REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune

2 2

3 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere ændringer. (Miljøbeskyttelsesloven). Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, bekendtgørelse om affald; og senere ændringer (Affaldsbekendtgørelsen). Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Arbejdstilsynets anvisning nr , november 1993 Manuel håndtering og transport af dagrenovation m.v Administration af regulativets bestemmelser varetages af Århus Kommune, som er myndighed på området. 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere ændringer. (Miljøbeskyttelsesloven). Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006, bekendtgørelse om affald; og senere ændringer (Affaldsbekendtgørelsen). Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Arbejdstilsynets anvisning nr , november 1993 Manuel håndtering og transport af dagrenovation m.v Administration af regulativets bestemmelser varetages af Århus Kommune, som er myndighed på området Ved området Midtbyen forstås området inden for Ringgaderne samt Langenæs. Se også kort Ved området Midtbyen forstås området inden for Ringgaderne samt Langenæs. Se også kort. 3

4 5.4 Fælles renovationsordninger Efter forudgående aftale med Århus Kommune kan der etableres en fælles renovationsordning mellem 2 eller flere ejendomme. Såfremt den fælles renovationsordning er etableret efter en offentlig støttet gårdforbedring eller byfornyelse henvises til bilag Renovationsgebyret for fælles renovationsordninger fordeles efter en fordelingsnøgle, som fastsættes i forhold til registrerede antal bolig-etagemeter i bygnings- og boligregisteret for de deltagende ejendomme. En anden fordelingsnøgle kan aftales, hvis der fremsendes dokumentation for, at der er enighed blandt grundejerne om fordelingsnøglen. Ved senere ændring af fordelingsnøgle skal der fremsendes dokumentation for, at der er enighed blandt grundejerne om ændringen. 5.4 Fælles renovationsordninger Ordninger på private arealer Efter forudgående aftale med Århus Kommune kan der etableres en fælles renovationsordning mellem 2 eller flere ejendomme. Såfremt den fælles renovationsordning er etableret efter en offentlig støttet gårdforbedring eller byfornyelse henvises til bilag Renovationsgebyret for fælles renovationsordninger fordeles efter en fordelingsnøgle, som fastsættes i forhold til registrerede antal bolig-etagemeter i bygnings- og boligregisteret for de deltagende ejendomme. En anden fordelingsnøgle kan aftales, hvis der fremsendes dokumentation for, at der er enighed blandt grundejerne om fordelingsnøglen. Ved senere ændring af fordelingsnøgle skal der fremsendes dokumentation for, at der er enighed blandt grundejerne om ændringen. 4

5 5.4.3 Når der er etableret en fælles renovationsordning har de pågældende grundejere pligt til at indberette navn på og postadresse for en kontaktperson, som eventuelle ekstra regninger kan sendes til Når der er etableret en fælles renovationsordning har de pågældende grundejere pligt til at indberette navn på og postadresse for en kontaktperson, som eventuelle ekstra regninger kan sendes til. Ordninger på offentlige arealer I områder, hvor kommunen etablerer affaldsløsninger i det offentlige rum, kan ejendomme, der udpeges af kommunen frivilligt vælge at tilslutte sig den offentlige løsning. Kommunen kan i disse områder påbyde ejendomme en tilslutning til den offentlige løsning, hvis de ikke etablerer et permanent opstillingssted til dagrenovation på privat grund inden for en given frist Hvis en ejendom er tilmeldt en offentlig løsning gælder det for alle beboelsesenheder og erhvervsenheder i den pågældende ejendom. Erhvervsenhederne må benytte den offentlige løsning til mindre mængder (ca. 130 liter/uge) dagrenovationslignende erhvervsaffald. Ved større mængder og andre typer af erhvervsaffald skal erhvervsvirksomheden have egne ordninger i henhold til gældende regulativ for erhvervsaffald Udgifterne til drift af den offentlige løsning er et særskilt hvile-i-sig-selv-område, hvor udgifterne fordeles mellem de tilsluttede ejendomme i forhold til det antal bolig- og erhvervsenheder, der er registreret i BBRregisteret efter samme princip som ved fastsættelse af boligbidraget, jf. punkt Der opkræves samme gebyr for en erhvervsenhed som for en lejlighed. Der betales fuldt gebyr uanset i hvilket 5

6 omfang ordningen benyttes Århus Kommune kan give tilladelse til, at en ejendom afmeldes den offentlige løsning, hvis der i stedet etableres en godkendt affaldsløsning på privat areal. 7 Særlige bestemmelser for udlejningsejendomme 7.1 Århus Kommune kan påbyde udførsel af tekniske foranstaltninger eller ombygninger til opfyldelse af arbejdsmiljøretlige krav, jf. bilag 1, afsnit 5, under følgende forudsætninger: a) Ved løsninger, der alene vedrører én ejendom kan påbud meddeles, såfremt det derved kan undgås, at der sker permanent eller midlertidig opstilling af opsamlingsmateriel på vej- og fortovsarealer. b) Hvis flere grundejere er enige om et forslag til fælles løsning for flere ejendomme, hvorved det undgås, at der sker permanent eller midlertidig opstilling af opsamlingsmateriel på vej- og fortovsarealer kan påbud alene meddeles i overensstemmelse med grundejerens forslag. c) Påbud kan alene meddeles, hvis den beregnede huslejestigning ikke overstiger grænse fastsat af byrådet. Beregningen af huslejestigningen skal eftervises overfor Århus Kommune ved fremsendelse af revisorgodkendt regnskab for det påbudte arbejde. 7.2 Århus Kommune kan i særlige tilfælde godkende overskridelse af det i 7.1 c) fastsatte beløb. 7 Særlige bestemmelser for udlejningsejendomme 7.1 Århus Kommune kan påbyde tilslutning til offentlig affaldsløsning (jf. punkt ), udførsel af tekniske foranstaltninger eller ombygninger til opfyldelse af arbejdsmiljøretlige krav, jf. bilag 1, afsnit 5, under følgende forudsætninger: a) Ved løsninger, der alene vedrører én ejendom kan påbud meddeles, såfremt det derved kan undgås, at der sker permanent eller midlertidig opstilling af opsamlingsmateriel på vej- og fortovsarealer. b) Hvis flere grundejere er enige om et forslag til fælles løsning for flere ejendomme, hvorved det undgås, at der sker permanent eller midlertidig opstilling af opsamlingsmateriel på vej- og fortovsarealer kan påbud alene meddeles i overensstemmelse med grundejerens forslag. c) Påbud kan alene meddeles, hvis den beregnede huslejestigning ikke overstiger grænse fastsat af byrådet. Beregningen af huslejestigningen skal eftervises overfor Århus Kommune ved fremsendelse af revisorgodkendt regnskab for det påbudte arbejde. 7.2 Århus Kommune kan i særlige tilfælde godkende overskridelse af det i 7.1 c) fastsatte beløb. 6

7 8 Gebyrer 8.1 Grundgebyrer Gebyr for dagrenovationsordning For deltagelse i den kommunale dagrenovationsordning, jf. bilag1, opkræves årligt et indsamlings- og et behandlingsgebyr Indsamlings- og behandlingsgebyrerne fastsættes af byrådet efter opsamlingsmateriellets volumen og tømningshyppighed. 8 Gebyrer 8.1 Grundgebyrer Gebyr for dagrenovationsordning For deltagelse i den kommunale dagrenovationsordning, jf. bilag1, opkræves årligt et indsamlings- og et behandlingsgebyr Indsamlings- og behandlingsgebyrerne fastsættes af byrådet efter opsamlingsmateriellets volumen og tømningshyppighed Ved indsamling i komprimatorcontainere betales der behandlingsgebyr i forhold til vægt. Ved indsamling i ladcontainere uden komprimering, kan behandlingsgebyret enten fastsættes i forhold til vægt eller i forhold til volumen Ved indsamling i komprimatorcontainere betales der behandlingsgebyr i forhold til vægt. Ved indsamling i ladcontainere uden komprimering, i mobilsugtanke og nedgravet opsamlingsmateriel kan behandlingsgebyret enten fastsættes i forhold til vægt eller i forhold til volumen. 8.3 Ekstraordinære gebyrer I tilfælde af permanent opstilling af opsamlingsmateriel på eller i offentligt areal kan der opkræves et forhøjet gebyr til dækning af omkostninger til oprydning. 8.3 Ekstraordinære gebyrer I tilfælde af permanent opstilling af opsamlingsmateriel på eller i offentligt areal kan der opkræves et forhøjet gebyr til dækning af omkostninger til oprydning Hvis der i forbindelse med indvejningen af lad- og komprimatorcontainere til dagrenovation konstateres farligt affald eller Hvis der i forbindelse med indvejningen af lad- og komprimatorcontainere til dagrenovation konstateres farligt affald eller 7

8 elektronikaffald, kan der uden forudgående varsel opkræves et gebyr til dækning af omkostningerne til frasorteringen Hvis der i forbindelse med indvejningen af containere fra genbrugspladser, jf. bilag 13, konstateres fejlsorteringer, kan der uden forudgående varsel opkræves et omkostningsbestemt gebyr for afhentning og behandling af det indvejede affald. elektronikaffald, kan der uden forudgående varsel opkræves et gebyr til dækning af omkostningerne til frasorteringen Hvis der i forbindelse med indvejningen af containere fra genbrugspladser, jf. bilag 12, konstateres fejlsorteringer, kan der uden forudgående varsel opkræves et omkostningsbestemt gebyr for afhentning og behandling af det indvejede affald. 12 Ikrafttræden 12.1 Regulativet træder i kraft straks efter byrådets godkendelse og erstatter Regulativ for husholdningsaffald, godkendt af byrådet 7. september Århus Byråd, den 21. juni 2006 p.b.v. Nikolai Wammen/Christian Mølgaard 12 Ikrafttræden 12.1 Regulativet træder i kraft straks efter byrådets godkendelse og erstatter Regulativ for husholdningsaffald, godkendt af byrådet 21. juni Århus Byråd, den p.b.v. 8

9 Bilag 1 Dagrenovation Bilag 1 Dagrenovation 2 Opsamlingsmateriel 2.1 Det påhviler grundejeren at sørge for, at der på den enkelte ejendom findes mindst én affaldsbeholder med mindre Århus Kommune har givet dispensation efter bestemmelserne i hovedregulativets kapitel Endvidere kan Århus Kommune i særlige tilfælde fastsætte et minimumsvolumen for den enkelte ejendom. 2.5 Opsamlingsmateriel på hjul i form af beholdere, minicontainere og lignende leveres af og tilhører Århus Kommune. Andet opsamlingsmateriel som f.eks. ladcontainere, komprimatorcontainere, opsamlingstanke til mobilsug samt andet fastmonteret materiel forudsættes anskaffet af grundejeren. Grundejeren afholder selv alle udgifter og har ansvaret for, at disse typer opsamlingsmateriel er funktionsduelig og kan tømmes af det indsamlingsmateriel, som Århus Kommune stiller til rådighed. 2.6 Opsamling af dagrenovation i større containere som f.eks. lad- eller komprimatorcontainere kræver tilladelse fra 2 Opsamlingsmateriel 2.1 Det påhviler grundejeren at sørge for, at der på den enkelte ejendom findes mindst én affaldsbeholder med mindre Århus Kommune har givet dispensation efter bestemmelserne i hovedregulativets kapitel 6 ejendommen er tilmeldt en offentlig løsning, jf. punkt i hovedregulativet. 2.2 I midtbyen, jf. punkt 4.19 i hovedregulativet, kan det opstillede volumen til dagrenovation på den enkelte ejendom kun reduceres efter særlig tilladelse fra Århus Kommune. Endvidere kan Århus Kommune i særlige tilfælde fastsætte et minimumsvolumen for den enkelte ejendom. 2.5 Opsamlingsmateriel på hjul i form af beholdere, minicontainere og lignende leveres af og tilhører Århus Kommune. Andet opsamlingsmateriel som f.eks. ladcontainere, komprimatorcontainere, opsamlingstanke til mobilsug samt andet fastmonteret eller nedgravet materiel forudsættes anskaffet af grundejeren. Grundejeren afholder selv alle udgifter og har ansvaret for, at disse typer opsamlingsmateriel er funktionsduelig og kan tømmes af det indsamlingsmateriel, som Århus Kommune stiller til rådighed. 2.6 Opsamling af dagrenovation i større containere som f.eks. lad- eller komprimatorcontainere eller nedgravet opsamlingsmateriel kræver tilladelse fra 9

10 Århus Kommune. I forbindelse med tilladelse til anvendelse af lad- eller komprimatorcontainere kan Århus Kommune kræve, at der forinden er etableret en genbrugsplads efter bestemmelserne i bilag 13. Århus Kommune. I forbindelse med tilladelse til anvendelse af lad- eller komprimatorcontainere kan Århus Kommune kræve, at der forinden er etableret en genbrugsplads efter bestemmelserne i bilag Anbringelse af Opsamlingsmateriel på offentlige arealer 6.1 Midlertidig eller permanent anbringelse af opsamlingsmateriel på offentlige arealer er kun tilladt i forbindelse med større ombygninger, gårdforbedringer og lignende, hvor Århus Kommunes vejmyndighed har givet tilladelse til midlertidig anbringelse af opsamlingsmateriel på offentligt areal for ejendomme uden for midtbyen, der er tilmeldt skelordningen, jf. punkt 6.4 ved mindre ejendomme med særlig vanskelige adgangsforhold, hvor Århus Kommune har givet dispensation til midlertidig anbringelse af opsamlingsmateriel på offentligt areal på tømningsdagen i tilfælde, hvor der foreligger en konkret byrådsbeslutning om tilladelse til opstilling på offentligt areal 6 Opsamlingsmateriel på offentlige arealer 6.1 Midlertidig eller permanent anbringelse af opsamlingsmateriel på offentlige arealer er kun tilladt i forbindelse med større ombygninger, gårdforbedringer og lignende, hvor Århus Kommunes vejmyndighed har givet tilladelse til midlertidig anbringelse af opsamlingsmateriel på offentligt areal for ejendomme uden for midtbyen, der er tilmeldt skelordningen, jf. punkt 6.4 ved mindre ejendomme med særlig vanskelige adgangsforhold, hvor Århus Kommune har givet dispensation til midlertidig anbringelse af opsamlingsmateriel på offentligt areal på tømningsdagen i tilfælde, hvor der foreligger en konkret byrådsbeslutning om tilladelse til opstilling på offentligt areal i tilfælde, hvor der permanent er etableret en offentlig løsning, jf. punkt i hovedregulativet. 6.2 Ved anbringelse af opsamlingsmateriel på offentlige arealer har grundejeren ansvaret for vedligeholdelse af og renholdelse omkring opstillingsstedet. 6.2 Ved midlertidig anbringelse af opsamlingsmateriel på offentlige arealer har grundejeren ansvaret for vedligeholdelse af og renholdelse omkring opstillingsstedet. 10

11 Århus Kommune kan overtage forpligtigelsen imod betaling. 6.3 I de tilfælde, hvor der foreligger en byrådsbeslutning vil vilkår vedrørende vedligeholdelse og renholdelse fremgå af byrådsbeslutningen. Århus Kommune kan overtage forpligtigelsen imod betaling. 6.3 I de tilfælde, hvor der foreligger en byrådsbeslutning vil vilkår vedrørende vedligeholdelse og renholdelse fremgå af byrådsbeslutningen. 11

12 Bilag 4 - Storskraldsordning Bilag 4 - Storskraldsordning Definitioner 1. Storskraldsordningen omfatter Storskrald som f.eks. møbler, tæpper, madrasser, komfurer og andet kasseret indbo samt cykler, gyngestativer, plæneklippere og haveredskaber Stor papemballage fra f.eks. møbler Elektronikaffald, jf. bilag 7. Pvc-affald, jf. bilag 8 Jern og metal som f.eks. gryder og pander småt brændbart og tørt affald, som f.eks. flamingo og trækasser, store stykker legetøj o. lign. 1 Definitioner 1.1 Storskraldsordningen omfatter Storskrald som f.eks. møbler, tæpper, madrasser, komfurer og andet kasseret indbo samt cykler, gyngestativer, plæneklippere og haveredskaber Brændbare effekter, der størrelsesmæssigt ikke kan anbringes i dagrenovationsbeholderen Stor papemballage fra f.eks. møbler Elektronikaffald, jf. bilag 7. Pvc-affald, jf. bilag 8 Jern og metal som f.eks. gryder og pander småt brændbart og tørt affald, som f.eks. flamingo og trækasser, store stykker legetøj o. lign. samt følgende typer af farligt affald: Batterier (Ni-Ca-, kviksølvs-, brunstens- /alkaliske batterier - herunder bilbatterier ) Maling, lak og lim Spraydåser 2. Storskraldsordningen omfatter ikke Byggeaffald Haveaffald samt følgende typer af farligt affald: Batterier (Ni-Ca-, kviksølvs-, brunstens- /alkaliske batterier mv. - herunder bilbatterier ) Maling, lak og lim Spraydåser 1.2 Storskraldsordningen omfatter ikke Byggeaffald såsom brædder, murbrokker, trælister, vinduer, olietanke, badekar og brusekabiner mv. Haveaffald Småt brændbart affald som for eksempel flamingo, plastlegetøj uden batterier og lignende, der kan anbringes i 12

13 dagrenovationsbeholderen. Afhentning 3. Affald, der er sorteret efter bestemmelserne i punkt 1 og 2, afhentes efter forudgående aftale med Århus Kommune. 4. Byrådet kan for dele af kommunen eller hele kommunen træffe beslutning om, at affald, der er sorteret efter bestemmelserne i pkt. 1 og 2, afhentes med faste intervaller i en ruteindsamling. Byrådet kan endvidere fastsætte en minimumsgrænse for afhentningen. 5. I forbindelse med afhentningen skal affaldet være emballeret, mærket og anbragt efter bestemmelserne i pkt I større bebyggelser, hvorfra der erfaringsmæssigt afhentes store mængder storskrald, kan Århus Kommune forlange, at der etableres en genbrugsplads efter bestemmelserne i bilag 12, hvis Århus Kommunes omkostninger til indsamlingen herved reduceres. Emballering og mærkning 7. Større effekter som f.eks. møbler, cykler og Tv-apparater skal være tydeligt mærket som storskrald med seddel e. lign. 8. Mindre effekter af elskrot, pvc-affald, jern og metal, småt brændbart affald samt farligt 2 Afhentning 2.1 Storskrald, der er sorteret efter bestemmelserne i punkt 1 og 2, afhentes efter forudgående aftale med Århus Kommune. 4 Byrådet kan for dele af kommunen eller hele kommunen træffe beslutning om, at affald, der er sorteret efter bestemmelserne i pkt. 1 og 2, afhentes med faste intervaller i en ruteindsamling. Byrådet kan endvidere fastsætte en minimumsgrænse for afhentningen. 2.2 I forbindelse med afhentningen skal storskraldet være emballeret, mærket og anbragt efter bestemmelserne i pkt I større bebyggelser, hvorfra der erfaringsmæssigt afhentes store mængder storskrald, kan Århus Kommune forlange, at der etableres en genbrugsplads efter bestemmelserne i bilag 12, hvis Århus Kommunes omkostninger til indsamlingen herved reduceres. 3 Emballering og mærkning 3.1 Større effekter som f.eks. møbler, cykler og Tv-apparater skal være tydeligt mærket som storskrald med seddel e. lign. Cykler skal være tydeligt mærket som storskrald med seddel eller lignende. 3.2 Mindre effekter af elskrot, pvc-affald, jern og metal, småt brændbart affald samt farligt 13

14 affald skal anbringes sorteret i en klar/gennemsigtig plastsæk. En fyldt pose må maksimalt veje 11 kg. Der kan anvendes klare/gennemsigtige plastposer efter eget valg. Dog må posernes rumfang ikke overstige 110 liter. 9. Papemballage skal klappes sammen og bundtes. 10. Århus Kommune kan fastsætte særlige krav vedr. håndtering og aflevering af bestemte affaldstyper med henvisning til miljømæssige og arbejdsmiljømæssige krav. 11. Effekter, der ikke er sorteret, mærket eller emballeret efter bestemmelserne i pkt vil ikke blive afhentet. Anbringelse 12. Inden et fastsat tidspunkt på afhentningsdagen skal affaldet anbringes på fortov eller i skel mod nærmeste tilkørselsvej efter følgende retningslinier: Affaldet skal være klart synligt Affaldet skal være let tilgængeligt Affaldet må så vidt det er muligt ikke være til gene for gående eller kørende færdsel affald skal anbringes sorteret i en klar/gennemsigtig plastsæk. En fyldt pose må maksimalt veje 11 kg. Der kan anvendes klare/gennemsigtige plastposer efter eget valg. Dog må posernes rumfang ikke overstige 110 liter. 3.3 Papemballage skal klappes sammen og bundtes. 3.4 Gulvtæpper må maks. være 1,5 meter lange og skal være sammenrullet og bundet sammen med snor eller tape. 3.5 Århus Kommune kan fastsætte særlige krav vedr. håndtering og aflevering af bestemte affaldstyper med henvisning til miljømæssige og arbejdsmiljømæssige krav. 3.6 Effekter, der ikke er sorteret, mærket eller emballeret efter bestemmelserne i pkt. 3 vil ikke blive afhentet. 4 Anbringelse 4.1 Inden kl på afhentningsdagen skal storskraldet anbringes på fortov eller i skel mod nærmeste tilkørselsvej efter følgende retningslinier: Storskraldet skal være klart synligt Storskraldet skal være let tilgængeligt og håndterbart Storskraldet må så vidt det er muligt ikke være til gene for gående eller kørende færdsel Storskraldet skal anbringes, så der så vidt 14

15 muligt er 1 meters fri passage på fortovet 13. Såfremt der indrettes et fælles rum/hus til affaldet i etageejendomme og andre større bebyggelser kan affaldet i tilkaldeordningen afhentes direkte herfra under følgende betingelser: Det fælles rum/hus er placeret i umiddelbar tilknytning til en tilkørselsvej Der skal være niveaufri adgang fra opsamlingsmateriellets holdeplads til rummet/huset Døråbninger skal være minimum 110 cm 14. Affaldet må tidligst stilles frem til afhentning kl. 18 aftenen inden afhentningsdagen. 15. Affald, der ikke er anbragt i overensstemmelse med pkt vil ikke blive afhentet. Juletræer 16. Der afhentes juletræer én gang om året: I midtbyen indsamles juletræer én gang om året med forudgående annoncering i dagspresse og på Århus Kommunes hjemmeside. Fra større bebyggelser efter forudgående aftale, hvis der erfaringsmæssigt indsamles en fornuftig mængde juletræer fra den pågældende bebyggelse. 4.2 Såfremt der indrettes et fælles rum/hus til storskraldet i etageejendomme og andre større bebyggelser kan storskraldet afhentes direkte herfra under følgende betingelser: Det fælles rum/hus er placeret i umiddelbar tilknytning til en tilkørselsvej Der skal være niveaufri adgang fra opsamlingsmateriellets holdeplads til rummet/huset Døråbninger skal være minimum 110 cm 4.3 Storskraldet må tidligst stilles frem til afhentning kl. 18 aftenen inden afhentningsdagen. 4.4 Storskrald, der ikke er anbragt i overensstemmelse med pkt. 4 vil ikke blive afhentet. 5 Juletræer 5.1 Der afhentes juletræer én gang om året: I midtbyen indsamles juletræer én gang om året med forudgående annoncering i dagspresse og på Århus Kommunes hjemmeside. Fra større bebyggelser efter forudgående aftale, hvis der erfaringsmæssigt indsamles en fornuftig mængde juletræer fra den pågældende bebyggelse. 15

16 17. I områder, der ikke er omfattet af punkt 5.1 tilbydes ikke afhentning af juletræer. I stedet henvises juletræerne til genbrugsstationen, jf. bilag 11, eller henteordningen for haveaffald, jf. bilag For husstande, der ikke er omfattet af punkt 5.1, henvises aflevering af juletræerne til genbrugsstationen, jf. bilag 11, eller henteordningen for haveaffald, jf. bilag 3. 6 Gebyr Gebyr 18. Der opkræves særskilt gebyr, såfremt storskraldseffekterne afhentes i rum, jf. punkt Der opkræves særskilt gebyr, såfremt storskraldseffekterne afhentes i rum, jf. punkt

17 Bilag 14 Retningslinier i forbindelse med byfornyelse og gårdforbedringer i Århus Kommune Bilag 14 Retningslinier i forbindelse med byfornyelse og gårdforbedringer i Århus Kommune 1. Etageejendomme pålægges at indgå i en fælles renovationsordning med de øvrige ejendomme, som byfornyelsesplanen omfatter. Enfamiliehuse kan eventuelt have opstillet eget opsamlingsmateriel. Opstilling og adgang 6. Der skal etableres gangstier mellem porte og opstillingssteder. 7. Der skal anlægges opstillingssteder fælles for flere ejendomme på hensigtsmæssige steder i karréen. 1 Definitioner 1.1 Århus Kommune kan pålægge etageejendomme at indgå i en fælles renovationsordning med de øvrige ejendomme, som byfornyelsesplanen omfatter. Enfamiliehuse kan eventuelt have opstillet eget opsamlingsmateriel. 3 Opstilling og adgang 3.2 Der skal etableres gangstier mellem porte og opstillingssteder. Gangstierne skal anvendes til transport af opsamlingsmateriel og skal opfylde bestemmelserne i bilag 1, punkt Der skal anlægges opstillingssteder fælles for flere ejendomme på hensigtsmæssige steder i karréen. 17

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5.

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. juni 2005 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD ------------------------------------------------------------------------------------ Århus Kommune Udkast til nyt REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 2005 ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1917 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/00104

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Bilag til REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bilag til REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD ------------------------------------------------------------------------------------ Århus Kommune Udkast til nye Bilag til REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 2005 ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet Sorteringsgårde til storskrald Vejledning i at få orden på affaldet Orden på affaldet Denne pjece omhandler sorteringsgårde ved større bebyggelser. Disse gårde er med til at gøre affaldssorteringen bedre.

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune Sorteringsgårde til til storskrald Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: 29-04- 2010 Du har ved brev af 3. august 2009 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Aabenraa Kommune har

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Bilag 5 - Udkast til kontrakt Kontraktens parter Parterne er: Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Herefter kaldet kommunen. Der kan med bindende

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: 13-12- 2007 De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af betaling for renovation vedrørende Deres sommerhus. Tilsynets udtalelse Tilsynet

Læs mere

INDSAMLING AF SMÅ- ELEKTRONIK FORSLAG TIL AFHENTNINGSORDNING

INDSAMLING AF SMÅ- ELEKTRONIK FORSLAG TIL AFHENTNINGSORDNING INDSAMLING AF SMÅ- ELEKTRONIK FORSLAG TIL AFHENTNINGSORDNING DECEMBER 2014 Indsamling af småelektronik Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgivningen... 5 2.1 Elektronikaffald...

Læs mere

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5)

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) 1 Århus Kommunale Værker Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) Udbudsmateriale (offentligt EU-udbud) Januar 2005 2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 4 1.1 Udbyder 4 1.2 Baggrund 4

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere

Bilag 1 Regler for afbrænding 1. Private grundejere og borgere må ikke afbrænde affald, herunder træ- og haveaffald - se dog undtagelser nedenfor. 2. Affald skal bortskaffes til godkendte modtageanlæg.

Læs mere

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2016 Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativerne for husholdnings- og erhvervsaffald.

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune DIREKTIONEN Affald Århus/Privataffald Bautavej 1 8210 Århus V Deres ref.: Vores ref.: POL Århus V. Den 26. juli 2007 Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

2016 sortér for fremtiden

2016 sortér for fremtiden 2016 sortér for fremtiden Sortér for fremtiden Fremover skal vi blive meget bedre til at sortere affald til genbrug. Det slår regeringen fast i ressourcestrategien "Danmark uden affald". Det er nemlig

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere