Drifts- og Vedligeholdelsesanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drifts- og Vedligeholdelsesanvisning"

Transkript

1 DK ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Drifts- og Vedligeholdelsesanvisning Rulletrappe-Rensningsautomat ROTOMAC 300 ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Farnham Drive - Caversham Park - Reading RG4 6NY - UNITED KINGDOM T +44 (0) F +44 (0) E:

2 Fremstiller: ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Rosemor House, Farnham Drive Caversham Park Reading RG4 6NY, UK Stand 1 Maj, 2002 Ændringer forbeholdt Denne drifts- og vedligeholdelsesanvisning er kun bestemt til betjeningspersonaletdrifts- og Vedligeholdelsesanvis-ning! Forbemærkning Sikkerhed og pålidelighed er forudsætningen for at De er glad for rulletrapperensningsautomaten ROTOMAC 300 (Alta 20) i lang tid. For at opnå disse forudsætninger, kræves kendskab til maskinens omgang, dens vedligeholdelse og pleje. Derfor burde brugeren inden rensningsautomatens første brug instrueres og indarbejdes af en fagmand fra ROSEMOR INTERNATIONAL LTD. Foreliggende drifts- og vedligeholdelsesvejledning hjælper brugeren yderligere ved at få kendskab til maskinen, som er nødvendigt for rensningsautomatens sagkyndig og sikker brug. I uforventet tilfælde, at der ved rensningsautomaten skulle forekomme en teknisk fejl, bør den nærmeste kundeservice informeres.

3 Sikkerhedshenvis-ninger Indholdsfortegnelse Side 1 Sikkerhedshenvis-ninger Førbemærkninger Driftspligter Bestemningsmæssig brug Hvem må betjene maskinen? Ombyggelse og forandringer af maskinen Generelle sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger for netdrevede maskiner Oplysninger til advarselshenvisningerne Henvisningsskilte og mærkater Produktindståelse Emissioner Farekilder Adfærd i nødstilfælde Beskrivelse Tekniske data Liste over referencetal Byggedelernes position Betjening / Drift Før idriftsættelse Børster monteres Påhældning af ferskvand Lokal forberedelse Lokale sikkerhedsforanstaltninger Forarbejder Forarbejdningshenvisninger Regulering af trinniveau Valg af rensningsprogrammet Program 1: Første rensning og grundrensning Program 2: Vedligeholdelsesrensning Rulletrappens rensning Efterrensning Påhældning af ferksvand Tømning af spildevandtanken Rensningsprocessens afslutning Transportvognens anvendelse Forberedelser til transport Transportvognens brug til eftersyn Eftersyn / Pfleje Forebyggende foranstaltninger ved maskinens rensning og eftersynsarbejder Daglig pleje Ugentlig pleje Eftersyn efter 30 driftstimer Eftersyn efter 100 driftstimer Årlig eftersyn Kædens efterspænding Rensning og udskiftning af ferskvanddysen Fejlsøgning og fejlrettelse Bilag ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 3

4 Sikkerhedshenvis-ninger 1.1 Førbemærkninger 1 Sikkerhedshenvisninger Rulletrappe-rensningsautomaten Rulletrappe- Rensningsautomat ROTOMAC 300 er bygget efter teknikkens nutidige stand og tilsvarende de gældende forskrifter. Alligevel kan der gå uundgåelige restfarer for personer og ting ud fra denne maskine. Derfor skal enhver person, som arbejder med denne maskine, læse driftsanvisningen meget omhyggeligt og især tage hensyn til sikkerhedshenvisningerne. Denne driftsanvisning skal blive ved maskinen til brugerens brug. Enhver bruger skal undervises i maskinens brug. 1.2 Driftspligter Med hensyn til EU-arbejdsmaterialebenyttelsesdirektiv 89/655/EWG Art. 6(1) og 7 ligesom EU- Grundlags-direktiv 89/391/EWG Art. 1(1) og Art. 6(1) er driftsfirmaet forpligtet til undervisning og især til sikkerhedsundervisning af de personer, som skal beordres med montage, drift, vedligeholdelse, reparation eller demontage af denne maskine. Desuden er driftsfirmaet med hensyn til EUarbejdsmaterialebenyttelses-direktiv 89/655/EWG Art. 4a forpligtet til at kontrollere maskinen før idriftsættelse, efter reparationer og efter fejlfunktioner. 1.3 Bestemningsmæssig brug Rulletrappe-rensningsautomaten Rulletrappe- Rensningsautomat ROTOMAC 300 er udelukkende bestemt til grund- og vedligeholdelsesrensninger af indre og ydre rulletrapper. Enhver yderlig brug gælder som ikke bestemningsmæssigt. For herfra resulterende beskadigelser tager fremstilleren intet ansvar; alene brugeren tager risikoen herfor. Til bestemningsmæssig brug hører også overholdelsen af de fra fremstilleren foreskrevede drifts-, eftersyn- og vedligeholdelsbetingelser. Maskinen er ikke beskyttet mod eksplosioner. Maskinen må ikke bruges til rensning af offentlige veje. 1.4 Hvem må betjene maskinen? Maskinen må kun bruges af de pesoner, som er blevet undervist i dens anvendelse og som udtrykkeligt er blevet beordret til at bruge maskinen. Disse personer burde mindst være 18 år gammel. Derhenhørende forskrifter for forebyggelser mod ulykker ligesom die øvrige generell tilkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmediciniske- og trafikregler bør overholdes. Montage, eftermontage, eftersyn og vedligeholdelse kræver særligt kendskab og må kun foretages af uddannet fagpersonale. 1.5 Til brugerens sikkerhed Strømforsyningens stik må aldrig tages fat med våde hænder. Når maskinen tages fra strømforsyningsnettet må der kun trækkes ved selve stikken og ikke ved strømledningen. Reparationer og andre indgreb må kun gøres af elektrofagmænd. Når et arbejde ved åben maskin under spænding er uundgåeligt, må dette kun udføres af elektrofagmænd, som har kendskab til de dermed forbundede farer hhv. derhenhørende hensigtsmæssige forskrifter (VDE0100). Ved arbejder under spænding må kun udtrykkeligt tilladt værktøj benyttes. Rulletrappe-rensningsautomaten Rulletrappe-Rensningsautomat ROTOMAC 300 er ikke egnet til at suge helbredsfarligt støv. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 4

5 1.6 Ombyggelse og forandringer af maskinen Af sikkerhedsgrunde må der ikke foretages forandringer af maskinen. Egenmægtige forandringer af maskinen udelukker, at fremstilleren tager ansvar for derfra resulterende beskadigelser. Originaldeler og -tilbehør er specielt konciperet til denne maskine. Deler og udstyr af andre fremstillere er ikke kontrolleret af os og de er derfor heller ikke frigivet. Deres montage kan tage indflydelse på sikkerheden og maskinens upåklagelige funktion. For beskadigelser, som opstår på grund af, at deler eller udstyr, som ikke er originale, er blevet brugt, er det udelukket, at ROSEMOR INTERNATIONAL LTD tager ansvar for disse beskadigelser. 1.7 Generelle sikkerhedshenvisninger Maskinen skal, hvis ikke den bliver brugt, låses ind og nøglen skal tages fra.. Hvis ikke det er muligt, at maskinen bliver låst inde, bør andre egnede foranstaltninger finde sted, for at forhindre ulovlig brug af maskinen. Maskinens elektriske ligesom maskinens mekaniske sikkerhedsindretninger må ikke forandres eller sættes ud af kraft. Under arbejde med maskinen bør tages hensyn til trediemand, især til børn. Maskinen må kun transporteres i elevatorer, hvilkes bæreevne er tilstrækkelige for maskinen. Sikkerhedshenvis-ninger reparationsværksted, som fremstilleren nævner, fordi specialværktøj er nødvendigt. 1.9 Oplysninger til advarselshenvisningerne De i driftsanvisningen brugte advarselshenvisninger tjener til at fremhæve eventuelle farekilder ved rulletrapperensningsautomaten Rulletrappe- Rensningsautomat ROTOMAC 300. I denne driftsanvisning bruges følgende symboler: Betegner en muligvis farlig situation på grund af berørelse af strøm- førende deler. Ved ignorering af denne henvisning kan man dø eller blive hårdt såret. Betegner en muligvis farlig situation. Ved ignorering af denne henvisning kan man blive hårdt såret. Betegner særlige informationer over den optimale indsats eller over en nemmere betjening af maskinen. 1.8 Sikkerhedshenvisninger for netdrevede maskiner Der bør tages hensyn til, at nettilslutningen ikke beskadiges på grund af knusning, rivning, gnidning, overkørsel eller lignende. Nettilslutningsledningen bør kontrolleres regelmæssigt på beskadigelser, blanke steder, smeltede sted-er osv.. Maskinen må ikke bruges, når nettil-slutningsledningens tilstand ikke er upåklageligt. Før pleje- og eftersynsarbejder ved maskinen eller ved udskiftning af tilbehør bør netstikken altid trækkes fra. Ved udskiftning af deler, som f.eks. børste, nettilslutningsledninger, stik osv., skal de tekniske data fra fremstilleren overholdes, hhv. bruges orignaldeler, da der ellers kan være indflydelse pä maskinens sikkerhed. Ved beskadigelse af tilslutningsledningen må den kun udskiftes af et ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 5

6 1.10 Henvisningsskilte og mærkater Påskrifter, henvisnigsningsskilte og mærkater må ikke fjernes! Beskadigede eller ikke læsbare henvisningsskilte og mærkater skal udskiftes med det samme! 1.13 Farekilder Sikkerhedshenvis-ninger Hvis brugeren vil fjerne sig fra maskinen på rulletrappen, er det nødvendigt, at han sænker maskinen, dvs. at maskinen skal positioneres på glidelisterne. I denne nedsænket position skal maskinen transporteres med rulletrappen til den nederste ende af rulletrappen Produktindståelse Driftsfirmaet bliver udtrykkeligt henvist på, at maskinen udelukkende må bruges til bestemningsmæssigt indsats. I givet fald, at maskinen ikke bliver brugt bestemningsmæssigt, sker dette i driftsfirmaets eneansvar. I dette tilfælde bortfalder ethvert ansvar fra ROSEMOR INTERNATIONAL LTD side Emissioner Maskinens A-vurderte äkvivalente lydtryksniveau er ved 78 ± 2 db (A). Maskinen må ikke stå på rulletrappen uden opsyn og heller ikke usikret. De respektive gældende sikkerhedshenvisninger og anordninger for rulletrapperne, som skal bearbejdes, skal i hvert tilfælde tages hensyn til Adfærd i nødstilfælde Maskinen bør nedsænkes, nøgleknappen justeres på "0" og nøglen trækkes fra. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 6

7 2 Beskrivelse 2 Beskrivelse 2.1 Tekniske data Arbejdsbredde: Niveauhøjde min.: Niveauhøjde max.: Grundrensning per trin: Vedligeholdelsesrensning per trin: Afsugning luftmængde max: Undertryk: 520 mm 185 mm 235 mm 90 s (2x) 60 s (2x) 162 m³ / h 300 mbar Strømart / Frekvens: Vekselstrøm 50 Hz Mærkespænding: Mærkekapacitetsoptagelse: 230 V 1900 W Kapaciteter: Børstemotor 750 W Sugmotor Koblingsdrivmeka-nisme Pumpe 1500 W 250 W (per drivmekanisme) 40 W Børsteantal: 6 Indhold ferskvandtank: Indhold spildevandtank: 15 l 15 l Dimensioner: Længde 1350 mm Bredde Højde 536 mm 1250 mm Arbejdsvægt (inkl. fyldt ferskvandtank og netledning): Støjniveau: 170 kg 78 ± 2 db (A) ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 7

8 2 Beskrivelse 2.2 Liste over referencetal 1 Låg spildevandtank 2 Spildevandtank 3 Driftstimetæller 4 Betjeningsfelt 5 Sugaggregat OFF/ON 6 Maskinen NEDSÆNKES 7 Maskinen HÆVES 8 Børster Tippdrift 9 STOP-knap 10 Nøgleknap 11 Pumpe Tippdrift 12 Automatik ON 13 Vognstang 14 Apparatstikkontakt 15 Apparatstik 16 Glidholder / Niveauregulering 17 Netstik 18 Hejsespindel 19 Bremse 20 Sikkerhedsstøtte / Niveauregulering 21 Afsugningskar 22 Tætningsliste 23 Afstrygerbørste 24 Børste 25 Låg børsteudskiftningsåbning 26 Styreskinne 27 Børsteudskiftningsåbning 28 Glidliste 29 Kobling ferskvandslange 30 Ferskvandtank 31 Håndtag 32 Ferskvandtanklåg 33 Afdækning 34 Kæde 35 Kædehjul 36 Kædespænder 37 Spraydyse 38 Sugeaggregat 39 Filter 40 Opsamlingsbeholder 41 Kugle 42 Trykfjeder 43 Spraydyse 44 Omløbermøtrik 45 Aflukningsrist 46 Stikaksel Tallene 34 til 37 og 41 til 44 se tegningtegning 24 på side 22, Tallene 38 til 40 se tegningtegning 23 på side 21, Tallene 45 se tegningtegning 16 på side 17. Tallene 46 se Tegning 17 på side 18. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 8

9 2 Beskrivelse 2.3 Byggedelernes position Tegning 1: Byggedelernes position Tegning 2: Betjeningsfelt ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 9

10 3 Betjening / Drift 3.1 Før idriftsættelse Ved enhver idriftsættelse bør tages hensyn til de lokale sikkerhedsbestemmelser ligesom sikkerhedshenvisninger Rulletrappen skal sammen med rulletrappens driftsfirma bedømmes og driftsfirmaet skal gøres opmærksom på farveforandringer, lakpletter, som er opstået på grund af reparationer eller udbedringer, osv Børster monteres Når der endnu ikke er børster (24) i styreskinnerne (26) skal låget (25) af børsteudskiftningsåbningen (27) i den venstre sidevæg åbnes (se tegningtegning 3: Børstemontage). Børster af samme art (børstehårlængde, hårdhed osv.) skulle muligst ikke monteres direkte bagved hinanden, for at undgå ubalance og for at opnå et optimalt rensningsresultat! 3 Betjening / Drift For at udelukke, at børsten sætter sig i gang på grund af en tilfældig berørelse af trykknappen, reagerer den først 1 sekund efter betjeningen! Nøgleknappen (10) justeres på "0". Børster (24) skubbes helt ind i den højre sidevæg. Nøgleknappen (10) justeres på "1". Den næste skinne bevæges fuldstændigt i børsteudskiftninsåbningen (27) (Trykknap (8) børste tippdrift). Nøgleknappen (10) justeres på "0". Denne proces gentages så mange gange, indtil alle børster er blevet skubbet ind. Derefter skrues låget (24) til igen. Original sorma-børster burde bruges, fordi de er blevet prøvet i størrelse og form og de er passende for rulletrapperne! Et børstesæt består af børster med forskellige lange børstehårlængder, børstehår og børstematerialer Tegning 3: Børstemontage Bagefter skal efterfølgende proces overholdes: Netkabel stikkes til. Nøgleknappen (10) justeres på "1". Maskinen løftes (trykknap (7) på manøvretavlen (4)). Skinne i børstudskiftningsåbningen (27) bevæges (Trykknap (8) børste tippdrift) Tegning 4: Betjeningsfelt ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 10

11 3 Betjening / Drift 3.3 Påhældning af ferskvand (se Tegning 5 på side 11) Kobblingen (29) låses op og skilles fra ferskvandtanken (30). Ferskvandtanken trækkes frem på vognstangen (13) og tages ud af maskinen. Låget (32) tages fra og max. 15 liter (anbefalet: 10 liter) ferskvand hældes på Rensningsmidlet sormescal burde bruges i anbefalet blandingsforhold (se brugsanvisning sormescal). Ved enhver påhældning af ferskvantanken, burde spildevandtanken (2) kontrolleres og eventuelt tømmes. Se hertil kapitel 3.14 Tømning af spildevandtanken på side Tømning af spildevandtanken Tegning 6: Tætningsliste reguleres 3.4 Lokal forberedelse Rensningstiden skal afstemmes med vedligeholdelsespersonale for rulletrappen (eventuel driftselektriker). I givet fald skal sikkerhedsobmanden yderligere informeres. Rulletrappen skal tages ud af drift af fagpersonale og sikres mod ulovlig idriftsættelse! Rulletrappenøglen skal tages fra! Tegning 5: Påhældning af ferskvand Udsugningskarrets (21) position kontrolleres. Se hertil Tegning 6: Tætningsliste reguleres; tætningslisten skal stå mm frem over kanten af sidevæggen. Brugeren skal stikke maskinens nettilslutning til eller en egnet stikkontakt skal vises ham. Yderligere skal brugeren undervises i den manuelle rulletrappestyring eller også være sikker på, at en person, der har kendskab til rulletrappens betjening, er i umiddelbar nærhed til et hvert tidspunkt. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 11

12 3 Betjening / Drift 3.5 Lokale sikkerhedsforanstaltninger Tilgangen til rulletrappens øverste og nederste ende skal afspærres ved hjælp af sikkerhedsforanstaltninger mod uberettigede personer (f.eks.. rød-hvide afspærringskæder). Maskinen, transportvognen og, hvis forhåndenværende, tilbehørsvognen, skal stilles forneden i det afspærrede jævne område foran rulletrappen, for at beskytte dem mod ulovlig brug. 3.6 Forarbejder Fremmedlegemer, som f.eks. cigaretteæsker, dåser osv. skal i hvert fald fjernes før arbejdet med maskinen! Fastklemmte deler som f.eks. små sten, glassplint og andet, tager enorm indflydelse på rensningens succes. Derfor skal man være opmærksom på, at disse deler fjernes i forvejen. Hertil egnet er især sormahåndrensningstilbehør. Vær opmærksom på at sprayen fordeles jævnligt over hele arbejdsbredden. Hårde, meget tykke skorpdannelser skal fjernes med fejekosten efter at være forbehandlet med spray. Slitage ved trappetrin, ætsninger eller materialefejl osv. kan ikke udlignes. 3.8 Maskinen positioneres på rulletrappen Maskinen køres på rulletrappen med udkørte løftespindler (18) og ved hjælp af autoriseret fagpersonale for rulletrapper køres maskinen på det første komplet udkørte trin (Tegning 7: Sætte maskinen på). Derefter standses rulletrappen. Rulletrappen tages ud af drift af fagpersonale og den beskyttes mod ulovlig idriftsættelse! Rulletrappenøglen trækkes fra! Fastklemmte forureninger fjernes af rillerne og børstes eller fejes med fejekosten. Sorma-Håndrensningstilbehøret må ikke blive liggende på rulletrappen, så at det ikke kan trækkes ind i maskinen! 3.7 Forarbejdningshenvisninger På grund af det brugte rensningsmiddel opstår der fare for, at rulletrappen er glat! Tegning 7: Sætte maskinen på Derfor skal der bæres skridsikre sko under arbejdet! Forsprayning af vaskflotte (blandingsforhold: 1:6) - rensningsmiddel burde sormescal bruges - med trykspraykanden. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 12

13 3 Betjening / Drift 3.9 Regulering af trinniveau Der er styrtefare, når glidestøtterne (16) og sikkerhedsstøtterne (20) ikker er reguleret korrekte på trinniveauet af rulletrappen, som skal renses. At starte rensningsprocessen er kun muligt, når understellet er kørt ind, således at løftespindlernes (18) endestopkontakter bliver udløst! Maskinen køres på det første fuldstændigt udkørte trin. Maskinen stilles på den højre side af rulletrappen. Maskinen sænkes og skubbes så vidt som muligt frem på trinfladen. Den venstre glidstøttes (16) klemme løsnes (16) (se Tegning 8: Regulering af trinniveauet.) og glidstøtten køres ind eller ud, indtil maskinen står vandret med den venstre glideskinne (27) på trinfladen, derefter fasttrækkes den venstre glidstøttes klemme. Sikkerhedstøtten (20) på den venstre side af maskinen reguleres på samme måde. Maskinen stilles på den venstre side af rulletrappen, den sænkes og skubbes så vidt som muligt frem på trinfladen Tegning 8: Regulering af trinniveauet. Glidstøtten (16) og sikkerhedsstøtten (20) på den højre side reguleres på samme måde, som er beskrevet foroven. Det skal kontrolleres, om maskinen står jævn på begge glidlister og alle fire støtter og at hjulene har en afstand på ca. 2 mm til trinet! Hvis ikke det er tilfældet, skal justeringen gentages! Når glidstøtterne (16) er reguleret forkerte, er brugeren tvunget til at bruge meget mere kraft! Starte rensningen. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 13

14 3 Betjening / Drift 3.10 Valg af rensningsprogrammet (se Tegning 9: Betjeningsfelt) Program 1: Første rensning og grundrensning (Varighed af en arbejdstakt 90 sekunder; spraymængde 2 x 160 ml) Nøgleknappen (10) justeres på "1". Lysdioden i AUTOSTART-knappen (12) blinker 1 gang. AUTOSTART-knappen (12) trykkes Program 2: Vedligeholdelsesrensning (Varighed af en arbejdstakt 60 sekunder; spraymængde 2 x 100 ml) Nøgleknappen (10) justeres på "1". STOP-Taste (9) trykkes og holdes fast. Ved nedtrykt STOP-knap AUTOSTARTtrykkes knappen (12). Lysdioden i AUTOSTART-knappen (12) blinker 2 gange. Tegning 9: Betjeningsfelt Maskinen har 2 rensningsprogrammer, som er blevet prøvet og optimeret af Fa. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD. Der opnås den største rensningsydelse med den mindste vandhældning. Stille om fra program 2 på program 1 under rensningsprocessen. Samme proces som ved program 2, men lysdioden i AUTOSTART-knappen (12) blinker kun en gang. Stille om fra program 1 på program 2 under rensningsprocessen. Samme proces som ved program 2, men lysdioden i AUTOSTART-knappen (12) blinker to gange. Justeres nøgleknappen på "0" eller hvis maskinen tages fra strømforsyningsnettet på anden måde, indstiller maskinen sig tilbage igen, som den er blevet indstillet i forvejen fra værket (program 1). ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 14

15 3.11 Rulletrappens rensning For at opnå den optimale befugtning af børsterne, skal det første trin ved begyndelsen af rensningsprocessen renses to gange. Ved stærk solskin eller høje omgivelsestemperaturer skulle der kun kommes spray på 3-4 trin af rulletrappen, da rensningsvæsken hurtigt bliver tør på varme trin. Efter at maskinen er blevet positioneret ved rulletrappens venstre side af rulletrappen og blevet skubbet på rulletrappens trinflade, således at hjulene stopper (se tegning 7Tegning 7: Sætte maskinen på), sænkes den (Tegning 10: Maskinen sænkes) og skubbes på glidskinnerne (28) til tætningslisternes anslag (22) ind i rulltrappen (Tegning 11: Maskinen positioneres). 3 Betjening / Drift Nu kan det i forvejen valgte program startes. Efter rensningsprocessen løftes maskinen (Tegning 12: Maskinen løftes). Når maskinen løftes, tag venligst hensyn til, at glidskinnerne ikke bliver hængende ved rulletrappens indre vægge. Tegning 12: Maskinen løftes Tegning 10: Maskinen sænkes Derefter bliver maskinen skubbet så langt frem på det næste trin, at hjulene stopper (Tegning 7: Sætte maskinen på) og sænket igen. Nu kan maskinen skubbes på glidskinnerne i den nye arbejdsposition (Tegning 11: Maskinen positioneres). Ved at gentage de foroven beskrevede arbejdsmåder, renses rulletrappen fuldstændigt fra det nederste til det øverste udkørte trin. Det er nødvendigt, at netkablet bliver trukket fra og rullet op, før rulletrappen forlades, for at undgå uheld! Derefter bliver den slukkede og synket maskine kørt ned med rulletrappen til det nederste udkørte trins postion. Tegning 11: Maskinen positioneres ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 15

16 3 Betjening / Drift Efter at kablet er blevet stukket ind igen, kan foroven beskrevet proces startes forny og rulletrappen kan igen renses til det fuldstændigt udkørte øverste trin. Efter at maskinen er blevet kørt lidt mere end to gange fra det nederste til det øverste fuldstændigt udkørte trin er en side af rulletrappen blevet renset. Nu skal maskinen sættes om fra den venstre side til den højre side (Tegning 13: Maskinen sættes om) Påhældning af ferksvand Brugeren burde regelmæssigt kontrollere ferskvandtilførelsen (29) ved antidugslangen, om der endnu efterløber rensningsflotte. Skulle der opstå blær eller skulle ingen væske ses, er ferskvandtanken tom og skal opfyldes. Maskinen skal blive stående i nedsænket tilstand på rulletrappen og ifølge anvisningerne i kapitel 3.3 fyldes ferskvand med rensningsmiddel på. Ved påfyldningen af ferskvandtanken er det nødvendigt, at spildevandtanken bliver tømt! 3.14 Tømning af spildevandtanken (se Tegning 14: Spildevandtanken tages fra Tegning 15: Spildevandtanken sættes ind) Nøgleknappen (10) justeres på "0". Spildevandtanken (2) trækkes frem og sættes ned på vognstangen (13). Tanklåg (1) med sugeslanger tages fra og hænger ned ved siden. Tanken gribes ved bæretrugene og spildevandet fjernes miljøvenligt. Tegning 13: Maskinen sættes om Derefter kan resningsprocessen for den højre side startes og gennemføres som beskrevet ovenfor Efterrensning I udførlige brugstests blev håndrensningstilbehør udviklet af ROSEMOR INTERNATIONAL LTD. Med dette tilbehør kan efterrensningen, som somme tider er nødvendigt på grund af stærke forureninger ved randen eller overgangsområdet mellem to trin, udføres meget komfortabel. Til gennemførelsen af små efterrensninger er ROSEMOR INTERNATIONAL LTD håndrensningstilbehør særdeles godt egnet. Ved fjerningen af spildevandet bør tages hensyn til de gældende spildevandbestemmelser! Spildevandtanken (2) sættes på vognstangen (13) og indskubningsfladen. Tanklåget (1) sættes på. Tanken (2) skubbes ind og dens position kontrolleres. Nøgleknappen (10) justeres på "1". Sugemekanismen startes med START/STOP-knappen (5). Tanklågets position skal kontrolleres! Sugemekanismen slukkes med START/STOP-knappen (5). Nu kan arbejdet fortsættes. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 16

17 3 Betjening / Drift 3.15 Rensningsprocessens afslutning 1 2 Maskinen køres med rulletrappen på det nederste fuldstændigt udkørte trin, som beskrevet i kapitel Derefter løftes maskinen med løftespindeldrevene (18). Ved nedkørende rulletrappe køres der ud af trappen forneden, derved: Ved overkørsel af afslutningsristet (45), er det nødvendigt at bagakslen samt bremsen (19) løftes, for at undgå at blive hængende især ved rulletrappens afslutningsrist. 13 Tegning 14: Spildevandtanken tages fra Maskinen tages op med transportvognen (Tegning 17) (se kapitel 3.16 Transportvognens anvendelse) og tages til depotpladsen. Tegning 15: Spildevandtanken sættes ind Tegning 16: Udkørsel af rulletrappen ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 17

18 3.16 Transportvognens anvendelse 3 Betjening / Drift Inden understellet bliver trukket ind, er det nødvendigt, at transportvognens ruller bliver fastsat med bremserne! Efter at stikakslen (46) er blevet stukket gennem og sikret (46) kan understellet trækkes ind og således kan maskinen sættes på transportvognen. Stikakslen (46) skal sikres ved hjælp af den medleverede permanente splint mod slipning! Tegning 17: Transportvogn 46 På grund af transportvognens styreruller kan maskinen styres nemt (se Bild 19: Maskine i transportposition) Forberedelser til transport Til transporten bliver maskinen efter stikakslens fjernelse (46) fra transportvognen kørt ind i transportvognen, vognstangen først (se Tegning 18: Indkørsel i transportposition). Bild 19: Maskine i transportposition Tegning 18: Indkørsel i transportposition ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 18

19 Transportvognens brug til eftersyn Til eftersyn bliver maskinen efter stikakslens (46) fjernelse fra transportvognen med vognstangen bagerst, kørt ind i transportvognen (se tegning 20: Indkørsel i eftersynsposition). 3 Betjening / Drift Efter stikakslens (46) gennemstikning og sikringen kan understellet halvvejs indtrækkes og så kan transportvognen justeres i eftersynsposition. Stikakslen (46) skal sikres med den permanente splint mod slipning! Således kan eftersyns- og rensningsarbejder gennemføres komfortabel og hurtigt. (se Tegning 21: Maskine i eftersynsposition). Tegning 20: Indkørsel i eftersynsposition Før indtrækningen af understellet, er det nødvendigt, at transportvognens ruller fastsættes med bremserne! Tegning 21: Maskine i eftersynsposition ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 19

20 4 Eftersyn / Pfleje 4 Eftersyn / Pfleje 4.1 Forebyggende foranstaltninger ved maskinens rensning og eftersynsarbejder Før eftersyns- og rensningsarbejder skal maskinen tages fra strømforsyningsnettet, idet hovedkontakten justeres på "0 og netstikken trækkes fra. Således kan der undgås uheld på grund af elektrisk spænding og bevægelige deler. Ved maskinens rensning og eftersyn, ved udskiftning af deler eller ved ombygning med hensyn til en anden arbejdsfunktion skal der sørges for, at maskinen ikke ufrivilligt kan starte, rulle væk eller vælte og at ingen deler kan falde ned eller klappe i. Hvis der skulle være spørgsmål eller tvivl med hensyn til sikkerheden, så skal brugeren informere sig hos fremstilleren eller salgspartneren før maskinens indsats. Tegning 22: Udsugningskar / Tætningsliste 4.4 Eftersyn efter 30 driftstimer 4.2 Daglig pleje Netkablet skal kontrolleres på beskadigelser. Spildevantanken (2) skal altid tømmes efter brug og skylles med vand (jævnfør kapitel 3.14 ). Børster (24) skal kontrolleres (jævnfør kapitel 3.2 ) og renses. Sugningskarret (21) skal skylles. Ristbørsten (23) renses. 4.3 Ugentlig pleje Rensning og let smøring af de udkørte løftespindler (18). Udsugningsslanger skal kontrolleres på tæthed. Tætningsliste (22) skal kontrolleres, i givet fald fornyes (Tegning 22: Udsugningskar / Tætningsliste). Eftersynsarbejder må kun foretages af uddannet personale. Kæder (34) skal kontrolleres på spænding og hvis nødvendigt, spændes med kædespænder (36) (se kapitel 4.7 Kædens efterspænding og Tegning 24: Kædedrev / Spaydyser på side 22). Kæder (34) renses og kommes kædespray på (15). Spraydyser (37) skal kontrolleres, i givet fald renses. Glidskinner (28) til højre og til venstre skal kontrolleres. Ved slitage skal de fornyes (Tegning 22: Udsugningskar / Tætningsliste). Trinniveaureguleringsmekanismens glidelementer (16 og 19) skal kontrolleres. Ved slitage skal de fornyes. Tætningslisten (22) skal kontrolleres, i givet fald skal de fornyes (Tegning 22: Udsugningskar / Tætningsliste). Opsamlingsbeholder (40) under sugaggregatet (38) skal renses, filteren (39) skal skylles eller fornyes (Tegning 23: på side 21). ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 20

21 4 Eftersyn / Pfleje Tegning 23: Opsamlingsbeholder 4.5 Eftersyn efter 100 driftstimer Wartungsarbeiten nur durch geschultes Personal ausführen lassen. Eftersynsarbejder må kun gennemføres af uddannet personale. Alle eftersynsarbejder som efter 30 driftstimer, derudover skal kædene (34) og kædehjulene (35) kontrolleres på slitage og i givet fald fornyes (se Tegning 24: Kædedrev / Spaydyser). Efter 100 timer skal børsterne (24) demonteres og kontrolleres (Tegning 3: Børstemontage på side 10). Hvis nødvendigt, bør nye sorma-børster indsættes. Udsugningskar (21) og ristbørste (23) demonteres og skylles (Tegning 22: Udsugningskar / Tætningsliste). Alle elektriske byggedeler skal kontrolleres. 4.6 Årlig eftersyn En elektrisk drevet maskine skal i overensstemmelse med VDE-702 eller sammenlignelige internationale forskrifter kontrolleres hvert år. Dette kontrollarbejde skulle gennemføres af en service-tekniker, som er blevet uddannet fra ROSEMOR INTERNATIONAL LTD! ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 21

22 4 Eftersyn / Pfleje 4.7 Kædens efterspænding (se Tegning 24: Kædedrev / Spaydyser) Kæderne skal være spændt på den måde, at de kan løftes manuelt respektivt i midten mellem kædehjulene omkring 3 mm ("A") hhv. kan sammentrykkes 4-5 mm ("B"). Med en anden justering af trykspindlerne (36) i pilretning kan kæden efterspændes. Bærekæderne til venstre og til højre ("A") skal altid have samme spænding! A B Tegning 24: Kædedrev / Spaydyser En kædes slitagegrænse er opnået, når den fastlagte afstand "s" mellem den 1. og den 12. rulle er over mm i overensstemmelse med Tegning 25: Slitagemåling kædedrev. Ved en fabrikny kæde er dette mål "s" mm. Disse værdier gælder for alle tre kæder. Tegning 25: Slitagemåling kædedrev ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 22

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush Redexim Model 1500 Serienummer OPMÆRKSOM PÅ: MED HENBLIK PÅ EN SIKKER DRIFT AF MASKINEN OG DE BEDSTE BETINGELSER ER DER MEGET VIGTIGT AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper DF - Rampe Montage- og Brugsanvisning MOBILEX A/S Danmark Rev. 10/13 Side 1 af 5 UM-DF-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Chef`s Choice Diamant -slibemaskine BRUGSANVISNING Model CC 120 Plus Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Inden ibrugtagning skal brugsvejledningen læses igennem, og de beskrevne

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

VELA Samba 400/410/500/510/520 BRUGERMANUAL VARIANT: Vare. nr VELA Samba 510 VELA Samba 520. VELA Samba 410. VELA Samba 400 VELA Samba 500

VELA Samba 400/410/500/510/520 BRUGERMANUAL VARIANT: Vare. nr VELA Samba 510 VELA Samba 520. VELA Samba 410. VELA Samba 400 VELA Samba 500 BRUGERMANUAL Samba DK VARIANT: 400/410/500/510/520 Vare. nr. 105560 Samba 510 Samba 520 Samba 410 Samba 400 Samba 500 GAS INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 4 1.3.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

Betjeningsvejledning Vægsav EX

Betjeningsvejledning Vægsav EX Betjeningsvejledning Vægsav EX Indeks 005 10989160 da /10.05.2010 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale Hydrostress-reservedele

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

BRUGERMANUAL. VELA Samba 100/110/120/130/150 VARIANT: Manual. nr VELA Samba 100 VELA Samba 110. VELA Samba 150

BRUGERMANUAL. VELA Samba 100/110/120/130/150 VARIANT: Manual. nr VELA Samba 100 VELA Samba 110. VELA Samba 150 BRUGERMANUAL VELA Samba DK VARIANT: 100/110/120/130/150 Manual. nr. 105580 VELA Samba 100 VELA Samba 110 VELA Samba 130 VELA Samba 120 VELA Samba 150 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

ALPHA Gulvslibemaskine

ALPHA Gulvslibemaskine LPH Gulvslibemaskine Brugsanvisning OBR INTERDIMNT ps Roustvej 90-6800 Varde, DK Telefon + 45 76 94 08 22 Fax +4576940722 e-mail: cobra@cobra-interdiamant.com www.cobra-interdiamant.com VR nr.: 25 30 80

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Model TopSweep Haaga fejemaskine TopSweep er effektiv og let at betjene. Maskinen, der egner sig specielt til lige og faste overflader, opsamler snavs af enhver art. Hurtigt, nemt

Læs mere

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Neotherm Solar Mobilcenter Installation- og betjeningsvejledning 1. Konformitetserklæring Neotherm Solar Mobilcenter er produceret i henhold til de grundlæggende europæiske retningsliner. De tilhørende

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

VELA Tango - barnestol

VELA Tango - barnestol BRUGERMANUAL VELA Tango - barnestol DK VARIANT: 100S & 100ES Manual. nr. 105161 VELA Tango 100S VELA Tango 100ES INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.1.1. Anvendelse 4 1.1.2. Transport

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

VELA TANGO 100ES / 100S

VELA TANGO 100ES / 100S DK VELA Tango 100S gas højderegulering VELA Tango 100ES elektrisk højderegulering B R U G E R M A N U A L VELA TANGO 100ES / 100S INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. GENERELT... 4 Reklamationsret...

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

b r u G e r m a n u a l

b r u G e r m a n u a l D K b r u G e r m a n u a l V E L A T a n g o 1 0 0 / 1 0 0 F B / 1 0 0 A / 2 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1.

Læs mere

Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B

Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B Side 1 af 11 Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B Bemærk: Ikke alle de omtalte modeller er afbilledet Side 2 af 11 VIGTIGE OPLYSNINGER: 1. Denne maskine er ikke egnet til

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

- TYPE (PAT. PENDING)

- TYPE (PAT. PENDING) ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORDD ConSet - TYPE 501-5 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere