Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog"

Transkript

1 Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og vurderer, at anbefalingerne svarer til kravene i arbejdsmiljølovgivningen. Vejledningen er et hjælpeværktøj for autoværksteder. Den har tre formål: At informere autoværksteder om tilsynsordningen Tilpasset Tilsyn, akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø og certificeringsordninger inden for arbejdsmiljø og miljø. At vejlede autoværksteder i de krav de enkelte ordninger stiller dem overfor. At give autoværksteder et praktisk hjælpeværktøj til arbejdet med arbejdsmiljø og miljø, så besøg fra myndigheder og certificeringsfirmaer kan gennemføres nemmere og uden problemer. Selvom materialet hovedsageligt henvender sig til virksomhedens sikkerhedsorganisation og arbejdsgiveren, kan alle ansatte imidlertid have stor nytte af materialet. Virksomhedens miljøindsats kan organiseres på mange måder. Det er en god idé at lade sikkerhedsorganisationen varetage arbejdet. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog miljøstyring Tilpasset Tilsyn kort fortalt En kort beskrivelse af tilsynsordningen Tilpasset Tilsyn. Hvad indebærer den for virksomheden? Hvordan forløber et besøg fra Arbejdstilsynet typisk? Det er Arbejdstilsynet, der foretager gennemgangen af virksomheden. Akkrediteret inspektion og certificering kort fortalt En kort beskrivelse af de ordninger der giver virksomheder mulighed for at opnå certifikater og attester på deres arbejdsmiljø- og miljøarbejde. Der kan arbejdes med arbejdsmiljø og miljø på flere forskellige trin alt afhængig af virksomhedens ambitionsniveau. Disse trin beskrives særskilt. Gennemgangen af virksomheden og udstedelsen af attester og certifikater varetages af et uvildigt certificeringsfirma. Del 2: Arbejdsmiljø Virksomheden kan vælge at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet på to trin alt efter ambitionsniveau og muligheder. Trin 1: - Tilpasset Tilsyn - Akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø (Tilpasset Tilsyn + rummeligt arbejdsmarked, sundhedsfremme og yderligere skriftlig dokumentation) Ved at opfylde betingelserne på trin 1 opfylder virksomheden samtidig de grundlæggende lovkrav.

2 Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold I dette afsnit af mappen gennemgås kravene til det Tilpassede Tilsyn og akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø. Kravene er stillet op i skemaform. Samtidig får virksomheden konkrete eksempler på og ideer til initiativer, den kan tage. Der skal kun opfyldes ganske få ekstra krav, udover kravene til det Tilpassede Tilsyn, hvis virksomheden ønsker at supplere med et certifikat på arbejdsmiljø. Det omhandler initiativer vedrørende det rummelige arbejdsmarked, sundhedsfremme og dokumentation. Trin 2: Certificering efter OHSAS Akkrediteret certificering af arbejdsmiljø (De væsentligste lovkrav + rummeligt arbejdsmarked, sundhedsfremme og skriftlig dokumentation) På trin 2 vælger virksomheden at arbejde videre med arbejdsmiljøet. Checklister til brug for arbejdet rekvireres fra certificeringsfirma. hvis ambitionsniveauet er højere. Virksomheden kan vælge det trin, der modsvarer dens ambitioner og muligheder. Checklister til arbejdet på trin 2 og 3 kan rekvireres hos certificeringsfirma. Såfremt virksomheden har fået et ISO certifikat, kan det udvides til deltagelse i EU s EMAS-ordning. I EMAS stilles der supplerende krav om en formel miljøkortlægning og en offentlig tilgængelig miljøredegørelse. Del 4: Dokumentation I mappens del 4 kan virksomheden samle alle sine egne papirer og dokumentation omkring arbejdet med arbejdsmiljø og miljø. Relevante dokumenter fra Arbejdstilsynet og eventuelle certificeringsfirmaer kan også samles i denne del af mappen. Del 3: Miljø Virksomheden kan vælge at arbejde systematisk med miljøet på tre trin: Trin 1: Attest på miljø Trin 2: Udvidet attest på miljø Trin 3: Certificering efter ISO I denne del af mappen gennemgås trin 1 til brug for det systematiske arbejde med miljøet på arbejdspladsen. Trin 1 svarer i øvrigt til en opfyldelse af lovgivningens krav, mens de to øvrige trin kan vælges,

3 Arbejdsmiljøog miljøstyring Hvad er Tilpasset Tilsyn? Tilpasset Tilsyn er en af Arbejdstilsynets tilsynsmetoder på arbejdsmiljøområdet. Hensigten med et Tilpasset Tilsyn er at forbedre virksomhedens arbejdsmiljø og egenindsats på området. Udgangspunkt er derfor en vurdering af den aktuelle egenindsats og arbejdsmiljø. Ved et Tilpasset Tilsyn ansporer Arbejdstilsynet til, at arbejdsgiveren og de ansatte i virksomhederne systematisk arbejder med arbejdsmiljø, blandt andet gennem en såkaldt ArbejdsPladsVurdering (APV). Hvordan foregår et Tilpasset Tilsyn? Et Tilpasset Tilsyn er i første omgang et grundbesøg fra Arbejdstilsynet, der omfatter: Et indledende møde, der skal give et indtryk af virksomhedens egenindsats på arbejdsmiljøområdet En gennemgang af virksomheden (organisation, sikkerhedsarbejde, arbejdsmiljø osv.) Niveauplacering af virksomheden Afsluttende møde Virksomhedens sikkerhedsorganisation og arbejdsgiver/ledelse skal deltage i grundbesøget. Indledende møde Til at vurdere virksomhedens egenindsats anvender Arbejdstilsynet et spørgeskema, der gennemgås sammen med virksomheden (se faneblad 3). Ud fra virksomhedens svar niveauplacerer Arbejdstilsynet virksomhedens egenindsats som enten lav, middel eller høj. Gennemgang af virksomheden Efter det indledende møde foretager Arbejdstilsynet en gennemgang af virksomheden. Denne gennemgang tager udgangspunkt i de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen og i denne type virksomhed. For autobranchen er det hovedsageligt støj/vibrationer, løft og arbejdsstillinger, kemi, ulykker, kulde og træk samt unges arbejde. På basis af gennemgangen vurderes nu virksomhedens egenindsats samt hvilke forebyggelsesintiativer-/muligheder, der er på virksomheden. Er der f.eks. en dårlig akustik på virksomheden/i værkstedet, mens høreværn er den eneste mulighed for at afhjælpe problemet, så vurderes virksomhedens indsats på dette område som lav. Sættes der derimod støjdæmpende materialer op på vægge og i loft, samt etableres der flytbare støjskærme, så er indsatsen derimod høj.

4 Arbejdsmiljøog miljøstyring Hvad er Tilpasset Tilsyn? Egenindsats Høj Middel Lav Lavt Middel Højt Arbejdsmiljø (forebyggelsesniveau) støtte til at føre det helt ud i praksis placeres på niveau 2. Disse lever op til Arbejdstilsynets minimumskrav og vil typisk modtage vejledninger af Arbejdstilsynet. Kan man svare Ja på alle spørgsmål i spørgeskemaets side et, vurderes egenindsatsen som middel. Niveau 3 De virksomheder, der har sværest ved at forbedre arbejdsmiljøet, og skønnes til ikke selv i tilstrækkelig grad at være i stand til at forbedre arbejdsmiljøet, kræver en betydelig indsats fra Arbejdstilsynet. Disse virksomheder placeres på niveau 3 og vil få vejledninger, påbud og besøg som hidtil. Niveauplacering Virksomheder inddeles i tre niveauer med niveau 1 som det højeste. Niveauplaceringen fortæller, hvor mange ressourcer, Arbejdstilsynet skal bruge på den enkelte virksomhed. Egenindsatsen (den lodrette akse) vurderes ud fra det indledende møde, hvor man gennemgår spørgeskemaet (se faneblad 3). Forebyggelsesniveauet (den vandrette akse) vurderes på baggrund af gennemgangen af virksomheden. Niveau 1 De virksomheder, der viser en tydelig vilje og evne til at forbedre arbejdsmiljøet og som i forvejen følger med i udviklingen og lovgivningen med hensyn til arbejdsmiljø, kræver færrest ressourcer af Arbejdstilsynet. Disse virksomheder placeres på niveau 1. Disse vil sjældent få besøg fra Arbejdstilsynet. Niveau 2 De virksomheder, der viser en vilje til at forbedre arbejdsmiljøet, men har behov for Afsluttende møde Arbejdstilsynet afslutter det Tilpassede Tilsyn med et afsluttende møde, hvor resultaterne af vurderingen samt niveauplaceringen gennemgås sammen med virksomhedens ledelse/arbejdsgiver og sikkerhedsorganisationen. Har der vist sig væsentlige arbejdsmiljøproblemer, som skal følges op med vejledning eller påbud, oplyses det også. Hele aftalen om eventuelle vejledninger og påbud sendes efterfølgende skriftligt til virksomheden. Opfølgningsbesøg Der kan senere blive tale om uanmeldte opfølgningsbesøg kontrolbesøg, hvor Arbejdstilsynet vurderer, om virksomheden gennemfører de aftalte aktiviteter til forbedring af arbejdsmiljøet. Som udgangspunkt foretages der først et nyt grundbesøg, når der er indikationer på, at virksomheden grundlæggende og over en periode har ændret sit arbejdsmiljøarbejde.

5 Arbejdsmiljøog miljøstyring Hvad er akkrediteret inspektion og certificering? Akkrediteret inspektion og certificering er to forskellige måder for virksomheden at få gennemgået og vurderet sit arbejde med arbejdsmiljøet på. Kravene til virksomheden er større ved certificering end ved inspektion. Formålet med både akkrediteret inspektion og certificering er, at virksomheden officielt kan dokumentere, at den arbejder systematisk med arbejdsmiljøet. På miljøområdet er der mulighed for at opnå akkreditetet certificering. Det skal være et uvildigt certificeringsfirma, der gennemgår virksomhedens indsats og vurderer, om den efterlever kravene. Gør den det, udsteder certificeringsfirmaet et certifikat eller en attest til virksomheden. Fordelene ved at arbejde systematisk med både arbejdsmiljø og miljø, og få dokumentation på det, er mange, fx: Antallet af arbejdsulykker og faremomenter på arbejdspladsen nedbringes Det bliver nemmere at tiltrække kvalificerede medarbejdere, da virksomheden bliver en attraktiv arbejdsplads Uproblematiske kontrolbesøg fra myndighederne osv Ordninger til forskellige ambitionsniveauer Det systematiske arbejde med arbejdsmiljø og miljø kan foregå på flere forskellige trin. De enkelte trin er angivet på de følgende sider. Hvad der skal til for at leve op til de enkelte trin, er angivet her i mappen i form af checklister med vejledninger i, hvordan virksomheden kan leve op til kravene. På den måde er det nemt for jer at vælge det trin, hvor kravene svarer til virksomhedens ambitioner og ressourcer.

6 Arbejdsmiljøog miljøstyring Hvad er akkrediteret inspektion og certificering? 3.2. Ordninger inden for arbejdsmiljø Virksomheder kan vælge at arbejde med arbejdsmiljøstyring på to trin: Trin 1 er det niveau, hvor virksomheden opfylder lovkravene. Trin 2 er det niveau, hvor virksomheden arbejder sig hen imod et decideret ledelsessystem. Certificering OHSAS Forberedelse til Tilpasset Tilsyn Akkrediteret certificering af arbejdsmiljø Akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø Forberedelse til Tilpasset Tilsyn Tilpasset Tilsyn er ikke en certificeringsordning, men en af Arbejdstilsynets tilsynsordninger. Kravene i ordningen danner imidlertid grundlag for akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø. Ordningens indhold er angivet under faneblad 5, 6 og 7. Det er ikke en forudsætning, at Arbejdstilsynet har gennemført et Tilpasset Tilsyn, for at virksomheden kan arbejde videre med arbejdsmiljøet. Ambitionsniveau stiger Akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø Med få tilføjelser til de krav, som Tilpasset Tilsyn stiller, kan virksomheder opnå akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø. Akkrediteret vil sige en inspektion foretaget af et uvildigt certificeringsfirma. Lever virksomheden op til kravene under inspektionen, udsteder certificeringsfirmaet et certifikat på arbejdsmiljøet. Til gengæld kræver denne løsning, at virksomheden også arbejder med at skabe en mere rummelig arbejdsplads og arbejder med sundhedsfremme på virksomheden. Inspektion skal minimum ske én gang hvert tredje år. Ordningens indhold er angivet under faneblad 8. OHSAS Har virksomheden større ambitioner i arbejdet med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, og er der et ønske om at etablere et arbejdsmiljøledelsessystem, kan virksomheden fx vælge at blive certificeret efter OHSAS Det betyder, at der indføres arbejdsmiljøledelse af alle relevante funktioner, og at virksomheden forpligter sig til løbende at forbedre sig arbejdsmiljømæssigt. Opfølgning på systemet skal ske mindst én gang årligt. Checkliste kan rekvireres hos certificeringsfirma og placeres under faneblad 9. Akkrediteret certificering af arbejdsmiljø Med få tilføjelser til OHSAS kan virksomheden også opnå en akkrediteret certificering af arbejdsmiljø, hvis arbejdspladsens rummelighed og sundhedsfremme er den del af arbejdet. Opfølgning på systemet skal ske mindst én gang årligt. OHSAS er dog ikke en forudsætning for at få en akkrediteret certificering af arbejdsmiljøet.

7 Arbejdsmiljøog miljøstyring Hvad er akkrediteret inspektion og certificering? 3.3. Ordninger inden for miljø Virksomheder kan vælge at arbejde med miljøstyring på tre trin: Trin 1 er det niveau, hvor virksomheden gennemfører aktiviteter nok til at opfylde lovkravene. Trin 2 er det niveau, der skal opfyldes, hvis virksomheden på sigt påtænker at etablere et ledelsessystem. Trin 3 er det niveau, der skal til, hvis virksomheden ønsker et ledelsessystem, der følger ISO standarden. Checkliste kan rekvireres hos certificeringsfirma og placeres under faneblad 10. Fordele ved et certifikat på arbejdsmiljøarbejdet er bl.a.: Mulighed for at nedbringe arbejdsulykker og arbejdsskader Certificering ISO Udvidet attest på miljø Attest på miljø Ambitionsniveau stiger Virksomheden bliver en attraktiv arbejdsplads Risiko for uforudsete udgifter ved kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet nedsættes Mulighed for at undgå eventuelle bøder Med de tre trin kan virksomheden trin for trin øge ambitionsniveauet for miljøarbejdet i det tempo, der passer til dens ambitioner og muligheder. Virksomheden kan også vælge at arbejde direkte mod en ISO certificering uden først at have miljøattester. Udgifter ved produktionsforstyrrelser og sygdom som følge af ulykker nedsættes

8 Arbejdsmiljøog miljøstyring Hvad er akkrediteret inspektion og certificering? Attest på miljø En attest på miljø er virksomhedens dokumentation for, at den opfylder lovkravene. Attesten udstedes af et uvildigt certificeringsfirma, der har gennemgået virksomhedens miljøindsats. Ordningens indhold er angivet i checklisteform under faneblad 11. Udvidet attest på miljø Ønsker virksomheden en mere omfattende attest på miljø, fx med det formål på sigt at etablere et ledelsessystem, skal den vælge trin 2 som ambitionsniveau. Det giver virksomheden en udvidet attest på miljø. Checkliste kan rekvireres hos certificeringsfirma og placeres under faneblad 12. ISO Har virksomheden endnu større ambitioner, kan den vælge at blive miljøcertificeret efter ISO Certificering bør dog kun være løsningen, hvis virksomheden ønsker at etablere et decideret ledelsessystem. Det betyder, at der indføres miljøledelse af alle relevante funktioner og at virksomheden forpligter sig til løbende at forbedre sig miljømæssigt. Opfølgning skal ske mindst én gang årligt. Checkliste kan rekvireres hos certificeringsfirma og placeres under faneblad 13. Fordele ved attest/certifikat på miljøarbejdet er bl.a.: Muligheden for at undgå spild og forurening Sikkerheden for, at den gældende lovgivning overholdes Et mere positivt forhold til virksomhedens naboer Uproblematiske kontrolbesøg fra myndighederne 3.4. Sådan får virksomheden certifikatet/attesten Mener virksomheden, at den lever op til et bestemt trin, tager den kontakt til et certificeringsfirma (fx Dansk Standard) og aftaler tid for et besøg. Certificeringsfirmaet skal være akkrediteret af DANAK. Under besøget gennemgår certificeringsfirmaet virksomhedens dokumenter og indsats og vurderer, om den svarer til det ønskede trin. Lever virksomhedens indsats op til kravene, udsteder certificeringsfirmaet et tilhørende certifikat eller attest på virksomhedens arbejde. Opfylder virksomheden ikke betingelserne, aftales et nyt besøg, så virksomheden kan rette op på de afvigelser, der blev konstateret ved det første besøg. Er virksomheden i tvivl om, hvordan den kommer videre med arbejdsmiljø- og miljøarbejdet, kan den til enhver tid kontakte BST, Motorbranchens Arbejdsgiverforening eller Dansk Metal.

9 Arbejdsmiljøog miljøstyring Sådan bruges mappen Mappen som overbliksværktøj Mappen kan hjælpe med til at give virksomheden et overblik over de forskellige trin, som den kan vælge at følge i sit arbejde med arbejdsmiljø- og miljøstyring. Trinene dækker tilsynsordningen Tilpasset Tilsyn, akkrediteret inspektion på arbejdsmiljø og forskellige certificeringsordninger inden for såvel arbejdsmiljø og miljø. På få minutter kan virksomheden danne sig et indtryk af, hvilket trin den vil efterleve og således fastlægge sit ambitionsniveau, så ordningens og arbejdets omfang svarer til dens muligheder. Mappen som praktisk hjælpeværktøj Virksomheden kan anvende mappen som et praktisk hjælpeværktøj i sit arbejdsmiljøog miljøarbejde. Når virksomheden har valgt trin for arbejdsmiljø- og miljøstyring, vil den her i mappen kunne finde hjælp til at komme videre med det praktiske arbejde. Kravene til trin 1 inden for arbejdsmiljø og miljø gennemgås, men suppleres også med relevante ideer til og eksempler på, hvordan virksomheden kan efterleve kravene. Eksempel 1: Ønsker virksomheden for eksempel at forberede sig til et Tilpasset Tilsyn, så kan kravene ses under faneblad 5, 6 og 7. Her finder virksomheden også en vejledning i og eksempler på, hvordan den bedst følger retningslinierne. Eksempel 2: Svarer virksomhedens ambitionsniveau til fx et certifikat baseret på akkrediteret inspektion af arbejdsmiljøet på virksomheden, er krav, vejledning og eksempler angivet under faneblad 8. Eksempel 3: Ønsker virksomheden fx en attest på virksomhedens miljøarbejde, er krav, vejledning og forslag samlet i en checkliste under faneblad 11. Mappen som samleværktøj Det vil være en stor fordel, hvis virksomheden samler al sin dokumentation under fanebladene 14 og 15. Så er der altid styr på, hvor virksomheden har dokumentationen for sit arbejdsmiljø- og miljøarbejde.

10 Tilpasset Tilsyn Spørgeskema til Tilpasset Tilsyn Arbejdstilsynet anvender et spørgeskema til at vurdere virksomhedens egenindsats og forebyggelsesniveau på arbejdsmiljøområdet. Spørgeskemaet sikrer, at alle forhold diskuteres og gennemgås. Det er med baggrund i virksomhedens egne besvarelser ved grundbesøget, at Arbejdstilsynet niveauplacerer virksomheden på grundbesøget. Kan man svare Ja til alle spørgsmål på skemaets side 1 (punkt 1-6), er virksomhedens egenindsats middel. Materialets del 2 følger op og forklarer de enkelte punkter. Kan man svare Ja til alle spørgsmål på skemaets side 2 (punkt 7), der handler om systematik og styring af egenindsatsen, er virksomhedens egenindsats høj. Del 3 følger op og forklarer de enkelte punkter. Virksomhedens forebyggelsesniveau vurderes på baggrund af selve gennemgangen af virksomheden, hvor der fokuseres på de typiske arbejdsmiljøproblemer for branchen. Nogle af spørgsmålene er ikke relevante for virksomheder med færre end henholdsvis 20 og 10 ansatte. Er spørgsmålet markeret med en gul bjælke, er det ikke relevant for virksomheder med færre end 20 ansatte (spørgsmål 7.1, 7.4, 7.5 og 7.7). Er spørgsmålet markeret med en rød bjælke, er det ikke relevant for virksomheder med færre end 10 ansatte.

11 Tilpasset Tilsyn Spørgeskema side 1 (virksomhedens egenindsats) Ja Nej Ikke relev. Arbejdstilsynets grundlag for vurdering i stikord 1. Arbejdspladsvurdering 1.1. Har virksomheden udarbejdet en skriftlig APV, der lever op til reglerne? 4 elementer: identifikation og kortlægning, beskrivelse og vurdering, udarbejdelse af handlingsplan, opfølgning på handlingsplan Inddrages sikkerhedsorganisationen (overgangsordning, hvis der mangler dele) 2. Sikkerhedsorganisation 2.1. Har virksomheden en sikkerhedsorganisation, der svarer til gældende regler og praksis? Hvis ingen ønsker at stille op som sikkerhedsrepræsentant, svares der nej til spørgsmålet Under 10 ansatte spørgsmålet er ikke relevant 2.2. Har alle sikkerhedsgruppernes medlemmer gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen ( 9)? Gennemgået eller tilmeldt (mindre mangel) Under 10 ansatte spørgsmålet er ikke relevant 3. Arbejdsulykker 3.1. Undersøges anmeldte ulykker i virksomheden? 2-års grænse Liste over ulykker Skriftlige rapporter / Ut-blanket Ikke skriftlig kan være nok 3.2. Træffes der foranstaltninger mod gentagelser af ulykker? Lever op til rimelige krav 3.3. Inddrages sikkerhedsorganisationen i undersøgelser og opfølgning af arbejdsulykker? Ingen stikord Under 10 ansatte spørgsmålet er ikke relevant 4. Instruktion og oplæring 4.1. Har de ansatte gennemgået lovpligtige uddannelser? Truck, kraner, epoxy, styren, rustfrit stål, stilladsarbejde og asbest Gennemgået eller tilmeldt 4.2. Får de ansatte oplæring og instruktion i relation til arbejdsmiljøet? Nyansatte/ændring i arbejdsopgaver/ny teknologi mv. Veldefineret procedure og ansvarsplacering: Ledelsens løbende vurdering, SiO s viden om dette, hvordan foregår instruktionen, oplysninger om risici og sundhedsfarer 5. Brugsanvisninger og eftersyn 5.1. Foreligger der brugsanvisninger for stoffer og materialer? Skøn efter gældende praksis beskrevet i At-meddelelse Ingen kvalitetsvurdering (mindre mangel) 5.2. Foreligger der brugsanvisninger på maskiner? Spørgsmål gælder maskiner leveret efter Jf. bekendtgørelse om tekniske hjælpemidler bilag 8 Ingen kvalitetsvurdering (mindre mangel) 5.3. Gennemføres der lovpligtige eftersyn? Hejseredskaber, spil, løfteredskaber, transportredskaber, presser, kontrolklasse 2-beholdere (trykluftbeholdere, F-gas tanke), centrifuger Kun ovennævnte hjælpemidler 6. BST 6.1. Foreligger der tiltrædelsesvedtægt for tilslutning til BST for BST-pligtige virksomheder? Ingen vejledning Skriftlig tiltrædelsesaftale (rekv. hos BST)

12 Tilpasset Tilsyn Spørgeskema side 2 (virksomhedens egenindsats) Ja Nej Ikke relev. Grundlag for vurdering stikord 7. Systematik og styring 7.1. Foretager virksomheden en systematisk og forebyggende risiko/ ulykkesanalyse? Systematik Egentlige årsager Tilløb til ulykker Både materiel- og personskader Under 20 ansatte spørgsmålet er ikke relevant 7.2. Gennemfører virksomheden regelmæssige (Sigr) sikkerhedsinspektioner på virksomheden? Systematik Inspektion Regelmæssighed Konsekvens Under 20 ansatte Arbejdstilsynet vurderer om spørgsmålet er relevant 7.3. Inddrager virksomheden arbejdsmiljøforhold ved planlægning af arbejdet? Arbejdsstedets indretning Produktionsændringer Indkøb SiO inddrages (under 10 ansatte ikke relevant) 7.4. Har virksomheden retningslinier for information om arbejdsmiljøkrav til fremmede håndværkere og andre, som udfører arbejde på virksomhedens område? Retningslinier Information Overholdelse Særlig risiko Under 20 ansatte spørgsmålet er ikke relevant 7.5. Har virksomheden en formuleret (skriftlig) arbejdsmiljøpolitik og -strategi? Principerklæring fra ledelsen om mål Tilkendegivelse om pligter og opgaver for de forskellige aktører på virksomheden Beskrivelse af de konkrete delmål og aktiviteter til opfyldelse af de overordnede mål Skriftlig Under 20 ansatte spørgsmålet er ikke relevant 7.6. Har virksomheden forholdt sig til branchens væsentligste problemer i sin APV? APV skal være udarbejdet Ulykker, kemi, løft og arbejdsstillinger, støj, vibrationer, kulde og træk, unges arbejde Arbejdsmiljøvejviser Hovedproduktion Flere arbejdsmiljøvejvisere 7.7. Er virksomhedens øverste ledelse formand for SiU/HsiU? Signalværdi Økonomisk og organisatorisk beslutningskompetence Under 20 ansatte spørgsmålet er ikke relevant 7.8. Er der et reelt samarbejde med BST og/eller andre arbejdsmiljø-rådgivere? Retningslinier Faktisk brug seneste 2 år Væsentlige problemer

13 Tilpasset Tilsyn ArbejdsPladsVurdering (APV) pkt. 1 i spørgeskemaet 1.1. Udarbejdelse af skriftlig APV På alle virksomheder, der har ansatte, skal der udarbejdes en vurdering af arbejdsmiljøet en såkaldt ArbejdsPladsVurdering (APV). En fuldstændig beskrivelse af en APV findes i et værktøj om ArbejdsPladsVurdering, der kan rekvireres igennem ASC (Arbejdsmiljørådets Servicecenter). Kravene til en APV er blandt andet at: Den skal udarbejdes af alle virksomheder, der har ansatte (også virksomheder uden sikkerhedsorganisation) Den skal være skriftlig Den skal gennemføres i en dynamisk proces mellem ledere og medarbejdere Der skal integreres forebyggelsesprincipper i arbejdet, så farlige arbejdspladser bliver mindre farlige og sundhedsskadelige Indholdet af en APV De fire hovedelementer, der skal indgå i virksomhedens APV og danne grundlaget for en korrekt udført APV, er: 1. Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene 2. Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemer 3. Prioritering og opstilling af handlingsplan 4. Retningslinier for opfølgning af handlingsplan Rådgivning Under arbejdet med en APV er det vigtigt, at virksomheden, sikkerhedsorganisationen og sikkerhedsgrupperne bruger al den eksterne rådgivning, de har brug for for at få det fulde overblik over problemernes omfang. Det vigtigste og centrale er dog stadig virksomhedens egenindsats.

14 Tilpasset Tilsyn Sikkerhedsorganisationen punkt 2 i spørgeskemaet 2.2. Arbejdsmiljøuddannelsen ( 9) I virksomheder med 10 ansatte eller derover er det lovpligtigt, at alle arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter i sikkerhedsgrupperne gennemgår arbejdsmiljøuddannelsen (tidligere kaldet 9- uddannelsen ). 2.1 Gældende regler og praksis I virksomheder med 10 ansatte eller derover, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet organiseres gennem en sikkerhedsorganisation (SiO). Ansatte defineres som alle, der ikke er arbejdsgivere, arbejdsledere eller ansat med mindre end 10 timers ugentligt arbejde. De ansatte har ret, og ikke mindst pligt, til at vælge en sikkerhedsrepræsentant. Der skal arbejdes aktivt for at motivere medarbejderne til at vælge en sikkerhedsrepræsentant. Hvis ingen ønsker at stille op som sikkerhedsrepræsentant, er det arbejdsgiveren alene, der varetager sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden. I det tilfælde kan der ikke svares ja i skemaets punkt 2.1. Har man en 9-uddannelse på 16 eller 32 timer, og denne er gennemført senere end april 1991, skal man ikke deltage i den nye arbejdsmiljøuddannelse. Har man en 9-uddannelse fra før 1. april 1991, eller har man gennemført uddannelsen gennem den såkaldte selvstudiepakke, skal man gennemgå den nye arbejdsmiljøuddannelse. Ejeren af virksomheden, medhjælpende hustru/mand og den administrerende direktør er ikke forpligtiget til at deltage i arbejdsmiljøuddannelsen. Hvis medlemmer af sikkerhedsgruppen ikke har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen, kan virksomheden rette op på manglen. Det kan ske ved skriftligt, over for Arbejdstilsynet, at dokumentere, at disse er tilmeldt uddannelsen. Det skal ske, inden Arbejdstilsynet sender tilsynsrapporten til virksomheden. I virksomheder, hvor der er under 10 ansatte, skal virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde udføres i et samarbejde mellem arbejdsgiveren/arbejdslederen og de ansatte.

15 Tilpasset Tilsyn Arbejdsulykker punkt 3 i spørgeskemaet 3.1. Undersøgelse Er der inden for de seneste to år anmeldt ulykker på virksomheden, skal det vurderes, om virksomheden lever op til lovgivningens krav med hensyn til ulykker. Er der ikke anmeldt ulykker inden for de seneste to år, er spørgsmålet ikke relevant. Alligevel skal det vurderes, om virksomheden kender reglerne i tilfælde af ulykke. Lovgivningen omkring arbejdsulykker siger, at man skal: Føre en liste over arbejdsulykker. Ud fra listen over arbejdsulykker skal der en gang om året udarbejdes en oversigt over, hvilke ulykker der er sket. Udarbejde rapporter over arbejdsulykker (finde årsagen til ulykken og udfylde særlig blanket fra Arbejdstilsynet). Undersøgelsen skal belyse hvem, hvordan, hvornår og hvad der skete, samt hvilken skade det medførte, og hvad der kan gøres for, at ulykken ikke sker igen. Det er ikke et krav, at rapporten er skriftlig. Er den ikke skriftlig, skal sikkerhedsorganisationen fornuftigt kunne redegøre for forløbet af undersøgelsen. Hvis en arbejdsulykke har medført mere end en dags fravær for den ansatte, udover den dag hvor ulykken skete, skal arbejdsgiveren senest ni dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykken. Anmeldelsen af arbejdsulykker skal ske på særlige blanketter, der udleveres gennem Arbejdstilsynet. Den udfyldte blanket sendes til de adresser, der er anført på blanketten. Kopien opbevares hos sikkerhedsorganisationen. Findes der ikke en sikkerhedsorganisation, beholder den tilskadekomne selv kopien Foranstaltninger En vurdering af, hvorvidt virksomheden på rimelig vis forebygger gentagelse af ulykken. Om den følger op på det skete med de nødvendige foranstaltninger Inddragelse af sikkerhedsorganisationen I virksomheder med 10 ansatte eller derover skal sikkerhedsorganisationen deltage i indsamlingen af oplysninger om ulykker samt være med til at opfange tilløb til ulykker. Sikkerhedsorganisationen skal anmelde potentielle farer til arbejdsgiveren samt forebygge og undersøge årsager samt tage initiativ til foranstaltninger mod ulykker og gentagelser af ulykker. Sikkerhedsorganisationen skal også kontrollere, at maskiner og værktøjer er indrettet sikkerhedsmæssigt korrekt. Samtidig skal den sikre, at de ansatte instrueres og oplæres tilstrækkeligt, så de kender risikoen ved arbejdsopgaverne. På næste side er der et eksempel på sikkerhedsinformation til de ansatte.

16 Tilpasset Tilsyn Arbejdsulykker punkt 3 i spørgeskemaet! SIKKERHEDSINFORMATION Sådan gør du arbejdspladsen mere sikker, så risikoen for arbejdsulykker mindskes: Sørg for at få alt at vide om mulige faremomenter ved dit arbejde. Det gælder for eksempel ved maskiner eller ved de stoffer og materialer, der bruges. Vær opmærksom på kroppen. Er der forandringer, fx smerter i ryggen eller hovedpine, kan arbejdsmiljøet være årsagen. Sørg for at få instruktion i, hvilken arbejdsstilling, der er den rigtige, dvs. indstilling af arbejdsstol, arbejdsbord, lys osv. Mange ulykker skyldes rod på arbejdspladsen. Vær med til at holde orden og rydde op. Læs omhyggeligt brugsanvisninger, både på materialer, maskiner, stoffer og materialer. Brug de personlige værnemidler, der kræves brugt ved det arbejde, der udføres. Lad være med at bruge maskiner og værktøjer, du ikke kender. Vær sikker på, at maskiner og værktøjer er i orden. Hvis de ikke er det, så sig det til arbejdslederen eller sikkerhedsrepræsentanten. Skal der flyttes tunge byrder, så undersøg, hvor løfteredskaber eller andre hjælpemidler befinder sig. Brug dem! Er der ingen løfteredskaber, så løft med lige, rank ryg og gå ned i knæ. Hold byrden tæt ind til kroppen. Undersøg, hvor nødstop og/eller hovedafbryder sidder på de maskiner og værktøjer, der skal bruges. Brug aldrig defekte el-ledninger eller el-grej med ødelagt isolering. Sig det til arbejdslederen, hvis disse ting ikke er i orden. Pas på med åben ild og tobaksrygning. Find ud af, hvordan brandbeskyttelsen er ordnet på arbejdspladsen, hvor ildslukningsmateriellet er placeret, og hvordan man tilkalder brandvæsenet (ring 112).

17 Tilpasset Tilsyn Instruktion og oplæring punkt 4 i spørgeskemaet 4.1. De ansattes lovpligtige uddannelser I forbindelse med arbejdets udførelse er der flere områder, hvor det kræves, at den ansatte har gennemgået en særlig uddannelse eller instruktion for at udføre arbejdet. Der kræves særlig uddannelse ved: Kørsel med truck Kraner Arbejde med epoxy Arbejde med styren Arbejde med rustfrit stål Stilladsarbejde Arbejde med asbest 4.2. Oplæring og instruktion i relation til arbejdsmiljøet Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring/instruktion i at udføre arbejdet på en sikker og ufarlig måde. Det gælder, uanset hvor længe den ansatte har været ansat. Den ansatte skal oplyses om ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med hans arbejde. Oplæring og instruktion skal især ske, når: medarbejdere ansættes, forflyttes eller får andre arbejdsopgaver der indføres eller ændres arbejdsudstyr der indføres ny teknologi Det er ikke et krav, at oplæring og instruktion skal være skriftlig. Ledelsen, sikkerhedsorganisationen / sikkerhedsgruppen og den ansatte skal dog kunne dokumentere, at oplæring og instruktion finder sted. Her er det vigtigt, at: Sikkerhedsudvalget fastlægger principper for oplæring og instruktion af de ansatte. Det kan bl.a. ske i forbindelse med den kortlægning og prioritering af arbejdsprocessernes farlighed, der indgår i udarbejdelsen af virksomhedens APV. Sikkerhedsudvalget fastsætter, hvem der skal give instruktion/oplæring. Sikkerhedsgruppen fastsætter indholdet af en instruktion/oplæring. Sikkerhedsgruppen kontrollerer, at medarbejderne har fået effektiv oplæring og instruktion. I virksomheder, der ikke har sikkerhedsudvalg/sikkerhedsgrupper se under faneblad 5, afsnit 2.1. Sikkerhedsorganisationen gældende regler og praksis.

18 Tilpasset Tilsyn Brugsanvisninger og eftersyn punkt 5 i spørgeskemaet 5.1. Brugsanvisninger for stoffer og materialer Leverandører af farlige stoffer og materialer har pligt til at levere en 16 punkts leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) på et let forståeligt dansk. Brugsanvisningen skal indeholde informationer om, hvordan der arbejdes med stoffet eller materialet på en sikker og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Stoffet eller materialet må ikke anvendes på virksomheden, hvis der ikke er eller kan fremskaffes en dansk leverandørbrugsanvisning. Autoværkstedet skal ud fra leverandørbrugsanvisningen udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning. Brugsanvisningen indeholder leverandørens anbefalinger, men er tilpasset arbejdsgangen og de lokale forhold på værkstedet og arbejdspladsen. Lokale forhold kan være de forholdsregler, der skal tages ved arbejdet med stoffet. Det kan være typen af handsker, der anvendes. Hvor disse udleveres, hvor ofte de skiftes osv. Det kan også være den ventilation, der skal fungere, når materialet anvendes. Arbejdstilsynet undersøger, om der findes leverandørbrugsanvisninger på værkstedet, og om der her er udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger på alle stoffer og materialer. Det anbefales, at leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisninger samles i en mappe og opbevares et let tilgængeligt og synligt sted på værkstedet. De ansatte skal vide, hvor mappen står, og de skal være instrueret i, hvordan den bruges. En nærmere beskrivelse af, hvordan man udarbejder arbejdspladsbrugsanvisninger, kan du se i værktøjet Praktisk vejledning om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Værktøjet kan rekvireres hos ASC (Arbejdsmiljørådets Servicecenter). Hvis virksomheden mangler enkelte leverandør- eller arbejdspladsbrugsanvisninger ved Arbejdstilsynets grundbesøg kan de rette op på mangelen. Det kan ske ved at sende et brev til Arbejdstilsynet, hvori værkstedet gør opmærksom på, at de manglende brugsanvisninger er fremskaffet/udarbejdet. Det skal ske, inden Arbejdstilsynet sender tilsynsrapporten til virksomheden.

19 Tilpasset Tilsyn Brugsanvisninger og eftersyn punkt 5 i spørgeskemaet 5.2. Brugsanvisninger på maskiner Til alle maskiner, der er leveret efter den 1. januar 1995, skal der medfølge en brugsanvisning. Brugsanvisningen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af maskinens anvendelse, opstilling og transport. Brugsanvisningen sikrer, at arbejdsopgaverne udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det skal også være angivet, hvordan maskinen vedligeholdes. Brugsanvisningen skal være på dansk og let forståelig for dem, der forventes at skulle bruge maskinen. De ansatte skal instrueres og oplæres i brugen af maskinen samt gøres opmærksomme på de risici, der er forbundet med dens anvendelse. Hvis virksomheden mangler enkelte brugsanvisninger ved Arbejdstilsynets grundbesøg kan de rette op på mangelen. Det kan ske ved at sende et brev til Arbejdstilsynet, hvori værkstedet gør opmærksom på, at de manglende brugsanvisninger er fremskaffet/udarbejdet. Det skal ske inden Arbejdstilsynet sender tilsynsrapporten til virksomheden Gennemførsel af de lovpligtige eftersyn Arbejdstilsynet undersøger, om der er foretaget de lovpligtige eftersyn på alle tekniske hjælpemidler og arbejdsredskaber. Generelt gælder for alle de nævnte hjælpemidler og arbejdsredskaber, at: Ejeren skal sørge for, at hjælpemidler og arbejdsredskaber holdes i forsvarlig stand, og at leverandørens anvisninger altid følges - også hvis de kræver flere eftersyn, end loven foreskriver. Ejeren skal kunne dokumentere, at eftersynene overholdes. Det anbefales, at man enten sætter et skilt på hjælpemidlet eller arbejdsredskabet eller maler en farvekode på det. Fx kan en rød farvekode betyde, at det er efterset i år 2001 og en grøn farvekode, at eftersynet er foretaget i år Derudover kan det være en god idé, at man har en kontrolbog/ journal til bemærkninger i øvrigt.

20 Tilpasset Tilsyn BST (bedriftssundhedstjeneste) punkt 6 i spørgeskemaet 6.1. Tiltrædelsesvedtægt for tilslutning til BST Arbejdstilsynet undersøger inden besøget, om virksomheden er tilmeldt en BST, såfremt den er BST-pligtig. Det er valgfrit, om virksomheden vælger at være tilmeldt autobranchens egen BST, der udelukkende arbejder med autobranchens arbejdsmiljø. Som alternativ kan virksomheden tilmelde sig et BST-center, der dækker alle brancher. Der skal udarbejdes en skriftlig tiltrædelsesaftale. På næste side kan du se et eksempel på en tiltrædelsesaftale.

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere