DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET"

Transkript

1 FKODIR PSA FORSVARSKOMMANDOEN DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET Tillæg: A. Forsvarets arbejdsmiljøpolitik. B. Arbejdsgiveransvar for arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret. C. Forsvarets arbejdsmiljøorganisation. D. Værnepligtige talsmænd. E. Forsvarets arbejdsmiljøvirksomhed forvaltningsområder. F. Samarbejdsaftale for samplacerede myndigheder. G. Arbejdsmiljølovens anvendelsesområde og egentlig militærtjeneste. H. Anmeldelse og registrering arbejdsulykker. I. Forsvarets arbejdspladsvurdering. J. Lovpligtige helbredsundersøgelser. K. Påbud og tilsyn fra Arbejdstilsynet. L. Beredskabsplan vedrørende håndtering af alvorlige arbejdsulykker. Erstatter: FKODIR PSA 061-1, FORMÅL Dette direktiv fastsætter pligter og ansvar vedrørende arbejdsmiljøvirksomheden inden for Forsvarskommandoens myndighedsområde. 2. ARBEJDSMILJØPOLITIK Forsvarets arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at fastholde Forsvaret som en attraktiv arbejdsplads ved at fastlægge retningslinjerne for arbejdsmiljøvirksomheden og synliggøre Forsvarets prioritering af arbejdsmiljøet. Se tillæg A. Postadresse Postboks København K Besøgsadresse Danneskiold-Samsøes Allé 1 Holmen 1434 København K Telefon Telefax Internet Forsvaret.dk

2 FKODIR PSA ANSVAR FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET Forsvarschefen er overordnet ansvarlig for arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret. Cheferne for niveau II myndighederne har et virksomhedslederansvar. Det betyder, at niveau II cheferne er ansvarlige for arbejdsmiljøvirksomheden inden for eget myndighedsområde. Myndighedscheferne kan drages til ansvar for overtrædelser af arbejdsmiljøloven begået inden for myndighedens område. Cheferne for niveau II myndighederne kan inden for rammerne af nærværende direktiv delegere myndighedens arbejdsmiljøopgaver og opgaveansvar. Selve virksomhedslederansvaret kan ikke delegeres. Se tillæg B. 4. FORSVARETS ARBEJDSMILJØORGANISATION Chefen for niveau II myndigheden skal oprette en arbejdsmiljøorganisation. Størrelsen på arbejdsmiljøorganisationen afhænger af myndighedens geografiske og organisatoriske struktur samt omfanget af myndighedens arbejdsmiljøudfordringer. Se tillæg C. Der oprettes ikke arbejdsmiljøorganisationer for værnepligtige. De operative kommandoer skal derimod sikre, at der vælges værnepligtige talsmænd. Se tillæg D. 5. FORSVARETS ARBEJDSMILJØVIRKSOMHED - FORVALTNINGSOMRÅDER Forsvarskommandoen er direktivgivende myndighed vedrørende arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret. Ansvaret for forvaltningen af Forsvarets arbejdsmiljøvirksomhed er placeret ved respektive niveau II myndigheder. Se tillæg E. 6. SAMPLACEREDE MYNDIGHEDER Myndigheder som er geografisk samplaceret skal sikre, at arbejdsmiljøarbejdet koordineres. Det indebærer, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale vedrørende arbejdsmiljøvirksomheden. Se tillæg F. 7. ARBEJDSMILJØLOVENS ANVENDELSESOMRÅDE OG EGENTLIG MILITÆRTJE- NESTE Arbejdsmiljøloven er gældende for arbejdet, der udføres i Forsvaret med de i loven anførte begrænsninger. Der er situationer, hvor dele af arbejdsmiljølovgivningen kan fraviges. Dette er tilfældet, hvis arbejdet udføres af militære og kan henregnes til egentlig militærtjeneste og opfylder betingelserne i aftalen om egentlig militærtjeneste. Hele aftaleteksten om egentlig militærtjeneste fremgår af tillæg G. 8. ARBEJDSMILJØREGNSKAB Til brug for Forsvarskommandoens årlige arbejdsmiljøregnskab udsendes et spørgeskema til niveau II myndighederne. Myndighedernes besvarelser indgår i arbejdsmiljøregnskabet, som forelægges Forsvarets øverste ledelse. Arbejdsmiljøregnskabet danner bl.a. grundlag for Forsvarets overordnede arbejdsmiljøindsats herunder udpegning af indsatsområder. 2

3 FKODIR PSA ANMELDELSE OG REGISTRERING AF ARBEJDSULYKKER 9.1. Anmeldelse og registrering af arbejdsulykker. Alle arbejdsulykker i Forsvaret skal anmeldes og registreres i Forsvarets arbejdsmiljødatabase, herunder arbejdsulykker som er sket i forbindelse med egentlig militærtjeneste, internationale missioner samt ved sejlende og flyvende tjeneste. Ved en ulykke forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Se tillæg H Behandling af ulykkesanmeldelser. Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor ved Forsvarets Personeltjeneste modtager og behandler alle anmeldelser om arbejdsulykker i Forsvaret via Forsvarets arbejdsmiljødatabase. Det gælder både for militære og civile medarbejdere. Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor behandler alle erstatningssager i Forsvaret vedrørende personskader og er desuden klageinstans i erstatningssager vedrørende tingsskader, fx færdselsskader, markskader, tab af forsyningsgenstande m.v. Ved pådragelse af en erhvervssygdom skal der rettes henvendelse til egen læge, der har pligt til at anmelde sygdommen og indsende denne til Arbejdsskadestyrelsen. 10. ARBEJDSPLADSVURDERING Forsvarets arbejdspladsvurdering skal gennemføres hvert tredje år. Myndighederne skal anvende systemet i Forsvarets arbejdsmiljødatabase. Det gælder både ved kortlægningen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Se tillæg I. Arbejdspladsvurderingen er et centralt redskab i myndighedernes systematiske arbejdsmiljøarbejde og et omdrejningspunkt for den lokale arbejdsmiljøorganisations arbejdsmiljøarbejde. Systemets handlingsplaner og standardrapporter skal derfor indgå i myndighedens lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse. 11. LOVPLIGIG ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Niveau II myndigheden skal sikre, at der i regi af myndighedens arbejdsmiljøudvalg afholdes de lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelser. Det bør tilstræbes, at chefen for niveau II myndigheden deltager i den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse i myndighedens øverste arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljødrøftelsen kan afholdes i forbindelse med arbejdsmiljøudvalgets ordinære møde. Se tillæg C. 12. LOVPLIGTIGE HELBREDSUNDERSØGELSER Niveau II myndighederne skal i forbindelse med f arbejdspladsvurderingen afdække, om der udføres arbejde, som indebærer, at berørte medarbejdere skal tilbydes eller skal gennemføre en lovpligtig helbredsundersøgelse. Se tillæg J. 13. PÅBUD OG TILSYN FRA ARBEJDSTILSYNET Forsvarskommandoen er ansvarlig for at sende påbud (afgørelser), der er meddelt Forsvaret af Arbejdstilsynet, videre til relevant niveau II myndighed. 3

4 FKODIR PSA Forsvarets Center for Arbejdsmiljø er ansvarlig for at påbud fra Arbejdstilsynet publiceres på Forsvarets Arbejdsmiljøportal samt ansvarlig for at orientere Forsvarskommandoen om efterkommelse af påbud fra Arbejdstilsynet. Chefen for niveau II myndigheden er ansvarlig for at efterkomme påbud fra Arbejdstilsynet, som gives inden for den pågældende myndigheds område. Se tillæg K. Myndigheden skal inddrage forvaltende myndighed for det pågældende arbejdsmiljøområde, og eventuelt Forsvarets Center for Arbejdsmiljø, hvis myndigheden ikke selv kan løse påbuddet. 14. ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER Niveau II myndigheden skal sikre, at der findes en samlet oversigt over arbejdspladsbrugsanvisningerne de steder, hvor farlige stoffer og materialer anvendes. Arbejdspladsbrugsanvisningerne udarbejdes enten på baggrund af de relevante sikkerhedsdatablade på de lokalt administrerede farlige stoffer og materialer eller på baggrund af værnsfælles arbejdsgiverbrugsanvisninger i Forsvarets Materieltjenestes ChemiControl vedrørende central administrerede farlige stoffer og materialer. Alle myndigheder skal ved anskaffelse af nye farlige stoffer og materialer vedhæfte sikkerhedsbladene til Forsvarets Materieltjenestes MATDATA, som er rammeværktøjet til håndtering af materielstamdata i forbindelse med bl.a. introduktion af nyt materiel. 15. BEREDSKABSPLAN Niveau II myndighederne skal udarbejde en beredskabsplan for håndtering af alvorlige ulykker. Det vil sige ulykker, hvor der typisk vil opstå behov for at tilkalde ambulance eller akut lægehjælp. Beredskabsplanen skal blandt andet beskrive, hvem der i påkommende tilfælde har ansvaret for at kontakte Arbejdstilsynet, tilskadekomnes pårørende og eventuelt Forsvarets psykologberedskab. Se tillæg L. 16. FORSVARETS ARBEJDSMILJØPORTAL Forsvarets arbejdsmiljøportal er Forsvarets samlede indgang til arbejdsmiljøvirksomheden. Her findes bl.a. links til Forsvarets arbejdsmiljødatabase og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø. Portalen indeholder også en oversigt over medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, påbud fra Arbejdstilsynet mv. 17. SAGSBEHANDLENDE SEKTION Forsvarskommandoen, Personelstrategisektionen, er sagsbehandlende sektion. PETER BARTRAM general Forsvarschef 4

5 TILLÆG A FKODIR PSA FORSVARETS ARBEJDSMILJØPOLITIK 1. FORMÅL Forsvarets arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at fastholde Forsvaret som en attraktiv arbejdsplads ved at styrke arbejdsmiljøvirksomheden og synliggøre Forsvarets prioritering af arbejdsmiljøet. Foruden at beskrive Forsvarets holdning til håndtering af arbejdsmiljøvirksomheden har arbejdsmiljøpolitikken til formål at angive rammerne for Forsvarets og dermed niveau II myndighedernes overordnede forebyggelsesområder. Arbejdsmiljøpolitikken er fastlagt i samarbejde med Forsvarets niveau II myndigheder og personaleorganisationer. 2. ANSVAR OG PLIGTER Cheferne for Niveau II myndighederne er ansvarlig for implementering af arbejdsmiljøpolitikken i myndigheden. Niveau II myndighederne er ansvarlig for, at medarbejderne opnår kendskab til Forsvarets arbejdsmiljøvirksomhed. Cheferne såvel som medarbejderne skal medvirke til, at arbejdsmiljøet gives den nødvendige prioritering i udførelsen af den daglige tjeneste. 3. MÅLSÆTNINGER Arbejdsmiljøpolitikkens primære målsætning er at sikre, at arbejdsmiljøvirksomheden bliver en naturlig og integreret del af arbejdet. Det forventes, at niveau II myndigheden iværksætter forebyggelsesinitiativer vedrørende Forsvarets indsatsområder samt myndighedens væsentlige arbejdsmiljøproblemer i øvrigt, og at disse initiativer vil kunne afspejles i myndighedernes arbejdsmiljøregnskab. I bestræbelserne herpå skal Forsvarets myndigheder yde en aktiv indsats for forebyggelse af såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø, så Forsvarets medarbejdere kan levere den forventede kvalitet i arbejdet i sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige rammer. 4. EGENINDSATSEN I MYNDIGHEDERNE Forsvarets arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at understøtte myndighedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det inkluderer Forsvarets overordnede indsatsområder, hvoraf de første tre er regeringens prioriterede arbejdsmiljøproblemer: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbesvær Støj Kortlægning af arbejdsmiljøet i Forsvarets depoter

6 TILLÆG A FKODIR PSA Gennemførelse af arbejdspladsvurdering i hele Forsvaret inklusiv udarbejdelse af handlingsplaner og standardrapporter. Handlingsplanerne og standardrapporterne skal blandt andet drøftes i forbindelse med den årlig arbejdsmiljødrøftelse. For så vidt angår det psykiske arbejdsmiljø er der udpeget følgende underområder: Myndighederne skal ved alle arbejdsmiljøgrupper og udvalg, i forbindelse med den lovpligtige kompetenceudviklingsplan, vurdere behovet for uddannelse vedrørende psykisk arbejdsmiljø. I alle arbejdsmiljøudvalg bør som minimum én ledelses- og én arbejdsmiljørepræsentant erhverve en relevant tillægsuddannelse vedrørende det psykiske arbejdsmiljø fra Forsvarets Center for Arbejdsmiljø eller tilsvarende uddannelse/kompetence fra andet sted. Myndighederne skal sikre, at der foretages en opfølgning på myndighedens kortlægninger og handlingsplaner vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Myndigheden skal sikre, at arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalget understøtter implementeringen af Forsvarets politik for trivsel og forebyggelse af sygefravær herunder tilhørende idekatalog. Arbejdstilsynet lægger særlig vægt på indsatsområderne, hvorfor områderne også er undergivet en særlig opfølgning i Forsvarets arbejdsmiljøregnskab, Såvel indsatsområderne som arbejdsmiljøpolitikken tages op til årlig revision. Forsvarskommandoen kan blandt andet med afsæt i f.eks. arbejdsmiljøregnskabet udpege yderligere indsatsområder, som måtte have særlig relevans for Forsvaret. Det tilstræbes, at alle niveau II myndigheder udpeger konkrete indsatsområder, som enten er relevante for hele myndigheden, for enkelte underlagte myndigheder, for bestemte jobgrupper eller funktioner i myndigheden. Arbejdsmiljøorganisationen skal kunne indgå i og løse en bred variation af opgaver på arbejdsmiljøområdet. Det gælder blandt andet håndtering af påbud fra Arbejdstilsynet, koordinering af arbejdsmiljøet ved geografisk samplacerede myndigheder og udarbejdelse af arbejdspladsvurdering. Arbejdsmiljøorganisationen skal samtidig tage hånd om nye arbejdsmiljøregler, vejledninger mv., samt kunne identificere og omsætte disse til konkret handling til gavn for myndighedens arbejdsmiljø. Det ses som en styrkelse af arbejdsmiljøvirksomheden, at opgaverne i arbejdsmiljøorganisationen kan samles hos arbejdsmiljøkoordinatorerne. Det tilstræbes derfor, at arbejdsmiljøorganisationen, og ikke mindst arbejdsmiljøkoordinatorerne og arbejdsmiljøinspektørerne, får den nødvendige tid, ressourcer og kompetencer til at kunne tage hånd om opgaverne. 5. FORSVARETS ARBEJDSMILJØRÅDGIVNING Forsvaret prioriterer rådgivningsdelen i arbejdsmiljøvirksomheden højt. Det tilstræbes derfor, at arbejdsmiljøorganisationerne inddrager Forsvarets Center for Arbejdsmiljø ved forebyggelse af arbejdsmiljøet, ligesom det tilsigtes, at Forsvarets Center for Arbejdsmiljø anvendes som rådgiver i forbindelse med arbejdsulykker og påbud fra Arbejdstilsynet. 2

7 TILLÆG B FKODIR PSA ARBEJDSGIVERANSVAR FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET 1. FORMÅL Dette tillæg har til formål at beskrive arbejdsgiver- og strafansvaret i Forsvaret for så vidt angår arbejdsmiljøvirksomheden inden for Forsvarskommandoens myndighedsområde. 2. ARBEJDSMILJØANSVAR GENERELT Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det arbejde der udføres foregår sikkerhedsmæssigt- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvorfor ledelsen og de ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet. 3. ARBEJDSGIVERANSVAR Arbejdsmiljøloven opererer med flere niveauer for ansvar. Inden for Forsvarskommandoens myndighedsområde omfatter det primært følgende fire pligtsubjekter: Arbejdsgiver: Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoen er registreret som den juridiske enhed i det Centrale Virksomhedsregister for hele Forsvarskommandoens myndighedsområde. Virksomhedsledere: Forsvarschefen, cheferne for niveau II myndighederne. Forsvarschefen er virksomhedsleder for Forsvarskommandoen og dermed også for den juridiske enhed. Cheferne for niveau II myndighederne har et såkaldt virksomhedslederansvar, jf. arbejdsmiljølovens 23, som omfatter hele niveau II myndigheden. Det vil sige, at arbejdsmiljølovens bestemmelser om arbejdsgiverens pligter som udgangspunkt også gælder for niveau II cheferne. Dette skal bl.a. ses i tilknytning til, at niveau II cheferne indgår i den øverste ledelse af Forsvaret. Forskellen på forsvarschefens status som virksomhedsleder og niveau II chefernes virksomhedslederansvar er primært, at niveau II myndighedernes chefer ikke har ansvaret for juridiske enheder men såkaldte produktionsenheder i det Centrale Virksomhedsregister. Der er dog ingen retspraksis i relation til chefer for produktionsenheder med et virksomhedslederansvar, hvorfor en eventuel sigtelse mod cheferne for niveau II myndighederne vil bero på en konkret vurdering fra Arbejdstilsynet. Arbejdsledere: Officerer, herunder niveau III chefer, befalingsmænd samt civile ledere.

8 TILLÆG B FKODIR PSA Arbejdslederne omfatter de af Forsvarets chefer/ledere hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på myndighedens vegne at lede eller føre tilsyn med myndigheden eller i en del heraf, jf. arbejdsmiljølovens 24. Der lægges vægt på, at chefen/lederen skal have underlagt personel for at være omfattet af ansvarsområdet i arbejdsmiljøloven. Arbejdslederen har bl.a. pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, inden for det arbejdsområde, som denne leder (dvs. enten selve arbejdsstedet eller opgavevaretagelsen). Andre ansatte Andre ansatte forstås her som alle i Forsvaret, der ikke indgå i kategorierne 1-3. Andre ansatte i Forsvaret har ikke et ledelsesansvar i forhold til arbejdsmiljøloven men har pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det pågældende arbejdsområde, jf. arbejdsmiljølovens Værnepligtige. Arbejdstilsynet sidestiller som udgangspunkt reglerne for værnepligtige med reglerne for elever, som ikke udfører arbejde, når de er på skole. Under øvelser vil de være omfattet af egentlig militærtjeneste, dvs. de er omfattet af det såkaldte udvidede område af arbejdsmiljølovgivning. Det betyder, at de værnepligtige kun er omfattet af visse af bestemmelserne i arbejdsmiljøloven. De væsentligste er reglerne om arbejdets udførelse, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer Arbejdsmiljøansvaret i Forsvarets struktur. I Forsvarets egen struktur gælder det, at forsvarschefen er overordnet ansvarlig for arbejdsmiljøvirksomheden i forsvaret. Dette er ikke ensbetydende med, at der kan placeres et særligt overordnet arbejdsgiveransvar ved forsvarschefen set i forhold til arbejdsmiljøloven. Ansvaret for den daglige arbejdsmiljøvirksomhed i Forsvaret ligger hos cheferne for niveau II myndighederne, som er ansvarlige for arbejdsmiljøvirksomheden inden for myndighedens område, herunder at arbejdsmiljøloven samt Forsvarets egne bestemmelser på arbejdsmiljøområdet efterleves. Chefen for niveau II myndigheden kan inden for rammerne af FKODIR 061-1, uddelegere myndighedens arbejdsmiljøopgaver og -funktioner, samt det opgaveansvar der følger med. Niveau II chefen kan ikke uddelegere selve arbejdsgiver- eller virksomhedslederansvaret, idet ansvaret er fastlagt i arbejdsmiljøloven. 4. STRAFANSVAR Ved grove overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen i forhold til klare, velkendte regler eller praksis på et område, hvor der er en dokumenteret risiko for skader eller 2

9 TILLÆG B FKODIR PSA sundhedsskadelig påvirkning, vil Arbejdstilsynet som hovedregel indstille til retslig tiltale eller sende et bødeforlæg. I de fleste tilfælde sker det i form af en direkte politianmeldelse men kan også forekomme, hvis et påbud ikke er efterkommet inden tidsfristen. Der findes ikke eksempler på, at der er idømt frihedsstraf for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Der skal være sket en overtrædelse af en arbejdsmiljøregel, før nogen kan straffes. Overtrædelsen skal kunne bebrejdes nogen, en såkaldt strafbar tilegnelse, og der skal være tilstrækkeligt bevis for overtrædelse og tilegnelsen. Arbejdsgiveren (forsvarschefen og niveau II myndighedscheferne) kan indstilles til straf (bøde), når en af Forsvarets ansatte kan bebrejdes overtrædelsen. Det gælder selvom Arbejdsgiveren ikke selv har optrådt forsætligt eller uagtsomt. Overtrædelsen skal være begået af en eller flere personer, der er tilknyttet forsvaret. Den kan også være begået af Forsvaret, dvs. hvor overtrædelsen er begået af en eller flere ansatte, men hvor det ikke er muligt at identificere præcis, hvem der har begået overtrædelsen. Arbejdsgiveren kan blive fri for strafansvar, hvis en ansat overtræder arbejdsmiljølovgivningen, og arbejdsgiveren samtidig har opfyldt alle sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4. Det indebærer bl.a., at arbejdsforholdene og arbejdet skal være planlagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren kan ikke slippe for straf, såfremt overtrædelsen begås af virksomhedens ledelse (forsvarschefen eller cheferne for niveau II myndighederne). For så vidt angår forsvarschefen og niveau II myndighedscheferne er det som udgangspunkt selve embedet, som eventuelt indstilles til straf, hvis der begås en lovovertrædelse i myndigheden. Arbejdsmiljøloven giver også mulighed for straf til enkeltpersoner for at overtræde loven herunder virksomhedsledere, arbejdsledere og ansatte i øvrigt: Virksomhedsledere kan indstilles til straf (bøde), hvis de har handlet selvstændigt og forsætligt eller groft uagtsom inden for eget arbejdsområde (niveau II myndigheden). Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis personel i myndigheden sættes til at udføre arbejde ved farlige tekniske hjælpemidler, hvor der ikke er truffet sikkerhedsforanstaltninger til hindring af klemningsfare mv. Arbejdsledere kan indstilles til straf (bøde), hvis de har handlet selvstændigt og forsætligt eller groft uagtsom inden for eget arbejdsområde. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis personel sættes til arbejde uden det fornødne sikkerhedsudstyr. Der er dog på nuværende tidspunkt ingen retspraksis på området. Ansatte kan indstilles til straf (bøde), hvis arbejdsgiveren har opfyldt sine forpligtelser, og hvis den ansatte forsætligt eller groft uagtsom har overtrådt loven, inden for eget 3

10 TILLÆG B FKODIR PSA arbejdsområde. For eksempel hvis der ikke er anvendt personlige værnemidler, beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger, hvor påkrævet. Endvidere gælder det, at den ansatte skal have haft en reel mulighed for at handle forsvarligt, dvs. at overtrædelsen typisk er sket på den ansattes eget initiativ. Den ansatte indstilles i sådanne tilfælde til en bøde. Der rejses ikke straffesag imod ansatte, der kommer alvorligt til skade i forbindelse ved overtrædelsen af arbejdsmiljøloven. Hvorvidt skaden er så alvorlig, at den undtager straffesag, vil bero på en konkret vurdering af Arbejdstilsynet Værnepligtige. Ved overtrædelse af reglerne om arbejdets udførelse, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer kan de værnepligtige, på baggrund af en konkret vurdering fra Arbejdstilsynet, sidestilles med Forsvarets øvrige ansatte og dermed være omfattet af strafansvar. Der er dog ingen retspraksis på området. Kvinder på værnepligtslignende vilkår er ikke omfattet af værnepligtsloven, men indgår derimod i et egentligt ansættelsesforhold med Forsvaret. Kvinder på værnepligtslignende vilkår kan dog sidestilles med værnepligtige og kan derfor være omfattet af samme strafansvar. Der er dog ingen retspraksis på området Overtrædelse af arbejdsmiljøloven og militær straffelov. Ved overtrædelse af arbejdsmiljøloven vil pågældende principielt både kunne dømmes efter overtrædelse af arbejdsmiljøloven og efter den militære straffelov. Den militære straffelov indebærer, at den der groft tilsidesætter sine pligter i tjenesten vil kunne straffes for pligtforsømmelse med bøde eller fængsel indtil 3 måneder. Straffen kan stige til fængsel i 1 år ved pligtforsømmelse af særlig grov karakter, eller når den har medført betydelig skade eller fare. I forbindelse med egentlig militærtjeneste, hvor kun enkelte af arbejdsmiljølovens bestemmelser finder anvendelse, vil pågældende som udgangspunkt dømmes efter den militære straffelov. Personel i Forsvaret skal være opmærksom på, at grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven eller den militære straffelov kan have ansættelsesretslige konsekvenser Administrative bøder. Ved alle grove overtrædelser vurderer Arbejdstilsynet, om sagen skal behandles som en straffesag. Det vil sige om sagen skal anmeldes til politiet eller Forsvarets Auditørkorps med indstilling om, at der bør rejses tiltale. Arbejdstilsynet kan også udstede et såkaldt administrativt bødeforlæg til Forsvaret, som indebærer, at Forsvaret betaler en bøde, uden at Forsvaret anmeldes til politiet eller Forsvarets Auditørkorps. 4

11 TILLÆG C FKODIR PSA FORSVARETS ARBEJDSMILJØORGANISATION 1. FORMÅL Formålet med dette tillæg er at beskrive de overordnede pligter og ansvarsområder for arbejdsmiljøorganisationen. 2. FORSVARETS ARBEJDSMILJØORGANISATION Forsvarets arbejdsmiljøorganisation omfatter følgende aktører: Forsvarets Koordinerende Arbejdsmiljøudvalg Arbejdsmiljøudvalg Arbejdsmiljøgrupper Formænd for arbejdsmiljøudvalget Arbejdsledere Arbejdsmiljørepræsentanter Arbejdsmiljøinspektører Arbejdsmiljøkoordinatorer 2.1. Forsvarets Koordinerende Arbejdsmiljøudvalg. Forsvarets Koordinerende Arbejdsmiljøudvalg er det øverste udvalg vedrørende arbejdsmiljøvirksomheden under Forsvarskommandoens myndighedsområde. Udvalget er sammensat af formanden samt en arbejdsmiljørepræsentant fra hver af niveau II myndighedernes øverste arbejdsmiljøudvalg. Forsvarschefen eller dennes repræsentant indgår som formand udvalget. Arktisk Kommando deltager efter behov. Hjemmeværnet og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø deltager med observatørstatus. Udvalget skal sikre den overordnede koordination og planlægning af arbejdsmiljøvirksomheden på tværs af niveau II myndighederne. Udvalget drøfter med afsæt i Forsvarets arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljøregnskab de overordnede, centrale forhold samt retningslinjer for arbejdsmiljøvirksomheden. Udvalget har desuden til opgave at føre tilsyn med Forsvarets Center for Arbejdsmiljøs rådgivnings- og uddannelsesvirksomhed Arbejdsmiljøudvalg. Chefen for niveau II myndigheden fastsætter i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen det nødvendige antal arbejdsmiljøudvalg og grupper inden for eget myndighedsområde. Antallet fastsættes så arbejdsmiljøorganisationen til enhver tid kan løse sine opgaver på tilfredsstillende vis i forhold til: Myndighedens ledelsesstruktur. Myndighedens øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed. Myndighedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, faglighed og risici. Arbejdets organisering.

12 TILLÆG C FKODIR PSA Særlige ansættelsesformer. Andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i arbejdsmiljøorganisationen. Hver niveau II myndighed skal som minimum oprette ét arbejdsmiljøudvalg. Der kan være knyttet flere arbejdsmiljøgrupper til samme arbejdsmiljøudvalg. Er der oprettet flere arbejdsmiljøudvalg, skal der også oprettes et hovedarbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljøudvalget sammensættes som udgangspunk af minimum to valgte arbejdsmiljørepræsentanter, to arbejdsledere valgt fra myndighedens arbejdsmiljøgrupper samt en formand (se pkt. 2.3). En arbejdsleder, der både sidder i en arbejdsmiljøgruppe og arbejdsmiljøudvalg kan også være udpeget som formand. I de tilfælde kan arbejdsmiljøudvalget således sammensættes af to personer henholdsvis en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder/formand Formænd for arbejdsmiljøudvalget. Niveau II chefen eller dennes repræsentant indgår som formand for udvalget. Formanden skal kunne handle på niveau II chefens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål Arbejdsmiljøgrupper. Arbejdsmiljøgruppen sammensættes af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. Arbejdslederen kan indgå som arbejdsleder i flere arbejdsmiljøgrupper. Dette fordrer, at arbejdslederen har den nødvendige tid til at varetage funktionen. En arbejdsmiljøgruppe kan dække flere tjenestesteder (arbejdssteder), også selvom tjenestestederne ligger på forskellige geografiske steder. Der er ikke krav til hvor mange tjenestesteder og medarbejdere, som må være dækket af den enkelte arbejdsmiljøgruppe. Omfatter det enkelte tjenestested flere forskellige typer af arbejdsfunktioner, kan det tale for, at der oprettes flere arbejdsmiljøgrupper. Arbejdstilsynets tilsynsvirksomhed tager afsæt i Forsvarets produktionsenheder, jævnfør det Centrale Virksomhedsregister. Derfor er det hensigtsmæssigt, at der på disse enheder findes en arbejdsmiljøgruppe eller et arbejdsmiljøudvalg, som Arbejdstilsynet kan komme i kontakt med ved tilsynsbesøg Arbejdsledere. En arbejdsleder defineres i arbejdsmiljøloven som en ansat, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med arbejdet i virksomheden Arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af de ansatte i det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker Arbejdsmiljøinspektør. Det tilstræbes, at myndigheder med flere arbejdsmiljøudvalg udpeger en arbejdsmiljøinspektør, som kan forestå den daglige koordinering af arbejdsmiljøet i myndigheden, herunder koordinationen mellem myndighedens arbejdsmiljøkoordinatorer. 2

13 TILLÆG C FKODIR PSA Arbejdsmiljøinspektøren fungerer desuden som arbejdsmiljørådgiver for myndighedschefen og myndighedens arbejdsmiljøorganisation generelt. Arbejdsmiljøinspektøren varetager desuden kontakten med bl.a. Forsvarskommandoen, Forsvarets Center for Arbejdsmiljø, relevante funktionelle tjenester samt Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøkoordinatorerne. Alle niveau II myndigheder skal udpege som minimum en arbejdsmiljøkoordinator. Der skal være tilknyttet en arbejdsmiljøkoordinator til hvert arbejdsmiljøudvalg. Den samme arbejdsmiljøkoordinator kan godt være tilknyttet flere arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal på vegne af arbejdsmiljøudvalget varetage koordinationen af de daglige arbejdsmiljøopgaver inden for arbejdsmiljøudvalgets område. Som følge af arbejdsmiljøkoordinatorens centrale rolle i myndighedens arbejdsmiljøvirksomhed, skal myndigheden sikre, at der afsættes den nødvendige tid til, at arbejdsmiljøkoordinatorerne kan varetage deres funktion. 3. ÅRLIG LOVPLIGTIG ARBEJDMILJØDRØFTELSE Myndighedens arbejdsmiljøudvalg skal hvert år gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, hvor deltagerne: 1. Drøfter status for gennemførelsen af myndighedens arbejdspladsvurdering herunder de relevante handleplaner og standardrapporter. 2. Drøfter myndighedens oversigt over myndighedens arbejdsulykker. 3. Tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. 4. Fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller for arbejdsmiljøudvalg og grupper ved myndigheden. 5. Vurderer, om det foregående års mål er nået. 6. Fastlægger mål for det kommende års samarbejde. Det bør tilstræbes, at chefen for niveau II myndigheden deltager i den lovpligtig årlig arbejdsmiljødrøftelse i myndighedens øverste arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljødrøftelsen kan finde sted i forbindelse med et ordinært møde i arbejdsmiljøudvalget. På mødet kan repræsentanter fra samarbejdsorganisationen og HRpartnerne med fordel deltage. Myndigheden skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted. 4. KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN Myndighederne skal udarbejde en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen vedrørende behov for supplerende arbejdsmiljøuddannelser (se pkt. 6.2). Kompetenceudviklingsplanen skal blandt andet tilgodese uddannelsesbehovet i forhold til: Myndighedens målsætninger og indsatsområder. Allerede gennemførte uddannelser. 3

14 TILLÆG C FKODIR PSA De pågældendes kompetencer set i forhold til de arbejdsmiljøforhold og opgaver, som skal løses på det pågældende arbejdssted. 5. KOORDINATION MED SAMARBEJDSUDVALGET Med baggrund i samarbejdsaftalen, der er indgået mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg, skal alle myndigheder være opmærksomme på, at der skal foregå en løbende koordination mellem myndighedens arbejdsmiljøorganisation og samarbejdsudvalg på en række arbejdsmiljøområder. Eksempelvis kan den stedlige arbejdsmiljøkoordinator, og eventuel en repræsentant for samarbejdsorganisationen, med fordel deltage i samarbejdsudvalgets møder med observatørstatus. 6. ARBEJDSMILJØUDDANNELSER Både arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen skal gennemgå den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse ved Forsvarets Center for Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er henholdsvis valgt og udpeget Supplerende arbejdsmiljøuddannelser. Alle som har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal, i deres første funktionsår som medlem af arbejdsmiljøorganisationen, tilbydes en supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 2 dages varighed. Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal, i hvert af de efterfølgende funktionsår, tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelser svarende til 1½ dags varighed. Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, med en arbejdsmiljøuddannelse erhvervet før år 2011, skal på tilsvarende vis tilbydes supplerende uddannelser af 1½ dags varighed i hvert af deres funktionsår. Arbejdsmiljøkoordinatorer og arbejdsmiljøinspektører skal have samme uddannelsestilbud. Arbejdsmiljøkoordinatorerne og arbejdsmiljøinspektørerne skal som udgangspunkt deltage i Forsvarets Center for Arbejdsmiljøs årlige seminar for Forsvarets arbejdsmiljøkoordinatorer. 4

15 TILLÆG D FKODIR PSA VÆRNEPLIGTIGE TALSMÆND 1. FORMÅL Formålet med dette tillæg er at beskrive rammerne for de værnepligtige talsmænds funktion og undervisningen vedrørende Forsvarets arbejdsmiljøvirksomhed. 2. UDDANNELSE AF TALSMÆND VEDRØRENDE ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN Som led i talsmandsuddannelsen på den centraliserede talsmandsuddannelse (CENTA) skal alle værnepligtige talsmænd gennemføre en generel undervisningsseance om Forsvarets arbejdsmiljøvirksomhed og relevante dele af arbejdsmiljøloven. Hensigten er, at alle talsmænd bliver i stand til at kunne indgå i dialog med de værnepligtige samt relevante befalingsmænd og officerer mv. vedrørende de værnepligtiges arbejdsmiljøforhold samt medvirke til at opdage og forebygge arbejdsmiljøproblemer Afholdelse af uddannelsen. Forsvarets Personeltjeneste har ansvaret for afholdelse af den centrale talsmandsuddannelse. Modulet vedrørende arbejdsmiljø fastlægges i koordination med de operative kommandoer og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø, som gennemfører undervisningen i arbejdsmiljø. Undervisningen skal som minimum berøre de værnepligtiges væsentligste arbejdsmiljøproblemstillinger, eksempelvis støj og tunge løft/manuel håndtering, samt omfatte en generel orientering vedrørende de vigtigste arbejdsmiljøregler. Talsmændene modtager herudover, i umiddelbar forlængelse af talsmandsuddannelsen, en orientering vedrørende de lokale arbejdsmiljøforhold på respektive tjenestested. Orienteringen forestås som udgangspunkt af arbejdsmiljøkoordinatoren. Formålet er, at talsmanden erhverver et nærmere kendskab til de lokale arbejdsmiljøforhold og sikkerhedsforanstaltninger mv. Orienteringens nærmere indhold fastsættes af den respektive operative kommando. De operative kommandoer kan beslutte, at talsmændene modtager den lokale orientering på anden vis, hvis det grundet tjenesten vurderes mere hensigtsmæssigt Landstalsmanden udpeges som daglig arbejdsmiljøtalsmand. Den valgte landstalsmand på det respektive tjenestested varetager også funktionen som de værnepligtiges arbejdsmiljøtalsmand. Det indebærer, at landstalsmanden deltager som de værnepligtiges repræsentant i den lokale arbejdsmiljøorganisation på tjenestestedet. Landstalsmanden skal ligeledes indgå i arbejdet omkring samarbejdsaftalen vedrørende arbejdsmiljøvirksomheden for samplacerede myndigheder. Den stedlige arbejdsmiljøkoordinator er ansvarlig for, at landstalsmanden efter behov og mindst én gang i værnepligtsperioden indkaldes til et gensidigt orienterende møde med henblik på at drøfte sikkerheds- og sundhedsrelaterede emner for de værnepligtige, herunder eventuelle opståede arbejdsskader.

16 TILLÆG E FKODIR PSA FORSVARETS ARBEJDSMILJØVIRKSOMHED FORVALTNINGSOMRÅDER 1. FORMÅL Dette tillæg fastlægger Forsvarskommandoens og niveau II myndighedernes ansvar og pligter i relation til forvaltningsgrundlaget for arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret. 2. FORSVARSKOMMANDOEN 2.1. Forsvarskommandoen er direktivgivende myndighed for arbejdsmiljøvirksomheden for så vidt angår Forsvarskommandoens myndighedsområde Forsvarskommanoden er direktivgivende myndighed for Forsvarets Center for Arbejdsmiljø. Forsvarskommandoen er ansvarlig for: 2.3. Udarbejdelse af policy og strategier for håndtering af arbejdsmiljøområdet i Forsvaret inklusiv det psykiske arbejdsmiljø Registrering af Forsvarets produktionsenheder i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er niveau II myndighedernes ansvar at meddele Forsvarskommandoen om produktionsenheder, som ønskes oprettet eller nedlagt. 3. DE OPERATIVE KOMMANDOER De operative kommandoer er ansvarlige for afholdelse og fastlæggelse af indholdet i arbejdsmiljøundervisningen for så vidt angår nyindkaldt militært personel, sergentelever, kadetter og officerselever, officerer på videre- og efteruddannelser samt for værnepligtige talsmænd. 4. FORSVARETS PERSONELTJENESTE Forsvarets Personeltjeneste er ansvarlig for: 4.1. Udarbejdelse af forvaltningsprocedure for så vidt angår krav eller tilbud om lovpligtige helbredsundersøgelser til nyansat personel, samt til personel som ved funktionsskifte ansættes i bestemt arbejdsfunktion. Forvaltningsproceduren udarbejdes i samarbejde med Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Gennemførelse af sagsbehandlingen vedrørende arbejdsskade- og erstatningssager Håndtering af henvendelser fra Arbejdsskadestyrelsen for så vidt angår indhentning af persondataoplysninger mv., herunder koordinationen af indhentning af relevante oplysninger ved Totalforsvarsarkivet.

17 TILLÆG E FKODIR PSA Håndtering af Forsvarets sager vedrørende egentlig militærtjeneste for så vidt angår arbejdstids- og hviletidsreglerne Rådgivning ved Forsvarets organisation for personlig rådgivning og kammeratstøtteordning Implementering af Forsvarets HR-strategi for så vidt angår trivselsområdet (det psykiske arbejdsmiljø). 5. FORSVARETS MATERIELTJENESTE Forsvarets Materieltjeneste er ansvarlig for: 5.1. Varetagelse og tilvejebringelse af de logistiske forudsætninger for arbejdsmiljømæssig forsvarlig drift af materiellet. Inklusiv arbejdsmiljømæssig forsvarlig udførelse af vedligeholdelsesvirksomheden Inddragelse af de brugende niveau II myndigheders arbejdsmiljøorganisation i sagsbehandlingen ved anskaffelse af nyt materiel, maskiner, stoffer og materialer mv. FMTBST indeholder nærmere retningslinjer for inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen ved substitution At materiellet overholder den til en hver tid gældende arbejdsmiljølovgivning Indarbejdelse af arbejdsmiljøhensyn i materiellets tekniske specifikationer ved alle anskaffelser og modifikationer, inden materiellet sendes i udbud Meddelelse til brugende myndigheder vedrørende nødvendige forudsætninger for en arbejdsmiljømæssig forsvarlig drift og vedligeholdelse af udleveret materiel, herunder tekniske og administrative forskrifter for anvendelse, betjening og faglig tjeneste Fastsættelse af kvalifikationskrav til personel, der varetager vedligeholdelsesopgaver Forvaltning af farlige stoffer og materialer, der er nødvendige for drift og vedligeholdelse af materiellet, herunder anskaffelse, substitution og anvisning af personlige værnemidler Forvaltning af EU- og dansk kemikalielovgivning, herunder REACH (Registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier). 5.9 Udarbejdelse og vedligeholdelse af værnsfælles arbejdsgiverbrugsanvisninger på centralt administrerede farlige stoffer og materialer. Arbejdspladsbrugsanvisninger udarbejdes i ChemiControl Varetagelse af koordinationen med eksterne myndigheder, f.eks. Statens Institut for Strålebeskyttelse, Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet m.fl. vedrørende materielsikkerhed Forvaltning af reglerne samt gennemførelse af lovpligtige eftersyn på forsvarets materiel (hejseredskaber, spil, stiger samt løfte-, trække- og surringsmateriel mv.) 2

18 TILLÆG E FKODIR PSA Rådgivning af øvrige niveau II myndigheder om indretning af arbejdspladser for fagligt personel Forsvarets Materieltjenestes ansvar omfatter ikke brugende myndigheds overholdelse af Forsvarets Materieltjeneste forskrifter for anvendelse, betjening, faglig tjeneste samt lokal- indkøb foretaget af brugende myndighed uden Forsvarets Materieltjeneste faglige godkendelse Forsvarets Materieltjeneste skal ved henvendelse fra myndighederne vedrørende forhold der relaterer sig til arbejdsmiljøvirksomheden angive en forventet termin for afsluttet sagsbehandling eller levering. Dette med henblik på, at myndighederne får en mulighed for at kunne planlægge og agere i forhold til den forventede tidshorisont, herunder i forbindelse med gennemførelse af arbejdspladsvurderingen eller ved påbud fra Arbejdstilsynet mv. 6. FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er ansvarlig for: 6.1. Etablerings- og arbejdsmiljømæssige forhold i Forsvarets bygninger og faciliteter, herunder også brandslukningsudstyr mv Kontakt til brugende niveau II myndigheds arbejdsmiljøorganisation i forbindelse med planlægning af byggeprojekter og lignende, med henblik på inddragelse af de sikkerhedsog sundhedsmæssige aspekter At forestå indkaldelse af de stedlige myndigheders repræsentanter for arbejdsmiljøorganisationerne og udarbejdelse af en samarbejdsaftale vedrørende arbejdsmiljøvirksomheden. Gælder kun ved tjenestesteder med geografisk samplacerede myndigheder, hvor der ikke er en garnisonskommandant. Se tillæg F Levering af bygninger, inkl. vand, varme, lys, fastnettelefon, FIIN opkobling samt serviceydelser som rengøring, arealpleje, affaldshåndtering, fysisk sikkerhed og almindeligt forefaldende viceværtsopgaver, og at disse leverancer overholder den til enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning Den overordnede forvaltning af udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger i Forsvaret for så vidt angår ATEX (eksplosionsrisiko ved eksplosiv atmosfære) inklusiv udarbejdelse af relevant forvaltningsbestemmelse. Den konkrete håndtering af opgaveområdet fastlægges i koordination med Forsvarets Materieltjeneste og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Levering af værkstedsbygninger inkl. ovenstående samt evt. bygningstilknyttet udsugning. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste foretager ingen rengøring i selve værkstedsområdet. Det forudsættes, at kravene til det fysiske arbejdsmiljø er opfyldt ved leveringen. Det inventar, der indgår i værkstedsområdet (ud over kontorinventar), leveres og vedligeholdes af de respektive myndigheder evt. gennem trækningsrettigheder i Forsvarets Materieltjeneste. 3

19 TILLÆG E FKODIR PSA Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste skal ved henvendelse fra myndighederne vedrørende forhold der relaterer sig til arbejdsmiljøvirksomheden angive en forventet termin for afsluttet sagsbehandling eller levering. Dette med henblik på, at myndighederne får en mulighed for at kunne planlægge og agere i forhold til den forventede tidshorisont, herunder i forbindelse med gennemførelse af arbejdspladsvurderingen eller ved påbud fra Arbejdstilsynet mv. 7. FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjeneste er ansvarlig for: 7.1. Forvaltningen af Arbejdstilsynets regler vedrørende håndteringen af tunge løft og manuel håndtering for så vidt angår egentlig militærtjeneste. Herunder FSUBST Manuel håndtering ved egentlig militærtjeneste. 8. FORSVARSAKADEMIET Forsvarsakademiet er ansvarlig for: 8.1. Udarbejdelse og vedligeholdelse af værktøj til håndtering af psykisk arbejdsmiljø i INTOPS. 9. VETERANCENTERET Forsvarets Veterancenter er ansvarlig for: 9.1. Yde psykologisk bistand til personel som i tjenesten har været udsat for belastende hændelser og disses pårørende, samt til personel som efter tjeneste i international mission har alvorlige gentilpasningsproblemer Forestå psykologisk bistand til personel der har været udsat for krænkende adfærd Forestå psykologisk bistand til personel som på orlov er udsat for traumatiske hændelser Varetage, i koordination med respektive myndigheder, udrykkeberedskab til indsættelse efter alvorlige hændelser. Se tillæg L Forestå uddannelse af personel i stress og stressmanagement med henblik på at imødegå psykiske efterreaktioner Forestå hjemtagelsesprocedurer der skal give personel med behov for psykologisk støtte tilbud herom Forestå opfølgningsundersøgelse med henblik på identifikation af personel med belastende efterreaktioner Forestå undersøgelsesaktiviteter med henblik på at formidle viden om centrale problemstillinger vedr. psykologiske forhold Opretholde beredskab til indsats i forbindelse med krisebistand og kriseforebyggende tiltag i forsvaret. 4

20 TILLÆG E FKODIR PSA FORSVARETS CENTER FOR ARBEJDSMILJØ Forsvarets Center for Arbejdsmiljø er ansvarlig for: Den lovpligtige autoriserede rådgivning i forbindelse med rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet Afholdelse af arbejdsmiljøuddannelserne i Forsvaret Forsvarets Center for Arbejdsmiljø er brugeransvarlig myndighed for så vidt angår Forsvarets arbejdsmiljødatabase. Herudover skal Forsvarets Center for Arbejdsmiljø: Bidrage med autoriseret rådgivning inden for arbejdsmiljøområdet generelt til Forsvarets myndigheder. Rådgivningen skal bl.a. sigte på at styrke myndighedernes evne til selv at forebygge arbejdsmiljøproblemer Medvirke til, at Forsvarets myndigheder efterlever gældende regler på arbejdsmiljøområdet, og at myndighederne kan operere inden for sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige rammer Bidrage til vedligeholdelse og udvikling af Forsvarets arbejdsmiljøportal. Se FKODIR

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere