Drifts- og Vedligeholdelsesanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drifts- og Vedligeholdelsesanvisning"

Transkript

1 DK ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Drifts- og Vedligeholdelsesanvisning Rulletrappe-Rensningsautomat ROTOMAC 300 ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Farnham Drive - Caversham Park - Reading RG4 6NY - UNITED KINGDOM T +44 (0) F +44 (0) E:

2 Fremstiller: ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Rosemor House, Farnham Drive Caversham Park Reading RG4 6NY, UK Stand 1 Maj, 2002 Ændringer forbeholdt Denne drifts- og vedligeholdelsesanvisning er kun bestemt til betjeningspersonaletdrifts- og Vedligeholdelsesanvis-ning! Forbemærkning Sikkerhed og pålidelighed er forudsætningen for at De er glad for rulletrapperensningsautomaten ROTOMAC 300 (Alta 20) i lang tid. For at opnå disse forudsætninger, kræves kendskab til maskinens omgang, dens vedligeholdelse og pleje. Derfor burde brugeren inden rensningsautomatens første brug instrueres og indarbejdes af en fagmand fra ROSEMOR INTERNATIONAL LTD. Foreliggende drifts- og vedligeholdelsesvejledning hjælper brugeren yderligere ved at få kendskab til maskinen, som er nødvendigt for rensningsautomatens sagkyndig og sikker brug. I uforventet tilfælde, at der ved rensningsautomaten skulle forekomme en teknisk fejl, bør den nærmeste kundeservice informeres.

3 Sikkerhedshenvis-ninger Indholdsfortegnelse Side 1 Sikkerhedshenvis-ninger Førbemærkninger Driftspligter Bestemningsmæssig brug Hvem må betjene maskinen? Ombyggelse og forandringer af maskinen Generelle sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger for netdrevede maskiner Oplysninger til advarselshenvisningerne Henvisningsskilte og mærkater Produktindståelse Emissioner Farekilder Adfærd i nødstilfælde Beskrivelse Tekniske data Liste over referencetal Byggedelernes position Betjening / Drift Før idriftsættelse Børster monteres Påhældning af ferskvand Lokal forberedelse Lokale sikkerhedsforanstaltninger Forarbejder Forarbejdningshenvisninger Regulering af trinniveau Valg af rensningsprogrammet Program 1: Første rensning og grundrensning Program 2: Vedligeholdelsesrensning Rulletrappens rensning Efterrensning Påhældning af ferksvand Tømning af spildevandtanken Rensningsprocessens afslutning Transportvognens anvendelse Forberedelser til transport Transportvognens brug til eftersyn Eftersyn / Pfleje Forebyggende foranstaltninger ved maskinens rensning og eftersynsarbejder Daglig pleje Ugentlig pleje Eftersyn efter 30 driftstimer Eftersyn efter 100 driftstimer Årlig eftersyn Kædens efterspænding Rensning og udskiftning af ferskvanddysen Fejlsøgning og fejlrettelse Bilag ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 3

4 Sikkerhedshenvis-ninger 1.1 Førbemærkninger 1 Sikkerhedshenvisninger Rulletrappe-rensningsautomaten Rulletrappe- Rensningsautomat ROTOMAC 300 er bygget efter teknikkens nutidige stand og tilsvarende de gældende forskrifter. Alligevel kan der gå uundgåelige restfarer for personer og ting ud fra denne maskine. Derfor skal enhver person, som arbejder med denne maskine, læse driftsanvisningen meget omhyggeligt og især tage hensyn til sikkerhedshenvisningerne. Denne driftsanvisning skal blive ved maskinen til brugerens brug. Enhver bruger skal undervises i maskinens brug. 1.2 Driftspligter Med hensyn til EU-arbejdsmaterialebenyttelsesdirektiv 89/655/EWG Art. 6(1) og 7 ligesom EU- Grundlags-direktiv 89/391/EWG Art. 1(1) og Art. 6(1) er driftsfirmaet forpligtet til undervisning og især til sikkerhedsundervisning af de personer, som skal beordres med montage, drift, vedligeholdelse, reparation eller demontage af denne maskine. Desuden er driftsfirmaet med hensyn til EUarbejdsmaterialebenyttelses-direktiv 89/655/EWG Art. 4a forpligtet til at kontrollere maskinen før idriftsættelse, efter reparationer og efter fejlfunktioner. 1.3 Bestemningsmæssig brug Rulletrappe-rensningsautomaten Rulletrappe- Rensningsautomat ROTOMAC 300 er udelukkende bestemt til grund- og vedligeholdelsesrensninger af indre og ydre rulletrapper. Enhver yderlig brug gælder som ikke bestemningsmæssigt. For herfra resulterende beskadigelser tager fremstilleren intet ansvar; alene brugeren tager risikoen herfor. Til bestemningsmæssig brug hører også overholdelsen af de fra fremstilleren foreskrevede drifts-, eftersyn- og vedligeholdelsbetingelser. Maskinen er ikke beskyttet mod eksplosioner. Maskinen må ikke bruges til rensning af offentlige veje. 1.4 Hvem må betjene maskinen? Maskinen må kun bruges af de pesoner, som er blevet undervist i dens anvendelse og som udtrykkeligt er blevet beordret til at bruge maskinen. Disse personer burde mindst være 18 år gammel. Derhenhørende forskrifter for forebyggelser mod ulykker ligesom die øvrige generell tilkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmediciniske- og trafikregler bør overholdes. Montage, eftermontage, eftersyn og vedligeholdelse kræver særligt kendskab og må kun foretages af uddannet fagpersonale. 1.5 Til brugerens sikkerhed Strømforsyningens stik må aldrig tages fat med våde hænder. Når maskinen tages fra strømforsyningsnettet må der kun trækkes ved selve stikken og ikke ved strømledningen. Reparationer og andre indgreb må kun gøres af elektrofagmænd. Når et arbejde ved åben maskin under spænding er uundgåeligt, må dette kun udføres af elektrofagmænd, som har kendskab til de dermed forbundede farer hhv. derhenhørende hensigtsmæssige forskrifter (VDE0100). Ved arbejder under spænding må kun udtrykkeligt tilladt værktøj benyttes. Rulletrappe-rensningsautomaten Rulletrappe-Rensningsautomat ROTOMAC 300 er ikke egnet til at suge helbredsfarligt støv. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 4

5 1.6 Ombyggelse og forandringer af maskinen Af sikkerhedsgrunde må der ikke foretages forandringer af maskinen. Egenmægtige forandringer af maskinen udelukker, at fremstilleren tager ansvar for derfra resulterende beskadigelser. Originaldeler og -tilbehør er specielt konciperet til denne maskine. Deler og udstyr af andre fremstillere er ikke kontrolleret af os og de er derfor heller ikke frigivet. Deres montage kan tage indflydelse på sikkerheden og maskinens upåklagelige funktion. For beskadigelser, som opstår på grund af, at deler eller udstyr, som ikke er originale, er blevet brugt, er det udelukket, at ROSEMOR INTERNATIONAL LTD tager ansvar for disse beskadigelser. 1.7 Generelle sikkerhedshenvisninger Maskinen skal, hvis ikke den bliver brugt, låses ind og nøglen skal tages fra.. Hvis ikke det er muligt, at maskinen bliver låst inde, bør andre egnede foranstaltninger finde sted, for at forhindre ulovlig brug af maskinen. Maskinens elektriske ligesom maskinens mekaniske sikkerhedsindretninger må ikke forandres eller sættes ud af kraft. Under arbejde med maskinen bør tages hensyn til trediemand, især til børn. Maskinen må kun transporteres i elevatorer, hvilkes bæreevne er tilstrækkelige for maskinen. Sikkerhedshenvis-ninger reparationsværksted, som fremstilleren nævner, fordi specialværktøj er nødvendigt. 1.9 Oplysninger til advarselshenvisningerne De i driftsanvisningen brugte advarselshenvisninger tjener til at fremhæve eventuelle farekilder ved rulletrapperensningsautomaten Rulletrappe- Rensningsautomat ROTOMAC 300. I denne driftsanvisning bruges følgende symboler: Betegner en muligvis farlig situation på grund af berørelse af strøm- førende deler. Ved ignorering af denne henvisning kan man dø eller blive hårdt såret. Betegner en muligvis farlig situation. Ved ignorering af denne henvisning kan man blive hårdt såret. Betegner særlige informationer over den optimale indsats eller over en nemmere betjening af maskinen. 1.8 Sikkerhedshenvisninger for netdrevede maskiner Der bør tages hensyn til, at nettilslutningen ikke beskadiges på grund af knusning, rivning, gnidning, overkørsel eller lignende. Nettilslutningsledningen bør kontrolleres regelmæssigt på beskadigelser, blanke steder, smeltede sted-er osv.. Maskinen må ikke bruges, når nettil-slutningsledningens tilstand ikke er upåklageligt. Før pleje- og eftersynsarbejder ved maskinen eller ved udskiftning af tilbehør bør netstikken altid trækkes fra. Ved udskiftning af deler, som f.eks. børste, nettilslutningsledninger, stik osv., skal de tekniske data fra fremstilleren overholdes, hhv. bruges orignaldeler, da der ellers kan være indflydelse pä maskinens sikkerhed. Ved beskadigelse af tilslutningsledningen må den kun udskiftes af et ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 5

6 1.10 Henvisningsskilte og mærkater Påskrifter, henvisnigsningsskilte og mærkater må ikke fjernes! Beskadigede eller ikke læsbare henvisningsskilte og mærkater skal udskiftes med det samme! 1.13 Farekilder Sikkerhedshenvis-ninger Hvis brugeren vil fjerne sig fra maskinen på rulletrappen, er det nødvendigt, at han sænker maskinen, dvs. at maskinen skal positioneres på glidelisterne. I denne nedsænket position skal maskinen transporteres med rulletrappen til den nederste ende af rulletrappen Produktindståelse Driftsfirmaet bliver udtrykkeligt henvist på, at maskinen udelukkende må bruges til bestemningsmæssigt indsats. I givet fald, at maskinen ikke bliver brugt bestemningsmæssigt, sker dette i driftsfirmaets eneansvar. I dette tilfælde bortfalder ethvert ansvar fra ROSEMOR INTERNATIONAL LTD side Emissioner Maskinens A-vurderte äkvivalente lydtryksniveau er ved 78 ± 2 db (A). Maskinen må ikke stå på rulletrappen uden opsyn og heller ikke usikret. De respektive gældende sikkerhedshenvisninger og anordninger for rulletrapperne, som skal bearbejdes, skal i hvert tilfælde tages hensyn til Adfærd i nødstilfælde Maskinen bør nedsænkes, nøgleknappen justeres på "0" og nøglen trækkes fra. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 6

7 2 Beskrivelse 2 Beskrivelse 2.1 Tekniske data Arbejdsbredde: Niveauhøjde min.: Niveauhøjde max.: Grundrensning per trin: Vedligeholdelsesrensning per trin: Afsugning luftmængde max: Undertryk: 520 mm 185 mm 235 mm 90 s (2x) 60 s (2x) 162 m³ / h 300 mbar Strømart / Frekvens: Vekselstrøm 50 Hz Mærkespænding: Mærkekapacitetsoptagelse: 230 V 1900 W Kapaciteter: Børstemotor 750 W Sugmotor Koblingsdrivmeka-nisme Pumpe 1500 W 250 W (per drivmekanisme) 40 W Børsteantal: 6 Indhold ferskvandtank: Indhold spildevandtank: 15 l 15 l Dimensioner: Længde 1350 mm Bredde Højde 536 mm 1250 mm Arbejdsvægt (inkl. fyldt ferskvandtank og netledning): Støjniveau: 170 kg 78 ± 2 db (A) ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 7

8 2 Beskrivelse 2.2 Liste over referencetal 1 Låg spildevandtank 2 Spildevandtank 3 Driftstimetæller 4 Betjeningsfelt 5 Sugaggregat OFF/ON 6 Maskinen NEDSÆNKES 7 Maskinen HÆVES 8 Børster Tippdrift 9 STOP-knap 10 Nøgleknap 11 Pumpe Tippdrift 12 Automatik ON 13 Vognstang 14 Apparatstikkontakt 15 Apparatstik 16 Glidholder / Niveauregulering 17 Netstik 18 Hejsespindel 19 Bremse 20 Sikkerhedsstøtte / Niveauregulering 21 Afsugningskar 22 Tætningsliste 23 Afstrygerbørste 24 Børste 25 Låg børsteudskiftningsåbning 26 Styreskinne 27 Børsteudskiftningsåbning 28 Glidliste 29 Kobling ferskvandslange 30 Ferskvandtank 31 Håndtag 32 Ferskvandtanklåg 33 Afdækning 34 Kæde 35 Kædehjul 36 Kædespænder 37 Spraydyse 38 Sugeaggregat 39 Filter 40 Opsamlingsbeholder 41 Kugle 42 Trykfjeder 43 Spraydyse 44 Omløbermøtrik 45 Aflukningsrist 46 Stikaksel Tallene 34 til 37 og 41 til 44 se tegningtegning 24 på side 22, Tallene 38 til 40 se tegningtegning 23 på side 21, Tallene 45 se tegningtegning 16 på side 17. Tallene 46 se Tegning 17 på side 18. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 8

9 2 Beskrivelse 2.3 Byggedelernes position Tegning 1: Byggedelernes position Tegning 2: Betjeningsfelt ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 9

10 3 Betjening / Drift 3.1 Før idriftsættelse Ved enhver idriftsættelse bør tages hensyn til de lokale sikkerhedsbestemmelser ligesom sikkerhedshenvisninger Rulletrappen skal sammen med rulletrappens driftsfirma bedømmes og driftsfirmaet skal gøres opmærksom på farveforandringer, lakpletter, som er opstået på grund af reparationer eller udbedringer, osv Børster monteres Når der endnu ikke er børster (24) i styreskinnerne (26) skal låget (25) af børsteudskiftningsåbningen (27) i den venstre sidevæg åbnes (se tegningtegning 3: Børstemontage). Børster af samme art (børstehårlængde, hårdhed osv.) skulle muligst ikke monteres direkte bagved hinanden, for at undgå ubalance og for at opnå et optimalt rensningsresultat! 3 Betjening / Drift For at udelukke, at børsten sætter sig i gang på grund af en tilfældig berørelse af trykknappen, reagerer den først 1 sekund efter betjeningen! Nøgleknappen (10) justeres på "0". Børster (24) skubbes helt ind i den højre sidevæg. Nøgleknappen (10) justeres på "1". Den næste skinne bevæges fuldstændigt i børsteudskiftninsåbningen (27) (Trykknap (8) børste tippdrift). Nøgleknappen (10) justeres på "0". Denne proces gentages så mange gange, indtil alle børster er blevet skubbet ind. Derefter skrues låget (24) til igen. Original sorma-børster burde bruges, fordi de er blevet prøvet i størrelse og form og de er passende for rulletrapperne! Et børstesæt består af børster med forskellige lange børstehårlængder, børstehår og børstematerialer Tegning 3: Børstemontage Bagefter skal efterfølgende proces overholdes: Netkabel stikkes til. Nøgleknappen (10) justeres på "1". Maskinen løftes (trykknap (7) på manøvretavlen (4)). Skinne i børstudskiftningsåbningen (27) bevæges (Trykknap (8) børste tippdrift) Tegning 4: Betjeningsfelt ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 10

11 3 Betjening / Drift 3.3 Påhældning af ferskvand (se Tegning 5 på side 11) Kobblingen (29) låses op og skilles fra ferskvandtanken (30). Ferskvandtanken trækkes frem på vognstangen (13) og tages ud af maskinen. Låget (32) tages fra og max. 15 liter (anbefalet: 10 liter) ferskvand hældes på Rensningsmidlet sormescal burde bruges i anbefalet blandingsforhold (se brugsanvisning sormescal). Ved enhver påhældning af ferskvantanken, burde spildevandtanken (2) kontrolleres og eventuelt tømmes. Se hertil kapitel 3.14 Tømning af spildevandtanken på side Tømning af spildevandtanken Tegning 6: Tætningsliste reguleres 3.4 Lokal forberedelse Rensningstiden skal afstemmes med vedligeholdelsespersonale for rulletrappen (eventuel driftselektriker). I givet fald skal sikkerhedsobmanden yderligere informeres. Rulletrappen skal tages ud af drift af fagpersonale og sikres mod ulovlig idriftsættelse! Rulletrappenøglen skal tages fra! Tegning 5: Påhældning af ferskvand Udsugningskarrets (21) position kontrolleres. Se hertil Tegning 6: Tætningsliste reguleres; tætningslisten skal stå mm frem over kanten af sidevæggen. Brugeren skal stikke maskinens nettilslutning til eller en egnet stikkontakt skal vises ham. Yderligere skal brugeren undervises i den manuelle rulletrappestyring eller også være sikker på, at en person, der har kendskab til rulletrappens betjening, er i umiddelbar nærhed til et hvert tidspunkt. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 11

12 3 Betjening / Drift 3.5 Lokale sikkerhedsforanstaltninger Tilgangen til rulletrappens øverste og nederste ende skal afspærres ved hjælp af sikkerhedsforanstaltninger mod uberettigede personer (f.eks.. rød-hvide afspærringskæder). Maskinen, transportvognen og, hvis forhåndenværende, tilbehørsvognen, skal stilles forneden i det afspærrede jævne område foran rulletrappen, for at beskytte dem mod ulovlig brug. 3.6 Forarbejder Fremmedlegemer, som f.eks. cigaretteæsker, dåser osv. skal i hvert fald fjernes før arbejdet med maskinen! Fastklemmte deler som f.eks. små sten, glassplint og andet, tager enorm indflydelse på rensningens succes. Derfor skal man være opmærksom på, at disse deler fjernes i forvejen. Hertil egnet er især sormahåndrensningstilbehør. Vær opmærksom på at sprayen fordeles jævnligt over hele arbejdsbredden. Hårde, meget tykke skorpdannelser skal fjernes med fejekosten efter at være forbehandlet med spray. Slitage ved trappetrin, ætsninger eller materialefejl osv. kan ikke udlignes. 3.8 Maskinen positioneres på rulletrappen Maskinen køres på rulletrappen med udkørte løftespindler (18) og ved hjælp af autoriseret fagpersonale for rulletrapper køres maskinen på det første komplet udkørte trin (Tegning 7: Sætte maskinen på). Derefter standses rulletrappen. Rulletrappen tages ud af drift af fagpersonale og den beskyttes mod ulovlig idriftsættelse! Rulletrappenøglen trækkes fra! Fastklemmte forureninger fjernes af rillerne og børstes eller fejes med fejekosten. Sorma-Håndrensningstilbehøret må ikke blive liggende på rulletrappen, så at det ikke kan trækkes ind i maskinen! 3.7 Forarbejdningshenvisninger På grund af det brugte rensningsmiddel opstår der fare for, at rulletrappen er glat! Tegning 7: Sætte maskinen på Derfor skal der bæres skridsikre sko under arbejdet! Forsprayning af vaskflotte (blandingsforhold: 1:6) - rensningsmiddel burde sormescal bruges - med trykspraykanden. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 12

13 3 Betjening / Drift 3.9 Regulering af trinniveau Der er styrtefare, når glidestøtterne (16) og sikkerhedsstøtterne (20) ikker er reguleret korrekte på trinniveauet af rulletrappen, som skal renses. At starte rensningsprocessen er kun muligt, når understellet er kørt ind, således at løftespindlernes (18) endestopkontakter bliver udløst! Maskinen køres på det første fuldstændigt udkørte trin. Maskinen stilles på den højre side af rulletrappen. Maskinen sænkes og skubbes så vidt som muligt frem på trinfladen. Den venstre glidstøttes (16) klemme løsnes (16) (se Tegning 8: Regulering af trinniveauet.) og glidstøtten køres ind eller ud, indtil maskinen står vandret med den venstre glideskinne (27) på trinfladen, derefter fasttrækkes den venstre glidstøttes klemme. Sikkerhedstøtten (20) på den venstre side af maskinen reguleres på samme måde. Maskinen stilles på den venstre side af rulletrappen, den sænkes og skubbes så vidt som muligt frem på trinfladen Tegning 8: Regulering af trinniveauet. Glidstøtten (16) og sikkerhedsstøtten (20) på den højre side reguleres på samme måde, som er beskrevet foroven. Det skal kontrolleres, om maskinen står jævn på begge glidlister og alle fire støtter og at hjulene har en afstand på ca. 2 mm til trinet! Hvis ikke det er tilfældet, skal justeringen gentages! Når glidstøtterne (16) er reguleret forkerte, er brugeren tvunget til at bruge meget mere kraft! Starte rensningen. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 13

14 3 Betjening / Drift 3.10 Valg af rensningsprogrammet (se Tegning 9: Betjeningsfelt) Program 1: Første rensning og grundrensning (Varighed af en arbejdstakt 90 sekunder; spraymængde 2 x 160 ml) Nøgleknappen (10) justeres på "1". Lysdioden i AUTOSTART-knappen (12) blinker 1 gang. AUTOSTART-knappen (12) trykkes Program 2: Vedligeholdelsesrensning (Varighed af en arbejdstakt 60 sekunder; spraymængde 2 x 100 ml) Nøgleknappen (10) justeres på "1". STOP-Taste (9) trykkes og holdes fast. Ved nedtrykt STOP-knap AUTOSTARTtrykkes knappen (12). Lysdioden i AUTOSTART-knappen (12) blinker 2 gange. Tegning 9: Betjeningsfelt Maskinen har 2 rensningsprogrammer, som er blevet prøvet og optimeret af Fa. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD. Der opnås den største rensningsydelse med den mindste vandhældning. Stille om fra program 2 på program 1 under rensningsprocessen. Samme proces som ved program 2, men lysdioden i AUTOSTART-knappen (12) blinker kun en gang. Stille om fra program 1 på program 2 under rensningsprocessen. Samme proces som ved program 2, men lysdioden i AUTOSTART-knappen (12) blinker to gange. Justeres nøgleknappen på "0" eller hvis maskinen tages fra strømforsyningsnettet på anden måde, indstiller maskinen sig tilbage igen, som den er blevet indstillet i forvejen fra værket (program 1). ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 14

15 3.11 Rulletrappens rensning For at opnå den optimale befugtning af børsterne, skal det første trin ved begyndelsen af rensningsprocessen renses to gange. Ved stærk solskin eller høje omgivelsestemperaturer skulle der kun kommes spray på 3-4 trin af rulletrappen, da rensningsvæsken hurtigt bliver tør på varme trin. Efter at maskinen er blevet positioneret ved rulletrappens venstre side af rulletrappen og blevet skubbet på rulletrappens trinflade, således at hjulene stopper (se tegning 7Tegning 7: Sætte maskinen på), sænkes den (Tegning 10: Maskinen sænkes) og skubbes på glidskinnerne (28) til tætningslisternes anslag (22) ind i rulltrappen (Tegning 11: Maskinen positioneres). 3 Betjening / Drift Nu kan det i forvejen valgte program startes. Efter rensningsprocessen løftes maskinen (Tegning 12: Maskinen løftes). Når maskinen løftes, tag venligst hensyn til, at glidskinnerne ikke bliver hængende ved rulletrappens indre vægge. Tegning 12: Maskinen løftes Tegning 10: Maskinen sænkes Derefter bliver maskinen skubbet så langt frem på det næste trin, at hjulene stopper (Tegning 7: Sætte maskinen på) og sænket igen. Nu kan maskinen skubbes på glidskinnerne i den nye arbejdsposition (Tegning 11: Maskinen positioneres). Ved at gentage de foroven beskrevede arbejdsmåder, renses rulletrappen fuldstændigt fra det nederste til det øverste udkørte trin. Det er nødvendigt, at netkablet bliver trukket fra og rullet op, før rulletrappen forlades, for at undgå uheld! Derefter bliver den slukkede og synket maskine kørt ned med rulletrappen til det nederste udkørte trins postion. Tegning 11: Maskinen positioneres ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 15

16 3 Betjening / Drift Efter at kablet er blevet stukket ind igen, kan foroven beskrevet proces startes forny og rulletrappen kan igen renses til det fuldstændigt udkørte øverste trin. Efter at maskinen er blevet kørt lidt mere end to gange fra det nederste til det øverste fuldstændigt udkørte trin er en side af rulletrappen blevet renset. Nu skal maskinen sættes om fra den venstre side til den højre side (Tegning 13: Maskinen sættes om) Påhældning af ferksvand Brugeren burde regelmæssigt kontrollere ferskvandtilførelsen (29) ved antidugslangen, om der endnu efterløber rensningsflotte. Skulle der opstå blær eller skulle ingen væske ses, er ferskvandtanken tom og skal opfyldes. Maskinen skal blive stående i nedsænket tilstand på rulletrappen og ifølge anvisningerne i kapitel 3.3 fyldes ferskvand med rensningsmiddel på. Ved påfyldningen af ferskvandtanken er det nødvendigt, at spildevandtanken bliver tømt! 3.14 Tømning af spildevandtanken (se Tegning 14: Spildevandtanken tages fra Tegning 15: Spildevandtanken sættes ind) Nøgleknappen (10) justeres på "0". Spildevandtanken (2) trækkes frem og sættes ned på vognstangen (13). Tanklåg (1) med sugeslanger tages fra og hænger ned ved siden. Tanken gribes ved bæretrugene og spildevandet fjernes miljøvenligt. Tegning 13: Maskinen sættes om Derefter kan resningsprocessen for den højre side startes og gennemføres som beskrevet ovenfor Efterrensning I udførlige brugstests blev håndrensningstilbehør udviklet af ROSEMOR INTERNATIONAL LTD. Med dette tilbehør kan efterrensningen, som somme tider er nødvendigt på grund af stærke forureninger ved randen eller overgangsområdet mellem to trin, udføres meget komfortabel. Til gennemførelsen af små efterrensninger er ROSEMOR INTERNATIONAL LTD håndrensningstilbehør særdeles godt egnet. Ved fjerningen af spildevandet bør tages hensyn til de gældende spildevandbestemmelser! Spildevandtanken (2) sættes på vognstangen (13) og indskubningsfladen. Tanklåget (1) sættes på. Tanken (2) skubbes ind og dens position kontrolleres. Nøgleknappen (10) justeres på "1". Sugemekanismen startes med START/STOP-knappen (5). Tanklågets position skal kontrolleres! Sugemekanismen slukkes med START/STOP-knappen (5). Nu kan arbejdet fortsættes. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 16

17 3 Betjening / Drift 3.15 Rensningsprocessens afslutning 1 2 Maskinen køres med rulletrappen på det nederste fuldstændigt udkørte trin, som beskrevet i kapitel Derefter løftes maskinen med løftespindeldrevene (18). Ved nedkørende rulletrappe køres der ud af trappen forneden, derved: Ved overkørsel af afslutningsristet (45), er det nødvendigt at bagakslen samt bremsen (19) løftes, for at undgå at blive hængende især ved rulletrappens afslutningsrist. 13 Tegning 14: Spildevandtanken tages fra Maskinen tages op med transportvognen (Tegning 17) (se kapitel 3.16 Transportvognens anvendelse) og tages til depotpladsen. Tegning 15: Spildevandtanken sættes ind Tegning 16: Udkørsel af rulletrappen ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 17

18 3.16 Transportvognens anvendelse 3 Betjening / Drift Inden understellet bliver trukket ind, er det nødvendigt, at transportvognens ruller bliver fastsat med bremserne! Efter at stikakslen (46) er blevet stukket gennem og sikret (46) kan understellet trækkes ind og således kan maskinen sættes på transportvognen. Stikakslen (46) skal sikres ved hjælp af den medleverede permanente splint mod slipning! Tegning 17: Transportvogn 46 På grund af transportvognens styreruller kan maskinen styres nemt (se Bild 19: Maskine i transportposition) Forberedelser til transport Til transporten bliver maskinen efter stikakslens fjernelse (46) fra transportvognen kørt ind i transportvognen, vognstangen først (se Tegning 18: Indkørsel i transportposition). Bild 19: Maskine i transportposition Tegning 18: Indkørsel i transportposition ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 18

19 Transportvognens brug til eftersyn Til eftersyn bliver maskinen efter stikakslens (46) fjernelse fra transportvognen med vognstangen bagerst, kørt ind i transportvognen (se tegning 20: Indkørsel i eftersynsposition). 3 Betjening / Drift Efter stikakslens (46) gennemstikning og sikringen kan understellet halvvejs indtrækkes og så kan transportvognen justeres i eftersynsposition. Stikakslen (46) skal sikres med den permanente splint mod slipning! Således kan eftersyns- og rensningsarbejder gennemføres komfortabel og hurtigt. (se Tegning 21: Maskine i eftersynsposition). Tegning 20: Indkørsel i eftersynsposition Før indtrækningen af understellet, er det nødvendigt, at transportvognens ruller fastsættes med bremserne! Tegning 21: Maskine i eftersynsposition ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 19

20 4 Eftersyn / Pfleje 4 Eftersyn / Pfleje 4.1 Forebyggende foranstaltninger ved maskinens rensning og eftersynsarbejder Før eftersyns- og rensningsarbejder skal maskinen tages fra strømforsyningsnettet, idet hovedkontakten justeres på "0 og netstikken trækkes fra. Således kan der undgås uheld på grund af elektrisk spænding og bevægelige deler. Ved maskinens rensning og eftersyn, ved udskiftning af deler eller ved ombygning med hensyn til en anden arbejdsfunktion skal der sørges for, at maskinen ikke ufrivilligt kan starte, rulle væk eller vælte og at ingen deler kan falde ned eller klappe i. Hvis der skulle være spørgsmål eller tvivl med hensyn til sikkerheden, så skal brugeren informere sig hos fremstilleren eller salgspartneren før maskinens indsats. Tegning 22: Udsugningskar / Tætningsliste 4.4 Eftersyn efter 30 driftstimer 4.2 Daglig pleje Netkablet skal kontrolleres på beskadigelser. Spildevantanken (2) skal altid tømmes efter brug og skylles med vand (jævnfør kapitel 3.14 ). Børster (24) skal kontrolleres (jævnfør kapitel 3.2 ) og renses. Sugningskarret (21) skal skylles. Ristbørsten (23) renses. 4.3 Ugentlig pleje Rensning og let smøring af de udkørte løftespindler (18). Udsugningsslanger skal kontrolleres på tæthed. Tætningsliste (22) skal kontrolleres, i givet fald fornyes (Tegning 22: Udsugningskar / Tætningsliste). Eftersynsarbejder må kun foretages af uddannet personale. Kæder (34) skal kontrolleres på spænding og hvis nødvendigt, spændes med kædespænder (36) (se kapitel 4.7 Kædens efterspænding og Tegning 24: Kædedrev / Spaydyser på side 22). Kæder (34) renses og kommes kædespray på (15). Spraydyser (37) skal kontrolleres, i givet fald renses. Glidskinner (28) til højre og til venstre skal kontrolleres. Ved slitage skal de fornyes (Tegning 22: Udsugningskar / Tætningsliste). Trinniveaureguleringsmekanismens glidelementer (16 og 19) skal kontrolleres. Ved slitage skal de fornyes. Tætningslisten (22) skal kontrolleres, i givet fald skal de fornyes (Tegning 22: Udsugningskar / Tætningsliste). Opsamlingsbeholder (40) under sugaggregatet (38) skal renses, filteren (39) skal skylles eller fornyes (Tegning 23: på side 21). ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 20

21 4 Eftersyn / Pfleje Tegning 23: Opsamlingsbeholder 4.5 Eftersyn efter 100 driftstimer Wartungsarbeiten nur durch geschultes Personal ausführen lassen. Eftersynsarbejder må kun gennemføres af uddannet personale. Alle eftersynsarbejder som efter 30 driftstimer, derudover skal kædene (34) og kædehjulene (35) kontrolleres på slitage og i givet fald fornyes (se Tegning 24: Kædedrev / Spaydyser). Efter 100 timer skal børsterne (24) demonteres og kontrolleres (Tegning 3: Børstemontage på side 10). Hvis nødvendigt, bør nye sorma-børster indsættes. Udsugningskar (21) og ristbørste (23) demonteres og skylles (Tegning 22: Udsugningskar / Tætningsliste). Alle elektriske byggedeler skal kontrolleres. 4.6 Årlig eftersyn En elektrisk drevet maskine skal i overensstemmelse med VDE-702 eller sammenlignelige internationale forskrifter kontrolleres hvert år. Dette kontrollarbejde skulle gennemføres af en service-tekniker, som er blevet uddannet fra ROSEMOR INTERNATIONAL LTD! ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 21

22 4 Eftersyn / Pfleje 4.7 Kædens efterspænding (se Tegning 24: Kædedrev / Spaydyser) Kæderne skal være spændt på den måde, at de kan løftes manuelt respektivt i midten mellem kædehjulene omkring 3 mm ("A") hhv. kan sammentrykkes 4-5 mm ("B"). Med en anden justering af trykspindlerne (36) i pilretning kan kæden efterspændes. Bærekæderne til venstre og til højre ("A") skal altid have samme spænding! A B Tegning 24: Kædedrev / Spaydyser En kædes slitagegrænse er opnået, når den fastlagte afstand "s" mellem den 1. og den 12. rulle er over mm i overensstemmelse med Tegning 25: Slitagemåling kædedrev. Ved en fabrikny kæde er dette mål "s" mm. Disse værdier gælder for alle tre kæder. Tegning 25: Slitagemåling kædedrev ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 22

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere