Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog"

Transkript

1 Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og vurderer, at anbefalingerne svarer til kravene i arbejdsmiljølovgivningen. Vejledningen er et hjælpeværktøj for autoværksteder. Den har tre formål: At informere autoværksteder om tilsynsordningen Tilpasset Tilsyn, akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø og certificeringsordninger inden for arbejdsmiljø og miljø. At vejlede autoværksteder i de krav de enkelte ordninger stiller dem overfor. At give autoværksteder et praktisk hjælpeværktøj til arbejdet med arbejdsmiljø og miljø, så besøg fra myndigheder og certificeringsfirmaer kan gennemføres nemmere og uden problemer. Selvom materialet hovedsageligt henvender sig til virksomhedens sikkerhedsorganisation og arbejdsgiveren, kan alle ansatte imidlertid have stor nytte af materialet. Virksomhedens miljøindsats kan organiseres på mange måder. Det er en god idé at lade sikkerhedsorganisationen varetage arbejdet. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog miljøstyring Tilpasset Tilsyn kort fortalt En kort beskrivelse af tilsynsordningen Tilpasset Tilsyn. Hvad indebærer den for virksomheden? Hvordan forløber et besøg fra Arbejdstilsynet typisk? Det er Arbejdstilsynet, der foretager gennemgangen af virksomheden. Akkrediteret inspektion og certificering kort fortalt En kort beskrivelse af de ordninger der giver virksomheder mulighed for at opnå certifikater og attester på deres arbejdsmiljø- og miljøarbejde. Der kan arbejdes med arbejdsmiljø og miljø på flere forskellige trin alt afhængig af virksomhedens ambitionsniveau. Disse trin beskrives særskilt. Gennemgangen af virksomheden og udstedelsen af attester og certifikater varetages af et uvildigt certificeringsfirma. Del 2: Arbejdsmiljø Virksomheden kan vælge at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet på to trin alt efter ambitionsniveau og muligheder. Trin 1: - Tilpasset Tilsyn - Akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø (Tilpasset Tilsyn + rummeligt arbejdsmarked, sundhedsfremme og yderligere skriftlig dokumentation) Ved at opfylde betingelserne på trin 1 opfylder virksomheden samtidig de grundlæggende lovkrav.

2 Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold I dette afsnit af mappen gennemgås kravene til det Tilpassede Tilsyn og akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø. Kravene er stillet op i skemaform. Samtidig får virksomheden konkrete eksempler på og ideer til initiativer, den kan tage. Der skal kun opfyldes ganske få ekstra krav, udover kravene til det Tilpassede Tilsyn, hvis virksomheden ønsker at supplere med et certifikat på arbejdsmiljø. Det omhandler initiativer vedrørende det rummelige arbejdsmarked, sundhedsfremme og dokumentation. Trin 2: Certificering efter OHSAS Akkrediteret certificering af arbejdsmiljø (De væsentligste lovkrav + rummeligt arbejdsmarked, sundhedsfremme og skriftlig dokumentation) På trin 2 vælger virksomheden at arbejde videre med arbejdsmiljøet. Checklister til brug for arbejdet rekvireres fra certificeringsfirma. hvis ambitionsniveauet er højere. Virksomheden kan vælge det trin, der modsvarer dens ambitioner og muligheder. Checklister til arbejdet på trin 2 og 3 kan rekvireres hos certificeringsfirma. Såfremt virksomheden har fået et ISO certifikat, kan det udvides til deltagelse i EU s EMAS-ordning. I EMAS stilles der supplerende krav om en formel miljøkortlægning og en offentlig tilgængelig miljøredegørelse. Del 4: Dokumentation I mappens del 4 kan virksomheden samle alle sine egne papirer og dokumentation omkring arbejdet med arbejdsmiljø og miljø. Relevante dokumenter fra Arbejdstilsynet og eventuelle certificeringsfirmaer kan også samles i denne del af mappen. Del 3: Miljø Virksomheden kan vælge at arbejde systematisk med miljøet på tre trin: Trin 1: Attest på miljø Trin 2: Udvidet attest på miljø Trin 3: Certificering efter ISO I denne del af mappen gennemgås trin 1 til brug for det systematiske arbejde med miljøet på arbejdspladsen. Trin 1 svarer i øvrigt til en opfyldelse af lovgivningens krav, mens de to øvrige trin kan vælges,

3 Arbejdsmiljøog miljøstyring Hvad er Tilpasset Tilsyn? Tilpasset Tilsyn er en af Arbejdstilsynets tilsynsmetoder på arbejdsmiljøområdet. Hensigten med et Tilpasset Tilsyn er at forbedre virksomhedens arbejdsmiljø og egenindsats på området. Udgangspunkt er derfor en vurdering af den aktuelle egenindsats og arbejdsmiljø. Ved et Tilpasset Tilsyn ansporer Arbejdstilsynet til, at arbejdsgiveren og de ansatte i virksomhederne systematisk arbejder med arbejdsmiljø, blandt andet gennem en såkaldt ArbejdsPladsVurdering (APV). Hvordan foregår et Tilpasset Tilsyn? Et Tilpasset Tilsyn er i første omgang et grundbesøg fra Arbejdstilsynet, der omfatter: Et indledende møde, der skal give et indtryk af virksomhedens egenindsats på arbejdsmiljøområdet En gennemgang af virksomheden (organisation, sikkerhedsarbejde, arbejdsmiljø osv.) Niveauplacering af virksomheden Afsluttende møde Virksomhedens sikkerhedsorganisation og arbejdsgiver/ledelse skal deltage i grundbesøget. Indledende møde Til at vurdere virksomhedens egenindsats anvender Arbejdstilsynet et spørgeskema, der gennemgås sammen med virksomheden (se faneblad 3). Ud fra virksomhedens svar niveauplacerer Arbejdstilsynet virksomhedens egenindsats som enten lav, middel eller høj. Gennemgang af virksomheden Efter det indledende møde foretager Arbejdstilsynet en gennemgang af virksomheden. Denne gennemgang tager udgangspunkt i de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen og i denne type virksomhed. For autobranchen er det hovedsageligt støj/vibrationer, løft og arbejdsstillinger, kemi, ulykker, kulde og træk samt unges arbejde. På basis af gennemgangen vurderes nu virksomhedens egenindsats samt hvilke forebyggelsesintiativer-/muligheder, der er på virksomheden. Er der f.eks. en dårlig akustik på virksomheden/i værkstedet, mens høreværn er den eneste mulighed for at afhjælpe problemet, så vurderes virksomhedens indsats på dette område som lav. Sættes der derimod støjdæmpende materialer op på vægge og i loft, samt etableres der flytbare støjskærme, så er indsatsen derimod høj.

4 Arbejdsmiljøog miljøstyring Hvad er Tilpasset Tilsyn? Egenindsats Høj Middel Lav Lavt Middel Højt Arbejdsmiljø (forebyggelsesniveau) støtte til at føre det helt ud i praksis placeres på niveau 2. Disse lever op til Arbejdstilsynets minimumskrav og vil typisk modtage vejledninger af Arbejdstilsynet. Kan man svare Ja på alle spørgsmål i spørgeskemaets side et, vurderes egenindsatsen som middel. Niveau 3 De virksomheder, der har sværest ved at forbedre arbejdsmiljøet, og skønnes til ikke selv i tilstrækkelig grad at være i stand til at forbedre arbejdsmiljøet, kræver en betydelig indsats fra Arbejdstilsynet. Disse virksomheder placeres på niveau 3 og vil få vejledninger, påbud og besøg som hidtil. Niveauplacering Virksomheder inddeles i tre niveauer med niveau 1 som det højeste. Niveauplaceringen fortæller, hvor mange ressourcer, Arbejdstilsynet skal bruge på den enkelte virksomhed. Egenindsatsen (den lodrette akse) vurderes ud fra det indledende møde, hvor man gennemgår spørgeskemaet (se faneblad 3). Forebyggelsesniveauet (den vandrette akse) vurderes på baggrund af gennemgangen af virksomheden. Niveau 1 De virksomheder, der viser en tydelig vilje og evne til at forbedre arbejdsmiljøet og som i forvejen følger med i udviklingen og lovgivningen med hensyn til arbejdsmiljø, kræver færrest ressourcer af Arbejdstilsynet. Disse virksomheder placeres på niveau 1. Disse vil sjældent få besøg fra Arbejdstilsynet. Niveau 2 De virksomheder, der viser en vilje til at forbedre arbejdsmiljøet, men har behov for Afsluttende møde Arbejdstilsynet afslutter det Tilpassede Tilsyn med et afsluttende møde, hvor resultaterne af vurderingen samt niveauplaceringen gennemgås sammen med virksomhedens ledelse/arbejdsgiver og sikkerhedsorganisationen. Har der vist sig væsentlige arbejdsmiljøproblemer, som skal følges op med vejledning eller påbud, oplyses det også. Hele aftalen om eventuelle vejledninger og påbud sendes efterfølgende skriftligt til virksomheden. Opfølgningsbesøg Der kan senere blive tale om uanmeldte opfølgningsbesøg kontrolbesøg, hvor Arbejdstilsynet vurderer, om virksomheden gennemfører de aftalte aktiviteter til forbedring af arbejdsmiljøet. Som udgangspunkt foretages der først et nyt grundbesøg, når der er indikationer på, at virksomheden grundlæggende og over en periode har ændret sit arbejdsmiljøarbejde.

5 Arbejdsmiljøog miljøstyring Hvad er akkrediteret inspektion og certificering? Akkrediteret inspektion og certificering er to forskellige måder for virksomheden at få gennemgået og vurderet sit arbejde med arbejdsmiljøet på. Kravene til virksomheden er større ved certificering end ved inspektion. Formålet med både akkrediteret inspektion og certificering er, at virksomheden officielt kan dokumentere, at den arbejder systematisk med arbejdsmiljøet. På miljøområdet er der mulighed for at opnå akkreditetet certificering. Det skal være et uvildigt certificeringsfirma, der gennemgår virksomhedens indsats og vurderer, om den efterlever kravene. Gør den det, udsteder certificeringsfirmaet et certifikat eller en attest til virksomheden. Fordelene ved at arbejde systematisk med både arbejdsmiljø og miljø, og få dokumentation på det, er mange, fx: Antallet af arbejdsulykker og faremomenter på arbejdspladsen nedbringes Det bliver nemmere at tiltrække kvalificerede medarbejdere, da virksomheden bliver en attraktiv arbejdsplads Uproblematiske kontrolbesøg fra myndighederne osv Ordninger til forskellige ambitionsniveauer Det systematiske arbejde med arbejdsmiljø og miljø kan foregå på flere forskellige trin. De enkelte trin er angivet på de følgende sider. Hvad der skal til for at leve op til de enkelte trin, er angivet her i mappen i form af checklister med vejledninger i, hvordan virksomheden kan leve op til kravene. På den måde er det nemt for jer at vælge det trin, hvor kravene svarer til virksomhedens ambitioner og ressourcer.

6 Arbejdsmiljøog miljøstyring Hvad er akkrediteret inspektion og certificering? 3.2. Ordninger inden for arbejdsmiljø Virksomheder kan vælge at arbejde med arbejdsmiljøstyring på to trin: Trin 1 er det niveau, hvor virksomheden opfylder lovkravene. Trin 2 er det niveau, hvor virksomheden arbejder sig hen imod et decideret ledelsessystem. Certificering OHSAS Forberedelse til Tilpasset Tilsyn Akkrediteret certificering af arbejdsmiljø Akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø Forberedelse til Tilpasset Tilsyn Tilpasset Tilsyn er ikke en certificeringsordning, men en af Arbejdstilsynets tilsynsordninger. Kravene i ordningen danner imidlertid grundlag for akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø. Ordningens indhold er angivet under faneblad 5, 6 og 7. Det er ikke en forudsætning, at Arbejdstilsynet har gennemført et Tilpasset Tilsyn, for at virksomheden kan arbejde videre med arbejdsmiljøet. Ambitionsniveau stiger Akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø Med få tilføjelser til de krav, som Tilpasset Tilsyn stiller, kan virksomheder opnå akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø. Akkrediteret vil sige en inspektion foretaget af et uvildigt certificeringsfirma. Lever virksomheden op til kravene under inspektionen, udsteder certificeringsfirmaet et certifikat på arbejdsmiljøet. Til gengæld kræver denne løsning, at virksomheden også arbejder med at skabe en mere rummelig arbejdsplads og arbejder med sundhedsfremme på virksomheden. Inspektion skal minimum ske én gang hvert tredje år. Ordningens indhold er angivet under faneblad 8. OHSAS Har virksomheden større ambitioner i arbejdet med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, og er der et ønske om at etablere et arbejdsmiljøledelsessystem, kan virksomheden fx vælge at blive certificeret efter OHSAS Det betyder, at der indføres arbejdsmiljøledelse af alle relevante funktioner, og at virksomheden forpligter sig til løbende at forbedre sig arbejdsmiljømæssigt. Opfølgning på systemet skal ske mindst én gang årligt. Checkliste kan rekvireres hos certificeringsfirma og placeres under faneblad 9. Akkrediteret certificering af arbejdsmiljø Med få tilføjelser til OHSAS kan virksomheden også opnå en akkrediteret certificering af arbejdsmiljø, hvis arbejdspladsens rummelighed og sundhedsfremme er den del af arbejdet. Opfølgning på systemet skal ske mindst én gang årligt. OHSAS er dog ikke en forudsætning for at få en akkrediteret certificering af arbejdsmiljøet.

7 Arbejdsmiljøog miljøstyring Hvad er akkrediteret inspektion og certificering? 3.3. Ordninger inden for miljø Virksomheder kan vælge at arbejde med miljøstyring på tre trin: Trin 1 er det niveau, hvor virksomheden gennemfører aktiviteter nok til at opfylde lovkravene. Trin 2 er det niveau, der skal opfyldes, hvis virksomheden på sigt påtænker at etablere et ledelsessystem. Trin 3 er det niveau, der skal til, hvis virksomheden ønsker et ledelsessystem, der følger ISO standarden. Checkliste kan rekvireres hos certificeringsfirma og placeres under faneblad 10. Fordele ved et certifikat på arbejdsmiljøarbejdet er bl.a.: Mulighed for at nedbringe arbejdsulykker og arbejdsskader Certificering ISO Udvidet attest på miljø Attest på miljø Ambitionsniveau stiger Virksomheden bliver en attraktiv arbejdsplads Risiko for uforudsete udgifter ved kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet nedsættes Mulighed for at undgå eventuelle bøder Med de tre trin kan virksomheden trin for trin øge ambitionsniveauet for miljøarbejdet i det tempo, der passer til dens ambitioner og muligheder. Virksomheden kan også vælge at arbejde direkte mod en ISO certificering uden først at have miljøattester. Udgifter ved produktionsforstyrrelser og sygdom som følge af ulykker nedsættes

8 Arbejdsmiljøog miljøstyring Hvad er akkrediteret inspektion og certificering? Attest på miljø En attest på miljø er virksomhedens dokumentation for, at den opfylder lovkravene. Attesten udstedes af et uvildigt certificeringsfirma, der har gennemgået virksomhedens miljøindsats. Ordningens indhold er angivet i checklisteform under faneblad 11. Udvidet attest på miljø Ønsker virksomheden en mere omfattende attest på miljø, fx med det formål på sigt at etablere et ledelsessystem, skal den vælge trin 2 som ambitionsniveau. Det giver virksomheden en udvidet attest på miljø. Checkliste kan rekvireres hos certificeringsfirma og placeres under faneblad 12. ISO Har virksomheden endnu større ambitioner, kan den vælge at blive miljøcertificeret efter ISO Certificering bør dog kun være løsningen, hvis virksomheden ønsker at etablere et decideret ledelsessystem. Det betyder, at der indføres miljøledelse af alle relevante funktioner og at virksomheden forpligter sig til løbende at forbedre sig miljømæssigt. Opfølgning skal ske mindst én gang årligt. Checkliste kan rekvireres hos certificeringsfirma og placeres under faneblad 13. Fordele ved attest/certifikat på miljøarbejdet er bl.a.: Muligheden for at undgå spild og forurening Sikkerheden for, at den gældende lovgivning overholdes Et mere positivt forhold til virksomhedens naboer Uproblematiske kontrolbesøg fra myndighederne 3.4. Sådan får virksomheden certifikatet/attesten Mener virksomheden, at den lever op til et bestemt trin, tager den kontakt til et certificeringsfirma (fx Dansk Standard) og aftaler tid for et besøg. Certificeringsfirmaet skal være akkrediteret af DANAK. Under besøget gennemgår certificeringsfirmaet virksomhedens dokumenter og indsats og vurderer, om den svarer til det ønskede trin. Lever virksomhedens indsats op til kravene, udsteder certificeringsfirmaet et tilhørende certifikat eller attest på virksomhedens arbejde. Opfylder virksomheden ikke betingelserne, aftales et nyt besøg, så virksomheden kan rette op på de afvigelser, der blev konstateret ved det første besøg. Er virksomheden i tvivl om, hvordan den kommer videre med arbejdsmiljø- og miljøarbejdet, kan den til enhver tid kontakte BST, Motorbranchens Arbejdsgiverforening eller Dansk Metal.

9 Arbejdsmiljøog miljøstyring Sådan bruges mappen Mappen som overbliksværktøj Mappen kan hjælpe med til at give virksomheden et overblik over de forskellige trin, som den kan vælge at følge i sit arbejde med arbejdsmiljø- og miljøstyring. Trinene dækker tilsynsordningen Tilpasset Tilsyn, akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø og forskellige certificeringsordninger inden for såvel arbejdsmiljø og miljø. På få minutter kan virksomheden danne sig et indtryk af, hvilket trin den vil efterleve og således fastlægge sit ambitionsniveau, så ordningens og arbejdets omfang svarer til dens muligheder. Mappen som praktisk hjælpeværktøj Virksomheden kan anvende mappen som et praktisk hjælpeværktøj i sit arbejdsmiljøog miljøarbejde. Når virksomheden har valgt trin for arbejdsmiljø- og miljøstyring, vil den her i mappen kunne finde hjælp til at komme videre med det praktiske arbejde. Kravene til trin 1 inden for arbejdsmiljø og miljø gennemgås, men suppleres også med relevante ideer til og eksempler på, hvordan virksomheden kan efterleve kravene. Eksempel 1: Ønsker virksomheden for eksempel at forberede sig til et Tilpasset Tilsyn, så kan kravene ses under faneblad 5, 6 og 7. Her finder virksomheden også en vejledning i og eksempler på, hvordan den bedst følger retningslinierne. Eksempel 2: Svarer virksomhedens ambitionsniveau til fx et certifikat baseret på akkrediteret inspektion af arbejdsmiljøet på virksomheden, er krav, vejledning og eksempler angivet under faneblad 8. Eksempel 3: Ønsker virksomheden fx en attest på virksomhedens miljøarbejde, er krav, vejledning og forslag samlet i en checkliste under faneblad 11. Mappen som samleværktøj Det vil være en stor fordel, hvis virksomheden samler al sin dokumentation under fanebladene 14 og 15. Så er der altid styr på, hvor virksomheden har dokumentationen for sit arbejdsmiljø- og miljøarbejde.

10 Tilpasset Tilsyn Spørgeskema til Tilpasset Tilsyn Arbejdstilsynet anvender et spørgeskema til at vurdere virksomhedens egenindsats og forebyggelsesniveau på arbejdsmiljøområdet. Spørgeskemaet sikrer, at alle forhold diskuteres og gennemgås. Det er med baggrund i virksomhedens egne besvarelser ved grundbesøget, at Arbejdstilsynet niveauplacerer virksomheden på grundbesøget. Kan man svare Ja til alle spørgsmål på skemaets side 1 (punkt 1-6), er virksomhedens egenindsats middel. Materialets del 2 følger op og forklarer de enkelte punkter. Kan man svare Ja til alle spørgsmål på skemaets side 2 (punkt 7), der handler om systematik og styring af egenindsatsen, er virksomhedens egenindsats høj. Del 3 følger op og forklarer de enkelte punkter. Virksomhedens forebyggelsesniveau vurderes på baggrund af selve gennemgangen af virksomheden, hvor der fokuseres på de typiske arbejdsmiljøproblemer for branchen. Nogle af spørgsmålene er ikke relevante for virksomheder med færre end henholdsvis 20 og 10 ansatte. Er spørgsmålet markeret med en gul bjælke, er det ikke relevant for virksomheder med færre end 20 ansatte (spørgsmål 7.1, 7.4, 7.5 og 7.7). Er spørgsmålet markeret med en rød bjælke, er det ikke relevant for virksomheder med færre end 10 ansatte.

11 Tilpasset Tilsyn Spørgeskema side 1 (virksomhedens egenindsats) Ja Nej Ikke relev. Arbejdstilsynets grundlag for vurdering i stikord 1. Arbejdspladsvurdering 1.1. Har virksomheden udarbejdet en skriftlig APV, der lever op til reglerne? 4 elementer: identifikation og kortlægning, beskrivelse og vurdering, udarbejdelse af handlingsplan, opfølgning på handlingsplan Inddrages sikkerhedsorganisationen (overgangsordning, hvis der mangler dele) 2. Sikkerhedsorganisation 2.1. Har virksomheden en sikkerhedsorganisation, der svarer til gældende regler og praksis? Hvis ingen ønsker at stille op som sikkerhedsrepræsentant, svares der nej til spørgsmålet Under 10 ansatte spørgsmålet er ikke relevant 2.2. Har alle sikkerhedsgruppernes medlemmer gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen ( 9)? Gennemgået eller tilmeldt (mindre mangel) Under 10 ansatte spørgsmålet er ikke relevant 3. Arbejdsulykker 3.1. Undersøges anmeldte ulykker i virksomheden? 2-års grænse Liste over ulykker Skriftlige rapporter / Ut-blanket Ikke skriftlig kan være nok 3.2. Træffes der foranstaltninger mod gentagelser af ulykker? Lever op til rimelige krav 3.3. Inddrages sikkerhedsorganisationen i undersøgelser og opfølgning af arbejdsulykker? Ingen stikord Under 10 ansatte spørgsmålet er ikke relevant 4. Instruktion og oplæring 4.1. Har de ansatte gennemgået lovpligtige uddannelser? Truck, kraner, epoxy, styren, rustfrit stål, stilladsarbejde og asbest Gennemgået eller tilmeldt 4.2. Får de ansatte oplæring og instruktion i relation til arbejdsmiljøet? Nyansatte/ændring i arbejdsopgaver/ny teknologi mv. Veldefineret procedure og ansvarsplacering: Ledelsens løbende vurdering, SiO s viden om dette, hvordan foregår instruktionen, oplysninger om risici og sundhedsfarer 5. Brugsanvisninger og eftersyn 5.1. Foreligger der brugsanvisninger for stoffer og materialer? Skøn efter gældende praksis beskrevet i At-meddelelse Ingen kvalitetsvurdering (mindre mangel) 5.2. Foreligger der brugsanvisninger på maskiner? Spørgsmål gælder maskiner leveret efter Jf. bekendtgørelse om tekniske hjælpemidler bilag 8 Ingen kvalitetsvurdering (mindre mangel) 5.3. Gennemføres der lovpligtige eftersyn? Hejseredskaber, spil, løfteredskaber, transportredskaber, presser, kontrolklasse 2-beholdere (trykluftbeholdere, F-gas tanke), centrifuger Kun ovennævnte hjælpemidler 6. BST 6.1. Foreligger der tiltrædelsesvedtægt for tilslutning til BST for BST-pligtige virksomheder? Ingen vejledning Skriftlig tiltrædelsesaftale (rekv. hos BST)

12 Tilpasset Tilsyn Spørgeskema side 2 (virksomhedens egenindsats) Ja Nej Ikke relev. Grundlag for vurdering stikord 7. Systematik og styring 7.1. Foretager virksomheden en systematisk og forebyggende risiko/ ulykkesanalyse? Systematik Egentlige årsager Tilløb til ulykker Både materiel- og personskader Under 20 ansatte spørgsmålet er ikke relevant 7.2. Gennemfører virksomheden regelmæssige (Sigr) sikkerhedsinspektioner på virksomheden? Systematik Inspektion Regelmæssighed Konsekvens Under 20 ansatte Arbejdstilsynet vurderer om spørgsmålet er relevant 7.3. Inddrager virksomheden arbejdsmiljøforhold ved planlægning af arbejdet? Arbejdsstedets indretning Produktionsændringer Indkøb SiO inddrages (under 10 ansatte ikke relevant) 7.4. Har virksomheden retningslinier for information om arbejdsmiljøkrav til fremmede håndværkere og andre, som udfører arbejde på virksomhedens område? Retningslinier Information Overholdelse Særlig risiko Under 20 ansatte spørgsmålet er ikke relevant 7.5. Har virksomheden en formuleret (skriftlig) arbejdsmiljøpolitik og -strategi? Principerklæring fra ledelsen om mål Tilkendegivelse om pligter og opgaver for de forskellige aktører på virksomheden Beskrivelse af de konkrete delmål og aktiviteter til opfyldelse af de overordnede mål Skriftlig Under 20 ansatte spørgsmålet er ikke relevant 7.6. Har virksomheden forholdt sig til branchens væsentligste problemer i sin APV? APV skal være udarbejdet Ulykker, kemi, løft og arbejdsstillinger, støj, vibrationer, kulde og træk, unges arbejde Arbejdsmiljøvejviser Hovedproduktion Flere arbejdsmiljøvejvisere 7.7. Er virksomhedens øverste ledelse formand for SiU/HsiU? Signalværdi Økonomisk og organisatorisk beslutningskompetence Under 20 ansatte spørgsmålet er ikke relevant 7.8. Er der et reelt samarbejde med BST og/eller andre arbejdsmiljø-rådgivere? Retningslinier Faktisk brug seneste 2 år Væsentlige problemer

13 Tilpasset Tilsyn ArbejdsPladsVurdering (APV) pkt. 1 i spørgeskemaet 1.1. Udarbejdelse af skriftlig APV På alle virksomheder, der har ansatte, skal der udarbejdes en vurdering af arbejdsmiljøet en såkaldt ArbejdsPladsVurdering (APV). En fuldstændig beskrivelse af en APV findes i et værktøj om ArbejdsPladsVurdering, der kan rekvireres igennem ASC (Arbejdsmiljørådets Servicecenter). Kravene til en APV er blandt andet at: Den skal udarbejdes af alle virksomheder, der har ansatte (også virksomheder uden sikkerhedsorganisation) Den skal være skriftlig Den skal gennemføres i en dynamisk proces mellem ledere og medarbejdere Der skal integreres forebyggelsesprincipper i arbejdet, så farlige arbejdspladser bliver mindre farlige og sundhedsskadelige Indholdet af en APV De fire hovedelementer, der skal indgå i virksomhedens APV og danne grundlaget for en korrekt udført APV, er: 1. Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene 2. Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemer 3. Prioritering og opstilling af handlingsplan 4. Retningslinier for opfølgning af handlingsplan Rådgivning Under arbejdet med en APV er det vigtigt, at virksomheden, sikkerhedsorganisationen og sikkerhedsgrupperne bruger al den eksterne rådgivning, de har brug for for at få det fulde overblik over problemernes omfang. Det vigtigste og centrale er dog stadig virksomhedens egenindsats.

14 Tilpasset Tilsyn Sikkerhedsorganisationen punkt 2 i spørgeskemaet 2.2. Arbejdsmiljøuddannelsen ( 9) I virksomheder med 10 ansatte eller derover er det lovpligtigt, at alle arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter i sikkerhedsgrupperne gennemgår arbejdsmiljøuddannelsen (tidligere kaldet 9- uddannelsen ). 2.1 Gældende regler og praksis I virksomheder med 10 ansatte eller derover, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet organiseres gennem en sikkerhedsorganisation (SiO). Ansatte defineres som alle, der ikke er arbejdsgivere, arbejdsledere eller ansat med mindre end 10 timers ugentligt arbejde. De ansatte har ret, og ikke mindst pligt, til at vælge en sikkerhedsrepræsentant. Der skal arbejdes aktivt for at motivere medarbejderne til at vælge en sikkerhedsrepræsentant. Hvis ingen ønsker at stille op som sikkerhedsrepræsentant, er det arbejdsgiveren alene, der varetager sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden. I det tilfælde kan der ikke svares ja i skemaets punkt 2.1. Har man en 9-uddannelse på 16 eller 32 timer, og denne er gennemført senere end april 1991, skal man ikke deltage i den nye arbejdsmiljøuddannelse. Har man en 9-uddannelse fra før 1. april 1991, eller har man gennemført uddannelsen gennem den såkaldte selvstudiepakke, skal man gennemgå den nye arbejdsmiljøuddannelse. Ejeren af virksomheden, medhjælpende hustru/mand og den administrerende direktør er ikke forpligtiget til at deltage i arbejdsmiljøuddannelsen. Hvis medlemmer af sikkerhedsgruppen ikke har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen, kan virksomheden rette op på manglen. Det kan ske ved skriftligt, over for Arbejdstilsynet, at dokumentere, at disse er tilmeldt uddannelsen. Det skal ske, inden Arbejdstilsynet sender tilsynsrapporten til virksomheden. I virksomheder, hvor der er under 10 ansatte, skal virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde udføres i et samarbejde mellem arbejdsgiveren/arbejdslederen og de ansatte.

15 Tilpasset Tilsyn Arbejdsulykker punkt 3 i spørgeskemaet 3.1. Undersøgelse Er der inden for de seneste to år anmeldt ulykker på virksomheden, skal det vurderes, om virksomheden lever op til lovgivningens krav med hensyn til ulykker. Er der ikke anmeldt ulykker inden for de seneste to år, er spørgsmålet ikke relevant. Alligevel skal det vurderes, om virksomheden kender reglerne i tilfælde af ulykke. Lovgivningen omkring arbejdsulykker siger, at man skal: Føre en liste over arbejdsulykker. Ud fra listen over arbejdsulykker skal der en gang om året udarbejdes en oversigt over, hvilke ulykker der er sket. Udarbejde rapporter over arbejdsulykker (finde årsagen til ulykken og udfylde særlig blanket fra Arbejdstilsynet). Undersøgelsen skal belyse hvem, hvordan, hvornår og hvad der skete, samt hvilken skade det medførte, og hvad der kan gøres for, at ulykken ikke sker igen. Det er ikke et krav, at rapporten er skriftlig. Er den ikke skriftlig, skal sikkerhedsorganisationen fornuftigt kunne redegøre for forløbet af undersøgelsen. Hvis en arbejdsulykke har medført mere end en dags fravær for den ansatte, udover den dag hvor ulykken skete, skal arbejdsgiveren senest ni dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykken. Anmeldelsen af arbejdsulykker skal ske på særlige blanketter, der udleveres gennem Arbejdstilsynet. Den udfyldte blanket sendes til de adresser, der er anført på blanketten. Kopien opbevares hos sikkerhedsorganisationen. Findes der ikke en sikkerhedsorganisation, beholder den tilskadekomne selv kopien Foranstaltninger En vurdering af, hvorvidt virksomheden på rimelig vis forebygger gentagelse af ulykken. Om den følger op på det skete med de nødvendige foranstaltninger Inddragelse af sikkerhedsorganisationen I virksomheder med 10 ansatte eller derover skal sikkerhedsorganisationen deltage i indsamlingen af oplysninger om ulykker samt være med til at opfange tilløb til ulykker. Sikkerhedsorganisationen skal anmelde potentielle farer til arbejdsgiveren samt forebygge og undersøge årsager samt tage initiativ til foranstaltninger mod ulykker og gentagelser af ulykker. Sikkerhedsorganisationen skal også kontrollere, at maskiner og værktøjer er indrettet sikkerhedsmæssigt korrekt. Samtidig skal den sikre, at de ansatte instrueres og oplæres tilstrækkeligt, så de kender risikoen ved arbejdsopgaverne. På næste side er der et eksempel på sikkerhedsinformation til de ansatte.

16 Tilpasset Tilsyn Arbejdsulykker punkt 3 i spørgeskemaet! SIKKERHEDSINFORMATION Sådan gør du arbejdspladsen mere sikker, så risikoen for arbejdsulykker mindskes: Sørg for at få alt at vide om mulige faremomenter ved dit arbejde. Det gælder for eksempel ved maskiner eller ved de stoffer og materialer, der bruges. Vær opmærksom på kroppen. Er der forandringer, fx smerter i ryggen eller hovedpine, kan arbejdsmiljøet være årsagen. Sørg for at få instruktion i, hvilken arbejdsstilling, der er den rigtige, dvs. indstilling af arbejdsstol, arbejdsbord, lys osv. Mange ulykker skyldes rod på arbejdspladsen. Vær med til at holde orden og rydde op. Læs omhyggeligt brugsanvisninger, både på materialer, maskiner, stoffer og materialer. Brug de personlige værnemidler, der kræves brugt ved det arbejde, der udføres. Lad være med at bruge maskiner og værktøjer, du ikke kender. Vær sikker på, at maskiner og værktøjer er i orden. Hvis de ikke er det, så sig det til arbejdslederen eller sikkerhedsrepræsentanten. Skal der flyttes tunge byrder, så undersøg, hvor løfteredskaber eller andre hjælpemidler befinder sig. Brug dem! Er der ingen løfteredskaber, så løft med lige, rank ryg og gå ned i knæ. Hold byrden tæt ind til kroppen. Undersøg, hvor nødstop og/eller hovedafbryder sidder på de maskiner og værktøjer, der skal bruges. Brug aldrig defekte el-ledninger eller el-grej med ødelagt isolering. Sig det til arbejdslederen, hvis disse ting ikke er i orden. Pas på med åben ild og tobaksrygning. Find ud af, hvordan brandbeskyttelsen er ordnet på arbejdspladsen, hvor ildslukningsmateriellet er placeret, og hvordan man tilkalder brandvæsenet (ring 112).

17 Tilpasset Tilsyn Instruktion og oplæring punkt 4 i spørgeskemaet 4.1. De ansattes lovpligtige uddannelser I forbindelse med arbejdets udførelse er der flere områder, hvor det kræves, at den ansatte har gennemgået en særlig uddannelse eller instruktion for at udføre arbejdet. Der kræves særlig uddannelse ved: Kørsel med truck Kraner Arbejde med epoxy Arbejde med styren Arbejde med rustfrit stål Stilladsarbejde Arbejde med asbest 4.2. Oplæring og instruktion i relation til arbejdsmiljøet Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring/instruktion i at udføre arbejdet på en sikker og ufarlig måde. Det gælder, uanset hvor længe den ansatte har været ansat. Den ansatte skal oplyses om ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med hans arbejde. Oplæring og instruktion skal især ske, når: medarbejdere ansættes, forflyttes eller får andre arbejdsopgaver der indføres eller ændres arbejdsudstyr der indføres ny teknologi Det er ikke et krav, at oplæring og instruktion skal være skriftlig. Ledelsen, sikkerhedsorganisationen / sikkerhedsgruppen og den ansatte skal dog kunne dokumentere, at oplæring og instruktion finder sted. Her er det vigtigt, at: Sikkerhedsudvalget fastlægger principper for oplæring og instruktion af de ansatte. Det kan bl.a. ske i forbindelse med den kortlægning og prioritering af arbejdsprocessernes farlighed, der indgår i udarbejdelsen af virksomhedens APV. Sikkerhedsudvalget fastsætter, hvem der skal give instruktion/oplæring. Sikkerhedsgruppen fastsætter indholdet af en instruktion/oplæring. Sikkerhedsgruppen kontrollerer, at medarbejderne har fået effektiv oplæring og instruktion. I virksomheder, der ikke har sikkerhedsudvalg/sikkerhedsgrupper se under faneblad 5, afsnit 2.1. Sikkerhedsorganisationen gældende regler og praksis.

18 Tilpasset Tilsyn Brugsanvisninger og eftersyn punkt 5 i spørgeskemaet 5.1. Brugsanvisninger for stoffer og materialer Leverandører af farlige stoffer og materialer har pligt til at levere en 16 punkts leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) på et let forståeligt dansk. Brugsanvisningen skal indeholde informationer om, hvordan der arbejdes med stoffet eller materialet på en sikker og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Stoffet eller materialet må ikke anvendes på virksomheden, hvis der ikke er eller kan fremskaffes en dansk leverandørbrugsanvisning. Autoværkstedet skal ud fra leverandørbrugsanvisningen udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning. Brugsanvisningen indeholder leverandørens anbefalinger, men er tilpasset arbejdsgangen og de lokale forhold på værkstedet og arbejdspladsen. Lokale forhold kan være de forholdsregler, der skal tages ved arbejdet med stoffet. Det kan være typen af handsker, der anvendes. Hvor disse udleveres, hvor ofte de skiftes osv. Det kan også være den ventilation, der skal fungere, når materialet anvendes. Arbejdstilsynet undersøger, om der findes leverandørbrugsanvisninger på værkstedet, og om der her er udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger på alle stoffer og materialer. Det anbefales, at leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisninger samles i en mappe og opbevares et let tilgængeligt og synligt sted på værkstedet. De ansatte skal vide, hvor mappen står, og de skal være instrueret i, hvordan den bruges. En nærmere beskrivelse af, hvordan man udarbejder arbejdspladsbrugsanvisninger, kan du se i værktøjet Praktisk vejledning om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Værktøjet kan rekvireres hos ASC (Arbejdsmiljørådets Servicecenter). Hvis virksomheden mangler enkelte leverandør- eller arbejdspladsbrugsanvisninger ved Arbejdstilsynets grundbesøg kan de rette op på mangelen. Det kan ske ved at sende et brev til Arbejdstilsynet, hvori værkstedet gør opmærksom på, at de manglende brugsanvisninger er fremskaffet/udarbejdet. Det skal ske, inden Arbejdstilsynet sender tilsynsrapporten til virksomheden.

19 Tilpasset Tilsyn Brugsanvisninger og eftersyn punkt 5 i spørgeskemaet 5.2. Brugsanvisninger på maskiner Til alle maskiner, der er leveret efter den 1. januar 1995, skal der medfølge en brugsanvisning. Brugsanvisningen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af maskinens anvendelse, opstilling og transport. Brugsanvisningen sikrer, at arbejdsopgaverne udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det skal også være angivet, hvordan maskinen vedligeholdes. Brugsanvisningen skal være på dansk og let forståelig for dem, der forventes at skulle bruge maskinen. De ansatte skal instrueres og oplæres i brugen af maskinen samt gøres opmærksomme på de risici, der er forbundet med dens anvendelse. Hvis virksomheden mangler enkelte brugsanvisninger ved Arbejdstilsynets grundbesøg kan de rette op på mangelen. Det kan ske ved at sende et brev til Arbejdstilsynet, hvori værkstedet gør opmærksom på, at de manglende brugsanvisninger er fremskaffet/udarbejdet. Det skal ske inden Arbejdstilsynet sender tilsynsrapporten til virksomheden Gennemførsel af de lovpligtige eftersyn Arbejdstilsynet undersøger, om der er foretaget de lovpligtige eftersyn på alle tekniske hjælpemidler og arbejdsredskaber. Generelt gælder for alle de nævnte hjælpemidler og arbejdsredskaber, at: Ejeren skal sørge for, at hjælpemidler og arbejdsredskaber holdes i forsvarlig stand, og at leverandørens anvisninger altid følges - også hvis de kræver flere eftersyn, end loven foreskriver. Ejeren skal kunne dokumentere, at eftersynene overholdes. Det anbefales, at man enten sætter et skilt på hjælpemidlet eller arbejdsredskabet eller maler en farvekode på det. Fx kan en rød farvekode betyde, at det er efterset i år 2001 og en grøn farvekode, at eftersynet er foretaget i år Derudover kan det være en god idé, at man har en kontrolbog/ journal til bemærkninger i øvrigt.

20 Tilpasset Tilsyn BST (bedriftssundhedstjeneste) punkt 6 i spørgeskemaet 6.1. Tiltrædelsesvedtægt for tilslutning til BST Arbejdstilsynet undersøger inden besøget, om virksomheden er tilmeldt en BST, såfremt den er BST-pligtig. Det er valgfrit, om virksomheden vælger at være tilmeldt autobranchens egen BST, der udelukkende arbejder med autobranchens arbejdsmiljø. Som alternativ kan virksomheden tilmelde sig et BST-center, der dækker alle brancher. Der skal udarbejdes en skriftlig tiltrædelsesaftale. På næste side kan du se et eksempel på en tiltrædelsesaftale.

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Klar til screening i plastindustrien

Klar til screening i plastindustrien KLAR TIL SCREENING Klar til screening i plastindustrien - en screeningsvejledning for plastvirksomheder - en screeningsvejledning for plastvirksomheder Klar til screening... Forord Plastindustriens arbejdsmiljøudvalg,

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen Netværksmøde Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012 Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen 1 Program Indhold: Arbejdstilsynets nye tilsynsform Hvordan forbereder vi os bedst til AT-besøg? God praksis omkring APV

Læs mere

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Driftssekretariatet Personaleservice 2007/19952-003 Godkendt d. 30. juni 2008 Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Halsnæs Kommune august 2008 1 INDLEDNING...3 1.1 Sikkerhed, sundhed og trivsel

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004 - på toppen siden 1969 ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004 Arbejdsmiljøredegørelsen for 2003 er en opsummering af arbejdsmiljøtiltag igangsat i 2003 og handlingsplan for år 2004.

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere