RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv"

Transkript

1 BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen tages i brug.

2 RONDA 1200H / 1200H-S 2 V. BRØNDUM A/S

3 Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen...6 Generelle sikkerhedsinstruktioner...7 Tekniske data...9 Standard tilbehør...10 Maskinopbygning og beskrivelse...11 Motortop med sugemotor og HEPA-filter...11 Motortop med alarm og trykudligningsventil...11 Filterbeholder med kanalfilter...12 Opsamlingsbeholder...12 Anvendelsesområde...12 Virkemåde...14 Ibrugtagning og montering...15 Igangsætning og opsugning af tørt støv...16 Separat afblæsning...17 Filterrens under drift (Efter behov eller ved alarm (bipper))...18 Opsamling og tømning med engangsspand:...19 Opsamling og tømning med plastsæk:...20 Rengøring og vedligehold...23 Udskiftning af filtre...24 Kontrol og udskiftning af kanalfilter (Varenr )...24 Udskiftning af HEPA-filter (Varenr )...24 Fejlfinding...27 Hvis maskinen ikke starter:...27 Hvis maskinen ikke suger tilfredsstillende (alarm bipper):...28 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING...29 Service og reparation...30 RONDA 1200H / 1200H-S 3 V. BRØNDUM A/S

4 RONDA 1200H / 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv Overordnet beskrivelse Til lykke med Deres nye RONDA 1200H / 1200H-S industristøvsuger fra V. BRØNDUM A/S. Før De tager støvsugeren i brug, skal De læse brugsanvisningen igennem. Brugsanvisningen skal opbevares let tilgængelig for alle brugere. RONDA 1200H / 1200H-S er en industristøvsuger, der er udviklet til opsugning af større mængder fint og sundhedsfarligt støv. RONDA 1200H / 1200H-S opfylder de krav, der i dag stilles til støvsugere inden for industrien og byggebranchen. Den er velegnet til større rengøringsarbejder og dækker typisk behovet hos håndværkere og industri, hvor der opsuges større mængder fint og sundhedsfarligt støv. Selvrensende teflonbelagt kanalfilter (BIA støvklasse M ) Filterrens under drift med chokventil (back flush) HEPA-filter (BIA/IFA støvklasse H ) Rammestativ med store hjul Beskyttelsesklasse IPX4 (IEC ) Bundtømning med opsamling i plastsæk, i engangsbeholder med hank og forsegling eller direkte i opsamlingsbeholderen Afledt for statisk elektricitet Honorerer kravene i EN Tillæg AA til opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse H El-udtag med start/stop automatik Bipperalarm ved for lav luftgennemstrømning Softstart af motor Efterløb ved brug af håndværktøj 1200H uden afblæsning. RONDA 1200H-S er monteret med separat afblæsning. En sådan kan relativt nemt eftermonteres på RONDA 1200H, hvis dette er påkrævet. Det kræver dog, at motortoppen sendes til V. Brøndum A/S for ombygning. Maskinen kan ikke umiddelbart føres tilbage til den oprindelige RONDA RONDA 1200H / 1200H-S 4 V. BRØNDUM A/S

5 Brugsanvisningen skal sikre, at støvsugeren bliver betjent på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, at brugeren på ingen måde er usikker på brugen, og den skal opbevares ved støvsugeren. Opstår der usikkerhed om brugen eller det opsugede materiale bør arbejdet indstilles indtil alle spørgsmål er afklaret. Billeder og tegninger er til illustrativt brug og gør forståelsen af brugsanvisningen lettere. De viste billeder kan derfor afvige fra det faktiske produkt. Sikkerhedsforskrifter Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusivt børn) med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kendskab, med mindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Maskinen er ikke godkendt til brandfarligt, eksplosivt, giftigt eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væske- eller luftarter. BRUG IKKE STØVSUGEREN UDEN EN ORDENTLIG JORDFORBINDELSE. Denne støvsuger er udviklet til brug i en stikkontakt med jordforbindelse, samt HFI eller HPFI. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at stikkontakten er forbundet med jord. Jordforbindelsen på stikproppen på IKKE fjernes. RONDA 1200H / 1200H-S kan bruges til opsugning af sundhedsfarligt støv i henhold til CEI/IEC Tillæg AA. Maskinen skal tømmes efter brug. Brugeren skal sikre sig, at maskinen tilpasses opgaven, og at myndighedernes krav overholdes. Undgå at beskadige el-kablet. Ved udskiftning af el-kablet skal der anvendes originalt el-kabel som vist ovenfor (Se reservedelslisten). Udskiftning skal foretages af V. BRØNDUM A/S, en autoriseret V. BRØNDUM A/S forhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer. Nettilslutningen skal regelmæssigt undersøges for beskadigelser som for eksempel revner eller aldring. Hvis der konstateres en skade, skal ledningen udskiftes før yderligere brug. Ved opsugning af sundhedsfarligt støv skal der anvendes opsamlingspose. Bortskaffelse skal ske i henhold til gældende krav for materiale (lukket container, plastsæk osv.). Før evt. reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på maskinen også rengøring skal stikket tages ud af strømkilden. RONDA 1200H / 1200H-S skal tilsluttes 230 V netspænding. Kontroller at strømkildens spænding og sikring stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i denne brugsanvisning. Strømudtaget på maskinen må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Denne maskine må, udover husholdningsbrug også anvendes kommercielt, for eksempel på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder. Inden brug skal brugerne forsynes med informationer, anvisninger og uddannelse i brugen af apparatet og de stoffer, som apparatet skal bruges til, inklusive sikker metode til bortskaffelse af det opsugede materiale. Hvis brugeren foretager service, skal apparatet adskilles, rengøres og efterses, så vidt det kan gennemføres uden at fremkalde fare for servicepersonale og andre personer. Passende sikkerhedsforanstaltninger indebærer rensning før apparatet adskilles, drage omsorg for den nødvendige udluftning gennem filter der, hvor apparatet skal adskilles, rengøring af serviceområdet og egnet personligt beskyttelsesudstyr. En klasse H støvsugers ydre skal renses via en støvopsugningsproces og tørres ren eller behandles med tætningsmidler, før den tages ud af et farligt område. Alle apparatdele skal betragtes som forurenede, når de RONDA 1200H / 1200H-S 5 V. BRØNDUM A/S

6 tages ud af det farlige område, og passende forholdsregler skal tages, for at undgå en fordeling af støvet. Producenten eller en uddannet person skal mindst en gang om året gennemføre en teknisk kontrolgennemgang, der f.eks. omfatter gennemgang af filtrene for beskadigelser, af apparatets lufttæthed og af, om kontroludstyret fungerer rigtigt. H-støvsugeres effektivitet skal yderligere kontrolleres mindst en gang om året eller oftere, som det kan være fastlagt i nationale krav. Den testmetode, der kan anvendes til påvisning af apparatets effektivitet, er fastlagt i AA Hvis testen ikke bestås, skal den gentages med et nyt hovedfilter. Ved gennemførelse af service- og reparationsarbejder skal alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende, bortskaffes. Sådanne genstande skal bortskaffes i uigennemtrængelige poser i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for bortskaffelse af sådant affald. Den øvre del af motortoppen er et ikke-støvtæt rum, hvis afdækninger i forbindelse med rengøring fjernes ved at løsne de skruer, som fastholder motortoppens afdækninger. VIGTIGT! Støvsugeren må ikke startes med afdækningerne afmonterede. Når maskinen kører på automatik med håndværktøj tilsluttet, skal man ALTID slukke håndværktøjet, FØR man slukker maskinen. VIGTIGT! Motortoppen må ikke tildækkes, når maskinen er i brug. Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges. V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning el-retur og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Er der tvivl om maskinens brug, sikkerhed eller opbygning, kontakt da forhandleren eller V. BRØNDUM A/S. RONDA 1200H / 1200H-S 6 V. BRØNDUM A/S

7 Generelle sikkerhedsinstruktioner Under brug af elektrisk materiel skal der træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at undgå fare for brand, elektrisk stød og personskade. Nedenstående sikkerhedsinstruktioner skal læses og følges, når støvsugeren anvendes. 1. Hold arbejdsområdet rent. Glatte og fedtede flader øger risikoen for uheld. 2. Vær opmærksom på omgivelserne. Udsæt ikke støvsugeren for regn. Brug ikke støvsugeren i fugtige eller våde omgivelser. Brug ikke støvsugeren i nærheden af brandbare gasser eller væsker. 3. Beskyt mod elektrisk stød. Undgå kropskontakt med jordforbundne bygningsdele såsom radiatorer, vandrør og lign. samt elapparater med egen jordforbindelse. 4. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsstedet. Lad ikke uvedkommende berøre støvsugeren eller el-ledningen. Alle uvedkommende bør holdes på afstand. 5. Sæt støvsugeren på plads, eller klargør den til transport efter brug. Støvsugeren bør opbevares et tørt sted og utilgængeligt for børn. 6. Brug ikke magt. Brug ikke magt under betjening af støvsugeren. Træk ikke i slangen, eller ledningen. 7. Vælg det rette værktøj, tilbehør til opgaven. Brug ikke underdimensionerede eller lette værktøjer til tunge opgaver. Anvend ikke værktøjer til noget, som de ikke er beregnet til. 8. Vælg passende arbejdstøj. 9. Personlige værnemidler. Anlæg øjen- og/eller høreværn om nødvendigt. I støvede miljøer anlægges åndedrætsværn. 10. Beskyt el-kablet. Bær aldrig støvsugeren i el-kablet. Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at hive i el-kablet. Hold el-kablet fri af varmekilder, olie og skarpe kanter. 11. Vælg sikker arbejdsstilling, således slange og ledning ikke udgør nogen faldrisici. 12. Vedligehold maskine og udstyr. Hold støvsugeren ren og tør og følg instruktionerne i kapitlet om vedligehold. 13. Afbryd elektrisk forbindelse, når støvsugeren ikke er i brug. Før vedligehold, reparation og når støvsugeren ikke er i brug tages el-stikket ud. 14. Anvendes forlængerledninger til udendørs brug, skal disse være godkendt hertil. Anvendes forlængerledning, skal følgende retningslinjer overholdes. RONDA 1200H / 1200H-S 7 V. BRØNDUM A/S

8 Ledningslængde i Tværsnit meter <16A <25A Op til 20 m Ø1,5mm² Ø2,5mm² m Ø2,5mm² Ø4,0mm² 15. Udvis opmærksomhed og vær udhvilet. Støvsugeren må ikke anvendes, hvis brugeren er træt, søvnig eller syg eller under indflydelse af alkohol eller euforiserende stoffer / medicin. 16. Kontroller for beskadigelser. Kontroller støvsugeren for beskadigelser og skader. Kontroller at afskærmninger mv. sidder forsvarligt fast. Kontroller elektriske kontakter og lad dem udskifte af autoriseret reparatør, hvis de er beskadigede. Anvend ikke støvsugeren, hvis den ikke kan startes og/eller stoppes ved kontakten/stikket. RONDA 1200H / RONDA 1200H-S er H-klassificeret i overensstemmelse med kravene i EN Tillæg AA til opsugning af sundhedsfarligt støv. RONDA 1200H / RONDA 1200H-S er desuden i overensstemmelse med Maskindirektivet (2006/42/EC). H ADVARSEL: Dette apparat indeholder sundhedsfarligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive fjernelsen af støvposen, må kun foretages af en fagkyndig person, som bærer egnet personligt beskyttelsesudstyr. Tænd ikke før hele filtersystemet er installeret, og volumenstrømkontrollens funktion er kontrolleret. H Der medfølger 3 labels. En dansk, et engelsk og et fransk. Standard sprog på label på maskinen er tysk. Derfor skal label med brugerlandets sprog placeres på H-mærket, med teksten som vist ovenfor. RONDA 1200H / 1200H-S 8 V. BRØNDUM A/S

9 Tekniske data RONDA 1200H / 1200H-S tilsluttes 230 V netspænding. Kontroller at strømkildens spænding og sikring stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i denne brugsanvisning. Nedenstående oversigt viser de tekniske data for RONDA 1200H / 1200H-S. A169 EU CH DK Spænding Sugemotor Strømudtag, max Volt Watt Watt Vakuum Luftmængde, max. *Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på IEC 60312) Støjniveau, Filterareal, kanalfilter Filterareal, HEPA Opsamlingskapacitet (Pose/beholder) Højde Længde Bredde Vægt uden tilbehør Beholderstuds Ledningslængde < / Ø < / Ø < / Ø 50 8 mmvs kpa l/sek m 3 /t W db(a) m 2 m² l mm mm mm kg mm m *Data på maskinen med 4 meter Ø 38 mm Slange Ved afsugning fra værktøj (dust extractor) er det nødvendigt at sikre en tilstrækkelig luftudskiftningsgrad (L) i rummet. Iht. vejledninger fra arbejdstilsynet er recirkulation af afsuget luft forbudt. Følg nationale regler. RONDA 1200H / 1200H-S 9 V. BRØNDUM A/S

10 Standard tilbehør RONDA 1200H / 1200H-S leveres med komplet tilbehørssæt omfattende rør, slange og alle nødvendige mundstykker Tilbehør kan genbestilles på nedenstående varenumre mm håndværkersæt Plastslange, 4 m Fugemundstykke Rund børste Børstemundstykke B Rør, to lige og et buet rørstykke Pyramidestuds (med slange og kobling) RONDA 1200H / 1200H-S 10 V. BRØNDUM A/S

11 Maskinopbygning og beskrivelse DK-BRUGSANVISNING RONDA 1200H / 1200H-S er konstrueret som en Heavy Duty industristøvsuger til opsugning af sundhedsfarligt støv. Efterfølgende gennemgås maskinens opbygning og hovedkomponenter. Motortop med sugemotor og HEPA-filter Motortoppen er forsynet med et integreret bærehåndtag samt med afbrydere til sugemotoren og det indbyggede elektriske strømudtag med start/stop automatik. Den kraftige sugemotor i RONDA 1200H / 1200H-S er placeret i motortoppen. Opsugning af fint støv danner ofte statisk elektricitet, hvilket kan genere arbejdet. El-kablet har derfor en separat ledning (leder) til jordforbindelse. Eventuel statisk elektricitet bliver ledt bort gennem denne ledning. Motortoppen er monteret med et HEPA-filter, i den fineste støvklasse H. Filteret tilbageholder de fine og mindste støvpartikler, som ikke tilbageholdes af kanalfilteret. Filteret tilbageholder partikler større end 0,3 μm (0,0003 mm). Selve filteroverfladen er på 1,1 m 2 og bliver beskyttet af et metalgitter. Motortop med alarm og trykudligningsventil Motortoppen er forsynet med trykudligningsventil og bipper til alarmering ved for lav luftgennemstrømning (<20 m/sek.). Motortoppen kan udstyres med separat afblæsning. Dvs. at luften blæses gennem en slangekoblingsstuds i motortoppen. Der skal anvendes slange til udblæsning ved brug af separat afblæsning. Der kan tilkobles elektrisk håndværktøj direkte på RONDA 1200H / 1200H-S. RONDA 1200H / 1200H-S 11 V. BRØNDUM A/S

12 Filterbeholder med kanalfilter Det store kanalfilter i RONDA 1200H / 1200H-S er monteret i filterbeholderen. Kanalfilteret er testet med kvartsstøvpartikler, hvoraf over halvdelen er mindre end 5 μm (5 μm svarer til 0,005 mm). Filteret tilbageholder 99,97% af alle partiklerne, hvilket svarer til en emission på 0,06 mg/m 3 i den rensede luft. Filteroverfladen er på cm 2 og er belagt med Teflon. Teflonbelægningen afviser støvet, som dermed ikke så let sætter sig fast i filtermaterialet. Filteret består af et stort antal hylstre (kanaler), som er monteret på fjedre. Under drift bevæger hylstrene sig, og en del af det støv, som kan suge sig fast på filteroverfladen, falder ned i opsamlingsbeholderen. Opsamlingsbeholder Opsamlingsbeholderen er fastgjort under filterbeholderen med to kraftige beholderclips. Hjulene under opsamlingsbeholderen letter tømning. Opsamlingsbeholderen er forsynet med en sort monteringsring, som sikrer, at plastsækken til opsamling af støvet ikke suges op mod kanalfilteret under drift. Opsamling af støv kan ske på følgende måder: Direkte i den store opsamlingsbeholder, i engangsspanden med håndtag og forsegling Anvendelsesområde eller i plastsækken. RONDA 1200H / 1200H-S 12 V. BRØNDUM A/S

13 RONDA 1200H / 1200H-S er en støvsuger i overensstemmelse med DIN/EN og CEI/IEC Tillæg AA og må kun anvendes i overensstemmelse hermed. RONDA 1200H / 1200H-S må anvendes til opsugning af sundhedsfarligt støv i henhold til CEI/IEC Tillæg AA. RONDA 1200H / 1200H-S må ikke anvendes til opsugning af væsker eller fugtigt støv, men alene tørt støv. RONDA 1200H / 1200H-S må ikke anvendes til opsugning af brandfarlige, eksplosive, giftige eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væske- eller luftarter. RONDA 1200H / 1200H-S må kun anvendes under tørre forhold og må ikke anvendes eller opbevares under fugtige eller våde forhold ude eller inde. RONDA 1200H / 1200H-S 13 V. BRØNDUM A/S

14 Virkemåde Når maskinens sugemotor er tændt, trækkes luften gennem maskinen og indsamler støvpartiklerne i nærheden af gulvmundstykket. Støvpartiklerne suges via slangen ind i opsamlingsbeholderen, hvor hovedparten af partiklerne tilbageholdes i opsamlingsposen og/eller i kanalfilteret. Luftstrømmen og de resterende partikler, der ikke falder til bunds i opsamlingsbeholderen eller tilbageholdes i opsamlingsposen eller kanalfilteret, fortsætter op til HEPA-filteret. Fra HEPA-filteret fortsætter den rensede luftstrøm gennem sugepumpen (blow through) og ledes ud af støvsugeren via udblæsnings- og støjdæmpningsfiltre. VIGTIGT! Da motoren trækker køleluft gennem maskinen, SKAL alle filtre være monteret og intakte. VIGTIGT! Motortoppen må ikke tildækkes, når maskinen er i brug. VIGTIGT! Opsug aldrig varme eller glødende materialer. VIGTIGT! Afsug aldrig fra processer, der danner gnister. RONDA 1200H / 1200H-S 14 V. BRØNDUM A/S

15 Ibrugtagning og montering Kontroller at kassen er intakt og ikke bærer præg af skader fra håndtering og transport. Pak RONDA 1200H / 1200H-S ud og kontroller, at alle delene, som du har bestilt, er med. Rørets 3 dele samles, og børstemundstykket eller andet tilbehør monteres på røret.. Fastgør sugeslangens gummikobling til røret, og før sugeslangens anden studs ind i beholderkoblingen. Kontroller at opsamlingsbeholderen er tom, og at kanalfilteret sidder korrekt i opsamlingsbeholderen. Kontroller, at maskinens filtre er hele og ubeskadigede (se afsnittet om udskiftning af filtre). Inden stikket tilsluttes en strømkilde, skal det kontrolleres, at stik og ledning ikke er beskadigede. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal delene udskiftes af en fagmand. Tilslut maskinen 230 V netspænding med pålideligt virkende jordforbindelse. Husk at overføre label til H-mærket, hvis brugerlandet har andet sprog end tysk. RONDA 1200H / 1200H-S er nu klar til at udføre den ønskede opgave. Opsugning er nærmere beskrevet i det følgende afsnit. RONDA 1200H / 1200H-S 15 V. BRØNDUM A/S

16 Igangsætning og opsugning af tørt støv DK-BRUGSANVISNING Slå udtræksrammen ud og læn maskinen tilbage, så den støttes af drejehjulene på udtræksrammen. Når maskinen er korrekt samlet og tilsluttet, kan den startes på motortoppens røde start/stop-kontakt. Under opsugningsarbejdet kan RONDA 1200H / 1200H-S køres på de store hjul og de drejehjul, som sidder på udtræksrammen. Børstemundstykket er velegnet til opsugning af støv og materialer fra større plane flader. Mundstykket er forsynet med børster og hjul, der sikrer, at mundstykket føres optimalt over den plane flade. Med tiden vil børsterne blive slidt, hvorved mundstykket ikke længere opsuger optimalt. Juster hjulhøjden på mundstykkets drejehåndtag således, at børsterne netop berører gulvet. Brug af strømudtag og start/stop-automatik RONDA 1200H / 1200H-S er udstyret med start/stop-automatik og strømudtag. Ved at tilkoble elektrisk håndværktøj direkte i strømudtaget på motortoppen, tændes og slukkes RONDA 1200H / 1200H-S, når håndværktøjet tændes og slukkes. Start/stop-automatikken er indstillet til et efterløb. Der går nogle sekunder, inden maskinen afbrydes efter, at håndværktøjet er slukket. Efterløbet sikrer, at støv og partikler i slangen suges op i maskinen. Det elektriske håndværktøj tilkobles strømudtaget bag på motortoppen. Håndværktøj med et effektforbrug på op til Contrycode EU 2000W Contrycode CH 1200W Information findes på typeskiltet Contrycode DK 1800W kan tilkobles RONDA 1200H / 1200H-S. Dette svarer til et strømforbrug på ca. 13 A. BEMÆRK: Tilkobles håndværktøj med et effektforbrug på over 1000 W, vil det samlede strømforbrug overstige ca. 10 A, som er normal sikringsstrøm. RONDA 1200H / 1200H-S 16 V. BRØNDUM A/S

17 Start/stop-automatikken til- og frakobles med den sorte kontakt på motortoppen. Herefter tændes maskinen på den røde knap. Når start/stop-automatikken er indkoblet, starter maskinen ikke, når man tænder på den røde kontakt. Maskinen starter først, når det tilkoblede håndværktøj startes. Støvsugeren tændes, ved at den røde hovedkontakt sættes på I. Automatik I = automatikken er slået til. Støvsugeren starter ved brug af håndværktøj. Automatik 0 = automatikken er slået fra. Støvsugeren starter, ved at hovedkontakten (rød) sættes på I. Når maskinen er sat i automatik (I), og der er tilsluttet værktøj i udtaget, startes maskinen ved at værktøjet startes. SLUK ALTID for værktøjet, inden maskinen slukkes på kontakten. Separat afblæsning Er maskinen udstyret med separat afblæsning, skal der anvendes en slange til afblæsningsluften. ADVARSEL: Anvendes der ikke en slange, kan afblæsningsluften hvirvle støv op fra gulvet og give risici for støvpåvirkninger. Slanger kan fås i varierende længder. Det anbefales ikke at anvende slanger med en længde på over 10 meter. RONDA 1200H / 1200H-S 17 V. BRØNDUM A/S

18 Filterrens under drift (efter behov eller ved alarm (bipper)) Kanalfilteret renses under drift, det vil sige, mens maskinen er i gang. Frigør slangestudsen fra røret. Lad slangestudsen ansuge på en plan flade f.eks. motortoppen. Der opbygges nu vakuum i maskinens indre og i slangen. Sug fuldt vakuum i maskinen. Træk trykudligningsventilen ud. Ventilen åbner automatisk med et phuf. Gentag trin 1-3 ca. 2-3 gange ved en rensning. Trykforskellen / chokeffekten renser filteroverfladen ved at der suges luft gennem ventilen for at udligne undertrykket i opsamlingsbeholderen. Denne trykudligning støder eventuelle aflejringer af kanalfilteret. Det tilrådes altid at lade maskinen stå i ro et par minutter før tømning, hvis der ikke anvendes opsamlingspose. Støvet vil falde til bunds i beholderen, og risikoen for at hvirvle støv ud i omgivelserne under tømningen mindskes. BEMÆRK: Det frarådes at slå på indsugningen, da dette vil hvirvle støvet i beholderen op og føre til blokering af kanalfilteret. BRUG derfor altid chokventilen til rensning af kanalfilteret under drift. RONDA 1200H / 1200H-S 18 V. BRØNDUM A/S

19 Opsamling og tømning med opsamlingsbeholder, plastspand eller plastsæk Afhængig af hvilken type støv/materiale, som skal opsamles, kan der vælges mellem tre forskellige måder at opsamle støvet/materialet på. Med RONDA 1200H / 1200H-S kan materialet opsamles direkte i opsamlingsbeholderen, i plastspand eller i plastsæk. Uanset valg af metode, skal maskinen stå oprejst, når opsamlingsbeholderen løsnes. Har maskinen umiddelbart før været i brug, anbefales det at vente et par minutter med tømning, så det finere støv kan falde til bunds i opsamlingsbeholderen. I Efterfølgende beskrives de tre metoder nærmere. Opsamling og tømning med opsamlingsbeholder: Hvis det opsamlede materiale ikke støver ved omhældning, kan det opsamles direkte i den store opsamlingsbeholder. Monteringsringen placeres på opsamlingsbeholderen. Beholderen køres ind under maskinen. Fastgør beholderen med de to beholderclips. Ved tømning af opsamlingsbeholder: Frigør opsamlingsbeholderen fra filterbeholderen ved at løsne de to beholderclips, som holder opsamlingsbeholderen. Fjern monteringsringen. Rul eller bær beholderen til tømningsstedet. Opsamling og tømning med engangsspand: Hvis der opsuges støvende materiale iblandet skarpe genstande, som kan perforere plastsækken, tilrådes det, at materialet opsamles og fjernes i plastspanden. Plastspanden er en ekstra sikkerhed for støvfri tømning, hvis skarpe genstande har perforeret plastsækken. Placer plastsækken i plastspanden. Fold den øverste del af sækken udover plastspanden. RONDA 1200H / 1200H-S 19 V. BRØNDUM A/S

20 Placer plastspanden med plastsæk i opsamlingsbeholderen. Læg monteringsringen oven på opsamlingsbeholderen. Kør opsamlingsbeholderen ind under maskinen. Fastgør opsamlingsbeholderen med de to beholderclips. Ved tømning af engangsspand: Frigør opsamlingsbeholderen fra filterbeholderen ved at løsne de to beholderclips, som holder opsamlingsbeholderen. Fjern monteringsringen. Pres engangsspandens låg på engangsspanden. Plastsækken samles over låget og lukkes eventuelt med posebinderen. Løft den forseglede engangsspand ud af opsamlingsbeholderen. Opsamling og tømning med plastsæk: Hvis der ikke er skarpe genstande i det støvende materiale, kan plastsækken anvendes til at bortskaffe det opsugede støv/materiale. Plastsækken lægges i engangsspanden, som beskrevet i afsnittet om opsamling og tømning med engangsspand. Ved tømning med plastsæk alene: Frigør opsamlingsbeholderen fra filterbeholderen ved at løsne de to beholderclips, som holder opsamlingsbeholderen. Fjern monteringsringen. RONDA 1200H / 1200H-S 20 V. BRØNDUM A/S

21 Plastsækken forsegles med posebinder. Plastsæk og engangsspand løftes ud af opsamlingsbeholderen. Plastsækken løftes ud af engangsspanden og bortskaffes. Genbestilling af plastsæk, engangsspand mm. Opsamlingsbeholder RONDA 1200H / 1200H-S Montagering D-340 mm Plastspand 14 l med hank Plastsæk med binder Binder (25 stk.) HUSK: Tøm maskinen efter brug. Det skal sikres, at støv og opsamlet materiale ikke kan falde du af maskinen under transport. RONDA 1200H / 1200H-S 21 V. BRØNDUM A/S

22 HUSK: Når maskinen har været anvendt uden opsamlingspose, skal der tages de nødvendige forholdsregler for at sikre mod støvpåvirkninger. Har maskinen været anvendt til sundhedsskadeligt støv, SKAL der anvendes personlige værnemidler (PPE) ved tømning og håndtering af maskinen. Maskinen skal tømmes efter brug. Sundhedsskadeligt støv og asbest. Undersøg altid de lokale/nationale regler i området, hvor arbejdet udføres. Undersøg altid ved den modtagestation, der skal modtage affaldet, hvordan det skal pakkes / emballeres. Der kan være forskel på, hvordan modtagestationerne ønsker at modtage affaldet. Som oftest kan nævnes følgende: Tætsluttende emballage: Tønde/fad med låg Plastpose min. 100 My (μm). Opsamling af sundhedsskadeligt støv skal altid ske i opsamlingspose. Opsamlingsposen udtages af maskinen og bortskaffes som beskrevet af modtagestationen. Mærk altid materiel og affald efter de gældende forskrifter. Har maskinen været anvendt til asbest, skal den adskilles og afrenses, inden maskinen kan bruges i andet rent miljø. Maskinen skal tømmes, rengøres og emballeres inden transport. Mærk emballagen efter forskrifterne. Maskinen kan transporteres i en min. 120 My (μm) plastpose eller anden tætsluttende emballage. RONDA 1200H / 1200H-S 22 V. BRØNDUM A/S

23 Rengøring og vedligehold Maskinen skal altid tømmes efter brug. Henstår maskinen med støv, er der fare eller risiko for selvantændelse. VIGTIGT! Maskinen må ikke være tilsluttet elnettet ved service og rengøring. Læs afsnittet om sikkerhedsforskrifter forud for rengøring og vedligehold. Maskinen rengøres nemmest på følgende måde: Kanalfilteret rengøres efter behov. Læs beskrivelsen af filterrens under drift. Aftør maskinens ydre med en tør eller let fugtet klud. Vedligehold af motortop Motortoppen er fremstillet af vedligeholdelsesfrie dele, og behøver derfor intet dagligt vedligehold, udover udvendig rengøring og kontrol af, at elektriske ledninger og stik er ubeskadigede. Motortoppen rengøres nemmest med en fugtig klud. Der må ikke rettes vandstråler direkte på motortoppen. For at undgå driftsstop, anbefales det, at en servicetekniker giver de elektriske dele et årligt eftersyn. Det anbefales, at lade autoriseret værksted efterse sugemotorens kul efter ca. 800 drifttimer og om nødvendigt udskifte dem. Herved forlænges sugemotorens levetid. Skiftes kul ikke, inden de er slidt helt i bund, kan motoren brænde af. Herved kræves en udskiftning af motoren. Kontrol / Vedligehold af maskinen Beskrivelse Før/Efter brug Mdr/år Timer Kontrol / skift af motorkul Kontrol af HEPA-filter og maskine Årligt Tømning og rengøring Efter brug (efter behov) Kontrol af filtre og maskine generelt Før brug Kontrol af ledning og stik og udtag til værktøj Før brug Kontrol af alarmanordning (bipper) Før brug Genbestilling af filtre og servicedele Motorkul B Kanalfilter HEPA-filter RONDA 1200H / 1200H-S 23 V. BRØNDUM A/S

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere