VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET"

Transkript

1 AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr / VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske forhold Lovgrundlag 1. Valgreglerne er udarbejdet i henhold til vedtægten for Aalborg Universitet, som er fastsat af bestyrelsen i henhold til lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven) 10 stk. 6. Stk. 2. Valgreglerne omhandler valg til bestyrelsen og gælder for ordinære og ekstraordinære valg, herunder suppleringsvalg. Valgudvalg 2. Rektor nedsætter umiddelbart efter hvert af de fireårige valg til bestyrelsen et valgudvalg til at forestå afholdelsen af valg af medlemmer af bestyrelsen. Valgudvalget består af et medlem fra hvert fakultet af valggruppe 1, et medlem af valggruppe 2 og et medlem af valggruppe 3. Valgudvalget udskriver, afvikler og opgør valg. Valgudvalget, hvis møder er lukkede, bortset fra det møde, hvori valg opgøres, vælger selv sin formand. Valgudvalget kan inden for dets kompetence dispensere fra valgreglerne, når der foreligger særlige forhold. Stk. 2. Udskrivning af valg sker ved meddelelse i UGlen og ved samtidig meddelelse på universitetets hjemmeside. Bekendtgørelsen om valg skal indeholde oplysning om placeringen af valgsekretariater og valgopslagstavler. Øvrige meddelelser i forbindelse med valg sker ved opslag på hjemmesiden, i UGlen eller på anden hensigtsmæssig måde. Kap. 2. Valgret, valggrupper og valglister Valgret (stemmeret og valgbarhed) 3. Stemmeret og valgbarhed (ret til at opstille som kandidat) tilkommer ansatte og studerende, der den første i den måned, hvori valg udskrives, og tillige på det tidspunkt, hvor valget afholdes, falder ind under de i 4 nævnte valggrupper og ikke har fået meddelt orlov. Det er endvidere en betingelse for valgret, at de pågældende er optaget på den i 5 nævnte valgliste. Stk. 2. Det er yderligere en betingelse for valgbarhed, at kandidaten på tidspunktet for indtræden i organet fortsat vil være ansat eller studerende ved universitetet og ikke har fået meddelt orlov på det tidspunkt. Ansatte med orlov på tidspunktet for udskrivning af valg eller på valgtidspunktet har ikke stemmeret, men er valgbare, såfremt orloven vil være ophørt på tidspunktet for indtræden i organet. Inddeling af de stemmeberettigede i valggrupper 4. De stemmeberettigede inddeles i 3 valggrupper, der samtidig er afgørende for valgbarheden. 1

2 Stk. 2. Fortolkningsspørgsmål om tilhørsforhold til valggrupper afgøres af rektor efter indstilling fra valgudvalget. Stk. 3. Valgretten kan kun udøves inden for én valggruppe. En person, der opfylder betingelserne for at indgå i flere valggrupper med samtidig valgret, meddeler, inden en af valgudvalget fastsat frist, inden for hvilken valggruppe, han eller hun vil udøve valgretten. Afgives sådan meddelelse ikke, træffer valgudvalget afgørelse herom. Stk. 4. Der er følgende valggrupper: a) Valggruppe 1: Heltidsbeskæftiget og mindst halvtidsbeskæftiget videnskabeligt personale herunder ansatte ph.d.-studerende. b) Valggruppe 2: Heltidsbeskæftiget og mindst halvtidsbeskæftiget teknisk og administrativt personale. c) Valggruppe 3: Studerende der er indskrevet ved universitetet på: 1) et samlet uddannelsesforløb med henblik på at opnå en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse fra AAU 2) deltidsuddannelser udbudt i regi af efter- og videreuddannelse, dog ikke studerende indskrevet som enkeltfagsstuderende. Udarbejdelse af valglister 5. Forud for hvert valg udarbejdes der lister over de stemmeberettigede fordelt på valggrupper (valglister). Stk. 2. Valglisterne fremlægges til gennemsyn med indsigelsesfrist. Indsigelser mod valglisterne kan indgives til et af valgsekretariaterne. Valgudvalget træffer afgørelse om indsigelserne. Efter udløbet af indsigelsesperioden kan ingen kræve ændringer i valglisterne, men valgudvalget skal, så længe det er praktisk muligt, berigtige egentlige fejl, som man måtte blive opmærksom på. Kap. 3. Bestyrelsens sammensætning og valgperiode Bestyrelsen 6. Bestyrelsen sammensættes af 11 medlemmer, hvoraf 6 udefrakommende medlemmer udpeges. Stk medlemmer vælges af og blandt valggruppe 1. Der kan ikke vælges mere end et medlem fra hvert fakultet. Stk medlem vælges af og blandt valggruppe 2. Stk medlemmer vælges af og blandt valggruppe 3. Stk. 5. Der vælges ikke suppleanter. Ved vakance skal rektor udskrive suppleringsvalg samt fastsætte tidsfristerne herfor. Hvis ordinært valg afholdes inden for tre måneder fra det pågældende medlems udtræden, kan rektor beslutte, at suppleringsvalget afholdes sammen med det ordinære valg. Stk. 6. Valg af medlemmer fra valggruppe 1 afholdes som flertalsvalg med simpelt flertal. Valg af medlemmer fra valggruppe 2 og 3 afholdes som forholdstalsvalg. Valgperiode 7. Tidsmæssigt tilrettelægges de ordinære valg således, at de valgte kan tiltræde medlemskabet den følgende 1. februar. Ved valg uden for de ordinære terminer bestemmer rektor efter aftale med valgudvalget valgets tidsmæssige tilrettelæggelse. Stk. 2. Valgperioden er for medlemmer af valggruppe 1 og 2 fire år og for medlemmer af valggruppe 3 et år. 2

3 Kap. 4. Udskrivning af valg. Kandidatopstilling og anmeldelse af listeforbund. Fredsvalg Udskrivning af valg 8. Udskrivning af ordinært valg sker den 1. oktober i valgåret ved bekendtgørelse på universitetets hjemmeside og i universitetet officielle nyhedsorgan (UGlen). Bekendtgørelsen skal indeholde en oversigt over de af valget omfattede enkeltvalg. Endvidere skal bekendtgørelsen angive a. tidspunkt for fremlæggelse af valglister og indsigelsesfrist b. tidsfrist for meddelelse om tilhørsforhold til valggruppe c. tidsfrist for indgivelse af kandidatanmeldelser (kandidatlister) og indsigelsesfrist d. tidsfrist for anmeldelse af listeforbund samt indsigelsesfrist e. tidspunkt for valgets afholdelse f. tidsfrist for afgivelse af brevstemme g. tidspunkt for valgets opgørelse og meddelelse af valgresultatet h. tidsfrist for indgivelse af klage over valghandlingen eller valgets opgørelse i. Endelig skal bekendtgørelsen indeholde en kortfattet vejledning om valgets hovedregler med oplysning om, at valgreglerne kan findes på universitetets hjemmeside eller rekvireres på valgsekretariaterne. Stk. 2. Uden for de ordinære terminer kan rektor udskrive valg. Opstilling af kandidater 9. Opstilling af kandidater sker ved indgivelse af kandidatlister til valgudvalget på hertil udarbejdede formularer og inden for den i bekendtgørelsen om valget angivne frist (anmeldelsesfristen). Stk. 2. Er der fejl ved en kandidatliste, afvises den. Opdages fejlen først efter anmeldelsesfristens udløb, meddeler valgudvalget en frist på op til 48 timer til berigtigelse af fejlen. Opfylder kandidatlisten betingelserne i valgreglerne, godkendes den foreløbigt, og valgudvalget bekendtgør ved opslag kandidatopstillingerne, idet hver kandidatliste af valgudvalget tildeles en betegnelse. Stk. 3. Der fastsættes en frist for indgivelse af indsigelser til valgudvalget mod de offentliggjorte kandidatanmeldelser. Fremkommer der ingen indsigelser, afvises indsigelserne af valgudvalget eller sker der ændringer på grundlag af indsigelserne, er kandidatanmeldelserne endeligt godkendt, og valgudvalget bekendtgør den endelige kandidatopstilling. Opstilling af kandidater fra valggruppe En kandidatliste må kun indeholde navn på én kandidat og skal være underskrevet af kandidaten, som herved med bindende virkning erklærer sig villig til at modtage valg. En kandidats underskrift kan dog trækkes tilbage, indtil kandidatanmeldelsesfristen udløber. Stk. 2. Kandidatanmeldelsen skal ligeledes være bindende underskrevet af mindst 10 stillere fra samme valggruppe, der opfylder betingelserne for stemmeret til bestyrelsen. En kandidat kan være stiller for egen liste. Ingen kan optræde som kandidat eller stiller for mere end én liste ved samme enkeltvalg. Stk. 3. Der kan ikke indgås kandidatforbund mellem lister inden for valggruppe 1. Opstilling af kandidater fra valggruppe 2 og En kandidatliste skal indeholde kandidaternes navne og være underskrevet af kandidaterne, som hermed med bindende virkning erklærer sig villige til at modtage valg. En kandidats underskrift kan dog trækkes tilbage, indtil kandidatanmeldelsesfristen udløber. Stk. 2. Kandidatanmeldelsen skal ligeledes være bindende underskrevet af mindst 10 stillere fra samme valggruppe, der opfylder betingelserne for stemmeret til bestyrelsen. En kandidat kan være stiller 3

4 for egen liste, og optræder der på en kandidatliste tilsammen de krævede antal kandidater og/eller stillere, betragtes kravet til antal stillere som opfyldt. Ingen kan optræde som kandidat eller stiller for mere end én liste ved samme enkeltvalg. Stk. 3. En kandidatliste kan indeholde indtil 10 kandidater. Kandidaterne opstilles sideordnet eller i prioriteret rækkefølge. Er intet anført er opstillingen prioriteret i den rækkefølge, kandidaterne er opført på kandidatlisten. Anvendes prioriteret opstilling, kan rækkefølgen kun ændres med samtlige kandidaters godkendelse, der skal foreligge inden anmeldelsesfristens udløb. Stk. 4. Lister med kandidater fra valggruppe 3 skal tillige indeholde fødselsdato på kandidater og stillere. Indgåelse af listeforbund mellem lister fra valggruppe 2 og Der kan indgås listeforbund mellem to eller flere kandidatlister inden for valggruppe 2 og 3. Indgåelse af listeforbund sker ved indgivelse af anmeldelse til valgudvalget på dertil udarbejdede formularer og inden for den i bekendtgørelsen om valget angivne frist (anmeldelsesfristen). Formularen skal være underskrevet af samtlige kandidater, der indgår i listeforbundet, og som hermed med bindende virkning erklærer at ville indgå i listeforbundet. Efter anmeldelsesfristens udløb kan en anmeldelse ikke trækkes tilbage. Stk. 2. Opfylder anmeldelsen betingelserne i valgreglerne, godkendes den foreløbigt og valgudvalget bekendtgør ved opslag de anmeldte listeforbund, idet hvert listeforbund af valgudvalget tildeles en betegnelse. Stk. 3. Der fastsættes en frist for indgivelse af indsigelser til valgudvalget mod de offentliggjorte listeforbund. Fremkommer der ingen indsigelser, afvises indsigelserne af valgudvalget eller sker der ændringer på grundlag af indsigelserne, er anmeldelsen af listeforbund endeligt godkendt, og valgudvalget bekendtgør de endelige listeforbund. Fredsvalg 13. Såfremt der inden for et valgområde i alt kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges af pågældende valggruppe, bortfalder afstemningen. Dette gælder hvad enten kandidaterne er opstillet sideordnet eller på en prioriteret kandidatliste, og uanset, at der måtte være flere kandidatlister. Foreligger der kun én liste og er listen prioriteret, bortfalder afstemningen ligeledes, selv om der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Kandidaterne anses i så fald for valgt i den på listen angivne rækkefølge. Kap. 5. Valgets afholdelse og afstemning pr. brev Valgets afholdelse 14. Valg er hemmelige og skriftlige og alle valg foregår som valgbordsvalg ved personligt fremmøde på afstemningsstedet. Stk. 2. Placeringen af afstemningsstederne (valgstederne) og afstemningstidsrummet for de enkelte afstemningssteder skal fremgå af bekendtgørelsen om valget. Stk. 3. Hvert afstemningssted ledes af en af rektor udpeget valgstyrer, der er ansvarlig for det pågældende afstemningssted. Rektor udpeger desuden en række valgtilforordnede til at bistå valgstyrerne. Stk. 4. De stemmeberettigede skal følge eventuelle henstillinger fra valgstyrer og øvrige tilforordnede. Stk. 5. Stemmesedler udleveres af valgstyrere og tilforordnede mod fremvisning af behørig legitimation med cpr. nr., fx studiekort, medarbejderkort eller sygesikringsbevis. Udleveringen af stemmesedler registreres på valglisten. Afstemningen sker ved afkrydsning af stemmesedlen ud for en kandidat eller kandidatliste. Der må kun afgives ét kryds på en stemmeseddel. Stemmesedlen nedlægges i den opstillede valgkasse. 4

5 Brevstemme 15. Stemmeberettigede, der er forhindret i at komme til stede på et valgsted på valgdagen, kan stemme pr. brev. Fristerne for afstemning pr. brev skal fremgå af bekendtgørelsen om valget. De hertil nødvendige formularer udleveres af valgudvalget efter personlig, skriftlig anmodning herom fra den stemmeberettigede. Når en stemmeberettiget har modtaget materiale til afstemning pr. brev, er han eller hun, uanset om muligheden for afgivning af brevstemme er udnyttet, udelukket fra at udøve stemmeretten ved personligt fremmøde på et afstemningssted på valgdagen. Dette gælder for samtlige af pågældende valg omfattede enkeltvalg. Stk. 2. Den brevstemmende bærer risikoen for stemmens rettidige ankomst til valgsekretariatet. Kap. 6. Valgets opgørelse og bekendtgørelse af valgresultatet Optælling 16. Valg opgøres i åbent møde i valgudvalget. Valgudvalget foretager optælling af afgivne stemmer og opgør på grundlag heraf valgets resultat. Gyldighed af afgivne stemmer 17. Valgudvalget afgør om afgivne stemmer er gyldige. En stemme er ugyldig 1. når det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken kandidat eller kandidatliste, den stemmeberettigede har villet give sin stemme. Er der sket afkrydsning både ved kandidatliste og person (kandidat) er det en personlig stemme. Er der sket afkrydsning ved flere kandidater inden for samme liste, herunder henover linien mellem to kandidater, er det en listestemme. 2. når beskaffenheden af den afleverede stemmeseddel giver grund til at antage, at den ikke er udleveret af valgstedets valgstyrer eller tilforordnede. 3. når stemmesedlen er forsynet med særpræg, idet der på stemmesedlen er skrevet, tegnet eller anbragt noget, hvorved det findes forsætligt tilkendegivet, hvem den stemmende er. Det er normalt ikke tilstrækkeligt til at betragte en stemmeseddel som forsætligt påført særpræg, at den er forsynet med flere afkrydsninger, jfr. nr når ved brevafstemning den returkuvert, der indeholder stemmesedlen, ikke er den af valgudvalget fremsendte, eller den indeholder andet end stemmesedler eller er givet et særpræg. Opgørelsen af valg Opgørelse af valg af medlemmer til bestyrelsen fra valggruppe Valg af medlemmer fra valggruppe 1 afholdes som flertalsvalg med simpelt flertal mellem enkeltpersoner. Der vælges ikke suppleanter. Eventuel lodtrækning i forbindelse med valgs opgørelse foretages af formanden for valgudvalget. Fordeling af kandidater inden for valggruppe De kandidater, der har opnået højest stemmetal, er valgt. Stk. 2. Hvis to eller flere kandidater har opnået samme personlige stemmetal og de ikke alle kan vælges, foretager formanden for valgudvalget ved et valgudvalgsmøde lodtrækning mellem kandidaterne. Stk. 3. Hvis de to kandidater fra valggruppe 1, der har fået flest stemmer, er ansat ved det samme 5

6 fakultet, er kun den kandidat valgt, som har opnået flest stemmer. Det andet mandat tilfalder den kandidat fra et andet fakultet, der har fået flest stemmer. Opgørelse af valg af medlemmer til bestyrelsen fra valggruppe 2 og Valg af medlemmer fra valggruppe 2 og 3 afholdes som forholdstalsvalg. Opgørelsen af forholdstalsvalgene sker efter den d Hondtske metode. Eventuel lodtrækning i forbindelse med valgets opgørelse foretages af formanden for valgudvalget. Fordeling af mandater på listeforbund og kandidatlister inden for valggruppe 2 og Først opgøres, hvor mange stemmer, der er afgivet direkte på kandidatlisten (listestemmer) og på enkeltkandidater inden for listen (personlige stemmer). En kandidatlistes listestemmer og personlige stemmer udgør tilsammen kandidatlistens stemmetal. Stk. 2. Indgår flere kandidatlister i listeforbund, sammenlægges kandidatlisternes stemmetal, og det samlede stemmetal udgør listeforbundets stemmetal. Stk. 3. Skal mandaterne inden for det pågældende valg fordeles mellem to eller flere listeforbund eller mellem listeforbund og kandidatlister, divideres listeforbunds og kandidatlisters respektive stemmetal med 1, 2, 3, 4, 5 o.s.v., indtil hvert stemmetal er delt så mange gange, at de fremkomne kvotienter kan antages at muliggøre fordelingen af mandaterne. Den største af de således fremkomne kvotienter giver det pågældende listeforbund eller kandidatliste ret til det første mandat og den næststørste kvotient til det andet mandat. Stk. 4. De for et listeforbund fremkomne mandattal skal herefter på samme måde fordeles mellem kandidatlister inden for listeforbundet. Stk. 5. Med den anvendte metode bliver samtlige mandater ved det pågældende valg fordelt på kandidatlister. Stk. 6. Såfremt der tilkommer en kandidatliste flere mandater, end der er opstillet kandidater på kandidatlisten, tilfalder overskydende mandater de øvrige kandidatlister inden for listeforbundet i kvotientrækkefølge. Stk. 7. Har flere listeforbund og/eller kandidatlister opnået samme kvotient til det sidste mandat, der skal fordeles, sker fordelingen ved lodtrækning. Fordelingen af mandater inden for en kandidatliste 22. Efter at mandaterne er fordelt på kandidatlister, fordeles de mandater, der tilkommer den enkelte kandidatliste, mellem listens kandidater. 23. Foreligger der sideordnet opstilling sker fordelingen af mandaterne på grundlag af kandidaternes personlige stemmetal. Har to eller flere kandidater opnået samme personlige stemmetal til det sidste mandat, der tilkommer listen, fordeles mandatet ved lodtrækning. Stk. 2. Foreligger der prioriteret opstilling sker fordelingen af mandaterne således: Kandidatlistens stemmetal (personlige stemmer + listestemmer) divideres med et tal, der er én større end antallet af mandater, der tilkommer listen. Skal der f.eks. fordeles 3 mandater, er divisor således 4. Den ved divisionen fremkomne kvotient forhøjes (hvis decimalbrøk) til nærmeste hele tal og betegnes som kandidatlistens fordelingstal. Såfremt den som nr. 1 opstillede kandidat ikke gennem egne personlige stemmer har opnået fordelingstallet, tildeles der ham så mange listestemmer, at han opnår fordelingstallet. Derefter forholdes der tilsvarende for listens som nr. 2 opstillede kandidat o.s.v. og kandidaterne er valgt i den nævnte rækkefølge. Den sidste kandidat, der opnår andel i listestemmerne uden at opnå fordelingstallet, konkurrerer uden prioritering med de øvrige kandidater på listen om resterende mandater. Såfremt to eller flere kandidater har opnået samme stemmetal (personlige stemmer + eventuelle listestemmer) er de valgt i listens prioritetsrækkefølge. 6

7 Utilstrækkeligt antal valgte kandidater 24. Konstateres det ved valgets opgørelse, at der ikke er valgt det nødvendige antal kandidater udskrives omvalg. Bekendtgørelse af valgresultatet og klage over valgets afvikling eller opgørelse 25. Valgudvalget bekendtgør valgets resultat foreløbigt. Stk. 2. En valgberettiget kan senest en uge efter bekendtgørelsen af valgets resultat indgive skriftlig klage til valgudvalget over valgets afvikling eller opgørelse. Hvis klageren ikke får fuldt ud medhold, kan klageren senest en uge efter modtagelsen af valgudvalgets afgørelse forelægge afgørelsen for rektor. Indgivelse af klage til rektor har ikke opsættende virkning. Stk. 3. Valget godkendes af bestyrelsen på dennes første møde efter valget. En valgberettiget kan indbringe rektors afgørelser for bestyrelsen i klagesager vedrørende valget. Bestyrelsen tager stilling til sådanne klager i forbindelse med valgets godkendelse. Bestyrelsens godkendelse af valget er endelig, jf. dog universitetslovens 34. Opgørelse og opbevaring af valgdata. om: 26. Valgudvalget drager omsorg for, at valgets væsentligste data opgøres, herunder oplysninger 1. Antallet af indleverede kandidatanmeldelser 2. navnene på de opstillede kandidater 3. oplysning om listeforbund 4. antallet af stemmesedler, der er tilvejebragt til brug for valget 5. antallet af gyldige stemmesedler 6. antallet af ugyldige stemmesedler med angivelse af de grunde, der førte til ugyldighed 7. valgets endelige opgørelse. Stk. 2. Efter valgets afslutning overgiver valgudvalget det nævnte datamateriale til rektor. Stk. 3. Er ingen klage modtaget ved klagefristens udløb, tilintetgøres stemmesedlerne. Er klage modtaget, må stemmesedlerne ikke tilintetgøres før der er taget endelig stilling til klagen. Kap. 7. Elektroniske valg (e-valg) 27. Rektor kan i samråd med valgudvalget beslutte at afvikle valg elektronisk. I så fald er valgudvalget bemyndiget til at foretage fornødne tilpasninger og ændringer af valgproceduren, herunder også at officielle bekendtgørelser sker på universitetets hjemmeside i stedet for på valgopslagstavler. Nærværende valgregler er udarbejdet af valgudvalget og rektor. Godkendt af bestyrelsen d. xxxx 7

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

Regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer

Regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer Regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer Valgsekretariatet Sagsnr.: 2016-011-00012 Dato: 19. december 2016 Oversigt (indhold) Kapitel 1. Organerne og deres sammensætning... 2 Særlige regler

Læs mere

J.nr. COR10093. Valgcirkulære ved valg til bestyrelse og kollegiale organer på Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

J.nr. COR10093. Valgcirkulære ved valg til bestyrelse og kollegiale organer på Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) J.nr. COR10093 Valgcirkulære ved valg til bestyrelse og kollegiale organer på Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) I medfør af 26 i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Læs mere

Nuværende tekst/paragraf Forslag til kommende tekst/paragraf Eventuel kommentar. Uændret. Uændret. Uændret

Nuværende tekst/paragraf Forslag til kommende tekst/paragraf Eventuel kommentar. Uændret. Uændret. Uændret Nuværende tekst/paragraf Forslag til kommende tekst/paragraf Eventuel kommentar BM 1-2010 Bilag 7.2 Valgregler for Aarhus Universitet I henhold til 36 i vedtægt for Aarhus Universitet har bestyrelsen fastsat

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet)

Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet) 2. udkast af 25. marts 2004 til valgregler Bilag 8 Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet) I. Valgudvalg 1 Rektor drager omsorg for nedsættelse af valgudvalg og udsteder i samarbejde

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne.

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne. Valgregulativ for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ ( Valgregulativet ) er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Sønderborg

Læs mere

Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet)

Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet) Bilag 19 Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet) I. Valgudvalg 1 Rektor drager omsorg for nedsættelse af valgudvalg og udsteder i samarbejde med Valgudvalget valgcirkulære.

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Valgregulativ Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VALGRET... 2 3 VALGBARHED... 3 4 RETTIGHEDER OG PLIGTER... 3 5 VALGPERIODE

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Valgcirkulære, Institutfora, Health

Valgcirkulære, Institutfora, Health Valgcirkulære, Institutfora - Side 1 af 5 Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 27. april 2015 om gennemførsel af valg til institutfora ved Health, Aarhus Universitet. Valgcirkulæret er fastsat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Bilag A LBK nr. 608 af 06/06/2007 Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Herved bekendtgøres lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet

Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet Valgcirkulære, Institutfora - Side 1 af 5 Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet Valgcirkulæret

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N S Y D E N E R G I A. M. B. A.

Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N S Y D E N E R G I A. M. B. A. 1 af 7 Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N I S Y D E N E R G I A. M. B. A. 2 af 7 VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET Hjemmel for valget, valgperiode og valgkredse:

Læs mere

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Liste nr. dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Eventuel listebetegnelse på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Valget af medlemmer til menighedsrådet i

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Sogn. Provsti. Stift. Ved fælles menighedsråd angives tillige det samlede antal af valgte medlemmer:

Sogn. Provsti. Stift. Ved fælles menighedsråd angives tillige det samlede antal af valgte medlemmer: Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Liste nr. dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Eventuel listebetegnelse på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Valget af medlemmer til menighedsrådet i

Læs mere

Valgregulativ. for. Valg af investorrepræsentant. Sydinvest Administration A/S

Valgregulativ. for. Valg af investorrepræsentant. Sydinvest Administration A/S Valgregulativ for Valg af investorrepræsentant i Sydinvest Administration A/S December 2015 Valgregulativ for valg af investorrepræsentant i Sydinvest Administration A/S. Dette valgregulativ er vedtaget

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Sydinvest Administration

Bekendtgørelse om valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Sydinvest Administration Bekendtgørelse om valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Sydinvest Administration A/S I henhold til lov om finansiel virksomhed 98 har investorer i foreninger m.v., der er administreret hos Sydinvest

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Valg til integrationsrådet 2014

Valg til integrationsrådet 2014 Valg til integrationsrådet 2014 - SÅDAN GENNEMFØRES VALGET [UDKAST, tilrettes efter IR-møde 26.11.13] Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab November 2013 1 Integrationsrådsvalget i Helsingør 2014

Læs mere

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Folketinget har ved lovbekendtgørelse nr. 629 af 11. juni 2010, ændret Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

Valgregulativ for Foreningen Nykredit

Valgregulativ for Foreningen Nykredit Valgregulativ for Foreningen Nykredit Indhold KAPITEL 1 MEDLEMSVALG...3 Valgområder...3 Valgret...3 Antal stemmer...3 Valgbarhed...4 Opstilling...4 Valgudskrivelse og anmeldelse af kandidatforslag...4

Læs mere

Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for

Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for HOFOR Vand Albertslund A/S HOFOR Vand Brøndby A/S HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Vand Herlev A/S HOFOR Vand Hvidovre A/S HOFOR Vand København

Læs mere

Valgregulativ. for. Repræsentantskabet. til. Fonden Djurs Vand

Valgregulativ. for. Repræsentantskabet. til. Fonden Djurs Vand Valgregulativ for Repræsentantskabet til Fonden Djurs Vand 26042014 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette valgregulativ er udfærdiget i medfør af pkt. 9.3 i vedtægter for Fonden Djurs Vand (i det følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget LBK nr 390 af 27/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016 2390 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger.

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger. Marts 2012 VALGREGULATIV FOR FORENINGEN NYKREDIT Kapitel 1 Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S Valgområder 1 Stk. 1. Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S foretages på regionale

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser

Regler for valg til skolebestyrelser Regler for valg til skolebestyrelser Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx. xx. 2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen juni 2017 med bidrag fra skolebestyrelserne 1 KAPITEL 1: INDLEDNING 3

Læs mere

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Side 1 af 5 Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Ældrerådsvalg torsdag den 10. oktober 2013 i Faxe Kommune VALGREGLER Ældrerådet har besluttet at indstille til Byrådet i Faxe Kommune, at der

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. [Institutionens navn]

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. [Institutionens navn] Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune [Institutionens navn] Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Dagsorden for møde den 28. august 2012

Dagsorden for møde den 28. august 2012 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk 17. august 2012 Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet UH/MM Dagsorden for møde den 28. august 2012 Efter aftale

Læs mere

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valgtidspunkt og valgperiode...

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune.

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune. DGS Vedtægter Senest revideret på DGS' Landsmøde den 24-26.april 2015 Kapitel 1: Navn, formål og medlemskab 1.1: Foreningens navn er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, forkortet DGS. 1.2: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse:

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: BILAG A Regler for generalforsamlingens indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: Indkaldelse... 1 Deltagere... 2 Åbning af generalforsamlingen... 3 Protokol... 4 Dirigent... 5 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension. I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen:

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension. I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: 1. Valgstyrer Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte

Læs mere

Vedtægt. For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX. Lovgrundlag

Vedtægt. For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX. Lovgrundlag Vedtægt For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX Lovgrundlag 1. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale, selvejende

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 28. juli 2008. Nr. 797. Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation)

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole 1: Medlemmer: a. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder repræsentanter, og 2 elevrepræsentanter der alle er stemmeberettiget.

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Regionsældrerådsmøde

Regionsældrerådsmøde 1 Regionsældrerådsmøde 05.09.2013 Side 1 2 Dagsorden - Den lovgivningsmæssige ramme om ældreråd/ældrerådsvalg - Hvem kan bestemme hvad i.f.m. ældrerådsvalg - Fredsvalg - Hvis man ikke kan blive enige -

Læs mere

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt Den Kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt for Den Kommunale Dagpleje i Lemvig Kommune Gældende fra 1. januar 2010 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Der vælges en bestyrelse med et flertal

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune Generelle spørgsmål om valg, valgmøde, informationsgange og kontaktoplysninger Hvornår er der skolebestyrelsesvalg, og hvilke

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Hvidovre Kommune Børn og Velfærd April 2015 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Ansvar for gennemførelse

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd LBK nr 772 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58724/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S Valgregulativ Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter

Læs mere

Menighedsrådsvalg. Kandidatliste. Udfyldes af valgbestyrelsen. Menighedsråd. Kandidatliste. Kandidatrækkefølge (sæt kryds ved det gældende)

Menighedsrådsvalg. Kandidatliste. Udfyldes af valgbestyrelsen. Menighedsråd. Kandidatliste. Kandidatrækkefølge (sæt kryds ved det gældende) Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Liste nr. Eventuel listebetegnelse Underskrift på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Sogn/Kirkedistrikt Valget af

Læs mere

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1 1 BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER 2017 Information nr. 1 om lovændringer, blanketter, vigtige datoer i forbindelse med indlevering af kandidatlister og anmeldelse af forbund, kandidatuddannelse,

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole Velkommen til Valgorienteringsmøde Augustenborg Skole Program A. Indledning skoleleder, Bjarne Tønnies B. Orientering om arbejdet i skolebestyrelsen formanden for skolebestyrelsen, Karsten Madsen C. Opstillingsregler

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen Valgret og valgbarhed 1. Valgret til kommunalbestyrelsen

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

I. FORBEREDELSE TIL VALGET

I. FORBEREDELSE TIL VALGET Afstemningsvalg Udskrift af beslutningsprotokol for Dronninglund Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti Aalborg Stift angående valget til menighedsrådet den I. FORBEREDELSE TIL VALGET dag 8. måned nov.

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Kommunale- og regionale valg Det danske kommunale og regionale valgsystem er reguleret i lov om kommunale og regionale valg. Endvidere fastslår grundlovens 88, at valgretsalderen

Læs mere

Vejledning om opstilling af folketingskandidater

Vejledning om opstilling af folketingskandidater Vejledning om opstilling af folketingskandidater 2016 Godkendt af landsledelsen den 29. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 2 2. Opstillingsprocessens hovedtræk s. 2 3. Hvornår gennemføres

Læs mere

Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen. Valgret og valgbarhed

Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen. Valgret og valgbarhed Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen Valgret og valgbarhed 1. Valgret til kommunalbestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Esbjerg International School. Esbjerg

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen Valgret og valgbarhed 1. Valgret til kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxxx 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxxx 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer xx.xxxx.xxxx FM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxxx 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen Valgret

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Generelt I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet har rektor fastsat en standardforretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord De to kredsforeninger Socialdemokratiet Kolding Syd og Socialdemokratiet Kolding Nord har identiske vedtægter: Tekst med

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Dato 27. november 2017 Prioriteret sag Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 1. Resume Aarhus Kommune har i forbindelse

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere