Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No."

Transkript

1 med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No DA

2 4. udgave 1. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriseret personale, der er oplært i dens betjening. Denne vejledning skal betragtes som en permanent del af maskinen og skal altid forefindes på denne. Hvis du har nogen spørgsmål, bedes du kontakte Genie Industries. Indholdsfortegnelse Side Sikkerhedsregler... 1 Styreenheder...7 Beskrivelse...8 Inspektion før ibrugtagning... 9 Vedligeholdelse Funktionstester Inspektion af arbejdsstedet Betjeningsinstruktioner Instruktioner til batteri og oplader Instruktioner vedr. transport og løft Mærkater Specifikationer Kontakt os: Internet: Copyright 1996 Genie Industries 4. udgave: 1. oplag, april 2010 Genie og DPL er registrerede varemærker tilhørende Genie Industries i USA og mange andre lande. Super Series er et varemærke tilhørende Genie Industries. Overholder EF-direktiv 2006/42/EF Se EF-overensstemmelseserklæring Trykt på genbrugspapir L Trykt i USA Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

3 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning Sikkerhedsregler Fare Manglende overholdelse af instruktionerne og sikkerhedsreglerne i denne vejledning vil forårsage dødsfald eller alvorlig personskade. Undlad at bruge maskinen medmindre: Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne i denne betjeningsvejledning for sikker maskinbetjening. 1 Undgå farlige situationer. Sæt dig grundigt ind i sikkerhedsreglerne, inden du fortsætter til næste afsnit. 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning. 3 Foretag altid funktionstester inden brug. 4 Inspicer arbejdsstedet. 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet. Du læser, forstår og overholder fabrikantens instruktioner og sikkerhedsregler sikkerhedsog betjeningsvejledningen samt mærkaterne på maskinen. Du læser, forstår og overholder arbejdsgiverens sikkerhedsbestemmelser og arbejdspladsens regulativer. Du læser, forstår og overholder alle gældende offentlige regulativer. Du er uddannet i sikker betjening af maskinen. Første gang maskinen opstilles til brug, skal der monteres et ventilationsdæksel. Se afsnittet Inspektion før ibrugtagning for at få instruktioner til ventilationsdækslet. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 1

4 4. udgave 1. oplag SIKKERHEDSREGLER Væltningsfare Platformen må ikke hæves, medmindre understellet er plant, samtlige fire udliggere er opstillet korrekt, og nivelleringsdonkraftene er solidt placeret på jorden. Maskinen må ikke flyttes, mens platformen er hævet. Maskinen må ikke benyttes på et bevægeligt underlag eller et køretøj. Maskinen må ikke betjenes i stærk blæst. Platformens eller lastens overfladeareal må ikke forøges. Forøgelse af det område, som er udsat for vinden, forringer maskinens stabilitet. Udliggerne må ikke justeres eller fjernes, mens der er personer på platformen, eller når platformen er hævet. Der må ikke placeres eller fastgøres hængende last på eller til nogen del af denne maskine. Transportér ikke værktøj og materialer, medmindre de er jævnt fordelt og kan håndteres sikkert af personen/personerne på platformen. Platformen må kun hæves, hvis maskinen er nivelleret. Maskinen må ikke opstilles på et underlag, hvor den ikke kan nivelleres udelukkende ved brug af udliggerne. Vægten af personer, udstyr og materialer på platformen må ikke overstige dens maksimale lastkapacitet. Maks. lastkapacitet DPL-25S DPL-30S DPL-35S 340 kg 340 kg 272 kg Maks. antal personer alle modeller 2 Stiger eller stilladser må ikke anbringes på platformen eller stilles op ad nogen af maskinens dele. Brug ikke genstande uden for platformen til at støde af fra eller trække ind mod. Maks. tilladelig sidekraft ANSI og CSA Maks. tilladelig manuel kraft CE og AUS 445 N 400 N 2 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

5 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning SIKKERHEDSREGLER Maskinen må ikke benyttes i nærheden af skrænter, huller, bump, affald/murbrokker, på et ustabilt eller glat underlag eller under andre potentielt farlige forhold. Maskindele, der har indflydelse på sikkerheden og stabiliteten, må ikke ændres eller frakobles. Dele, der er afgørende for maskinens stabilitet, må ikke udskiftes med dele med en anden vægt eller andre specifikationer. Brug kun reservedele, der er godkendt af Genie. Når maskinen flyttes vha. en gaffeltruck eller et andet transportkøretøj, skal platformen være helt sænket, gelænderne skal være nede, maskinen skal være slukket, og der må ikke være personer på platformen. Arbejdsplatformen må ikke modificeres eller ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten. Montering af udstyr til fastgørelse af værktøj eller andre materialer på platformen, fodbrædderne eller gelænderne kan forøge platformens vægt samt platformens eller lastens overfladeareal. Nedstyrtningsfarer Gelændersystemet beskytter mod nedstyrtning. Hvis det kræves, at personerne på platformen bærer personligt faldsikringsudstyr på grund af arbejdspladsens eller arbejdsgiverens regulativer, skal det personlige faldsikringsudstyr og brugen deraf være i overensstemmelse med udstyrsproducentens instruktioner og de gældende offentlige krav. Sid, stå eller kravl ikke på platformens gelændere. Stå altid med fødderne solidt placeret på platformens gulv. Stig ikke på eller hæv platformen, medmindre platformens sidegelændere er låst i opretstående position, og endegelænderet og lågen til platformens indgang er lukket og låst. Stig ikke ned fra platformen, når den er hævet. I tilfælde af strømsvigt skal mandskabet på jorden aktivere ventilen til manuel sænkning. Hold platformens gulv rent. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 3

6 4. udgave 1. oplag SIKKERHEDSREGLER Fare for livsfarligt elektrisk stød Denne maskine er ikke isoleret og yder ikke beskyttelse mod kontakt med eller ophold i nærheden af en strømkilde. Hold afstand til maskinen, hvis den kommer i berøring med strømførende ledninger eller bliver strømførende. Hverken mandskab på jorden eller på platformen må røre ved eller betjene maskinen, før der slukkes for strømmen til de strømførende højspændingsledninger. Hold forsvarlig afstand til strømførende ledninger og apparater i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser og nedenstående skema. Spænding Minimum sikkerhedsafstand Fase-fase Meter 0 til 300 V Undgå kontakt 300 V til 50 kv 3,05 50 kv til 200 kv 4, kv til 350 kv 6, kv til 500 kv 7, kv til 750 kv 10, kv til kv 13,72 Tag højde for platformens bevægelser, samt at elektriske ledninger kan komme til at gynge eller hænge ned pga. stærke vindstød. Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde. Maskinen må ikke betjenes i tordenvejr eller stormvejr. En maskine med AC-strømforsyning eller DCbatterioplader må ikke betjenes, medmindre der bruges et jordet, treledet forlængerkabel med et jordet AC-kredsløb. Treledede stik med jordforbindelse må ikke ændres eller frakobles. Kollisionsfarer Operatører skal overholde de regulativer, som foreskrives af arbejdsgiveren, arbejdspladsen og det offentlige, angående brugen af personligt beskyttelsesudstyr. Kontrollér, at der ikke er hængende forhindringer eller lignende risici i arbejdsområdet. Vær opmærksom på faren for at få noget i klemme, når der gribes fat i platformens sidegelændere. Platformen må ikke sænkes, medmindre alle personer og hindringer er væk fra området omkring maskinen. Vær forsigtig ved transport på en skråning. Hold afstand til platformen, når den sænkes. Fare for komponentbeskadigelse Betjen ikke maskinen, medmindre der er blevet installeret et ventilationsdæksel i hydraulikoliebeholderen. Se afsnittet Inspektion før ibrugtagning for at få instruktioner til ventilationsdækslet. Maskinen må ikke bruges som en elektrisk jordforbindelse ved svejsearbejde. DC-modeller: Maskinen må ikke betjenes med et svagt eller et kraftigt afladet batteri. 4 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

7 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning SIKKERHEDSREGLER Fare ved forkert brug Maskinen må ikke efterlades uden opsyn, medmindre nøglen er taget ud for at forhindre uautoriseret brug. Farer ved beskadiget maskine Maskinen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget eller defekt. Inspicer maskinen omhyggeligt inden brug, og afprøv samtlige funktioner inden hvert skift. En beskadiget eller defekt maskine skal omgående mærkes og tages ud af drift. Kontrollér, at alt vedligeholdelsesarbejde er blevet udført, som angivet i denne vejledning og Genie DPL Servicehåndbog. Sørg for, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Kontrollér, at betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen på platformen. Fare for legemsbeskadigelse Maskinen må ikke betjenes, hvis der er luft- eller hydraulikolielækage. En luft- eller hydraulikolielækage kan gennemtrænge og/eller brænde huden. Forkert kontakt med komponenter, som findes under dæksler, vil forårsage alvorlig tilskadekomst. Kun uddannet vedligeholdelsespersonale bør åbne disse rum. Det anbefales, at operatøren kun åbner disse rum, når der udføres inspektion før ibrugtagning. Alle rum skal forblive lukkede og låste under drift. Mærkatforklaring Mærkaterne på Genies produkter gør brug af symboler, farvemarkering og signalord til at identificere følgende: Sikkerhedsadvarselssymbol bruges til at advare om risiko for personskade. Følg alle sikkerhedsoplysninger, som vises efter dette symbol, for at undgå risiko for personskade eller dødsfald. Rød bruges til at advare om en overhængende faresituation, der hvis den ikke undgås vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Orange bruges til at advare om en potentiel faresituation, der hvis den ikke undgås kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Gul med sikkerhedsadvarselssymbol bruges til at advare om en potentiel faresituation, der hvis den ikke undgås kan forårsage mindre eller middelsvær personskade. Gul uden sikkerhedsadvarselssymbol bruges til at advare om en potentiel faresituation, der hvis den ikke undgås kan resultere i tingskade. Grøn bruges til betjenings- eller vedligeholdelsesoplysninger. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 5

8 4. udgave 1. oplag SIKKERHEDSREGLER Batteri-/opladersikkerhed DC-modeller Farer for ætsning Batterier indeholder syre. Bær altid beskyttelsestøj og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med batterier. Undgå at spilde eller røre ved batterisyre. Neutraliser spildt batterisyre med natron og vand. Eksplosionsfare Batterier afgiver eksplosionsfarlig gas. Sørg for, at der ikke er gnister, åben ild eller tændt tobak i nærheden af batteriet. Fare for livsfarligt elektrisk stød Fare ved løft Opladeren må kun tilsluttes et AC-kredsløb med jordforbindelse. Batteriet og opladeren må ikke udsættes for vand eller regn. Inden brug skal der inspiceres for beskadigelse. Beskadigede dele skal udskiftes, inden maskinen betjenes. Batteriet vejer 48 kg. Når batteriet løftes, skal der bruges et passende antal personer og korrekt løfteteknik. Oplad batteriet i et område med god udluftning. Ledningerne fra opladerens DC-udgang må ikke frakobles batteriet, når opladeren er tændt. Skydedøren på understelsdækslet skal forblive åben under hele opladningsprocessen. 6 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

9 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning Styreenheder Nederste betjeningssted Platformsbetjening Rød nødstopknap 2 Nøgleafbryder 3 Displaylamper (fire) for udliggerspærrer 4 Indikatorlampe for lavt batteri til hjælpestrømssænkning 5 DC-modeller: Indikatorlampe for lavt batteri 6 Strømindikator 7 Knap til sænkning af platform ved brug af hjælpestrøm 8 Knap til aktivering af platformsbetjening 9 Kontakt til hævning/sænkning Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 7

10 4. udgave 1. oplag Beskrivelse 1 Platformens endegelænder 2 Platformens sidegelænder 3 Opbevaringsboks til vejledninger 4 Platformsbetjening 5 AC-stik 6 Løftearm til gelænder 7 Låge til platformsindgang 8 Pal til platformsindgang 9 Platform 10 Spærredisplay 11 AC-modeller: Afbryder 12 Stige til platformsindgang 13 AC-modeller: Strømforsyning til maskine DC-modeller: Vekselstømsforsyning til platform 14 Låsestift til platformsindgangsstige 15 Udligger med nivelleringsdonkraft 16 Gaffeltrucklomme 17 Vaterpas 18 Sekvenseringskabel 19 Transportfastspænding 20 Greb til manuel sænkning 21 Stik til batterioplader 22 Understel 23 Hjul med drejelås 24 Understelsdæksel 25 Mast 26 Styringshåndtag 27 Låsehåndtag til platformens gelænder 8 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

11 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning Inspektion før ibrugtagning Grundlæggende principper Det er operatørens ansvar at foretage inspektion før ibrugtagning og rutinemæssig vedligeholdelse. Undlad at bruge maskinen medmindre: Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning. 1 Undgå farlige situationer. 2 Inspicer altid maskinen inden brug. Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion før ibrugtagning indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit. 3 Foretag altid funktionstester inden brug. 4 Inspicer arbejdsstedet. 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet. Ventilationsdæksel AC- og DC-modeller Hvis maskinen betjenes uden ventilationsdæksel, vil det resultere i komponentbeskadigelse. Inspektion før ibrugtagning er en visuel inspektion, der udføres af operatøren inden hvert skift. Inspektionen har til formål at fastslå, om der er noget åbentlyst galt med maskinen, inden operatøren foretager funktionstesterne. Inspektion før ibrugtagning har desuden til formål at fastslå, om det er nødvendigt at foretage rutinemæssig vedligeholdelse. Operatøren må kun udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som er anført i denne vejledning. Se listen på næste side og kontrollér hvert af punkterne. Hvis der konstateres beskadigelse eller uautoriseret afvigelse fra maskinens oprindelige stand, skal den mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en kvalificeret servicetekniker i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer. Når reparationerne er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning, inden der gås videre til funktionstesterne. Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af kvalificerede serviceteknikere i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer og kravene i ansvarsvejledningen. Den første gang denne maskine tages i brug, skal rørproppen i hydraulikoliebeholderen under batteridækslet afmonteres og udskiftes permanet med et ventilationsdæksel. Der følger et ventilationsdæksel med maskinen, og det ligger i en konvolut, som er tapet fast til masten. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 9

12 4. udgave 1. oplag INSPEKTION FØR IBRUGTAGNING Inspektion før ibrugtagning Sørg for, at betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen på platformen. Kontrollér, at alle mærkater er læselige og placeret korrekt. Se afsnittet Mærkater. Kontrollér, om der er batterivæskelækage, og om væskestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt destilleret vand. Se afsnittet Vedligeholdelse. Kontrollér, om der er hydraulikolielækage, og om oliestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt olie. Se afsnittet Vedligeholdelse. Kontrollér nedenstående komponenter eller områder for beskadigelse, forkert monterede eller manglende dele samt uautoriserede ændringer: Elektriske komponenter og ledningsføring Ledningsspole (hvis monteret) Hydraulisk kraftenhed, slanger, fittings og cylindere Greb til manuel sænkning Platformens endegelænder, platformens sidegelændere og indgangslåge Låsehåndtag til gelænder Sekvenseringskabler og kabelskiver Løftekæder og mellemhjul Møtrikker, bolte og øvrige fastgøringsdele Mast og mastafstivninger Ventilationsdæksel Udliggere, nivelleringsdonkrafte og fødder Løftearm til gelænder Indgangsstige til platform Kontrollér hele maskinen for: Buler eller anden beskadigelse Korrosion eller oxidering Revner i svejsesamlinger eller konstruktionskomponenter Undersøg og rengør samtlige batteripoler og polsko. Kontrollér, at samtlige konstruktionsmæssige og andre afgørende komponenter forefindes, og at samtlige tilhørende fastgøringsdele og tappe er korrekt placeret og spændt. 10 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

13 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning Vedligeholdelse Beskrivelse af vedligeholdelsessymbolerne Nedenstående retningslinjer skal overholdes: Operatøren må kun udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som er anført i denne vejledning. Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af kvalificerede serviceteknikere i henhold til fabrikantens specifikationer og kravene i ansvarsvejledningen. BEMÆRK Følgende symboler benyttes i denne vejledning som en hjælp til at forstå hensigten med instruktionerne. Når et eller flere af symbolerne vises i begyndelsen af en vedligeholdelsesprocedure, har det nedenstående betydning. Angiver, at der kræves værktøj for at gennemføre denne procedure. Angiver, at der kræves nye dele for at gennemføre denne procedure. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 11

14 4. udgave 1. oplag VEDLIGEHOLDELSE Kontrollér batteriet DC-modeller Kontrollér hydraulikolieniveau AC- og DC-modeller Det er altafgørende, for at maskinen fungerer korrekt og sikkert, at batteriet er i god stand. Forkert væskestand eller beskadigede kabler og forbindelser kan resultere i komponentbeskadigelse samt farlige situationer. ADVARSEL ADVARSEL BEMÆRK Fare for livsfarligt elektrisk stød. Berøring af strømførende elektriske kredsløb kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Fjern alle fingerringe, ure og andre smykker. Fare for legemsbeskadigelse. Batterier indeholder syre. Undgå at spilde eller røre ved batterisyre. Neutraliser spildt batterisyre med natron og vand. Udfør denne test, når batterierne er helt opladet. 1 Tag beskyttelsesudstyr og -briller på. 2 Tag batteriets ventilationshætter af. 3 Kontrollér batterisyreniveauet. Påfyld om nødvendigt destilleret vand op til bunden af batteriets påfyldningsrør. Undgå overfyldning. 4 Sæt ventilationshætterne på igen. Det er altafgørende, for at maskinen kan fungere, at hydraulikoliestanden er korrekt. Forkert hydraulikoliestand kan beskadige de hydrauliske dele. Med daglig kontrol er det muligt at opdage ændringer i oliestanden, som kan betyde, at der er problemer med hydrauliksystemet. 1 Sørg for, at platformen er helt sænket. 2 Kontrollér skueglasset, som sidder på siden af hydraulikoliebeholderen. Resultat: Hydraulikoliestanden skal være synlig i midten af skueglasset. Undgå overfyldning. Specifikationer for hydraulikolie Hydraulikolietype Chevron Rando HD-kvalitetsækvivalent 12 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

15 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning VEDLIGEHOLDELSE Planlagt vedligeholdelse Den vedligeholdelse, der skal udføres kvartårligt, årligt og hvert andet år, skal udføres af en person, der er uddannet i og kvalificeret til at udføre vedligeholdelse af denne maskine i overensstemmelse med de procedurer, som er anført i servicehåndbogen til maskinen. Maskiner, der har været taget ud af drift i mere end tre måneder, skal gennemgå et kvartårligt eftersyn, før de tages i brug igen. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 13

16 4. udgave 1. oplag Funktionstester Grundlæggende principper Formålet med funktionstesterne er at opdage eventuelle funktionsfejl, inden maskinen tages i brug. Operatøren skal følge de trinvise instruktioner til at teste samtlige af maskinens funktioner. Undlad at bruge maskinen medmindre: Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning. 1 Undgå farlige situationer. 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning. 3 Foretag altid funktionstester inden brug. Sæt dig grundigt ind i funktionstestene, inden du fortsætter til næste afsnit. 4 Inspicer arbejdsstedet. 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet. En maskine med funktionsfejl må aldrig tages i brug. Hvis der konstateres funktionsfejl, skal maskinen mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en kvalificeret servicetekniker i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer. Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning og funktionstester, inden maskinen tages i brug. Funktionstester 1 Placer maskinen direkte under det ønskede arbejdsområde. 2 Slut maskinen til en korrekt strømkilde: DC-modeller: Tilslut batteripakken. AC-modeller: Slut maskinen til en jordet AC-strømforsyning på 15 A. Brug et jordet, treledet forlængerkabel (3,3 mm 2 ) på maks. 13 meter. 3 Sæt nøglen i, og drej den til platformsbetjening. 4 Træk den røde nødstopknap på det nederste betjeningssted ud til den aktiverede position. Resultat: Strømindikatoren skulle blive tændt. 5 Installer hver udligger og juster nivelleringsdonkraftene for at nivellere maskinen. Maskinen må kun nivelleres ved brug af udliggerne. 14 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

17 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning FUNKTIONSTESTER 6 Kontrollér, at alle fire displaylamper for udliggerspærrerne er tændt på det nederste betjeningssted. 7 Brug vaterpasset til at justere nivelleringsdonkraftene, indtil maskinens understel er nivelleret. 8 Drej låsehåndtaget til platformens gelænder og drej platformens sidegelænder til den opretstående position. Sørg for, at sidegelænderet låser på plads. Gentag dette for den anden side. 9 Træk låsestifterne til stigen ud og vip stigen ned. Sørg for, at stigen låser på plads. 10 Kravl op ad stigen for stige på platformen. Luk og lås platformens indgangslåge og endegelænder. Afprøv nødstoppet 11 Træk den røde nødstopknap ud på platformsbetjeningen. 12 Tryk den røde nødstopknap ind på det nederste betjeningssted til den deaktiverede position. 13 Tryk og hold knappen til aktivering af platformsbetjening, og drej kontakten til hævning/sænkning i den ønskede retning. Resultat: Hæve-/sænkefunktionen må ikke kunne betjenes. 14 Tryk den røde nødstopknap på platformsbetjeningen ind til den deaktiverede position. 15 Træk den røde nødstopknap på det nederste betjeningssted ud til den aktiverede position. 16 Tryk og hold knappen til aktivering af platformsbetjening, og drej kontakten til hævning/sænkning i den ønskede retning. Resultat: Hæve-/ sænkefunktionen må ikke kunne betjenes. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 15

18 4. udgave 1. oplag FUNKTIONSTESTER Afprøv udliggerspærresystemet 17 Træk den røde nødstopknap ud på platformsbetjeningen. 18 Tryk og hold knappen til aktivering af platformsbetjening, og drej kontakten til hævning/sænkning i den ønskede retning. Resultat: Hæve-/sænkefunktionen skal kunne betjenes. 19 Skru en af nivelleringsdonkraftene ud, indtil displaylampen for den tilsvarende udliggerspærre slukkes. 20 Tryk og hold knappen til aktivering af platformsbetjening, og drej kontakten til hævning/sænkning i den ønskede retning. Resultat: Hæve-/sænkefunktionen må ikke kunne betjenes. 21 Skru nivelleringsdonkraften i igen til den forrige stilling, og kontrollér vaterpasset. 22 Gentag proceduren for hver udligger. Afprøv sænkning af platformen ved brug af hjælpestrøm AC- og DC-modeller 28 Drej nøglekontakten til platformsbetjening. 29 Hæv platformen ca. 15 cm. 30 Frakobl strømkilden til maskinen. 31 Tryk og hold knappen til aktivering af platformsbetjening, og drej kontakten til hævning/sænkning til sænkning. Resultat: Platformen skal sænkes. 32 Tilslut strømkilden til maskinen. Afprøv den manuelle sænkning 33 Hæv platformen en smule. 34 Aktivér grebet til manuel sænkning. Resultat: Platformen skal sænkes. 23 Hæv platformen en smule. 24 Frakobl strømkilden til maskinen. 25 Drej nøglekontakten til det nederste betjeningssted. 26 Tryk knappen til sænkning af platform ved brug af hjælpestrøm ind på det nederste betjeningssted. Resultat: Platformen skal sænkes. 27 Tilslut strømkilden til maskinen. 16 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

19 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning Inspektion af arbejdsstedet Inspektion af arbejdsstedet Vær opmærksom på og undgå følgende farlige forhold: skrænter eller huller Undlad at bruge maskinen medmindre: Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning. 1 Undgå farlige situationer. 2 Inspicer altid maskinen inden brug. 3 Foretag altid funktionstester inden brug. 4 Inspicer arbejdsstedet. Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion af arbejdsstedet indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit. 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet. bump, forhindringer på underlaget eller affald skråninger, der overstiger maskinens nivelleringsevne ustabile eller glatte underlag hængende forhindringer og højspændingsledninger farlige placeringer utilstrækkeligt bæredygtigt underlag i forhold til maskinens belastningskraft vind- og vejrforhold tilstedeværelse af uautoriserede personer andre potentielt farlige forhold Grundlæggende principper Inspektion af arbejdsstedet hjælper operatøren med at afgøre, om maskinen kan betjenes sikkert på arbejdsstedet. Den skal foretages af operatøren, inden maskinen flyttes til arbejdsstedet. Det er operatørens ansvar at være opmærksom på eventuelle risici på arbejdsstedet og holde øje med og undgå disse i forbindelse med flytning, opstilling og betjening af maskinen. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 17

20 4. udgave 1. oplag Betjeningsinstruktioner Grundlæggende principper Undlad at bruge maskinen medmindre: Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning. 1 Undgå farlige situationer. 2 Inspicer altid maskinen inden brug. 3 Foretag altid funktionstester inden brug. 4 Inspicer arbejdsstedet. 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet. Afsnittet Betjeningsinstruktioner giver instruktioner i samtlige aspekter af maskinens betjening. Det er operatørens ansvar at overholde samtlige sikkerhedsregler og instruktioner i betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen. Det er farligt at bruge maskinen til andre formål end løft af personer, sammen med deres værktøj og materialer, til et højt placeret arbejdssted. Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Hvis mere end én operatør forventes at skulle bruge maskinen på forskellige tidspunkter i løbet af det samme skift, skal samtlige disse være autoriserede operatører, og de forventes at overholde sikkerhedsreglerne og instruktionerne i betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen. Det vil sige, at alle nye operatører skal foretage inspektion før ibrugtagning, funktionstester og inspektion af arbejdsstedet, inden maskinen tages i brug. 18 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

21 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning BETJENINGSINSTRUKTIONER Opstilling 1 Placer maskinen direkte under det ønskede arbejdsområde. 2 Slut maskinen til en korrekt strømkilde: DC-modeller: Tilslut batteripakken. AC-modeller: Slut maskinen til en jordet ACstrømforsyning på 15 A. Brug et jordet, treledet forlængerkabel (3,3 mm²) på maks. 13 meter. 3 Sæt nøglen i, og drej den til platformsbetjening. 4 Træk den røde nødstopknap på det nederste betjeningssted ud til den aktiverede position. Sørg for, at strømindikatoren er tændt. 5 Installer udliggerne og juster nivelleringsdonkraftene for at nivellere maskinen. Brug vaterpasset til at kontrollere, at maskinen er nivelleret. 6 Kontrollér, at alle fire displaylamper for udliggerspærrerne er tændt på det nederste betjeningssted. 7 Træk ned på låsehåndtaget til platformens gelænder og drej platformens sidegelænder til den opretstående position. Sørg for, at sidegelænderet låser på plads. Gentag dette for den anden side. 8 Træk låsestifterne til stigen ud og vip stigen ned. Sørg for, at stigen låser på plads. 9 Kravl op ad stigen for stige på platformen. Luk og lås platformens indgangslåge og endegelænder. Nødstop 1 Tryk ind på den røde nødstopknap på det nederste betjeningssted eller platformsbetjeningen for at deaktivere hævefunktionen. Hævning og sænkning af platform 1 Træk den røde nødstopknap ud for at udløse den. 2 Tryk og hold knappen til aktivering af platformsbetjening, og drej kontakten til hævning/sænkning i den ønskede retning. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 19

22 4. udgave 1. oplag BETJENINGSINSTRUKTIONER Manuel sænkning 1 Aktivér grebet til manuel sænkning. Sænkning af platform ved brug af hjælpestrøm AC- og DCmodeller 1 Drej nøglekontakten til det nederste betjeningssted. Træk den røde nødstopknap ud til den aktiverede position. 2 Aktivér knappen til sænkning af platform ved brug af hjælpestrøm på det nederste betjeningssted. Indikatorlys for platformsoverbelastning (hvis monteret) En blinkende indikator angiver, at platformen er overbelastet, og ingen af funktionerne vil virke. En alarm vil lyde ved platformsbetjeningen. Beskyttelse mod nedstyrtning Personligt faldsikringsudstyr er ikke påkrævet ved betjening af denne maskine. Hvis arbejdspladsens eller arbejdsgiverens regulativer kræver personligt faldsikringsudstyr, skal følgende gøre sig gældende: Alt personligt faldsikringsudstyr skal overholde de gældende offentlige regulativer og skal inspiceres og bruges i overensstemmelse med producentens instruktioner. Efter hver brug 1 Vælg et sikkert opbevaringssted på et fast, plant underlag, hvor der ikke er forhindringer eller trafik, og hvor maskinen er beskyttet mod vind og vejr. 2 Tag nøglen ud for at forhindre uautoriseret brug. 3 DC-modeller: Genoplad batteriet. Maskinen skal nulstilles, før funktionerne vil fungere. Sådan nulstilles maskinen: 1 Fjern belastning fra platformen. 2 Tryk ind på, og drej derefter på den røde nødstopknap på platformsbetjeningen for at udløse den. 3 Betjen maskinen. Hvis belastningen på platformen er under den nominelle kapacitet, vil maskinen kunne betjenes. 20 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fifth Edition Second Printing Part No.

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fifth Edition Second Printing Part No. med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fifth Edition Second Printing Part No. 162436DA 5. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Third Edition Second Printing Part No. 97550DA

Betjeningsvejledning. Third Edition Second Printing Part No. 97550DA Third Edition Second Printing Part No. 97550DA 3. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition Third Printing Part No. 82784DA CE Models Betjeningsvejledning 2. udgave 3. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Fourth Printing Part No. 97570DA CE Models Betjeningsvejledning 3. udgave 4. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Thirteenth Printing Part No. 46281DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Thirteenth Printing Part No. 46281DA med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Thirteenth Printing Part No. 46281DA 1. udgave 13. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen

Læs mere

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Fifth Printing Part No. 56011DA

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Fifth Printing Part No. 56011DA med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Fifth Printing Part No. 56011DA 1. udgave 5. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages

Læs mere

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. Third Edition Second Printing Part No. 82200DA

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. Third Edition Second Printing Part No. 82200DA med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Second Printing Part No. 82200DA 3. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages

Læs mere

Betjeningsvejledning. Second Edition Sixth Printing Part No DA

Betjeningsvejledning. Second Edition Sixth Printing Part No DA Betjeningsvejledning Second Edition Sixth Printing Part No. 33499DA Betjeningsvejledning 2. udgave 6. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fifth Edition Third Printing Part No.

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fifth Edition Third Printing Part No. Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fifth Edition Third Printing Part No. 145358DA Betjeningsvejledning 5. udgave 3. oplag Vigtigt Læs, forstå

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende UpRight Bruger manual TM 12 Serienr. 6919 til nuværende Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Fourth Printing Part No DA

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Fourth Printing Part No DA med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Fourth Printing Part No. 72129DA 1. udgave 4. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Seventh Printing Part No DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Seventh Printing Part No DA Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Seventh Printing Part No. 52546DA Betjeningsvejledning 1. udgave 7. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner,

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Ninth Printing Part No DA

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Ninth Printing Part No DA med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Ninth Printing Part No. 39527DA 1. udgave 9. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition Fifth Printing Part No. 82785DA CE Models 2. udgave 5. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsinstruktioner, inden

Læs mere

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner MX 15/19 Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Ninth Printing Part No DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Ninth Printing Part No DA med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Ninth Printing Part No. 37168DA 1. udgave 9. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger CE Models Second Edition Fourth Printing Part No. 82660DA Betjeningsvejledning 2. udgave 4. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Second Edition Second Printing Part No DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Second Edition Second Printing Part No DA Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition Second Printing Part No. 82262DA Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Vigtigt. Indholdsfortegnelse. Kontakt os:

Vigtigt. Indholdsfortegnelse. Kontakt os: Betjeningsvejledning 1. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriseret personale,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition First Printing Part No. 82595DA DC Power Betjeningsvejledning 2. udgave 1. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Betjeningsvejledning GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 med vedligeholdelsesoplysninger

Betjeningsvejledning GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 med vedligeholdelsesoplysninger Betjeningsvejledning GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 CE med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af originale instruktioner Eighth Edition First Printing

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Vigtigt. Indholdsfortegnelse. Kontakt os:

Vigtigt. Indholdsfortegnelse. Kontakt os: Betjeningsvejledning Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriseret personale, der er oplært i dens

Læs mere

Betjeningsvejledning GRC-12 CE med vedligeholdelsesoplysninger Edition First Printing Part No DA

Betjeningsvejledning GRC-12 CE med vedligeholdelsesoplysninger  Edition First Printing Part No DA Betjeningsvejledning Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriseret personale, der er oplært i dens

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Vigtigt. Indholdsfortegnelse. Kontakt os:

Vigtigt. Indholdsfortegnelse. Kontakt os: Betjeningsvejledning 3. udgave 3. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer,

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Third Printing Part No. 1000061DA CE Models 3. udgave 3. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsinstruktioner, inden

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL. Lift modelnummer. Lift serienummer. Service udført: Handling Dato.

BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL. Lift modelnummer. Lift serienummer. Service udført: Handling Dato. VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL Lift modelnummer Lift serienummer DANISH OCTOBER 2013 BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT Service udført: 16 US 7514 Alabonson Road Houston, TX 77088 phone: 281-999-6900 fax:

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual UpRight AB38 Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt.

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt. BRUGS- OG EPAC LD 800 1. GENEREL UHELDSFOREBYGGELSE SIKKERHED For at maskinen skal fungere godt, skal den idriftsættes korrekt (installation og brug) og oliestand og de forskellige mekanismer skal kontrolleres

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Betjeningsvejledning GS-2669 GS-3369 GS Bi-Energy Power. med vedligeholdelsesoplysninger

Betjeningsvejledning GS-2669 GS-3369 GS Bi-Energy Power. med vedligeholdelsesoplysninger Betjeningsvejledning GS-2669 GS-3369 GS-4069 Bi-Energy Power CE med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af originale instruktioner First Edition Third Printing Part No. 1252741DA Front Matter Betjeningsvejledning

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 1 af 12 BRUGERMANUAL FOR MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 2 af 12 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL MODE 12V/3.6A MXS 3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe 6V/0.8A MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere