Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: Udgave: , V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning"

Transkript

1 Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: Udgave: , V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

2 dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor. Maskin- og motornummer skal oplyses for forhandleren ved bestilling af reservedele. Serienummer: Motornummer: Købedato: Forhandlerens adresse: Kære kunde, Tillykke med dit valg. Med denne maskine har du erhvervet et kvalitetsprodukt fra firmaet AS-Motor Germany. Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med moderne produktionsprocedurer og omfattende kvalitetssikringsforanstaltninger. Vores mål er kun opnået, hvis du er tilfreds med din maskine. Du bedes læse driftsvejledningen omhyggeligt og opmærksomt, således at maskinen kører pålideligt og du og andre beskyttes mod farer. Hvis der er spørgsmål om maskinen, bedes du henvende dig til forhandleren eller direkte til vores serviceafdeling (telefon /9123-0). Internationale AS-partnere findes under: AS-Motor Germany håber, at du vil få meget glæde af din nye maskine Tiltænkt anvendelse Maskinen er udelukkende beregnet til klipning af græs og lignende planter, på plejede flader inden for landbrug, skovbrug og landskabspleje, der slås mindst en gang om året. Brug kun ekstraudstyr og klippeværktøj, der er godkendt af AS-Motor Germany. Al anden anvendelse er ikke tilladt. Producenten hæfter ikke for skader, som dette medfører. De foreskrevne vedligeholdelse- og reparationsforanstaltninger skal overholdes. Maskinens bruger er ansvarlig for ulykker eller skader, der påføres andre personer eller deres ejendom! Maskinen må især ikke bruges til: opskæring af hårde genstande, sten, rullesten eller træstykker trimning af buske, hække og buskads klipning af planter i altankasse eller kar eller på tage rensning (udsugning) af gangstier som snitter til findeling af afskåret materiale fra træer og hække. som drivaggregat til arbejdsværktøjer og værktøjer af enhver art, der ikke er godkendt af AS-Motor Germany. 2

3 Mar keti ng 30 Indholdsfortegnelse dummy Forord... 2 Tiltænkt anvendelse... 2 dummy indhol dsforteg nelse Forklaring af symbolerne... 4 Symboler i vejledningen... 4 Symboler på maskinen... 4 Sikkerhedshenvisninger... 6 Få oplysninger!... 6 Brugerbegrænsninger og driftstider... 6 Sikker håndtering af brændstof... 6 Kontrol af maskinen før brug... 7 Forsigtighed under driften... 7 Før slåningen... 7 Forsigtighed under slåningen... 7 Efter arbejdet... 8 Forsigtighed ved vedligeholdelse og 8 reparation... Beskrivelse af maskinen Betjeningselementer Montering Leveringsomfang Udpakning Styrestang og rat Transport Læsning Aflæsning af maskinen Henvisninger om slåning Før start Anvendt brændstof Tankning Kontrol af motorolieniveau Indstilling af klippehøjde Låsning af svinghjul Start Start af maskinen Tilkobling af kniv Kørsel Kørsel Bakgear Vending Differentialespærre Nedlukning og parkering Vedligeholdelse og rensning Forberedelser Rensning af maskinen Grundlæggende eftersyn Kædesmøring Gear Vedligeholdelse af motor Kontrol af motorolieniveau Kontrol af tændrør Rensning af luftfilter Kontrol af køredrev Kontrol af parkeringsbremse Kontrol af kniv Oplagring Opbevaring Langtidsoplagring Genibrugtagning Reservedele Sliddele Tilbehør Bortskaffelse Garanti Eventuelle fejl Tekniske data Konformitetserklæring

4 dummy indhol dsforteg nelse Forklaring af symbolerne Symboler i vejledningen Følgende symboler bruges i denne driftsvejledning til at gøre opmærksom på særlige farer. Advarselshenvisning. Disse symboler gør opmærksom på særlige farer. Forbudstegn. Disse symboler gør opmærksom på forbudte fremgangsmåder. Påbudstegn. Disse symboler gør opmærksom på nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Symboler på maskinen Følgendes symboler er placeret på maskinen for at gøre opmærksom på, at man skal være forsigtig og opmærksom, når maskinen bruges: Den hurtigtdrejende kniv kan forårsage livsfarlige kvæstelser eller store materielle skader! Hold især hænder og fødder væk fra kniven, mens maskinen er i brug. Tændrørshætten skal tages ud før reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Rens ventilatorgitteret! Motorens køleluft indsuges gennem motorafskærmningens ventilatorgitter. Hele overfladen skal altid holdes fri og åben! Støj er sundhedsskadelig. Brug høreværn for at undgå høreskader. Arbejdet med maskinen kræver særlig forsigtighed. Læs driftsvejledningen, inden maskinen bruges. Fare for kvæstelser! Kontrollér, at ingen opholder sig i maskinens fareområde. Genstande kan slynges ud. 4

5 Typeskilt På maskinens typeskilt findes følgende oplysninger om maskinens type og de tekniske data AS-MOTOR GERMANY GmbH & Co KG Ellwanger Stra ße 15 D B ühlertann Rasenm äher AS 53 B6 RB-Kat 4,4 kw (6,0 PS) / 2800 (1/min) 68 kg 2011 SNR: s 1 Producentens navn og adresse 2 Maskinens betegnelse 3 Typebetegnelse 4 Nominel ydelse i kw / motoromdrejningstal 5 Vægt 6 Byggeår 7 Serienummer 8 CE-mærkning 8 5

6 Sikkerhedshenvisninger Få oplysninger! Af hensyn til din sikkerhed skal denne driftsvejledning læses omhyggeligt. Bliv fortrolig med betjeningselementerne og den korrekte anvendelse af maskinen. Denne driftsvejledning skal gives videre til andre brugere af maskinen. Man bør få den korrekte håndtering af maskinen vist af forhandleren, inden man arbejder med det for første gang. Brugerbegrænsninger og driftstider Giv aldrig børn eller personer, der ikke kender driftsvejledningen, lov til at bruge maskinen. Personer under 18 år må kun betjene maskinen under opsyn. Lokale bestemmelser kan fastsætte brugerens mindstealder og driftstiderne. Ikke egnet til betjening af maskinen er personer, der er påvirket af alkohol, narkotika eller reaktionsnedsættende lægemidler. med fysiske eller psykiske handicaps. Brugere af hjertepacemakere må ikke røre ved tændingsanlæggets strømførende dele. Sikker håndtering af brændstof Fare! Brændstof er giftigt og meget let antændeligt. Der er brand- og eksplosionsfare! Hold brændstoffet væk fra antændelseskilder og ryg ikke, mens det håndteres. Undgå at indånde brændstofdampe; de er sundhedsskadelige. Brug handsker og undgå hudkontakt med brændstof. Fyld kun brændstof på udendørs og med kold, stillestående motor. Brug en påfyldningsstuds eller tragt til dette formål. Spild ikke brændstof og lad ikke brændstof komme ind i kloaksystemet eller sive ned i jorden. Hvis brændstof er løbet over, må maskinen ikke startes, inden brændstoffet er fordampet (maskinen tørres af). Fjern maskinen fra det sted, der er forurenet med brændstof. Tankdækslet skal altid være lukket forsvarligt og må ikke åbnes, mens motoren kører eller maskinen endnu er varm. Brændstoftanken må kun tømmes udendørs. Brug en dertil egnet beholder eller kør brændstoftanken tom. Brændstof skal opbevares utilgængeligt for børn og kun i en dertil egnet beholder på et mørkt, køligt og tørt sted. Parkér aldrig maskinen med benzin på tanken i en bygning, hvor benzindampe eventuelt kan komme i kontakt med åben ild eller gnister. Hvis brændstoftanken eller tankdækslet er beskadiget, skal de skiftes ud med det samme (autoriseret værksted). Førstehjælp Hvis brændstof indtages eller brændstofdampe indåndes, må der ikke provokeres opkastning; søg straks læge. Ved kontakt med huden skal huden straks vaskes med vand og sæbe. Tilsmudset tøj skal skiftes ud med det samme.. Foranstaltninger i tilfælde af brand Brug skum, tørslukningsmiddel eller kuldioxid (CO 2) i tilfælde af brand. Sluk aldrig med vand! 6

7 Kontrol af maskinen før brug Før hver brug skal kniv, beskyttelsesdug, drevog befæstelsesdele kontrolleres visuelt for upåklagelig tilstand og fastspændthed. Maskinen må aldrig bruges med defekte afskærmninger, beskyttelsesdug elle beskyttelsesbøjle. Beskyttelsesanordninger eller betjeningselementer må ikke fjernes, ændres eller brokobles. Vær opmærksom på vedligeholdelsesanvisningerne og skift beskadigede eller slidte dele ud med det samme. Maskinen skal kontrolleres på et autoriseret værksted, hvis kniven efter frakoblingen ikke står stille inden for 7 sekunder. Forsigtighed under driften Motoren må ikke startes: hvis der er spildt brændstof i lukkede lokaler eller lokaler med dårlig ventilation (fare for forgiftning!) hvis andre personer opholder sig i umiddelbar nærhed. Start kun maskinen med fødderne i sikker afstand fra kniven. Maskinen må ikke vippes, når motoren startes. Rør ikke ved motoren eller lyddæmperen. De bliver meget varme under driften og kan forårsage forbrændinger. Hvis dette medfører en rykagtig bevægelse, er der fare for yderligere kvæstelser. Sluk for kniven og vent, indtil den står stille, hvis der skal køres på andre overflader end græs. Sluk for kniven og vent, indtil kniven står stille, inden maskinen vippes eller transporteres. hvis maskinen forlades, også i en kortere periode inden klippehøjden indstilles inden der fyldes brændstof på. Sluk for kniven, vent indtil kniven står stille, og tag tændrørshætten ud, inden maskinen renses eller kontrolleres eller der udføres arbejder på maskinen. inden blokeringer løsnes eller tilstopninger i udstødningsområdet fjernes. Før slåningen Personlige beskyttelsesforanstaltninger Bær altid sikkerhedssko med skridsikker sål, lange bukser og handsker, når der slås. Der må ikke slås med åbne sandaler eller uden fodtøj. Støj er sundhedsskadelig. Brug høreværn for at undgå høreskader. Bær beskyttelsesbriller og en hovedbeklædning. Forberedelse af slåfladen Undersøg den flade, der skal slås, omhyggeligt, inden der slås. Fjern sten, grene, knogler, tråde og andre genstande, der kan slynges væk af maskinen. Forsigtighed under slåningen Fare for kvæstelser Ophold dig altid inden for andre personers hørevidde, så de kan yde hjælp i nødstilfælde. Fare! Fare for kvæstelser p.g.a. genstande, der slynges ud. Slå aldrig, hvis personer, børn, husdyr eller materielle goder er i nærheden. Især området foran og til højre for maskinen er farligt. Placér ikke hænder og fødder i nærheden af de roterende dele. Hold afstand til 7

8 udkastningsområdet, mens der arbejdes med maskinen. Der må kun slås ved dagslys eller god kunstig belysning. Undgå klipning af vådt græs; der er fare for at maskinen skrider! Vær særlig forsigtig, når maskinen vendes eller trækkes hen imod brugeren samt ved baglæns kørsel. Gå altid langsomt! Maskinen må ikke løftes eller bæres, mens motoren kører. Anvendelse af maskinen i længere perioder kan medføre blodcirkulationsforstyrrelser i hænderne p.g.a. vibrationer. En generelt gældende varighed for anvendelsen kan ikke fastsættes. Brug handsker. Hold regelmæssige arbejdspauser. Lad maskinen kontrollere på et autoriseret værksted, når kniven har ramt en genstand. når maskinen begynder med at ryste usædvanlig meget. Forsigtighed på skråninger Maskiner med firtaktsmotor må kun bruges på skråninger med en hældning på op til 20. Ellers kan firtaktsmotoren ødelægges p.g.a. manglende smøring. Ved slåning på skråninger der fare for at skride og tippe! Der må kun slås op stejle skråninger, hvis sikke drift er garanteret. Slå ikke på meget stejle skråninger. Tag egnede sikkerhedsforanstaltninger på stejle skråninger, f.eks. ved at bruge stigejern. Slå altid på tvær af skråningen, aldrig op eller ned af den. Vær opmærksom, at du altid kan træde sikkert; brug skridsikre sikkerhedssko. Vær yderst forsigtig ved retningsskift. Der må kun slås, når underlaget er tørt med godt greb. Der må kun slås med svinghjulet låst. Maskinen kan rulle væk ned ad bakke. Maskinen må kun parkeres på plane flader eller sikres mod bortrulning. Slåning af flader med brandfare Tag altid en tilstrækkelig mængde slukningsmiddel med. Ved for kraftig sidehældning kan brændstof komme ud af karburatoren eller tanken. Dette medfører brandfare! Hold øje med den slåede flade også efter slåningen for at sikre, at der ikke udbryder brand. For at undgå brandfare skal følgende komponenter altid holdes fri for snavs, græs, hø, lækkende olie, fedt osv.: Motor Lyddæmper (bøjning, beskyttelse, mellemrum) Området omkring brændstoftanken Efter arbejdet Luk benzinhanen og tankventilationen efter hver slåning. Vent med at forlade maskinen, indtil kniven står stiller, og tag tændrørshætten ud. Lad maskinen køle ned i mindst 20 minutter efter slukningen, inden den parkeres i et tørt, lukket lokale med god ventilation. Parkér aldrig maskinen med benzin på tanken i en bygning, hvor benzindampe eventuelt kan komme i kontakt med åben ild eller gnister. Forsigtighed ved vedligeholdelse og reparation Udfør kun de vedligeholdelsesarbejder, der er beskrevet i denne driftsvejledning. Alle andre arbejder bør udføres af et autoriseret værksted. 8

9 Vent, indtil motoren står stille, inden der udføres vedligeholdelsesarbejder, og fjern tændrørshætterne. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi iht. produktansvarsloven ikke skal hæfte for skader, der forårsages af vores maskiner, hvis slidte eller beskadigede dele ikke repareres eller skiftes ud rettidigt disse skader skyldes uforskriftsmæssig reparation der ved udskiftning af dele ikke blev brugt originale dele eller dele, der er godkendt af os. reparationen ikke blev gennemført på et autoriseret værksted. Det samme gælder for reservedele og tilbehør. 9

10 Beskrivelse af maskinen Svinghjul 2 Beskyttelsesdug 3 Beskyttelsesbøjle 4 Svinghjullås 5 Klippehøjdejustering 6 Lyddæmper 7 Ventilatorgitter 8 Oliepåfyldningsåbning 9 Startgreb 10 Rat sidejustering 11 Ratkonsol 12 Rat højdeindstilling 13 Typeskilt 14 Betjeningsarm 15 Tankventilation 16 Tankpåfyldningsstuds 17 Benzinhane 18 Luftfilter 19 Tændrørshætte 10

11 Betjeningselementer Speeder med choker (1) Med speederen ændres motoromdrejningstallet for at styre motoreffekten. Choker: Startspjæld lukket (kun til motorstart ved kold motor) MIN: Tomgang MAX: Fuld gas Køredrevsarm og parkeringsbremse (2 ) Med køredrevsarmen slås køredrevet og parkeringsbremsen til og fra. Køredrev til/ parkeringsbremse fra (I): Skub armen hen til rattet og hold den dér. Køredrev fra/ parkeringsbremse til (0): Slip armen. Knivkoblingsarm (3 ) Knivkoblingsarmen er en beskyttelsesanordning. Når armen slippes, vil kniven stå stille inden for 7 sekunder. M I 0 Motorstopafbryder (5) For at slå kniven til (I) : Løft knivkoblingsarmen, lad stopknappen (7) gå i hak og skub knivkoblingsarmen mod rattet. For at slå kniven fra (0) : Slip knivkoblingsarmen og sæt speederen til MIN. Med motorstopafbryderen slås tændingen til eller fra. Når tændingen slås fra, slukkes motoren. 0: FRA I: TIL Rat sidejustering (4) 1. Løsn excenter-spændearmen. 2. OBS: Pas på, så bowdentrækkene ikke knuses, når rattet svinges. Sving rattet til side til den ønskede position. 3. Klem rattet fast med excenterspændearmen. Rat højdeindstilling Rattets højde indstilles med skruen til højdeindstilling af rattet (se Montering). Differentialespærre (6) Til: Slip armen. Fra: Skub armen hen til rattet og hold den dér. 11

12 Betjeningsarm Gearet har fem fremgear, tomgang og et bakgear. For at skifte slip køredrevsarmen, skift til næste gear og start igen. Udpakning 1. Åbn kassens top. 2. Klip kassens forside op. 3. Klap rattet opad (se Styrestang og rat). 4. Kontrollér dækkenes lufttryk (se Tekniske data). 5. Sæt betjeningsarmen på gearet til tomgangsposition. 6. Tryk køredrevsarmen mod rattet og skub maskinen ned af pallen. R Kør tilbage 1,7 km/h N Tomgang 0 km/h 1 Kør frem 1,2 km/h 2 Kør frem 1,3 km/h 3 Kør frem 1,7 km/h 4 Kør frem 2,4 km/h 5 Kør frem 3,6 km/h Benzinhane 1: Lukket 2: Åben Styrestang og rat Montering 1. Løsn skruen til højdeindstilling af rattet (1) og træk den ud til siden. 2. OBS: Pas på, så bowdentrækkene (2) ikke knuses, når rattet svinges. Sving rattet (3) opad til den korrekte arbejdshøjde og skru det fast med skruen og møtrikken. Leveringsomfang Maskinen leveres i en kasse. Leveringsomfanget inkluderer: Maskinen Denne driftsvejledning Garantikort Værktøjstaske. Driftsvejledning motorproducent 12

13 Transport Advarsel! Maskinens høje vægt medfører fare for uheld. Maskinen kan tippe eller falde ned og forårsage alvorlige kvæstelser. Vær opmærksom på henvisningerne nedenfor. Maskinen må kun transporteres på en lastvogn eller en påhængsvogn, der er beregnet til en nyttelast svarende mindst til maskinens tomvægt. Lad maskinen køle ned i mindst 20 minutter før hver transport. Luk tankventilationen og benzinhanen. Til transport kan rattet klappes sammen igen. Læsning Til læsning skal der bruges egnede ramper, der kan tåle maskinens tomvægt kg er bredere end maskinen har en skridsikker overflade. 1. Placér maskinen foran ramperne og kontrollér, at ramperne er så brede som maskinens sporvidde er fast forankret på ladet. ikke står stejlere end Kør maskinen forsigtigt på ladet over ramperne. 3. Maskinen skal sikres mod rulning, skridning, tipning og tab af brændstof. 4. Fastgør maskinen til rammedele med remme, der kan tåle vægten. OBS! For at undgå skader på maskinen anbefaler vi, at spændebåndene udelukkende fastgøres som vist i illustrationen. Spænd ikke spændebåndene for meget. Aflæsning af maskinen 1. Løsn transportbefæstelserne. 2. Kør maskinen forsigtigt fra ladet over ramperne. Henvisninger om slåning Kontrollér maskinen for fuldstændighed, funktionsdygtighed og renhed før hver slåning. Et tilsmudset ventilatorgitter kan beskadige motoren, og et tilsmudset beskyttelsesgitter på lyddæmperen kan medføre brandfare. Hyppig til- og frakobling medfører forøget slitage af knivdrivremmen og knivbremsen. Især tilkobling i højt græs medfører overbelastning. 13

14 En velplejet flade bevares ved hjælp af hyppig slåning og ved at vegetationen holdes nede. Der må kun slås med en skarp og ubeskadiget kniv. Få kniven skærpet og afbalanceret regelmæssigt (autoriseret værksted). Vådt græs må ikke slås i regnvejr. Græsbevoksningen kan beskadiges, og der er fare for at skride! Maskinen bør kun vendes på en flade, der allerede er slået. Til slåning skal speederen altid sættes til fuldgasstilling for at opretholde en optimal slåeffekt. For at kaste græsset ud uden tilstopninger, anbefaler vi at gå frem i overensstemmelse med de viste slåningsmønstre på plant terræn. Mulch bliver væsentlig mindre, hvis fladen slås endnu en gang i den modsatte retning. Ved meget højt græs bør der klippes i to omgange med forskellige klippehøjder. Tankning Fare! Brændstof kan antændes på varme motordele. Sluk motoren før optankningen og vent i mindst 20 minutter, indtil motoren er kølet ned. Vær opmærksom på sikkerhedshenvisningerne om brændstof! 1. Påfyldning af brændstof 2. Til påfyldning skal der bruges en dunk med påfyldningsstuds eller en tragt. 3. Åbn dunken forsigtigt, så et eventuelt overtryk falder langsomt og brændstof ikke sprøjter ud. 4. Åbn tankdækslet forsigtigt, så et eventuelt overtryk falder langsomt og brændstof ikke sprøjter ud. 5. Fyld brændstoftanken. 6. Luk tankdækslet igen. Kontrol af motorolieniveau OBS! Kontrollér motorolieniveauet før hver brug (se driftsvejledningen fra motorens producent). Før start Anvendt brændstof Som brændstof bruges blyfri benzin (se driftsvejledningen fra motorens producent). Der kan bruges E10-brændstof. Gem ikke E10- brændstof længere end 30 dage. For at sikre en tilstrækkelig olieforsyning for firtaktsmotoren og dermed undgå motorskader må maskinen kun bruges på skråninger med en hældning på op til 20. Indstilling af klippehøjde Klippehøjden må kun justeres, mens motoren er slukket. Klippehøjden må kun indstilles sådan, at kniven ikke rører ved underlaget, selv om underlaget er ujævnt. En for høj indstilling af klippehøjden kan medføre, at genstande slynges ud, og medfører et dårligt slåningsbilleder. 14

15 1 Start Fare! Ved start er der fare for kvæstelser p.g.a. den roterende kniv. Kontrollér, at ingen opholder sig i knivens fareområde. Maskinen må ikke vippes, når den startes. 1. Slå motoren fra og vent, indtil kniven står stille. 2. Træk armen (1) op og drej den, indtil den ønskede klippehøjde er nået. Låsning af svinghjul På plant terræn er det lettere at lade forhjulet svinge. Hvis der køres på tværs af skråninger, er det absolut nødvendigt at låse hjulet. 1 Løsning af svinghjulet 1. Træk fjederstikket (1) af og sæt den ind i hullet på ratkonsollen. Låsning af svinghjul 1. Sæt fjederstikket (1) i. Fare! Hvis karburatoren ikke lukker korrekt igen efter start, løber benzin over, og der opstår brandfare. Luk i så fald benzinhanen og kontakt et autoriseret værksted. Start af maskinen 1. Placér maskinen på en plan flade, ikke i højt græs. 2. Åbn benzinhanen og tankventilationen. 3. Sæt tændrørshætten på. 4. Sæt motorstopafbryderen til I. 5. Sæt speederen til Choker ved koldstart, ellers til det mellemste omdrejningstal. 6. Træk startrebet langsomt ud til trykpunktet og derefter længere ud hurtigt motoren begynder med at køre. 7. Lad startrebet gå tilbage langsomt. 8. Til slåning skal speederen sættes til det maksimale omdrejningstal. Tilkobling af kniv 1. Løft knivkoblingsarmen. 2. Tryk på stopknappen på knivkoblingsarmen. 3. Skub knivkoblingsarmen mod rattet kniven starter. Slå kniven fra, hvis der skal køres over veje: 1. Slip knivkoblingsarmen. 15

16 Kørsel Kørsel I en farlig situation skal køredrevet slås fra og kniven kobles fra. Køredrev til 1. Vælg det ønskede gear. 2. Skub køredrevsarmen mod rattet maskinen kører. Køredrev fra 1. Slip køredrevsarmen. Indstilling af kørselshastighed Kørselshastigheden afhænger af vegetationens mængde og tæthed. Meget høj og tæt vegetation kan kun slås med langsom kørselshastighed. 1. Slip køredrevsarmen. 2. Vælg det ønskede gear. 3. Skub køredrevsarmen mod rattet igen maskinen kører. Bakgear Fare! Fare for kvæstelser, fordi men kan snuble eller skride ved baglæns kørsel eller vending. Kniven skal altid slås fra, inden der køres baglæns! Kontrollér, at banen er fri for forhindringer, inden bakgearet slås til. Især på slået græs skal man være opmærksom på, at man kan træde sikkert. 1. Slip køredrevsarmen. 2. Slå kniven fra. 3. Sæt speederen til det mellemste omdrejningstal. 4. Sæt betjeningsarmen til bakgear (R). 5. Skub køredrevsarmen mod rattet igen maskinen kører baglæns. Vending Maskinen bør kun vendes på en flade, der allerede er slået. Vending på plan flade: 1. Slå køredrevet og differentialespærren fra. 2. Sving maskinen til den ønskede side. 3. Slå køredrevet og differentialespærren til igen. Vending på skråning: 1. Slå kniven fra. 2. Lad køredrevet være tændt. 3. Slå differentialespærren fra. 4. Sving maskinen op ad skråningen. 5. Hold rattet og det indvendige hjul tilbage. 6. Slå differentialespærren til igen. Køredrevet forhindrer maskine i at glide og understøtter vendemanøvren. Differentialespærre Differentialespærren forbinder de to baghjul fast med hinanden. Dette forbedrer vejgrebet og maskinens stabile kørsel. Faren for at skride bliver mindre, og sikker bremsning bliver mulig. Med løsnet differentialespærre er det let at styre og vende maskinen. Nedlukning og parkering Forsigtig! Maskinen kan rulle væk ned ad bakke. Maskinen må kun parkeres på plane flader eller sikres mod bortrulning. 1. Slip køredrevsarmen. 2. Sæt speederen til det laveste motoromdrejningstal. 3. Slip knivkoblingsarmen. 4. Sæt motorstopafbryderen til 0. 16

17 5. Vent, indtil kniven står stille, inden maskinen forlades 6. Luk benzinhanen og tankventilationen. 7. Træk tændrørshætten af. 17

18 Vedligeholdelse og rensning Regelmæssig vedligeholdelse sikrer, at maskinen altid er klar til brug. Hvis vedligeholdelseshenvisningerne ikke overholdes, kan der optræde fejl, der ikke dækkes af garantien. Desuden bringes driftssikkerheden i fare. Kontakt et autoriseret værksted for en kontrol, hvis der konstateres problemer under vedligeholdelsen. Komponent Handling Vedligeholdelsesinterval A B Maskine Kontrol for sikker arbejdstilstand. Rensning. Kundeservice Brændstof Kontrol af brændstoffets påfyldningsniveau. Er tankdækslet lukket? Tank, benzinhane og brændstofledning Delene kontrolleres for utætheder og god stand. Karburator Lukker karburatoren igen efter start? Ventilatorgitter Rensning. Motorkøling Rensning. Tændrør Kontrol/indstilling. Udskiftning. Luftfilter Kontrol/rensning. Udskiftning. Kniv og befæstelsesdele Kontrol for slitage og beskadigelser. Se kapitlet Kontrol af kniv. Udskiftning. Knivbremse Fungerer bremsen sikkert, og står kniven stille efter 7 sekunder? Køredrevsarm Står maskinen stille, hvis armen er i nulstilling? Kilerem Er remmene spændt korrekt, uden revner og i god stand? Bowdentræk Kontrol af funktion og let løb. 18

19 Komponent Handling Vedligeholdelsesinterval A B Speeder Kontrol af funktion. Chassis og prelbeskyttelse Kontrol for rust og revner, kontrol af svejsesøm. Er alle beskyttelsesanordninger fastgjort korrekt og funktionsdygtige? Mærkat Mærkaternes tilstand. Motor Se driftsvejledningen fra motorens producent. Kontrol af olieniveau (se driftsvejledningen fra motorens producent). Olieskift. Parkeringsbremse Kontrol af parkeringsbremse. Brændbart materiale Fjern let antændelige slåningsrester fra motoren og maskinen. Dæk Kontrol af dæk og i givet fald dæktryk. A B Før og efter hver anvendelse. Årligt eller hver 50 timer. Ved brugeren med stillestående motor. Ved brugeren med kørende motor. På det autoriserede værksted. 19

20 Forberedelser Før alle vedligeholdelses- og rensningsarbejder: 1. Lad maskinen køle ned i mindst 20 minutter. 2. Træk tændrørshætten af. 3. Luk benzinhanen og tankventilationen. 4. Til arbejder på maskinens underside skal maskinen vippes til lyddæmpersiden. at holde maskinen i sikker driftstilstand. Kontrollér tændingskablet og tændrørshætten for beskadigelser. Beskadigede eller slidte dele, især afdækninger, beskyttelsesdug, lyddæmper eller brændstoftank skal skiftes ud med det samme (autoriseret værksted). Kædesmøring Rensning af maskinen Maskinen skal renses grundigt efter hver anvendelse, især undersiden og kniven. Fastsiddende græsrester og snavs forstyrrer græsudstødningen og påvirker klippekvaliteten. For tilstrækkelig motorkøling skal motorafdækningen, ventilatorgitteret og motoren holdes ren. Brandfare! Vær især opmærksom på, at lyddæmperens komponenter er rene. Brug en fejekost til rensningen. Mere kraftige tilsmudsninger fjernes med en træ- eller plastspartel. Rens husets udvendige dele med en klud. Maskinen må ikke sprøjtes med en vandstråle eller en højtryksrenser! Brug ingen aggressive rengøringsmidler. Grundlæggende eftersyn Kontrollér regelmæssigt, at alle møtrikker, bolte, skruer, tilslutninger af brændstofledninger, luftfiltre osv. er spændt for Kæderne til højre og venstre for differentialespærren skal smøres regelmæssigt. Vi anbefaler at bruge biologisk nedbrydelig kædespray. Gear Gearet er vedligeholdelsesfrit og fyldt med olie for levetiden. Kontrollér, at det er tæt og ubeskadiget. Vedligeholdelse af motor Fare! Hvis omdrejningstallet er indstillet for højt, kan genstande slynges ud. Motoren kan beskadiges, og et højere støjniveau opstår. Karburatorens eller omdrejningsjusteringens grundindstilling må ikke ændres. Driftsvejledningen til motoren er udarbejdet af motorens producent. Den indeholder alle advarsler og garantibetingelserne for motoren. Hvis et garantiarbejde på motoren bliver nødvendigt, bedes man kontakte et autoriseret 20

21 værksted eller den nærmeste autoriserede motorforhandler. Tilstrækkelig motorkøling er særlig vigtig for lang anvendelsestid af motoren. Hold altid - motorafskærmningen (ventilatorgitter), - lyddæmperen (beskyttelsesgitter) og - motorens køleribber rene. Kontrol af motorolieniveau Olieniveauet skal altid ligge mellem de to markeringer på oliemålepinden. Olieniveauet må aldrig ligge under den nederste markering, ellers kan motoren beskadiges. Fyld aldrig mere olie på end vist af den øverste markering. Ellers er der fare for, at olie kommer ind i luftfiltret og ødelægger det. Vær opmærksom på den vedlagte driftsvejledning til motoren. Kontrol af tændrør Fare! Tændingsanlægget danner et elektromagnetisk felt. Brugere af hjertepacemakere må ikke arbejde på strømførende dele. Tilsmudsede tændrør nedsætter motoreffekten. Rens elektroden på tændrøret med en messingtrådbørste. Kontrollér elektrodeafstanden (se driftsvejledningen fra motorens producent). Sørg for, at isolatoren omkring elektroden ikke beskadiges. Et beskadiget tændrør må ikke bruges under nogen omstændigheder. Rensning af luftfilter Fare! Rengøringsmidler kan medføre brand- eller eksplosionsfare. Rens aldrig luftfilteret med brændbare opløsningsmidler. Hold øje med, at luftfiltret altid er rent. Et tilsmudset luftfilter nedsætter motoreffekten og forøger motorslitagen og brændstofforbruget. Uafhængigt af antallet af driftstimer bør filterindsatsen skiftes ud en gang om året. Brug ikke motoren uden luftfilter. Vær opmærksom på den vedlagte driftsvejledning til motoren. Kontrol af køredrev 1. Parkér maskinen på et underlag med godt greb (f.eks. beton eller asfalt). 2. Sluk for motoren. 3. Sæt betjeningsarmen til et fremgear. 4. Aktivér køredrevet. 5. Forsøg at trække maskinen baglæns. Hvis baghjulene blokerer, er køredrevet indstillet korrekt. Hvis maskinen kan trækkes, skal køredrevet justeres. 1 Spænd tændrøret med det korrekte tilspændingsmoment (se driftsvejledningen fra motorens producent). Justering af køredrevet Drej stilleskruen (1) på køredrevet ud så meget, at hjulene blokerer ved aktiveret køredrev, hvis maskinen trækkes. Hvis justeringen ikke medfører nogen forbedring, 21

22 skal maskinen kontrolleres på et autoriseret værksted. Kontrol af parkeringsbremse 1. Parkér maskinen på et underlag med godt greb (f.eks. beton eller asfalt). 2. Sluk for motoren. 3. Sæt betjeningsarmen til tomgang. 4. Forsøg at trække maskinen baglæns. Uforskriftsmæssigt skærpede knive forøger maskinens belastning og medfører vibrationsrevner og brud! Bortslyngede brudstykker kan medføre yderst alvorlige kvæstelser. Udskiftning af kniv 2 1 Hvis baghjulene blokerer, er parkeringsbremsen indstillet korrekt. Hvis det er let at trække maskinen, skal parkeringsbremsen justeres. Dette skal gøres på et autoriseret værksted. Kontrol af kniv Fare! En uforskriftsmæssig monteret og vedligeholdt kniv medfører fare for alvorlige kvæstelser. Arbejder på kniven må kun udføres af et autoriseret værksted. Arbejder på kniven kræver særlig fagviden, da der er brug for en kontrol af ubalance og omdrejningsmomenter skal overholdes. Kontrollér kniven og alle befæstelsesdele for slitage, beskadigelser og revner før og efter hver slåningsanvendelse. ved mærkbare forandringer. Alle de viste knivdele og disses befæstelsesdelene skal udskiftes når der konstateres beskadigelser eller revner. mindst en gang om året eller med mellemrum på 50 driftstimer, uafhængigt af, om der findes slitage eller ej. Materialet bliver træt og kan få revner, hvilket bringer personer og materiel i fare. 1 2 Det er absolut nødvendigt at skifte kniven ud: hvis en af slitagemarkeringerne (1) er nået. På originalknive er det placeret slitagemarkeringer (kugleformet prægning på knivens underside). hvis knivens tykkelse på bagkanten af blæserne (2) eller et hvilket som helst sted er mindre 1 mm (undtagen skæret). En original AS-kniv kan kendes på disse prægninger: Kontrol af knivkobling XXXX svarer til reservedelsnumret. Kontrollér knivkoblingens funktion ved at koble kniven fra. Kniven skal fra fuldt omdrejningstal stå helt stille på mindre end 7 sekunder. Kontakt er autoriseret værksted, hvis dette ikke er tilfældet. Vibrationer er et tegn på en for stor eller ensidig slitage af kniven eller skader på motor- eller klippeværket (f.eks. gummielementerne). 22

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4T BS Enduro. Fra serienr.: 021310020001 Udgave: 26.06.2012, V13.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4T BS Enduro. Fra serienr.: 021310020001 Udgave: 26.06.2012, V13.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4T BS Enduro Fra serienr.: 021310020001 Udgave: 26.06.2012, V13.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

Driftsvejledning. Slåmaskine med firhjulstræk. AS 53 B5-Kat. Fra serienr.: Udgave:

Driftsvejledning. Slåmaskine med firhjulstræk. AS 53 B5-Kat. Fra serienr.: Udgave: Driftsvejledning Slåmaskine med firhjulstræk AS 53 B5-Kat Fra serienr.: Udgave: 020810020001 24.02.2011, V8.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 50 S COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din plæneklipper.

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER DK TURBO 50 mod. IB-2035 ILLUSTRATIONER Fig. 1 Fig. 3.1 1 2 Fig. 4 Fig. 2 Fig. 5 Fig. 3 3 Fig. 6 Fig. 7 Stopkontakt Stop Stop Fig. 8 I gang Fig. 10 Fig. 9

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning 2005 HANDY SWEEP 600 Betjeningsvejledning TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S Knullen 2 Højby 5260 Odense S Danmark Tlf.: +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558 E-mail:post@texas.dk, www.texas.dk Vejledning nr.90700780

Læs mere

DEUTSCH Silencium

DEUTSCH Silencium DEUTSCH D 8217-3033-01 Silencium S SVENSKA 1. 2. 2 SVENSKA S 3. 4. 3 DANSK DK GENERELT De har købt en havekværn, som er effektiv og af høj kvalitet. Læs følgende instrukser omhyggeligt igennem for at sikre,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher. AS 65/2T Enduro-Kat. Fra serienr.: Udgave:

Driftsvejledning. Allmäher. AS 65/2T Enduro-Kat. Fra serienr.: Udgave: Driftsvejledning Allmäher AS 65/2T Enduro-Kat Fra serienr.: Udgave: 019910020001 04.02.2011, V8.0 DA- Oversættelse af den originale driftsvejledning Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor. Maskin-

Læs mere

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Driftsvejledning

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: 90 36 773 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere