Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi."

Transkript

1 Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation

2

3 Indhold Indledning Generelle oplysninger 2 Systemspecifikationer 3 Elektromagnetisk kompabilitet 4 Anvendelse af Colibri Håndstykke 8 Anvendelse 10 Forsatser 14 Pleje og vedligeholdelse Generelle oplysninger 27 Klargøring til rengøring og desinfektion 28 Rengøring og desinfektion 29 Smøring 31 Eftersyn og sterilisering 33 Reparationer og teknisk service 34 Bortskaffelse af affald 35 Fejlfinding 36 Bestillingsinformation 38 Synthes 1

4 Indledning Generelle oplysninger Tilsigtet anvendelse Colibri er en batteridrevet maskine, der anvendes til traumatologi, maxillofacialkirurgi og rygkirurgi. For at sikre korrekt funktion af Colibri, må der kun anvendes originalt Synthestilbehør. Synthes-tilbehør Colibri må først anvendes på patienter, når det medicinske personale har læst vejledningen. Eftersom det er umuligt helt at udelukke risikoen for tekniske problemer, skal det altid sikres, at en anden maskine står klar, når enheden anvendes på patienter. Start af maskinen Nye maskiner og tilbehør skal gennemgå hele klargøringsprocessen før anvendelse. Fjern alle beskyttelseshætter og film. Forsigtig Batterierne må aldrig steriliseres. Eksplosionsfare! For at forhindre tilskadekomst skal maskinen være låst med sikkerhedssystemet ved montering og afmontering af forsatser og værktøj, og før den bliver lagt til side (se side 8). Korrekt fungerende skæreværktøj er af afgørende betydning for resultatet af en operation. Skæreværktøjet skal derfor kontrolleres for slitage og/eller skader efter hver brug og udskiftes efter behov. Vi anbefaler at bruge et nyt, originalt Synthes skæreværktøj til hver operation. Vedligeholdelse Udstyrets levetid kan forlænges betydeligt ved at følge serviceinstruktionerne. For at anordningerne skal fungere korrekt, anbefaler Synthes, at de serviceres årligt af Synthes eller af autoriserede Synthes servicecentre. Yderligere information om anvendelse og klargøring af produkter kan bestilles hos en Synthes repræsentant. Vær særlig opmærksom på afsnittet Pleje og vedligeholdelse, der starter på side 27. Brugerens ansvar Brugeren af produktet er ansvarlig for at anvende udstyret korrekt under operation. Forklaring på anvendte symboler Forsigtig. Læs den vedlagte brugervejledning, før anordningen betjenes. Ni-Cd Cd SM_ Læs den vedlagte brugervejledning, før anordningen betjenes. Dette symbol angiver, at den pågældende anordning ikke må nedsænkes i væske. Maskinen er klassificeret som type BF mod elektrisk stød og lækstrøm. Anordningen er velegnet til brug på patienter i henhold til de standarder, der er defineret af CSA 601.1, IEC og UL Dette symbol angiver, at batteriet indeholder genopladelige NiCd (nikkel-cadmium) celler. Batteriet kan genbruges (vær opmærksom på instruktionerne herunder). Da batterierne indeholder cadmium, må de ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaf eller genbrug batterierne i henhold til lokale og nationale bestemmelser. Anordningen opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF for medicinske anordninger. Den er autoriseret af et uafhængigt bemyndiget organ, hvorfra den har fået CE-symbolet. Synthes er ikke ansvarlig for skader, der opstår som resultat af forkert anvendelse eller teknisk service, der er udført af uautoriserede parter. SM_ SM_ Synthes Colibri Brugervejledning

5 Systemspecifikationer Anordningen opfylder følgende standarder EN /IEC EN /DIN EN , (VDE 0750 del 1 2) EN 55011/DIN VDE 0875 del 11, klasse B, tærskelværdi gruppe 1 Medicinske, elektriske anordninger UL Kun i overensstemmelse med UL og CAN/CSA C22.2 nr med hensyn til elektrisk stød, brand og mekanisk fare. Miljøforhold Drift Transport og opbevaring Temperatur: C C Relativ luftfugtighed: 30 90% 10 90% Atmosfærisk tryk: hpa hpa Tekniske specifikationer Kontinuerligt justerbar hastighed: Vægt Driftsspænding: Batterikapacitet: Batteritype: Kanylering: Opladningstid for afladet batteri: Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indtrængning af vand: Støjniveau i driftsposition: Arbejdscyklus: Intermitterende drift rpm 810 g 12 VDC 14,4 VDC 0,5 Ah NiCd 3,2 mm maks. 60 min. BF IP X4 Ca. 65 db(a) Må ikke opbevares eller betjenes i eksplosive atmosfærer. X min tændt Bor- og skærende gevind: 8 45 Y min slukket Reaming: 8 45 Savning: 8 45 Isætning af Kirschnertråd: 8 45 Generelt kan elektriske systemer blive varme, hvis de bruges konstant. Derfor skal håndstykket og forsatserne have lov til at køle af i mindst 45 minutter efter 8 minutters konstant brug. Hvis dette overholdes, vil systemet undgå at blive overophedet og skade patienten eller brugeren. Brugeren er ansvarlig for anvendelsen og for at slukke for systemet som foreskrevet. Hvis der er behov for længere perioder med konstant anvendelse, skal der anvendes endnu et håndstykke og/eller forsats. Med forbehold for tekniske ændringer. Synthes 3

6 Elektromagnetisk kompatibilitet Medfølgende dokumenter ifølge IEC , 2004, paragraf 6 Tabel 201: Emission Vejledning og producenterklæring elektromagnetiske emissioner Synthes Colibri er beregnet til brug i det nedenfor angivne elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af Synthes Colibri skal sørge for, at den kun bruges i et sådant miljø. Emissionstest RF-emission CISPR 11 RF-emission CISPR 11 Harmonisk emission IEC Spændingsudsving/ flicker-emissioner IEC Standarder Gruppe 1 Klasse B Ikke relevant Ikke relevant Vejledning vedr. elektromagnetisk miljø Synthes Colibri benytter kun RF-energi til intern funktion. Derfor er dens RF-emission meget lav, og den skaber sandsynligvis ingen interferens med elektronisk udstyr i nærheden. Synthes Colibri er velegnet til anvendelse i alle slags omgivelser, herunder privat beboelse og tilsvarende, der er direkte forbundet med det offentlige strømforsyningsnet, som forsyner boligområder. 4 Synthes Colibri Brugervejledning

7 Tabel 202: Immunitet (alle anordninger) Vejledning og erklæring fra producenten elektromagnetisk immunitet Synthes Colibri er beregnet til brug i det nedenfor angivne elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af Synthes Colibri skal sørge for, at den kun bruges i et sådant miljø. Immunitetstest, standard IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Vejledning vedr. elektromagnetisk miljø Elektrostatisk udladning (ESD) IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±6 kv kontakt ±8 kv luft Gulve bør være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvbelægningen er et syntetisk materiale, bør den relative fugtighed være mindst 30 %. Hurtige overspændinger/ strømstød IEC ±2 kv for strømforsyningsledninger ±1 kv for signalledninger Ikke relevant Netforsyningen skal være af den standard, der er typisk for erhvervs- og hospitalsdrift. Spændingsbølge IEC ±1 kv ledning til ledning Ikke relevant Netforsyningen skal være af den standard, der er typisk for erhvervs- og hospitalsdrift. ±2 kv ledning til jord Spændingsfald, korte afbrydelser og variationer i spændingen i strømforsyningen IEC <5 % U T (0,5 cyklusser) 40 % U T (5 cyklusser) Ikke relevant Netforsyningen skal være af den standard, der er typisk for erhvervs- og hospitalsdrift. Hvis brugeren af Synthes Colibri kræver fortsat drift under strømafbrydelser, anbefales det, at Synthes Colibri forsynes med strøm fra en nødstrømsforsyning. 70 % U T (25 cyklusser) <5 % U T for 5 s Bemærk: U T er netspændingen før brug af testniveau. Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC A/m 30 A/m Magnetfelter ved netfrekvens skal ligge på et niveau, der er karakteristisk for en normal placering i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø. Synthes 5

8 Elektromagnetisk kompabilitet Tabel 204: Immunitet (ikke livsopretholdende anordninger) Vejledning og erklæring fra producenten elektromagnetisk immunitet Synthes Colibri er beregnet til brug i det nedenfor angivne elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af Synthes Colibri skal sørge for, at den kun bruges i et sådant miljø. Vejledning vedr. elektromagnetisk miljø Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen del af Synthes Colibri, inklusive kabler, end den anbefalede adskillelsesafstand beregnet ud fra ligningen gældende for senderens frekvens. Immunitetstest, standard IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Anbefalet adskillelsesafstand Ledningsbåret RF IEC Vrms 150 khz til 80 MHz V1 = 10 Vrms 150 khz til 80 MHz d = 0,35 = +P 150 khz til 80 MHz Feltbåret RF IEC V/m 80 MHz til 800 MHz E1 = 10 V/m 80 MHz til 800 MHz d = 0,35 = +P 80 MHz til 800 MHz Feltbåret RF IEC V/m 800 MHz til 2,5 GHz E2 = 7 V/m 800 MHz til 2,7 GHz d = = +P 800 MHz til 2,7 GHz hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt (W) ifølge producenten af senderen, og d er den anbefalede adskillelsesafstand i meter (m). Feltstyrken fra faste RF-sendere, der bestemmes ved elektromagnetisk undersøgelse på stedet, a skal være lavere end overensstemmelsesniveauet i det relevante frekvensområde. b Der kan opstå interferens i udstyr, der er placeret i nærheden, og som er markeret med følgende symbol: Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde. Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Bygninger, objekter og personers absorption og refleksion indvirker på elektromagnetisk strålingsspredning. a Feltstyrker fra faste sendere, f.eks. basisstationer for radiotelefoner (mobile/trådløse) og landbaserede mobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiotransmissioner og TV-transmissioner kan ikke med nøjagtighed beregnes på et teoretisk grundlag. For at kunne vurdere det elektromagnetiske miljø forårsaget af faste RF-sendere bør det overvejes at foretage en elektromagnetisk undersøgelse på stedet. Hvis den målte feltstyrke på stedet, hvor Synthes Colibri anvendes, overstiger det ovennævnte gældende RF-niveau for overensstemmelse, skal Synthes Colibri overvåges for at verificere normal drift. Hvis der observeres unormal drift, kan det være nødvendigt at foretage yderligere foranstaltninger, f.eks. at vende eller flytte Synthes Colibri. b Over frekvensområdet 150 khz til 80 MHz skal feltstyrken være mindre end 10 V/m. 6 Synthes Colibri Brugervejledning

9 Tabel 206: Anbefalet adskillelsesafstand Anbefalet afstand mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Synthes Colibri Synthes Colibri er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrolleret. Kunden eller brugeren af Synthes Colibri kan hjælpe med til at forhindre et elektromagnetisk interferens ved at bevare en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og Synthes Colibri, som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Senderens nominelle maksimale udgangseffekt W Adskillelsesafstand i henhold til senderens frekvens m 150 khz til 80 MHz d = 0,35 = +P 80 MHz til 800 MHz d = 0,35 = +P 800 MHz til 2700 MHz d = = +P 0,01 3,5 cm 3,5 cm 10 cm 0,1 11 cm 11 cm 32 cm 1 35 cm 35 cm 1 m 10 1,1 m 1,1 m 3,5 m 100 3,5 m 3,5 m 10 m For sendere, der er klassificeret med en maksimal udgangseffekt, som ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede adskillelsesafstand d i meter (m) estimeres ved at benytte ligningen, der gælder for senderfrekvensen, hvor P henviser til den af senderfabrikanten fastlagte maksimale mærkeudgangseffekt i watt (W). Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder adskillelsesafstanden for det højeste frekvensområde. Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Bygninger, objekter og personers absorption og refleksion indvirker på elektromagnetisk strålingsspredning. Synthes 7

10 Anvendelse af Colibri Håndstykke 1 Forsatskobling 2 Trigger til hastighedsregulering 3 Trigger til ændring til modsat-/oscillerende boring 4 Funktionskontakt 5 Batteripakke (batterikassette med indsat batteri) 6 Udløserknapper til forsats 7 Udløserknapper til batterikassette 8 Låsemekanisme til batterikassettens dæksel Sikkerhedssystem Colibri er udstyret med et sikkerhedssystem, der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet. Maskinen låses og låses op ved at dreje funktionskontakten 4 til den relevante indstilling på håndstykkets frontpanel: Indstillingen OFF, OSC DRILL eller ON Beskyttende systemer Colibri er udstyret med to sikkerhedssystemer: Et termisk sikkerhedssystem mod overbelastning, der slukker maskinen, hvis den bliver for varm under brug. Når maskinen er afkølet, kan den anvendes igen. Batteriet har en indbygget afladningssikring, der sikrer mod total afladning. Dette beskytter batteriet og forlænger dets levetid. 5 8 Styring af hastighed og rotation Funktionskontakt indstillet på "ON" Den nederste trigger 2 styrer gradvist den fremadgående hastighed (op til ca rpm med AO/ASIF Quickkobling). Når der trykkes på nederste og øverste trigger 3 samtidig, skifter funktionen omgående til modsat retning. Når der gives slip på den nederste trigger, standser maskinen straks. Funktionskontakt indstillet på "OSC DRILL" Når der trykkes på nederste og øverste trigger 3 samtidig, skifter funktionen omgående til oscillerende rotation. Når den øverste trigger slippes, vender maskinen tilbage til normal, fremadgående retning Synthes Colibri Brugervejledning

11 Vigtige bemærkninger For at forhindre tilskadekomst skal maskinen være låst med funktionskontakten 4 ved påsætning og aftagning af forsatser og værktøj, og før den bliver lagt til side (se side 8). Anbring aldrig Colibri på en magnetisk flade, da dette utilsigtet kan starte maskinen. Vær særlig opmærksom på alle instruktioner i de enkelte afsnit, der er mærket med Forsigtig. Komponenter, der ikke kan bruges mere, skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. Synthes 9

12 Anvendelse af Colibri Anvendelse Før første anvendelse skal helt nye maskiner og tilbehør gennemgå hele genbehandlingsprocessen, og batterierne skal oplades. Fjern alle beskyttelseshætter og film helt. Indsættelse af batteriet i batterikassetten For at sikre sterilitet skal batteriet indsættes i batterikassetten af to personer, hvoraf den ene er sterilt klædt: 1. Den sterilt klædte person holder den sterile batterikassette og åbner låget (Fig. 1). Lad låsemekanismen være svunget udad. 2. Den sterilt klædte person placerer det sterile skjold på batterikassetten (Fig. 2) og kontrollerer, at det sidder korrekt. Det sterile skjold sikrer, at det usterile batteri ikke berører ydersiden af den sterile kassette. 3. Den person, der ikke er klædt sterilt, fører forsigtigt det usterile batteri gennem det sterile skjold og trykker det helt ind i batterikassetten for at sikre, at det sidder korrekt (Fig. 3 og 4). Denne person må ikke berøre batterikassetten udvendigt. Formen på batteriet sikrer, at det indsættes med polen vendt korrekt. 4. Personen, der ikke er klædt sterilt, tager fat i flangerne på det sterile skjold og fjerner det fra batterikassetten (Fig. 5). 5. Den person, der er klædt sterilt, lukker kassettens låg udefra uden at berøre batteriet eller det indvendige af kassetten. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Ét batteri er normalt tilstrækkeligt til én operation. Af sikkerhedsgrunde bør der holdes to batteripakker (batterikassette med batteri) klar for at sikre hurtig intraoperativ udskiftning af batterier under sterile forhold, hvis det bliver nødvendigt. Fig Synthes Colibri Brugervejledning

13 Forsigtig Hvis det usterile batteri berører det udvendige af kassetten, skal kassetten resteriliseres, før den anvendes ved operation. Luk låget på kassetten ved at trykke det hårdt ned for at sikre, at det er helt lukket (Fig. 6 og 7), så låsemekanismen griber korrekt fat. Sterilisér det sterile skjold efter hver brug for at sikre aseptiske forhold, når det usterile batteri sættes i den sterile batterikassette. Fig. 6 Fig. 7 Indsættelse af batteripakken i maskinen Før batteripakken (batterikassette med indsat batteri) nede fra ind i skaftet på håndstykket (Fig. 8). Formen på batterikassetten forhindrer, at batteriet sættes forkert i. Kontrollér, at batteripakken sidder korrekt ved forsigtigt at trække i den. Udtagning af batteripakken fra maskinen Tryk samtidig på udløserknapperne til batterikassetten med den ene hånd (Fig. 9), og brug den anden hånd til at fjerne batteripakken fra håndstykket. Der er to batterier til rådighed Den lille 12 VDC-batteripakke til Colibri ( med batterikassette ) er kraftig nok til mange anvendelser og er nemmere at håndtere, da den er mindre og lettere. Den store 14,4 VDC-batteripakke ( med batterikassette ) er hovedsagelig beregnet til kraftigere anvendelser, f.eks. intramedullær reaming og boring til DHS/DCS, men kan anvendes med alle Colibri-forsatser. Colibri må ikke anvendes til acetabulum reaming eller hofte- og knæudskiftninger. Fig. 8 Fig. 9 Synthes 11

14 Anvendelse af Colibri Opladning, opbevaring og anvendelse af batterier Opladning Batterierne skal altid oplades før brug. Brug kun opladere, der er anbefalet af Synthes til at oplade batterierne. Brug af en oplader, der ikke kommer fra Synthes, kan beskadige batteriet. Oplad batterierne i en omgivende temperatur på mellem 0 C og 40 C. Opbevaring Når batteriet ikke anvendes, skal det opbevares i den relevante Synthes-oplader. Dette forhindrer, at batteriet aflader. Det vil være fuldt opladet og klar til brug. Før ibrugtagning, eller når batteriet er blevet opbevaret uden for opladeren i mere end én måned, kan det være nødvendigt med op til fem opladnings-/afladningscyklusser for at oplade batteriet helt. Opladeren skal altid være tændt, når et batteri er placeret i opladningsrummet. Dette sikrer tilgængelighed og forhindrer afladning. Anvendelse Indsæt først batteripakken umiddelbart før anvendelse af Colibri. Dette sparer batteristrøm og forhindrer, at det skal udskiftes under operation. Batterikassetten må aldrig åbnes under operation. Batterierne må kun anvendes til det beregnede formål. Batterierne må ikke transporteres eller opbevares sammen med materialer, der leder elektricitet og kan forårsage en kortslutning. Dette kan beskadige batteriet og udvikle varme, som kan forårsage forbrændinger. Batterierne må aldrig udsættes for temperaturer over 60 C. Der må ikke anvendes vold på batterierne, og de må ikke tabes. Beskadigede batterier må aldrig anvendes, da de kan beskadige maskinen. Følg den yderligere information i afsnittet Pleje og vedligeholdelse, der starter på side 27, samt brugervejledningen til Synthes Universal II-batterioplader ( ). 11 Synthes Colibri Brugervejledning

15 Anvendelse af Colibri med strøm Colibri kan også betjenes med strøm. Når Colibri betjenes med strøm, klassificeres den som type B mod elektrisk stød og lækstrøm. Brug adapteren til Colibri (Art ) og en af de elektriske konsoller, der hører til Electric Pen Drive (Art , eller ) ved betjening med strøm. Adapteren kan indsættes i Colibris håndstykke og fjernes på samme måde som en batteripakke (se Fig.1 og 2). Følg også brugervejledningen til Electric Pen Drive ( ). Funktionen "Oscillerende boring" Colibri har en elektronisk styret oscillerende funktion for at beskytte bløddele ved boring og indføring af Kirschnertråde. Fig. 1 Fig. 2 Indstil den oscillerende funktion ved at flytte funktionskontakten til indstillingen "OSC DRILL". Hvis der kun trykkes på den nederste trigger, resulterer det i, at maskinen roterer med uret som sædvanligt. Hvis der trykkes på den øverste og den nederste trigger samtidig, resulterer det i, at maskinen straks skifter til oscillerende funktion. Det påsatte værktøj oscillerer med og mod uret. Hastigheden kan ændres med den nederste trigger. Når den øverste trigger slippes, roterer maskinen med uret som normalt. Forsigtig Oscillerende funktion kan kun anvendes med følgende forsatser: AO/ASIF Quickkobling ( , ) Chuck ( , ) Quickkobling til Kirschnertråde ( ) Funktionen "oscillerende boring" må ikke bruges med de oscillerende savforsatser! Der kan kun skiftes til modsatgående retning ved at dreje funktionskontakten til indstillingen "ON". Den maksimale skærehastighed for et skæreværktøj er lidt lavere i oscillerende funktion end i normal funktion. Synthes 11

16 Anvendelse af Colibri Forsatser En lang række roterende forsatser har farvekodede ringe, så de nemt kan identificeres. Nedenstående tabel angiver hastigheden for hver forsats, størrelsen på batteriet og farvekoden: Montering af forsatser Indsæt forsatsen i forsatskoblingen (Fig. 1). Hvis positionsstifterne ikke låser på plads med det samme, drejes forsatsen lidt til højre eller venstre, indtil den låser korrekt på plads. Kontrollér, at forsatsen sidder korrekt ved at trække forsigtigt i den. Afmontering af forsatser Tryk samtidig på udløserknapperne til forsatsen 6 (se Fig. på side 8), og tag forsatsen ud af koblingen. Forsigtig For at forhindre tilskadekomst skal maskinen være låst med sikkerhedssystemet (se side 8), hver gang den håndteres. Der må kun anvendes originale forsatser og værktøj fra Synthes. Skader, der opstår ved anvendelse af forsatser og værktøj fra andre fabrikanter, er ikke dækket af garantien. Fig. 1 Tilbehør 12 VDC-batteri 14,4 VDC-batteri Farvekodning ( ) ( ) Borforsats Mini Quick Ca rpm Ca rpm ingen Borforsats J-Latch AO/ASIF Quickkobling Ca rpm Ca rpm Blå Chuck 4,0 mm Chuck 6,5 mm DHS Quickkobling Ca. 320 rpm Ca. 384 rpm Rød AO/ASIF Reamerforsats Hudson Reamerforsats Trinkle Reamerforsats Modificeret Trinkle Reamerforsats Skrueforsats, AO/ASIF Chuck 6,5 mm Chuck 6,5 mm, uden modsatgående funktion Forsats til Kirschnertråde Ca. 800 rpm Ca. 960 rpm ingen 11 Synthes Colibri Brugervejledning

17 Quickkobling til Kirschnertråde ( ) Der kan anvendes Kirschnertråde af en hvilken som helst længde med en diameter på 0,6-3,2 mm sammen med Quickkoblingen til Kirschnertråde Justér Kirschnertrådens diameter i overensstemmelse med mærkaten på justeringsmuffen 3. Tryk justeringsmuffen let aksialt mod maskinen og drej muffen. 2. Indfør Kirschnertråden forfra eller bagfra ind i kanyleringen 1 med et let tryk. Tråden holdes automatisk. 3. Tilpas arbejdslængden ved at trække i tråden. 4. Armen 2 trykkes ind mod maskinen med lillefingeren og ringfingeren for at fastholde tråden. Hold kun armen mod maskinen i den udstrækning, det er nødvendigt. Trykket på Kirschnertråden kan varieres ved at trække i og give slip på armen. 5. Indfør tråden i knoglen. Fasthold trykket i den tid, det tager at føre tråden frem. 6. For at justere grebet om tråden reduceres klemmetrykket, og maskinen flyttes til den ønskede længde. Hold igen på tråden ved at trække i armen. 2 3 Synthes 11

18 Anvendelse af Colibri Mini Quickkobling ( ) J-Latch kobling ( ) Mini Quickkobling og J-Latch kobling er kompatible med alle beskyttelsesmuffer til systemerne MicroDrive plus ( ) og Mini Air Drill ( ) fra Synthes. Montering og afmontering af værktøj Værktøjet monteres ved, at koblingsmuffen trækkes tilbage, og værktøjet indføres, mens det drejes let. Værktøjet afmonteres ved, at forsatsens koblingsmuffe skubbes tilbage, og værktøjet fjernes. AO/ASIF Quickkobling ( ) Til værktøj med AO/ASIF koblingsskaft. Montering og afmontering af værktøj Indsæt værktøjet i forsatsen forfra med et let tryk, og drej det let. Det er ikke nødvendigt at betjene forsatsens koblingsmuffe. Værktøjet afmonteres ved, at forsatsens koblingsmuffe skubbes tilbage, og værktøjet fjernes. Quickkobling til DHS/DCS-triplereamere ( )* Til DHS/DCS-triplereamere. Kan også bruges til at åbne den medullære kavitet med de fleste Synthes sømsystemer. Montering og afmontering af værktøj Værktøjet tilsluttes ved, at koblingsmuffen skubbes fremad og værktøjet indføres, mens det drejes let. Værktøjet afmonteres ved, at forsatsens koblingsmuffe skubbes fremad, og værktøjet fjernes. 11 Synthes Colibri Brugervejledning

19 Chucks Der fås fire chucks til Colibri. Tabellen nederst på denne side indeholder en mere udførlig oversigt. Montering af skæreværktøj Åbn chuck'ens kæber med den relevante nøgle eller med hånden. Indsæt værktøjets skaft i den åbne borchuck, og luk den ved at vride chucken. Sørg for, at skaftet ligger midt for de tre kæber. Stram borchuck'en med nøglen. Sørg for, at nøglens tænder griber korrekt fat i chuck'ens takkede kant Udtagning af skæreværktøj Åbn chuck'en med nøglen, og fjern værktøjet. Forsigtig Colibri må ikke anvendes til acetabulum reaming. Kontrollér skæreværktøjet for slitage og/eller beskadigelse efter hver brug og udskift efter behov. For at sikre ordentlig fastgørelse af værktøjet skal det sikres, at de takkede kanter på borsatsen og nøglen ikke er slidte. Chuck'en med modsatgående funktion ( ) må kun anvendes med værktøj, der er godkendt til en sådan anvendelse. Ellers kan værktøjet blive ødelagt med efterfølgende skade. Følgende chucks fås til Colibri: Varenummer Klemmeområde Reservenøgle Kommentarer ,0 mm Til boring ,5 mm Til boring * 0-6,5 mm Til boring og medullær reaming, uden modsatgående funktion * 0-6,5 mm Til boring og medullær reaming, med modsatgående funktion * Til disse forsatser anbefales det at anvende 14,4 VDC Colibri-batteriet ( ) med den tilsvarende batterikassette ( ) kaldet Power Pack. Synthes 11

20 Anvendelse af Colibri Quickkoblinger til medullær reaming AO/ASIF Quickkobling ( )* Hudson Quickkobling ( )* Trinkle Quickkobling ( )* Trinkle Quickkobling, modificeret ( )* Quickkoblingerne til medullær reaming gør det muligt at bruge fleksible skafter med den relevante koblingsgeometri. Modsatgående funktion, som kan beskadige de fleksible skafter, forhindres af et specielt mekanisk system. * Til disse forsatser anbefales det at anvende 14,4 VDC Colibri-batteriet ( ) med den tilsvarende batterikassette ( ) kaldet Power Pack. Montering af skæreværktøj i koblingen Skub udløserringen på forsatsen tilbage, og monter værktøjet (f.eks. et bor), mens det drejes let, indtil det låses på plads. Slip ringen. Kontrollér, at værktøjet sidder korrekt i koblingen ved forsigtigt at trække i det. Udtagning af skæreværktøj Skub udløserringen på forsatsen tilbage, og fjern værktøjet. Forsigtig Quickkoblinger til medullær reaming må ikke anvendes til acetabulum reaming. De kan kun anvendes til medullær reaming. Kontrollér skæreværktøjet for slitage og/eller beskadigelse efter hver brug, og udskift efter behov. 11 Synthes Colibri Brugervejledning

21 Skrueforsats med AO/ASIF Quickkobling ( ) Montering og afmontering af værktøj Indsæt værktøjet i forsatsen forfra med et let tryk, og drej det let. Det er ikke nødvendigt at betjene forsatsens koblingsmuffe. Værktøjet afmonteres ved, at forsatsens koblingsmuffe skubbes tilbage, og værktøjet fjernes. Forsigtig Vær forsigtig, når du sætter skruer i med drive-enheden. Skruer må aldrig isættes helt med drive-enheden. De sidste omgange eller låsningen skal altid foretages manuelt. Brug altid en korrekt momentbegrænserforsats, når der placeres låseskruer i en låseskinne. Teoretisk er det også muligt at bruge AO/ASIF Quickkobling ( ) til isættelse af skruer. Skrueforsatsen ( ) har imidlertid en lavere omdrejningshastighed og et højere moment og er derfor bedre egnet. Skruer med en stor diameter kan muligvis ikke isættes med AO/ ASIF Quickkobling, da momentet måske ikke er tilstrækkeligt. Forsatsen er også egnet til anvendelse ved lavere omdrejningshastighed og/eller højere moment. Synthes 11

22 Anvendelse af Colibri Momentbegrænser 1,5 Nm ( ) Momentbegrænser 0,8 Nm ( ) Momentbegrænser 0,4 Nm ( ) Tilkobling af momentbegrænseren til maskinen Momentbegrænsere tilsluttes Colibri vha. AO/ASIF Quickkoblingen ( ). Montering og afmontering af skruetrækkerskaft: Monter skruetrækkerskaftet, mens det drejes let, indtil det låser på plads. Tag det ud ved at trække tilbage i udløserringen og trække skruetrækkerskaftet ud. Anvendelse af momentbegrænseren: Tag en skrue fra det tilsvarende LCP-system (låsekompressionsskinnen) med skruetrækkerskaftet, og monter den i det ønskede skinnehul. Monter skruen ved langsomt at starte maskinen, øg hastigheden, og sænk den derefter igen, før skruen er helt tilspændt. Momentbegrænseren er automatisk begrænset til 1,5, 0,8 eller 0,4 Nm. Når denne grænse nås, høres et tydeligt klik. Stop omgående maskinen, og træk den væk fra skruen. Følg det respektive LCP-systems kirurgiske teknik. Forsigtig: Momentbegrænseren skal serviceres og rekalibreres årligt af Synthes. Bemærk informationen på testcertifikatet i emballagen. Brugeren er ansvarlig for at følge kalibreringsskemaet. 22 Synthes Colibri Brugervejledning

23 Røntgengennemlyselig borforsats ( ) Den røntgengennemlyselige borforsats kan anvendes sammen med Colibri sammen med AO/ASIF Quickkoblingen ( ) og adapteren til den røntgengennemlyselige borforsats ( ). Tilkobling af den røntgengennemlyselige borforsats til maskinen Tilslut AO/ASIF Quickkoblingen til Colibri og adapteren til Quickkoblingen. Anbring den røntgengennemlyselige borforsats, så langt den kan komme, over Quickkoblingen og adapteren, og drej den til den ønskede arbejdsposition. Støt forsatsen med din frie hånd. ( ) ( ) ( ) Afmontering: Følg den samme fremgangsmåde i omvendt rækkefølge. Montering af bor Træk ringen på forsatsen fremad, og anbring boret i koblingen, så langt det kan komme, mens det drejes let. Sæt ringen på forsatsen i indgreb igen for at fastgøre boret. Kontrollér, at boret sidder korrekt ved forsigtigt at trække i det. Afmontering: Følg den samme fremgangsmåde i omvendt rækkefølge. Synthes 22

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Meniett lavtryksimpulsgenerator

Meniett lavtryksimpulsgenerator Meniett lavtryksimpulsgenerator Brugerhåndbog Rx Only Indholdsfortegnelse Indikationer for anvendelse... 1 Patientinformation om isætning af trommehindedræn... 1 Om apparatet... 2 Sådan isætter du batteriet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 DENNE LEVERANDØRVEJLEDNING...3 TILSIGTET ANVENDELSE...3 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER...3 ADVARSEL!...3

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere