på RONDA 1200H, hvis dette er påkrævet. Det kræver dog, at motortoppen sendes til V. Brøndum A/S for ombygning. Maskinen kan ikke umiddelbart føres tilbage til den oprindelige RONDA RONDA 1200H / 1200H-S 4 V. BRØNDUM A/S

5 Brugsanvisningen skal sikre, at støvsugeren bliver betjent på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, at brugeren på ingen måde er usikker på brugen, og den skal opbevares ved støvsugeren. Opstår der usikkerhed om brugen eller det opsugede materiale bør arbejdet indstilles indtil alle spørgsmål er afklaret. Billeder og tegninger er til illustrativt brug og gør forståelsen af brugsanvisningen lettere. De viste billeder kan derfor afvige fra det faktiske produkt. Sikkerhedsforskrifter Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusivt børn) med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kendskab, med mindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Maskinen er ikke godkendt til brandfarligt, eksplosivt, giftigt eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væske- eller luftarter. BRUG IKKE STØVSUGEREN UDEN EN ORDENTLIG JORDFORBINDELSE. Denne støvsuger er udviklet til brug i en stikkontakt med jordforbindelse, samt HFI eller HPFI. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at stikkontakten er forbundet med jord. Jordforbindelsen på stikproppen på IKKE fjernes. RONDA 1200H / 1200H-S kan bruges til opsugning af sundhedsfarligt støv i henhold til CEI/IEC Tillæg AA. Maskinen skal tømmes efter brug. Brugeren skal sikre sig, at maskinen tilpasses opgaven, og at myndighedernes krav overholdes. Undgå at beskadige el-kablet. Ved udskiftning af el-kablet skal der anvendes originalt el-kabel som vist ovenfor (Se reservedelslisten). Udskiftning skal foretages af V. BRØNDUM A/S, en autoriseret V. BRØNDUM A/S forhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer. Nettilslutningen skal regelmæssigt undersøges for beskadigelser som for eksempel revner eller aldring. Hvis der konstateres en skade, skal ledningen udskiftes før yderligere brug. Ved opsugning af sundhedsfarligt støv skal der anvendes opsamlingspose. Bortskaffelse skal ske i henhold til gældende krav for materiale (lukket container, plastsæk osv.). Før evt. reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på maskinen også rengøring skal stikket tages ud af strømkilden. RONDA 1200H / 1200H-S skal tilsluttes 230 V netspænding. Kontroller at strømkildens spænding og sikring stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i denne brugsanvisning. Strømudtaget på maskinen må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Denne maskine må, udover husholdningsbrug også anvendes kommercielt, for eksempel på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder. Inden brug skal brugerne forsynes med informationer, anvisninger og uddannelse i brugen af apparatet og de stoffer, som apparatet skal bruges til, inklusive sikker metode til bortskaffelse af det opsugede materiale. Hvis brugeren foretager service, skal apparatet adskilles, rengøres og efterses, så vidt det kan gennemføres uden at fremkalde fare for servicepersonale og andre personer. Passende sikkerhedsforanstaltninger indebærer rensning før apparatet adskilles, drage omsorg for den nødvendige udluftning gennem filter der, hvor apparatet skal adskilles, rengøring af serviceområdet og egnet personligt beskyttelsesudstyr. En klasse H støvsugers ydre skal renses via en støvopsugningsproces og tørres ren eller behandles med tætningsmidler, før den tages ud af et farligt område. Alle apparatdele skal betragtes som forurenede, når de RONDA 1200H / 1200H-S 5 V. BRØNDUM A/S

6 tages ud af det farlige område, og passende forholdsregler skal tages, for at undgå en fordeling af støvet. Producenten eller en uddannet person skal mindst en gang om året gennemføre en teknisk kontrolgennemgang, der f.eks. omfatter gennemgang af filtrene for beskadigelser, af apparatets lufttæthed og af, om kontroludstyret fungerer rigtigt. H-støvsugeres effektivitet skal yderligere kontrolleres mindst en gang om året eller oftere, som det kan være fastlagt i nationale krav. Den testmetode, der kan anvendes til påvisning af apparatets effektivitet, er fastlagt i AA Hvis testen ikke bestås, skal den gentages med et nyt hovedfilter. Ved gennemførelse af service- og reparationsarbejder skal alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende, bortskaffes. Sådanne genstande skal bortskaffes i uigennemtrængelige poser i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for bortskaffelse af sådant affald. Den øvre del af motortoppen er et ikke-støvtæt rum, hvis afdækninger i forbindelse med rengøring fjernes ved at løsne de skruer, som fastholder motortoppens afdækninger. VIGTIGT! Støvsugeren må ikke startes med afdækningerne afmonterede. Når maskinen kører på automatik med håndværktøj tilsluttet, skal man ALTID slukke håndværktøjet, FØR man slukker maskinen. VIGTIGT! Motortoppen må ikke tildækkes, når maskinen er i brug. Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges. V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning el-retur og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Er der tvivl om maskinens brug, sikkerhed eller opbygning, kontakt da forhandleren eller V. BRØNDUM A/S. RONDA 1200H / 1200H-S 6 V. BRØNDUM A/S

7 Generelle sikkerhedsinstruktioner Under brug af elektrisk materiel skal der træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at undgå fare for brand, elektrisk stød og personskade. Nedenstående sikkerhedsinstruktioner skal læses og følges, når støvsugeren anvendes. 1. Hold arbejdsområdet rent. Glatte og fedtede flader øger risikoen for uheld. 2. Vær opmærksom på omgivelserne. Udsæt ikke støvsugeren for regn. Brug ikke støvsugeren i fugtige eller våde omgivelser. Brug ikke støvsugeren i nærheden af brandbare gasser eller væsker. 3. Beskyt mod elektrisk stød. Undgå kropskontakt med jordforbundne bygningsdele såsom radiatorer, vandrør og lign. samt elapparater med egen jordforbindelse. 4. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsstedet. Lad ikke uvedkommende berøre støvsugeren eller el-ledningen. Alle uvedkommende bør holdes på afstand. 5. Sæt støvsugeren på plads, eller klargør den til transport efter brug. Støvsugeren bør opbevares et tørt sted og utilgængeligt for børn. 6. Brug ikke magt. Brug ikke magt under betjening af støvsugeren. Træk ikke i slangen, eller ledningen. 7. Vælg det rette værktøj, tilbehør til opgaven. Brug ikke underdimensionerede eller lette værktøjer til tunge opgaver. Anvend ikke værktøjer til noget, som de ikke er beregnet til. 8. Vælg passende arbejdstøj. 9. Personlige værnemidler. Anlæg øjen- og/eller høreværn om nødvendigt. I støvede miljøer anlægges åndedrætsværn. 10. Beskyt el-kablet. Bær aldrig støvsugeren i el-kablet. Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at hive i el-kablet. Hold el-kablet fri af varmekilder, olie og skarpe kanter. 11. Vælg sikker arbejdsstilling, således slange og ledning ikke udgør nogen faldrisici. 12. Vedligehold maskine og udstyr. Hold støvsugeren ren og tør og følg instruktionerne i kapitlet om vedligehold. 13. Afbryd elektrisk forbindelse, når støvsugeren ikke er i brug. Før vedligehold, reparation og når støvsugeren ikke er i brug tages el-stikket ud. 14. Anvendes forlængerledninger til udendørs brug, skal disse være godkendt hertil. Anvendes forlængerledning, skal følgende retningslinjer overholdes. RONDA 1200H / 1200H-S 7 V. BRØNDUM A/S

8 Ledningslængde i Tværsnit meter <16A <25A Op til 20 m Ø1,5mm² Ø2,5mm² m Ø2,5mm² Ø4,0mm² 15. Udvis opmærksomhed og vær udhvilet. Støvsugeren må ikke anvendes, hvis brugeren er træt, søvnig eller syg eller under indflydelse af alkohol eller euforiserende stoffer / medicin. 16. Kontroller for beskadigelser. Kontroller støvsugeren for beskadigelser og skader. Kontroller at afskærmninger mv. sidder forsvarligt fast. Kontroller elektriske kontakter og lad dem udskifte af autoriseret reparatør, hvis de er beskadigede. Anvend ikke støvsugeren, hvis den ikke kan startes og/eller stoppes ved kontakten/stikket. RONDA 1200H / RONDA 1200H-S er H-klassificeret i overensstemmelse med kravene i EN Tillæg AA til opsugning af sundhedsfarligt støv. RONDA 1200H / RONDA 1200H-S er desuden i overensstemmelse med Maskindirektivet (2006/42/EC). H ADVARSEL: Dette apparat indeholder sundhedsfarligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive fjernelsen af støvposen, må kun foretages af en fagkyndig person, som bærer egnet personligt beskyttelsesudstyr. Tænd ikke før hele filtersystemet er installeret, og volumenstrømkontrollens funktion er kontrolleret. H Der medfølger 3 labels. En dansk, et engelsk og et fransk. Standard sprog på label på maskinen er tysk. Derfor skal label med brugerlandets sprog placeres på H-mærket, med teksten som vist ovenfor. RONDA 1200H / 1200H-S 8 V. BRØNDUM A/S

9 Tekniske data RONDA 1200H / 1200H-S tilsluttes 230 V netspænding. Kontroller at strømkildens spænding og sikring stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i denne brugsanvisning. Nedenstående oversigt viser de tekniske data for RONDA 1200H / 1200H-S. A169 EU CH DK Spænding Sugemotor Strømudtag, max Volt Watt Watt Vakuum Luftmængde, max. *Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på IEC 60312) Støjniveau, Filterareal, kanalfilter Filterareal, HEPA Opsamlingskapacitet (Pose/beholder) Højde Længde Bredde Vægt uden tilbehør Beholderstuds Ledningslængde < / Ø < / Ø < / Ø 50 8 mmvs kpa l/sek m 3 /t W db(a) m 2 m² l mm mm mm kg mm m *Data på maskinen med 4 meter Ø 38 mm Slange Ved afsugning fra værktøj (dust extractor) er det nødvendigt at sikre en tilstrækkelig luftudskiftningsgrad (L) i rummet. Iht. vejledninger fra arbejdstilsynet er recirkulation af afsuget luft forbudt. Følg nationale regler. RONDA 1200H / 1200H-S 9 V. BRØNDUM A/S

10 Standard tilbehør RONDA 1200H / 1200H-S leveres med komplet tilbehørssæt omfattende rør, slange og alle nødvendige mundstykker Tilbehør kan genbestilles på nedenstående varenumre mm håndværkersæt Plastslange, 4 m Fugemundstykke Rund børste Børstemundstykke B Rør, to lige og et buet rørstykke Pyramidestuds (med slange og kobling) RONDA 1200H / 1200H-S 10 V. BRØNDUM A/S

11 Maskinopbygning og beskrivelse DK-BRUGSANVISNING RONDA 1200H / 1200H-S er konstrueret som en Heavy Duty industristøvsuger til opsugning af sundhedsfarligt støv. Efterfølgende gennemgås maskinens opbygning og hovedkomponenter. Motortop med sugemotor og HEPA-filter Motortoppen er forsynet med et integreret bærehåndtag samt med afbrydere til sugemotoren og det indbyggede elektriske strømudtag med start/stop automatik. Den kraftige sugemotor i RONDA 1200H / 1200H-S er placeret i motortoppen. Opsugning af fint støv danner ofte statisk elektricitet, hvilket kan genere arbejdet. El-kablet har derfor en separat ledning (leder) til jordforbindelse. Eventuel statisk elektricitet bliver ledt bort gennem denne ledning. Motortoppen er monteret med et HEPA-filter, i den fineste støvklasse H. Filteret tilbageholder de fine og mindste støvpartikler, som ikke tilbageholdes af kanalfilteret. Filteret tilbageholder partikler større end 0,3 μm (0,0003 mm). Selve filteroverfladen er på 1,1 m 2 og bliver beskyttet af et metalgitter. Motortop med alarm og trykudligningsventil Motortoppen er forsynet med trykudligningsventil og bipper til alarmering ved for lav luftgennemstrømning (<20 m/sek.). Motortoppen kan udstyres med separat afblæsning. Dvs. at luften blæses gennem en slangekoblingsstuds i motortoppen. Der skal anvendes slange til udblæsning ved brug af separat afblæsning. Der kan tilkobles elektrisk håndværktøj direkte på RONDA 1200H / 1200H-S. RONDA 1200H / 1200H-S 11 V. BRØNDUM A/S

12 Filterbeholder med kanalfilter Det store kanalfilter i RONDA 1200H / 1200H-S er monteret i filterbeholderen. Kanalfilteret er testet med kvartsstøvpartikler, hvoraf over halvdelen er mindre end 5 μm (5 μm svarer til 0,005 mm). Filteret tilbageholder 99,97% af alle partiklerne, hvilket svarer til en emission på 0,06 mg/m 3 i den rensede luft. Filteroverfladen er på cm 2 og er belagt med Teflon. Teflonbelægningen afviser støvet, som dermed ikke så let sætter sig fast i filtermaterialet. Filteret består af et stort antal hylstre (kanaler), som er monteret på fjedre. Under drift bevæger hylstrene sig, og en del af det støv, som kan suge sig fast på filteroverfladen, falder ned i opsamlingsbeholderen. Opsamlingsbeholder Opsamlingsbeholderen er fastgjort under filterbeholderen med to kraftige beholderclips. Hjulene under opsamlingsbeholderen letter tømning. Opsamlingsbeholderen er forsynet med en sort monteringsring, som sikrer, at plastsækken til opsamling af støvet ikke suges op mod kanalfilteret under drift. Opsamling af støv kan ske på følgende måder: Direkte i den store opsamlingsbeholder, i engangsspanden med håndtag og forsegling Anvendelsesområde eller i plastsækken. RONDA 1200H / 1200H-S 12 V. BRØNDUM A/S

13 RONDA 1200H / 1200H-S er en støvsuger i overensstemmelse med DIN/EN og CEI/IEC Tillæg AA og må kun anvendes i overensstemmelse hermed. RONDA 1200H / 1200H-S må anvendes til opsugning af sundhedsfarligt støv i henhold til CEI/IEC Tillæg AA. RONDA 1200H / 1200H-S må ikke anvendes til opsugning af væsker eller fugtigt støv, men alene tørt støv. RONDA 1200H / 1200H-S må ikke anvendes til opsugning af brandfarlige, eksplosive, giftige eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væske- eller luftarter. RONDA 1200H / 1200H-S må kun anvendes under tørre forhold og må ikke anvendes eller opbevares under fugtige eller våde forhold ude eller inde. RONDA 1200H / 1200H-S 13 V. BRØNDUM A/S

14 Virkemåde Når maskinens sugemotor er tændt, trækkes luften gennem maskinen og indsamler støvpartiklerne i nærheden af gulvmundstykket. Støvpartiklerne suges via slangen ind i opsamlingsbeholderen, hvor hovedparten af partiklerne tilbageholdes i opsamlingsposen og/eller i kanalfilteret. Luftstrømmen og de resterende partikler, der ikke falder til bunds i opsamlingsbeholderen eller tilbageholdes i opsamlingsposen eller kanalfilteret, fortsætter op til HEPA-filteret. Fra HEPA-filteret fortsætter den rensede luftstrøm gennem sugepumpen (blow through) og ledes ud af støvsugeren via udblæsnings- og støjdæmpningsfiltre. VIGTIGT! Da motoren trækker køleluft gennem maskinen, SKAL alle filtre være monteret og intakte. VIGTIGT! Motortoppen må ikke tildækkes, når maskinen er i brug. VIGTIGT! Opsug aldrig varme eller glødende materialer. VIGTIGT! Afsug aldrig fra processer, der danner gnister. RONDA 1200H / 1200H-S 14 V. BRØNDUM A/S

15 Ibrugtagning og montering Kontroller at kassen er intakt og ikke bærer præg af skader fra håndtering og transport. Pak RONDA 1200H / 1200H-S ud og kontroller, at alle delene, som du har bestilt, er med. Rørets 3 dele samles, og børstemundstykket eller andet tilbehør monteres på røret.. Fastgør sugeslangens gummikobling til røret, og før sugeslangens anden studs ind i beholderkoblingen. Kontroller at opsamlingsbeholderen er tom, og at kanalfilteret sidder korrekt i opsamlingsbeholderen. Kontroller, at maskinens filtre er hele og ubeskadigede (se afsnittet om udskiftning af filtre). Inden stikket tilsluttes en strømkilde, skal det kontrolleres, at stik og ledning ikke er beskadigede. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal delene udskiftes af en fagmand. Tilslut maskinen 230 V netspænding med pålideligt virkende jordforbindelse. Husk at overføre label til H-mærket, hvis brugerlandet har andet sprog end tysk. RONDA 1200H / 1200H-S er nu klar til at udføre den ønskede opgave. Opsugning er nærmere beskrevet i det følgende afsnit. RONDA 1200H / 1200H-S 15 V. BRØNDUM A/S

16 Igangsætning og opsugning af tørt støv DK-BRUGSANVISNING Slå udtræksrammen ud og læn maskinen tilbage, så den støttes af drejehjulene på udtræksrammen. Når maskinen er korrekt samlet og tilsluttet, kan den startes på motortoppens røde start/stop-kontakt. Under opsugningsarbejdet kan RONDA 1200H / 1200H-S køres på de store hjul og de drejehjul, som sidder på udtræksrammen. Børstemundstykket er velegnet til opsugning af støv og materialer fra større plane flader. Mundstykket er forsynet med børster og hjul, der sikrer, at mundstykket føres optimalt over den plane flade. Med tiden vil børsterne blive slidt, hvorved mundstykket ikke længere opsuger optimalt. Juster hjulhøjden på mundstykkets drejehåndtag således, at børsterne netop berører gulvet. Brug af strømudtag og start/stop-automatik RONDA 1200H / 1200H-S er udstyret med start/stop-automatik og strømudtag. Ved at tilkoble elektrisk håndværktøj direkte i strømudtaget på motortoppen, tændes og slukkes RONDA 1200H / 1200H-S, når håndværktøjet tændes og slukkes. Start/stop-automatikken er indstillet til et efterløb. Der går nogle sekunder, inden maskinen afbrydes efter, at håndværktøjet er slukket. Efterløbet sikrer, at støv og partikler i slangen suges op i maskinen. Det elektriske håndværktøj tilkobles strømudtaget bag på motortoppen. Håndværktøj med et effektforbrug på op til Contrycode EU 2000W Contrycode CH 1200W Information findes på typeskiltet Contrycode DK 1800W kan tilkobles RONDA 1200H / 1200H-S. Dette svarer til et strømforbrug på ca. 13 A. BEMÆRK: Tilkobles håndværktøj med et effektforbrug på over 1000 W, vil det samlede strømforbrug overstige ca. 10 A, som er normal sikringsstrøm. RONDA 1200H / 1200H-S 16 V. BRØNDUM A/S

17 Start/stop-automatikken til- og frakobles med den sorte kontakt på motortoppen. Herefter tændes maskinen på den røde knap. Når start/stop-automatikken er indkoblet, starter maskinen ikke, når man tænder på den røde kontakt. Maskinen starter først, når det tilkoblede håndværktøj startes. Støvsugeren tændes, ved at den røde hovedkontakt sættes på I. Automatik I = automatikken er slået til. Støvsugeren starter ved brug af håndværktøj. Automatik 0 = automatikken er slået fra. Støvsugeren starter, ved at hovedkontakten (rød) sættes på I. Når maskinen er sat i automatik (I), og der er tilsluttet værktøj i udtaget, startes maskinen ved at værktøjet startes. SLUK ALTID for værktøjet, inden maskinen slukkes på kontakten. Separat afblæsning Er maskinen udstyret med separat afblæsning, skal der anvendes en slange til afblæsningsluften. ADVARSEL: Anvendes der ikke en slange, kan afblæsningsluften hvirvle støv op fra gulvet og give risici for støvpåvirkninger. Slanger kan fås i varierende længder. Det anbefales ikke at anvende slanger med en længde på over 10 meter. RONDA 1200H / 1200H-S 17 V. BRØNDUM A/S

18 Filterrens under drift (efter behov eller ved alarm (bipper)) Kanalfilteret renses under drift, det vil sige, mens maskinen er i gang. Frigør slangestudsen fra røret. Lad slangestudsen ansuge på en plan flade f.eks. motortoppen. Der opbygges nu vakuum i maskinens indre og i slangen. Sug fuldt vakuum i maskinen. Træk trykudligningsventilen ud. Ventilen åbner automatisk med et phuf. Gentag trin 1-3 ca. 2-3 gange ved en rensning. Trykforskellen / chokeffekten renser filteroverfladen ved at der suges luft gennem ventilen for at udligne undertrykket i opsamlingsbeholderen. Denne trykudligning støder eventuelle aflejringer af kanalfilteret. Det tilrådes altid at lade maskinen stå i ro et par minutter før tømning, hvis der ikke anvendes opsamlingspose. Støvet vil falde til bunds i beholderen, og risikoen for at hvirvle støv ud i omgivelserne under tømningen mindskes. BEMÆRK: Det frarådes at slå på indsugningen, da dette vil hvirvle støvet i beholderen op og føre til blokering af kanalfilteret. BRUG derfor altid chokventilen til rensning af kanalfilteret under drift. RONDA 1200H / 1200H-S 18 V. BRØNDUM A/S

19 Opsamling og tømning med opsamlingsbeholder, plastspand eller plastsæk Afhængig af hvilken type støv/materiale, som skal opsamles, kan der vælges mellem tre forskellige måder at opsamle støvet/materialet på. Med RONDA 1200H / 1200H-S kan materialet opsamles direkte i opsamlingsbeholderen, i plastspand eller i plastsæk. Uanset valg af metode, skal maskinen stå oprejst, når opsamlingsbeholderen løsnes. Har maskinen umiddelbart før været i brug, anbefales det at vente et par minutter med tømning, så det finere støv kan falde til bunds i opsamlingsbeholderen. I Efterfølgende beskrives de tre metoder nærmere. Opsamling og tømning med opsamlingsbeholder: Hvis det opsamlede materiale ikke støver ved omhældning, kan det opsamles direkte i den store opsamlingsbeholder. Monteringsringen placeres på opsamlingsbeholderen. Beholderen køres ind under maskinen. Fastgør beholderen med de to beholderclips. Ved tømning af opsamlingsbeholder: Frigør opsamlingsbeholderen fra filterbeholderen ved at løsne de to beholderclips, som holder opsamlingsbeholderen. Fjern monteringsringen. Rul eller bær beholderen til tømningsstedet. Opsamling og tømning med engangsspand: Hvis der opsuges støvende materiale iblandet skarpe genstande, som kan perforere plastsækken, tilrådes det, at materialet opsamles og fjernes i plastspanden. Plastspanden er en ekstra sikkerhed for støvfri tømning, hvis skarpe genstande har perforeret plastsækken. Placer plastsækken i plastspanden. Fold den øverste del af sækken udover plastspanden. RONDA 1200H / 1200H-S 19 V. BRØNDUM A/S

20 Placer plastspanden med plastsæk i opsamlingsbeholderen. Læg monteringsringen oven på opsamlingsbeholderen. Kør opsamlingsbeholderen ind under maskinen. Fastgør opsamlingsbeholderen med de to beholderclips. Ved tømning af engangsspand: Frigør opsamlingsbeholderen fra filterbeholderen ved at løsne de to beholderclips, som holder opsamlingsbeholderen. Fjern monteringsringen. Pres engangsspandens låg på engangsspanden. Plastsækken samles over låget og lukkes eventuelt med posebinderen. Løft den forseglede engangsspand ud af opsamlingsbeholderen. Opsamling og tømning med plastsæk: Hvis der ikke er skarpe genstande i det støvende materiale, kan plastsækken anvendes til at bortskaffe det opsugede støv/materiale. Plastsækken lægges i engangsspanden, som beskrevet i afsnittet om opsamling og tømning med engangsspand. Ved tømning med plastsæk alene: Frigør opsamlingsbeholderen fra filterbeholderen ved at løsne de to beholderclips, som holder opsamlingsbeholderen. Fjern monteringsringen. RONDA 1200H / 1200H-S 20 V. BRØNDUM A/S

21 Plastsækken forsegles med posebinder. Plastsæk og engangsspand løftes ud af opsamlingsbeholderen. Plastsækken løftes ud af engangsspanden og bortskaffes. Genbestilling af plastsæk, engangsspand mm. Opsamlingsbeholder RONDA 1200H / 1200H-S Montagering D-340 mm Plastspand 14 l med hank Plastsæk med binder Binder (25 stk.) HUSK: Tøm maskinen efter brug. Det skal sikres, at støv og opsamlet materiale ikke kan falde du af maskinen under transport. RONDA 1200H / 1200H-S 21 V. BRØNDUM A/S

22 HUSK: Når maskinen har været anvendt uden opsamlingspose, skal der tages de nødvendige forholdsregler for at sikre mod støvpåvirkninger. Har maskinen været anvendt til sundhedsskadeligt støv, SKAL der anvendes personlige værnemidler (PPE) ved tømning og håndtering af maskinen. Maskinen skal tømmes efter brug. Sundhedsskadeligt støv og asbest. Undersøg altid de lokale/nationale regler i området, hvor arbejdet udføres. Undersøg altid ved den modtagestation, der skal modtage affaldet, hvordan det skal pakkes / emballeres. Der kan være forskel på, hvordan modtagestationerne ønsker at modtage affaldet. Som oftest kan nævnes følgende: Tætsluttende emballage: Tønde/fad med låg Plastpose min. 100 My (μm). Opsamling af sundhedsskadeligt støv skal altid ske i opsamlingspose. Opsamlingsposen udtages af maskinen og bortskaffes som beskrevet af modtagestationen. Mærk altid materiel og affald efter de gældende forskrifter. Har maskinen været anvendt til asbest, skal den adskilles og afrenses, inden maskinen kan bruges i andet rent miljø. Maskinen skal tømmes, rengøres og emballeres inden transport. Mærk emballagen efter forskrifterne. Maskinen kan transporteres i en min. 120 My (μm) plastpose eller anden tætsluttende emballage. RONDA 1200H / 1200H-S 22 V. BRØNDUM A/S

23 Rengøring og vedligehold Maskinen skal altid tømmes efter brug. Henstår maskinen med støv, er der fare eller risiko for selvantændelse. VIGTIGT! Maskinen må ikke være tilsluttet elnettet ved service og rengøring. Læs afsnittet om sikkerhedsforskrifter forud for rengøring og vedligehold. Maskinen rengøres nemmest på følgende måde: Kanalfilteret rengøres efter behov. Læs beskrivelsen af filterrens under drift. Aftør maskinens ydre med en tør eller let fugtet klud. Vedligehold af motortop Motortoppen er fremstillet af vedligeholdelsesfrie dele, og behøver derfor intet dagligt vedligehold, udover udvendig rengøring og kontrol af, at elektriske ledninger og stik er ubeskadigede. Motortoppen rengøres nemmest med en fugtig klud. Der må ikke rettes vandstråler direkte på motortoppen. For at undgå driftsstop, anbefales det, at en servicetekniker giver de elektriske dele et årligt eftersyn. Det anbefales, at lade autoriseret værksted efterse sugemotorens kul efter ca. 800 drifttimer og om nødvendigt udskifte dem. Herved forlænges sugemotorens levetid. Skiftes kul ikke, inden de er slidt helt i bund, kan motoren brænde af. Herved kræves en udskiftning af motoren. Kontrol / Vedligehold af maskinen Beskrivelse Før/Efter brug Mdr/år Timer Kontrol / skift af motorkul Kontrol af HEPA-filter og maskine Årligt Tømning og rengøring Efter brug (efter behov) Kontrol af filtre og maskine generelt Før brug Kontrol af ledning og stik og udtag til værktøj Før brug Kontrol af alarmanordning (bipper) Før brug Genbestilling af filtre og servicedele Motorkul B Kanalfilter HEPA-filter RONDA 1200H / 1200H-S 23 V. BRØNDUM A/S

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400 Støvsugere til byggebranchen RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Green Tech CAP motor med forbedret sugeevne og lavere strømforbrug, hvilket giver en mere effektiv motor. Samtidig

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1 Som alle andre Nilfisk maskiner, er designet enestående med fokus på ergonomi og miljøvenlighed. Beholderkapaciteten er den største i klassen, hvilket betyder mindre spildtid på tømning af poser. vejer

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 - DK 9560 Hadsund Tel: +45 72 18 21 20 - Fax: +45 72 18 21 11

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 - DK 9560 Hadsund Tel: +45 72 18 21 20 - Fax: +45 72 18 21 11 Våd-/tørsuger til krævende rengøring og opsamling af farligt støv. Jo vanskeligere rengøring, jo bedre skal støvsugeren være. Derfor designet af ATTIX 9 SD gennemarbejdet omhyggeligt. Med en luftmængde

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

DUPLEX Professionel gulvvaskemaskine DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DUPLEX Professionel gulvvaskemaskine DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best. Nr: A0800045 DUPLEX Professionel gulvvaskemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Maskinens hovedkomponenter...

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 2 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250 Støvsugere / / er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om året. Støvet

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere