Styrelsens begrundelse for udpegning af 17 brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer på basis af konkret vurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsens begrundelse for udpegning af 17 brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer på basis af konkret vurdering"

Transkript

1 Styrelsens begrundelse for udpegning af 17 brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer på basis af konkret vurdering I Kapitel 2 i Konkurrenceredegørelse 2007 udpeges 36 danske brancher som brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer. 19 af disse brancher udpeges, fordi en række objektive konkurrenceindikatorer peger i retning af, at konkurrencen i branchen er hæmmet i væsentlig grad. 17 af brancherne udpeges selvom de objektive indikatorer ikke i tilstrækkelig grad peger i denne retning. 1 Udpegningen sker i disse tilfælde på baggrund af en konkret vurdering af konkurrenceintensiteten i brancherne. Den konkrete vurdering i disse 17 brancher er beskrevet nærmere i dette baggrundsnotat. KONKURRENCESTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Konkurrenceindikatorerne og tærskelværdierne er kort beskrevet i tabel 1. Der henvises i øvrigt til baggrundsnotatet Udvælgelsen af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer i KR-2007, som findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside, for en uddybende beskrivelse af indikatorerne. 1 7 brancher er ikke medtaget på listen over brancher med tegn på væsentlig konkurrenceproblemer, selvom de objektive konkurrenceindikatorer ville have ført til dette. Styrelsen har i disse tilfælde konkret vurderet, at indikatorerne undervurderede den faktiske konkurrenceintensitet

2 2/14 Tabel 1. Kvantitative indikatorer i Konkurrencestyrelsens udpegning af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer Forkortelse Indikator Beskrivelse MM Mobilitet af markedsandele Mindre end 10 pct. pr. år LP Lønpræmie Mere end 15 pct. højere end benchmark-branche (møbelbranchen) RT Relativ tilgang Lavere end 3 pct. i fremstilling og 8 pct. i andre brancher AG Afkastningsgrad Mere end 50 pct. højere end gennemsnittet for alle brancher KC Koncentration Fire største virksomheders andel af omsætningen i den danske del af branchen større end 80 pct. IKC Importkorrigeret koncentration Fire største virksomheders andel af omsætningen korrigeret for import til branchen større end 50 pct. SP Spredning i produktivitet Forskellen i produktivitet inden for branchen mindst 25 pct. højere end gennemsnittet for danske brancher OR Offentlig regulering Konkurrencebegrænsende offentlig regulering PR Prisniveau Prisindeks mindst 3 procentpoint højere end EU9-gennemsnittet Anm.: Indikatorerne beskrives yderligere i baggrundsnotatet Udpegning af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer i KR-2007, som findes på Beskrivelserne nedenfor af Konkurrencestyrelsen konkrete vurdering af de 17 brancher er struktureret, så de objektive indikatorer for hver branche præsenteres først i en tabel. Hvis Konkurrencestyrelsen vurderer, at den beregnede værdi for konkurrenceindikatoren overvurderer graden af konkurrence i branchen, markeres dette med * i tabellen. Hvis værdien af en indikatoren opfylder det pågældende kriterium for indikatoren, markeres indikatorens værdi med fed. Derefter begrundes, hvorfor branchen er udpeget. Så vidt muligt er begrundelsen knyttet til, hvilke indikatorer der overvurderer konkurrenceintensiteten Men udpegningen kan også være begrundet i en mere generel vurdering af konkurrenceintensiteten i en branche. Svine- og kreaturslagterier mv. For svine- og kreaturslagterier mv. opfylder mobilitet af markedsandele, lønpræmie og priser kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatorerne for relativ tilgang og koncentration overvurderer konkurrencen i branchen.

3 3/14 4,84 15,0 11,3* 7,87 58,51* 41,22* 0,53 Nej >103 Det vurderes således, at den reelle koncentration i branchen er højere end indikatorerne tilsiger, og det vurderes bl.a. på den baggrund, at indikatorerne overvurderer konkurrencen Det skyldes blandt andet, at branchen ikke dækker ét samlet marked, men flere adskilte, hvor de store slagterier har stærkere markedspositioner fx separate markeder for slagtning af svin og slagtning af kreaturer end indikeret af indikatorerene. Efter fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg i 2002 er der 2 store svineslagterier i Danmark, Danish Crown og Tican. Danish Crown står for ca. 90 pct. af alle slagtninger af svin i Danmark, mens Tican står for mellem 5-10 pct. Resten varetages af små slagterier og slagtehuse. Det betyder, at KC for svineslagterier er over 95 pct. På kreatursiden har Danish Crown ca. 60 pct. af slagtningerne i Danmark. Derudover findes 5-10 private slagterier. Importen af levende dyr og af fersk kød er stigende, men fortsat beskeden. Eksporten af levende dyr til slagtning i udlandet er beskeden. Konkurrenceindikatoren for relativ tilgang bygger på 2004-tal fra Danmarks Statistik. Der er siden kommet 2 nye svineslagterier til i hhv. slutningen af 2005 og starten af Det ene er et resultat af frasalg, som Danish Crown har gennemført som en del af de tilsagn, slagteriet gav Konkurrencestyrelsen i forbindelse med fusionen med Steff-Houlberg. Det andet nye slagteri satser på nicheproduktion og eksporterer halvdelen af produktionen. Tilgangen er derfor ikke udelukkende udtryk for konkurrencepres, og vurderes samlet set at have begrænset effekt på markedet. Det bemærkes også, at der fortsat er få slagterier i Danmark: 12 svineslagterier med over svin pr. år samt et antal små svineslagterier og 7 kreaturslagterier. Mejerier og mælkekondenseringsfabrikker For mejerier og mælkekondenseringsfabrikker opfylder mobilitet af markedsandele, lønpræmie og indenlandsk koncentration kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatorerne for relativ tilgang, importkorrigeret koncentration og priser overvurderer konkurrencen 2,14 17,2 4,0* 1,88 89,73 35,33* 0,38 Nej <103*

4 4/14 Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at koncentrationen i branchen, hvor Arla Foods er klart den største aktør i alle led af værdikæden, udgør en konkurrencebegrænsende faktor. Koncentrationen underbygges af Arla Foods vertikale bindinger kombineret med produkternes karakter, herunder friskhedskrav og de relativt høje omkostninger ved transport af mælk. Arla Foods har reelt kontrol over godt 90 pct. af landmændenes mælkeproduktion i Danmark. Det skyldes, at mælkeproducenterne som andelshavere i Arla Foods er forpligtet til at levere al deres mælk til selskabet. 2 Det vurderes, at den importkorrigerede koncentration overvurderer graden af konkurrence Det skyldes, at hovedparten af importen ifølge Mejeriforeningens tal består af engrosmælk. Mælken reeksporteres eller udgør Arlas import af mælk fra egne mejerier i Sverige. Dette ses også af, at importen er steget betragteligt efter fusionen mellem MD Foods og Arla e.k. Kun 5-6 pct. af den konsummælk, der sælges i Danmark, er importeret. Og det det ser ud til, at importen af konsummælk falder i år (2007), hvor Dansk Supermarked har erstattet deres tyske mælk med Arla-mælk. Tilgangen består i disse år af små gårdmejerier og andre små mejerier, der laver højkvalitetsprodukter, og disse mejerier udøver ikke et væsentligt konkurrencepres på Arla på det store marked for konsummælk. Det ses bl.a. også ved, at tilgangen i branchen ikke har nogen betydende effekt på koncentrationen. Tilgangsindikatoren vurderes på den baggrund at overvurdere graden af konkurrence Endelig vurderes, at indikatoren for pris ikke giver et retvisende billede af graden af konkurrence Det skyldes, at der er betydelige usikkerheder ved at sammenligne forbrugerpriser på fx yoghurt, ost og smør mellem lande. Det skyldes bl.a. forskelle i forbrugerpræferencer mellem landene. Dette understøttes også af, at Konkurrencestyrelsens løbende prisanalyser viser et højere dansk prisniveau i branchen. For eksempel er varegruppen mælk, ost og æg ifølge Eurostats tal (som ligger bag prisindikatoren) ca. 10 pct. billigere i Danmark end EU9-gennemsnittet, jf. Konkurrenceredegørelse 2007, kapitel 2. Det kan imidlertid skyldes, at indekset indeholder bl.a. yoghurt, som i udlandet i højere grad end i Danmark bruges som et dyrt dessertprodukt.. Derudover er der også en betydelig usikkerhed forbundet med prissammenligning på ost, bl.a. fordi der er meget forskellige forbrugerpræferencer i de forskellige lande. 2 Andelshaverne har dog mulighed for efter nærmere aftale med Arla Foods at levere op til 20 pct. til anden side. Denne mulighed er dog kun blevet udnyttet i meget beskeden udstrækning.

5 5/14 Sukkerfabrikker og raffinaderier For sukkerfabrikker og raffinaderier opfylder mobilitet af markedsandele, relativ tilgang, koncentration og offentlig regulering kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatorerne for pris overvurderer konkurrencen 0,02 9,8 0,0 0,74 100,00 75,87 0,00 Ja <103* De konkurrencemæssige problemer i sukkerbranchen stammer først og fremmest fra koncentrationen Medvirkende til den høje koncentration er, at sukkerproduktionen i EU er reguleret af den såkaldte fælles markedsordning for sukker. Markedsordningen består i en styring af pris og produktion via en regulering af priserne for roer og sukker, interventionsopkøb, produktionskvoter, eksportstøtte og importrestriktioner i form af told på importeret sukker m.v. Ordningen regulerer således, hvor meget sukker der kan produceres i hvert enkelt EU-land og i EU som helhed. Derfor kan prisforskellen ikke tages som udtryk for det konkurrencepresset i Danmark i forhold til EU9-landene. I Danmark er Danisco tildelt hele produktionskvoten af sukker på basis af sukkerroer m.v. og er hermed Danmarks eneste sukkerproducent. Tilsvarende forhold gælder for de øvrige EU-lande, og det europæiske sukkermarked er derfor langt hen ad vejen inddelt i en række koncentrerede nationale markeder. Der er desuden en lav import og en lav tilgang af virksomheder. Medvirkende til dette er, at sukker er tungt og herved dyrt at transportere. En lang række EU-lande må derfor anses som rene nationale sukkermarkeder, ofte med kun én dominerende virksomhed. Endelig er iværksættelsen af sukkerproduktion forbundet med betydelige etableringsomkostninger. EU har vedtaget en ny markedsordning for sukker gældende for perioden , der på sigt medfører færre begrænsninger af konkurrencen, herunder mindre kvoteproduktion. Disse ændringer vil først få effekt på lidt længere sigt og påvirker derfor ikke styrelsens vurdering af den aktuelle konkurrencesituation. Styrelsen vil følge disse ændringer og virkningen heraf på det danske marked. Cementfabrikker For cementfabrikker opfylder mobilitet af markedsandele, afkastningsgrad og koncentrationsindikatoren kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatoren for den relative tilgang overvurderer konkurrencen

6 6/14 0,38 10,9 33,3* 10,61 100,00 73,43 0,00 Nej n.a. Der findes kun én væsentlig cementproducent i Danmark (Aalborg Portland) og kun begrænset import. I en række anvendelser findes ingen nære substitutter til cement. Branchen er herudover præget af lav mobilitet og høj afkastningsgrad. Tilgangsraten til branchen er af Danmarks Statistik beregnet til 33,3 pct. i Tilgangen til branchen i dette år bestod i, at Aalborg Portland etablerede sig i Korsør. Denne etablering udgør ikke et konkurrencepres, og tilgangsraten overvurderer derfor graden af konkurrence Statistikken, der danner grundlag for beregningen af konkurrenceindikatorerne, indeholder ikke prisoplysninger for denne branche. Styrelsen har prisoplysninger af lidt ældre dato, der indikerer at prisniveauet er højt i forhold til flere andre lande. Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer For fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer opfylder relativ tilgang og offentlig regulering kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatorerne for koncentration overvurderer konkurrencen 24,01 10,5 3,8 10,38 62,80* 33,41* 0,34 Ja n.a. Branchen er udpeget som en branche med konkurrenceproblemer, fordi branchen blandt flere adskilte produktmarkeder også omfatter stikkontakter, hvor Schneiderkoncernen (Lauritz Knudsen) har en stærkt dominerende stilling, og hvor priserne i Danmark er meget høje i forhold til Sverige og Tyskland. Dermed overvurderer indikatorerne for koncentration graden af konkurrence i væsentlige dele af branchen. Branchens konkurrenceproblemer skyldes særligt den danske standard for stikkontakter. Pr. 1. juli 2008 åbnes der op for stikkontakter produceret efter fransk/belgisk standard, hvilket kan forbedre konkurrenceforholdene. Styrelsen følger udviklingen

7 7/14 Produktion af elektricitet For produktion af elektricitet opfylder lønpræmie, relativ tilgang, importkorrigeret koncentration og spredning af produktivitet kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatorerne for indenlandsk koncentration og pris overvurderer konkurrencen 23,41 16,8 4,1 6,39 57,76* 55,51 0,95 Nej <103* Det vurderes, at indikatoren for koncentration overvurderer graden af konkurrence i branchen, fordi der i indikatoren indgår produktion fra vindkraft og decentral kraftvarme. For begge produktionsformer gælder, at produktionen hovedsageligt ikke er styret af konkurrenceforholdene på markedet for elektricitet. Produktionen fra vindmøllerne afhænger således i højere grad af vindforholdene, mens produktion fra kraftvarmeværkerne i højere grad afhænger af, om der er behov for produktion af varme, da elektriciteten fra kraftvarmeproduktionen er et biprodukt til varmeproduktionen. Koncentrationen er betydeligt højere på den del af produktionen, der reelt opererer på konkurrencemæssige vilkår. Prisindikatoren falder under grænseværdien. Det er imidlertid styrelsens vurdering, at sammenligningsgrundlaget prisniveauet i EU9 ikke er udtryk for et konkurrencepræget prisniveau. Dermed overvurderer prisindikatoren graden af konkurrence på det danske elmarked. Distribution af og handel med gas gennem rørledninger For distribution af og handel med gas gennem rørledninger opfylder lønpræmie, importkorrigeret koncentration, spredning af produktivitet og offentlig regulering kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatorerne for mobilitet af markedsandele, indenlandsk koncentration og pris overvurderer konkurrencen 42,83* 26,6 31,3 2,06 76,36* 75,77 0,81 Ja <103* Det vurderes, at indikatoren for mobilitet overvurderer konkurrencen Det skyldes, at der inden for distribution af gas ikke er reel mobilitet af markedsandele, da der er tale om monopol for distributionsselskabernes vedkommende. Derudover er mobiliteten på detailhandel med gas tilsvarende meget lav. For hus-

8 8/14 holdningerne er mobiliteten under 0,1 pct., og mobiliteten for virksomheder er ikke væsentligt højere 3. Udbredelsen af lokale monopoler bevirker ligeledes, at koncentrationen på i hvert fald distribution overvurderer konkurrencen. Varmeforsyning For varmeforsyning opfylder relativ tilgang, offentlig regulering og priser kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatorerne for mobilitet af markedsandele og koncentration overvurderer konkurrencen 21,41* 10,5 1,6 0,39 35,13* 35,13* 0,62 Ja >103 Branchen er præget af lokale monopoler på geografisk afgrænsede markeder. Det betyder, at både koncentrationsindikatorerne og mobiliteten overvurderer den reelle konkurrence Koncentrationen vurderes således at være tæt på 100 pct. og mobilitet af markedsandele fraværende på de relevante markeder. Der er endnu ikke konkurrenceudsættelse af varmeforsyningen. Globaliseringsrådet har lagt op til mere effektivitet i fjernvarmesektoren ved at kommuner med billig fjernvarme opfordres til at ophæve en evt. tilslutningspligt. Tilsvarende skal tilslutningspligten ophæves for nye lavenergihuse. Vandforsyning For vandforsyning opfylder den relative tilgang, spredning i produktivitet, offentlig regulering og priser kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatorerne for mobilitet af markedsandele og koncentration overvurderer konkurrencen 21,52* 5,9 2,4 n.a. 26,56* 26,56* 0,92 Ja >103 Branchen er som branchen for varmeforsyning præget af lokale monopoler på geografisk afgrænsede markeder. Derfor vurderes det, at både koncentrationsindi- 3 Kilde: Konkurrencerådets afgørelse fra 21. december 2005 om DONGs aftale med HNG/MN.

9 9/14 katorerne og mobiliteten overvurderer den reelle konkurrence på de relevante markeder. Koncentrationen vurderes således at være tæt på 100 pct., og mobilitet af markedsandele er fraværende på de relevante markeder. Der er heller ikke konkurrenceudsættelse af vandforsyningen. Branchen er i øvrigt analyseret i kapitel 4 i Konkurrenceredegørelse Den 1. februar 2007 indgik miljøministeren et bredt politisk forlig om vandsektoren. Forliget indebærer blandt andet oprettelsen af et vandsekretariat i Konkurrencestyrelsen, der bl.a. skal tilskynde til øget effektivitet i vandsektoren gennem benchmarking af de enkelte vandværker.. Apoteker For apoteker opfylder mobilitet af markedsandele, den relative tilgang, afkastningsgrad og offentlig regulering kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatorerne for koncentration overvurderer konkurrencen Endvidere tager indikatoren for offentlig regulering ikke fuldt højde for, at reguleringen af denne branche reducerer konkurrencen væsentligt. 6,04-4,2 0,4 33,35 5,02 5,02 0,00 Ja* <103 Branchen er udpeget, fordi det vurderes, at den offentlige regulering af apoteker indeholder store konkurrencebegrænsninger, der ikke afspejles fuldt ud i konkurrenceindikatorerne. De konkurrencebegrænsende regler inden for apoteker består bl.a. af regler for antallet af apoteker, ejerskab, sortiment og åbningstider. Desuden er der et fastprisog avancereguleringssystem, der udelukker priskonkurrence. Samlet set er der tale om begrænsninger, der i realiteten kraftig begrænser mulighederne for og incitamenterne til at konkurrere på pris, kvalitet, udbud eller andet. Endvidere foregår konkurrence i praksis på mindre lokale markeder, hvor koncentrationen er væsentligt højere. For uddybning, se Konkurrenceredegørelse 2005, kapitel 6. Det et samlet vurderingen, at apoteker er en branche med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer.

10 10/14 Taxikørsel For taxikørsel opfylder den relative tilgang og offentlig regulering kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatorerne for pris overvurderer konkurrencen Endvidere tager indikatoren for offentlig regulering ikke fuldt højde for, at reguleringen af denne branche reducerer konkurrencen væsentligt. 18,67-7,3 4,4 4,94 n.a. n.a. 0,24 Ja* <103* Når branchen er udpeget, skyldes det, at den offentlige regulering indeholder store konkurrencebegrænsninger. Ifølge lovgivningen er det den lokale kommunalbestyrelse, der bestemmer, hvor mange taxibevillinger, der udstedes i den pågældende kommune. Antallet af operatører er således antalsmæssigt begrænset. Da reguleringen sætter begrænsninger for antallet af markedsaktører, er det ikke muligt at få bevilling på lige, åbne og ikkediskriminerende vilkår. Reglerne medfører også, at der er et meget ensartet udbud på taximarkedet, både hvad angår pris på taxikørsel og taxiernes indretning. Der er efter lovgivningen fastsat en maksimaltakst for taxikørsel, og taxameter er lovpligtigt. Der er ingen minimumspris, og kunden er således efter lovgivningen velkommen til at forhandle prisen med chaufføren. Det er desuden ulovligt for taxiselskaber at pålægge vognmænd at køre til taxameterprisen. Men i praksis betragtes taxameterprisen som en fast pris. Der er derfor reelt ingen priskonkurrence. Den relativt lave pris sammenlignet med andre EU9-lande er formentlig ikke et resultat af stærk konkurrence, men snarere et resultat af de reguleringsmæssigt fastsatte maksimalpriser, der således ikke kan tages som et udtryk for konkurrenceintensiteten Lufthavne For lufthavne opfylder mobilitet af markedsandele og koncentrationsindikatorerne kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatorerne for tilgang overvurderer konkurrencen 2,93 14,7 9,1* 8,47 91,59 91,57 0,25 Nej n.a.

11 11/14 Branchen er primært udpeget, fordi lufthavnene i Danmark er lokale monopoler. Især er konkurrencen mellem lufthavnene på indenrigsruterne meget begrænset. Lufthavne med udenrigstrafik, som ligger langt fra hinanden, møder ligeledes ingen nævneværdig konkurrence på udenrigsruterne, idet ruten Esbjerg-London ikke er en væsentlig konkurrent til eksempelvis ruten Ålborg-London pga. den betydelige afstand mellem de to lufthavne. Derudover er der ingen tilgang til branchen. Den relative tilgang på 9,1 afspejler tilgangen i støtteerhverv, eksempelvis ground handling selskaber, hvilket medfører, at den relative tilgang inden for branchen overvurderer konkurrenceintensiteten mellem lufthavne. Banker, sparekasser og andelskasser 4 For banker, sparekasser og andelskasser opfylder lønpræmie, den relative tilgang, importkorrigeret koncentration, offentlig regulering og priser kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatoren for indenlandsk koncentration overvurderer konkurrencen 40,51 28,8 0 0,88 75,2* 67,0 0,57 Ja >103 Koncentrationen er beregnet som summen af branchens fire største virksomheders balancer i Danmark divideret med summen af alle branchens virksomheder. I forbindelse med den importkorrigerede koncentration er summen af udenlandske virksomheders balancer i Danmark lagt til nævneren. Tal for balancer er hentet fra Finanstilsynet. Branchen er udpeget, fordi konkurrencen i den del af branchen, som retter sig mod privatkunder, efter Konkurrencestyrelsens vurdering er utilstrækkelig. Der er mange små banker i Danmark. De små banker lægger efter Konkurrencestyrelsens vurdering ikke et væsentligt konkurrencepres på de få store banker, der i høj grad er prisledende. Derfor overvurderer indikatoren for koncentration i branchen graden af konkurrence. Privatkundemarkedet er også præget af, at relativt få kunder skifter bank. Og de danske nettopriser målt ved gebyrer m.v. er væsentligt over EU9- gennemsnittet, om end det anvendte prisbegreb er ikke fuldt dækkende for priserne på finansielle ydelser. Blandt andet omfatter det ikke rentemarginalen. Sammenlignes der med andre EU-lande, er der dog visse tegn på, at konkurrencen er mere intensiv i Danmark. Egenkapitalforrentningen i branchen var således lavere end den tilsvarende branches egenkapitalforrentning i visse andre EU-lande i Se boks 2.3 i Konkurrenceredegørelse 2007, kapitel 2, for en beskrivelse af branchen.

12 12/14 I det seneste års tid har der været tegn på en mere intensiv konkurrence mellem bankerne på privat-kundemarkedet. Konkurrencestyrelsen følger udviklingen i branchen. For uddybning, se Konkurrenceredegørelse 2006, kapitel 3. Livsforsikring For livsforsikring opfylder lønpræmie, spredning af produktivitet, offentlig regulering og priser kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatoren for relativ tilgang overvurderer konkurrencen 11,89 37,3 10,8* -7,25 48,95 n.a. 0,80 Ja >103 Livsforsikring er i modsætning til de to andre overordnede forsikringsbrancher ikke udpeget som en branche med konkurrenceproblemer på baggrund af konkurrenceindikatorerne. Livsforsikring ligner imidlertid de to andre forsikringsbrancher meget lønpræmien er høj, spredningen i produktiviteten er høj, der er konkurrencebegrænsende offentlig regulering, og priserne er høje. Livsforsikring afviger kun ved, at værdien for relativ tilgang er 10,8 pct. mod henholdsvis 0,0 pct. og 2,2 pct. for pensionsforsikring og anden forsikringsvirksomhed. Det vurderes, at den reelle tilgang i livsforsikringsbranchen er væsentligt mindre. Indikatoren for tilgang inkluderer selskabsomdannelser og ændringer i ejerforhold, som ikke direkte er relateret til konkurrenceforholdene, og det vurderes, at det kan forklare størstedelen af den målte tilgang. Sundhedsvæsen i øvrigt For sundhedsvæsen i øvrigt opfylder spredning i produktivitet og offentlig regulering kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatorerne for mobilitet af markedsandele og relativ tilgang overvurderer konkurrencen Endvidere tager indikatoren for offentlig regulering ikke fuldt højde for, at reguleringen af denne branche reducerer konkurrencen væsentligt. 24,96* 1,2 15,8* 9,58 n.a. n.a. 0,69 Ja* n.a. Branchen består bl.a. af al virksomhed inden for sundhedsvæsen, som ikke udøves på hospitaler eller af læger, men af personale, som har autorisation til at behandle

13 13/14 patienter, herunder fx kommunal hjemmesygepleje, fysioterapeutiske klinikker, kiropraktorer og fodplejere. Branchen er udpeget, fordi det vurderes, at den offentlige regulering indeholder store konkurrencebegrænsninger, der ikke afspejles fuldt ud i konkurrenceindikatorerne. Den offentlige regulering indeholder bl.a. et ydernummersystem, der begrænser antallet af praksis i lokalområdet, hvor patienterne kan blive behandlet med tilskud fra den offentlige sygesikring. Antalsreguleringen medfører ulighed i erhvervsvilkårene, eftersom ikke alle har mulighed for at oprette praksis, og begrænser tilgangen til branchen. Det reducerer det konkurrencepres, som den enkelte praksis bliver udsat for. Antalsbegrænsningen vurderes derfor at betyde, at indikatoren for tilgang overvurderer graden af konkurrence Derudover vurderes antalsbegrænsningen at medføre en høj koncentration Indikatoren for mobiliteten overvurderer konkurrencen, da mobiliteten ikke er drevet af konkurrencen, men er resultatet af regulering, og ikke udøver et konkurrencepres på de øvrige praksis. Desuden indebærer den offentlige regulering en begrænsning af priskonkurrencen, idet der fastsættes ufravigelige honorarer for de behandlinger, der er dækket af den offentlige sygesikring både den del af honoraret, som det offentlige betaler, og den del af honoraret, som patienten skal betale. Det kan dog have en prisdæmpende effekt. For uddybning, se Konkurrenceredegørelse 2006, kapitel 5. Indsamling og behandling af andet affald For indsamling og behandling af andet affald opfylder mobilitet af markedsandele, den relative tilgang, offentlig regulering og priser kriteriet for udpegning, mens det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at indikatorerne for koncentration overvurderer konkurrencen 7,78-1,1 4,4 2,67 45,18* 45,18* 0,28 Ja >103 Indsamling af dagrenovation, det vil sige husholdningsaffald samt i begrænset omfang erhvervsaffald, varetages gennem kommunale indsamlingsordninger. I de fleste tilfælde udbydes opgaven, men fx i København og på Frederiksberg er et kommunalt selskab tildelt eneret, jf. dog R98-sagen fra oktober 2006, hvor Konkurrencerådet godkendte en gradvis afskaffelse af denne eneret over de kommende år.

14 14/14 Behandling af affald omfatter genanvendelse, forbrænding og deponering. Markedet er præget af lokale monopoler. Det betyder, at indikatorerne for koncentration der måler koncentrationen i hele Danmark formentlig overvurderer graden af konkurrence Lotteri og anden spillevirksomhed For lotteri og anden spillevirksomhed opfylder afkastningsgrad, spredning i produktivitet og offentlig regulering kriteriet for udpegning. 44,09* 6,0 29,1 94,86 n.a. n.a. 1,14 Ja <103 Danske Spil har monopol på udbud af spil og lotterier i Danmark. Der er ikke beregnet konkurrenceindikatorer for koncentrationen. Men for den del af branchen, der består af udbud af spil, lotterier og væddemål, er koncentrationen 100 pct., og der er ingen mobiliteten af markedsandele. Der er dog kommet konkurrence i branchen i form af spil via internettet, men konkurrencen foregår ikke på lige vilkår. Fx må de udenlandske spiludbydere ikke annoncere i danske medier. EU-Kommissionen har igennem længere tid overvejet sagsanlæg imod bl.a. den danske stat (der er spilmonopoler i flere EU-lande).

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Udvælgelsen af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer i KR-2007

Udvælgelsen af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer i KR-2007 1 af 21 21-08-2013 11:28 Cookies Presserum Job Publikationer Publikationer 2013 Konkurrence- og forbrugeranalyser Konkurrence- og forbrugerredegørelser Arkiv Kontakt Udvælgelsen af brancher med tegn på

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Konkurrencestyrelsen Niels Enemærke Nyropsgade 30-32 1780 København V. Konkurrenceredegørelse 2008 - kommentarer til kapitel 2

Konkurrencestyrelsen Niels Enemærke Nyropsgade 30-32 1780 København V. Konkurrenceredegørelse 2008 - kommentarer til kapitel 2 Konkurrencestyrelsen Niels Enemærke Nyropsgade 30-32 1780 København V Konkurrenceredegørelse 2008 - kommentarer til kapitel 2 11.04.2008 Hård konkurrence er en forudsætning for effektivitet, vækst og velstand.

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder - Før, under og efter finanskrisen Færre små og mellemstore virksomheder søger lånefinansiering nu end de gjorde før og under finanskrisen Andel

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Konkurrenceredegørelse 2008

KONKURRENCESTYRELSEN. Konkurrenceredegørelse 2008 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2008 Juni 2008 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2008 Juni 2008 Oplag 1.000 eks. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos Schultz Distribution schultz@shultz.dk

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Udfordringen består i prisen Hvor stor er

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Udviklingen i prislofterne i vandsektoren December 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 18. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

Læs mere

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse KVANTITATIV ANALYSE 09. maj 2016 Viden og Analyse/NNI og CHF Sammenfatning Analysens hovedkonklusioner: Flere af unge mellem 25 og 29 år forlader

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2006I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2006I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2006I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner OPGAVE 1 1.1 Forkert. En inferiør vare er defineret som en vare, man efterspørger

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Fødevarepriser Oktober 2008

Fødevarepriser Oktober 2008 Fødevarepriser Oktober 2008 Indhold Kapitel 1 Sammenfatning 1.1 Mælk og smør... 4 1.2 Brød og mel... 7 Kapitel 2 Udviklingen i fødevarepriserne generelt Kapitel 3 Mælk og smør 3.1 Mælk... 21 3.2 Smør...

Læs mere

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten EU-kommissionens helt nye prognose afslører, at den europæiske økonomi fortsat sidder fast i krisen. EU s hårde sparekurs har bremset den økonomiske

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

Vedrørende L 111 Forslag til afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven)

Vedrørende L 111 Forslag til afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven) Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 5 Offentligt 26. januar 2011 TMR/OU Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Organisation for erhvervslivet Confederation of Danish Industry Vedrørende

Læs mere

Internationale prissammenligninger

Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i "Purchasing power parities and related economic

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

Beregninger på baggrund af a-kassernes regnskaber for 2009 viser bl.a.:

Beregninger på baggrund af a-kassernes regnskaber for 2009 viser bl.a.: NOTAT 1. november 2010 A-kassernes administrationsudgifter i 2009 J.nr. 10-440-0005 Det er medlemmerne, der betaler udgifterne til drift af a-kasserne via et administrationsbidrag 1. Den enkelte a-kasse

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Sammenligning af priser mellem lande

Sammenligning af priser mellem lande Dato: 21. maj 2013 Sag: MØK Sagsbehandler: /E SIB Sammenligning af priser mellem lande Produktivitetskommissionen har bedt Konkurrence- og orbrugerstyrelsen om en vurdering af, hvorvidt kvaliteten af en

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET 5. UDFORMNING AF UDBUDSBETINGELSER NOTAT 07. juli 2010 Johan

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse ROKI A/S: Økonomistyring - finansiering Cykelfabrikken Cyclop A/S er en ca. 30 år gammel

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK De usynlige skatter er steget voldsomt under VK VK-regeringen har utallige gange advaret om, at en ny socialdemokratisk ledet regeringen vil bryde med skattestoppet, og at skatterne vil stige. Faktum er

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: 4588 1400 Jernbane Allé 45 Tlf. 3879 7070 DTU/Bygning 325 Fax: 4593

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

DANSKE SUKKERROEDYRKERE

DANSKE SUKKERROEDYRKERE DANSKE SUKKERROEDYRKERE Skatteministeriet Att. Peter Bak Skat Erhverv E-mail: pb@skm.dk E-mail: pskerh@skm.dk 4. september 2006 Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og andre

Læs mere

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Markedsnyt oksekød MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Tlf. 3373 2500 Fax 3373 2510 www.danishmeat.dk e-post: dma@danishmeat.dk KLP/BSO Danmark Slagtninger i

Læs mere

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet Til trods for at regeringen indførte skattestoppet i 2001, er priserne på offentligt regulerede ydelser, de såkaldte skjulte skatter, steget

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt 03-03-2005 ISA 3/1120-0289-0086 /CS Storebæltskablet vil øge konkurrencen på elmarkedet I det følgende resumeres i korte træk

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT FÆRDSELSSTYRELSEN Dato: 21. januar 2008 J. nr.: 004-U05-7 Notat vedrørende de britiske erfaringer med liberalisering af postmarkedet Oplysningerne

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Priser 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Tilgang af nye virksomheder

Tilgang af nye virksomheder Side 1 af 5 Tilgang af nye virksomheder Adgangsbarrierne er i redegørelsen illustreret ved to mål: Antallet af nye virksomheder i pct. af eksisterende virksomheder i Danmark, og sammenlignet med udlandet.

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser December 2013 Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser Af Richard B. Larsen, chefkonsulent, rbl@di.dk og Natasha Thaysen, stud.oecon.agro., nrth@di.dk Bestyrelserne i de store danske selskaber

Læs mere

Vindkraftens markedsværdi

Vindkraftens markedsværdi Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 106 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 151 Offentligt Vindkraftens markedsværdi Danmarks centrale placering

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14. Danmark 12-02-2014

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14. Danmark 12-02-2014 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14 Markedsnyt 12-02-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.900 stk. Notering = lavere

Læs mere

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 198 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse El Mange udsatte børn og unge får en god skolegang og kommer

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2009

Konkurrenceredegørelse 2009 Konkurrenceredegørelse 2009 Juni 2009 Konkurrenceredegørelse 2009 Juni 2009 Oplag 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61

Læs mere