DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET"

Transkript

1 FKODIR PSA FORSVARSKOMMANDOEN DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET Tillæg: A. Forsvarets arbejdsmiljøpolitik. B. Arbejdsgiveransvar for arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret. C. Forsvarets arbejdsmiljøorganisation. D. Værnepligtige talsmænd. E. Forsvarets arbejdsmiljøvirksomhed forvaltningsområder. F. Samarbejdsaftale for samplacerede myndigheder. G. Arbejdsmiljølovens anvendelsesområde og egentlig militærtjeneste. H. Anmeldelse og registrering arbejdsulykker. I. Forsvarets arbejdspladsvurdering. J. Lovpligtige helbredsundersøgelser. K. Påbud og tilsyn fra Arbejdstilsynet. L. Beredskabsplan vedrørende håndtering af alvorlige arbejdsulykker. Erstatter: FKODIR PSA 061-1, FORMÅL Dette direktiv fastsætter pligter og ansvar vedrørende arbejdsmiljøvirksomheden inden for Forsvarskommandoens myndighedsområde. 2. ARBEJDSMILJØPOLITIK Forsvarets arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at fastholde Forsvaret som en attraktiv arbejdsplads ved at fastlægge retningslinjerne for arbejdsmiljøvirksomheden og synliggøre Forsvarets prioritering af arbejdsmiljøet. Se tillæg A. Postadresse Postboks København K Besøgsadresse Danneskiold-Samsøes Allé 1 Holmen 1434 København K Telefon Telefax Internet Forsvaret.dk

2 FKODIR PSA ANSVAR FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET Forsvarschefen er overordnet ansvarlig for arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret. Cheferne for niveau II myndighederne har et virksomhedslederansvar. Det betyder, at niveau II cheferne er ansvarlige for arbejdsmiljøvirksomheden inden for eget myndighedsområde. Myndighedscheferne kan drages til ansvar for overtrædelser af arbejdsmiljøloven begået inden for myndighedens område. Cheferne for niveau II myndighederne kan inden for rammerne af nærværende direktiv delegere myndighedens arbejdsmiljøopgaver og opgaveansvar. Selve virksomhedslederansvaret kan ikke delegeres. Se tillæg B. 4. FORSVARETS ARBEJDSMILJØORGANISATION Chefen for niveau II myndigheden skal oprette en arbejdsmiljøorganisation. Størrelsen på arbejdsmiljøorganisationen afhænger af myndighedens geografiske og organisatoriske struktur samt omfanget af myndighedens arbejdsmiljøudfordringer. Se tillæg C. Der oprettes ikke arbejdsmiljøorganisationer for værnepligtige. De operative kommandoer skal derimod sikre, at der vælges værnepligtige talsmænd. Se tillæg D. 5. FORSVARETS ARBEJDSMILJØVIRKSOMHED - FORVALTNINGSOMRÅDER Forsvarskommandoen er direktivgivende myndighed vedrørende arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret. Ansvaret for forvaltningen af Forsvarets arbejdsmiljøvirksomhed er placeret ved respektive niveau II myndigheder. Se tillæg E. 6. SAMPLACEREDE MYNDIGHEDER Myndigheder som er geografisk samplaceret skal sikre, at arbejdsmiljøarbejdet koordineres. Det indebærer, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale vedrørende arbejdsmiljøvirksomheden. Se tillæg F. 7. ARBEJDSMILJØLOVENS ANVENDELSESOMRÅDE OG EGENTLIG MILITÆRTJE- NESTE Arbejdsmiljøloven er gældende for arbejdet, der udføres i Forsvaret med de i loven anførte begrænsninger. Der er situationer, hvor dele af arbejdsmiljølovgivningen kan fraviges. Dette er tilfældet, hvis arbejdet udføres af militære og kan henregnes til egentlig militærtjeneste og opfylder betingelserne i aftalen om egentlig militærtjeneste. Hele aftaleteksten om egentlig militærtjeneste fremgår af tillæg G. 8. ARBEJDSMILJØREGNSKAB Til brug for Forsvarskommandoens årlige arbejdsmiljøregnskab udsendes et spørgeskema til niveau II myndighederne. Myndighedernes besvarelser indgår i arbejdsmiljøregnskabet, som forelægges Forsvarets øverste ledelse. Arbejdsmiljøregnskabet danner bl.a. grundlag for Forsvarets overordnede arbejdsmiljøindsats herunder udpegning af indsatsområder. 2

3 FKODIR PSA ANMELDELSE OG REGISTRERING AF ARBEJDSULYKKER 9.1. Anmeldelse og registrering af arbejdsulykker. Alle arbejdsulykker i Forsvaret skal anmeldes og registreres i Forsvarets arbejdsmiljødatabase, herunder arbejdsulykker som er sket i forbindelse med egentlig militærtjeneste, internationale missioner samt ved sejlende og flyvende tjeneste. Ved en ulykke forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Se tillæg H Behandling af ulykkesanmeldelser. Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor ved Forsvarets Personeltjeneste modtager og behandler alle anmeldelser om arbejdsulykker i Forsvaret via Forsvarets arbejdsmiljødatabase. Det gælder både for militære og civile medarbejdere. Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor behandler alle erstatningssager i Forsvaret vedrørende personskader og er desuden klageinstans i erstatningssager vedrørende tingsskader, fx færdselsskader, markskader, tab af forsyningsgenstande m.v. Ved pådragelse af en erhvervssygdom skal der rettes henvendelse til egen læge, der har pligt til at anmelde sygdommen og indsende denne til Arbejdsskadestyrelsen. 10. ARBEJDSPLADSVURDERING Forsvarets arbejdspladsvurdering skal gennemføres hvert tredje år. Myndighederne skal anvende systemet i Forsvarets arbejdsmiljødatabase. Det gælder både ved kortlægningen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Se tillæg I. Arbejdspladsvurderingen er et centralt redskab i myndighedernes systematiske arbejdsmiljøarbejde og et omdrejningspunkt for den lokale arbejdsmiljøorganisations arbejdsmiljøarbejde. Systemets handlingsplaner og standardrapporter skal derfor indgå i myndighedens lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse. 11. LOVPLIGIG ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Niveau II myndigheden skal sikre, at der i regi af myndighedens arbejdsmiljøudvalg afholdes de lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelser. Det bør tilstræbes, at chefen for niveau II myndigheden deltager i den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse i myndighedens øverste arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljødrøftelsen kan afholdes i forbindelse med arbejdsmiljøudvalgets ordinære møde. Se tillæg C. 12. LOVPLIGTIGE HELBREDSUNDERSØGELSER Niveau II myndighederne skal i forbindelse med f arbejdspladsvurderingen afdække, om der udføres arbejde, som indebærer, at berørte medarbejdere skal tilbydes eller skal gennemføre en lovpligtig helbredsundersøgelse. Se tillæg J. 13. PÅBUD OG TILSYN FRA ARBEJDSTILSYNET Forsvarskommandoen er ansvarlig for at sende påbud (afgørelser), der er meddelt Forsvaret af Arbejdstilsynet, videre til relevant niveau II myndighed. 3

4 FKODIR PSA Forsvarets Center for Arbejdsmiljø er ansvarlig for at påbud fra Arbejdstilsynet publiceres på Forsvarets Arbejdsmiljøportal samt ansvarlig for at orientere Forsvarskommandoen om efterkommelse af påbud fra Arbejdstilsynet. Chefen for niveau II myndigheden er ansvarlig for at efterkomme påbud fra Arbejdstilsynet, som gives inden for den pågældende myndigheds område. Se tillæg K. Myndigheden skal inddrage forvaltende myndighed for det pågældende arbejdsmiljøområde, og eventuelt Forsvarets Center for Arbejdsmiljø, hvis myndigheden ikke selv kan løse påbuddet. 14. ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER Niveau II myndigheden skal sikre, at der findes en samlet oversigt over arbejdspladsbrugsanvisningerne de steder, hvor farlige stoffer og materialer anvendes. Arbejdspladsbrugsanvisningerne udarbejdes enten på baggrund af de relevante sikkerhedsdatablade på de lokalt administrerede farlige stoffer og materialer eller på baggrund af værnsfælles arbejdsgiverbrugsanvisninger i Forsvarets Materieltjenestes ChemiControl vedrørende central administrerede farlige stoffer og materialer. Alle myndigheder skal ved anskaffelse af nye farlige stoffer og materialer vedhæfte sikkerhedsbladene til Forsvarets Materieltjenestes MATDATA, som er rammeværktøjet til håndtering af materielstamdata i forbindelse med bl.a. introduktion af nyt materiel. 15. BEREDSKABSPLAN Niveau II myndighederne skal udarbejde en beredskabsplan for håndtering af alvorlige ulykker. Det vil sige ulykker, hvor der typisk vil opstå behov for at tilkalde ambulance eller akut lægehjælp. Beredskabsplanen skal blandt andet beskrive, hvem der i påkommende tilfælde har ansvaret for at kontakte Arbejdstilsynet, tilskadekomnes pårørende og eventuelt Forsvarets psykologberedskab. Se tillæg L. 16. FORSVARETS ARBEJDSMILJØPORTAL Forsvarets arbejdsmiljøportal er Forsvarets samlede indgang til arbejdsmiljøvirksomheden. Her findes bl.a. links til Forsvarets arbejdsmiljødatabase og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø. Portalen indeholder også en oversigt over medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, påbud fra Arbejdstilsynet mv. 17. SAGSBEHANDLENDE SEKTION Forsvarskommandoen, Personelstrategisektionen, er sagsbehandlende sektion. PETER BARTRAM general Forsvarschef 4

5 TILLÆG A FKODIR PSA FORSVARETS ARBEJDSMILJØPOLITIK 1. FORMÅL Forsvarets arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at fastholde Forsvaret som en attraktiv arbejdsplads ved at styrke arbejdsmiljøvirksomheden og synliggøre Forsvarets prioritering af arbejdsmiljøet. Foruden at beskrive Forsvarets holdning til håndtering af arbejdsmiljøvirksomheden har arbejdsmiljøpolitikken til formål at angive rammerne for Forsvarets og dermed niveau II myndighedernes overordnede forebyggelsesområder. Arbejdsmiljøpolitikken er fastlagt i samarbejde med Forsvarets niveau II myndigheder og personaleorganisationer. 2. ANSVAR OG PLIGTER Cheferne for Niveau II myndighederne er ansvarlig for implementering af arbejdsmiljøpolitikken i myndigheden. Niveau II myndighederne er ansvarlig for, at medarbejderne opnår kendskab til Forsvarets arbejdsmiljøvirksomhed. Cheferne såvel som medarbejderne skal medvirke til, at arbejdsmiljøet gives den nødvendige prioritering i udførelsen af den daglige tjeneste. 3. MÅLSÆTNINGER Arbejdsmiljøpolitikkens primære målsætning er at sikre, at arbejdsmiljøvirksomheden bliver en naturlig og integreret del af arbejdet. Det forventes, at niveau II myndigheden iværksætter forebyggelsesinitiativer vedrørende Forsvarets indsatsområder samt myndighedens væsentlige arbejdsmiljøproblemer i øvrigt, og at disse initiativer vil kunne afspejles i myndighedernes arbejdsmiljøregnskab. I bestræbelserne herpå skal Forsvarets myndigheder yde en aktiv indsats for forebyggelse af såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø, så Forsvarets medarbejdere kan levere den forventede kvalitet i arbejdet i sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige rammer. 4. EGENINDSATSEN I MYNDIGHEDERNE Forsvarets arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at understøtte myndighedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det inkluderer Forsvarets overordnede indsatsområder, hvoraf de første tre er regeringens prioriterede arbejdsmiljøproblemer: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbesvær Støj Kortlægning af arbejdsmiljøet i Forsvarets depoter

6 TILLÆG A FKODIR PSA Gennemførelse af arbejdspladsvurdering i hele Forsvaret inklusiv udarbejdelse af handlingsplaner og standardrapporter. Handlingsplanerne og standardrapporterne skal blandt andet drøftes i forbindelse med den årlig arbejdsmiljødrøftelse. For så vidt angår det psykiske arbejdsmiljø er der udpeget følgende underområder: Myndighederne skal ved alle arbejdsmiljøgrupper og udvalg, i forbindelse med den lovpligtige kompetenceudviklingsplan, vurdere behovet for uddannelse vedrørende psykisk arbejdsmiljø. I alle arbejdsmiljøudvalg bør som minimum én ledelses- og én arbejdsmiljørepræsentant erhverve en relevant tillægsuddannelse vedrørende det psykiske arbejdsmiljø fra Forsvarets Center for Arbejdsmiljø eller tilsvarende uddannelse/kompetence fra andet sted. Myndighederne skal sikre, at der foretages en opfølgning på myndighedens kortlægninger og handlingsplaner vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Myndigheden skal sikre, at arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalget understøtter implementeringen af Forsvarets politik for trivsel og forebyggelse af sygefravær herunder tilhørende idekatalog. Arbejdstilsynet lægger særlig vægt på indsatsområderne, hvorfor områderne også er undergivet en særlig opfølgning i Forsvarets arbejdsmiljøregnskab, Såvel indsatsområderne som arbejdsmiljøpolitikken tages op til årlig revision. Forsvarskommandoen kan blandt andet med afsæt i f.eks. arbejdsmiljøregnskabet udpege yderligere indsatsområder, som måtte have særlig relevans for Forsvaret. Det tilstræbes, at alle niveau II myndigheder udpeger konkrete indsatsområder, som enten er relevante for hele myndigheden, for enkelte underlagte myndigheder, for bestemte jobgrupper eller funktioner i myndigheden. Arbejdsmiljøorganisationen skal kunne indgå i og løse en bred variation af opgaver på arbejdsmiljøområdet. Det gælder blandt andet håndtering af påbud fra Arbejdstilsynet, koordinering af arbejdsmiljøet ved geografisk samplacerede myndigheder og udarbejdelse af arbejdspladsvurdering. Arbejdsmiljøorganisationen skal samtidig tage hånd om nye arbejdsmiljøregler, vejledninger mv., samt kunne identificere og omsætte disse til konkret handling til gavn for myndighedens arbejdsmiljø. Det ses som en styrkelse af arbejdsmiljøvirksomheden, at opgaverne i arbejdsmiljøorganisationen kan samles hos arbejdsmiljøkoordinatorerne. Det tilstræbes derfor, at arbejdsmiljøorganisationen, og ikke mindst arbejdsmiljøkoordinatorerne og arbejdsmiljøinspektørerne, får den nødvendige tid, ressourcer og kompetencer til at kunne tage hånd om opgaverne. 5. FORSVARETS ARBEJDSMILJØRÅDGIVNING Forsvaret prioriterer rådgivningsdelen i arbejdsmiljøvirksomheden højt. Det tilstræbes derfor, at arbejdsmiljøorganisationerne inddrager Forsvarets Center for Arbejdsmiljø ved forebyggelse af arbejdsmiljøet, ligesom det tilsigtes, at Forsvarets Center for Arbejdsmiljø anvendes som rådgiver i forbindelse med arbejdsulykker og påbud fra Arbejdstilsynet. 2

7 TILLÆG B FKODIR PSA ARBEJDSGIVERANSVAR FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET 1. FORMÅL Dette tillæg har til formål at beskrive arbejdsgiver- og strafansvaret i Forsvaret for så vidt angår arbejdsmiljøvirksomheden inden for Forsvarskommandoens myndighedsområde. 2. ARBEJDSMILJØANSVAR GENERELT Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det arbejde der udføres foregår sikkerhedsmæssigt- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvorfor ledelsen og de ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet. 3. ARBEJDSGIVERANSVAR Arbejdsmiljøloven opererer med flere niveauer for ansvar. Inden for Forsvarskommandoens myndighedsområde omfatter det primært følgende fire pligtsubjekter: Arbejdsgiver: Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoen er registreret som den juridiske enhed i det Centrale Virksomhedsregister for hele Forsvarskommandoens myndighedsområde. Virksomhedsledere: Forsvarschefen, cheferne for niveau II myndighederne. Forsvarschefen er virksomhedsleder for Forsvarskommandoen og dermed også for den juridiske enhed. Cheferne for niveau II myndighederne har et såkaldt virksomhedslederansvar, jf. arbejdsmiljølovens 23, som omfatter hele niveau II myndigheden. Det vil sige, at arbejdsmiljølovens bestemmelser om arbejdsgiverens pligter som udgangspunkt også gælder for niveau II cheferne. Dette skal bl.a. ses i tilknytning til, at niveau II cheferne indgår i den øverste ledelse af Forsvaret. Forskellen på forsvarschefens status som virksomhedsleder og niveau II chefernes virksomhedslederansvar er primært, at niveau II myndighedernes chefer ikke har ansvaret for juridiske enheder men såkaldte produktionsenheder i det Centrale Virksomhedsregister. Der er dog ingen retspraksis i relation til chefer for produktionsenheder med et virksomhedslederansvar, hvorfor en eventuel sigtelse mod cheferne for niveau II myndighederne vil bero på en konkret vurdering fra Arbejdstilsynet. Arbejdsledere: Officerer, herunder niveau III chefer, befalingsmænd samt civile ledere.

8 TILLÆG B FKODIR PSA Arbejdslederne omfatter de af Forsvarets chefer/ledere hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på myndighedens vegne at lede eller føre tilsyn med myndigheden eller i en del heraf, jf. arbejdsmiljølovens 24. Der lægges vægt på, at chefen/lederen skal have underlagt personel for at være omfattet af ansvarsområdet i arbejdsmiljøloven. Arbejdslederen har bl.a. pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, inden for det arbejdsområde, som denne leder (dvs. enten selve arbejdsstedet eller opgavevaretagelsen). Andre ansatte Andre ansatte forstås her som alle i Forsvaret, der ikke indgå i kategorierne 1-3. Andre ansatte i Forsvaret har ikke et ledelsesansvar i forhold til arbejdsmiljøloven men har pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det pågældende arbejdsområde, jf. arbejdsmiljølovens Værnepligtige. Arbejdstilsynet sidestiller som udgangspunkt reglerne for værnepligtige med reglerne for elever, som ikke udfører arbejde, når de er på skole. Under øvelser vil de være omfattet af egentlig militærtjeneste, dvs. de er omfattet af det såkaldte udvidede område af arbejdsmiljølovgivning. Det betyder, at de værnepligtige kun er omfattet af visse af bestemmelserne i arbejdsmiljøloven. De væsentligste er reglerne om arbejdets udførelse, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer Arbejdsmiljøansvaret i Forsvarets struktur. I Forsvarets egen struktur gælder det, at forsvarschefen er overordnet ansvarlig for arbejdsmiljøvirksomheden i forsvaret. Dette er ikke ensbetydende med, at der kan placeres et særligt overordnet arbejdsgiveransvar ved forsvarschefen set i forhold til arbejdsmiljøloven. Ansvaret for den daglige arbejdsmiljøvirksomhed i Forsvaret ligger hos cheferne for niveau II myndighederne, som er ansvarlige for arbejdsmiljøvirksomheden inden for myndighedens område, herunder at arbejdsmiljøloven samt Forsvarets egne bestemmelser på arbejdsmiljøområdet efterleves. Chefen for niveau II myndigheden kan inden for rammerne af FKODIR 061-1, uddelegere myndighedens arbejdsmiljøopgaver og -funktioner, samt det opgaveansvar der følger med. Niveau II chefen kan ikke uddelegere selve arbejdsgiver- eller virksomhedslederansvaret, idet ansvaret er fastlagt i arbejdsmiljøloven. 4. STRAFANSVAR Ved grove overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen i forhold til klare, velkendte regler eller praksis på et område, hvor der er en dokumenteret risiko for skader eller 2

9 TILLÆG B FKODIR PSA sundhedsskadelig påvirkning, vil Arbejdstilsynet som hovedregel indstille til retslig tiltale eller sende et bødeforlæg. I de fleste tilfælde sker det i form af en direkte politianmeldelse men kan også forekomme, hvis et påbud ikke er efterkommet inden tidsfristen. Der findes ikke eksempler på, at der er idømt frihedsstraf for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Der skal være sket en overtrædelse af en arbejdsmiljøregel, før nogen kan straffes. Overtrædelsen skal kunne bebrejdes nogen, en såkaldt strafbar tilegnelse, og der skal være tilstrækkeligt bevis for overtrædelse og tilegnelsen. Arbejdsgiveren (forsvarschefen og niveau II myndighedscheferne) kan indstilles til straf (bøde), når en af Forsvarets ansatte kan bebrejdes overtrædelsen. Det gælder selvom Arbejdsgiveren ikke selv har optrådt forsætligt eller uagtsomt. Overtrædelsen skal være begået af en eller flere personer, der er tilknyttet forsvaret. Den kan også være begået af Forsvaret, dvs. hvor overtrædelsen er begået af en eller flere ansatte, men hvor det ikke er muligt at identificere præcis, hvem der har begået overtrædelsen. Arbejdsgiveren kan blive fri for strafansvar, hvis en ansat overtræder arbejdsmiljølovgivningen, og arbejdsgiveren samtidig har opfyldt alle sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4. Det indebærer bl.a., at arbejdsforholdene og arbejdet skal være planlagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren kan ikke slippe for straf, såfremt overtrædelsen begås af virksomhedens ledelse (forsvarschefen eller cheferne for niveau II myndighederne). For så vidt angår forsvarschefen og niveau II myndighedscheferne er det som udgangspunkt selve embedet, som eventuelt indstilles til straf, hvis der begås en lovovertrædelse i myndigheden. Arbejdsmiljøloven giver også mulighed for straf til enkeltpersoner for at overtræde loven herunder virksomhedsledere, arbejdsledere og ansatte i øvrigt: Virksomhedsledere kan indstilles til straf (bøde), hvis de har handlet selvstændigt og forsætligt eller groft uagtsom inden for eget arbejdsområde (niveau II myndigheden). Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis personel i myndigheden sættes til at udføre arbejde ved farlige tekniske hjælpemidler, hvor der ikke er truffet sikkerhedsforanstaltninger til hindring af klemningsfare mv. Arbejdsledere kan indstilles til straf (bøde), hvis de har handlet selvstændigt og forsætligt eller groft uagtsom inden for eget arbejdsområde. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis personel sættes til arbejde uden det fornødne sikkerhedsudstyr. Der er dog på nuværende tidspunkt ingen retspraksis på området. Ansatte kan indstilles til straf (bøde), hvis arbejdsgiveren har opfyldt sine forpligtelser, og hvis den ansatte forsætligt eller groft uagtsom har overtrådt loven, inden for eget 3

10 TILLÆG B FKODIR PSA arbejdsområde. For eksempel hvis der ikke er anvendt personlige værnemidler, beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger, hvor påkrævet. Endvidere gælder det, at den ansatte skal have haft en reel mulighed for at handle forsvarligt, dvs. at overtrædelsen typisk er sket på den ansattes eget initiativ. Den ansatte indstilles i sådanne tilfælde til en bøde. Der rejses ikke straffesag imod ansatte, der kommer alvorligt til skade i forbindelse ved overtrædelsen af arbejdsmiljøloven. Hvorvidt skaden er så alvorlig, at den undtager straffesag, vil bero på en konkret vurdering af Arbejdstilsynet Værnepligtige. Ved overtrædelse af reglerne om arbejdets udførelse, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer kan de værnepligtige, på baggrund af en konkret vurdering fra Arbejdstilsynet, sidestilles med Forsvarets øvrige ansatte og dermed være omfattet af strafansvar. Der er dog ingen retspraksis på området. Kvinder på værnepligtslignende vilkår er ikke omfattet af værnepligtsloven, men indgår derimod i et egentligt ansættelsesforhold med Forsvaret. Kvinder på værnepligtslignende vilkår kan dog sidestilles med værnepligtige og kan derfor være omfattet af samme strafansvar. Der er dog ingen retspraksis på området Overtrædelse af arbejdsmiljøloven og militær straffelov. Ved overtrædelse af arbejdsmiljøloven vil pågældende principielt både kunne dømmes efter overtrædelse af arbejdsmiljøloven og efter den militære straffelov. Den militære straffelov indebærer, at den der groft tilsidesætter sine pligter i tjenesten vil kunne straffes for pligtforsømmelse med bøde eller fængsel indtil 3 måneder. Straffen kan stige til fængsel i 1 år ved pligtforsømmelse af særlig grov karakter, eller når den har medført betydelig skade eller fare. I forbindelse med egentlig militærtjeneste, hvor kun enkelte af arbejdsmiljølovens bestemmelser finder anvendelse, vil pågældende som udgangspunkt dømmes efter den militære straffelov. Personel i Forsvaret skal være opmærksom på, at grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven eller den militære straffelov kan have ansættelsesretslige konsekvenser Administrative bøder. Ved alle grove overtrædelser vurderer Arbejdstilsynet, om sagen skal behandles som en straffesag. Det vil sige om sagen skal anmeldes til politiet eller Forsvarets Auditørkorps med indstilling om, at der bør rejses tiltale. Arbejdstilsynet kan også udstede et såkaldt administrativt bødeforlæg til Forsvaret, som indebærer, at Forsvaret betaler en bøde, uden at Forsvaret anmeldes til politiet eller Forsvarets Auditørkorps. 4

11 TILLÆG C FKODIR PSA FORSVARETS ARBEJDSMILJØORGANISATION 1. FORMÅL Formålet med dette tillæg er at beskrive de overordnede pligter og ansvarsområder for arbejdsmiljøorganisationen. 2. FORSVARETS ARBEJDSMILJØORGANISATION Forsvarets arbejdsmiljøorganisation omfatter følgende aktører: Forsvarets Koordinerende Arbejdsmiljøudvalg Arbejdsmiljøudvalg Arbejdsmiljøgrupper Formænd for arbejdsmiljøudvalget Arbejdsledere Arbejdsmiljørepræsentanter Arbejdsmiljøinspektører Arbejdsmiljøkoordinatorer 2.1. Forsvarets Koordinerende Arbejdsmiljøudvalg. Forsvarets Koordinerende Arbejdsmiljøudvalg er det øverste udvalg vedrørende arbejdsmiljøvirksomheden under Forsvarskommandoens myndighedsområde. Udvalget er sammensat af formanden samt en arbejdsmiljørepræsentant fra hver af niveau II myndighedernes øverste arbejdsmiljøudvalg. Forsvarschefen eller dennes repræsentant indgår som formand udvalget. Arktisk Kommando deltager efter behov. Hjemmeværnet og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø deltager med observatørstatus. Udvalget skal sikre den overordnede koordination og planlægning af arbejdsmiljøvirksomheden på tværs af niveau II myndighederne. Udvalget drøfter med afsæt i Forsvarets arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljøregnskab de overordnede, centrale forhold samt retningslinjer for arbejdsmiljøvirksomheden. Udvalget har desuden til opgave at føre tilsyn med Forsvarets Center for Arbejdsmiljøs rådgivnings- og uddannelsesvirksomhed Arbejdsmiljøudvalg. Chefen for niveau II myndigheden fastsætter i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen det nødvendige antal arbejdsmiljøudvalg og grupper inden for eget myndighedsområde. Antallet fastsættes så arbejdsmiljøorganisationen til enhver tid kan løse sine opgaver på tilfredsstillende vis i forhold til: Myndighedens ledelsesstruktur. Myndighedens øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed. Myndighedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, faglighed og risici. Arbejdets organisering.

12 TILLÆG C FKODIR PSA Særlige ansættelsesformer. Andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i arbejdsmiljøorganisationen. Hver niveau II myndighed skal som minimum oprette ét arbejdsmiljøudvalg. Der kan være knyttet flere arbejdsmiljøgrupper til samme arbejdsmiljøudvalg. Er der oprettet flere arbejdsmiljøudvalg, skal der også oprettes et hovedarbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljøudvalget sammensættes som udgangspunk af minimum to valgte arbejdsmiljørepræsentanter, to arbejdsledere valgt fra myndighedens arbejdsmiljøgrupper samt en formand (se pkt. 2.3). En arbejdsleder, der både sidder i en arbejdsmiljøgruppe og arbejdsmiljøudvalg kan også være udpeget som formand. I de tilfælde kan arbejdsmiljøudvalget således sammensættes af to personer henholdsvis en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder/formand Formænd for arbejdsmiljøudvalget. Niveau II chefen eller dennes repræsentant indgår som formand for udvalget. Formanden skal kunne handle på niveau II chefens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål Arbejdsmiljøgrupper. Arbejdsmiljøgruppen sammensættes af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. Arbejdslederen kan indgå som arbejdsleder i flere arbejdsmiljøgrupper. Dette fordrer, at arbejdslederen har den nødvendige tid til at varetage funktionen. En arbejdsmiljøgruppe kan dække flere tjenestesteder (arbejdssteder), også selvom tjenestestederne ligger på forskellige geografiske steder. Der er ikke krav til hvor mange tjenestesteder og medarbejdere, som må være dækket af den enkelte arbejdsmiljøgruppe. Omfatter det enkelte tjenestested flere forskellige typer af arbejdsfunktioner, kan det tale for, at der oprettes flere arbejdsmiljøgrupper. Arbejdstilsynets tilsynsvirksomhed tager afsæt i Forsvarets produktionsenheder, jævnfør det Centrale Virksomhedsregister. Derfor er det hensigtsmæssigt, at der på disse enheder findes en arbejdsmiljøgruppe eller et arbejdsmiljøudvalg, som Arbejdstilsynet kan komme i kontakt med ved tilsynsbesøg Arbejdsledere. En arbejdsleder defineres i arbejdsmiljøloven som en ansat, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med arbejdet i virksomheden Arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af de ansatte i det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker Arbejdsmiljøinspektør. Det tilstræbes, at myndigheder med flere arbejdsmiljøudvalg udpeger en arbejdsmiljøinspektør, som kan forestå den daglige koordinering af arbejdsmiljøet i myndigheden, herunder koordinationen mellem myndighedens arbejdsmiljøkoordinatorer. 2

13 TILLÆG C FKODIR PSA Arbejdsmiljøinspektøren fungerer desuden som arbejdsmiljørådgiver for myndighedschefen og myndighedens arbejdsmiljøorganisation generelt. Arbejdsmiljøinspektøren varetager desuden kontakten med bl.a. Forsvarskommandoen, Forsvarets Center for Arbejdsmiljø, relevante funktionelle tjenester samt Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøkoordinatorerne. Alle niveau II myndigheder skal udpege som minimum en arbejdsmiljøkoordinator. Der skal være tilknyttet en arbejdsmiljøkoordinator til hvert arbejdsmiljøudvalg. Den samme arbejdsmiljøkoordinator kan godt være tilknyttet flere arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal på vegne af arbejdsmiljøudvalget varetage koordinationen af de daglige arbejdsmiljøopgaver inden for arbejdsmiljøudvalgets område. Som følge af arbejdsmiljøkoordinatorens centrale rolle i myndighedens arbejdsmiljøvirksomhed, skal myndigheden sikre, at der afsættes den nødvendige tid til, at arbejdsmiljøkoordinatorerne kan varetage deres funktion. 3. ÅRLIG LOVPLIGTIG ARBEJDMILJØDRØFTELSE Myndighedens arbejdsmiljøudvalg skal hvert år gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, hvor deltagerne: 1. Drøfter status for gennemførelsen af myndighedens arbejdspladsvurdering herunder de relevante handleplaner og standardrapporter. 2. Drøfter myndighedens oversigt over myndighedens arbejdsulykker. 3. Tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. 4. Fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller for arbejdsmiljøudvalg og grupper ved myndigheden. 5. Vurderer, om det foregående års mål er nået. 6. Fastlægger mål for det kommende års samarbejde. Det bør tilstræbes, at chefen for niveau II myndigheden deltager i den lovpligtig årlig arbejdsmiljødrøftelse i myndighedens øverste arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljødrøftelsen kan finde sted i forbindelse med et ordinært møde i arbejdsmiljøudvalget. På mødet kan repræsentanter fra samarbejdsorganisationen og HRpartnerne med fordel deltage. Myndigheden skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted. 4. KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN Myndighederne skal udarbejde en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen vedrørende behov for supplerende arbejdsmiljøuddannelser (se pkt. 6.2). Kompetenceudviklingsplanen skal blandt andet tilgodese uddannelsesbehovet i forhold til: Myndighedens målsætninger og indsatsområder. Allerede gennemførte uddannelser. 3

14 TILLÆG C FKODIR PSA De pågældendes kompetencer set i forhold til de arbejdsmiljøforhold og opgaver, som skal løses på det pågældende arbejdssted. 5. KOORDINATION MED SAMARBEJDSUDVALGET Med baggrund i samarbejdsaftalen, der er indgået mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg, skal alle myndigheder være opmærksomme på, at der skal foregå en løbende koordination mellem myndighedens arbejdsmiljøorganisation og samarbejdsudvalg på en række arbejdsmiljøområder. Eksempelvis kan den stedlige arbejdsmiljøkoordinator, og eventuel en repræsentant for samarbejdsorganisationen, med fordel deltage i samarbejdsudvalgets møder med observatørstatus. 6. ARBEJDSMILJØUDDANNELSER Både arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen skal gennemgå den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse ved Forsvarets Center for Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er henholdsvis valgt og udpeget Supplerende arbejdsmiljøuddannelser. Alle som har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal, i deres første funktionsår som medlem af arbejdsmiljøorganisationen, tilbydes en supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 2 dages varighed. Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal, i hvert af de efterfølgende funktionsår, tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelser svarende til 1½ dags varighed. Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, med en arbejdsmiljøuddannelse erhvervet før år 2011, skal på tilsvarende vis tilbydes supplerende uddannelser af 1½ dags varighed i hvert af deres funktionsår. Arbejdsmiljøkoordinatorer og arbejdsmiljøinspektører skal have samme uddannelsestilbud. Arbejdsmiljøkoordinatorerne og arbejdsmiljøinspektørerne skal som udgangspunkt deltage i Forsvarets Center for Arbejdsmiljøs årlige seminar for Forsvarets arbejdsmiljøkoordinatorer. 4

15 TILLÆG D FKODIR PSA VÆRNEPLIGTIGE TALSMÆND 1. FORMÅL Formålet med dette tillæg er at beskrive rammerne for de værnepligtige talsmænds funktion og undervisningen vedrørende Forsvarets arbejdsmiljøvirksomhed. 2. UDDANNELSE AF TALSMÆND VEDRØRENDE ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN Som led i talsmandsuddannelsen på den centraliserede talsmandsuddannelse (CENTA) skal alle værnepligtige talsmænd gennemføre en generel undervisningsseance om Forsvarets arbejdsmiljøvirksomhed og relevante dele af arbejdsmiljøloven. Hensigten er, at alle talsmænd bliver i stand til at kunne indgå i dialog med de værnepligtige samt relevante befalingsmænd og officerer mv. vedrørende de værnepligtiges arbejdsmiljøforhold samt medvirke til at opdage og forebygge arbejdsmiljøproblemer Afholdelse af uddannelsen. Forsvarets Personeltjeneste har ansvaret for afholdelse af den centrale talsmandsuddannelse. Modulet vedrørende arbejdsmiljø fastlægges i koordination med de operative kommandoer og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø, som gennemfører undervisningen i arbejdsmiljø. Undervisningen skal som minimum berøre de værnepligtiges væsentligste arbejdsmiljøproblemstillinger, eksempelvis støj og tunge løft/manuel håndtering, samt omfatte en generel orientering vedrørende de vigtigste arbejdsmiljøregler. Talsmændene modtager herudover, i umiddelbar forlængelse af talsmandsuddannelsen, en orientering vedrørende de lokale arbejdsmiljøforhold på respektive tjenestested. Orienteringen forestås som udgangspunkt af arbejdsmiljøkoordinatoren. Formålet er, at talsmanden erhverver et nærmere kendskab til de lokale arbejdsmiljøforhold og sikkerhedsforanstaltninger mv. Orienteringens nærmere indhold fastsættes af den respektive operative kommando. De operative kommandoer kan beslutte, at talsmændene modtager den lokale orientering på anden vis, hvis det grundet tjenesten vurderes mere hensigtsmæssigt Landstalsmanden udpeges som daglig arbejdsmiljøtalsmand. Den valgte landstalsmand på det respektive tjenestested varetager også funktionen som de værnepligtiges arbejdsmiljøtalsmand. Det indebærer, at landstalsmanden deltager som de værnepligtiges repræsentant i den lokale arbejdsmiljøorganisation på tjenestestedet. Landstalsmanden skal ligeledes indgå i arbejdet omkring samarbejdsaftalen vedrørende arbejdsmiljøvirksomheden for samplacerede myndigheder. Den stedlige arbejdsmiljøkoordinator er ansvarlig for, at landstalsmanden efter behov og mindst én gang i værnepligtsperioden indkaldes til et gensidigt orienterende møde med henblik på at drøfte sikkerheds- og sundhedsrelaterede emner for de værnepligtige, herunder eventuelle opståede arbejdsskader.

16 TILLÆG E FKODIR PSA FORSVARETS ARBEJDSMILJØVIRKSOMHED FORVALTNINGSOMRÅDER 1. FORMÅL Dette tillæg fastlægger Forsvarskommandoens og niveau II myndighedernes ansvar og pligter i relation til forvaltningsgrundlaget for arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret. 2. FORSVARSKOMMANDOEN 2.1. Forsvarskommandoen er direktivgivende myndighed for arbejdsmiljøvirksomheden for så vidt angår Forsvarskommandoens myndighedsområde Forsvarskommanoden er direktivgivende myndighed for Forsvarets Center for Arbejdsmiljø. Forsvarskommandoen er ansvarlig for: 2.3. Udarbejdelse af policy og strategier for håndtering af arbejdsmiljøområdet i Forsvaret inklusiv det psykiske arbejdsmiljø Registrering af Forsvarets produktionsenheder i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er niveau II myndighedernes ansvar at meddele Forsvarskommandoen om produktionsenheder, som ønskes oprettet eller nedlagt. 3. DE OPERATIVE KOMMANDOER De operative kommandoer er ansvarlige for afholdelse og fastlæggelse af indholdet i arbejdsmiljøundervisningen for så vidt angår nyindkaldt militært personel, sergentelever, kadetter og officerselever, officerer på videre- og efteruddannelser samt for værnepligtige talsmænd. 4. FORSVARETS PERSONELTJENESTE Forsvarets Personeltjeneste er ansvarlig for: 4.1. Udarbejdelse af forvaltningsprocedure for så vidt angår krav eller tilbud om lovpligtige helbredsundersøgelser til nyansat personel, samt til personel som ved funktionsskifte ansættes i bestemt arbejdsfunktion. Forvaltningsproceduren udarbejdes i samarbejde med Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Gennemførelse af sagsbehandlingen vedrørende arbejdsskade- og erstatningssager Håndtering af henvendelser fra Arbejdsskadestyrelsen for så vidt angår indhentning af persondataoplysninger mv., herunder koordinationen af indhentning af relevante oplysninger ved Totalforsvarsarkivet.

17 TILLÆG E FKODIR PSA Håndtering af Forsvarets sager vedrørende egentlig militærtjeneste for så vidt angår arbejdstids- og hviletidsreglerne Rådgivning ved Forsvarets organisation for personlig rådgivning og kammeratstøtteordning Implementering af Forsvarets HR-strategi for så vidt angår trivselsområdet (det psykiske arbejdsmiljø). 5. FORSVARETS MATERIELTJENESTE Forsvarets Materieltjeneste er ansvarlig for: 5.1. Varetagelse og tilvejebringelse af de logistiske forudsætninger for arbejdsmiljømæssig forsvarlig drift af materiellet. Inklusiv arbejdsmiljømæssig forsvarlig udførelse af vedligeholdelsesvirksomheden Inddragelse af de brugende niveau II myndigheders arbejdsmiljøorganisation i sagsbehandlingen ved anskaffelse af nyt materiel, maskiner, stoffer og materialer mv. FMTBST indeholder nærmere retningslinjer for inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen ved substitution At materiellet overholder den til en hver tid gældende arbejdsmiljølovgivning Indarbejdelse af arbejdsmiljøhensyn i materiellets tekniske specifikationer ved alle anskaffelser og modifikationer, inden materiellet sendes i udbud Meddelelse til brugende myndigheder vedrørende nødvendige forudsætninger for en arbejdsmiljømæssig forsvarlig drift og vedligeholdelse af udleveret materiel, herunder tekniske og administrative forskrifter for anvendelse, betjening og faglig tjeneste Fastsættelse af kvalifikationskrav til personel, der varetager vedligeholdelsesopgaver Forvaltning af farlige stoffer og materialer, der er nødvendige for drift og vedligeholdelse af materiellet, herunder anskaffelse, substitution og anvisning af personlige værnemidler Forvaltning af EU- og dansk kemikalielovgivning, herunder REACH (Registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier). 5.9 Udarbejdelse og vedligeholdelse af værnsfælles arbejdsgiverbrugsanvisninger på centralt administrerede farlige stoffer og materialer. Arbejdspladsbrugsanvisninger udarbejdes i ChemiControl Varetagelse af koordinationen med eksterne myndigheder, f.eks. Statens Institut for Strålebeskyttelse, Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet m.fl. vedrørende materielsikkerhed Forvaltning af reglerne samt gennemførelse af lovpligtige eftersyn på forsvarets materiel (hejseredskaber, spil, stiger samt løfte-, trække- og surringsmateriel mv.) 2

18 TILLÆG E FKODIR PSA Rådgivning af øvrige niveau II myndigheder om indretning af arbejdspladser for fagligt personel Forsvarets Materieltjenestes ansvar omfatter ikke brugende myndigheds overholdelse af Forsvarets Materieltjeneste forskrifter for anvendelse, betjening, faglig tjeneste samt lokal- indkøb foretaget af brugende myndighed uden Forsvarets Materieltjeneste faglige godkendelse Forsvarets Materieltjeneste skal ved henvendelse fra myndighederne vedrørende forhold der relaterer sig til arbejdsmiljøvirksomheden angive en forventet termin for afsluttet sagsbehandling eller levering. Dette med henblik på, at myndighederne får en mulighed for at kunne planlægge og agere i forhold til den forventede tidshorisont, herunder i forbindelse med gennemførelse af arbejdspladsvurderingen eller ved påbud fra Arbejdstilsynet mv. 6. FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er ansvarlig for: 6.1. Etablerings- og arbejdsmiljømæssige forhold i Forsvarets bygninger og faciliteter, herunder også brandslukningsudstyr mv Kontakt til brugende niveau II myndigheds arbejdsmiljøorganisation i forbindelse med planlægning af byggeprojekter og lignende, med henblik på inddragelse af de sikkerhedsog sundhedsmæssige aspekter At forestå indkaldelse af de stedlige myndigheders repræsentanter for arbejdsmiljøorganisationerne og udarbejdelse af en samarbejdsaftale vedrørende arbejdsmiljøvirksomheden. Gælder kun ved tjenestesteder med geografisk samplacerede myndigheder, hvor der ikke er en garnisonskommandant. Se tillæg F Levering af bygninger, inkl. vand, varme, lys, fastnettelefon, FIIN opkobling samt serviceydelser som rengøring, arealpleje, affaldshåndtering, fysisk sikkerhed og almindeligt forefaldende viceværtsopgaver, og at disse leverancer overholder den til enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning Den overordnede forvaltning af udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger i Forsvaret for så vidt angår ATEX (eksplosionsrisiko ved eksplosiv atmosfære) inklusiv udarbejdelse af relevant forvaltningsbestemmelse. Den konkrete håndtering af opgaveområdet fastlægges i koordination med Forsvarets Materieltjeneste og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Levering af værkstedsbygninger inkl. ovenstående samt evt. bygningstilknyttet udsugning. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste foretager ingen rengøring i selve værkstedsområdet. Det forudsættes, at kravene til det fysiske arbejdsmiljø er opfyldt ved leveringen. Det inventar, der indgår i værkstedsområdet (ud over kontorinventar), leveres og vedligeholdes af de respektive myndigheder evt. gennem trækningsrettigheder i Forsvarets Materieltjeneste. 3

19 TILLÆG E FKODIR PSA Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste skal ved henvendelse fra myndighederne vedrørende forhold der relaterer sig til arbejdsmiljøvirksomheden angive en forventet termin for afsluttet sagsbehandling eller levering. Dette med henblik på, at myndighederne får en mulighed for at kunne planlægge og agere i forhold til den forventede tidshorisont, herunder i forbindelse med gennemførelse af arbejdspladsvurderingen eller ved påbud fra Arbejdstilsynet mv. 7. FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjeneste er ansvarlig for: 7.1. Forvaltningen af Arbejdstilsynets regler vedrørende håndteringen af tunge løft og manuel håndtering for så vidt angår egentlig militærtjeneste. Herunder FSUBST Manuel håndtering ved egentlig militærtjeneste. 8. FORSVARSAKADEMIET Forsvarsakademiet er ansvarlig for: 8.1. Udarbejdelse og vedligeholdelse af værktøj til håndtering af psykisk arbejdsmiljø i INTOPS. 9. VETERANCENTERET Forsvarets Veterancenter er ansvarlig for: 9.1. Yde psykologisk bistand til personel som i tjenesten har været udsat for belastende hændelser og disses pårørende, samt til personel som efter tjeneste i international mission har alvorlige gentilpasningsproblemer Forestå psykologisk bistand til personel der har været udsat for krænkende adfærd Forestå psykologisk bistand til personel som på orlov er udsat for traumatiske hændelser Varetage, i koordination med respektive myndigheder, udrykkeberedskab til indsættelse efter alvorlige hændelser. Se tillæg L Forestå uddannelse af personel i stress og stressmanagement med henblik på at imødegå psykiske efterreaktioner Forestå hjemtagelsesprocedurer der skal give personel med behov for psykologisk støtte tilbud herom Forestå opfølgningsundersøgelse med henblik på identifikation af personel med belastende efterreaktioner Forestå undersøgelsesaktiviteter med henblik på at formidle viden om centrale problemstillinger vedr. psykologiske forhold Opretholde beredskab til indsats i forbindelse med krisebistand og kriseforebyggende tiltag i forsvaret. 4

20 TILLÆG E FKODIR PSA FORSVARETS CENTER FOR ARBEJDSMILJØ Forsvarets Center for Arbejdsmiljø er ansvarlig for: Den lovpligtige autoriserede rådgivning i forbindelse med rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet Afholdelse af arbejdsmiljøuddannelserne i Forsvaret Forsvarets Center for Arbejdsmiljø er brugeransvarlig myndighed for så vidt angår Forsvarets arbejdsmiljødatabase. Herudover skal Forsvarets Center for Arbejdsmiljø: Bidrage med autoriseret rådgivning inden for arbejdsmiljøområdet generelt til Forsvarets myndigheder. Rådgivningen skal bl.a. sigte på at styrke myndighedernes evne til selv at forebygge arbejdsmiljøproblemer Medvirke til, at Forsvarets myndigheder efterlever gældende regler på arbejdsmiljøområdet, og at myndighederne kan operere inden for sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige rammer Bidrage til vedligeholdelse og udvikling af Forsvarets arbejdsmiljøportal. Se FKODIR

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationens struktur Formål: Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationen til virksomheden. Derfor bør I overveje, om I kan styrke virksomhedens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker

Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker DET HUMANISTISKE FAKULTET ARBEJDSMILJØUDVALGET SAGSNOTAT Vedr.: Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker 8. NOVEMBER 2004 FAMU Sagsbehandler: Nina Qvistgaard NJALSGADE 80 2300 KØBENHAVN

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3 Periodepåbud November 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet Den 13. januar 2010 LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet - aktualiseret af Folketingets evaluering i 2010 af det lempede arbejdsgiveransvar LO har længe fundet det

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere