Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: Udgave: , V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning"

Transkript

1 Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: Udgave: , V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

2 dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor. Maskin- og motornummer skal oplyses for forhandleren ved bestilling af reservedele. Serienummer: Motornummer: Købedato: Forhandlerens adresse: Kære kunde, Tillykke med dit valg. Med denne maskine har du erhvervet et kvalitetsprodukt fra firmaet AS-Motor Germany. Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med moderne produktionsprocedurer og omfattende kvalitetssikringsforanstaltninger. Vores mål er kun opnået, hvis du er tilfreds med din maskine. Du bedes læse driftsvejledningen omhyggeligt og opmærksomt, således at maskinen kører pålideligt og du og andre beskyttes mod farer. Hvis der er spørgsmål om maskinen, bedes du henvende dig til forhandleren eller direkte til vores serviceafdeling (telefon /9123-0). Internationale AS-partnere findes under: AS-Motor Germany håber, at du vil få meget glæde af din nye maskine Tiltænkt anvendelse Maskinen er udelukkende beregnet til klipning af græs og lignende planter, på plejede flader inden for landbrug, skovbrug og landskabspleje, der slås mindst en gang om året. Brug kun ekstraudstyr og klippeværktøj, der er godkendt af AS-Motor Germany. Al anden anvendelse er ikke tilladt. Producenten hæfter ikke for skader, som dette medfører. De foreskrevne vedligeholdelse- og reparationsforanstaltninger skal overholdes. Maskinens bruger er ansvarlig for ulykker eller skader, der påføres andre personer eller deres ejendom! Maskinen må især ikke bruges til: opskæring af hårde genstande, sten, rullesten eller træstykker trimning af buske, hække og buskads klipning af planter i altankasse eller kar eller på tage rensning (udsugning) af gangstier som snitter til findeling af afskåret materiale fra træer og hække. som drivaggregat til arbejdsværktøjer og værktøjer af enhver art, der ikke er godkendt af AS-Motor Germany. 2

3 Mar keti ng 30 Indholdsfortegnelse dummy Forord... 2 Tiltænkt anvendelse... 2 dummy indhol dsforteg nelse Forklaring af symbolerne... 4 Symboler i vejledningen... 4 Symboler på maskinen... 4 Sikkerhedshenvisninger... 6 Få oplysninger!... 6 Brugerbegrænsninger og driftstider... 6 Sikker håndtering af brændstof... 6 Kontrol af maskinen før brug... 7 Forsigtighed under driften... 7 Før slåningen... 7 Forsigtighed under slåningen... 7 Efter arbejdet... 8 Forsigtighed ved vedligeholdelse og 8 reparation... Beskrivelse af maskinen Betjeningselementer Montering Leveringsomfang Udpakning Styrestang og rat Transport Læsning Aflæsning af maskinen Henvisninger om slåning Før start Anvendt brændstof Tankning Kontrol af motorolieniveau Indstilling af klippehøjde Låsning af svinghjul Start Start af maskinen Tilkobling af kniv Kørsel Kørsel Bakgear Vending Differentialespærre Nedlukning og parkering Vedligeholdelse og rensning Forberedelser Rensning af maskinen Grundlæggende eftersyn Kædesmøring Gear Vedligeholdelse af motor Kontrol af motorolieniveau Kontrol af tændrør Rensning af luftfilter Kontrol af køredrev Kontrol af parkeringsbremse Kontrol af kniv Oplagring Opbevaring Langtidsoplagring Genibrugtagning Reservedele Sliddele Tilbehør Bortskaffelse Garanti Eventuelle fejl Tekniske data Konformitetserklæring

4 dummy indhol dsforteg nelse Forklaring af symbolerne Symboler i vejledningen Følgende symboler bruges i denne driftsvejledning til at gøre opmærksom på særlige farer. Advarselshenvisning. Disse symboler gør opmærksom på særlige farer. Forbudstegn. Disse symboler gør opmærksom på forbudte fremgangsmåder. Påbudstegn. Disse symboler gør opmærksom på nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Symboler på maskinen Følgendes symboler er placeret på maskinen for at gøre opmærksom på, at man skal være forsigtig og opmærksom, når maskinen bruges: Den hurtigtdrejende kniv kan forårsage livsfarlige kvæstelser eller store materielle skader! Hold især hænder og fødder væk fra kniven, mens maskinen er i brug. Tændrørshætten skal tages ud før reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Rens ventilatorgitteret! Motorens køleluft indsuges gennem motorafskærmningens ventilatorgitter. Hele overfladen skal altid holdes fri og åben! Støj er sundhedsskadelig. Brug høreværn for at undgå høreskader. Arbejdet med maskinen kræver særlig forsigtighed. Læs driftsvejledningen, inden maskinen bruges. Fare for kvæstelser! Kontrollér, at ingen opholder sig i maskinens fareområde. Genstande kan slynges ud. 4

5 Typeskilt På maskinens typeskilt findes følgende oplysninger om maskinens type og de tekniske data AS-MOTOR GERMANY GmbH & Co KG Ellwanger Stra ße 15 D B ühlertann Rasenm äher AS 53 B6 RB-Kat 4,4 kw (6,0 PS) / 2800 (1/min) 68 kg 2011 SNR: s 1 Producentens navn og adresse 2 Maskinens betegnelse 3 Typebetegnelse 4 Nominel ydelse i kw / motoromdrejningstal 5 Vægt 6 Byggeår 7 Serienummer 8 CE-mærkning 8 5

6 Sikkerhedshenvisninger Få oplysninger! Af hensyn til din sikkerhed skal denne driftsvejledning læses omhyggeligt. Bliv fortrolig med betjeningselementerne og den korrekte anvendelse af maskinen. Denne driftsvejledning skal gives videre til andre brugere af maskinen. Man bør få den korrekte håndtering af maskinen vist af forhandleren, inden man arbejder med det for første gang. Brugerbegrænsninger og driftstider Giv aldrig børn eller personer, der ikke kender driftsvejledningen, lov til at bruge maskinen. Personer under 18 år må kun betjene maskinen under opsyn. Lokale bestemmelser kan fastsætte brugerens mindstealder og driftstiderne. Ikke egnet til betjening af maskinen er personer, der er påvirket af alkohol, narkotika eller reaktionsnedsættende lægemidler. med fysiske eller psykiske handicaps. Brugere af hjertepacemakere må ikke røre ved tændingsanlæggets strømførende dele. Sikker håndtering af brændstof Fare! Brændstof er giftigt og meget let antændeligt. Der er brand- og eksplosionsfare! Hold brændstoffet væk fra antændelseskilder og ryg ikke, mens det håndteres. Undgå at indånde brændstofdampe; de er sundhedsskadelige. Brug handsker og undgå hudkontakt med brændstof. Fyld kun brændstof på udendørs og med kold, stillestående motor. Brug en påfyldningsstuds eller tragt til dette formål. Spild ikke brændstof og lad ikke brændstof komme ind i kloaksystemet eller sive ned i jorden. Hvis brændstof er løbet over, må maskinen ikke startes, inden brændstoffet er fordampet (maskinen tørres af). Fjern maskinen fra det sted, der er forurenet med brændstof. Tankdækslet skal altid være lukket forsvarligt og må ikke åbnes, mens motoren kører eller maskinen endnu er varm. Brændstoftanken må kun tømmes udendørs. Brug en dertil egnet beholder eller kør brændstoftanken tom. Brændstof skal opbevares utilgængeligt for børn og kun i en dertil egnet beholder på et mørkt, køligt og tørt sted. Parkér aldrig maskinen med benzin på tanken i en bygning, hvor benzindampe eventuelt kan komme i kontakt med åben ild eller gnister. Hvis brændstoftanken eller tankdækslet er beskadiget, skal de skiftes ud med det samme (autoriseret værksted). Førstehjælp Hvis brændstof indtages eller brændstofdampe indåndes, må der ikke provokeres opkastning; søg straks læge. Ved kontakt med huden skal huden straks vaskes med vand og sæbe. Tilsmudset tøj skal skiftes ud med det samme.. Foranstaltninger i tilfælde af brand Brug skum, tørslukningsmiddel eller kuldioxid (CO 2) i tilfælde af brand. Sluk aldrig med vand! 6

7 Kontrol af maskinen før brug Før hver brug skal kniv, beskyttelsesdug, drevog befæstelsesdele kontrolleres visuelt for upåklagelig tilstand og fastspændthed. Maskinen må aldrig bruges med defekte afskærmninger, beskyttelsesdug elle beskyttelsesbøjle. Beskyttelsesanordninger eller betjeningselementer må ikke fjernes, ændres eller brokobles. Vær opmærksom på vedligeholdelsesanvisningerne og skift beskadigede eller slidte dele ud med det samme. Maskinen skal kontrolleres på et autoriseret værksted, hvis kniven efter frakoblingen ikke står stille inden for 7 sekunder. Forsigtighed under driften Motoren må ikke startes: hvis der er spildt brændstof i lukkede lokaler eller lokaler med dårlig ventilation (fare for forgiftning!) hvis andre personer opholder sig i umiddelbar nærhed. Start kun maskinen med fødderne i sikker afstand fra kniven. Maskinen må ikke vippes, når motoren startes. Rør ikke ved motoren eller lyddæmperen. De bliver meget varme under driften og kan forårsage forbrændinger. Hvis dette medfører en rykagtig bevægelse, er der fare for yderligere kvæstelser. Sluk for kniven og vent, indtil den står stille, hvis der skal køres på andre overflader end græs. Sluk for kniven og vent, indtil kniven står stille, inden maskinen vippes eller transporteres. hvis maskinen forlades, også i en kortere periode inden klippehøjden indstilles inden der fyldes brændstof på. Sluk for kniven, vent indtil kniven står stille, og tag tændrørshætten ud, inden maskinen renses eller kontrolleres eller der udføres arbejder på maskinen. inden blokeringer løsnes eller tilstopninger i udstødningsområdet fjernes. Før slåningen Personlige beskyttelsesforanstaltninger Bær altid sikkerhedssko med skridsikker sål, lange bukser og handsker, når der slås. Der må ikke slås med åbne sandaler eller uden fodtøj. Støj er sundhedsskadelig. Brug høreværn for at undgå høreskader. Bær beskyttelsesbriller og en hovedbeklædning. Forberedelse af slåfladen Undersøg den flade, der skal slås, omhyggeligt, inden der slås. Fjern sten, grene, knogler, tråde og andre genstande, der kan slynges væk af maskinen. Forsigtighed under slåningen Fare for kvæstelser Ophold dig altid inden for andre personers hørevidde, så de kan yde hjælp i nødstilfælde. Fare! Fare for kvæstelser p.g.a. genstande, der slynges ud. Slå aldrig, hvis personer, børn, husdyr eller materielle goder er i nærheden. Især området foran og til højre for maskinen er farligt. Placér ikke hænder og fødder i nærheden af de roterende dele. Hold afstand til 7

8 udkastningsområdet, mens der arbejdes med maskinen. Der må kun slås ved dagslys eller god kunstig belysning. Undgå klipning af vådt græs; der er fare for at maskinen skrider! Vær særlig forsigtig, når maskinen vendes eller trækkes hen imod brugeren samt ved baglæns kørsel. Gå altid langsomt! Maskinen må ikke løftes eller bæres, mens motoren kører. Anvendelse af maskinen i længere perioder kan medføre blodcirkulationsforstyrrelser i hænderne p.g.a. vibrationer. En generelt gældende varighed for anvendelsen kan ikke fastsættes. Brug handsker. Hold regelmæssige arbejdspauser. Lad maskinen kontrollere på et autoriseret værksted, når kniven har ramt en genstand. når maskinen begynder med at ryste usædvanlig meget. Forsigtighed på skråninger Maskiner med firtaktsmotor må kun bruges på skråninger med en hældning på op til 20. Ellers kan firtaktsmotoren ødelægges p.g.a. manglende smøring. Ved slåning på skråninger der fare for at skride og tippe! Der må kun slås op stejle skråninger, hvis sikke drift er garanteret. Slå ikke på meget stejle skråninger. Tag egnede sikkerhedsforanstaltninger på stejle skråninger, f.eks. ved at bruge stigejern. Slå altid på tvær af skråningen, aldrig op eller ned af den. Vær opmærksom, at du altid kan træde sikkert; brug skridsikre sikkerhedssko. Vær yderst forsigtig ved retningsskift. Der må kun slås, når underlaget er tørt med godt greb. Der må kun slås med svinghjulet låst. Maskinen kan rulle væk ned ad bakke. Maskinen må kun parkeres på plane flader eller sikres mod bortrulning. Slåning af flader med brandfare Tag altid en tilstrækkelig mængde slukningsmiddel med. Ved for kraftig sidehældning kan brændstof komme ud af karburatoren eller tanken. Dette medfører brandfare! Hold øje med den slåede flade også efter slåningen for at sikre, at der ikke udbryder brand. For at undgå brandfare skal følgende komponenter altid holdes fri for snavs, græs, hø, lækkende olie, fedt osv.: Motor Lyddæmper (bøjning, beskyttelse, mellemrum) Området omkring brændstoftanken Efter arbejdet Luk benzinhanen og tankventilationen efter hver slåning. Vent med at forlade maskinen, indtil kniven står stiller, og tag tændrørshætten ud. Lad maskinen køle ned i mindst 20 minutter efter slukningen, inden den parkeres i et tørt, lukket lokale med god ventilation. Parkér aldrig maskinen med benzin på tanken i en bygning, hvor benzindampe eventuelt kan komme i kontakt med åben ild eller gnister. Forsigtighed ved vedligeholdelse og reparation Udfør kun de vedligeholdelsesarbejder, der er beskrevet i denne driftsvejledning. Alle andre arbejder bør udføres af et autoriseret værksted. 8

9 Vent, indtil motoren står stille, inden der udføres vedligeholdelsesarbejder, og fjern tændrørshætterne. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi iht. produktansvarsloven ikke skal hæfte for skader, der forårsages af vores maskiner, hvis slidte eller beskadigede dele ikke repareres eller skiftes ud rettidigt disse skader skyldes uforskriftsmæssig reparation der ved udskiftning af dele ikke blev brugt originale dele eller dele, der er godkendt af os. reparationen ikke blev gennemført på et autoriseret værksted. Det samme gælder for reservedele og tilbehør. 9

10 Beskrivelse af maskinen Svinghjul 2 Beskyttelsesdug 3 Beskyttelsesbøjle 4 Svinghjullås 5 Klippehøjdejustering 6 Lyddæmper 7 Ventilatorgitter 8 Oliepåfyldningsåbning 9 Startgreb 10 Rat sidejustering 11 Ratkonsol 12 Rat højdeindstilling 13 Typeskilt 14 Betjeningsarm 15 Tankventilation 16 Tankpåfyldningsstuds 17 Benzinhane 18 Luftfilter 19 Tændrørshætte 10

11 Betjeningselementer Speeder med choker (1) Med speederen ændres motoromdrejningstallet for at styre motoreffekten. Choker: Startspjæld lukket (kun til motorstart ved kold motor) MIN: Tomgang MAX: Fuld gas Køredrevsarm og parkeringsbremse (2 ) Med køredrevsarmen slås køredrevet og parkeringsbremsen til og fra. Køredrev til/ parkeringsbremse fra (I): Skub armen hen til rattet og hold den dér. Køredrev fra/ parkeringsbremse til (0): Slip armen. Knivkoblingsarm (3 ) Knivkoblingsarmen er en beskyttelsesanordning. Når armen slippes, vil kniven stå stille inden for 7 sekunder. M I 0 Motorstopafbryder (5) For at slå kniven til (I) : Løft knivkoblingsarmen, lad stopknappen (7) gå i hak og skub knivkoblingsarmen mod rattet. For at slå kniven fra (0) : Slip knivkoblingsarmen og sæt speederen til MIN. Med motorstopafbryderen slås tændingen til eller fra. Når tændingen slås fra, slukkes motoren. 0: FRA I: TIL Rat sidejustering (4) 1. Løsn excenter-spændearmen. 2. OBS: Pas på, så bowdentrækkene ikke knuses, når rattet svinges. Sving rattet til side til den ønskede position. 3. Klem rattet fast med excenterspændearmen. Rat højdeindstilling Rattets højde indstilles med skruen til højdeindstilling af rattet (se Montering). Differentialespærre (6) Til: Slip armen. Fra: Skub armen hen til rattet og hold den dér. 11

12 Betjeningsarm Gearet har fem fremgear, tomgang og et bakgear. For at skifte slip køredrevsarmen, skift til næste gear og start igen. Udpakning 1. Åbn kassens top. 2. Klip kassens forside op. 3. Klap rattet opad (se Styrestang og rat). 4. Kontrollér dækkenes lufttryk (se Tekniske data). 5. Sæt betjeningsarmen på gearet til tomgangsposition. 6. Tryk køredrevsarmen mod rattet og skub maskinen ned af pallen. R Kør tilbage 1,7 km/h N Tomgang 0 km/h 1 Kør frem 1,2 km/h 2 Kør frem 1,3 km/h 3 Kør frem 1,7 km/h 4 Kør frem 2,4 km/h 5 Kør frem 3,6 km/h Benzinhane 1: Lukket 2: Åben Styrestang og rat Montering 1. Løsn skruen til højdeindstilling af rattet (1) og træk den ud til siden. 2. OBS: Pas på, så bowdentrækkene (2) ikke knuses, når rattet svinges. Sving rattet (3) opad til den korrekte arbejdshøjde og skru det fast med skruen og møtrikken. Leveringsomfang Maskinen leveres i en kasse. Leveringsomfanget inkluderer: Maskinen Denne driftsvejledning Garantikort Værktøjstaske. Driftsvejledning motorproducent 12

13 Transport Advarsel! Maskinens høje vægt medfører fare for uheld. Maskinen kan tippe eller falde ned og forårsage alvorlige kvæstelser. Vær opmærksom på henvisningerne nedenfor. Maskinen må kun transporteres på en lastvogn eller en påhængsvogn, der er beregnet til en nyttelast svarende mindst til maskinens tomvægt. Lad maskinen køle ned i mindst 20 minutter før hver transport. Luk tankventilationen og benzinhanen. Til transport kan rattet klappes sammen igen. Læsning Til læsning skal der bruges egnede ramper, der kan tåle maskinens tomvægt kg er bredere end maskinen har en skridsikker overflade. 1. Placér maskinen foran ramperne og kontrollér, at ramperne er så brede som maskinens sporvidde er fast forankret på ladet. ikke står stejlere end Kør maskinen forsigtigt på ladet over ramperne. 3. Maskinen skal sikres mod rulning, skridning, tipning og tab af brændstof. 4. Fastgør maskinen til rammedele med remme, der kan tåle vægten. OBS! For at undgå skader på maskinen anbefaler vi, at spændebåndene udelukkende fastgøres som vist i illustrationen. Spænd ikke spændebåndene for meget. Aflæsning af maskinen 1. Løsn transportbefæstelserne. 2. Kør maskinen forsigtigt fra ladet over ramperne. Henvisninger om slåning Kontrollér maskinen for fuldstændighed, funktionsdygtighed og renhed før hver slåning. Et tilsmudset ventilatorgitter kan beskadige motoren, og et tilsmudset beskyttelsesgitter på lyddæmperen kan medføre brandfare. Hyppig til- og frakobling medfører forøget slitage af knivdrivremmen og knivbremsen. Især tilkobling i højt græs medfører overbelastning. 13

14 En velplejet flade bevares ved hjælp af hyppig slåning og ved at vegetationen holdes nede. Der må kun slås med en skarp og ubeskadiget kniv. Få kniven skærpet og afbalanceret regelmæssigt (autoriseret værksted). Vådt græs må ikke slås i regnvejr. Græsbevoksningen kan beskadiges, og der er fare for at skride! Maskinen bør kun vendes på en flade, der allerede er slået. Til slåning skal speederen altid sættes til fuldgasstilling for at opretholde en optimal slåeffekt. For at kaste græsset ud uden tilstopninger, anbefaler vi at gå frem i overensstemmelse med de viste slåningsmønstre på plant terræn. Mulch bliver væsentlig mindre, hvis fladen slås endnu en gang i den modsatte retning. Ved meget højt græs bør der klippes i to omgange med forskellige klippehøjder. Tankning Fare! Brændstof kan antændes på varme motordele. Sluk motoren før optankningen og vent i mindst 20 minutter, indtil motoren er kølet ned. Vær opmærksom på sikkerhedshenvisningerne om brændstof! 1. Påfyldning af brændstof 2. Til påfyldning skal der bruges en dunk med påfyldningsstuds eller en tragt. 3. Åbn dunken forsigtigt, så et eventuelt overtryk falder langsomt og brændstof ikke sprøjter ud. 4. Åbn tankdækslet forsigtigt, så et eventuelt overtryk falder langsomt og brændstof ikke sprøjter ud. 5. Fyld brændstoftanken. 6. Luk tankdækslet igen. Kontrol af motorolieniveau OBS! Kontrollér motorolieniveauet før hver brug (se driftsvejledningen fra motorens producent). Før start Anvendt brændstof Som brændstof bruges blyfri benzin (se driftsvejledningen fra motorens producent). Der kan bruges E10-brændstof. Gem ikke E10- brændstof længere end 30 dage. For at sikre en tilstrækkelig olieforsyning for firtaktsmotoren og dermed undgå motorskader må maskinen kun bruges på skråninger med en hældning på op til 20. Indstilling af klippehøjde Klippehøjden må kun justeres, mens motoren er slukket. Klippehøjden må kun indstilles sådan, at kniven ikke rører ved underlaget, selv om underlaget er ujævnt. En for høj indstilling af klippehøjden kan medføre, at genstande slynges ud, og medfører et dårligt slåningsbilleder. 14

15 1 Start Fare! Ved start er der fare for kvæstelser p.g.a. den roterende kniv. Kontrollér, at ingen opholder sig i knivens fareområde. Maskinen må ikke vippes, når den startes. 1. Slå motoren fra og vent, indtil kniven står stille. 2. Træk armen (1) op og drej den, indtil den ønskede klippehøjde er nået. Låsning af svinghjul På plant terræn er det lettere at lade forhjulet svinge. Hvis der køres på tværs af skråninger, er det absolut nødvendigt at låse hjulet. 1 Løsning af svinghjulet 1. Træk fjederstikket (1) af og sæt den ind i hullet på ratkonsollen. Låsning af svinghjul 1. Sæt fjederstikket (1) i. Fare! Hvis karburatoren ikke lukker korrekt igen efter start, løber benzin over, og der opstår brandfare. Luk i så fald benzinhanen og kontakt et autoriseret værksted. Start af maskinen 1. Placér maskinen på en plan flade, ikke i højt græs. 2. Åbn benzinhanen og tankventilationen. 3. Sæt tændrørshætten på. 4. Sæt motorstopafbryderen til I. 5. Sæt speederen til Choker ved koldstart, ellers til det mellemste omdrejningstal. 6. Træk startrebet langsomt ud til trykpunktet og derefter længere ud hurtigt motoren begynder med at køre. 7. Lad startrebet gå tilbage langsomt. 8. Til slåning skal speederen sættes til det maksimale omdrejningstal. Tilkobling af kniv 1. Løft knivkoblingsarmen. 2. Tryk på stopknappen på knivkoblingsarmen. 3. Skub knivkoblingsarmen mod rattet kniven starter. Slå kniven fra, hvis der skal køres over veje: 1. Slip knivkoblingsarmen. 15

16 Kørsel Kørsel I en farlig situation skal køredrevet slås fra og kniven kobles fra. Køredrev til 1. Vælg det ønskede gear. 2. Skub køredrevsarmen mod rattet maskinen kører. Køredrev fra 1. Slip køredrevsarmen. Indstilling af kørselshastighed Kørselshastigheden afhænger af vegetationens mængde og tæthed. Meget høj og tæt vegetation kan kun slås med langsom kørselshastighed. 1. Slip køredrevsarmen. 2. Vælg det ønskede gear. 3. Skub køredrevsarmen mod rattet igen maskinen kører. Bakgear Fare! Fare for kvæstelser, fordi men kan snuble eller skride ved baglæns kørsel eller vending. Kniven skal altid slås fra, inden der køres baglæns! Kontrollér, at banen er fri for forhindringer, inden bakgearet slås til. Især på slået græs skal man være opmærksom på, at man kan træde sikkert. 1. Slip køredrevsarmen. 2. Slå kniven fra. 3. Sæt speederen til det mellemste omdrejningstal. 4. Sæt betjeningsarmen til bakgear (R). 5. Skub køredrevsarmen mod rattet igen maskinen kører baglæns. Vending Maskinen bør kun vendes på en flade, der allerede er slået. Vending på plan flade: 1. Slå køredrevet og differentialespærren fra. 2. Sving maskinen til den ønskede side. 3. Slå køredrevet og differentialespærren til igen. Vending på skråning: 1. Slå kniven fra. 2. Lad køredrevet være tændt. 3. Slå differentialespærren fra. 4. Sving maskinen op ad skråningen. 5. Hold rattet og det indvendige hjul tilbage. 6. Slå differentialespærren til igen. Køredrevet forhindrer maskine i at glide og understøtter vendemanøvren. Differentialespærre Differentialespærren forbinder de to baghjul fast med hinanden. Dette forbedrer vejgrebet og maskinens stabile kørsel. Faren for at skride bliver mindre, og sikker bremsning bliver mulig. Med løsnet differentialespærre er det let at styre og vende maskinen. Nedlukning og parkering Forsigtig! Maskinen kan rulle væk ned ad bakke. Maskinen må kun parkeres på plane flader eller sikres mod bortrulning. 1. Slip køredrevsarmen. 2. Sæt speederen til det laveste motoromdrejningstal. 3. Slip knivkoblingsarmen. 4. Sæt motorstopafbryderen til 0. 16

17 5. Vent, indtil kniven står stille, inden maskinen forlades 6. Luk benzinhanen og tankventilationen. 7. Træk tændrørshætten af. 17

18 Vedligeholdelse og rensning Regelmæssig vedligeholdelse sikrer, at maskinen altid er klar til brug. Hvis vedligeholdelseshenvisningerne ikke overholdes, kan der optræde fejl, der ikke dækkes af garantien. Desuden bringes driftssikkerheden i fare. Kontakt et autoriseret værksted for en kontrol, hvis der konstateres problemer under vedligeholdelsen. Komponent Handling Vedligeholdelsesinterval A B Maskine Kontrol for sikker arbejdstilstand. Rensning. Kundeservice Brændstof Kontrol af brændstoffets påfyldningsniveau. Er tankdækslet lukket? Tank, benzinhane og brændstofledning Delene kontrolleres for utætheder og god stand. Karburator Lukker karburatoren igen efter start? Ventilatorgitter Rensning. Motorkøling Rensning. Tændrør Kontrol/indstilling. Udskiftning. Luftfilter Kontrol/rensning. Udskiftning. Kniv og befæstelsesdele Kontrol for slitage og beskadigelser. Se kapitlet Kontrol af kniv. Udskiftning. Knivbremse Fungerer bremsen sikkert, og står kniven stille efter 7 sekunder? Køredrevsarm Står maskinen stille, hvis armen er i nulstilling? Kilerem Er remmene spændt korrekt, uden revner og i god stand? Bowdentræk Kontrol af funktion og let løb. 18

19 Komponent Handling Vedligeholdelsesinterval A B Speeder Kontrol af funktion. Chassis og prelbeskyttelse Kontrol for rust og revner, kontrol af svejsesøm. Er alle beskyttelsesanordninger fastgjort korrekt og funktionsdygtige? Mærkat Mærkaternes tilstand. Motor Se driftsvejledningen fra motorens producent. Kontrol af olieniveau (se driftsvejledningen fra motorens producent). Olieskift. Parkeringsbremse Kontrol af parkeringsbremse. Brændbart materiale Fjern let antændelige slåningsrester fra motoren og maskinen. Dæk Kontrol af dæk og i givet fald dæktryk. A B Før og efter hver anvendelse. Årligt eller hver 50 timer. Ved brugeren med stillestående motor. Ved brugeren med kørende motor. På det autoriserede værksted. 19

20 Forberedelser Før alle vedligeholdelses- og rensningsarbejder: 1. Lad maskinen køle ned i mindst 20 minutter. 2. Træk tændrørshætten af. 3. Luk benzinhanen og tankventilationen. 4. Til arbejder på maskinens underside skal maskinen vippes til lyddæmpersiden. at holde maskinen i sikker driftstilstand. Kontrollér tændingskablet og tændrørshætten for beskadigelser. Beskadigede eller slidte dele, især afdækninger, beskyttelsesdug, lyddæmper eller brændstoftank skal skiftes ud med det samme (autoriseret værksted). Kædesmøring Rensning af maskinen Maskinen skal renses grundigt efter hver anvendelse, især undersiden og kniven. Fastsiddende græsrester og snavs forstyrrer græsudstødningen og påvirker klippekvaliteten. For tilstrækkelig motorkøling skal motorafdækningen, ventilatorgitteret og motoren holdes ren. Brandfare! Vær især opmærksom på, at lyddæmperens komponenter er rene. Brug en fejekost til rensningen. Mere kraftige tilsmudsninger fjernes med en træ- eller plastspartel. Rens husets udvendige dele med en klud. Maskinen må ikke sprøjtes med en vandstråle eller en højtryksrenser! Brug ingen aggressive rengøringsmidler. Grundlæggende eftersyn Kontrollér regelmæssigt, at alle møtrikker, bolte, skruer, tilslutninger af brændstofledninger, luftfiltre osv. er spændt for Kæderne til højre og venstre for differentialespærren skal smøres regelmæssigt. Vi anbefaler at bruge biologisk nedbrydelig kædespray. Gear Gearet er vedligeholdelsesfrit og fyldt med olie for levetiden. Kontrollér, at det er tæt og ubeskadiget. Vedligeholdelse af motor Fare! Hvis omdrejningstallet er indstillet for højt, kan genstande slynges ud. Motoren kan beskadiges, og et højere støjniveau opstår. Karburatorens eller omdrejningsjusteringens grundindstilling må ikke ændres. Driftsvejledningen til motoren er udarbejdet af motorens producent. Den indeholder alle advarsler og garantibetingelserne for motoren. Hvis et garantiarbejde på motoren bliver nødvendigt, bedes man kontakte et autoriseret 20

21 værksted eller den nærmeste autoriserede motorforhandler. Tilstrækkelig motorkøling er særlig vigtig for lang anvendelsestid af motoren. Hold altid - motorafskærmningen (ventilatorgitter), - lyddæmperen (beskyttelsesgitter) og - motorens køleribber rene. Kontrol af motorolieniveau Olieniveauet skal altid ligge mellem de to markeringer på oliemålepinden. Olieniveauet må aldrig ligge under den nederste markering, ellers kan motoren beskadiges. Fyld aldrig mere olie på end vist af den øverste markering. Ellers er der fare for, at olie kommer ind i luftfiltret og ødelægger det. Vær opmærksom på den vedlagte driftsvejledning til motoren. Kontrol af tændrør Fare! Tændingsanlægget danner et elektromagnetisk felt. Brugere af hjertepacemakere må ikke arbejde på strømførende dele. Tilsmudsede tændrør nedsætter motoreffekten. Rens elektroden på tændrøret med en messingtrådbørste. Kontrollér elektrodeafstanden (se driftsvejledningen fra motorens producent). Sørg for, at isolatoren omkring elektroden ikke beskadiges. Et beskadiget tændrør må ikke bruges under nogen omstændigheder. Rensning af luftfilter Fare! Rengøringsmidler kan medføre brand- eller eksplosionsfare. Rens aldrig luftfilteret med brændbare opløsningsmidler. Hold øje med, at luftfiltret altid er rent. Et tilsmudset luftfilter nedsætter motoreffekten og forøger motorslitagen og brændstofforbruget. Uafhængigt af antallet af driftstimer bør filterindsatsen skiftes ud en gang om året. Brug ikke motoren uden luftfilter. Vær opmærksom på den vedlagte driftsvejledning til motoren. Kontrol af køredrev 1. Parkér maskinen på et underlag med godt greb (f.eks. beton eller asfalt). 2. Sluk for motoren. 3. Sæt betjeningsarmen til et fremgear. 4. Aktivér køredrevet. 5. Forsøg at trække maskinen baglæns. Hvis baghjulene blokerer, er køredrevet indstillet korrekt. Hvis maskinen kan trækkes, skal køredrevet justeres. 1 Spænd tændrøret med det korrekte tilspændingsmoment (se driftsvejledningen fra motorens producent). Justering af køredrevet Drej stilleskruen (1) på køredrevet ud så meget, at hjulene blokerer ved aktiveret køredrev, hvis maskinen trækkes. Hvis justeringen ikke medfører nogen forbedring, 21

22 skal maskinen kontrolleres på et autoriseret værksted. Kontrol af parkeringsbremse 1. Parkér maskinen på et underlag med godt greb (f.eks. beton eller asfalt). 2. Sluk for motoren. 3. Sæt betjeningsarmen til tomgang. 4. Forsøg at trække maskinen baglæns. Uforskriftsmæssigt skærpede knive forøger maskinens belastning og medfører vibrationsrevner og brud! Bortslyngede brudstykker kan medføre yderst alvorlige kvæstelser. Udskiftning af kniv 2 1 Hvis baghjulene blokerer, er parkeringsbremsen indstillet korrekt. Hvis det er let at trække maskinen, skal parkeringsbremsen justeres. Dette skal gøres på et autoriseret værksted. Kontrol af kniv Fare! En uforskriftsmæssig monteret og vedligeholdt kniv medfører fare for alvorlige kvæstelser. Arbejder på kniven må kun udføres af et autoriseret værksted. Arbejder på kniven kræver særlig fagviden, da der er brug for en kontrol af ubalance og omdrejningsmomenter skal overholdes. Kontrollér kniven og alle befæstelsesdele for slitage, beskadigelser og revner før og efter hver slåningsanvendelse. ved mærkbare forandringer. Alle de viste knivdele og disses befæstelsesdelene skal udskiftes når der konstateres beskadigelser eller revner. mindst en gang om året eller med mellemrum på 50 driftstimer, uafhængigt af, om der findes slitage eller ej. Materialet bliver træt og kan få revner, hvilket bringer personer og materiel i fare. 1 2 Det er absolut nødvendigt at skifte kniven ud: hvis en af slitagemarkeringerne (1) er nået. På originalknive er det placeret slitagemarkeringer (kugleformet prægning på knivens underside). hvis knivens tykkelse på bagkanten af blæserne (2) eller et hvilket som helst sted er mindre 1 mm (undtagen skæret). En original AS-kniv kan kendes på disse prægninger: Kontrol af knivkobling XXXX svarer til reservedelsnumret. Kontrollér knivkoblingens funktion ved at koble kniven fra. Kniven skal fra fuldt omdrejningstal stå helt stille på mindre end 7 sekunder. Kontakt er autoriseret værksted, hvis dette ikke er tilfældet. Vibrationer er et tegn på en for stor eller ensidig slitage af kniven eller skader på motor- eller klippeværket (f.eks. gummielementerne). 22

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4T BS Enduro. Fra serienr.: 021310020001 Udgave: 26.06.2012, V13.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4T BS Enduro. Fra serienr.: 021310020001 Udgave: 26.06.2012, V13.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4T BS Enduro Fra serienr.: 021310020001 Udgave: 26.06.2012, V13.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Ukrudtbørste AS 50 B1/4T UKRUDT-HEKS

Ukrudtbørste AS 50 B1/4T UKRUDT-HEKS Ukrudtbørste AS 50 B1/4T UKRUDT-HEKS Betjeningsvejledning AS-MOTOR GERMANY GmbH & Co. KG 74420 Oberrot / Württ. Telefon (07977) 71-0 Telefon (07977) 71-259 www.as-motor.de Betjeningsvejledning Ukrudt-heks

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor

ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor 01/2011 Tillæg - til modeller med LPG-motor (naturgas) 1 Tillæg - til modeller med LPG-motor (naturgas) Dette tillæg supplerer instruktionsbogen

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...6-7 TRÆNING SIKKERHEDSFORBEREDELSER MOTORSIKKERHED BRUGSSIKKERHED

INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...6-7 TRÆNING SIKKERHEDSFORBEREDELSER MOTORSIKKERHED BRUGSSIKKERHED 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...4-5 TAK LÆS DENNE MANUAL GARANTI MÅL SERIENUMRE BESTILLING AF RESERVEDELE RETNINGSANVISNING KONTROLLISTE FØR LEVERING KONTROLLISTE VED LEVERING EJER REGISTRERING SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...6-7

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere