4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI"

Transkript

1 CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj ES FI FR * Generiske billeder vist for at illustrere Evo-systemets funktionalitet. Motor og udgange kan variere afhængigt af markedsdestination. GB IT NL NO PL PT RU LEVERET AF SK SV

2 TILSLUT UDGANG LYNVEJLEDNING TRIN 1... LINJEFOR 3 LOKALISERINGSBEN, SOM ANGIVET AF PILENE TRIN 2... LINJEFOR 2 BAGERSTE STABILISATORBEN, SOM ANGIVET AF PILENE TRIN 3... PAFOR ET BLIDT VANDRET TRYK MED HANDFLADEN, SOM ANGIVET AF PILEN OG LAS FAST DU MA IKKE... ANVENDE ET HARDT DIAGONALT, NEDADGAENDE TRYK, SOM ANGIVET AF PILEN. DETTE KAN BESKADIGE EVO-SYSTEMET!

3 CZ DA QR CODE MAN SKAL SE DET FØR MAN TROR DET! Download en GRATIS QR LÆSE-APP og scan QR-KODEN (nedenfor). Se HD Evo-System-video en på din smartphone med det samme. Sørg for, at HD-indstillingen er aktiveret. Hvis du ikke har en smartphone, kan du også se alle Evolutions videoer online. DE EL ES FI FR GB IT NL NO PL PT RU SK SV

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information måneders begrænset garanti 35 Generelle sikkerhedsregler 35 Motor 37 Yderligere specifikke sikkerhedsregler 37 Symboler & Mærkater 38 Specifikation 38 Maskinoversigt 39 Montering 41 Betjening 44 Vedligeholdelse 47 Miljøbeskyttelse 62 EF - Overensstemmelseserklæring 63 Gummikobling Inspektion Og 64 Udskiftningsinstruktioner fejlsøgningsguide 66 BEMÆRK: Et diagram over dele kan downloades fra 34

5 CZ VIGTIGT Læs disse drifts- og sikkerhedsanvisninger omhyggeligt og fuldstændigt. For din egen sikkerheds skyld, og hvis du er i tvivl om hvilket som helst aspekt ved anvendelse af dette udstyr, bedes du konsultere vores Tekniske Hjælp. HJÆLPELINJE Storbritannien: EVOLUTION EVO SYSTEM-MOTOR Tillykke med dit køb af en Evolution Power Tools EVO SYSTEM-MOTOR. Udfyld venligst din produktregistrering online for at validere din maskines garantiperiode og sikre en hurtig service hvis det er nødvendigt. Vi takker dig for at vælge et produkt fra Evolution Power Tools. 12 MÅNEDERS BEGRÆNSET GARANTI direkte eller indirekte af brugen af vores merchandise eller af nogen anden årsag. Evolution Power Tools er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger afholdt på sådanne varer eller følgeskader. Ingen funktionær, medarbejder eller agent hos Evolution Power Tools er bemyndiget til at foretage mundtlige erklæringer om egnethed eller give afkald på enhver af de ovennævnte salgsvilkår, og ingen skal være bindende for Evolution Power Tools. Spørgsmål vedrørende denne begrænsede garanti kan rettes til selskabets hovedkontor, eller ved at ringe til det relevante Hjælpelinjenummer. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER ADVARSEL: Læs alle anvisninger. Mangel på overholdelse af alle instruktioner nedenfor kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. GEM DISSE ANVISNINGER 1. Arbejdsområdesikkerhed DA DE EL ES FI FR GB Evolution Power Tools forbeholder sig retten til at foretage forbedringer og ændringer til design uden forudgående varsel. Evolution Power Tools vil, inden for tolv (12) måneder fra den oprindelige købsdato, reparere eller udskifte varer der viser sig at være defekte i materialer eller udførelse. Denne garanti er ugyldig, hvis maskinen der returneres er anvendt uden hensyn til anbefalingerne i instruktionsmanualen, eller hvis maskinen er beskadiget ved uheld, forsømmelse eller forkert service. Denne garanti gælder ikke for maskiner og/eller komponenter, der er ændret eller modificeret på nogen måde, eller som er udsat for brug ud over de anbefalede kapaciteter og specifikationer. Elektriske komponenter er underlagt de respektive producenters garantier. Alle varer der returneres defekt skal returneres med forudbetalt fragt til Evolution Power Tools. Evolution Power Tools forbeholder sig retten til eventuelt at reparere eller erstatte varen med den samme eller en tilsvarende vare. Der er ingen garanti - skriftlig eller mundtlig - for forbrugsvarer. Evolution Power Tools skal under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab eller skade, som forårsages a. Hold arbejdsområdet rent og godt belyst. Rodede og mørke områder inviterer til uheld. b. Betjen ikke maskinen i eksplosive atmosfærer, såsom ved tilstedeværelse af brændbare væsker, gasser eller støv. El-værktøj skaber gnister, der kan antænde støv eller dampe. c. Hold børn og tilskuere væk, mens du betjener et el-værktøj. Distraktioner kan føre til, at du mister kontrollen. 2. Elektrisk sikkerhed a. Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten. Stikket må aldrig modificeres på nogen måde. Brug ikke adapterstik med jordet (jordforbundet) el-værktøj. Uændrede stik og kontakter der passer, nedsætter risikoen for elektrisk stød. b. Undgå kropskontakt med jordede eller jordforbundne overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordet eller jordforbundet. c. Udsæt ikke el-værktøj for regn eller våde forhold. Vand der trænger ind i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød. d. Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig 35 IT NL NO PL PT RU SK SV

6 ledningen til at bære, trække eller hive el-værktøjet ud af stikket. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e. Når et el-værktøj anvendes udendørs, skal du bruge en forlængerledning der er egnet til udendørs brug. Brug af en forlængerledning, som er egnet til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. f. Hvis anvendelse af et el-værktøj i fugtige omgivelser er uundgåeligt, skal du bruge en fejlstrømssikret (RCD)-forsyning. Anvendelse af en RCD reducerer risikoen for elektrisk stød. 3. Personlig sikkerhed a. Vær opmærksom, hold øje med hvad du laver og brug sund fornuft ved anvendelse af et el-værktøj. Brug ikke el-værktøjet, hvis du er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed ved brug af el-værktøj kan resultere i alvorlig personskade. b. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Bær altid beskyttelsesbriller. Værnemidler såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn der anvendes til passende forhold, nedsætter risikoen for personskader. c. Undgå utilsigtet start. Kontrollér, at kontakten er i off-position før du tilslutter til strømkilde. At bære el-værktøj med fingeren på kontakten eller tilslutte el-værktøj hvor onkontakten er tændt, inviterer til ulykker. d. Fjern enhver justeringsnøgle eller skruenøgle, inden el-værktøjet tændes. En skruenøgle eller nøgle der er vedhæftet til en roterende del af et el-værktøj, kan resultere i personskade. e. Ræk ikke ud over din rækkevidde. Bevar en forsvarlig fodstilling og balance på alle tidspunkter. Dette giver bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer. f. Bær hensigtsmæssigt tøj. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele. g. Hvis der medfølger anordninger til tilslutning af støvudsugning og indsamlingsfaciliteter, skal du sikre, at disse er tilsluttet og bruges korrekt. Brug af disse anordninger kan reducere støv-relaterede risici. 4. El-værktøj brug og pleje a. Undgå overbelastning af el-værktøjet. Brug det korrekte el-værktøj til din påtænkte anvendelse. Det rigtige el-værktøj vil gøre arbejdet bedre og sikrere i den hastighed det er beregnet til. b. Brug ikke el-værktøj, hvis kontakten ikke tænder eller slukker det. Ethvert el-værktøj, der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og skal repareres. c. Træk el-værktøjet ud af strømkilden før du foretager eventuelle justeringer, ændrer tilbehør, eller opbevarer el-værktøjet. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for at starte el-værktøjet ved et uheld. d. Opbevar ubenyttede el-værktøj utilgængeligt for børn og tillad ikke personer, der ikke er fortrolige med el-værktøjet eller disse anvisninger, at betjene el-værktøjet. El-værktøj er farlige i hænderne på uerfarne brugere. e. Vedligeholdelse af el-værktøj. Inspicer for forskydning eller binding af bevægelige dele, brud på bevægelige dele og enhver anden tilstand, der kan påvirke el-værktøjets funktion. Hvis det er beskadiget, få el-værktøjet repareret før brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøj. f. Hold skæreværktøj skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter er mindre tilbøjelige til at binde og er nemmere at styre. g. Brug el-værktøjet, tilbehør og bor osv., i overensstemmelse med disse anvisninger og på den måde som er påtænkt for det specifikke el-værktøj, idet der tages hensyn til arbejdsvilkår og det arbejde, der skal udføres. Brug af el-værktøjet til andre opgaver end den påtænkte anvendelse, kan resultere i en farlig situation. 5. Service Få dit el-værktøj serviceret af en kvalificeret tekniker, der kun anvender ægte reservedele. Dette vil sikre, at sikkerheden af el-værktøjet opretholdes. 36

7 CZ SIKKERHEDSANVISNINGER TIL EVOLUTION-MOTOR a. Benzin-eller diesel-drevne motorer må aldrig anvendes i uventilerede lukkede rum. De producerede udstødningsgasser er meget giftige og kan forårsage kulilteforgiftning, som vil forårsage sløvhed og i sidste ende dødsfald. Det er kun tilladt at køre en benzinmotor indendørs, hvis bygningen er godt ventileret og udstødningsgasser kan fanges og føres til det fri gennem et udsugningsanlæg. b. Motoren skal placeres på en fast, jævn overflade. Hjulene skal låses, således at motoren ikke kan bevæge sig under driften. c. Motoren må ikke køre med hastigheder, der overstiger den maksimale hastighed på mærkeskiltet. Betjening af en motor med for høje hastigheder øger sandsynligheden for komponentfejl og deraf følgende ulykker. d. Der må ikke manipuleres med komponenter, der regulerer motorens hastighed. Du kan ændre de fabriksindstillede køreparametre. e. Brug kun den type brændstof, der er opført i motorens brugsanvisning. Brug af brændstof med oktantal mindre end det der er specificeret, kan føre til overdreven motorslitage og for tidlig motorsvigt. f. Hold området omkring motoren ryddeligt og rent. Lad aldrig brændbart materiale (træ, plastik, pap, lærred osv.) komme i nærheden af en kørende motor. g. Brug ikke i eller i nærheden af eksplosive atmosfærer. Støvfyldte atmosfærer som kan findes i nogle industribygninger (melmøller, savmøller) har eksplosivt potentiale. h. Kontrollér regelmæssigt brændstofsystemet for utætheder. Slanger og led skal kontrolleres for forringelse eller slid. Kontrollér brændstoftank for skader eller for et dårligt monteret eller slidt brændstofdæksel. Eventuelle fejl og mangler skal udbedres, før motoren anvendes. i. Stop altid motoren og lad den køle ned før påfyldning. Prøv at undgå brændstofspild (ofte forårsaget af overfyldning af tanken), og rengør spildt brændstof med det samme. Anvendelse af tørt sand er en effektiv måde at neutralisere brændstofspild på. Lad ikke sand komme i kontakt med nogen del af motoren k. Lad ikke motoren køre tør for brændstof, mens en generator i drift er tilsluttet. Overspænding af motoren mens den anvender det sidste brændstof kan forårsage skader på tilsluttet elektrisk udstyr. l. Ved transport af motoren i et køretøj, skal du sørge for, at brændstofhanen er slukket. For at minimere risikoen for brændstofspild, skal motoren sikres ved hjælp af reb osv. I lastningsområdet af køretøjet, så den ikke kan bevæge sig under transport. Motoren skal sikres i så jævn en position som muligt. m. Til langtidsopbevaring anbefaler vi, at motorens brændstofsystem tømmes. Under langtidsopbevaring kan der forekomme fældning af additiver i moderne brændstoffer og bundfaldet kan blokere dyser og ventiler i brændstofsystemet. n. Opbevar maskinen i et sikkert og godt ventileret område. Uautoriseret personale skal ikke have adgang til denne maskine. SIKKERHEDSANSISNINGER TIL BENZINTANKNING a. Vælg jævn bar jord som en optankningsstation, fjernt fra alle bygninger. Sørg for, at der ikke er brændbart materiale i nærheden. b. Rygning, ved hjælp af åben ild eller ved at lave gnister, er strengt forbudt under tankning. Benzin er meget brandfarligt, og benzindampe er brændbare. c. Sørg for, at benzinhanen er slukket. Dette vil sikre, at frisk brændstof ikke oversvømmer motorens karburator. d. Motoren skal være slukket og afkølet før optankning forsøges. Utilsigtet spild af brændstof på en varm motor kan medføre risiko for brand. e. Ethvert brændstofspild skal behandles med det samme. Hvis benzin forurener enhver beklædningsgenstand, skal operatøren skifte tøj. Regn ikke med, at brændstoffet fordamper fra tøjet. Vask eller hvidvask tøjet, når brændstoffet har fordampet fra materialet. f. Anvendelse af en tragt under påfyldning anbefales. Anvendelse af en tragt, vil minimere risikoen for spild af brændstof. g. Fyld tanken med den rigtige blyfri benzin til et niveau omkring halvvejs op af brændstoffilteret. Hæld forsigtigt brændstof i tanken og forsøg ikke at fylde tanken helt. Hæld benzin langsomt for at undgå luftfælder 37 DA DE EL ES FI FR GB IT NL NO PL PT RU SK SV

8 under påfyldning, som kan forårsage spild af brændstof. h. Kontroller brændstoftankens dæksel, og påsæt så snart påfyldning er afsluttet. Dækslet har en bajonet-type forbindelse. Kontrollér, at den er installeret korrekt og sidder fast før du langsomt tænder for brændstofhanen. i. Tjek for eventuelle brændstofudslip i hele brændstofsystemet. Forsøg ikke at starte motoren, hvis der er mistanke om en brændstoflækage. Enhver detekteret lækage skal repareres af en egnet, kvalificeret tekniker. j. Overhold alle nationale og/eller lokale bestemmelser om opbevaring og anvendelse af olieprodukter. Alle lokale love skal overholdes. SYMBOLER OG MÆRKATER Symbol V A Hz Min -1 Beskrivelse Volt Ampere Hertz Hastighed ~ Vekselstrøm ingen Ingen elastningshastighed Brug beskyttelsesbriller Brug høreværn Rør ikke Brug støvbeskyttelse RoHS Direktiv om begrænsning af farlige stoffer CE-certificering SPECIFIKATION Motorspecifikationer - EVOMITS Motormærke: MITSUBISHI Motortype: 4-takt (Enkelt Cylinder) Motorens slagvolumen: 181cc MOTOREFFEKT: 6HP Tændrørsudskiftning: NHSP E6TC NGK BP6HS CHAMPION L66Y Tændrørsmellemrum: 0,7 mm Luftfilter: Vaskbart luftfilterelement Brændstoftype: Standard Blyfri Benzin Hastighed: 3150min-1 (Fabriksindstilling reguleret) Brændstoftankkapacitet: 3,8 l Smøreoliekapacitet 0,6 l (10W 40 mineralolie) Starter: Rekyl Transmission: EVO-SYSTEM-teknologi Olieadvarsel: Olie Lav Sensor Vægt (uden tilbehør): 29,1 kg Hjul (Ø mm): 200 Gummi Dæk Bremse: Manuel fodbremse Låsning af Hjul Ramme: Ekstern rørformet (1-tommers) stålramme Installerbar Tilbehørsramme Håndtag: Kan foldes sammen Affald af elektrisk og elektronisk udstyr 38

9 CZ DA Maskinoversigt 10 DE EL ES FI FR GB 4 IT NL NO LEVERET AF PL 1. Uni-kobling -frigørelseshåndtag 2. Luftfilterdæksel 3. Tændrør 4. Evolution Uni-kobling 5. Olieniveau/Fyldningshætte 6. Hjul Fodbremse 7. Tilbehør monteringssokler 8. Installeret Tilbehør Monteringsramme 9. Transporthjul 10. Transporthåndtag PT RU SK 39 SV

10 Maskinoversigt LEVERET AF 1. Brændstoftank 6. Installeret Tilbehør Monteringsramme 2. Luftfilterdæksel 7. Transporthjul 3. Motorkontakt 8. Hjul Fodbremse Håndtag 4. Rekylstarter 9. Brændstof TÆNDT/SLUKKET -hane 5. Chokerkontrol 40

11 CZ Fig 1 Fig 2 Fig 3 MONTERING Din EVO-SYSTEM-MOTOR skal bruge en smule samling og skal bruge minimale operatørjusteringer for at sætte maskinen i drift. 1. Tilslutning af transporthåndtag Transporthåndtaget skal fastgøres til maskinens udvendige rørformede ramme ved hjælp af de to Ø8 mm vognbolte og plastik-tommelfingermøtrikker. (Fig. 1) Bemærk: Under opbevaring eller under transport af motoren i et køretøj, kan det være bekvemt at fjerne transporthåndtaget eller placere det i den stuvede position. For at stuve transporthåndtaget: Løsn de to plastik-tommelfingermøtrikker så de kun sidder løst på vognboltene. Åbn transporthåndtaget udad og væk fra rammen, så det kan drejes fremad. Læg håndtaget vandret på den ydre hovedramme. Spænd de to tommelfingermøtrikker nok til, at de ikke løsner sig under transport. 2. Tilslutning af hjul Transporthjulene passer ind i studser placeret bagerst i bunden, og på hver side af den ydre ramme. For at montere hjulene: Skub hjulakslen gennem monteringsstudsen. Skub en spændeskive over den udragende aksel. Skub en split pin gennem hullet i akslen. Bøj split pin s tænder rundt om akslens omkreds i modsatte retninger. (Fig. 2) Kontrollér, at hjulene drejer frit. Kontrollér betjeningen af hjulbremsen ved at trykke og frigive den flere gange, og drej hjulene mellem hver gang. Bremsen skal låse begge hjul sikkert. (Fig. 3) Bemærk: Et tyndt lag smøring der påføres akslen før samling vil hjælpe med smøring af akslen i brug. DA DE EL ES FI FR GB IT NL NO PL PT 3. Tilslutning af de 3 støttefødder Tre støttefødder medfølger. Alle tre er ens og er indbyrdes udskiftelige med hinanden. To af støttefødderne passer i monteringsrammetilbehøret nær de forreste hjørner. Den tredje støttefod passer ind i en studs placeret under den forreste nedre tværvang af den ydre ramme. RU SK 41 SV

12 For at montere støttefødder: Indsæt Ø8mm bolte gennem støttefødderne med bolthovederne placeret inden for de kuppelformede gummifødder. Skru boltene ind i fangemøtrikkerne på de tre nævnte steder. Spænd boltene fast ved hjælp af en passende nøgle (medfølger ikke). Fig 4 Bemærk: Adgang til studsen under rammens tværvang kan opnås ved at vippe maskinen tilbage. Hent kompetent hjælp til at vippe maskinen, og sørg for, at hjulbremsen aktiveres, før maskinen vippes tilbage. (Fig. 4) 4.Indledende påfyldning og kontrol af oliestand Bemærk: Kun en oliefylder er tilgængelig. Oliekapacitet er ca. 0,6 l af 10W 40 mineralolie. Disse dæksler skrues af maskinens motorhus og indeholder en oliepind. (Fig. 5) Pas på ikke at spilde olie. Fig 5 Bemærk: Det er vigtigt, at når oliestanden kontrolleres, at maskinen er på et stabilt, vandret og jævnt underlag med motoren stoppet og kold. Bemærk: Mitsubishi-motoren er udstyret med en nedlukningsfunktion for lavt olieniveau, der beskytter motoren mod skader på grund af manglende smøring. Denne funktion kan aktiveres, hvis maskinen er placeret på en skråning på mere end 10 grader. Fig 6 To indeksmarkeringer gives på oliepinden. Olieniveauet skal holdes så tæt som muligt på den øvre indeksmarkering. (Fig. 6) Fjern det relevante oliepåfyldnings/oliestand-dæksel og tør oliepinden med en ren tør klud. Hæld den ønskede mængde olie i. Lad olien sætte sig i ca. 10 sekunder. Se oliestanden gennem oliepåfyldningsåbningen. Oliestanden skal være meget nær toppen af gevindene med olie lige ved at løbe ud fra krumtaphuset (maskinen skal stå på en jævn, vandret overflade) Som endnu en kontrol, skal du indsætte oliepinden og skrue dækslet helt i bund. Skru tankdækslet af og træk oliepinden ud. Kontroller visuelt oliestanden på oliepinden. Juster efter behov. Når niveauet er korrekt, skal du stramme oliepåfyldnings/ oliestand-dækslet sikkert ind i motorhuset. 42 Bemærk: Skift olie i henhold til vedligeholdelsesresumediagrammet (Se også VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af motorolie)

13 CZ Fig 7 Fig 8 5. Tilslutning af tilbehør Din EVO-SYSTEM-Motor har en unik kobling, som gør det muligt for en lang række Evolution-tilbehør at blive tilsluttet til og strømforsynet af denne maskine. Denne kobling er udviklet til meget fine tolerancer og skal holdes ren og fri for snavs, skidt osv. Et dæksel til koblingsbeskyttelse følger med hvert tilbehør og bør anvendes, når tilbehøret er fjernt fra motoren. Hvis du oplever problemer med tilslutning af tilbehør, kan det være, fordi tilbehørets lokaliseringsben, eller tilbehørets eller motorens ringåbninger er forurenede eller beskadigede. Der henvises til VEDLIGEHOLDELSE afsnit 5, der giver oplysninger om, hvordan man renser ringåbningernes parringsringe og tilbehørets lokaliseringsben. Bemærk: EVOLUTION EVO-SYSTEM-MOTOREN har en mikrokontakt indbygget i koblingsdesignet, der føler, når tilbehør er blevet tilsluttet til maskinen. Motoren vil ikke starte uden at tilbehør er tilsluttet. Den kan ikke køres som en enkeltstående maskine. Lås transporthjulene ved hjælp af hjulbremsen. (Fig. 7) Frigiv tilbehørets monteringsramme ved at dreje låsebeslagene til deres ulåste position (ned) og skubbe indad. Indsæt monteringsramme-tilbehøret. (Fig. 8) Bemærk: Det er vigtigt, at rammen er korrekt indsat for en vellykket tilslutning af tilbehør. Lås rammen på plads ved at trække ud og returnere låsebeslag til deres låste (lodrette) position. Bemærk: Hvert tilbehør er udstyret med 3 lokaliseringsben og 2 bagerste stabiliseringsben. De 3 lokaliseringsben låser ind i uni-koblingen. De andre 2 stabiliseringsben glider ind i stikkene i tilbehørets monteringsramme. Hold tilbehøret ved dets ydre ramme og hold det op mod motoren. Linjefør visuelt de 3 lokaliseringsben og de 2 bagerste stabiliseringsben (Fig. 9). Hent kompetent hjælp, hvis nødvendigt. Især generatoren er tung, og hjælp til at løfte den kan være nødvendigt. Ved at holde på en praktisk del af den eksterne motorramme hjælper det operatøren med at opnå og opretholde linjeføring ved tilslutning af tilbehør. DA DE EL ES FI FR GB IT NL NO PL PT RU SK 43 SV

14 Fig 9 Skub forsigtigt tilbehøret ind i motoren. Hold de 3 lokaliseringsben og de 2 stabiliseringsben linjeført med deres respektive docking-positioner. Den interne kobling mellem motoren og tilbehøret vil blive foretaget automatisk. Ingen komponentlinjeføring eller justeringer er nødvendige. Vær blid og tålmodig, koblingen er præcist konstrueret og ingen stor kraft er nødvendig for at tilslutte tilbehør. Når operatøren har mestret teknikken, vil tilslutning af tilbehør være nemt. Skub motoren og tilbehøret sammen indtil et docking-klik høres. Uni-koblingens udløserarm (Fig. 10) vil vende tilbage til sin neutrale position. 6. Frakobling af tilbehør Bemærk: Før du forsøger at fjerne ethvert tilbehør, skal du sørge for, at motoren er slukket, stationær og kold. Visse komponenter (f.eks. udstødningssystemet) kan være meget varme i lang tid, efter at motoren er blevet slukket, og der er en risiko for forbrænding for den uforsigtige bruger. Fig 10 Fig 11 Sørg for, at motoren er på en ren, stabil og vandret overflade. Lad motoren og tilsluttet tilbehør køle helt ned fra deres driftstemperaturer. Hold tilbehøret på et passende punkt på dets ydre ramme. Betjen Uni-kobling -frigørelseshåndtaget med den ene hånd (Fig. 10), mens du forsigtigt bevæger tilbehøret udad og frigør det fra koblingen med den anden hånd. Brug begge hænder, til forsigtigt at trække tilbehøret fra motoren. Tilbehøret kan være tungt (f.eks. generator), så hent kompetent hjælp til at fjerne tilbehøret, hvis nødvendigt. Opbevar tilbehøret forsigtigt på et sikkert sted til fremtidig brug. Sæt koblingsbeskyttelse på igen. BETJENING 44 Bemærk: EVO-SYSTEM-MOTOREN kan ikke betjenes uden at tilbehør er tilsluttet. Nogle komponenter bliver meget varme under drift (f.eks. udstødningssystemet og de omkringliggende komponenter). Operatøren bør være forsigtig og udvise omhu, ved brug af denne maskine. Placer motoren på et fast, jævnt underlag og lås transporthjulene ved at betjene hjulbremsen. Placer monteringsramme-tilbehøret på den helt nede position. Tilslut det ønskede tilbehør. Kontrollér oliestanden og brændstofniveauer. Bemærk: Hvis en af væskeniveauerne kræver påfyldning, skal du følge tidligere skitserede anvisninger (se Kontrol af olieniveau og Sikkerhedsanvisninger til tankning af brændstof ). Forsøg ikke at starte motoren, indtil

15 CZ Fig 12 Fig 13 Fig 14 Fig 15 væskeniveauerne er blevet kontrolleret og justeret, og en visuel sikkerhedskontrol er udført. 1. At starte din EVO-SYSTEM-MOTOR Bemærk: En visuel sikkerhedskontrol skal udføres, før du forsøger at starte motoren. Kontroller især for eventuelle brændstoflækager eller olielækager, integriteten af tilbehørets tilslutning og maskinens stabilitet. Afhjælp eventuelle konstaterede mangler inden du forsøger at betjene maskinen. Sørg for, at transporthjulene er låst ved at anvende hjulbremsen. Drej benzinhanehåndtaget til On -positionen. (Fig. 11) Sæt chokerhåndtaget til Choke On -positionen. (Fig. 12) Sæt motorens tændingskontakt til ON -positionen. (Fig. 13) Støt EVO-SYSTEM-MOTOREN ved at holde den ydre ramme på et praktisk sted. Brug din anden hånd til at gribe fat i rekylstarterens ledningshåndtag. (Fig. 14) Træk rekylstarterledningen langsomt, indtil der mærkes modstand, hvilket indikerer, at starteren er engageret. Når modstand mærkes, træk skarpt i ledningen. Fortsæt denne procedure, indtil motoren starter. Efter start af motoren, returner gradvist chokehåndtaget tilbage til åben position. (Fig. 15) Motorens opvarmningsperiode, kan tage et par minutter, men det vil afhænge af omgivende temperaturer, driftsbetingelser osv. Operatør skal vurdere, hvornår motoren kører effektivt og er på sin fulde driftstemperatur. Bemærk: Når du bruger generator-tilbehøret, skal motoren køre med 3150 min-1, den fabriksindstillede hastighed. 2. At stoppe din EVO-SYSTEM-MOTOR Bemærk: Proceduren til at stoppe motoren kan blive påvirket af det tilbehør, der er tilsluttet. Hvis generator-tilbehøret er tilsluttet til motoren, er det vigtigt, at før du stopper motoren, skal alle elektriske belastninger kobles fra generatorens stikkontakter. Undladelse af at gøre dette kan forårsage skade på tilsluttede apparater. Se den relevante Brugsanvisning(er) for eventuelle specifikke krav eller rådgivning om nedlukning af maskinen. Sæt motorens tændingskontakt til OFF -positionen. Lad motoren komme til et fuldstændigt stop og drej benzinhanen til OFF -positionen. (Fig. 16) DA DE EL ES FI FR GB IT NL NO PL PT RU SK 45 SV

16 3. Transport af din Evolution-motor Selv om denne maskine er kompakt, er den tung. Hent kompetent hjælp, hvis det er nødvendigt under transport af denne maskine. Bemærk: Denne maskine kan transporteres med tilbehør tilsluttet eller hvis det er mere bekvemt (hvor pladsbegrænsninger gælder, eller hvor manøvrering er svært), med tilbehør frakoblet og tilbehørets monteringsramme i den stuvede position. Fig 16 For at stuve tilbehørets monteringsramme: Skub de to låsehåndtag til deres nedad (ulåste) position for at frigøre rammen. Fold rammen og skub indad og opad ind i dens stuvede position. (Fig. 17) Træk låsehåndtagene lidt udad og roter dem frem til deres låste position (opad). Brug af transporthjulene: Fig 17 BEMÆRK! Vær meget omhyggelig med at sikre, at motoren (eller tilbehør) ikke tabes under lastning/losning! Brug hjulbremse. Træk lidt tilbage på transporthåndtaget for at give hjulene lov til at tage den fulde vægt af den balancerede maskine. Der skal være afstand mellem operatørens hænder, således at håndtaget holdes ved dens buede ender. Når maskinen bringes i balance, kan operatøren også finde det nyttigt at placere en fod på hjulbremsestangen. Hold maskinen afbalanceret. Hent kompetent hjælp, hvis nødvendigt. Slip hjulbremsen og kør til den nye placering. Sæt maskinen i drift efter behov. Køretøjstransport ADVARSEL: Denne maskine kræver mindst to personer til at løfte den. Forbered køretøjet på forhånd, så den er klar til at modtage motoren. Selv om den er kompakt, er denne maskine tung. For at reducere risikoen for skader, skal du sørge for kompetent assistance, når du er nødt til at løfte denne maskine. For at reducere risikoen for rygskader, skal du holde maskinen tæt på kroppen, når du løfter. Bøj knæene, så du kan løfte med benene, ikke din ryg. Løft ved hjælp af bekvemme områder på den ydre ramme. Løft motoren ind i køretøjet og fastgør den på så jævn en overflade som muligt med reb, bindestropper osv., så motoren ikke kan bevæge sig under transporten. 46

17 CZ Fig 18 Fig 19 VEDLIGEHOLDELSE Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig for at holde din EVO-SYSTEM-MOTOR og dens tilbehør i brugbar stand. Vi anbefaler, at kun kompetente operatører, der har erfaring med servicering og vedligeholdelse af benzinmotorer, forsøger at udføre disse procedurer. Hvis du er i tvivl, skal du få maskinen serviceret på et servicecenter, som er godkendt af Evolution. 1. Skift af motorolie Bemærk: Motorolie er lettere at udskifte, når motoren er kørt op til temperatur og olien er varm. Sørg for, at motoren er placeret på en hård, jævn overflade. Tag oliepåfyldningsdækslet af. (Fig. 18) Placer en egnet oliesamlingsbeholder under motoren. Fjern olieaftapningsproppen, så olien kan drænes fuldstændigt fra motoren. (Fig. 19) ADVARSEL: Vær forsigtig. Hudkontakt med brugt motorolie kan være skadeligt. Olien kan være meget varm (forbrændingsrisiko) og nogle operatører kan opleve irritation, hvis olien forurener udsat hud. Kontrollér olieaftapningsproppen og dens pakning. Tjek oliepåfyldningsdækslet og dens O -ringpakning. Udskift eventuelle ikke-servicerbare dele. Geninstaller olieaftapningsproppen og spænd den fast. Fyld motoren med den rigtige kvalitet af motorolie til det korrekte niveau. Sæt oliepåfyldningsdækslet på igen. Kontroller for lækager og spild, og håndter det som påkrævet. Bemærk: Brugt motorolie skal bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde. Kontakt din lokale myndighed for det nærmeste genbrugscenter til olierester. 2. Tændrør - Kontrol og udskiftning Efter omkring 50 timers drift bør tændrøret fjernes til kontrol, rengøring og nulstilling. For at fjerne og geninstallere tændrøret: Sørg for, at motoren er SLUKKET og brændstofhanen er i OFF -positionen. DA DE EL ES FI FR GB IT NL NO PL PT RU SK 47 SV

18 ADVARSEL: Motoren skal være kold, inden du påbegynder procedure til fjernelse af tændrøret. Træk HT-bly fra tændrøret. Ved hjælp af tændrørsnøglen og T -stang (medfølger) skal du fjerne tændrøret. (Fig. 20) Et brugbart tændrør i god stand, skal udvise sandfarvede belægninger på tændrørets næse. Fjern disse belægninger med en stiv stålbørste. Fig 20 Fig 21 Kontrollér elektrodeafstanden på tændrøret ved hjælp af et sæt søgerblade. Juster om nødvendigt. Afstanden bør være 0,7 mm til 0,8 mm Geninstaller tændrøret. Stram tændrøret ved hjælp af tændrørsnøglen. Brug kun tændrørsnøglen til at producere den gastætte forsegling, der opnås ved den sidste halve drejning af tændrøret. Påsæt HT-bly igen på toppen af tændrøret. 3. Luftfilter ADVARSEL: Kør aldrig motoren uden at luftfilterelementet er monteret. Efter ca. 50 timers brug, skal luftfilterelementet fjernes fra sit hus, renses og genmonteres. Bemærk: Luftfilteret kan kræve hyppigere opmærksomhed, hvis driftsmiljøet er specielt støvet. Sådan fjernes det: Fig 22 Sørg for, at motoren er SLUKKET og brændstofhanen er i OFF -positionen. Motoren skal være kold. Skru fingerskruerne fra luftfilterets dækplade af og fjern den og skumelementet og elementholderen. (Fig. 21) Gem disse dele sikkert til geninstallering senere. Luftfilterelementet kan vaskes. Rens elementet grundigt med et miljøvenligt, vandbaseret affedtningsmiddel. Lad det tørre naturligt. Du må ikke montere et vådt eller fugtigt element. Når elementet er tørt, bør det sprøjtes let med en let maskinolie. Dette vil forbedre effektiviteten af luftfilteret. For at geninstallere: Installer elementholderen og det rengjorte og olierede skumelement i luftfilterhuset. Geninstaller dækpladen og stram de to fingerskruer. (Fig. 22) 48

19 CZ Fig 23 Fig Brændstoftankens påfyldningsfilter Kontroller lejlighedsvis tilstanden af brændstoftankens filter visuelt (når tankning er ideelt). Hvis der er nogen tegn på ophobning, skal du fjerne filteret fra tanken og rense. Rens filteret med miljøvenligt, vandbaseret affedtningsmiddel, og hvis det er nødvendigt, blæs ren, tør trykluft gennem nettet. Lad det tørre grundigt før genmontering. 5. Ringformede ringe og tilbehørets lokaliseringsben De ringformede ringe sikrer den præcise parring af et tilbehør til EVO-SYSTEM-MOTOREN. Den mandlige ringformede ring er placeret rundt om motorens udgangsaksel. (Fig. 23) Den kvindelige ringformede ring er placeret rundt om tilbehørets indgangsaksel. (Fig. 24) De ringformede ringe skal holdes rene, og kontrolleres ved hver tilslutning eller frakobling. Hvis snavs opdages, bør det fjernes med en let fugtig, blød klud. Alle andre parringsflader mellem motor og tilbehør bør holdes så rene som muligt. De tre (3) lokaliseringsben og de to (2) stabiliseringsben anbringes på tilbehøret. Disse ben bør også holdes rene og fri for snavs eller anden forurening. En meget let sprøjtebelægning af silikone-maskinolie, der lejlighedsvis påføres til deres overflade, vil hjælpe tilslutning af tilbehør. Et dæksel til koblingsbeskyttelse følger med hvert tilbehør og bør anvendes, når tilbehøret er fjernt fra motoren. Motoren leveres også med et koblingsbeskyttelsesdæksel. Dette bør monteres, når tilbehør fjernes. 6. Udskiftning af ringformede plastikring EVO-SYSTEM-MOTORENS (mandlig) ringformede ring kan udskiftes, hvis skader eller slitage opdages. Sådan udskiftes den ringformede ring: Fjern den beskadigede ring ved forsigtigt at skære igennem den med en skarp kniv. Fjern snavs, skidt eller plastikrester fra den ringformede rings monteringsflange Placer plastikringen på sin flange og skub den helt i bund, så den ligger lige op mod motorhuset. DA DE EL ES FI FR GB IT NL NO PL PT RU SK 49 SV

20 Fig 25 Bemærk: Plastikringen kan passe på flangen begge veje rundt. Kontrollér installationen. 7. Uni-kobling Drev fra motoren til tilbehøret sendes via en 12-tandet affjedret klokobling. Denne skal holdes ren og tænderne skal inspiceres regelmæssigt for slitage (helst ved hver tilslutning eller frakobling). Alle rester eller snavs osv., der sidder fast mellem eller på tænderne, kan forårsage for tidlig slitage og bør derfor fjernes så hurtigt som muligt. Rengør med en let fugtig, blød klud (en rørrenser eller lille børste kan være nyttig til at få adgang til mellemrummene mellem tænderne). Sprøjt uni-koblingens metaldele med en højkvalitets silikonespray. Smøremiddel som beskrevet i vedligeholdelsesresume-diagrammet. Undgå at sprøjte gummikomponenter. 8. Rekylstartersystem Ventilationsåbningerne skal holdes rene og fri for blokeringer. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra ventilationsåbningerne. Brug ikke skarpe, spidse instrumenter der skubbes gennem spalterne i et forsøg på at løsne eventuelt blokerende materiale. LANGTIDSOPBEVARING Hvis din EVO-SYSTEM-MOTOR ikke skal bruges i en periode på 4 måneder eller mere (f. eks. i løbet af vinterperioden) bør operatøren overveje at forberede den til langtidsopbevaring. Dette vil holde motoren i optimal stand til genidriftsættelse, når nødvendigt. Tøm al brændstof ud af brændstoftank og karburator og ned i en passende, godkendt beholder. Der findes en drænprop under karburatorens flydekar. (Fig. 25) Sæt drænproppen på plads, når al brændstof er fjernet. Fjern tændrøret. Hæld cirka en spiseskefuld ren motorolie i tændrørshullet. Sørg for, at motorens tændingskontakt er i OFF - positionen. Træk forsigtigt i rekylstarteren et par gange. Udskift tændrøret. Træk forsigtigt i rekylstarteren indtil der mærkes modstand (dette vil betyde, at stemplet er på sit kompressionsslag med begge ventiler lukket). Stop med at trække i rekylstarteren. Opbevar motoren på et sikkert, tørt og godt ventileret sted, under et dække for at forhindre støv, snavs osv., fra at falde på maskinen. 50

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere