Vedtægt af 1. februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt af 1. februar 2009"

Transkript

1 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker, for hvis gudstjeneste og pastorale betjening (cura pastoralis) en bestemt præst eller et bestemt præsteskab er bemyndiget til at være ansvarlig, og som tillige af biskoppen formelt er oprettet som en selvstændig menighed. Stk. 2. En katolik henføres til den menighed, inden for hvis område vedkommende har bopæl, medmindre vedkommende har opnået tilknytning til en anden menighed i henhold til regler, som fastsættes af biskoppen. Stk. 3. Ved "sognebidrag" forstås i denne vedtægt et bidrag indbetalt direkte til menigheden, som i henhold til den gældende kontoplan skal indtægtsføres på konto "Sognebidrag" i den pågældende menigheds regnskab. En gave er ikke sognebidrag. Stk. 4. Enhver angivelse af et antal dage i denne vedtægt skal forstås som et antal løbende kalenderdage inklusive søn- og helligdage. Stk. 5 Valgperioden for et menighedsråd er normalt fire år, men pastoralrådet kan i enkelte tilfælde træffe anden bestemmelse. Valgdato 2 Valg til menighedsråd finder sted samme dag i hele bispedømmet. Stk. 2. Menighedsrådsvalg afholdes søndag før palmesøndag, medmindre pastoralrådet i særlige tilfælde og senest på valgperiodens tredjesidste møde fastsætter en anden søndag. Stk. 3. I menigheder, hvor søndagsmessen (også) fejres om lørdagen, finder valghandlingen (tillige) sted på denne dag. Stk. 4. Hvor der i denne vedtægt er fastsat frister, som beregnes i forhold til "valget" eller "valgdagen ", beregnes disse altid fra den i stk. 2 nævnte søndag. Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd

2 Bekendtgørelse af valget m. v. 3 Senest 150 dage før valget udsender pastoralrådet meddelelse om dets afholdelse samt giver oplysning om de af rådet nærmere fastsatte regler for kandidatopstilling, stemmeafgivning, herunder afstemning pr. brev, valgets opgørelse og indgivelse af eventuelle klager. Stk. 2. Desuden skal pastoralrådet pålægge de lokale menighedsråd at nedsætte lokale valgstyrelser, der har ansvar for senest klokken på 70. dagen før valget ved opslag samt i forbindelse med søndagsgudstjenesterne at offentliggøre de i stk. 1 nævnte oplysninger sammen med meddelelse om antallet af medlemmer, der skal vælges, jf. Vedtægt for menighedsråd 2, stk. 3-4, om sted og tid for fremlæggelse af valgliste og kandidatliste samt endelig om stedet for valghandlingen. Endvidere bekendtgøres på samme måde den lokale valgstyrelses adresse. Bispedømmets valgstyrelse 4 På sit tredjesidste ordinære møde før hvert menighedsrådsvalg nedsætter pastoralrådet Bispedømmets Valgstyrelse på 5 medlemmer. Stk. 2. Bispedømmets Valgstyrelse drager omsorg for, at der i hver menighed nedsættes en lokal valgstyrelse. Stk. 3. Bispedømmets Valgstyrelse har det overordnede ansvar for valgene til menighedsråd og udpegningen til pastoralråd og forestår disses tilrettelæggelse, gennemførelse og opgørelse. Bispedømmets Valgstyrelse er de lokale valgstyrelser behjælpelig i alle praktiske spørgsmål og fungerer som klageinstans for de lokale valgstyrelsers afgørelser. Lokal valgstyrelse 5 Senest 115 dage før et menighedsrådsvalg nedsættes en lokal valgstyrelse på 3-5 medlemmer, heriblandt formand og næstformand, udpeget blandt menighedens medlemmer af det afgående menighedsråd. Hvor menighedsråd ikke i forvejen er oprettet, udpeges den lokale valgstyrelse og dennes formand og næstformand af menighedens (sogne)præst. Valgret og valglister 6 Valgret til menighedsrådet har enhver katolik i menigheden, såfremt vedkommende senest på valgdagen er fyldt 16 år og senest 28 dage før valget er optaget på valglisten. Stk. 2. På grundlag af bispedømmets centralregister udskriver og afsender bispekontoret senest på 65. dagen før valget foreløbige valglister, indeholdende fulde navn, bopæl, køn og fødselsdato for de personer, som i henhold til stk. 1 har valgret. Denne foreløbige valgliste fremlægges af den lokale valgstyrelse til gennemsyn for menighedens medlemmer, og kun for disse, på kirkens kontor eller Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd 2

3 andet egnet lokale fra og med 60. dagen før valget til og med klokken på 28. dagen før valget. Listen føres i dette tidsrum ajour, idet det påhviler den lokale valgstyrelse løbende at indberette ændringer til bispekontoret, som senest 25. dagen før valget afsender endelige valglister til de lokale valgstyrelser. Stk. 3. Menighedsmedlemmer, som registreres som hørende til menigheden efter klokken på 28. dagen før valget, har ikke valgret i denne menighed, men bevarer deres valgret i den menighed, fra hvilken de er flyttet. Valgkort 7 Pastoralrådet kan vedtage, at der skal udsendes valgkort. Valgbarhed og kandidatopstilling 8 Valgbar til menighedsrådet er enhver katolik, som er optaget på valglisten, jf. dog stk. 2. Stk.2. En katolik mister sin valgbarhed, såfremt vedkommende bringer sig i et sådant forhold til Kirken, at vedkommende må anses for uegnet til at beklæde offentlige hverv i Kirken, jf. 10, stk. 2, samt 13. Stk. 3 En katolik mister ligeledes sin valgbarhed, hvis vedkommende ikke betaler kirkeskat til Den Katolske Kirke. En kandidats valgbarhed er således betinget af, at vedkommende forud for opstillingen enten er tilmeldt den centrale kirkeskatteordning eller har tilmeldt sig til at betale kirkeskat i form af sognebidrag til den pågældendes menighed. Hvor den ene af to ægtefæller betaler kirkeskat på begges vegne, anses betingelsen som opfyldt for dem begge. Betingelsens opfyldelse skal forud for opstillingen være dokumenteret enten af en attest fra den centrale kirkeskatteordning om tilmelding eller af en erklæring fra sognepræsten om tilmelding til betaling af sognebidrag til den pågældende menighed, subsidiært af en meddelelse fra biskoppen om dispensation, jf. stk. 4. Stk. 4 Hvor en katoliks personlige forhold taler for det, kan biskoppen på baggrund af en ansøgning herom beslutte, at stk. 3 eller dele heraf ikke finder anvendelse for den pågældende katolik. Stk. 5. Udarbejdelse af kandidatliste foretages på følgende måde: a) Tidligst 57. dagen og senest 42. dagen før valget afholdes på den lokale valgstyrelses initiativ et orienterende menighedsmøde. b) Forslag om kandidater indsendes skriftligt til den lokale valgstyrelse og skal være denne i hænde senest klokken på 28. dagen før valget. Enhver, der er valgbar, har ret til at foreslå sig selv som kandidat. Forslag om kandidater skal være ledsaget dels af en erklæring fra den foreslåede om at være villig til at modtage valg, dels af den i stk. 3 nævnte dokumentation vedrørende betaling af kirkeskat. c) Når fristen for opstilling er udløbet, udarbejder den lokale valgstyrelse en liste med kandidaternes fulde navne i alfabetisk orden. Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd 3

4 Stk. 6. Kandidatlisten fremlægges til offentligt gennemsyn på kirkens kontor eller andet egnet lokale senest klokken på 24. dagen før valget. Valgets gennemførelse 9 Valget ledes af den lokale valgstyrelse, om nødvendigt med bistand af andre menighedsmedlemmer. Stk.2. Valget udøves ved personligt fremmøde. Stemmeafgivningen er hemmelig og sker ved afkrydsning på en stemmeseddel med kandidaternes fulde navne opstillet i alfabetisk rækkefølge og på en og samme side. Stk. 3. Hver vælger kan ved valget højst stemme på så mange kandidater, som svarer til halvdelen af rådets valgte medlemmer. Antallet rundes om fornødent op til nærmeste hele tal. Stk. 4. En vælger, der på valgdagen er forhindret i at indfinde sig på afstemningsstedet, er berettiget til på begæring at afgive sin stemme pr. brev. Brevstemme skal afgives på den blanket og ved brug af de kuverter, som udsendes af Bispedømmets Valgstyrelse. jf. stk. 5. Afstemning pr. brev kan tidligst ske på 70. dagen før valget, og afgivne brevstemmer skal være den lokale valgstyrelse i hænde senest klokken dagen før valgdagen. Stk. 5. De til afstemning pr. brev nødvendige blanketter og kuverter samt en udførlig vejledning indeholdende de nærmere regler udsendes af Bispedømmets Valgstyrelse til formændene for de lokale valgstyrelser, således at de senest på 70. dagen før valget er disse i hænde. Stk. 6. Når valghandlingen er afsluttet, optælles stemmerne, idet der bortses fra brevstemmer, der er afgivet på personer, som ikke var kandidater ved valget. I menigheder, hvor afstemning finder sted både lørdag og søndag, må optællingen dog først foretages, når afstemningen om søndagen er afsluttet. Optællingen af stemmesedlerne er offentlig. I menigheder med flere valgsteder må optællingsresultater ikke offentliggøres, før alle valghandlinger er afsluttet i den pågældende menighed Stk. 7. Når optællingen er afsluttet, opstiller den lokale valgstyrelse en liste med kandidaternes navne i rækkefølge efter stemmetal. De kandidater, som opnår flest stemmer, anses for valgte, og resten anses som suppleanter i rækkefølge efter opnåede stemmetal. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning, der foretages af den lokale valgstyrelse. Den lokale valgstyrelse udfylder og underskriver en kort beretning om valget og dettes resultat. Sammen med alt andet materiale fra valget opbevares beretningen i en lukket pakke i menighedens arkiv, indtil næste valg har fundet sted. En kopi af denne beretning sendes til bispedømmets valgstyrelse senest 8. dagen efter valget. Stk. 8. Hvis der ikke er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, betragtes de opstillede som valgte, og valghandlingen er bortfaldet. Stk. 9. Alt materiale vedrørende valget opbevares indtil næste valg. Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd 4

5 Klager 10 Klager over optagelse eller udeladelse på valglisten eller kandidatlisten skal indgives skriftligt til den lokale valgstyrelses formand, således at klagen er denne i hænde senest klokken på 20. dagen før valget. Klagen skal afgøres af den lokale valgstyrelse senest klokken på 18. dagen før valget, jf. dog stk. 2. Den lokale valgstyrelses afgørelse skal omgående meddeles klageren skriftligt og med oplysning om, at afgørelsen kan indankes for bispedømmets valgstyrelse, idet anken i givet fald skal indgives skriftligt til den lokale valgstyrelses formand og være denne i hænde senest klokken på 15. dagen før valget; anken skal ikke behandles af den lokale valgstyrelse, men straks ved modtagelsen videresendes til bispedømmets valgstyrelse til endelig afgørelse. Stk. 2. Klager over optagelse eller udeladelse på kandidatlisten i henhold til 8, stk. 2, skal ikke afgøres af den lokale valgstyrelse, men straks ved modtagelsen videresendes til bispedømmets valgstyrelse, bilagt en udtalelse, hvoraf en kopi skal tilsendes klageren. Bispedømmets valgstyrelse foranlediger klagen forelagt for biskoppen til endelig afgørelse. Stk. 3. Alle andre klager over valgforberedelserne end de i stk. 1 og stk. 2 nævnte skal rettes til den lokale valgstyrelse. Klagen skal indgives skriftligt og omgående, efter at klageren er blevet bekendt med det påklagede forhold. Hvis den lokale valgstyrelse ikke finder at kunne imødekomme klagen, videresendes denne snarest muligt og bilagt en udtalelse til bispedømmets valgstyrelse, som træffer endelig afgørelse. En kopi af den nævnte udtalelse sendes ligeledes til klageren Stk. 4. Klager over valgets gennemførelse, opgørelse og gyldighed kan indsendes skriftligt til bispedømmets valgstyrelse, således at klagen er denne i hænde senest klokken 16 på 10. dagen efter valget. Bispedømmets valgstyrelse træffer den endelige afgørelse i sagen. Kap. II Medlemmers forfald og udtræden m.v. Midlertidigt forfald 11 Når et medlem af menighedsrådet for en sammenhængende periode af mindst tre måneder ikke vil være i stand til at varetage sit hverv, indkaldes suppleanten til under medlemmets fravær at tage sæde i rådet, jf. 9, stk. 7. Fraflytning 12 Et menighedsrådsmedlem, der flytter fra menigheden, udtræder af rådet, medmindre vedkommende efter regler, som fastsættes af biskoppen, bevarer sin tilknytning til den hidtidige menighed, jf. Vedtægt for Menighedsråd, 1, stk. 2. Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd 5

6 Udelukkelse 13 Spørgsmål om eventuel udelukkelse af et menighedsrådsmedlem i henhold til 8, stk. 2, afgøres af menighedsrådet, efter at den pågældende har haft lejlighed til at udtale sig, og efter at rådet har indhentet en udtalelse fra pastoralrådets forretningsudvalg om sagen. Menighedsrådets afgørelse kan inden for fire uger indankes for biskoppen. 13 a Hvis et medlem af menighedsrådet uden at have meldt lovligt forfald udebliver fra tre på hinanden følgende menighedsrådsmøder, til hvilke behørig indkaldelse har fundet sted, opfordrer formanden for menighedsrådet den pågældende til enten at deltage i fremtidige møder eller til formelt at udtræde af rådet. Hvis det pågældende medlem ikke reagerer herpå, eller hvis medlemmet, trods givet tilsagn herom alligevel og uden at have meldt lovligt forfald, derefter udebliver fra to på hinanden følgende menighedsrådsmøder, til hvilke der er behørigt indvarslet, betragtes den pågældende som udtrådt af menighedsrådet, og suppleanten indtræder i stedet. Suppleanters indtræden 14 Ved medlemmers udtræden af menighedsrådet i løbet af valgperioden supplerer menighedsrådet sig med nye medlemmer i henhold til listen over suppleanter, jf. 9, stk. 7. Indberetning 15 Underretning om ændringer i menighedsrådets sammensætning indsendes af rådets formand til bispekontoret. Kap. III Suppleringsvalg; opløsning af menighedsråd 16 Bliver et menighedsråd ude af stand til at fungere, skal sagen snarest muligt indbringes for biskoppen, som i samråd med pastoralrådets forretningsudvalg kan udskrive suppleringsvalg eller opløse menighedsrådet og i sidstnævnte tilfælde enten udskrive nyvalg eller udnævne et forvaltningsråd for resten af valgperioden. Stk. 2. Pastoralrådets forretningsudvalg fastsætter i hvert enkelt tilfælde de nærmere regler for supplerings- og nyvalg i henhold til stk. 1 under videst mulig hensyntagen til de i nærværende vedtægt indeholdte regler. Stk. 3. Kompetenceområdet for et forvaltningsråd nedsat i henhold til stk. 1 fastsættes af biskoppen i samråd med pastoralrådets forretningsudvalg. Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd 6

7 Kap. IV Ikrafttræden og ændring af vedtægten 17 Denne vedtægt træder i kraft, når den er godkendt af biskoppen. 18 Til ændring af denne vedtægt fordres, at et forslag herom vedtages af pastoralrådet og godkendes af biskoppen. Således tiltrådt af pastoralrådet den 22. november 2008 og godkendt af biskoppen den 1. februar 2009 Czeslaw Kozon Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd 7

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ ( Valgregulativet ) er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Sønderborg

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne.

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne. Valgregulativ for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt Den Kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt for Den Kommunale Dagpleje i Lemvig Kommune Gældende fra 1. januar 2010 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Der vælges en bestyrelse med et flertal

Læs mere

Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N S Y D E N E R G I A. M. B. A.

Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N S Y D E N E R G I A. M. B. A. 1 af 7 Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N I S Y D E N E R G I A. M. B. A. 2 af 7 VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET Hjemmel for valget, valgperiode og valgkredse:

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Bilag A LBK nr. 608 af 06/06/2007 Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Herved bekendtgøres lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Valgregulativ Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VALGRET... 2 3 VALGBARHED... 3 4 RETTIGHEDER OG PLIGTER... 3 5 VALGPERIODE

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 780 FRÁ 7. JULI 2004 FOR FÆRØERNE OM ARBEJDSTAGERES VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN I VÆRDIPAPIRCENTRALEN *)

BEKENDTGØRELSE NR. 780 FRÁ 7. JULI 2004 FOR FÆRØERNE OM ARBEJDSTAGERES VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN I VÆRDIPAPIRCENTRALEN *) BEKENDTGØRELSE NR. 780 FRÁ 7. JULI 2004 FOR FÆRØERNE OM ARBEJDSTAGERES VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN I VÆRDIPAPIRCENTRALEN *) Bekendtgørelse nr. 780 af 07.07.2004 Kapitel 1 Arbejdstagernes beslutning

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE VALGSTYRELSER VEDRØRENDE VALG TIL MENIGHEDSRÅD UDPEGNING TIL PASTORALRÅD

VEJLEDNING TIL DE LOKALE VALGSTYRELSER VEDRØRENDE VALG TIL MENIGHEDSRÅD UDPEGNING TIL PASTORALRÅD VEJLEDNING TIL DE LOKALE VALGSTYRELSER VEDRØRENDE VALG TIL MENIGHEDSRÅD OG UDPEGNING TIL PASTORALRÅD DEN 6. APRIL 2014 Bispedømmets Valgstyrelse c/o Katolsk bispekontor Gammel Kongevej 15, 1610 Kbh. V

Læs mere

7. Valgregler til skolebestyrelsesvalg i Dragør Kommune

7. Valgregler til skolebestyrelsesvalg i Dragør Kommune 7. Valgregler til skolebestyrelsesvalg i Dragør Kommune 7.1 Valgbestyrelsen a) Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 28. juli 2008. Nr. 797. Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation)

Læs mere

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse:

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: BILAG A Regler for generalforsamlingens indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: Indkaldelse... 1 Deltagere... 2 Åbning af generalforsamlingen... 3 Protokol... 4 Dirigent... 5 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015 Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 Foreningens

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. april 2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. april 2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. april 2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen I medfør af 40, stk. 1, nr. 1, sidste pkt., i landstingsforordning nr. 8 af 21.

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Bilag 1. Valgregulativ - Repræsentantskabet

Bilag 1. Valgregulativ - Repræsentantskabet Bilag 1 Valgregulativ - Repræsentantskabet 1. Indledning 1.1 Dette valgregulativ har til formål at fastlægge den nærmere valgprocedure, definitioner af valgområder og regler for valg til Selskabets repræsentantskab.

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for udpegning af pastoralråd i bispedømmet København Pastoralrådets sammensætning 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker, for hvis gudstjeneste

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

VEDR. REGLER FOR VALG TIL SKOLEBESTYRELSE

VEDR. REGLER FOR VALG TIL SKOLEBESTYRELSE BILAG 1 VEDR. REGLER FOR VALG TIL SKOLEBESTYRELSE BØRNE- OG SKOLEAFDELINGEN 2016 1 INDHOLD Bekendtgørelsen af 14. januar 2014... 3 Kapitel 1... 4 Generelt om valgene m.v.... 4 Valgbestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Dets

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Dagplejen i Assens Kommune 2 Indledende bemærkninger: Når Byrådet er nævnt i styrelsesvedtægten, menes der byrådet eller hvem, byrådet har delegeret til, jvf. delegationsplanen. 1 Byrådet

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden for generalforsamling Forretningsorden for bestyrelsen 1 Klubbens formål og virke Klubbens formål

Læs mere

1. Kommunalbestyrelser og regionsråd sørger

1. Kommunalbestyrelser og regionsråd sørger Oversigt over foreslåede ændringer (bortset fra ændrede -nummereringer og heraf følgende konsekvensrettelser) Gældende formulering Forslag til ny formulering Forklaring 1. Kommunalbestyrelser og regionsråd

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Valgregulativ Forbrugerrepræsentanter. Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S

Valgregulativ Forbrugerrepræsentanter. Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S Valgregulativ Forbrugerrepræsentanter Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. april 2017 1 Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling København

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling København Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling København Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling København 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling København har som virkeområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget LBK nr 390 af 27/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016 2390 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) Nr. 1388 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) (Selskabsrepræsentation) Kapitel 1 Beregning af det gennemsnitlige

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark 1 Konstitution 1.1 Bestyrelsen, herunder

Læs mere

Valgoverblik valgforsamling

Valgoverblik valgforsamling Valgoverblik valgforsamling Opgaverne er sorteret i farver alt efter hvem, der har opgaven. Valgbestyrelsens opgaver er mokka, menighedsrådets opgaver er turkise og kandidaternes og stillernes opgaver

Læs mere

Bilag D Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Gentofte Kommune. Kapitel 1 Generelt om valget

Bilag D Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Gentofte Kommune. Kapitel 1 Generelt om valget Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen - side 1 Bilag D Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Gentofte Kommune Kapitel 1 Generelt om valget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og regionsloven Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og

Læs mere

Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m.

Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m. Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m. 1. Indledning Med bekendtgørelse nr. xx af xxxxx 2013 har ministeren for

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Aarhus, den 12. marts 2015 J.nr. 5771/903U/MHL/lhm Styrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne. Den understregede

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension. I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen:

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension. I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: 1. Valgstyrer Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte

Læs mere

1. Pensionskassens navn

1. Pensionskassens navn VEDTÆGT Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Pensionskassens navn... 2 2. Pensionskassens formål og beskatningsforhold... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamlingens kompetence... 2 5. Sted for og indkaldelse

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

Valgregulativ. for. Repræsentantskabet. til. Fonden Djurs Vand

Valgregulativ. for. Repræsentantskabet. til. Fonden Djurs Vand Valgregulativ for Repræsentantskabet til Fonden Djurs Vand 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette valgregulativ er udfærdiget i medfør af pkt. 9.3 og 11.4 i vedtægter for Fonden Djurs Vand (i det følgende

Læs mere

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum Side 1 af 1 Vedtægt for den selvejende private institution Børnehaven Tryllefløjten 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Rudersdal Kommune. Institutionen

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed Vedtægter for Hedensted Valgmenighed 1 Oprettelse og hjemsted Hedensted Valgmenighed er oprettet 10. september 2009 i henhold til lov nr. 204 af 24. maj 1972 og hører som sådan under Den danske Folkekirke.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og den har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK - ALMINDELIGT VALG TID FØR VALGET Søndag den 7. og 14. september 2014 VALG- CIRKULÆRE, 2.4. Valgbestyrelsen bekendtgør reglerne for opstilling og

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Valg til integrationsrådet 2014

Valg til integrationsrådet 2014 Valg til integrationsrådet 2014 - SÅDAN GENNEMFØRES VALGET [UDKAST, tilrettes efter IR-møde 26.11.13] Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab November 2013 1 Integrationsrådsvalget i Helsingør 2014

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune

Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune 2018 2022 - Skolebestyrelsen består af op til 7 forældrerepræsentanter (undtagen ved specialskoler, se nedenfor), 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden Kapitel 1 Integrationsrådets overordnede formål 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord De to kredsforeninger Socialdemokratiet Kolding Syd og Socialdemokratiet Kolding Nord har identiske vedtægter: Tekst med

Læs mere

Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Regelsættet er tiltrådt af Børneudvalget 10.03.2014 Kapitel 1 - Indledning I henhold til Folkeskolelovens kapitel 6, er der fastsat følgende

Læs mere

BEBOERRÅDET. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013.

BEBOERRÅDET. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013. BEBOERRÅDET Vedtægter for Beboerråd ved S/I Breelteparken. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013. Formål 1. Beboerrådet ved den selvejende institution Breelteparken (BP) har som formål at

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Vælgere, der befinder sig uden for riget, kan afgive brevstemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation.

Vælgere, der befinder sig uden for riget, kan afgive brevstemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation. Kommuninut, Nunaqarfinnut, Isorliunerusunut, Attaveqaqatigiinnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Vedtægter for landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører

Vedtægter for landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører Vedtægter for landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Experimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur

Læs mere

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aalborg Kommunes integrationsindsats er effektiv

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Liste nr. dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Eventuel listebetegnelse på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Valget af medlemmer til menighedsrådet i

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Forslag til ændring af PDAs vedtægter pr. 01.01.2016

Forslag til ændring af PDAs vedtægter pr. 01.01.2016 Forslag til ændring af PDAs vedtægter pr. 01.01.2016 Medlemmer 3 Dyrlæger, der driver selvstændig klinisk praksis, dyrlæger, der er ejere eller medejere af virksomheder, som driver klinisk praksis, eller

Læs mere