Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap"

Transkript

1 Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

2 Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale behandling af stofmisbrugere findes i Lov om Social Service 101. Kommunen tilbyder også lægelig behandling for stofmisbrug i henhold til Sundhedslovens 142. Desuden tilbydes behandling for alkoholmisbrug i henhold til Sundhedslovens 141. Der fremgår af Servicelovens 101, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere, og at tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen. Fristen kan dog fraviges, hvis en person, der er visiteret til behandling, vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til. Retten til at vælge selv kan dog begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Der er særlige regler om behandling af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde, jf. bekendtgørelse nr af Behandlingsgarantien, der vedrører den sociale indsats, men ikke den medicinske behandling, blev indført pr Helsingør Kommune overtog pr driftsansvaret for Misbrugscentrets ambulatorium i Helsingør fra Frederiksborg Amt. Helsingør Misbrugscenters indsats retter sig både mod stof- og alkoholmisbrugere, deres pårørende, familier og børn, og arbejdspladser. Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug er baseret på Lov om Social Service 139 og bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Serviceloven (bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006). Kvalitetsstandarden skal som minimum beskrive flg. områder: 1) De opgaver, der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet 2) Målgruppen for tilbuddene 3) Det overordnede mål for indsatsen og de værdier og normer, indsatsen bygger på 4) Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene og en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud 5) Visitationsproceduren 6) Behandlingsgaranti 7) Muligheden for frit valg 8) Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner 9) Hvordan brugerinddragelsen sikres 10) Regler for betaling for kost og logi mv. 11) Information om sagsbehandling og klageadgang 12) Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling 13) Monitorering af indsatsen (overvågning og registrering af indsatsen) Desuden skal det beskrives, hvordan man sikrer opmærksomhed på forholdene for stofmisbrugerens evt. hjemmeboende børn under 18 år. Kommunalbestyrelsen skal endvidere oplyse om den fremtidige indsats på området. 2

3 Som sidste punkt skal kvalitetsstandarden informere borgerne om de kvalitetskrav mv., som kommunalbestyrelsen stiller til de døgnbehandlingstilbud, som kommunen anvender. Behandlingsform, målgruppe, kerneydelser, personaleforhold, fysiske forhold, pris mv. i de enkelte tilbud skal oplyses. På dette punkt vælger vi at henvise til Tilbudsportalen ( Kommunen må ikke benytte sig af behandlingstilbud, der ikke har en godkendt beskrivelse i Tilbudsportalen. Tilbudsportalen er en søgemaskine, hvor man blandt andet kan søge på tilbud, målgruppe og ydelse og kombinere sig frem, så man kan finde relevante tilbud og sammenligne disse både hvad angår indhold og pris. Formål med kvalitetsstandarden Formålet med kvalitetsstandarden er at give borgerne en samlet information om de tilbud og ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Hermed beskrives det serviceniveau på stofmisbrugsbehandlingsområdet, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, og de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger bag. 3

4 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Værdigrundlag Helsingør Misbrugscenters indsats retter sig mod både stof- og alkoholmisbrugere, deres pårørende, familier og børn, og arbejdspladser. Værdigrundlaget gælder den samlede virksomhed. Helsingør Misbrugscenter tilstræber: nem og synlig adgang til behandling tilpasning af ydelserne til den enkelte brugers situation, behov og motivation en helhedsorienteret behandlingsindsats, der koordineres med kommunens øvrige indsats over for borgeren og dennes familie involvering og ansvarliggørelse af brugeren i løsning af problemerne at familieperspektivet og børns og unges trivsel tænkes ind i alle faser af behandlingen som fremtidig målsætning skal behandlingen kvalitetsstyres ved hjælp af løbende undersøgelser af brugerbehov og ydelsers effekt Mål Helsingør Misbrugscenter skal bidrage til at reducere stofmisbrug og deraf afledte sociale og sundhedsmæssige problemer Den sociale behandling skal tilbydes på det mindst indgribende niveau for brugeren og så vidt muligt i nærmiljøet Den sociale behandling sker i samarbejde med praktiserende læge, sygehus, kommunens afdeling for Voksen Psykiatri og Handicap, Familierådgivningen, Socialpsykiatri, Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen m.fl. for at opnå en koordineret indsats Stofmisbrugerens familie og netværk inddrages i den sociale behandling i det omfang, det er nødvendigt og muligt I forlængelse af den sociale behandling tilbydes de nødvendige støtteforanstaltninger i samarbejde med kommunens øvrige enheder Helsingør Misbrugscenter skal gennem egne initiativer og tværfagligt samarbejde medvirke til at forebygge skader på det enkelte menneske og samfundet som følge af misbruget og at begrænse antallet af nye stofmisbrugere Målgruppe Alle stofmisbrugere i Helsingør Kommune kan få et tilbud om social behandling for misbruget. Misbrugernes pårørende, børn og familier, tilhører også målgruppen. Børn, unge og gravide kvinder med misbrug har naturligt høj prioritet i den forebyggende indsats. Børn og unge under 18 år, der har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer som følge af stofmisbrug, kan med forældrenes samtykke modtage et tilbud om social behandling for misbruget. Børn og unge er desuden omfattet af Servicelovens tilbud specielt for denne aldersgruppe. 4

5 Individuel behandling Social behandling for stofmisbrug lægges til rette ud fra en helhedsvurdering af den enkelte stofmisbrugers situation, og behandlingen er derfor individuel. Førstegangssamtale og udredning Når en misbruger henvender sig til Helsingør Misbrugscenter, får vedkommende tilbudt en førstegangssamtale. Det kræver ingen visitation, og man kan ringe eller komme personligt i åbningstiden. Der er også mulighed for en anonym førstegangssamtale. Henvisning kan også ske via egen læge, kriminalforsorgen, sygehuset eller socialforvaltningen, men behandlingen bygger altid på frivillighed. Afhængigt af brugerens ønsker kan samtalen føre til, at brugeren får rådgivning og vejledning uden egentlig behandling. Men samtalen kan også være første skridt frem mod en egentlig behandlingsplan. Der vil altid blive taget udgangspunkt i brugerens egen forståelse af situationen og brugerens eget ønske om enten at fortsætte et liv med misbrug eller at komme ud af misbruget. Når brugeren er interesseret i at få et behandlingstilbud, foretages en grundig udredning af brugerens samlede situation sociale, fysiske og psykiske forhold og evt. behandlingsbehov. Førstegangssamtale og udredning danner grundlag for en behandlingsplan, som fastlægger det individuelle behandlingsforløb. Forløbet kan bestå af et eller flere af nedenstående tilbud, som kombineres efter den enkelte brugers behov. Førstegangssamtale og udredning ydes af et modtagelses- og visitationsteam med 3 behandlere og en psykolog. Ambulant behandling og dagbehandling Ambulant behandling er den mindst indgribende behandling. Den er mindre tidskrævende end dagbehandling og har form af korterevarende individuelle samtaler. Forløbet kan strække sig fra få rådgivende samtaler til et længere forløb af mere motiverende og støttende karakter. Generelt har samtalerne fokus på motivation, tilbagefaldsforebyggelse og støtte. Som udgangspunkt har den enkelte bruger én behandler, og det tilstræbes at undgå skift af behandler. Dagbehandling ydes af et dagbehandlingsteam og tilbydes samlet til alkohol- og stofmisbrugere. Dagbehandling består af flere ugentlige behandlingsaktiviteter enten individuelt eller i gruppe. Også dagbehandlingen har fokus på motivation, tilbagefaldsforebyggelse og støtte. Substitutionsbehandling og medicinsk behandling. Ved siden af den sociale behandling for stofmisbruget tilbyder Misbrugscentret substitutionsbehandling med buprenorphen eller metadon. Buprenorphen er jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om substitutionsbehandling, 1 valg. Ved siden af substitutionsbehandlingen kan der i særlige tilfælde tilbydes anden medicinsk 5

6 behandling. Det sker enten som led i en afgiftning eller som led i indsatsen for at nedbringe skadevirkningerne. Medicinen kan udleveres dagligt enten fra apotek eller fra Helsingør Misbrugscenters Medicinudlevering, der betjenes af sundhedspersonale fra Misbrugscentret. Misbrugscentret har tre lægekonsulenter, der tager stilling til den medicinske behandling, både for voksne og unge. Lægekonsulenterne kan også ordinere støttemedicin fx opstarte antidepressiv medicinsk behandling. Al anden medicinsk behandling sker hos brugerens egen læge. Tilbud til unge under 25 år Et særligt ungeteam med tre behandlere tilbyder førstegangssamtaler og ambulant behandling til unge under 25 år. Misbrugscentret anskuer de unges misbrug som udtryk for et trivselsproblem og lægger i behandlingen vægt på aktiviteter og gruppedannelse frem for udelukkende individuelle samtaler. Døgnbehandling Misbrugscentret råder over et budget til køb af døgnbehandling på eksterne døgninstitutioner. Visitation til døgnbehandling sker på grundlag af udredningen. Døgnbehandling er for stofmisbrugere, hvis samlede misbrugssituation er så belastet, at ambulant behandling eller dagbehandling vurderes ikke at være et tilstrækkeligt tilbud. Behandlingens mål er at opnå stoffrihed og at give misbrugeren redskaber til at stabilisere stoffriheden efterfølgende i et ambulant behandlingstilbud. Døgnbehandling foregår på godkendte døgninstitutioner, jf. oplysninger i Tilbudsportalen ( og varer oftest mellem seks og otte måneder. Gravide stofmisbrugere der er i døgnbehandling i henhold til serviceloven, skal ifølge lovbekendtgørelsen om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling, tilbydes at indgå en kontrakt om behandling for stofmisbrug med mulighed for tilbageholdelse. Under døgnopholdet fører Misbrugscentrets medarbejdere tilsyn med institutionen. Tilsynet fokuserer på, om institutionen lever op til de kvalitetskrav, som Misbrugscentret har opstillet. Efterbehandling og tilbagefaldsbehandling Efterbehandling er et tilbud, der ligger i umiddelbar forlængelse af dagbehandlingen og den eksterne døgnbehandling. Målgruppen er brugere, der er færdige med den primære behandling og er stabiliserede som stoffri, men som har brug for støtte til at fungere konstruktivt i samfundslivet. Hovedvægten ligger på social færdighedstræning. Hvis en bruger efter endt behandling falder tilbage i misbrug, iværksættes en tilbagefaldsbehandling. Valget af behandlingsform afhænger af en helhedsvurdering 6

7 af brugerens samlede situation. Behandlingen kan have form af et tilbud i en tilbagefaldsgruppe eller et individuelt tilrettelagt forløb. Pårørendetilbud Pårørende til misbrugere med bopæl i Helsingør Kommune, er altid velkomne til at henvende sig i Helsingør Misbrugscenter. Det kan også ske anonymt. Hvis man kender en misbruger, der er i behandling i Misbrugscentret, er man også velkommen til at henvende sig. Dog sætter personalets tavshedspligt nogle grænser for samtalen, fordi personalet kun kan oplyse og rådgive i generelle vendinger, medmindre misbrugeren har givet samtykke til mere. Pårørende kan ofte yde et meget positivt bidrag til en vellykket behandling. I andre tilfælde kan de pårørende have en form for medafhængighed, som hverken gavner misbrugeren eller de pårørende. Med den fornødne støtte kan de pårørende lære at forholde sig til tingene på en sådan måde, at den onde cirkel brydes. Misbrugscentret tilbyder individuelle pårørendesamtaler, med eller uden brugeren, og pårørendegrupper. Misbrugscentret tilbyder også rådgivning til forældre, der er bekymrede over deres unges brug af rusmidler. Misbrugscentret tager sammen med SSPK (det generelle samarbejde mellem Skole, Social, Politi, Kultur) initiativ til generelle forebyggende aktiviteter i forhold til de unge i kommunen. Misbrugscentret tilbyder sammen med Familiehuset og Lokalcentret i Helsingør Kommune gruppesamtaler til børn og unge, der har forældre med et misbrug. Misbrugscentret imødeser desuden et styrket samarbejde med kommunens øvrige tilbud til børn, unge, familier og voksne. Når misbrugeren har børn Enhver, der henvender sig til Misbrugscentret for at modtage stofmisbrugsbehandling, vil blive spurgt ud om sine familieforhold og dermed også om evt. børn under 18 år, både hjemmeboende børn og samværsbørn. Det sker som led i den udredning, der skal klarlægge den enkelte brugers situation forud for behandlingen. Det sker også for at leve op til den skærpede underretningspligt, som betyder, at personalet i stofmisbrugsbehandlingen er forpligtet til at underrette de kommunale myndigheder, når børn antages at have behov for særlig støtte. Forældre vil altid blive orienteret og inddraget, hvis Misbrugscentret vurderer, at der skal sendes en underretning til Familierådgivningen i Social- og Sundhedsforvaltningen. Misbrugscentret tilbyder i samarbejde med Familiehuset, familiebehandling. Visitationsprocedure På visitationsmøde træffes beslutning om iværksættelse af ambulant behandling, døgnbehandling og behandling i privat regi. 7

8 Indstilling varetages af den behandler, der har haft visitationssamtalen, og visitationsudvalget består af funktionslederen i Helsingør Kommunes socialpsykiatri, lederen af Helsingør Misbrugscenter samt funktionsleder for kommunens afdeling Voksen Psykiatri og Handicap i Social- og Sundhedsforvaltningen. Brugeren tilbydes at deltage i behandlingen af egen sag på visitationsmødet. Behandlingsgaranti Den lovpligtige garanti om iværksættelse af behandling inden for 14 dage efter første henvendelse opfyldes. Nogle gange tager udredningen dog længere tid end 14 dage. Hvis der fx er tale om et kompleks af afhængighed, psykisk sygdom og sociale problemer, kan samtaler med brugeren og indhentning af materiale og oplysninger om tidligere behandlingsforløb overskride fristen. I disse tilfælde udarbejdes en foreløbig behandlingsplan. Varigheden mellem henvendelse og igangsættelse af behandling indberettes løbende til Servicestyrelsen. Mulighed for frit valg Alle stofmisbrugere, der er visiteret til behandling, kan vælge mellem offentlige behandlingstilbud og godkendte private behandlingstilbud af samme karakter som det, der er visiteret til. Retten til at vælge selv kan dog begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Behandlingsplan Den behandling, der iværksættes inden 14 dage, sker på grundlag af en behandlingsplan, som styrer indsatsen for den enkelte bruger. Her fastsættes målsætning og behandlingsindsats. Samarbejde og koordinering med anden indsats beskrives i en opgave- og ansvarsfordeling. Der fastsættes opfølgningstermin i den enkelte plan, typisk første gang efter tre måneder. Brugeren har desuden mulighed for at få en handleplan, som godkendes af rådgiveren i Social- og Sundhedsforvaltningen. Den kan fx handle om forhold som familie, bolig, netværk, arbejde/uddannelse og økonomi. Brugerinddragelse Brugeren inddrages i videst muligt omfang på det individuelle plan. Brugerens egen forståelse af problematikken er styrende for behandlingen. Brugeren tilbydes deltagelse i visitationsmøde. Der er iværksat en brugerinddragelsesproces i Misbrugscentret. Egenbetaling Stofmisbrugsbehandling er gratis. Ved døgnbehandling betaler brugeren for kost og logi. Denne betaling kan variere, men aldrig overstige de faktiske udgifter. Egenbetalingen fastsættes af den enkelte brugers rådgiver i Social- og Sundhedsforvaltningen efter en konkret vurdering af den enkelte brugers økonomi. 8

9 Som udgangspunkt betales der ikke for logi, hvis brugeren samtidig skal betale for egen bolig. Forsørgelsesgrundlag og opholdsbetaling fastsættes, inden opholdet begyndes, og indarbejdes i den samlede behandlingsplan. Sagsbehandling og klageadgang Klage Klager over afgørelser truffet af Helsingør Misbrugscenter kan efter den sociale lovgivning indbringes for Det Sociale Nævn. Det kan fx dreje sig om helt eller delvis afslag på en behandling, afbrydelse af behandling, overskridelse af behandlingsgaranti eller fastsættelse af egenbetaling. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen stiles til: Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Hovedstaden Klagen rettes til: Helsingør Misbrugscenter Kongevejen 4B 3000 Helsingør Klager over det generelle serviceniveau, fx hvilke tilbud og pladser, der er til rådighed, og taksterne for disse, skal sendes til Helsingør Kommunes Social- og Sundhedsudvalg. Sagsbehandling af klage Inden en klage behandles i Det Sociale Nævn vurderer den myndighed, som har truffet afgørelsen, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Det Sociale Nævn. Hvis klageren fuldt ud får medhold i klagen, sendes en ny afgørelse inden 4 uger. Hvis klageren kun delvist får medhold i klagen, skal klageren inden 4 uger meddele, om klagen fastholdes. I så fald sendes klagen til Det Sociale Nævn (eller anden ankeinstans). Hvis klagen ikke kan behandles inden 4 uger på grund af, at der skal skaffes yderligere oplysninger, vurderinger og lignende, får klageren besked herom, og om hvornår genvurderingen kan forventes afsluttet. Hvis det vurderes, at afgørelsen ikke skal ændres, sendes genvurderingen med begrundelse til Det Sociale Nævn (eller anden ankeinstans). Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Behandlingsarbejdet varetages først og fremmest af socialrådgivere, socialpædagoger og psykologer, som arbejder i flg. teams: Et visitationsteam, et dagbehandlingsteam og et ungeteam. Der er desuden et sundhedsteam og tre lægekonsulenter. Endelig er der et receptionsteam med to administrative medarbejdere. Alle medarbejderes indsats retter sig både mod alkohol- og stofmisbrugere. Den samlede normering er 17,80 medarbejdere. Centret er opbygget med den nuværende medarbejderstab siden Helsingør Kommunes overtagelse pr

10 Medarbejderne bliver løbende opkvalificeret via deltagelse i relevant efteruddannelse og anden form for intern og ekstern kompetenceudvikling. Overvågning og registrering af indsatsen (monitorering) Journaler, behandlingsplaner og handleplaner registreres i journalsystemet Bo-sted. Derudover indberettes til Sundhedsstyrelsen og Servicestyrelsen i h.t. lovgivningen. Dokumentation og effektmåling betragtes som en vigtig del af arbejdet i Helsingør Misbrugscenter. Fremtidig indsats Sundhedsmæssig screening og iværksættelse af forebyggende og behandlingsmæssige tiltag for de mest udsatte brugere Løbende kompetenceudvikling af personalegruppen Indførelse af dokumentation og effektmåling der følger nationale normer og retningslinjer Praktiske oplysninger Adresse: Kongevejen 4B, 3000 Helsingør Telefon: Åbningstider for personlig henvendelse: mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9,30 12,00 + mandag og torsdag kl. 15,00 17,30 (onsdag lukket) Medicinudlevering alle dage Åbningstider for telefonisk henvendelse: mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9,30 12,00 + torsdag kl. 15,00 17,30 (onsdag lukket) 10

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Indledning: Baggrund for udarbejdelsen af kvalitetsstandarden Kommunalbestyrelsen skal efter

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord / Ydelseskatalog Misbrugscenter Mariagerfjord Indholdsfortegnelse Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord.................................................... 3 Misbrugscentrets baggrund....................................................................................

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. 2014 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune

KVALITETSSTANDARD. 2014 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune 2014 Endelig udgave 1. 2. 2 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug 1. Lovgrundlag: 101...2 2. Målgruppen...2 3. Den overordnede målsætning for indsatsen i Odense Kommune...3 Målsætninger der er retningsanvisende

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010001 CHK/SR 13. september

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune. 2. udgave - November 2010

KVALITETSSTANDARD. For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune. 2. udgave - November 2010 20102011 2. udgave - November 2010 2 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15/6 2006.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. 2015 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune

KVALITETSSTANDARD. 2015 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune KVALITETSSTANDARD 2015 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune BEKENDTGØRELSE OM KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING FOR STOFMISBRUG EFTER 101 I LOV OM SOCIAL SERVICE. Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere