Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi."

Transkript

1 Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation

2

3 Indhold Indledning Generelle oplysninger 2 Systemspecifikationer 3 Elektromagnetisk kompabilitet 4 Anvendelse af Colibri Håndstykke 8 Anvendelse 10 Forsatser 14 Pleje og vedligeholdelse Generelle oplysninger 27 Klargøring til rengøring og desinfektion 28 Rengøring og desinfektion 29 Smøring 31 Eftersyn og sterilisering 33 Reparationer og teknisk service 34 Bortskaffelse af affald 35 Fejlfinding 36 Bestillingsinformation 38 Synthes 1

4 Indledning Generelle oplysninger Tilsigtet anvendelse Colibri er en batteridrevet maskine, der anvendes til traumatologi, maxillofacialkirurgi og rygkirurgi. For at sikre korrekt funktion af Colibri, må der kun anvendes originalt Synthestilbehør. Synthes-tilbehør Colibri må først anvendes på patienter, når det medicinske personale har læst vejledningen. Eftersom det er umuligt helt at udelukke risikoen for tekniske problemer, skal det altid sikres, at en anden maskine står klar, når enheden anvendes på patienter. Start af maskinen Nye maskiner og tilbehør skal gennemgå hele klargøringsprocessen før anvendelse. Fjern alle beskyttelseshætter og film. Forsigtig Batterierne må aldrig steriliseres. Eksplosionsfare! For at forhindre tilskadekomst skal maskinen være låst med sikkerhedssystemet ved montering og afmontering af forsatser og værktøj, og før den bliver lagt til side (se side 8). Korrekt fungerende skæreværktøj er af afgørende betydning for resultatet af en operation. Skæreværktøjet skal derfor kontrolleres for slitage og/eller skader efter hver brug og udskiftes efter behov. Vi anbefaler at bruge et nyt, originalt Synthes skæreværktøj til hver operation. Vedligeholdelse Udstyrets levetid kan forlænges betydeligt ved at følge serviceinstruktionerne. For at anordningerne skal fungere korrekt, anbefaler Synthes, at de serviceres årligt af Synthes eller af autoriserede Synthes servicecentre. Yderligere information om anvendelse og klargøring af produkter kan bestilles hos en Synthes repræsentant. Vær særlig opmærksom på afsnittet Pleje og vedligeholdelse, der starter på side 27. Brugerens ansvar Brugeren af produktet er ansvarlig for at anvende udstyret korrekt under operation. Forklaring på anvendte symboler Forsigtig. Læs den vedlagte brugervejledning, før anordningen betjenes. Ni-Cd Cd SM_ Læs den vedlagte brugervejledning, før anordningen betjenes. Dette symbol angiver, at den pågældende anordning ikke må nedsænkes i væske. Maskinen er klassificeret som type BF mod elektrisk stød og lækstrøm. Anordningen er velegnet til brug på patienter i henhold til de standarder, der er defineret af CSA 601.1, IEC og UL Dette symbol angiver, at batteriet indeholder genopladelige NiCd (nikkel-cadmium) celler. Batteriet kan genbruges (vær opmærksom på instruktionerne herunder). Da batterierne indeholder cadmium, må de ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaf eller genbrug batterierne i henhold til lokale og nationale bestemmelser. Anordningen opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF for medicinske anordninger. Den er autoriseret af et uafhængigt bemyndiget organ, hvorfra den har fået CE-symbolet. Synthes er ikke ansvarlig for skader, der opstår som resultat af forkert anvendelse eller teknisk service, der er udført af uautoriserede parter. SM_ SM_ Synthes Colibri Brugervejledning

5 Systemspecifikationer Anordningen opfylder følgende standarder EN /IEC EN /DIN EN , (VDE 0750 del 1 2) EN 55011/DIN VDE 0875 del 11, klasse B, tærskelværdi gruppe 1 Medicinske, elektriske anordninger UL Kun i overensstemmelse med UL og CAN/CSA C22.2 nr med hensyn til elektrisk stød, brand og mekanisk fare. Miljøforhold Drift Transport og opbevaring Temperatur: C C Relativ luftfugtighed: 30 90% 10 90% Atmosfærisk tryk: hpa hpa Tekniske specifikationer Kontinuerligt justerbar hastighed: Vægt Driftsspænding: Batterikapacitet: Batteritype: Kanylering: Opladningstid for afladet batteri: Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indtrængning af vand: Støjniveau i driftsposition: Arbejdscyklus: Intermitterende drift rpm 810 g 12 VDC 14,4 VDC 0,5 Ah NiCd 3,2 mm maks. 60 min. BF IP X4 Ca. 65 db(a) Må ikke opbevares eller betjenes i eksplosive atmosfærer. X min tændt Bor- og skærende gevind: 8 45 Y min slukket Reaming: 8 45 Savning: 8 45 Isætning af Kirschnertråd: 8 45 Generelt kan elektriske systemer blive varme, hvis de bruges konstant. Derfor skal håndstykket og forsatserne have lov til at køle af i mindst 45 minutter efter 8 minutters konstant brug. Hvis dette overholdes, vil systemet undgå at blive overophedet og skade patienten eller brugeren. Brugeren er ansvarlig for anvendelsen og for at slukke for systemet som foreskrevet. Hvis der er behov for længere perioder med konstant anvendelse, skal der anvendes endnu et håndstykke og/eller forsats. Med forbehold for tekniske ændringer. Synthes 3

6 Elektromagnetisk kompatibilitet Medfølgende dokumenter ifølge IEC , 2004, paragraf 6 Tabel 201: Emission Vejledning og producenterklæring elektromagnetiske emissioner Synthes Colibri er beregnet til brug i det nedenfor angivne elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af Synthes Colibri skal sørge for, at den kun bruges i et sådant miljø. Emissionstest RF-emission CISPR 11 RF-emission CISPR 11 Harmonisk emission IEC Spændingsudsving/ flicker-emissioner IEC Standarder Gruppe 1 Klasse B Ikke relevant Ikke relevant Vejledning vedr. elektromagnetisk miljø Synthes Colibri benytter kun RF-energi til intern funktion. Derfor er dens RF-emission meget lav, og den skaber sandsynligvis ingen interferens med elektronisk udstyr i nærheden. Synthes Colibri er velegnet til anvendelse i alle slags omgivelser, herunder privat beboelse og tilsvarende, der er direkte forbundet med det offentlige strømforsyningsnet, som forsyner boligområder. 4 Synthes Colibri Brugervejledning

7 Tabel 202: Immunitet (alle anordninger) Vejledning og erklæring fra producenten elektromagnetisk immunitet Synthes Colibri er beregnet til brug i det nedenfor angivne elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af Synthes Colibri skal sørge for, at den kun bruges i et sådant miljø. Immunitetstest, standard IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Vejledning vedr. elektromagnetisk miljø Elektrostatisk udladning (ESD) IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±6 kv kontakt ±8 kv luft Gulve bør være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvbelægningen er et syntetisk materiale, bør den relative fugtighed være mindst 30 %. Hurtige overspændinger/ strømstød IEC ±2 kv for strømforsyningsledninger ±1 kv for signalledninger Ikke relevant Netforsyningen skal være af den standard, der er typisk for erhvervs- og hospitalsdrift. Spændingsbølge IEC ±1 kv ledning til ledning Ikke relevant Netforsyningen skal være af den standard, der er typisk for erhvervs- og hospitalsdrift. ±2 kv ledning til jord Spændingsfald, korte afbrydelser og variationer i spændingen i strømforsyningen IEC <5 % U T (0,5 cyklusser) 40 % U T (5 cyklusser) Ikke relevant Netforsyningen skal være af den standard, der er typisk for erhvervs- og hospitalsdrift. Hvis brugeren af Synthes Colibri kræver fortsat drift under strømafbrydelser, anbefales det, at Synthes Colibri forsynes med strøm fra en nødstrømsforsyning. 70 % U T (25 cyklusser) <5 % U T for 5 s Bemærk: U T er netspændingen før brug af testniveau. Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC A/m 30 A/m Magnetfelter ved netfrekvens skal ligge på et niveau, der er karakteristisk for en normal placering i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø. Synthes 5

8 Elektromagnetisk kompabilitet Tabel 204: Immunitet (ikke livsopretholdende anordninger) Vejledning og erklæring fra producenten elektromagnetisk immunitet Synthes Colibri er beregnet til brug i det nedenfor angivne elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af Synthes Colibri skal sørge for, at den kun bruges i et sådant miljø. Vejledning vedr. elektromagnetisk miljø Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen del af Synthes Colibri, inklusive kabler, end den anbefalede adskillelsesafstand beregnet ud fra ligningen gældende for senderens frekvens. Immunitetstest, standard IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Anbefalet adskillelsesafstand Ledningsbåret RF IEC Vrms 150 khz til 80 MHz V1 = 10 Vrms 150 khz til 80 MHz d = 0,35 = +P 150 khz til 80 MHz Feltbåret RF IEC V/m 80 MHz til 800 MHz E1 = 10 V/m 80 MHz til 800 MHz d = 0,35 = +P 80 MHz til 800 MHz Feltbåret RF IEC V/m 800 MHz til 2,5 GHz E2 = 7 V/m 800 MHz til 2,7 GHz d = = +P 800 MHz til 2,7 GHz hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt (W) ifølge producenten af senderen, og d er den anbefalede adskillelsesafstand i meter (m). Feltstyrken fra faste RF-sendere, der bestemmes ved elektromagnetisk undersøgelse på stedet, a skal være lavere end overensstemmelsesniveauet i det relevante frekvensområde. b Der kan opstå interferens i udstyr, der er placeret i nærheden, og som er markeret med følgende symbol: Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde. Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Bygninger, objekter og personers absorption og refleksion indvirker på elektromagnetisk strålingsspredning. a Feltstyrker fra faste sendere, f.eks. basisstationer for radiotelefoner (mobile/trådløse) og landbaserede mobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiotransmissioner og TV-transmissioner kan ikke med nøjagtighed beregnes på et teoretisk grundlag. For at kunne vurdere det elektromagnetiske miljø forårsaget af faste RF-sendere bør det overvejes at foretage en elektromagnetisk undersøgelse på stedet. Hvis den målte feltstyrke på stedet, hvor Synthes Colibri anvendes, overstiger det ovennævnte gældende RF-niveau for overensstemmelse, skal Synthes Colibri overvåges for at verificere normal drift. Hvis der observeres unormal drift, kan det være nødvendigt at foretage yderligere foranstaltninger, f.eks. at vende eller flytte Synthes Colibri. b Over frekvensområdet 150 khz til 80 MHz skal feltstyrken være mindre end 10 V/m. 6 Synthes Colibri Brugervejledning

9 Tabel 206: Anbefalet adskillelsesafstand Anbefalet afstand mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Synthes Colibri Synthes Colibri er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrolleret. Kunden eller brugeren af Synthes Colibri kan hjælpe med til at forhindre et elektromagnetisk interferens ved at bevare en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og Synthes Colibri, som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Senderens nominelle maksimale udgangseffekt W Adskillelsesafstand i henhold til senderens frekvens m 150 khz til 80 MHz d = 0,35 = +P 80 MHz til 800 MHz d = 0,35 = +P 800 MHz til 2700 MHz d = = +P 0,01 3,5 cm 3,5 cm 10 cm 0,1 11 cm 11 cm 32 cm 1 35 cm 35 cm 1 m 10 1,1 m 1,1 m 3,5 m 100 3,5 m 3,5 m 10 m For sendere, der er klassificeret med en maksimal udgangseffekt, som ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede adskillelsesafstand d i meter (m) estimeres ved at benytte ligningen, der gælder for senderfrekvensen, hvor P henviser til den af senderfabrikanten fastlagte maksimale mærkeudgangseffekt i watt (W). Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder adskillelsesafstanden for det højeste frekvensområde. Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Bygninger, objekter og personers absorption og refleksion indvirker på elektromagnetisk strålingsspredning. Synthes 7

10 Anvendelse af Colibri Håndstykke 1 Forsatskobling 2 Trigger til hastighedsregulering 3 Trigger til ændring til modsat-/oscillerende boring 4 Funktionskontakt 5 Batteripakke (batterikassette med indsat batteri) 6 Udløserknapper til forsats 7 Udløserknapper til batterikassette 8 Låsemekanisme til batterikassettens dæksel Sikkerhedssystem Colibri er udstyret med et sikkerhedssystem, der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet. Maskinen låses og låses op ved at dreje funktionskontakten 4 til den relevante indstilling på håndstykkets frontpanel: Indstillingen OFF, OSC DRILL eller ON Beskyttende systemer Colibri er udstyret med to sikkerhedssystemer: Et termisk sikkerhedssystem mod overbelastning, der slukker maskinen, hvis den bliver for varm under brug. Når maskinen er afkølet, kan den anvendes igen. Batteriet har en indbygget afladningssikring, der sikrer mod total afladning. Dette beskytter batteriet og forlænger dets levetid. 5 8 Styring af hastighed og rotation Funktionskontakt indstillet på "ON" Den nederste trigger 2 styrer gradvist den fremadgående hastighed (op til ca rpm med AO/ASIF Quickkobling). Når der trykkes på nederste og øverste trigger 3 samtidig, skifter funktionen omgående til modsat retning. Når der gives slip på den nederste trigger, standser maskinen straks. Funktionskontakt indstillet på "OSC DRILL" Når der trykkes på nederste og øverste trigger 3 samtidig, skifter funktionen omgående til oscillerende rotation. Når den øverste trigger slippes, vender maskinen tilbage til normal, fremadgående retning Synthes Colibri Brugervejledning

11 Vigtige bemærkninger For at forhindre tilskadekomst skal maskinen være låst med funktionskontakten 4 ved påsætning og aftagning af forsatser og værktøj, og før den bliver lagt til side (se side 8). Anbring aldrig Colibri på en magnetisk flade, da dette utilsigtet kan starte maskinen. Vær særlig opmærksom på alle instruktioner i de enkelte afsnit, der er mærket med Forsigtig. Komponenter, der ikke kan bruges mere, skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. Synthes 9

12 Anvendelse af Colibri Anvendelse Før første anvendelse skal helt nye maskiner og tilbehør gennemgå hele genbehandlingsprocessen, og batterierne skal oplades. Fjern alle beskyttelseshætter og film helt. Indsættelse af batteriet i batterikassetten For at sikre sterilitet skal batteriet indsættes i batterikassetten af to personer, hvoraf den ene er sterilt klædt: 1. Den sterilt klædte person holder den sterile batterikassette og åbner låget (Fig. 1). Lad låsemekanismen være svunget udad. 2. Den sterilt klædte person placerer det sterile skjold på batterikassetten (Fig. 2) og kontrollerer, at det sidder korrekt. Det sterile skjold sikrer, at det usterile batteri ikke berører ydersiden af den sterile kassette. 3. Den person, der ikke er klædt sterilt, fører forsigtigt det usterile batteri gennem det sterile skjold og trykker det helt ind i batterikassetten for at sikre, at det sidder korrekt (Fig. 3 og 4). Denne person må ikke berøre batterikassetten udvendigt. Formen på batteriet sikrer, at det indsættes med polen vendt korrekt. 4. Personen, der ikke er klædt sterilt, tager fat i flangerne på det sterile skjold og fjerner det fra batterikassetten (Fig. 5). 5. Den person, der er klædt sterilt, lukker kassettens låg udefra uden at berøre batteriet eller det indvendige af kassetten. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Ét batteri er normalt tilstrækkeligt til én operation. Af sikkerhedsgrunde bør der holdes to batteripakker (batterikassette med batteri) klar for at sikre hurtig intraoperativ udskiftning af batterier under sterile forhold, hvis det bliver nødvendigt. Fig Synthes Colibri Brugervejledning

13 Forsigtig Hvis det usterile batteri berører det udvendige af kassetten, skal kassetten resteriliseres, før den anvendes ved operation. Luk låget på kassetten ved at trykke det hårdt ned for at sikre, at det er helt lukket (Fig. 6 og 7), så låsemekanismen griber korrekt fat. Sterilisér det sterile skjold efter hver brug for at sikre aseptiske forhold, når det usterile batteri sættes i den sterile batterikassette. Fig. 6 Fig. 7 Indsættelse af batteripakken i maskinen Før batteripakken (batterikassette med indsat batteri) nede fra ind i skaftet på håndstykket (Fig. 8). Formen på batterikassetten forhindrer, at batteriet sættes forkert i. Kontrollér, at batteripakken sidder korrekt ved forsigtigt at trække i den. Udtagning af batteripakken fra maskinen Tryk samtidig på udløserknapperne til batterikassetten med den ene hånd (Fig. 9), og brug den anden hånd til at fjerne batteripakken fra håndstykket. Der er to batterier til rådighed Den lille 12 VDC-batteripakke til Colibri ( med batterikassette ) er kraftig nok til mange anvendelser og er nemmere at håndtere, da den er mindre og lettere. Den store 14,4 VDC-batteripakke ( med batterikassette ) er hovedsagelig beregnet til kraftigere anvendelser, f.eks. intramedullær reaming og boring til DHS/DCS, men kan anvendes med alle Colibri-forsatser. Colibri må ikke anvendes til acetabulum reaming eller hofte- og knæudskiftninger. Fig. 8 Fig. 9 Synthes 11

14 Anvendelse af Colibri Opladning, opbevaring og anvendelse af batterier Opladning Batterierne skal altid oplades før brug. Brug kun opladere, der er anbefalet af Synthes til at oplade batterierne. Brug af en oplader, der ikke kommer fra Synthes, kan beskadige batteriet. Oplad batterierne i en omgivende temperatur på mellem 0 C og 40 C. Opbevaring Når batteriet ikke anvendes, skal det opbevares i den relevante Synthes-oplader. Dette forhindrer, at batteriet aflader. Det vil være fuldt opladet og klar til brug. Før ibrugtagning, eller når batteriet er blevet opbevaret uden for opladeren i mere end én måned, kan det være nødvendigt med op til fem opladnings-/afladningscyklusser for at oplade batteriet helt. Opladeren skal altid være tændt, når et batteri er placeret i opladningsrummet. Dette sikrer tilgængelighed og forhindrer afladning. Anvendelse Indsæt først batteripakken umiddelbart før anvendelse af Colibri. Dette sparer batteristrøm og forhindrer, at det skal udskiftes under operation. Batterikassetten må aldrig åbnes under operation. Batterierne må kun anvendes til det beregnede formål. Batterierne må ikke transporteres eller opbevares sammen med materialer, der leder elektricitet og kan forårsage en kortslutning. Dette kan beskadige batteriet og udvikle varme, som kan forårsage forbrændinger. Batterierne må aldrig udsættes for temperaturer over 60 C. Der må ikke anvendes vold på batterierne, og de må ikke tabes. Beskadigede batterier må aldrig anvendes, da de kan beskadige maskinen. Følg den yderligere information i afsnittet Pleje og vedligeholdelse, der starter på side 27, samt brugervejledningen til Synthes Universal II-batterioplader ( ). 11 Synthes Colibri Brugervejledning

15 Anvendelse af Colibri med strøm Colibri kan også betjenes med strøm. Når Colibri betjenes med strøm, klassificeres den som type B mod elektrisk stød og lækstrøm. Brug adapteren til Colibri (Art ) og en af de elektriske konsoller, der hører til Electric Pen Drive (Art , eller ) ved betjening med strøm. Adapteren kan indsættes i Colibris håndstykke og fjernes på samme måde som en batteripakke (se Fig.1 og 2). Følg også brugervejledningen til Electric Pen Drive ( ). Funktionen "Oscillerende boring" Colibri har en elektronisk styret oscillerende funktion for at beskytte bløddele ved boring og indføring af Kirschnertråde. Fig. 1 Fig. 2 Indstil den oscillerende funktion ved at flytte funktionskontakten til indstillingen "OSC DRILL". Hvis der kun trykkes på den nederste trigger, resulterer det i, at maskinen roterer med uret som sædvanligt. Hvis der trykkes på den øverste og den nederste trigger samtidig, resulterer det i, at maskinen straks skifter til oscillerende funktion. Det påsatte værktøj oscillerer med og mod uret. Hastigheden kan ændres med den nederste trigger. Når den øverste trigger slippes, roterer maskinen med uret som normalt. Forsigtig Oscillerende funktion kan kun anvendes med følgende forsatser: AO/ASIF Quickkobling ( , ) Chuck ( , ) Quickkobling til Kirschnertråde ( ) Funktionen "oscillerende boring" må ikke bruges med de oscillerende savforsatser! Der kan kun skiftes til modsatgående retning ved at dreje funktionskontakten til indstillingen "ON". Den maksimale skærehastighed for et skæreværktøj er lidt lavere i oscillerende funktion end i normal funktion. Synthes 11

16 Anvendelse af Colibri Forsatser En lang række roterende forsatser har farvekodede ringe, så de nemt kan identificeres. Nedenstående tabel angiver hastigheden for hver forsats, størrelsen på batteriet og farvekoden: Montering af forsatser Indsæt forsatsen i forsatskoblingen (Fig. 1). Hvis positionsstifterne ikke låser på plads med det samme, drejes forsatsen lidt til højre eller venstre, indtil den låser korrekt på plads. Kontrollér, at forsatsen sidder korrekt ved at trække forsigtigt i den. Afmontering af forsatser Tryk samtidig på udløserknapperne til forsatsen 6 (se Fig. på side 8), og tag forsatsen ud af koblingen. Forsigtig For at forhindre tilskadekomst skal maskinen være låst med sikkerhedssystemet (se side 8), hver gang den håndteres. Der må kun anvendes originale forsatser og værktøj fra Synthes. Skader, der opstår ved anvendelse af forsatser og værktøj fra andre fabrikanter, er ikke dækket af garantien. Fig. 1 Tilbehør 12 VDC-batteri 14,4 VDC-batteri Farvekodning ( ) ( ) Borforsats Mini Quick Ca rpm Ca rpm ingen Borforsats J-Latch AO/ASIF Quickkobling Ca rpm Ca rpm Blå Chuck 4,0 mm Chuck 6,5 mm DHS Quickkobling Ca. 320 rpm Ca. 384 rpm Rød AO/ASIF Reamerforsats Hudson Reamerforsats Trinkle Reamerforsats Modificeret Trinkle Reamerforsats Skrueforsats, AO/ASIF Chuck 6,5 mm Chuck 6,5 mm, uden modsatgående funktion Forsats til Kirschnertråde Ca. 800 rpm Ca. 960 rpm ingen 11 Synthes Colibri Brugervejledning

17 Quickkobling til Kirschnertråde ( ) Der kan anvendes Kirschnertråde af en hvilken som helst længde med en diameter på 0,6-3,2 mm sammen med Quickkoblingen til Kirschnertråde Justér Kirschnertrådens diameter i overensstemmelse med mærkaten på justeringsmuffen 3. Tryk justeringsmuffen let aksialt mod maskinen og drej muffen. 2. Indfør Kirschnertråden forfra eller bagfra ind i kanyleringen 1 med et let tryk. Tråden holdes automatisk. 3. Tilpas arbejdslængden ved at trække i tråden. 4. Armen 2 trykkes ind mod maskinen med lillefingeren og ringfingeren for at fastholde tråden. Hold kun armen mod maskinen i den udstrækning, det er nødvendigt. Trykket på Kirschnertråden kan varieres ved at trække i og give slip på armen. 5. Indfør tråden i knoglen. Fasthold trykket i den tid, det tager at føre tråden frem. 6. For at justere grebet om tråden reduceres klemmetrykket, og maskinen flyttes til den ønskede længde. Hold igen på tråden ved at trække i armen. 2 3 Synthes 11

18 Anvendelse af Colibri Mini Quickkobling ( ) J-Latch kobling ( ) Mini Quickkobling og J-Latch kobling er kompatible med alle beskyttelsesmuffer til systemerne MicroDrive plus ( ) og Mini Air Drill ( ) fra Synthes. Montering og afmontering af værktøj Værktøjet monteres ved, at koblingsmuffen trækkes tilbage, og værktøjet indføres, mens det drejes let. Værktøjet afmonteres ved, at forsatsens koblingsmuffe skubbes tilbage, og værktøjet fjernes. AO/ASIF Quickkobling ( ) Til værktøj med AO/ASIF koblingsskaft. Montering og afmontering af værktøj Indsæt værktøjet i forsatsen forfra med et let tryk, og drej det let. Det er ikke nødvendigt at betjene forsatsens koblingsmuffe. Værktøjet afmonteres ved, at forsatsens koblingsmuffe skubbes tilbage, og værktøjet fjernes. Quickkobling til DHS/DCS-triplereamere ( )* Til DHS/DCS-triplereamere. Kan også bruges til at åbne den medullære kavitet med de fleste Synthes sømsystemer. Montering og afmontering af værktøj Værktøjet tilsluttes ved, at koblingsmuffen skubbes fremad og værktøjet indføres, mens det drejes let. Værktøjet afmonteres ved, at forsatsens koblingsmuffe skubbes fremad, og værktøjet fjernes. 11 Synthes Colibri Brugervejledning

19 Chucks Der fås fire chucks til Colibri. Tabellen nederst på denne side indeholder en mere udførlig oversigt. Montering af skæreværktøj Åbn chuck'ens kæber med den relevante nøgle eller med hånden. Indsæt værktøjets skaft i den åbne borchuck, og luk den ved at vride chucken. Sørg for, at skaftet ligger midt for de tre kæber. Stram borchuck'en med nøglen. Sørg for, at nøglens tænder griber korrekt fat i chuck'ens takkede kant Udtagning af skæreværktøj Åbn chuck'en med nøglen, og fjern værktøjet. Forsigtig Colibri må ikke anvendes til acetabulum reaming. Kontrollér skæreværktøjet for slitage og/eller beskadigelse efter hver brug og udskift efter behov. For at sikre ordentlig fastgørelse af værktøjet skal det sikres, at de takkede kanter på borsatsen og nøglen ikke er slidte. Chuck'en med modsatgående funktion ( ) må kun anvendes med værktøj, der er godkendt til en sådan anvendelse. Ellers kan værktøjet blive ødelagt med efterfølgende skade. Følgende chucks fås til Colibri: Varenummer Klemmeområde Reservenøgle Kommentarer ,0 mm Til boring ,5 mm Til boring * 0-6,5 mm Til boring og medullær reaming, uden modsatgående funktion * 0-6,5 mm Til boring og medullær reaming, med modsatgående funktion * Til disse forsatser anbefales det at anvende 14,4 VDC Colibri-batteriet ( ) med den tilsvarende batterikassette ( ) kaldet Power Pack. Synthes 11

20 Anvendelse af Colibri Quickkoblinger til medullær reaming AO/ASIF Quickkobling ( )* Hudson Quickkobling ( )* Trinkle Quickkobling ( )* Trinkle Quickkobling, modificeret ( )* Quickkoblingerne til medullær reaming gør det muligt at bruge fleksible skafter med den relevante koblingsgeometri. Modsatgående funktion, som kan beskadige de fleksible skafter, forhindres af et specielt mekanisk system. * Til disse forsatser anbefales det at anvende 14,4 VDC Colibri-batteriet ( ) med den tilsvarende batterikassette ( ) kaldet Power Pack. Montering af skæreværktøj i koblingen Skub udløserringen på forsatsen tilbage, og monter værktøjet (f.eks. et bor), mens det drejes let, indtil det låses på plads. Slip ringen. Kontrollér, at værktøjet sidder korrekt i koblingen ved forsigtigt at trække i det. Udtagning af skæreværktøj Skub udløserringen på forsatsen tilbage, og fjern værktøjet. Forsigtig Quickkoblinger til medullær reaming må ikke anvendes til acetabulum reaming. De kan kun anvendes til medullær reaming. Kontrollér skæreværktøjet for slitage og/eller beskadigelse efter hver brug, og udskift efter behov. 11 Synthes Colibri Brugervejledning

21 Skrueforsats med AO/ASIF Quickkobling ( ) Montering og afmontering af værktøj Indsæt værktøjet i forsatsen forfra med et let tryk, og drej det let. Det er ikke nødvendigt at betjene forsatsens koblingsmuffe. Værktøjet afmonteres ved, at forsatsens koblingsmuffe skubbes tilbage, og værktøjet fjernes. Forsigtig Vær forsigtig, når du sætter skruer i med drive-enheden. Skruer må aldrig isættes helt med drive-enheden. De sidste omgange eller låsningen skal altid foretages manuelt. Brug altid en korrekt momentbegrænserforsats, når der placeres låseskruer i en låseskinne. Teoretisk er det også muligt at bruge AO/ASIF Quickkobling ( ) til isættelse af skruer. Skrueforsatsen ( ) har imidlertid en lavere omdrejningshastighed og et højere moment og er derfor bedre egnet. Skruer med en stor diameter kan muligvis ikke isættes med AO/ ASIF Quickkobling, da momentet måske ikke er tilstrækkeligt. Forsatsen er også egnet til anvendelse ved lavere omdrejningshastighed og/eller højere moment. Synthes 11

22 Anvendelse af Colibri Momentbegrænser 1,5 Nm ( ) Momentbegrænser 0,8 Nm ( ) Momentbegrænser 0,4 Nm ( ) Tilkobling af momentbegrænseren til maskinen Momentbegrænsere tilsluttes Colibri vha. AO/ASIF Quickkoblingen ( ). Montering og afmontering af skruetrækkerskaft: Monter skruetrækkerskaftet, mens det drejes let, indtil det låser på plads. Tag det ud ved at trække tilbage i udløserringen og trække skruetrækkerskaftet ud. Anvendelse af momentbegrænseren: Tag en skrue fra det tilsvarende LCP-system (låsekompressionsskinnen) med skruetrækkerskaftet, og monter den i det ønskede skinnehul. Monter skruen ved langsomt at starte maskinen, øg hastigheden, og sænk den derefter igen, før skruen er helt tilspændt. Momentbegrænseren er automatisk begrænset til 1,5, 0,8 eller 0,4 Nm. Når denne grænse nås, høres et tydeligt klik. Stop omgående maskinen, og træk den væk fra skruen. Følg det respektive LCP-systems kirurgiske teknik. Forsigtig: Momentbegrænseren skal serviceres og rekalibreres årligt af Synthes. Bemærk informationen på testcertifikatet i emballagen. Brugeren er ansvarlig for at følge kalibreringsskemaet. 22 Synthes Colibri Brugervejledning

23 Røntgengennemlyselig borforsats ( ) Den røntgengennemlyselige borforsats kan anvendes sammen med Colibri sammen med AO/ASIF Quickkoblingen ( ) og adapteren til den røntgengennemlyselige borforsats ( ). Tilkobling af den røntgengennemlyselige borforsats til maskinen Tilslut AO/ASIF Quickkoblingen til Colibri og adapteren til Quickkoblingen. Anbring den røntgengennemlyselige borforsats, så langt den kan komme, over Quickkoblingen og adapteren, og drej den til den ønskede arbejdsposition. Støt forsatsen med din frie hånd. ( ) ( ) ( ) Afmontering: Følg den samme fremgangsmåde i omvendt rækkefølge. Montering af bor Træk ringen på forsatsen fremad, og anbring boret i koblingen, så langt det kan komme, mens det drejes let. Sæt ringen på forsatsen i indgreb igen for at fastgøre boret. Kontrollér, at boret sidder korrekt ved forsigtigt at trække i det. Afmontering: Følg den samme fremgangsmåde i omvendt rækkefølge. Synthes 22

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT 0595J04201 11/2011 Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer Elektronischer Planetenrührwerk Manuel d utilisation - Notice originale User manual - Translation of the original instructions

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere