Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 29

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Tinghøj Tingvejen Kolding Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution) *Målgrupper: 0 til 18 år (omsorgssvigt) Pladser i alt: 58 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Merian Iris Larsen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Tilsynets indsamlede informationer om tilbuddet tages til efterretning og vil indgå i den lovbestemte regodkendelsesvurdering der skal være fundet sted inden Side 2 af 29

3 *Samlet vurdering: *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 29

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Handleplaner Statusrapporter Procedure for indhentelse af børne- og straffeattest Opgørelse over episoder med vold og eller trusler mod medarbejdere eller mellem børn/unge Nødvendige medarbejderkompetencer Oversigt over medarbejdere Oversigt over uddannelse og kompetencer Tidligere tilsynsrapporter Interview med forstander og stedfortræder Interview med ansatte fra børnegruppen, ungegruppen og netværket Interview med to borgere Interview med pårørende Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 4 af 29

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Lene Sørup Nellemann Merian Iris Larsen Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 29

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 29

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet arbejder med en klar målgruppebeskrivelse. Det vurderes hensigtsmæssigt i kraft at tilbuddet er et akuttilbud, at der hurtigst muligt følges op på akutanbringelser i forhold til det videre forløb. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet anvender relevante metoder og faglige tilgange i overensstemmelse med tilbuddets målgruppe. Det vurderes hensigtsmæssigt, at tilbuddets metoder og faglige tilgange er tilpasset tilbuddets underafdelinger, og målgruppen i underafdelingen. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet i arbejdet med borgerne tager udgangspunkt i de opstillede mål fra handlekommunen, ligeledes er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet kan fremvise positive resultater i arbejdet med borgerne. Side 7 af 29

8 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse. Det vurderes dog, at tilbuddet til tider kan være udfordret af tilbuddets akutfunktion, da der ved akutanbringelser kan være sparsomt med viden omkring borgeren. Det vurderes, at tilbuddet er opmærksomme på hurtigst muligt at følge op på akutanbringelserne i forhold til den videre proces med borgeren og en eventuel indskrivning. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har foretaget en hensigtsmæssig opdeling af borgerne i tilbuddet i henholdsvis en børnegruppe og en ungegruppe. Det vurderes at ledelsen fortsat er opmærksomme på, at borgere der indskrives i tilbuddet er i overensstemmelse med tilbuddets målgruppebeskrivelse. Det er socialtilsynet vurdering at tilbuddet anvender relevante metoder og faglige tilgange i det pædagogiske arbejde med borgerne. Det vurderes at metode og faglige tilgange er tilpasset opdelingen af borgerne i henholdsvis en børnegruppe og ungegruppe. Mens der i børnegruppen er særligt fokus på at skabe struktur og forudsigelighed, samt det relationelle, spejlende og jeg-støttende arbejde med børnene i form af miljøterapi, er der i ungegruppen et større fokus på bo-selvtræning. Dette betyder i praksis, at de unge i højere grad inddrages i de daglige gøremål, ligesom der er fokus på udvikling af selvstændiggørelse. Socialtilsynet vurderer det hensigtsmæssigt, at tilbuddet har ansat en psykolog, med det formål at arbejde mere behandlende med børnegruppen fremadrettet. Det er Socialtilsynets vurdering, at Netværket har en klar målgruppebeskrivelse, og at der arbejdes med faglige relevante tilgange og metoder, der understøtter den ønskede udvikling for borgerne. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med de opstillede mål for borgerne, ligesom det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet kan dokumentere positive resultater i det pædagogiske arbejde med borgerne og de opstillede mål fra handlekommunen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 8 af 29

9 Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad opfyldt) Tinghøj er en døgninstitution med akutfunktion. Målgruppe. Børnegruppen. I børnegruppen er der plads til 8 børn i alderen 0-14 år. Ungegruppen. I ungegruppen er der plads til 8 børn i alderen år. Tilbuddet er i øjeblikket godkendt til målgruppe i alderen 0-18 år. Netværket er godkendt til en målgruppe i alderen år. Målgruppe. Ledelsen fortæller i forhold til børnegruppen, at det fremadrettet vil blive en behandlingsafdeling. Ungegruppen vil fortsætte som hidtil med botræning og forberedelse til en mere selvstændig boform. Ledelsen fortæller, at målgruppen er borgere med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Det er et krav fra tilbuddet, at borgerne er tilknyttet et dagtilbud. Da tilbuddet har akutfunktion er mange af borgerne ved indskrivning ikke udredt, tilbuddets opgave er derfor ofte observation af de indskrevne borgere. Ofte vil de indskrevne borgere med tiden anbringes i en plejefamilie eller komme hjem igen. Ledelsen fortæller, at borgere med autistiske træk er omfattet deres målgruppe, umiddelbart falder borgere med udadreagerende adfærd ikke ind under tilbuddets målgruppe. På grund af akutfunktion ved tilbuddet ofte ikke meget om borgere der bliver modtaget, der aftales i den anledning hurtigst muligt et møde med borgerens sagsbehandler. Hvis der ved mødet aftales anbringelse for en periode, aftales der med sagsbehandler et indskrivningsmøde. Side 9 af 29

10 'Netværket' har lejet 8 lejligheder rundt omkring i byen. I 'Netværket' er der en støttebeboer. Det er ledelsens opfattelse, at mange anbragte unge kan blive ensomme. Ledelsen og ansatte oplever, at de unge er glade for at have selskab af en støttebeboer. Faglig indsats og metode. Ungegruppen. Ledelsen fortæller, at der i ungegruppen er fokus på bo-selvtræning. Borgerne laver selv mad 6 gange om ugen, de køber selv ind efter at have tjekket køleskabet. Økonomien er tilrettelagt ud fra, hvad det kan forventes, at et ungt menneske har til rådighed, når de flytter hjemmefra. Mandag er vaskedag. Der er fokus på at motivere de unge til at klare daglige gøremål selv. De ansatte i afdelingen skal derfor støtte borgerne i at blive selvstændige, og ikke udføre de daglige gøremål for borgerne. Tirsdag har borgerne hvert et område, hvor de er ansvarlige for rengøringen. Derudover arbejdes der med individuelle problematikker, dette indebærer også problematikker i familien. Ledelsen fortæller, at der ofte er problematikker i familien, så en del af det pædagogiske arbejde er derfor også at få samlet familien igen. Ledelsen fortæller, at de i den sammenhæng er meget opmærksomme på, at der tages udgangspunkt i borgerens behov, og at borgerne har mulighed for at sige fra og til over for deres forældre. Borgerne har dog ikke indflydelse på tilbuddets samarbejde med forældrene. Det er tilladt at få besøg af sin familie, men der er ikke mulighed for at familien kan overnatte. Samværet tilrettelægges i forhold til de aftaler der er lavet. Børnegruppen. Ledelsen fortæller, at der anvendes miljøterapi. Tilbuddet vægter højt, at der skabes struktur og forudsigelighed. Der er fokus på at skabe så meget stabilitet som muligt, dette er medvirkende til, at der kan arbejdes med relationerne. Ledelsen fortæller, at der er en individuel vurdering af den Side 10 af 29

11 enkelte borger i forhold til de rammer der er behov for. Det efterstræbes at tilpasse miljøterapien til borgerne og ikke omvendt. Ledelsen fortæller, at der været et uddannelsesforløb med Bo Sjønnemann. Uddannelsesforløbet har været i forhold til kognitiv terapi. Der har efterfølgende været træning i praksisanvendelse på afdelingerne. I den forbindelse har Bo Sjønnemann undervist i forskellige personlighedsforstyrrelser. Formålet har været at give de ansatte redskaber og viden i forhold til borgerne, hvilke mønstre og tendenser hos borgerne de ansatte skal være opmærksomme på. Der har ligeledes været supervision i forhold til valgte faglige tilgange (se indikator 8.b). I forhold til at børnegruppen fremdadrettet skal være en behandlingsafdeling, er der ansat en psykolog, der skal have en stilling i det nye Tinghøj. Psykologens funktionsbeskrivelse vil være gennemgang af nye sager, samt indgå i behandlingen af børnegruppen. Ansatte. De ansatte fortæller, at målgruppen er omsorgssvigtede børn og unge. Dagsstruktur. Nattevagten er tilknyttet børnegruppen. Om morgeren er der en leder på ungegruppen. De ansatte møder ind omkring kl På børnafdelingen er der 3-4 ansatte på en aftenvagt. I ungegruppen er der 2 ansatte på en aftenvagt. Når de ansatte møder ind, planlægges den kommende dag, de forskellige arbejdsopgaver organiseres, og borgerne bliver informeret om dagen og hvem deres kontaktperson er. Alle har en kontaktpædagog, der sørger for opgaver tilknyttet borgeren. Alle ansatte er bekendte med den enkelte borgers handleplan og målene i handleplanen. Der er personalemøder hver tirsdag. De Side 11 af 29

12 ansatte skriver og læser dagbogen dagligt. Hos ungegruppen er det samme dagsorden. Der er i hverdagen fokus på bo-selvtræning. De ansatte beskriver, at i kraft af at tilbuddet har en akutfunktion, opstår der til tider nye og udfordrende situationer. Ofte handler det om at lære den nye borger at kende. Den ansatte fortæller, at der i ungegruppen er udarbejdet et bo-selvtræningsskema. Borgerne i ungegruppen vil ofte være på vej videre i Netværket. Der er derfor fokus på de ting borgerne skal lære i den forbindelse. Skemaet er udarbejdet, så det kan samles i dagbogen, hvor der er mulighed for at danne sig et overblik over borgernes udvikling. Den ansatte fortæller, at det er individuelt, hvor ofte der er behov for opsamling. Den ansatte fortæller, at Netværket er et boselvtilbud. Der er fem ansatte, som alle arbejder indenfor de samme rammer. Der er fokus på fremtiden i arbejdet med borgerne på Netværket, både i forhold til den personlige plan, skole/fritid og familien. Arbejdsdagen planlægges i forhold til de unge, den ansatte tager udgangspunkt i hvornår borgerne har tid. Den ansatte fortæller, at hun ikke fungerer som en forældreerstatning, men en erstatning for at være alene. Den ansatte fortæller, at der er otte lejligheder med en støttebeboer. Andre unge kan bo i egne lejligheder eller fortsat hjemme. Målgruppen er ofte borgere der kommer fra Tinghøj, det er en bred målgruppe, i enkelte tilfælde er Netværket det første system borgeren møder, men ofte har borgerne en lang anbringelseshistorie bag sig. Den ansatte fortæller, at når borgerne kommer fra Tinghøj, er der mange grundlæggende ting som borgeren allerede har lært, hvorefter Netværket tager over. Det kan eksempelvis være de store spørgsmål i livet der kommer i fokus 'hvad skal der blive af mig?'. Netværket har en psykolog ansat, Side 12 af 29

13 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad både til supervision, men også til samtale med de unge. Når borgerne kommer fra Tinghøj, kan de ansatte godt opleve, at borgerne alligevel kommer til at savne Tinghøj, fordi der altid var nogen i nærheden. Den ansatte fortæller, at støttebeboerne er gode forbilleder for borgerne. Det er den ansattes oplevelse, at mange af de samtaler og problematikker der arbejdes med, først bliver hørt af borgerne, når det kommer fra støttebeboerne. Den ansatte fortæller, at hun en gang ugentligt snakker med støttebeboerne. Der er fokus på, at støttebeboerne ikke bliver 'overvåger', der skal fortsat være mulighed for en fortrolighed mellem borgerne og støttebeboerne. I enketelte tilfælde må der rokeres rundt på støttebeboer og borgere. Ved behov for dette, tages der fra tilbuddet hensyn sammensætningen af støttebeboer og borger. Forstanderen fortæller, at tilbuddet til tider er udfordret i forhold til borgernes sprog. I forhold til uledsagede borgere anvendes der en tolk. Tinghøj har kontakt til lokale, der kan fungere som tolk. Eksempelvis har de en dyrlæge, som har arbejdet i et afrikansk land og en vietnamesisk sagsbehandler, begge har fungeret som kontaktperson og deltaget ved arrangementer på Tinghøj. Lederen fortæller, at der anvendes 'dagbogprogrammet' til dokumentation. Der er i programmet flere emner der kan udfyldes. Når statusrapporten skal skrives, kan de ansatte trække informationerne ud af programmet i forhold til de specifikke emner. Emneopdeling er foretaget i forhold til ICS-punkterne. Ved indskrivning skrives der statusrapport efter 3 måneder, derefter vil der skrives statusrapporter hvert halve år. Forstander fortæller, at der arbejdes ud fra borgernes handleplaner, ved akutanbringelser foreligger der ikke altid handleplan. Forstander fortæller, at de ansatte i arbejdstiden har tid til at skrive status, medarbejderne booker tid til dette, og der indhentes en vikar, som dækker for den ansatte i mellemtiden. Tinghøj skriver statusrapporter på hvert enkelte barn og ung. I statusrapporten gennemgås borgerens udfordringer, styrker og udvikling. Socialtilsynet har modtaget flere handleplaner og Side 13 af 29

14 i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold opfyldt) statusrapporter på borgere indskrevet på Tinghøj. Socialtilsynet har ved stikprøve gennemgået handleplan og statusrapporter på borgere fra henholdsvis Børnegruppen, Ungegruppen og Netværket. Statusrapporterne afspejler at Tinghøj i dagligdagen arbejder med de opstillede mål fra de visiterende kommuner, og at Tinghøj opnår positive resultater i forhold til de opstillede mål i handleplanen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at der i tilbuddet er fokus på at sikre, at borgerne oplever at blive hørt, respekteret og anerkendt i dagligdagen. Socialtilsynet vurderer det hensigtsmæssigt, at graden af medinddragelse og indflydelse tilpasses den enkelte gruppe, hvor borgerne medinddrages og opnår mere indflydelse på deres liv og hverdag i takt med alder og udvikling. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad opfyldt) Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt) i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Det fremgår af både interview med ledere og ansatte, at de i dagligdagen har fokus på, at borgerne oplever at blive hørt, respekteret og anerkendt. Det beskrives, at der er fokus på at se den enkelte, at have en forståelse for den enkeltes behov og følelser. De ansatte fortæller, at der i forhold til de forskellige afdelinger er variationer i graden af borgernes medinddragelse og indflydelse. Netværket. Den ansatte fortæller, at borgerne har en stor grad af indflydelse på beslutninger i deres hverdag. Den ansatte oplever, at borgerne til tider giver udtryk for, at den ansatte også vil tage nogle beslutninger på vegne af borgerne. Den ansatte fortæller, at formålet med Netværket netop er, at Side 14 af 29

15 hjælpe borgerne til at kunne tage ansvar og træffe selvstændige beslutninger. Den ansatte fortæller, at hun derfor arbejder med meget åbne spørgsmål: "hvis du ikke vil det her, hvad vil du så?". Den ansatte fortæller, at i forhold til målgruppen i Netværket, er det vigtigt som ansat ikke at være fordømmende eller moraliserende. I stedet er der fokus på at dele viden og erfaringer med borgerne, som derefter selv må vælge, hvad de vil tage med sig fra samtalen med den ansatte. Den ansatte fortæller, at en del af arbejdet med borgerne, er at gå fra ydre til indre styring. Den ansatte fortæller, at et væsentligt redskab i arbejdet med de unge er sig selv, at være en person som den unge kan spejle sig. Dette kan eksempelvis være i forhold til påklædning. Børnegruppen. De ansatte fortæller, at de i børnegruppen er de ansvarlige, men at der er fokus på at have alternativer som borgerne i afdelingen kan vælge i mellem. Der er børnemøder hver tirsdag, hvor der er mulighed for, at borgerne på afdelingen kan blive hørt. Den ansatte fortæller at borgerne kan have indflydelse på små hverdagsting, eksempelvis hvad borgerne kunne tænke sig at spise til aftensmad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er Socialtilsynets vurdering at borgerne trives i tilbuddet, og at borgerne oplever at have god kontakt til de ansatte i tilbuddet. Det vurderes, at tilbuddet er opmærksomme på borgernes trivsel, og at tilbuddet er opmærksomme på at gribe ind ved mistrivsel. Socialtilsynet vurderer, at borgerne i tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser, det vurderes i den sammenhæng hensigtsmæssigt at tilbuddet inddrager borgernes forældre efter behov. Socialtilsynet vurderer, at der i tilbuddet er fokus på sund kost og motion, og at der fokus på at skabe en god og sund kultur omkring kost og motion, som borgerne kan tage med sig videre i livet. Det vurderes relevant, at der er udarbejdet politik vedrørende rygning, alkohol og misbrug, og at der løbende følges op på disse politikker i borgergruppen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet både i pædagogikken og de fysiske Side 15 af 29

16 rammer understøtter tilbuddets politik i forhold til rygning, alkohol og misbrug. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Under tilsyn interviewer tilsynet to borgere. En ung fortæller, at hun har boet på Tinghøj i et år. Den unge fortæller at hun er meget glad for sin kontaktpædagog. Den unge fortæller endvidere, at hun har det godt sammen med de andre unge på Tinghøj, hun snakker særligt godt med en anden ung pige. Den unge fortæller, at hun er glad for at bo Tinghøj, hun synes de voksne er gode til at hjælpe hende, hvis der er noget hun er ked af. Den unge fortæller, at hun en gang om ugen skal lave mad og gøre rent. Den unge fortæller, at hun har sine egne ting med på sit værelse, og at hun selv bestemmer over sine ting, ligesom hun oplever at have stor indflydelse på sin hverdag. Den unge synes ikke der er noget på Tinghøj, der kunne gøres bedre, hun glæder sig dog til at skulle flytte i egen lejlighed. Det er meningen at den unge skal flytte i Netværket, når der bliver en ledig plads. En pige fortæller, at hun snart har boet på Tinghøj i seks uger, hendes lillebror bor også på samme afdeling. Pigen fortæller, at hun er glad for sin kontaktpædagog, pigen har en oplevelse af, at kontaktpædagogen er god at tale med. Pigen synes det bedste ved at bo på Tinghøj er maden. Til tider synes hun, at der kan være mange regler, som eksempel nævner hun, at hun ikke må se film med en aldersbegrænsning på 15 år. Pigen fortæller, at hun har mulighed for at besøge veninder efter aftale med pædagogerne. Hun synes hun er lidt ældre i forhold til de andre i børnegruppen, at der ville være flere at tale med i ungegruppen. Pigen fortæller, at hun kan låse døren til sit værelse, hvis hun har behov for ro. Pigen fortæller, at hun døjer med smerter i skulder og ryg, men at de voksne er opmærksomme på det, og har haft hende med til læge. Pigen fortæller, at hvis hun selv kunne bestemme, så ville hun helst hjem at bo, men at så længe dette ikke kan lade sig gøre, er hun rigtig glad for at bo på Tinghøj. Side 16 af 29

17 Indikator 05.b: Borgeren har med 4 (i høj grad støtte fra tilbuddet adgang til opfyldt) relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen fortæller, at tilbuddet sørger for, at borgerne kommer til relevante sundhedsydelser. Der vil efter behov være samarbejde med borgernes forældre. Ledelsen fortæller, at der er fokus på kost og motion i tilbuddet. De ansatte fortæller, at der på tilbuddet er fokus på sund og varieret kost. I børnegruppen styres kosten af de ansatte, mens der i ungegruppen er fokus på at inddrage de unge i planlægning og tilberedning af kost. De ansatte fortæller, at der eksempelvis igennem madlavningen med borgerne, skabes mulighed for gode samtaler. De ansatte fortæller, at der er gode muligheder for forskellige aktiviteter for borgerne, både i forhold til motion og sociale fællesskaber. Borgerne i tilbuddet går eksempelvis til ridning, dans og spejder. I ungegruppen er der fokus på motion, og borgerne kan sammen med de ansatte bruge det lokale fitnesscenter. Den ansatte fortæller, at Netværket tilbyder at betale for borgernes abonnement det første år, derefter skal borgerne selv betale halvdelen. Ungegruppen. Den ansatte fortæller, at der i huset er nultolerance i forhold til alkohol, ved fest kan borgerne lave en aftale med tilbuddet. Den ansatte fortæller, at de ikke oplever, at borgerne har problemer med hash i tilbuddet, der kan dog være tilfælde, hvor en borger har røget hash nede i byen. Dette håndteres og følges op på af de ansatte. Netværket. Den ansatte fortæller, at det ikke er tilladt at have misbrug i lejlighederne, i forhold til borgere der er ved at udvikle/eller er i misbrug, samarbejdes der med misbrugscentret. De ansatte fortæller, at meget af det pædagogiske arbejde i tilbuddet er båret på tillild. Side 17 af 29

18 Leder og ansatte fortæller, at de unge i ungegruppen ikke må ryge må værelserne. Der er i stedet opsat en bænk ude foran, hvor de unge har mulighed for at gå ud og ryge. Forstanderen fortæller, at der fokus på at forebygge rygning og hjælp med rygestop. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet sikrer, at alle ansatte og vikarer har tilstrækkelig viden om magtanvendelsesbekendtgørelsen. Det vurderes, at der i den daglige drift og pædagogik er fokus på at forebygge magtanvendelser. I tilfælde af magtanvendelser, er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en indsats, hvor der i opfølgningen er fokus på læring i forhold til fremadrettet at forebygge magtanvendelser. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 18 af 29

19 Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen fortæller, at studerende altid undervises af forstanderen i magtanvendelsesbekendtgørelsen. Ansatte har ved den anledning mulighed for at deltage. Derudover er det et emne, der oftes er på dagsordenen ved personalemøder. Forstanderen fortæller, at det altid er pædagogikken der har fejlet, hvis der har været behov for magtanvendelse. Der er i tilbuddet fokus på at forebygge magtanvendelser, dette gøres ved at undgå optrapning af konflikter, på personalemøderne drøftes der pædagogik. Ifølge forstander er alle ansatte bekendte med magtanvendelsesbekendtgørelsen. Netværket. Den ansatte fortæller, at i de 16 år hun har arbejdet på afdelingen, har der været én magtanvendelse. Den ansatte fortæller, at det prioriteres at undgå situationer, der leder til magtanvendelser. Det har i den sammenhæng 3-4 gange været nødvendigt at flytte en støttebeboer, for at passe på støttebeboeren. Den ansatte fortæller, at det handler om at være på forkant og undgå konfliktsituationer, der kan ende ud i en magtanvendelse. Den ansatte fortæller, at der pædagogisk er fokus på at være i dialog med borgerne. Ungegruppen, Den ansatte fortæller, at der sjældent er behov for magtanvendelse, og at der arbejdes på at forebygge magtanvendelser. Såfremt der er episoder, er de opmærksomme på at indberette. Den ansatte fortæller, at han de sidste 4 år kun har haft én magtanvendelse. Børnegruppen. Den ansatte fortæller, at der ikke er magtanvendelser i børnegruppen, det beskrives, at der tages afstand fra magtanvendelser, og at der er fokus på at forebygge magtanvendelser. De ansatte fortæller, at de er bekendte med magtanvendelsesbekendtgørelsen, og at de har mulighed for at deltage, når forstanderen underviser de studerende i magtanvendelser. Side 19 af 29

20 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen fortæller, at de bekendte med lovgivningen vedrørende dokumentation og indberetning af magtanvendelser. I tilfælde af at der har været magtanvendelse, vil der være en opfølgning på magtanvendelsen. Tilbuddet har et internt skema som anvendes, eksempelvis skal den pågældende borger interviewes, hele episoden skal gennemgås, efterfølgende vil der være fokus på at få afklaret, hvad startede episoden, hvem gjorde hvad og hvordan lignende episoder i fremtiden kan forebygges. De ansatte fortæller, at de er bekendte med magtanvendelsesbekendtgørelsen, og at magtanvendelser skal indberettes. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er socialtilsynets vurdering, at der både i den pædagogiske indsats og i anvendelsen af de fysiske rammer er fokus på at forebygge overgreb mellem borgerne. Det vurderes i den sammenhæng også hensigtsmæssigt, at der i tilbuddet er fokus på eventuel krænkende adfærd i mellem borgerne. Ligesom det vurderes hensigtsmæssigt, at der er fokus på at tale med borgerne om adfærd og ageren på de sociale medier. Det vurderes, at tilbuddet har et relevant beredskab i forhold til at forebygge overgreb i tilbuddet, og at dette beredskab er tilpasset målgruppen og kendt af medarbejderne i tilbuddet. Side 20 af 29

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen fortæller, at der er fokus på pædagogisk at forebygge overgreb mellem borgerne i tilbuddet. Eksempelvis er det ikke tilladt at lukke dørene til værelserne ved samvær på værelserne, borgerne må ikke sove sammen, borgerne må ikke gå i bad sammen. Borgerne må ikke være sammen i legehuse uden opsyn længere tid ad gangen. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af 4 (i høj grad opfyldt) I ungegruppen kan nattevagten nogle aftener/nætter lave 'runderinger'. Borgerne ved at nattevagten til tider tager en runde, hvor nattevagten tjekker om borgerne er i deres egne senge. Ledelsen fortæller, at de er meget opmærksomme på, at omsorgssvigtet børn og unge kan krænke hinanden. Børne- og ungegruppen er fysisk adskilt. Nattevagten har vagtværelse på trappeopgangen mellem de to værelser, og kan høre trafik på gangen/trappen mellem de to afdelinger om natten. Ansatte. De ansatte fortæller, at der ikke er samvær mellem børne- og ungegruppen. Ferieture er også adskilt, dog forsøges det at holde sommerferien sammen på tværs af grupperne. Der er mulighed for samvær mellem søskende, der er anbragt i henholdsvis børne- og ungegruppen. De ansatte fortæller, at de i øjeblikket er opmærksomme på at snakke med borgerne omkring adfærd og ageren på de sociale medier. Dette er for at forebygge overgreb mellem borgerne i tilbuddet. Der er ligeledes regler for brug af mobiltelefoner, mobiltelefoner skal afleveres om natten, og er en aftale mellem de ansatte og borgerne. Leder og ansatte fortæller, at alle ansatte har fokus på pædagogisk at forebygge overgreb mellem borgerne. I akuttilfælde kontaktes forstander eller stedfortræderen i forhold til videre handling. Side 21 af 29

22 medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Ligesom det vurderes, at tilbuddets ledelse har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddets fremtidige fusion med tilbuddet Landerupgaard er i fokus, og at der i ledelsen er fokus på at sikre, at fusionen varetages kompetent og med fokus på at sikre en fusion, der foretages så skånsomt som muligt, såvel for borgerne som for personalegruppen. Det vurderes i den sammenhæng relevant, at tilbuddet i forbindelse med fusionen har fokus på at sikre en fælles tilgang og forståelse i den nye og sammensatte personalegruppe. Ligesom det vurderes hensigtsmæssigt, at der er fokus på at sikre en ro i personalegruppen, således borgergruppen ikke oplever unødig uro i forbindelse med fusionen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse i forhold til varetagelse af tilbuddets daglige drift. Det er endvidere Socialtilsyn Syds vurdering, at den nuværende ledelse i tilbuddet har fokus på at sikre en hensigtsmæssig fusion med tilbuddet Landerupgaard. Socialtilsyn Syd vurderer det hensigtsmæssigt, at der er fokus på den kommende proces, herunder at sikre at der skabes et fælles udgangspunkt og en fælles referenceramme i den nye sammensatte personalegruppe. Ligesom det Side 22 af 29

23 vurderes hensigtsmæssigt, at der er fokus på at sikre ro og stabilitet i borgergruppen i forbindelse med den kommende fusion. Side 23 af 29

24 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Forstander. Forstander er uddannet børneforsorgspædagog, har diplom i psykologi og årskursus fra SPH. Krista Brandt har været ansat på Tinghøj siden Krista var tidligere ansat som afdelingsleder på Børne- og Ungdomspensionen Brummersvej i perioden Stedfortræder. Stedfortræder er uddannet pædagog, diplomlederuddannelse påbegyndt og uddannelse i kognitiv terapi. Ian Christiansen har været stedfortræder på Tinghøj siden Ian Christiansen var forinden ansat som afdelingsleder på Tippen i perioden Tinghøj skal i det nye år fusioneres med tilbuddet Landerupgaard. Det er ikke tilbuddets eget ønske at fusionere med Landerupgaard, men ledelsen fortæller, at de tager ansvar for deres del af fusionen, og at de er tilfredse med beslutningen om, at de fysiske rammer fortsat vil være på Tinghøj. Forstanderen fortæller, at der er tilknyttet en psykolog fra HR afdelingen i processen omkring personalegruppen. Der er stort fokus på de forskelligheder der kan være i de to personalegrupper, som nu skal fusioneres. Der er derfor særligt fokus på det faglige i fusionen, så der i den nye personalegruppe skabes et fælles udgangspunkt og en fælles referenceramme. Forstanderen fortæller, at de er opmærksomme på at holde en stabilitet, formålet er at skabe en ro i personalegruppen, så der også opleves ro i borgergruppen. Der er i den forbindelse arrangeret fælles uddannelse af personalegruppen i forhold til den kognitive tilgang og den mentaliserende tilgang. Organisation. Tilbuddet har to underafdelinger som Socialtilsyn Syd ikke fører tilsyn med, dette drejer sig om henholdsvis Vestervænget (dagtilbud) og projektet 'Alternativ til anbringelse' (ATA). Side 24 af 29

25 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad opfyldt) Efter uddannelsesforløb hos Bo Schønemann er der nu fast supervision hos Bo Schønemann. Der er endvidere supervision hos Jane Bager. Jane Bager er ansat psykolog i tilbuddet, og vil også anvendes til gennemgang af sager ved indskrivning. Ledelsen fortæller, at der har været supervision ti gange årligt, der har på det seneste ikke været samme mængde supervision, da der i øjeblikket ikke er så mange indskrevne borgere. Der anvendes gruppesupervision. Ledelsen fortæller, at der har været drøftet ledelsessupervision. Dette er dog udskudt på grund af den fremtidige fusion. Ledelsen fortæller, at der er mulighed for, at de ansatte kan sparre med ledelsen. Der er personalemøde cirka en gang ugentligt af halvanden times varighed per afdeling. Der er personalemøde en gang månedligt i storegruppen (alle afdelinger), personalemøder i storegruppen omhandler primært generelle orienteringer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, og at ledelsen på tilbuddet har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen har planlagt relevant opkvalificering af personalegruppen i forhold til tilbuddets målgruppe og metode, ligesom socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har tilknyttet relevant ekstern supervision i forhold til tilbuddets opkvalificering af medarbejdere, ligesom medarbejderne har mulighed for sparring mellem både ledelse og kollegaer. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen har beskrevet af nedenstående er nødvendige medarbejderkompetencer for at blive ansat på tilbuddet: Side 25 af 29

26 personale med relevante kompetencer - Pædagogisk uddannet. - Åbenhed og interesse i børnenes/ de unges liv - En anerkendende tilgang til børn og unge. - Være med til at skabe et udviklende miljø for børnene. - Kunne danne bærbare relationer med børnene og de unge. - Kunne samarbejde med børnenes forældre og netværk. - Kunne arbejde struktureret. - Kunne observere og beskrive. - Have gode samarbejdsevner internt og eksternt. - Have overblik - Være fleksibel. - Kunne modtage undervisning, supervision og reflektere over egen faglighed. - Have kørekort. Der i øjeblikket ansat følgende medarbejdere: - Forstander - Stedfortræder - Kontorassistent - Mekaniker og ejendomsservicetekniker -Rengøringsassistent Tinghøj. -Pædagog (kognitiv terapi) -Pædagog (kognitiv terapi) - PAU ansat - ansat med systemisk grunduddannelse - Pædagog Side 26 af 29

27 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen 4 (i høj grad opfyldt) - Pædagog (kognitiv terapi) - Pædagogmedhjælper - ansat med kognitiv terapi erfaring - Pædagog - Pædagog - Pædagog studerende Netværket. - Pædagog, cand.pæd. i sociologi, DAT kursus i dialektisk adfærdsterapi, kognitiv terapi og diplomlederuddannelse påbegyndt - Pædagog, DAT kursus i Dialektisk adfærdsterapi - Pædagog, DAT kursus i Dialektisk adfærdsterapi, kognitiv terapi - Pædagog, DAT kursus i Dialektisk adfærdsterapi, kognitiv terapi - Pædagog, DAT kursus i Dialektisk adfærdsterapi, kognitiv terapi Procedure ved indhentning af børne- og straffeattest. Det fremgår af procedurebeskrivelse for indhentning af børne- og straffeattest, at medarbejdere der skal ansættes på Tinghøj, Netværket og Vestervænget skriver under på, at der må indhentes børneog straffeattest. Svaret går til socialforvaltningen, hvorfra Tinghøj modtager en mail, hvor der står cpr. nr. og navn og "ingen bemærkninger". Er straffeattesten ikke ren, får tilbuddet besked fra Vicesocialdirektøren, hvorefter sagen drøftes og der træffes afgørelse om, hvorvidt der kan ske ansættelse. Ved ansættelse gemmes en kopi af det indsendte skema i personalesagen som dokumentation for at børne- og straffeattest er indhentet. Når svaret kommer, laves der notat. Personalegennemstrømningen vurderes ikke at være på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Den kommende sammenlægning af tilbuddet med Landerupgård kan have Side 27 af 29

28 på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad opfyldt) betydning for personalegennemstrømningen. Ledelsen fortæller, at der i forhold til personalegennemstrømning, er en ansat der er gået på pension. På grund af fusionen ansættes der ikke nyt personale, men der anvendes vikarer fra det faste vikarkorps. Ledelsen oplyser, at vikarerne er uddannede og kender til tilbuddets målgruppe og metoder. Ledelsen fortæller, at de ikke oplever at have problemer med sygefravær på tilbuddet. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 28 af 29

29 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 29 af 29

Form V.2013 中华人民共和国签证申请表 Visa Application Form of the People s Republic of China (For the Mainland of China only) 申请人必须如实 完整 清楚地完整 清楚地填写本表格 请逐项在空白处用中文

Form V.2013 中华人民共和国签证申请表 Visa Application Form of the People s Republic of China (For the Mainland of China only) 申请人必须如实 完整 清楚地完整 清楚地填写本表格 请逐项在空白处用中文 Vejledning til ansøgning om individuelt visum til Kina Alt Rejser A/S Vesterbrogade 6 D 1620 København V Danmark Telefon + (45) 33 12 20 30 E-mail info@altrejser.dk Hjemmeside www.altrejser.dk Oplysningerne

Læs mere

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Læs mere

幻灯片 1

幻灯片 1 中 国 传 媒 大 学 本 科 教 学 相 关 工 作 办 理 指 南 学 籍 管 理 相 关 工 作 办 理 指 南 中 英 文 成 绩 单 ( 主 修 专 业 ) 办 理 指 南 时 间 : 每 周 二 四 下 午 14:00-16:00( 节 假 日 除 外 ); 地 点 : 学 生 综 合 服 务 大 厅 (44 号 楼 1 层 ) 教 务 处 学 籍 管 理 科 (1 号 楼 101 室

Læs mere

國立政治大學中國文學系國文教學碩士學位班

國立政治大學中國文學系國文教學碩士學位班 中 文 系 文 教 碩 士 在 職 專 班 102 年 度 第 一 期 碩 士 位 論 文 指 導 教 授 : 黃 志 民 先 生 三 演 義 呂 布 形 象 之 研 究 研 究 生 :96912021 吳 昆 展 中 華 民 103 年 1 月 誌 謝 從 96 年 九 月 到 今 年 一 月, 六 年 半 的 歲 月, 足 夠 再 讀 一 個 半 的 綽 綽 有 餘, 這 段 時 間 發 生 許

Læs mere

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx 足 印 门 徒 训 练 课 程 儿 童 / 少 年 篇 ( 组 长 使 用 ) 第 21 课 帮 助 人 和 耶 稣 成 为 朋 友 足 印 : 耶 稣 想 我 们 带 朋 友 去 找 祂 欢 迎 (7 分 钟 ) 当 父 母 生 命 师 傅 和 孩 子 们 来 到 的 时 候, 请 热 情 地 欢 迎 他 们 每 一 个 人 鼓 励 一 位 年 轻 人 与 你 一 同 去 欢 迎 参 加 者 的

Læs mere

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Læs mere

3 92 59235 89 5 60,00024,000 84,000 2028476 6

3 92 59235 89 5 60,00024,000 84,000 2028476 6 山 中 傳 奇 與 水 的 牽 絆 二 峰 圳 4 4 0 00 922 92 92002 60 2028476 3 92 59235 89 5 60,00024,000 84,000 2028476 6 86.6 679 58,800 4 220.4 970 23,800 69 58,800 69,733 4 23,800 252,478 69 76 6 925 4 7 5 970 38 50 25

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 V BO v BO 12 1945 18 o 22 5 1949 1950

Læs mere

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Læs mere

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Læs mere

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Læs mere

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Læs mere

江 西 : 失 信 被 执 行 人 曝 光 台 写 入 两 会 报 告 摘 要 1 月 27 日, 江 西 省 十 二 届 人 大 五 次 会 议 举 行 第 二 次 全 体 会 议, 江 西 省 高 级 人 民 法 院 院 长 张 忠 厚 向 大 会 作 江 西 省 高 级 人 民 法 院 工 作

江 西 : 失 信 被 执 行 人 曝 光 台 写 入 两 会 报 告 摘 要 1 月 27 日, 江 西 省 十 二 届 人 大 五 次 会 议 举 行 第 二 次 全 体 会 议, 江 西 省 高 级 人 民 法 院 院 长 张 忠 厚 向 大 会 作 江 西 省 高 级 人 民 法 院 工 作 安 徽 : 道 德 信 贷 帮 助 想 干 事 的 好 人 干 成 事 摘 要 安 徽 省 实 施 道 德 信 贷 工 程 两 年 多 来, 通 过 对 道 德 模 范 和 身 边 好 人 优 先 评 级 授 信 优 惠 贷 款 利 率 等 举 措, 为 有 需 要 的 道 德 模 范 和 身 边 好 人 化 解 资 金 之 渴 道 德 模 范 和 身 边 好 人 用 善 行 义 举 温 暖 了 社

Læs mere

形 式 审 查 不 通 过, 将 说 明 原 因 并 予 退 回, 不 予 重 新 修 改 提 交 ( 形 式 审 查 常 见 主 要 问 题 参 考 附 件 3) ( 三 ) 申 请 人 下 载 打 印 网 上 状 态 为 请 交 纸 质 材 料 至 窗 口 受 理 的 申 报 书, 报 送 项

形 式 审 查 不 通 过, 将 说 明 原 因 并 予 退 回, 不 予 重 新 修 改 提 交 ( 形 式 审 查 常 见 主 要 问 题 参 考 附 件 3) ( 三 ) 申 请 人 下 载 打 印 网 上 状 态 为 请 交 纸 质 材 料 至 窗 口 受 理 的 申 报 书, 报 送 项 关 于 申 报 2016 年 度 广 东 省 基 础 与 应 用 基 础 研 究 专 项 资 金 ( 省 自 然 科 学 基 金 ) 项 目 的 通 知 来 源 : 广 东 省 科 技 厅 基 础 研 究 与 科 研 条 件 处 发 布 日 期 : 2015-08-12 粤 科 函 基 字 (2015)1150 号 按 照 广 东 省 省 级 财 政 专 项 资 金 管 理 办 法 规 定,2016

Læs mere

撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢?

撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢? 撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢? 普 雷 斯 科 特 完 全 没 有 掩 饰 他 的 紧 张, 我 想 那 些 墙 壁 很 厚, 它

Læs mere

十 一 針 對 本 局 職 業 災 害 率 較 高 或 發 生 重 大 職 業 災 害 之 單 位 辦 理 定 期 輔 導 十 二 年 度 結 束 後, 辦 理 本 局 各 外 勤 單 位 安 全 衛 生 年 終 評 比 十 三 實 施 安 全 衛 生 績 效 管 理 評 估, 作 為 規 劃 修

十 一 針 對 本 局 職 業 災 害 率 較 高 或 發 生 重 大 職 業 災 害 之 單 位 辦 理 定 期 輔 導 十 二 年 度 結 束 後, 辦 理 本 局 各 外 勤 單 位 安 全 衛 生 年 終 評 比 十 三 實 施 安 全 衛 生 績 效 管 理 評 估, 作 為 規 劃 修 第 一 章 總 則 臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局 安 全 衛 生 工 作 守 則 中 華 民 國 100 年 12 月 27 日 中 市 環 清 字 第 1000104783 號 公 告 訂 定 中 華 民 國 104 年 01 月 20 日 中 市 環 清 字 第 1040005420 號 公 告 修 正 第 一 條 本 守 則 依 據 職 業 安 全 衛 生 法 第 三 十 四 條 及

Læs mere

About this Report

About this Report 可持續發展報告2009 摘要 領 導 可 持 續 發 展 自 港 鐵 公 司 的 第 一 條 鐵 路 於 30 年 前 通 車 以 來, 我 們 的 經 營 規 模 業 務 範 疇 和 地 域 覆 蓋 面 一 直 穩 步 發 展 且 日 趨 多 元 化 我 們 是 香 港 的 鐵 路 營 運 商, 提 供 本 地 和 過 境 服 務 機 場 快 綫 以 及 輕 鐵 系 統 整 個 系 統 延 綿 218.2

Læs mere

:51 P"QR$ S TUVW" XY%! " () H P ZS[\I]^_ `agh" bc HQR ] P"S () b c! = "

:51   PQR$ S TUVW XY%!  () H P ZS[\I]^_ `agh bc HQR ] PS () b c! = 2013-12-03 09:51 http://www.cnki.net/kcms/detail/11.5370.d.20131203.0951.010.htm! P"QR$ S TUVW" XY%! " () H P ZS[\I]^_ `agh" bc HQR ] P"S () b c! = " # $ H Q R HQR=$ " Q R Z / Z " B Q R = $ 6 9HXY QR N%

Læs mere

2 职 业 核 心 知 识 ( 66 学 分 ) 经 营 环 境 分 析 财 务 管 理 实 务 管 理 学 基 础 统 计 学 基 础 初 级 会 计 中 级 会 计 企 业 制 度 设 计 出 纳 实 务 审 计 基 础 与 实 务 职 业 资 格 培 训 ( 第 三 五 学 期 ) 0 7.5

2 职 业 核 心 知 识 ( 66 学 分 ) 经 营 环 境 分 析 财 务 管 理 实 务 管 理 学 基 础 统 计 学 基 础 初 级 会 计 中 级 会 计 企 业 制 度 设 计 出 纳 实 务 审 计 基 础 与 实 务 职 业 资 格 培 训 ( 第 三 五 学 期 ) 0 7.5 会 计 专 业 人 才 培 养 方 案 一 人 才 培 养 目 标 与 基 本 要 求 ( 一 ) 人 才 培 养 目 标 本 专 业 培 养 德 智 体 美 等 方 面 全 面 发 展, 拥 护 党 的 基 本 路 线, 具 有 会 计 专 业 理 论 知 识 和 较 强 的 职 业 技 能 及 岗 位 实 际 工 作 能 力 能 够 从 事 会 计 核 算 财 务 管 理 投 资 理 财 税 务

Læs mere

壹 前 言 因 現 在 是 少 子 化 的 時 代, 許 多 父 母 會 特 別 去 注 重 自 己 小 孩 的 發 展, 但 也 許 會 因 為 太 過 溺 愛 而 造 成 自 己 的 小 孩 發 展 方 向 不 對, 而 有 些 父 母 則 是 覺 得 小 孩 是 累 贅, 而 虐 待 小 孩,

壹 前 言 因 現 在 是 少 子 化 的 時 代, 許 多 父 母 會 特 別 去 注 重 自 己 小 孩 的 發 展, 但 也 許 會 因 為 太 過 溺 愛 而 造 成 自 己 的 小 孩 發 展 方 向 不 對, 而 有 些 父 母 則 是 覺 得 小 孩 是 累 贅, 而 虐 待 小 孩, 篇 名 嬰 幼 兒 發 展 與 保 育 作 者 張 淑 華 市 立 三 民 家 商 綜 高 一 年 一 班 指 導 老 師 陳 郁 梅 老 師 壹 前 言 因 現 在 是 少 子 化 的 時 代, 許 多 父 母 會 特 別 去 注 重 自 己 小 孩 的 發 展, 但 也 許 會 因 為 太 過 溺 愛 而 造 成 自 己 的 小 孩 發 展 方 向 不 對, 而 有 些 父 母 則 是 覺 得

Læs mere

<4D F736F F D20B56FAE69BFF0BD77A8E0B5A3A6ADB4C1C0F8A87CBEF7BA63B5FBC5B2ABFCBCD0BD64A8D AAA92D4F4B2E646F63>

<4D F736F F D20B56FAE69BFF0BD77A8E0B5A3A6ADB4C1C0F8A87CBEF7BA63B5FBC5B2ABFCBCD0BD64A8D AAA92D4F4B2E646F63> 發 展 遲 緩 兒 童 早 期 療 育 機 構 評 鑑 指 標 範 例 指 標 評 分 建 議 備 資 料 一 組 織 與 管 理 (20% 20%) 計 52 分 ( 一 ) 組 織 與 業 務 小 計 11 分 1. 應 依 捐 助 章 程 或 組 織 章 程 規 定 期 間 定 期 召 1. 財 團 法 人 登 記 證 書 ( 含 開 會 議 變 更 登 記 證 書 ) 2. 應 於 每 年

Læs mere

,, , 1 (,2006) %, 1. 47,, %, 4. 5, 84 %(,2008a,2008b,2009),,,,, : %, %,?,,,,,,,,, (20

,, , 1 (,2006) %, 1. 47,, %, 4. 5, 84 %(,2008a,2008b,2009),,,,, : %, %,?,,,,,,,,, (20 34 1 2010 1 Vol1 34, No1 1 January 2010 19 Population Research 3,, 2005 1 %,,,,,,, ; ;, :100871 Imp a c t s of Fl o a t i n g P op ul a t i o n o n Cu r r e n t F e r t i l i t y i n Chi n a Gu o Zhi g

Læs mere

填 东 海 精 卫 填 海 比 喻 不 畏 艰 难, 努 力 奋 斗 用 这 则 成 语 教 育 学 生 要 有 志 向, 做 事 情 要 学 习 精 卫 填 海 的 精 神, 不 怕 困 难, 锲 而 不 舍 三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 盾 的 韵 母 是 uen, 写 作 un,

填 东 海 精 卫 填 海 比 喻 不 畏 艰 难, 努 力 奋 斗 用 这 则 成 语 教 育 学 生 要 有 志 向, 做 事 情 要 学 习 精 卫 填 海 的 精 神, 不 怕 困 难, 锲 而 不 舍 三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 盾 的 韵 母 是 uen, 写 作 un, 6. 成 语 故 事 一 教 学 要 求 1 援 学 会 本 课 的 16 个 生 字 2 援 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 锋 炎 掀 枝 3 援 本 课 学 习 部 首 : 矛 斗, 要 求 会 认 会 用 4 援 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 5 援 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 卖 兵 器 的 人 听 了 十 分 得 意, 于 是

Læs mere

!" #!$ %& (()) %&!*+!)) " #! " #!"$* !"! # $ % & #"! # $ % $"! # $ % (()!#** ! " # " # #$ % & (( )$ # &$ ) & #)*! ! " # " # #$ % #& #( #! " $! " # " #) # * $ +! " # " #, #$&- !" # $"!% &!$ &! $ &! " #$

Læs mere

7. 您 的 任 教 年 資 為 : 1-2 年 3-5 年 6-10 年 11-20 年 21 年 以 上 8. 您 的 性 別 : 男 女 9. 您 平 時 是 從 哪 裡 獲 得 有 關 防 災 的 知 識 或 相 關 訊 息 ( 可 複 選 )? 電 視 廣 播 電 腦 網 路 學 校 課

7. 您 的 任 教 年 資 為 : 1-2 年 3-5 年 6-10 年 11-20 年 21 年 以 上 8. 您 的 性 別 : 男 女 9. 您 平 時 是 從 哪 裡 獲 得 有 關 防 災 的 知 識 或 相 關 訊 息 ( 可 複 選 )? 電 視 廣 播 電 腦 網 路 學 校 課 101 年 度 校 園 師 生 防 災 素 養 檢 測 之 調 查 問 卷 ( 中 小 學 教 師 - 地 震 坡 地 防 災 類 ) 親 愛 的 老 師, 您 好 : 教 育 部 為 瞭 解 各 位 老 師 對 於 教 導 學 生 遇 到 各 項 災 害 來 源, 及 防 範 的 瞭 解 程 度, 與 當 遇 到 災 害 時 的 態 度 及 技 能, 因 此 委 託 本 研 究 單 位 進 行 問

Læs mere

20 6 30 15 6 30 16 6 30 20 20 11 10 27

20 6 30 15 6 30 16 6 30 20 20 11 10 27 2 1 20 6 30 15 6 30 16 6 30 20 20 11 10 27 801-8511 050 (3530) 8380 http://www.customs.go.jp/moji/ http://www.customs.go.jp/ 1 4 10 5 7 11 8 6 6 3,180 2.1 6 4,533 29.5 5 4,157 18.4 4 5,732 23.1 9,023 1

Læs mere

02 1974 74 1983 162 1986 14 1979 75 1970 90 1977 69 443 1975 174 1967 10 11 1971 100 69 129 1986 226 129 1979 13 1990 381 1988 58 1986 24 20 30 50 1987 190 1989 158 159 42 1985 34 K.L. 1982 29 1987 39

Læs mere

第 一 节 认 识 自 我 的 意 义 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 够 正 确 地 认 识 到 自 己 的 优 劣 势, 找 出 自 己 的 职 业 亮 点, 为 自 己 的 顺 利 求 职 推 波 助 澜 ; 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 在 求 职 中 保 持

第 一 节 认 识 自 我 的 意 义 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 够 正 确 地 认 识 到 自 己 的 优 劣 势, 找 出 自 己 的 职 业 亮 点, 为 自 己 的 顺 利 求 职 推 波 助 澜 ; 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 在 求 职 中 保 持 第 一 篇 知 己 知 彼, 百 战 不 殆 基 本 评 估 篇 第 一 章 认 识 自 我 我 就 是 一 座 金 矿 人 啊, 认 识 你 自 己! 塔 列 斯 ( 希 腊 学 者 ) 要 想 知 道 去 哪 儿, 必 须 先 知 道 你 现 在 在 哪 儿 和 你 是 谁 茜 里 娅. 德 纽 斯 ( 美 国 职 业 指 导 学 家 ) 本 章 提 要 了 解 认 识 自 我 在 职 业 生

Læs mere

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc 语 文 试 题 一 古 代 诗 文 阅 读 (27 分 ) ( 一 ) 默 写 常 见 的 名 句 名 篇 (6 分 ) 1. 补 写 出 下 列 名 句 名 篇 中 的 空 缺 部 分 (6 分 ) (1) 入 则 无 法 家 拂 士,, 国 恒 亡 ( 孟 子 生 于 忧 患, 死 于 安 乐 ) (2) 师 者, ( 韩 愈 师 说 ) (3) 宁 溘 死 以 流 亡 兮, ( 屈 原 离 骚

Læs mere

《杜甫集》

《杜甫集》 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"#!%#!&#! # $$$$$$$$$$$$$$$! # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!(#!)#!)#!*+#!*+#

Læs mere

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Læs mere

Webside score 51netu.com.cn

Webside score 51netu.com.cn Webside score 51netu.com.cn Genereret Marts 27 2015 02:41 AM Scoren er 40/100 SEO Indhold Titel 耐 游 网 - 华 人 世 界 游 戏 门 户 Længde : 12 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse

Læs mere

《80后职场新鲜人生存手册》

《80后职场新鲜人生存手册》 80 后 职 场 新 鲜 人 生 存 手 册 *************** * 第 一 章 别 把 求 职 当 成 简 单 的 事 *************** 树 立 起 一 个 良 好 的 工 作 态 度, 在 遇 到 困 难 的 时 候 要 懂 得 正 确 对 待, 不 要 把 它 当 做 绊 脚 石, 而 要 看 成 是 锻 炼 自 己 承 受 能 力 的 机 会 ---------------

Læs mere

untitled

untitled / MS6-SV-...-D-10V24 zh 8043786 1702a [8068989] : : : 1. / 2 Festo MS6-SV-...-D-10V24 1702a 1... 5 2... 5 2.1... 5 2.2... 6 2.3... 6 2.4... 7 2.5 EN ISO 13849... 7 3... 8 3.1... 8 3.2 (Common Cause Failure

Læs mere

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f Lektion 1 第 一 课 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i

Læs mere

Microsoft Word - REMEMBRANCE_No35.doc

Microsoft Word - REMEMBRANCE_No35.doc 2009 年 10 月 30 日 第 25 期 总 第 三 十 五 期 2008 年 9 月 13 日 创 刊 汇 聚 研 究 成 果 提 供 学 术 资 讯 建 立 交 流 平 台 推 动 文 革 研 究 本 期 目 录 史 林 一 页 丁 凯 文 杜 钧 福 从 林 彪 座 机 被 击 落 所 想 到 的 红 八 月 中 的 抗 暴 者 风 云 人 物 阎 长 贵 关 锋 是 否 被 任 命 过

Læs mere

2 2010-2020 2010 83 5000 1.7

2 2010-2020 2010 83 5000 1.7 2010 7 2 3 4 5 6 6 6 7 8 8 HR 10 11 1 2 2010-2020 2010 83 5000 1.7 53.2 2009 7.3 15.90% 6 72.22% 81.10% 31.56 81.80% 2009 55096 40642 6 5054 4620 2009 518 3 29.35 2009 952 130 250 2009 1.51 9514 63% 1-6

Læs mere

目 录 编 写 说 明...- 4 - 一 学 校 概 况...- 5 - 二 2015 届 毕 业 生 就 业 状 况 分 析...- 8 - ( 一 ) 基 本 数 据...- 8 - ( 二 ) 就 业 落 实 情 况...- 9-1. 本 科 生 各 专 业 就 业 率...- 9-2. 硕

目 录 编 写 说 明...- 4 - 一 学 校 概 况...- 5 - 二 2015 届 毕 业 生 就 业 状 况 分 析...- 8 - ( 一 ) 基 本 数 据...- 8 - ( 二 ) 就 业 落 实 情 况...- 9-1. 本 科 生 各 专 业 就 业 率...- 9-2. 硕 目 录 编 写 说 明...- 4 - 一 学 校 概 况...- 5 - 二 2015 届 毕 业 生 就 业 状 况 分 析...- 8 - ( 一 ) 基 本 数 据...- 8 - ( 二 ) 就 业 落 实 情 况...- 9-1. 本 科 生 各 专 业 就 业 率...- 9-2. 硕 士 生 各 专 业 就 业 率...- 11-3. 博 士 生 各 专 业 就 业 率...- 12

Læs mere

Microsoft Word - 会议指南20131112

Microsoft Word - 会议指南20131112 核 电 工 程 培 训 与 人 才 培 养 年 会 暨 成 立 大 会 核 电 工 程 培 训 与 人 才 培 养 年 会 暨 成 立 大 会 会 议 指 南 主 办 : 承 办 : 中 广 核 工 程 有 限 公 司 中 国 深 圳 大 亚 湾 二 〇 一 三 年 十 一 月 核 电 工 程 培 训 与 人 才 培 养 年 会 暨 成 立 大 会 欢 迎 您 参 加 本 届 核 电 工 程 培 训

Læs mere

HR之友电子期刊

HR之友电子期刊 HR 之 友 电 子 期 刊 苏 州 工 业 园 区 劳 动 监 察 大 队 主 办 刊 号 2014.12.29/No.6 总 第 9 期 本 期 要 目 信 息 速 递 : 园 区 召 开 工 资 指 导 理 事 会 五 届 六 次 会 议 实 务 指 引 : 劳 动 合 同 续 订 实 务 详 解 以 案 说 法 : 员 工 主 动 辞 职,HR 未 写 解 聘 原 因 倒 赔 万 元 考 证

Læs mere

Microsoft Word - 封面.doc

Microsoft Word - 封面.doc 无 忧 HR 信 息 参 考 无 忧 HR 信 息 参 考 由 前 程 无 忧 薪 酬 报 告 部 门 为 薪 酬 报 告 会 员 倾 力 奉 献, 在 每 月 月 初 以 电 子 邮 件 形 式 发 送 给 各 位 会 员 无 忧 HR 信 息 参 考 报 汇 集 和 整 合 各 种 HR 信 息 渠 道 有 用 资 讯, 为 会 员 浏 览 HR 信 息 把 握 HR 发 展 动 态 学 习 HR

Læs mere

! "# $! ""# %& %! ($)& ($*$ + "# &*, ""# & &! ) *! $ "#! (- ((! %-,- %- $- %

! # $! # %& %! ($)& ($*$ + # &*, # & &! ) *! $ #! (- ((! %-,- %- $- % !""# $$!% & ()*+,-. )/ (0-,12* 3,2404*45 )/ 67*8-40), 9)80-. 9805,85 :); & & & & & & & &?" & @ & $ A$ B $ #!""# " B """$ B "C & & $ #" $#%! $ " E F+-84085!!""# B "# B!$ $# C

Læs mere

《捕捉儿童敏感期》

《捕捉儿童敏感期》 捕 捉 儿 童 敏 感 期 出 版 前 言...7 第 一 章 4 个 孩 子 的 敏 感 期 故 事...8 妞 妞 (0 4 岁 )... 8 黑 白 相 交 的 地 方... 8 旋 转... 9 就 不 要 新 帽 子... 9 小 霸 王... 10 诅 咒... 10 畅 畅 (0 4 岁 )... 11 世 界 就 是 味 道... 11 对 接... 12 宝 贝, 你 的 玩 具

Læs mere

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋 學年度 1 國中基本學力測驗 國文考科試題解析 一 單題 1-34 題 1. 本以為這次的計畫萬無一失 沒想到 最後竟無法實行 下列詞語 何者最 適宜填入 中 (A)亡羊補牢 (B)百密一疏 (C)咫尺天涯 (D)千鈞一髮 答 案 B 命題出處 與南一版第二冊第十課吃冰的滋味應用練習第二大題 詞語辨用 題型內涵同 試題解析 題幹中 計畫萬無一失 最後 竟然無法實行 故選(B) (A)亡羊補牢 丟失了羊

Læs mere

untitled

untitled 1917~2006 ( ) 讀 龍 良 龍 來 便 來 便 老 兩 老 了 便 龍 老 更 不 龍 老 離 牢 了 念 便 了 ( ) 省 ( ) 年 6 年 ---- 95 年 ( ) AD1884 年 陸 讀 盧 北 年 葉 蘭 兩 了 葉 蘭 ( ) 來 林 瑩 兩 勵 立 陵 識 離 見 六 年 惡 力 量 年 不 更 歷 練 了 數 更 留 見 六 六 年 紐 不 流 兩 見 來 落 落

Læs mere

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33 附 件 3 吉 林 省 公 布 的 低 价 药 品 清 单 1 甲 苯 咪 唑 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 2 双 羟 萘 酸 噻 嘧 啶 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 3 布 洛 芬 ( 缓 释 胶 囊 缓 释 片 颗 粒 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 4 复 方 对 乙 酰 氨 基 酚 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 5 萘 普 生 片 ( 胶 囊 ) 分

Læs mere

穨飲食與養老_決定版_.PDF

穨飲食與養老_決定版_.PDF 1 *...... 1 * 1 ( 1986) 2 2 3 4 5 2 3 ( 1984) ( ) ( ) 4 5 ( 1986) 407 3 6 7 6 ( 1992) 1293 1296 7 1278 4 5. 8 9 10 8 ( 1987) 6 7 9 ( 1986) 58 10 8 6 11 12 1. 183 ( ) 13 2. 72 14 3. 4.75 4. 4. 75 11 9 89

Læs mere

untitled

untitled AD1897----1931 () 寧 () 年 22 年 ---- 20 年 () 年 更 麟 來 () 1. 年 12 讀 異 15 年 20 北 行 禮 年 六 22 北 23 留 拉 24 紐 倫 25 倫 羅 離 26 林 27 林 林 不 離 女 29 陸 北 識 30 陸 戀 北 不 不 31 陸 北 梁 32 說 黎 鱗 冷 1 / 15 33 梁 葉 參 35 說 輪 36 1119

Læs mere

untitled

untitled 1 / 207 ...8 1...8 2...11 3...11...15 1...15 2...16 3...19 ---...22 1...22 2...23 3...24 4...26 5...30 6...34...37 1...37 2...37 3...38...39 1...39 2...44...48 1...48 2...50 2 / 207 ...51 1...52 2...53

Læs mere

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Læs mere

,,,,,,,,?,,, ( ),,,, ( ),, 91

,,,,,,,,?,,, ( ),,,, ( ),, 91 ,,, ;, 1954 ;, 1955,, ( ) (W eber, 1980),, (, 1989;, 1996) (, 1993),,,,,, 90 ,,,,,,,,?,,, ( ),,,, ( ),, 91 1999 6, (, 1996), (, 1996) :,, ;, :, (Granovetter, 1973, 1974; N an L in, Pau l D ayton and Peter

Læs mere

學務處

學務處 國 立 霧 峰 高 級 農 工 職 業 學 校 102 學 年 1 學 期 9 次 行 政 會 報 會 議 紀 錄 一 時 間 :103 年 1 月 20 日 下 午 13 時 二 地 點 : 晴 峰 樓 二 樓 校 長 室 三 主 席 : 江 校 長 耀 宗 記 錄 : 潘 玉 鳳 四 出 列 席 人 員 : 如 簽 到 單 五 校 長 報 告 : 首 先 向 各 位 拜 個 早 年, 新 年 恭

Læs mere

二 传 统 传 销 的 特 点 1 组 织 严 密 行 动 诡 秘 传 统 的 传 销 一 般 会 通 过 各 种 手 段 将 人 员 诱 骗 至 外 地, 然 后 参 与 传 销 活 动 组 织 比 较 严 密, 行 为 也 较 为 诡 秘, 上 下 线 人 员 一 般 是 单 线 联 系 而 不

二 传 统 传 销 的 特 点 1 组 织 严 密 行 动 诡 秘 传 统 的 传 销 一 般 会 通 过 各 种 手 段 将 人 员 诱 骗 至 外 地, 然 后 参 与 传 销 活 动 组 织 比 较 严 密, 行 为 也 较 为 诡 秘, 上 下 线 人 员 一 般 是 单 线 联 系 而 不 互 联 网 传 销 识 别 指 南 (2016 版 ) 征 求 意 见 稿 江 苏 省 互 联 网 金 融 协 会 自 1998 年 国 务 院 颁 布 通 知 全 面 禁 止 传 销 以 来, 在 国 务 院 的 统 一 部 署 下, 工 商 公 安 等 部 门 认 真 履 行 职 责, 对 各 类 传 销 活 动 进 行 了 严 厉 打 击, 取 得 了 显 著 成 效, 大 规 模 公 开 化

Læs mere

國立屏東教育大學化學生物系

國立屏東教育大學化學生物系 國 立 屏 東 教 育 大 學 化 學 生 物 系 102 學 年 度 第 2 學 期 第 5 次 系 務 會 議 紀 錄 時 間 :103 年 6 月 24 日 ( 星 期 二 )14:00 地 點 : 林 森 校 區 科 學 館 三 樓 第 二 會 議 室 主 持 人 : 張 雯 惠 主 任 出 席 人 員 : 如 簽 到 單 記 錄 : 鄭 如 珊 壹 上 一 次 系 務 會 議 決 議 執

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C540A468BAC2BFEFB3F8A657B6B7AABE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C540A468BAC2BFEFB3F8A657B6B7AABE2E646F63> 衛 生 福 利 部 屏 東 醫 院 護 理 科 護 士 甄 選 報 名 須 知 壹 目 的 : 一 提 昇 臨 床 護 理 專 業 品 質 二 招 募 優 秀 人 才, 提 高 工 作 士 氣 貳 依 據 依 醫 事 人 員 人 事 條 例 醫 事 人 員 人 事 條 例 施 行 細 則 等 相 關 規 定 辦 理 參 甄 選 資 格 : 一 具 大 學 護 理 系 長 照 學 程 護 理 管 理

Læs mere

<B3ACBDDD>

<B3ACBDDD> 卷 第 三 编 日 照 196 古代书院学子制艺文评语 于宾 明代州人 明初举人 洪武十二年 1379 己未科进 士 历官兵科给事中 沂州府志 卷二十二 进士 部载 于宾 州人 己未科 官给事中 州志载 于宾 杨睿登 洪武己未 科进士 宾任给事中 睿任中都国学分教 则庚戌以后 乙丑以前 皆 举春试矣 见 沂州府志 州志 于攀龙 明代州人 万历年武举人 见 州志 于学训 1757 1828 字希古 号敬亭

Læs mere

Microsoft Word - China translation AOP 2011.KJ proofread.doc

Microsoft Word - China translation AOP 2011.KJ proofread.doc 2012 2011 2011 7 1 Ke r r y Br own 2011 1989 11 2010 2 20 2 20 3 ' ' 8 2008 4 3 5 20, 24 8 Fl or a Sapi o - Anna be l Ega n 2012 Joshua Rosenzweig 2 40 2008 GDP 24 7 26 2008 Shanghai i s t 8 Jeremy Gol

Læs mere

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见 组 织 工 作 相 关 材 料 汇 编 二 〇 一 二 年 二 月 目 录 学 校 相 关 文 件 : 中 共 杭 州 师 范 大 学 委 员 会 关 于 进 一 步 加 强 和 改 进 发 展 党 员 工 作 的 意 见...3 关 于 建 立 组 织 员 制 度 的 意 见...6 关 于 进 一 步 落 实 在 职 教 工 党 支 部 书 记 待 遇 的 意 见...8 中 共 杭 州 师 范

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63> 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 附 錄 九 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 ( 可 自 行 影 印 所 需 使 用 份 數 ) 甲 方 : 教 育 部 ( 以 下 簡 稱 本 部 ) 乙 方 : 留 學 獎 學 金 甄 試 錄 取 者 ( 以 下 簡 稱 留 獎 生 ) ( 填 寫 時 務 請 詳 閱 契 約 內 容 ) 茲 經 甲 乙

Læs mere

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 章 程 第 一 章 總 則 第 一 條 : 本 公 司 依 照 公 司 法 及 保 險 法 之 規 定 組 織 設 立, 定 名 為 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 第 二 條 : 本 公 司 以 辦 理 產 物 保 險 業 務, 促 進 社 會 福 利 及 工 商 繁 榮 為 宗 旨 第 三 條 : 本 公 司 設 總

Læs mere

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是 美 國 頂 尖 醫 生 談 癌 症 - 太 珍 貴 了!! 我 可 以 向 你 們 保 證 以 下 的 内 容 100% 真 實, 請 您 一 定 耐 心 看 完 從 醫 15 年 來, 我 也 反 覆 告 訴 病 人 這 些 事 實, 但 是 没 有 人 願 意 去 聽, 更 没 有 人 願 意 去 相 信 或 許, 我 們 的 同 胞 們 真 的 需 要 清 醒 了 說 的 直 白 一 點, 癌

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63> 中 華 科 技 大 學 98 學 年 度 第 2 學 期 第 1 次 中 心 事 務 會 議 紀 錄 時 間 : 中 華 民 國 99 年 3 月 25 日 ( 星 期 四 ) 下 午 3 時 00 分 地 點 : 斜 坡 視 廳 教 室 主 席 : 湯 主 任 誌 龍 參 加 人 員 : 通 識 專 任 ( 詳 如 簽 到 名 冊 ) 應 到 人 數 : 56 人 出 席 人 數 : 39 位 缺

Læs mere

untitled

untitled 多 空 盈 家 合 約 證 券 投 資 顧 問 委 任 契 約 立 契 約 書 人 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ), 凱 基 證 券 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ), 茲 因 甲 方 就 投 資 台 灣 地 區 發 行 之 有 價 證 券, 委 任 乙 方 提 供 投 資 諮 詢 顧 問 服 務 事 項, 乙 方 已 於 本 契 約 簽 訂 三 日 前 交 付

Læs mere

高校发展动态

高校发展动态 2010 NO.29 2010 No.4 ( 29 ) 20010-06-30 2010 No.4 28 ) [0] 2010 () 2010 04 ( 29 ) 2010 6 30 (0459)6819372-8602 E-mail 2010 20+20 60% 32 : 30 70 7700 3% 61 2010 No.4( 29 ) [1] 2010 T T 2010 No.4( 29 ) [2]

Læs mere

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Læs mere

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 1

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 1 (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-917-5... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116732 CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www. cnup. cnu.

Læs mere

校园之星

校园之星 ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing

Læs mere

Microsoft Word - CGJ4-1-01杜正勝.doc

Microsoft Word - CGJ4-1-01杜正勝.doc 長 庚 人 文 社 會 學 報 4:1(2011),1-54 古 代 世 變 與 儒 者 的 進 退 杜 正 勝 摘 要 本 文 自 時 代 變 化 著 眼, 考 察 中 國 知 識 份 子 歷 史, 以 世 變 為 題, 討 論 中 國 古 代 封 建 制 度 崩 潰 到 秦 漢 之 際, 約 公 元 前 550-200 年, 政 治 社 會 與 文 化 的 交 會 然 此 時 代 知 識 份 子

Læs mere

12 12 1 30 40 20 30 10 20 6 10 10 2 34.8 56.1 18.0 20.9 3.8 0.4 17.9 18.3 11.7 9.1 9.1 8.3 9.2 6.3 10.8 8.0 3 1949 1952 1957 1965 1975 1980 1985 100 100 100 100 100 100 100 11.0 19.4 26.1 26.2

Læs mere

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历 丽 江 古 城 托 管 挂 牌 可 行 性 分 析 报 告 上 海 文 化 产 权 交 易 所 申 江 文 化 商 品 运 营 服 务 平 台 二 零 一 六 年 七 月 报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在

Læs mere

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮 第 一 章 女 生 安 全 2009 年 11 月 2 日 深 夜,51 岁 的 农 民 李 某 翻 墙 进 入 某 中 学 行 窃, 他 悄 悄 来 到 一 小 屋 前, 并 无 所 获 见 屋 内 3 名 少 女 都 已 熟 睡, 便 生 邪 念, 欲 行 不 轨 3 少 女 慷 醒 后, 遭 李 某 的 殴 打 和 猥 亵, 其 中 一 名 16 岁 女 生 乘 机 溜 出 房 外, 将 房

Læs mere

《垓下歌》 項羽

《垓下歌》 項羽 1. 2. 3. 4. MM1 1 5. 6. 7. 8. MM1 2 9. ( ) 爲 10. 11. MM1 3 12. 13. 14. 15. 縧 16. MM1 4 17. 18. 19. MM1 5 20. 21. 22. 23. 24. 25. MM1 6 26. 27. 28. 29. 30. 31. MM1 7 32. 爲 33. 34. 35. 36. MM1 8 37. 38.

Læs mere

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材 104 學 年 度 高 級 中 等 學 校 特 色 招 生 職 業 類 科 甄 選 入 學 內 容 審 查 表 學 校 名 稱 ( 全 銜 ) 私 立 治 平 高 中 日 期 104 年 4 月 25 日 ( 六 ) 科 班 名 資 訊 科 特 色 班 項 目 基 本 焊 接 工 具 操 作 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 一 可 聯 接 性 : 術 科 命 題 規 範 命 題 內 容 基 本

Læs mere

交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 序 號 試 場 序 號 姓 名 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 張 齡 文 王 美 蕙 吳

交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 序 號 試 場 序 號 姓 名 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 張 齡 文 王 美 蕙 吳 交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 規 則 一 考 生 應 於 考 試 當 日 攜 帶 國 民 身 分 證 正 本 或 其 他 足 資 證 明 身 分 之 證 件 於 上 午 8 時 50 分 前 至 本 所 行 政 大 樓 2 樓 道 安 教 室 入 場 考 試, 未 攜 帶 者 一 律 不 得 參 加 考 試 ; 冒 名

Læs mere

美 国 研 究

美 国 研 究 1991 2 1991 3 1991 4 1991 5 1991 6 1991 7 1991 8 1991 9 1991 10 1991 11 1991 12 1991 13 1991 14 1991 15 1991 16 1991 17 1991 18 1991 19 1991 20 1991 21 1991 22 1991 23 1991 24 1991 25 1991 26 1991 27 1991

Læs mere

2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?,

2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?, 1.?? :,,,, : ( 1),, ( ), 5 : ( 2),,,, : ( ),,, ( 3) 2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?, ,,,, 250 :, 4.?,,,,,,,,? ( 1),,,, ( 2),,,, ,,, ( 3),, ( 4) : ;,,,,, ( 5),,,, 5.? ,,,,,,,,,,,,, 6.?, :,,, ;,,,,, ;, : 7.?,?,,,,

Læs mere

宜蘭縣風景區管理所五峰旗風景特定風景區開放行動咖啡車作業投標須知

宜蘭縣風景區管理所五峰旗風景特定風景區開放行動咖啡車作業投標須知 宜 蘭 縣 礁 溪 鄉 湯 圍 溝 公 園 委 託 經 營 管 理 契 約 書 立 契 約 書 人 宜 蘭 縣 政 府 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ) 為 充 分 利 用 湯 圍 溝 公 園 空 間 效 益, 並 提 昇 遊 憩 服 務 品 質, 特 委 託 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ) 經 營 管 理, 特 訂 定 本 契 約, 契 約 內 容 如 后 : 第 一 條 : 一 契 約 文 件 及

Læs mere

第 二 十 七 章 一 夜 苦 熬 第 二 十 八 章 租 房 同 居 第 二 十 九 章 二 人 世 界 第 三 十 章 取 消 面 试 第 三 十 一 章 中 暑 卧 床 第 三 十 二 章 找 到 工 作 第

第 二 十 七 章 一 夜 苦 熬 第 二 十 八 章 租 房 同 居 第 二 十 九 章 二 人 世 界 第 三 十 章 取 消 面 试 第 三 十 一 章 中 暑 卧 床 第 三 十 二 章 找 到 工 作 第 商 场 风 月 之 新 欢 旧 爱 七 寸 明 月 / 著 第 一 章 凌 晨 惊 梦... 4 第 二 章 前 台 MM... 7 第 三 章 陪 赌 陪 嫖... 11 第 四 章 淫 声 荡 语... 15 第 五 章 孤 儿 报 恩... 19 第 六 章 一 招 断 腕... 21 第 七 章 惹 毛 警 察... 26 第 八 章 痛 扁 犯 人... 29 第 九 章 薄 惩 邢 科...

Læs mere

城市建设与构建和谐城市的探究

城市建设与构建和谐城市的探究 城 市 设 计 导 则 与 建 筑 集 群 设 计 的 滨 海 实 践 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 实 施 综 述 王 靖 摘 要 本 文 通 过 对 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 城 市 设 计 导 则 及 建 筑 集 群 设 计 的 过 程 回 顾, 突 显 了 城 市 设 计 导 则 在 指 引 建

Læs mere

Microsoft Word - Chord_chart_-_The_Word_of_God_in_Song CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_The_Word_of_God_in_Song CN.docx 100:1-5 D A D 1 Pu tian xia dang xiang ye he hua huan hu G Em A 2 Ni men dang le yi shi feng ye he hua D G Dang lai xiang ta ge chang Em G A 3 Ni men dang xiao de ye he hua shi shen D G Em A Wo men shi

Læs mere

目 录 一 公 开 陈 述 3 二 单 位 概 况 4 1 部 门 架 构 4 2 师 生 员 工 数 4 3 单 位 性 质 4 三 报 告 内 容 5 1 队 伍 建 设 责 任 5 1.2.1 教 工 教 育 5 1.2.2 权 益 保 护 6 1.2.3 安 全 保 护 8 2 人 才 培

目 录 一 公 开 陈 述 3 二 单 位 概 况 4 1 部 门 架 构 4 2 师 生 员 工 数 4 3 单 位 性 质 4 三 报 告 内 容 5 1 队 伍 建 设 责 任 5 1.2.1 教 工 教 育 5 1.2.2 权 益 保 护 6 1.2.3 安 全 保 护 8 2 人 才 培 上 海 市 文 明 单 位 社 会 责 任 报 告 (2015 年 度 ) 上 海 市 风 华 中 学 1 目 录 一 公 开 陈 述 3 二 单 位 概 况 4 1 部 门 架 构 4 2 师 生 员 工 数 4 3 单 位 性 质 4 三 报 告 内 容 5 1 队 伍 建 设 责 任 5 1.2.1 教 工 教 育 5 1.2.2 权 益 保 护 6 1.2.3 安 全 保 护 8 2 人 才

Læs mere

fælleskonto 联名账户 børnekonto 儿童账户 udenlandsk valuta konto 外国货币账户 erhvervskonto 商务账户 studiekonto 学生账户 Er der månedlige omkostninger? 请问有月费吗? Vragen of e

fælleskonto 联名账户 børnekonto 儿童账户 udenlandsk valuta konto 外国货币账户 erhvervskonto 商务账户 studiekonto 学生账户 Er der månedlige omkostninger? 请问有月费吗? Vragen of e - Algemeen Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? 请问我在 国家 取钱有手续费吗? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne 请问如果我使用与开卡银行不同的

Læs mere

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史 对 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 + 李 永 东 摘 要 南 京 大 屠 杀 是 中 外 战 争 史 上 骇 人 听 闻 的 暴 虐 事 件 作 为 创 作 题 材 然 目 前 关 于 南 京 大 屠 杀 的 文 学 研 究 却 相 当 薄 弱 还 不 少 作 家 以 之 停 留 单 个 作 品 分 析 的 阶 段 因 此 有 必 要 从 民 族 国 家 观

Læs mere

一、計 畫 緣 起 、 目 的:

一、計 畫 緣 起 、 目 的: 台 北 市 原 住 民 健 康 需 求 調 查 嚴 毋 過 摘 要 本 文 旨 在 透 過 台 北 市 原 住 民 健 康 照 護 計 畫, 由 台 北 市 立 醫 院 之 社 會 救 助 金 支 應 免 費 健 康 檢 查 由 訪 員 替 受 訪 者 預 約 受 檢, 健 康 檢 查 對 象 以 四 十 歲 以 上 設 籍 台 北 市 者 共 計 1940 人, 只 有 533 人 前 往 市 立

Læs mere

untitled

untitled 2015 122 7 29 18:00 30 10:00 1 http://zj.sceea.cn www.sceea.cn APP 1 2 2 6 6 2015 2015 7 29 3 5179 50 20 50 3165 6 26 6 3171 5 E1 5 3653 4 14 2 15 2 3654 10 F0 10 3656 2 23 2 3699 10 34 5 4 35 5 4557 32

Læs mere

( m+ n) a 6 4 4 4 4 7 4 4 4 48 m n m+ n a a = a 4 a 4 3 a a 4 a 4 3 a = a 4 a 4 4 a 4 == 3 = a ma na ( m+ n) a A 0 a m a n m n a m+n 0 B a m a n m n m>n a m-n C 0 (a m ) n m n a mn D (ab) n n a n b n (

Læs mere

壹、教務處

壹、教務處 參 總 務 處 一 組 織 系 統 總 務 處 組 織 架 構 圖 總 務 長 1. 總 務 會 議 2. 檔 案 保 存 鑑 定 小 組 3. 膳 食 管 理 委 員 會 4. 宿 舍 管 理 委 員 會 5. 珍 貴 動 產 不 動 產 評 審 委 員 會 6. 車 輛 管 理 委 員 會 文 書 組 出 納 組 事 務 組 保 管 組 營 繕 組 民 雄 校 區 總 務 組 駐 衛 警 察 隊

Læs mere

,,,,,,,,, : ( CIP) /. :, ( ) ISBN X C CIP (2005 ) : : ht tp :/ /

,,,,,,,,, : ( CIP) /. :, ( ) ISBN X C CIP (2005 ) : : ht tp :/ / ,,,,,,,,, :010-62782989 13501256678 13801310933 ( CIP) /. :,2005. 3 ( ) ISBN 7-302-10526-X... - -. C913. 7 CIP (2005 ) 012392 : : ht tp :/ / www.tup.com.cn : 100084 : 010-62770175 : 010-62776969 : : :

Læs mere

第六組公文傳閱表

第六組公文傳閱表 入 出 國 及 移 民 署 櫃 檯 服 務 項 目 一 覽 表 更 新 日 期 :96 年 4 月 臺 灣 地 區 人 民 辦 理 項 目 應 備 文 件 處 理 時 限 役 男 申 請 出 國 核 准 已 有 有 效 證 照 申 請 進 入 大 陸 地 區 許 可 在 大 陸 地 區 出 生, 未 曾 在 大 陸 地 區 設 有 戶 籍, 其 父 母 均 為 臺 灣 地 區 人 民 申 請 返 臺

Læs mere