Drifts- og Vedligeholdelsesanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drifts- og Vedligeholdelsesanvisning"

Transkript

1 DK ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Drifts- og Vedligeholdelsesanvisning Rulletrappe-Rensningsautomat ROTOMAC 300 ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Farnham Drive - Caversham Park - Reading RG4 6NY - UNITED KINGDOM T +44 (0) F +44 (0) E:

2 Fremstiller: ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Rosemor House, Farnham Drive Caversham Park Reading RG4 6NY, UK Stand 1 Maj, 2002 Ændringer forbeholdt Denne drifts- og vedligeholdelsesanvisning er kun bestemt til betjeningspersonaletdrifts- og Vedligeholdelsesanvis-ning! Forbemærkning Sikkerhed og pålidelighed er forudsætningen for at De er glad for rulletrapperensningsautomaten ROTOMAC 300 (Alta 20) i lang tid. For at opnå disse forudsætninger, kræves kendskab til maskinens omgang, dens vedligeholdelse og pleje. Derfor burde brugeren inden rensningsautomatens første brug instrueres og indarbejdes af en fagmand fra ROSEMOR INTERNATIONAL LTD. Foreliggende drifts- og vedligeholdelsesvejledning hjælper brugeren yderligere ved at få kendskab til maskinen, som er nødvendigt for rensningsautomatens sagkyndig og sikker brug. I uforventet tilfælde, at der ved rensningsautomaten skulle forekomme en teknisk fejl, bør den nærmeste kundeservice informeres.

3 Sikkerhedshenvis-ninger Indholdsfortegnelse Side 1 Sikkerhedshenvis-ninger Førbemærkninger Driftspligter Bestemningsmæssig brug Hvem må betjene maskinen? Ombyggelse og forandringer af maskinen Generelle sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger for netdrevede maskiner Oplysninger til advarselshenvisningerne Henvisningsskilte og mærkater Produktindståelse Emissioner Farekilder Adfærd i nødstilfælde Beskrivelse Tekniske data Liste over referencetal Byggedelernes position Betjening / Drift Før idriftsættelse Børster monteres Påhældning af ferskvand Lokal forberedelse Lokale sikkerhedsforanstaltninger Forarbejder Forarbejdningshenvisninger Regulering af trinniveau Valg af rensningsprogrammet Program 1: Første rensning og grundrensning Program 2: Vedligeholdelsesrensning Rulletrappens rensning Efterrensning Påhældning af ferksvand Tømning af spildevandtanken Rensningsprocessens afslutning Transportvognens anvendelse Forberedelser til transport Transportvognens brug til eftersyn Eftersyn / Pfleje Forebyggende foranstaltninger ved maskinens rensning og eftersynsarbejder Daglig pleje Ugentlig pleje Eftersyn efter 30 driftstimer Eftersyn efter 100 driftstimer Årlig eftersyn Kædens efterspænding Rensning og udskiftning af ferskvanddysen Fejlsøgning og fejlrettelse Bilag ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 3

4 Sikkerhedshenvis-ninger 1.1 Førbemærkninger 1 Sikkerhedshenvisninger Rulletrappe-rensningsautomaten Rulletrappe- Rensningsautomat ROTOMAC 300 er bygget efter teknikkens nutidige stand og tilsvarende de gældende forskrifter. Alligevel kan der gå uundgåelige restfarer for personer og ting ud fra denne maskine. Derfor skal enhver person, som arbejder med denne maskine, læse driftsanvisningen meget omhyggeligt og især tage hensyn til sikkerhedshenvisningerne. Denne driftsanvisning skal blive ved maskinen til brugerens brug. Enhver bruger skal undervises i maskinens brug. 1.2 Driftspligter Med hensyn til EU-arbejdsmaterialebenyttelsesdirektiv 89/655/EWG Art. 6(1) og 7 ligesom EU- Grundlags-direktiv 89/391/EWG Art. 1(1) og Art. 6(1) er driftsfirmaet forpligtet til undervisning og især til sikkerhedsundervisning af de personer, som skal beordres med montage, drift, vedligeholdelse, reparation eller demontage af denne maskine. Desuden er driftsfirmaet med hensyn til EUarbejdsmaterialebenyttelses-direktiv 89/655/EWG Art. 4a forpligtet til at kontrollere maskinen før idriftsættelse, efter reparationer og efter fejlfunktioner. 1.3 Bestemningsmæssig brug Rulletrappe-rensningsautomaten Rulletrappe- Rensningsautomat ROTOMAC 300 er udelukkende bestemt til grund- og vedligeholdelsesrensninger af indre og ydre rulletrapper. Enhver yderlig brug gælder som ikke bestemningsmæssigt. For herfra resulterende beskadigelser tager fremstilleren intet ansvar; alene brugeren tager risikoen herfor. Til bestemningsmæssig brug hører også overholdelsen af de fra fremstilleren foreskrevede drifts-, eftersyn- og vedligeholdelsbetingelser. Maskinen er ikke beskyttet mod eksplosioner. Maskinen må ikke bruges til rensning af offentlige veje. 1.4 Hvem må betjene maskinen? Maskinen må kun bruges af de pesoner, som er blevet undervist i dens anvendelse og som udtrykkeligt er blevet beordret til at bruge maskinen. Disse personer burde mindst være 18 år gammel. Derhenhørende forskrifter for forebyggelser mod ulykker ligesom die øvrige generell tilkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmediciniske- og trafikregler bør overholdes. Montage, eftermontage, eftersyn og vedligeholdelse kræver særligt kendskab og må kun foretages af uddannet fagpersonale. 1.5 Til brugerens sikkerhed Strømforsyningens stik må aldrig tages fat med våde hænder. Når maskinen tages fra strømforsyningsnettet må der kun trækkes ved selve stikken og ikke ved strømledningen. Reparationer og andre indgreb må kun gøres af elektrofagmænd. Når et arbejde ved åben maskin under spænding er uundgåeligt, må dette kun udføres af elektrofagmænd, som har kendskab til de dermed forbundede farer hhv. derhenhørende hensigtsmæssige forskrifter (VDE0100). Ved arbejder under spænding må kun udtrykkeligt tilladt værktøj benyttes. Rulletrappe-rensningsautomaten Rulletrappe-Rensningsautomat ROTOMAC 300 er ikke egnet til at suge helbredsfarligt støv. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 4

5 1.6 Ombyggelse og forandringer af maskinen Af sikkerhedsgrunde må der ikke foretages forandringer af maskinen. Egenmægtige forandringer af maskinen udelukker, at fremstilleren tager ansvar for derfra resulterende beskadigelser. Originaldeler og -tilbehør er specielt konciperet til denne maskine. Deler og udstyr af andre fremstillere er ikke kontrolleret af os og de er derfor heller ikke frigivet. Deres montage kan tage indflydelse på sikkerheden og maskinens upåklagelige funktion. For beskadigelser, som opstår på grund af, at deler eller udstyr, som ikke er originale, er blevet brugt, er det udelukket, at ROSEMOR INTERNATIONAL LTD tager ansvar for disse beskadigelser. 1.7 Generelle sikkerhedshenvisninger Maskinen skal, hvis ikke den bliver brugt, låses ind og nøglen skal tages fra.. Hvis ikke det er muligt, at maskinen bliver låst inde, bør andre egnede foranstaltninger finde sted, for at forhindre ulovlig brug af maskinen. Maskinens elektriske ligesom maskinens mekaniske sikkerhedsindretninger må ikke forandres eller sættes ud af kraft. Under arbejde med maskinen bør tages hensyn til trediemand, især til børn. Maskinen må kun transporteres i elevatorer, hvilkes bæreevne er tilstrækkelige for maskinen. Sikkerhedshenvis-ninger reparationsværksted, som fremstilleren nævner, fordi specialværktøj er nødvendigt. 1.9 Oplysninger til advarselshenvisningerne De i driftsanvisningen brugte advarselshenvisninger tjener til at fremhæve eventuelle farekilder ved rulletrapperensningsautomaten Rulletrappe- Rensningsautomat ROTOMAC 300. I denne driftsanvisning bruges følgende symboler: Betegner en muligvis farlig situation på grund af berørelse af strøm- førende deler. Ved ignorering af denne henvisning kan man dø eller blive hårdt såret. Betegner en muligvis farlig situation. Ved ignorering af denne henvisning kan man blive hårdt såret. Betegner særlige informationer over den optimale indsats eller over en nemmere betjening af maskinen. 1.8 Sikkerhedshenvisninger for netdrevede maskiner Der bør tages hensyn til, at nettilslutningen ikke beskadiges på grund af knusning, rivning, gnidning, overkørsel eller lignende. Nettilslutningsledningen bør kontrolleres regelmæssigt på beskadigelser, blanke steder, smeltede sted-er osv.. Maskinen må ikke bruges, når nettil-slutningsledningens tilstand ikke er upåklageligt. Før pleje- og eftersynsarbejder ved maskinen eller ved udskiftning af tilbehør bør netstikken altid trækkes fra. Ved udskiftning af deler, som f.eks. børste, nettilslutningsledninger, stik osv., skal de tekniske data fra fremstilleren overholdes, hhv. bruges orignaldeler, da der ellers kan være indflydelse pä maskinens sikkerhed. Ved beskadigelse af tilslutningsledningen må den kun udskiftes af et ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 5

6 1.10 Henvisningsskilte og mærkater Påskrifter, henvisnigsningsskilte og mærkater må ikke fjernes! Beskadigede eller ikke læsbare henvisningsskilte og mærkater skal udskiftes med det samme! 1.13 Farekilder Sikkerhedshenvis-ninger Hvis brugeren vil fjerne sig fra maskinen på rulletrappen, er det nødvendigt, at han sænker maskinen, dvs. at maskinen skal positioneres på glidelisterne. I denne nedsænket position skal maskinen transporteres med rulletrappen til den nederste ende af rulletrappen Produktindståelse Driftsfirmaet bliver udtrykkeligt henvist på, at maskinen udelukkende må bruges til bestemningsmæssigt indsats. I givet fald, at maskinen ikke bliver brugt bestemningsmæssigt, sker dette i driftsfirmaets eneansvar. I dette tilfælde bortfalder ethvert ansvar fra ROSEMOR INTERNATIONAL LTD side Emissioner Maskinens A-vurderte äkvivalente lydtryksniveau er ved 78 ± 2 db (A). Maskinen må ikke stå på rulletrappen uden opsyn og heller ikke usikret. De respektive gældende sikkerhedshenvisninger og anordninger for rulletrapperne, som skal bearbejdes, skal i hvert tilfælde tages hensyn til Adfærd i nødstilfælde Maskinen bør nedsænkes, nøgleknappen justeres på "0" og nøglen trækkes fra. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 6

7 2 Beskrivelse 2 Beskrivelse 2.1 Tekniske data Arbejdsbredde: Niveauhøjde min.: Niveauhøjde max.: Grundrensning per trin: Vedligeholdelsesrensning per trin: Afsugning luftmængde max: Undertryk: 520 mm 185 mm 235 mm 90 s (2x) 60 s (2x) 162 m³ / h 300 mbar Strømart / Frekvens: Vekselstrøm 50 Hz Mærkespænding: Mærkekapacitetsoptagelse: 230 V 1900 W Kapaciteter: Børstemotor 750 W Sugmotor Koblingsdrivmeka-nisme Pumpe 1500 W 250 W (per drivmekanisme) 40 W Børsteantal: 6 Indhold ferskvandtank: Indhold spildevandtank: 15 l 15 l Dimensioner: Længde 1350 mm Bredde Højde 536 mm 1250 mm Arbejdsvægt (inkl. fyldt ferskvandtank og netledning): Støjniveau: 170 kg 78 ± 2 db (A) ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 7

8 2 Beskrivelse 2.2 Liste over referencetal 1 Låg spildevandtank 2 Spildevandtank 3 Driftstimetæller 4 Betjeningsfelt 5 Sugaggregat OFF/ON 6 Maskinen NEDSÆNKES 7 Maskinen HÆVES 8 Børster Tippdrift 9 STOP-knap 10 Nøgleknap 11 Pumpe Tippdrift 12 Automatik ON 13 Vognstang 14 Apparatstikkontakt 15 Apparatstik 16 Glidholder / Niveauregulering 17 Netstik 18 Hejsespindel 19 Bremse 20 Sikkerhedsstøtte / Niveauregulering 21 Afsugningskar 22 Tætningsliste 23 Afstrygerbørste 24 Børste 25 Låg børsteudskiftningsåbning 26 Styreskinne 27 Børsteudskiftningsåbning 28 Glidliste 29 Kobling ferskvandslange 30 Ferskvandtank 31 Håndtag 32 Ferskvandtanklåg 33 Afdækning 34 Kæde 35 Kædehjul 36 Kædespænder 37 Spraydyse 38 Sugeaggregat 39 Filter 40 Opsamlingsbeholder 41 Kugle 42 Trykfjeder 43 Spraydyse 44 Omløbermøtrik 45 Aflukningsrist 46 Stikaksel Tallene 34 til 37 og 41 til 44 se tegningtegning 24 på side 22, Tallene 38 til 40 se tegningtegning 23 på side 21, Tallene 45 se tegningtegning 16 på side 17. Tallene 46 se Tegning 17 på side 18. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 8

9 2 Beskrivelse 2.3 Byggedelernes position Tegning 1: Byggedelernes position Tegning 2: Betjeningsfelt ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 9

10 3 Betjening / Drift 3.1 Før idriftsættelse Ved enhver idriftsættelse bør tages hensyn til de lokale sikkerhedsbestemmelser ligesom sikkerhedshenvisninger Rulletrappen skal sammen med rulletrappens driftsfirma bedømmes og driftsfirmaet skal gøres opmærksom på farveforandringer, lakpletter, som er opstået på grund af reparationer eller udbedringer, osv Børster monteres Når der endnu ikke er børster (24) i styreskinnerne (26) skal låget (25) af børsteudskiftningsåbningen (27) i den venstre sidevæg åbnes (se tegningtegning 3: Børstemontage). Børster af samme art (børstehårlængde, hårdhed osv.) skulle muligst ikke monteres direkte bagved hinanden, for at undgå ubalance og for at opnå et optimalt rensningsresultat! 3 Betjening / Drift For at udelukke, at børsten sætter sig i gang på grund af en tilfældig berørelse af trykknappen, reagerer den først 1 sekund efter betjeningen! Nøgleknappen (10) justeres på "0". Børster (24) skubbes helt ind i den højre sidevæg. Nøgleknappen (10) justeres på "1". Den næste skinne bevæges fuldstændigt i børsteudskiftninsåbningen (27) (Trykknap (8) børste tippdrift). Nøgleknappen (10) justeres på "0". Denne proces gentages så mange gange, indtil alle børster er blevet skubbet ind. Derefter skrues låget (24) til igen. Original sorma-børster burde bruges, fordi de er blevet prøvet i størrelse og form og de er passende for rulletrapperne! Et børstesæt består af børster med forskellige lange børstehårlængder, børstehår og børstematerialer Tegning 3: Børstemontage Bagefter skal efterfølgende proces overholdes: Netkabel stikkes til. Nøgleknappen (10) justeres på "1". Maskinen løftes (trykknap (7) på manøvretavlen (4)). Skinne i børstudskiftningsåbningen (27) bevæges (Trykknap (8) børste tippdrift) Tegning 4: Betjeningsfelt ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 10

11 3 Betjening / Drift 3.3 Påhældning af ferskvand (se Tegning 5 på side 11) Kobblingen (29) låses op og skilles fra ferskvandtanken (30). Ferskvandtanken trækkes frem på vognstangen (13) og tages ud af maskinen. Låget (32) tages fra og max. 15 liter (anbefalet: 10 liter) ferskvand hældes på Rensningsmidlet sormescal burde bruges i anbefalet blandingsforhold (se brugsanvisning sormescal). Ved enhver påhældning af ferskvantanken, burde spildevandtanken (2) kontrolleres og eventuelt tømmes. Se hertil kapitel 3.14 Tømning af spildevandtanken på side Tømning af spildevandtanken Tegning 6: Tætningsliste reguleres 3.4 Lokal forberedelse Rensningstiden skal afstemmes med vedligeholdelsespersonale for rulletrappen (eventuel driftselektriker). I givet fald skal sikkerhedsobmanden yderligere informeres. Rulletrappen skal tages ud af drift af fagpersonale og sikres mod ulovlig idriftsættelse! Rulletrappenøglen skal tages fra! Tegning 5: Påhældning af ferskvand Udsugningskarrets (21) position kontrolleres. Se hertil Tegning 6: Tætningsliste reguleres; tætningslisten skal stå mm frem over kanten af sidevæggen. Brugeren skal stikke maskinens nettilslutning til eller en egnet stikkontakt skal vises ham. Yderligere skal brugeren undervises i den manuelle rulletrappestyring eller også være sikker på, at en person, der har kendskab til rulletrappens betjening, er i umiddelbar nærhed til et hvert tidspunkt. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 11

12 3 Betjening / Drift 3.5 Lokale sikkerhedsforanstaltninger Tilgangen til rulletrappens øverste og nederste ende skal afspærres ved hjælp af sikkerhedsforanstaltninger mod uberettigede personer (f.eks.. rød-hvide afspærringskæder). Maskinen, transportvognen og, hvis forhåndenværende, tilbehørsvognen, skal stilles forneden i det afspærrede jævne område foran rulletrappen, for at beskytte dem mod ulovlig brug. 3.6 Forarbejder Fremmedlegemer, som f.eks. cigaretteæsker, dåser osv. skal i hvert fald fjernes før arbejdet med maskinen! Fastklemmte deler som f.eks. små sten, glassplint og andet, tager enorm indflydelse på rensningens succes. Derfor skal man være opmærksom på, at disse deler fjernes i forvejen. Hertil egnet er især sormahåndrensningstilbehør. Vær opmærksom på at sprayen fordeles jævnligt over hele arbejdsbredden. Hårde, meget tykke skorpdannelser skal fjernes med fejekosten efter at være forbehandlet med spray. Slitage ved trappetrin, ætsninger eller materialefejl osv. kan ikke udlignes. 3.8 Maskinen positioneres på rulletrappen Maskinen køres på rulletrappen med udkørte løftespindler (18) og ved hjælp af autoriseret fagpersonale for rulletrapper køres maskinen på det første komplet udkørte trin (Tegning 7: Sætte maskinen på). Derefter standses rulletrappen. Rulletrappen tages ud af drift af fagpersonale og den beskyttes mod ulovlig idriftsættelse! Rulletrappenøglen trækkes fra! Fastklemmte forureninger fjernes af rillerne og børstes eller fejes med fejekosten. Sorma-Håndrensningstilbehøret må ikke blive liggende på rulletrappen, så at det ikke kan trækkes ind i maskinen! 3.7 Forarbejdningshenvisninger På grund af det brugte rensningsmiddel opstår der fare for, at rulletrappen er glat! Tegning 7: Sætte maskinen på Derfor skal der bæres skridsikre sko under arbejdet! Forsprayning af vaskflotte (blandingsforhold: 1:6) - rensningsmiddel burde sormescal bruges - med trykspraykanden. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 12

13 3 Betjening / Drift 3.9 Regulering af trinniveau Der er styrtefare, når glidestøtterne (16) og sikkerhedsstøtterne (20) ikker er reguleret korrekte på trinniveauet af rulletrappen, som skal renses. At starte rensningsprocessen er kun muligt, når understellet er kørt ind, således at løftespindlernes (18) endestopkontakter bliver udløst! Maskinen køres på det første fuldstændigt udkørte trin. Maskinen stilles på den højre side af rulletrappen. Maskinen sænkes og skubbes så vidt som muligt frem på trinfladen. Den venstre glidstøttes (16) klemme løsnes (16) (se Tegning 8: Regulering af trinniveauet.) og glidstøtten køres ind eller ud, indtil maskinen står vandret med den venstre glideskinne (27) på trinfladen, derefter fasttrækkes den venstre glidstøttes klemme. Sikkerhedstøtten (20) på den venstre side af maskinen reguleres på samme måde. Maskinen stilles på den venstre side af rulletrappen, den sænkes og skubbes så vidt som muligt frem på trinfladen Tegning 8: Regulering af trinniveauet. Glidstøtten (16) og sikkerhedsstøtten (20) på den højre side reguleres på samme måde, som er beskrevet foroven. Det skal kontrolleres, om maskinen står jævn på begge glidlister og alle fire støtter og at hjulene har en afstand på ca. 2 mm til trinet! Hvis ikke det er tilfældet, skal justeringen gentages! Når glidstøtterne (16) er reguleret forkerte, er brugeren tvunget til at bruge meget mere kraft! Starte rensningen. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 13

14 3 Betjening / Drift 3.10 Valg af rensningsprogrammet (se Tegning 9: Betjeningsfelt) Program 1: Første rensning og grundrensning (Varighed af en arbejdstakt 90 sekunder; spraymængde 2 x 160 ml) Nøgleknappen (10) justeres på "1". Lysdioden i AUTOSTART-knappen (12) blinker 1 gang. AUTOSTART-knappen (12) trykkes Program 2: Vedligeholdelsesrensning (Varighed af en arbejdstakt 60 sekunder; spraymængde 2 x 100 ml) Nøgleknappen (10) justeres på "1". STOP-Taste (9) trykkes og holdes fast. Ved nedtrykt STOP-knap AUTOSTARTtrykkes knappen (12). Lysdioden i AUTOSTART-knappen (12) blinker 2 gange. Tegning 9: Betjeningsfelt Maskinen har 2 rensningsprogrammer, som er blevet prøvet og optimeret af Fa. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD. Der opnås den største rensningsydelse med den mindste vandhældning. Stille om fra program 2 på program 1 under rensningsprocessen. Samme proces som ved program 2, men lysdioden i AUTOSTART-knappen (12) blinker kun en gang. Stille om fra program 1 på program 2 under rensningsprocessen. Samme proces som ved program 2, men lysdioden i AUTOSTART-knappen (12) blinker to gange. Justeres nøgleknappen på "0" eller hvis maskinen tages fra strømforsyningsnettet på anden måde, indstiller maskinen sig tilbage igen, som den er blevet indstillet i forvejen fra værket (program 1). ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 14

15 3.11 Rulletrappens rensning For at opnå den optimale befugtning af børsterne, skal det første trin ved begyndelsen af rensningsprocessen renses to gange. Ved stærk solskin eller høje omgivelsestemperaturer skulle der kun kommes spray på 3-4 trin af rulletrappen, da rensningsvæsken hurtigt bliver tør på varme trin. Efter at maskinen er blevet positioneret ved rulletrappens venstre side af rulletrappen og blevet skubbet på rulletrappens trinflade, således at hjulene stopper (se tegning 7Tegning 7: Sætte maskinen på), sænkes den (Tegning 10: Maskinen sænkes) og skubbes på glidskinnerne (28) til tætningslisternes anslag (22) ind i rulltrappen (Tegning 11: Maskinen positioneres). 3 Betjening / Drift Nu kan det i forvejen valgte program startes. Efter rensningsprocessen løftes maskinen (Tegning 12: Maskinen løftes). Når maskinen løftes, tag venligst hensyn til, at glidskinnerne ikke bliver hængende ved rulletrappens indre vægge. Tegning 12: Maskinen løftes Tegning 10: Maskinen sænkes Derefter bliver maskinen skubbet så langt frem på det næste trin, at hjulene stopper (Tegning 7: Sætte maskinen på) og sænket igen. Nu kan maskinen skubbes på glidskinnerne i den nye arbejdsposition (Tegning 11: Maskinen positioneres). Ved at gentage de foroven beskrevede arbejdsmåder, renses rulletrappen fuldstændigt fra det nederste til det øverste udkørte trin. Det er nødvendigt, at netkablet bliver trukket fra og rullet op, før rulletrappen forlades, for at undgå uheld! Derefter bliver den slukkede og synket maskine kørt ned med rulletrappen til det nederste udkørte trins postion. Tegning 11: Maskinen positioneres ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 15

16 3 Betjening / Drift Efter at kablet er blevet stukket ind igen, kan foroven beskrevet proces startes forny og rulletrappen kan igen renses til det fuldstændigt udkørte øverste trin. Efter at maskinen er blevet kørt lidt mere end to gange fra det nederste til det øverste fuldstændigt udkørte trin er en side af rulletrappen blevet renset. Nu skal maskinen sættes om fra den venstre side til den højre side (Tegning 13: Maskinen sættes om) Påhældning af ferksvand Brugeren burde regelmæssigt kontrollere ferskvandtilførelsen (29) ved antidugslangen, om der endnu efterløber rensningsflotte. Skulle der opstå blær eller skulle ingen væske ses, er ferskvandtanken tom og skal opfyldes. Maskinen skal blive stående i nedsænket tilstand på rulletrappen og ifølge anvisningerne i kapitel 3.3 fyldes ferskvand med rensningsmiddel på. Ved påfyldningen af ferskvandtanken er det nødvendigt, at spildevandtanken bliver tømt! 3.14 Tømning af spildevandtanken (se Tegning 14: Spildevandtanken tages fra Tegning 15: Spildevandtanken sættes ind) Nøgleknappen (10) justeres på "0". Spildevandtanken (2) trækkes frem og sættes ned på vognstangen (13). Tanklåg (1) med sugeslanger tages fra og hænger ned ved siden. Tanken gribes ved bæretrugene og spildevandet fjernes miljøvenligt. Tegning 13: Maskinen sættes om Derefter kan resningsprocessen for den højre side startes og gennemføres som beskrevet ovenfor Efterrensning I udførlige brugstests blev håndrensningstilbehør udviklet af ROSEMOR INTERNATIONAL LTD. Med dette tilbehør kan efterrensningen, som somme tider er nødvendigt på grund af stærke forureninger ved randen eller overgangsområdet mellem to trin, udføres meget komfortabel. Til gennemførelsen af små efterrensninger er ROSEMOR INTERNATIONAL LTD håndrensningstilbehør særdeles godt egnet. Ved fjerningen af spildevandet bør tages hensyn til de gældende spildevandbestemmelser! Spildevandtanken (2) sættes på vognstangen (13) og indskubningsfladen. Tanklåget (1) sættes på. Tanken (2) skubbes ind og dens position kontrolleres. Nøgleknappen (10) justeres på "1". Sugemekanismen startes med START/STOP-knappen (5). Tanklågets position skal kontrolleres! Sugemekanismen slukkes med START/STOP-knappen (5). Nu kan arbejdet fortsættes. ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 16

17 3 Betjening / Drift 3.15 Rensningsprocessens afslutning 1 2 Maskinen køres med rulletrappen på det nederste fuldstændigt udkørte trin, som beskrevet i kapitel Derefter løftes maskinen med løftespindeldrevene (18). Ved nedkørende rulletrappe køres der ud af trappen forneden, derved: Ved overkørsel af afslutningsristet (45), er det nødvendigt at bagakslen samt bremsen (19) løftes, for at undgå at blive hængende især ved rulletrappens afslutningsrist. 13 Tegning 14: Spildevandtanken tages fra Maskinen tages op med transportvognen (Tegning 17) (se kapitel 3.16 Transportvognens anvendelse) og tages til depotpladsen. Tegning 15: Spildevandtanken sættes ind Tegning 16: Udkørsel af rulletrappen ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 17

18 3.16 Transportvognens anvendelse 3 Betjening / Drift Inden understellet bliver trukket ind, er det nødvendigt, at transportvognens ruller bliver fastsat med bremserne! Efter at stikakslen (46) er blevet stukket gennem og sikret (46) kan understellet trækkes ind og således kan maskinen sættes på transportvognen. Stikakslen (46) skal sikres ved hjælp af den medleverede permanente splint mod slipning! Tegning 17: Transportvogn 46 På grund af transportvognens styreruller kan maskinen styres nemt (se Bild 19: Maskine i transportposition) Forberedelser til transport Til transporten bliver maskinen efter stikakslens fjernelse (46) fra transportvognen kørt ind i transportvognen, vognstangen først (se Tegning 18: Indkørsel i transportposition). Bild 19: Maskine i transportposition Tegning 18: Indkørsel i transportposition ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 18

19 Transportvognens brug til eftersyn Til eftersyn bliver maskinen efter stikakslens (46) fjernelse fra transportvognen med vognstangen bagerst, kørt ind i transportvognen (se tegning 20: Indkørsel i eftersynsposition). 3 Betjening / Drift Efter stikakslens (46) gennemstikning og sikringen kan understellet halvvejs indtrækkes og så kan transportvognen justeres i eftersynsposition. Stikakslen (46) skal sikres med den permanente splint mod slipning! Således kan eftersyns- og rensningsarbejder gennemføres komfortabel og hurtigt. (se Tegning 21: Maskine i eftersynsposition). Tegning 20: Indkørsel i eftersynsposition Før indtrækningen af understellet, er det nødvendigt, at transportvognens ruller fastsættes med bremserne! Tegning 21: Maskine i eftersynsposition ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 19

20 4 Eftersyn / Pfleje 4 Eftersyn / Pfleje 4.1 Forebyggende foranstaltninger ved maskinens rensning og eftersynsarbejder Før eftersyns- og rensningsarbejder skal maskinen tages fra strømforsyningsnettet, idet hovedkontakten justeres på "0 og netstikken trækkes fra. Således kan der undgås uheld på grund af elektrisk spænding og bevægelige deler. Ved maskinens rensning og eftersyn, ved udskiftning af deler eller ved ombygning med hensyn til en anden arbejdsfunktion skal der sørges for, at maskinen ikke ufrivilligt kan starte, rulle væk eller vælte og at ingen deler kan falde ned eller klappe i. Hvis der skulle være spørgsmål eller tvivl med hensyn til sikkerheden, så skal brugeren informere sig hos fremstilleren eller salgspartneren før maskinens indsats. Tegning 22: Udsugningskar / Tætningsliste 4.4 Eftersyn efter 30 driftstimer 4.2 Daglig pleje Netkablet skal kontrolleres på beskadigelser. Spildevantanken (2) skal altid tømmes efter brug og skylles med vand (jævnfør kapitel 3.14 ). Børster (24) skal kontrolleres (jævnfør kapitel 3.2 ) og renses. Sugningskarret (21) skal skylles. Ristbørsten (23) renses. 4.3 Ugentlig pleje Rensning og let smøring af de udkørte løftespindler (18). Udsugningsslanger skal kontrolleres på tæthed. Tætningsliste (22) skal kontrolleres, i givet fald fornyes (Tegning 22: Udsugningskar / Tætningsliste). Eftersynsarbejder må kun foretages af uddannet personale. Kæder (34) skal kontrolleres på spænding og hvis nødvendigt, spændes med kædespænder (36) (se kapitel 4.7 Kædens efterspænding og Tegning 24: Kædedrev / Spaydyser på side 22). Kæder (34) renses og kommes kædespray på (15). Spraydyser (37) skal kontrolleres, i givet fald renses. Glidskinner (28) til højre og til venstre skal kontrolleres. Ved slitage skal de fornyes (Tegning 22: Udsugningskar / Tætningsliste). Trinniveaureguleringsmekanismens glidelementer (16 og 19) skal kontrolleres. Ved slitage skal de fornyes. Tætningslisten (22) skal kontrolleres, i givet fald skal de fornyes (Tegning 22: Udsugningskar / Tætningsliste). Opsamlingsbeholder (40) under sugaggregatet (38) skal renses, filteren (39) skal skylles eller fornyes (Tegning 23: på side 21). ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 20

21 4 Eftersyn / Pfleje Tegning 23: Opsamlingsbeholder 4.5 Eftersyn efter 100 driftstimer Wartungsarbeiten nur durch geschultes Personal ausführen lassen. Eftersynsarbejder må kun gennemføres af uddannet personale. Alle eftersynsarbejder som efter 30 driftstimer, derudover skal kædene (34) og kædehjulene (35) kontrolleres på slitage og i givet fald fornyes (se Tegning 24: Kædedrev / Spaydyser). Efter 100 timer skal børsterne (24) demonteres og kontrolleres (Tegning 3: Børstemontage på side 10). Hvis nødvendigt, bør nye sorma-børster indsættes. Udsugningskar (21) og ristbørste (23) demonteres og skylles (Tegning 22: Udsugningskar / Tætningsliste). Alle elektriske byggedeler skal kontrolleres. 4.6 Årlig eftersyn En elektrisk drevet maskine skal i overensstemmelse med VDE-702 eller sammenlignelige internationale forskrifter kontrolleres hvert år. Dette kontrollarbejde skulle gennemføres af en service-tekniker, som er blevet uddannet fra ROSEMOR INTERNATIONAL LTD! ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 21

22 4 Eftersyn / Pfleje 4.7 Kædens efterspænding (se Tegning 24: Kædedrev / Spaydyser) Kæderne skal være spændt på den måde, at de kan løftes manuelt respektivt i midten mellem kædehjulene omkring 3 mm ("A") hhv. kan sammentrykkes 4-5 mm ("B"). Med en anden justering af trykspindlerne (36) i pilretning kan kæden efterspændes. Bærekæderne til venstre og til højre ("A") skal altid have samme spænding! A B Tegning 24: Kædedrev / Spaydyser En kædes slitagegrænse er opnået, når den fastlagte afstand "s" mellem den 1. og den 12. rulle er over mm i overensstemmelse med Tegning 25: Slitagemåling kædedrev. Ved en fabrikny kæde er dette mål "s" mm. Disse værdier gælder for alle tre kæder. Tegning 25: Slitagemåling kædedrev ROSEMOR INTERNATIONAL LTD Seite 22

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Gulvvaskemaskinen du kan anvende alle steder grundet de. små dimensioner, samt på alle tider af døgnet grundet det

Gulvvaskemaskinen du kan anvende alle steder grundet de. små dimensioner, samt på alle tider af døgnet grundet det Gulvvaskemaskinen du kan anvende alle steder grundet de små dimensioner, samt på alle tider af døgnet grundet det lave støjniveau. Maskinen har høj produktivitet og lave omkostninger. PLUS Det simple design

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig

Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig 1A Nedreste del af trappen skæv, bør udskiftes. 1B 1C 1D Trappe meget slidt, glideriller meget beskadiget. 2A Skal have en ordentlig efterspænding, ellers pæn trappe. 2B Nederste del af trappen er aldrig

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere