Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No."

Transkript

1 med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No DA

2 4. udgave 1. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriseret personale, der er oplært i dens betjening. Denne vejledning skal betragtes som en permanent del af maskinen og skal altid forefindes på denne. Hvis du har nogen spørgsmål, bedes du kontakte Genie Industries. Indholdsfortegnelse Side Sikkerhedsregler... 1 Styreenheder...7 Beskrivelse...8 Inspektion før ibrugtagning... 9 Vedligeholdelse Funktionstester Inspektion af arbejdsstedet Betjeningsinstruktioner Instruktioner til batteri og oplader Instruktioner vedr. transport og løft Mærkater Specifikationer Kontakt os: Internet: Copyright 1996 Genie Industries 4. udgave: 1. oplag, april 2010 Genie og DPL er registrerede varemærker tilhørende Genie Industries i USA og mange andre lande. Super Series er et varemærke tilhørende Genie Industries. Overholder EF-direktiv 2006/42/EF Se EF-overensstemmelseserklæring Trykt på genbrugspapir L Trykt i USA Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

3 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning Sikkerhedsregler Fare Manglende overholdelse af instruktionerne og sikkerhedsreglerne i denne vejledning vil forårsage dødsfald eller alvorlig personskade. Undlad at bruge maskinen medmindre: Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne i denne betjeningsvejledning for sikker maskinbetjening. 1 Undgå farlige situationer. Sæt dig grundigt ind i sikkerhedsreglerne, inden du fortsætter til næste afsnit. 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning. 3 Foretag altid funktionstester inden brug. 4 Inspicer arbejdsstedet. 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet. Du læser, forstår og overholder fabrikantens instruktioner og sikkerhedsregler sikkerhedsog betjeningsvejledningen samt mærkaterne på maskinen. Du læser, forstår og overholder arbejdsgiverens sikkerhedsbestemmelser og arbejdspladsens regulativer. Du læser, forstår og overholder alle gældende offentlige regulativer. Du er uddannet i sikker betjening af maskinen. Første gang maskinen opstilles til brug, skal der monteres et ventilationsdæksel. Se afsnittet Inspektion før ibrugtagning for at få instruktioner til ventilationsdækslet. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 1

4 4. udgave 1. oplag SIKKERHEDSREGLER Væltningsfare Platformen må ikke hæves, medmindre understellet er plant, samtlige fire udliggere er opstillet korrekt, og nivelleringsdonkraftene er solidt placeret på jorden. Maskinen må ikke flyttes, mens platformen er hævet. Maskinen må ikke benyttes på et bevægeligt underlag eller et køretøj. Maskinen må ikke betjenes i stærk blæst. Platformens eller lastens overfladeareal må ikke forøges. Forøgelse af det område, som er udsat for vinden, forringer maskinens stabilitet. Udliggerne må ikke justeres eller fjernes, mens der er personer på platformen, eller når platformen er hævet. Der må ikke placeres eller fastgøres hængende last på eller til nogen del af denne maskine. Transportér ikke værktøj og materialer, medmindre de er jævnt fordelt og kan håndteres sikkert af personen/personerne på platformen. Platformen må kun hæves, hvis maskinen er nivelleret. Maskinen må ikke opstilles på et underlag, hvor den ikke kan nivelleres udelukkende ved brug af udliggerne. Vægten af personer, udstyr og materialer på platformen må ikke overstige dens maksimale lastkapacitet. Maks. lastkapacitet DPL-25S DPL-30S DPL-35S 340 kg 340 kg 272 kg Maks. antal personer alle modeller 2 Stiger eller stilladser må ikke anbringes på platformen eller stilles op ad nogen af maskinens dele. Brug ikke genstande uden for platformen til at støde af fra eller trække ind mod. Maks. tilladelig sidekraft ANSI og CSA Maks. tilladelig manuel kraft CE og AUS 445 N 400 N 2 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

5 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning SIKKERHEDSREGLER Maskinen må ikke benyttes i nærheden af skrænter, huller, bump, affald/murbrokker, på et ustabilt eller glat underlag eller under andre potentielt farlige forhold. Maskindele, der har indflydelse på sikkerheden og stabiliteten, må ikke ændres eller frakobles. Dele, der er afgørende for maskinens stabilitet, må ikke udskiftes med dele med en anden vægt eller andre specifikationer. Brug kun reservedele, der er godkendt af Genie. Når maskinen flyttes vha. en gaffeltruck eller et andet transportkøretøj, skal platformen være helt sænket, gelænderne skal være nede, maskinen skal være slukket, og der må ikke være personer på platformen. Arbejdsplatformen må ikke modificeres eller ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten. Montering af udstyr til fastgørelse af værktøj eller andre materialer på platformen, fodbrædderne eller gelænderne kan forøge platformens vægt samt platformens eller lastens overfladeareal. Nedstyrtningsfarer Gelændersystemet beskytter mod nedstyrtning. Hvis det kræves, at personerne på platformen bærer personligt faldsikringsudstyr på grund af arbejdspladsens eller arbejdsgiverens regulativer, skal det personlige faldsikringsudstyr og brugen deraf være i overensstemmelse med udstyrsproducentens instruktioner og de gældende offentlige krav. Sid, stå eller kravl ikke på platformens gelændere. Stå altid med fødderne solidt placeret på platformens gulv. Stig ikke på eller hæv platformen, medmindre platformens sidegelændere er låst i opretstående position, og endegelænderet og lågen til platformens indgang er lukket og låst. Stig ikke ned fra platformen, når den er hævet. I tilfælde af strømsvigt skal mandskabet på jorden aktivere ventilen til manuel sænkning. Hold platformens gulv rent. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 3

6 4. udgave 1. oplag SIKKERHEDSREGLER Fare for livsfarligt elektrisk stød Denne maskine er ikke isoleret og yder ikke beskyttelse mod kontakt med eller ophold i nærheden af en strømkilde. Hold afstand til maskinen, hvis den kommer i berøring med strømførende ledninger eller bliver strømførende. Hverken mandskab på jorden eller på platformen må røre ved eller betjene maskinen, før der slukkes for strømmen til de strømførende højspændingsledninger. Hold forsvarlig afstand til strømførende ledninger og apparater i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser og nedenstående skema. Spænding Minimum sikkerhedsafstand Fase-fase Meter 0 til 300 V Undgå kontakt 300 V til 50 kv 3,05 50 kv til 200 kv 4, kv til 350 kv 6, kv til 500 kv 7, kv til 750 kv 10, kv til kv 13,72 Tag højde for platformens bevægelser, samt at elektriske ledninger kan komme til at gynge eller hænge ned pga. stærke vindstød. Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde. Maskinen må ikke betjenes i tordenvejr eller stormvejr. En maskine med AC-strømforsyning eller DCbatterioplader må ikke betjenes, medmindre der bruges et jordet, treledet forlængerkabel med et jordet AC-kredsløb. Treledede stik med jordforbindelse må ikke ændres eller frakobles. Kollisionsfarer Operatører skal overholde de regulativer, som foreskrives af arbejdsgiveren, arbejdspladsen og det offentlige, angående brugen af personligt beskyttelsesudstyr. Kontrollér, at der ikke er hængende forhindringer eller lignende risici i arbejdsområdet. Vær opmærksom på faren for at få noget i klemme, når der gribes fat i platformens sidegelændere. Platformen må ikke sænkes, medmindre alle personer og hindringer er væk fra området omkring maskinen. Vær forsigtig ved transport på en skråning. Hold afstand til platformen, når den sænkes. Fare for komponentbeskadigelse Betjen ikke maskinen, medmindre der er blevet installeret et ventilationsdæksel i hydraulikoliebeholderen. Se afsnittet Inspektion før ibrugtagning for at få instruktioner til ventilationsdækslet. Maskinen må ikke bruges som en elektrisk jordforbindelse ved svejsearbejde. DC-modeller: Maskinen må ikke betjenes med et svagt eller et kraftigt afladet batteri. 4 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

7 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning SIKKERHEDSREGLER Fare ved forkert brug Maskinen må ikke efterlades uden opsyn, medmindre nøglen er taget ud for at forhindre uautoriseret brug. Farer ved beskadiget maskine Maskinen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget eller defekt. Inspicer maskinen omhyggeligt inden brug, og afprøv samtlige funktioner inden hvert skift. En beskadiget eller defekt maskine skal omgående mærkes og tages ud af drift. Kontrollér, at alt vedligeholdelsesarbejde er blevet udført, som angivet i denne vejledning og Genie DPL Servicehåndbog. Sørg for, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Kontrollér, at betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen på platformen. Fare for legemsbeskadigelse Maskinen må ikke betjenes, hvis der er luft- eller hydraulikolielækage. En luft- eller hydraulikolielækage kan gennemtrænge og/eller brænde huden. Forkert kontakt med komponenter, som findes under dæksler, vil forårsage alvorlig tilskadekomst. Kun uddannet vedligeholdelsespersonale bør åbne disse rum. Det anbefales, at operatøren kun åbner disse rum, når der udføres inspektion før ibrugtagning. Alle rum skal forblive lukkede og låste under drift. Mærkatforklaring Mærkaterne på Genies produkter gør brug af symboler, farvemarkering og signalord til at identificere følgende: Sikkerhedsadvarselssymbol bruges til at advare om risiko for personskade. Følg alle sikkerhedsoplysninger, som vises efter dette symbol, for at undgå risiko for personskade eller dødsfald. Rød bruges til at advare om en overhængende faresituation, der hvis den ikke undgås vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Orange bruges til at advare om en potentiel faresituation, der hvis den ikke undgås kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Gul med sikkerhedsadvarselssymbol bruges til at advare om en potentiel faresituation, der hvis den ikke undgås kan forårsage mindre eller middelsvær personskade. Gul uden sikkerhedsadvarselssymbol bruges til at advare om en potentiel faresituation, der hvis den ikke undgås kan resultere i tingskade. Grøn bruges til betjenings- eller vedligeholdelsesoplysninger. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 5

8 4. udgave 1. oplag SIKKERHEDSREGLER Batteri-/opladersikkerhed DC-modeller Farer for ætsning Batterier indeholder syre. Bær altid beskyttelsestøj og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med batterier. Undgå at spilde eller røre ved batterisyre. Neutraliser spildt batterisyre med natron og vand. Eksplosionsfare Batterier afgiver eksplosionsfarlig gas. Sørg for, at der ikke er gnister, åben ild eller tændt tobak i nærheden af batteriet. Fare for livsfarligt elektrisk stød Fare ved løft Opladeren må kun tilsluttes et AC-kredsløb med jordforbindelse. Batteriet og opladeren må ikke udsættes for vand eller regn. Inden brug skal der inspiceres for beskadigelse. Beskadigede dele skal udskiftes, inden maskinen betjenes. Batteriet vejer 48 kg. Når batteriet løftes, skal der bruges et passende antal personer og korrekt løfteteknik. Oplad batteriet i et område med god udluftning. Ledningerne fra opladerens DC-udgang må ikke frakobles batteriet, når opladeren er tændt. Skydedøren på understelsdækslet skal forblive åben under hele opladningsprocessen. 6 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

9 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning Styreenheder Nederste betjeningssted Platformsbetjening Rød nødstopknap 2 Nøgleafbryder 3 Displaylamper (fire) for udliggerspærrer 4 Indikatorlampe for lavt batteri til hjælpestrømssænkning 5 DC-modeller: Indikatorlampe for lavt batteri 6 Strømindikator 7 Knap til sænkning af platform ved brug af hjælpestrøm 8 Knap til aktivering af platformsbetjening 9 Kontakt til hævning/sænkning Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 7

10 4. udgave 1. oplag Beskrivelse 1 Platformens endegelænder 2 Platformens sidegelænder 3 Opbevaringsboks til vejledninger 4 Platformsbetjening 5 AC-stik 6 Løftearm til gelænder 7 Låge til platformsindgang 8 Pal til platformsindgang 9 Platform 10 Spærredisplay 11 AC-modeller: Afbryder 12 Stige til platformsindgang 13 AC-modeller: Strømforsyning til maskine DC-modeller: Vekselstømsforsyning til platform 14 Låsestift til platformsindgangsstige 15 Udligger med nivelleringsdonkraft 16 Gaffeltrucklomme 17 Vaterpas 18 Sekvenseringskabel 19 Transportfastspænding 20 Greb til manuel sænkning 21 Stik til batterioplader 22 Understel 23 Hjul med drejelås 24 Understelsdæksel 25 Mast 26 Styringshåndtag 27 Låsehåndtag til platformens gelænder 8 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

11 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning Inspektion før ibrugtagning Grundlæggende principper Det er operatørens ansvar at foretage inspektion før ibrugtagning og rutinemæssig vedligeholdelse. Undlad at bruge maskinen medmindre: Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning. 1 Undgå farlige situationer. 2 Inspicer altid maskinen inden brug. Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion før ibrugtagning indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit. 3 Foretag altid funktionstester inden brug. 4 Inspicer arbejdsstedet. 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet. Ventilationsdæksel AC- og DC-modeller Hvis maskinen betjenes uden ventilationsdæksel, vil det resultere i komponentbeskadigelse. Inspektion før ibrugtagning er en visuel inspektion, der udføres af operatøren inden hvert skift. Inspektionen har til formål at fastslå, om der er noget åbentlyst galt med maskinen, inden operatøren foretager funktionstesterne. Inspektion før ibrugtagning har desuden til formål at fastslå, om det er nødvendigt at foretage rutinemæssig vedligeholdelse. Operatøren må kun udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som er anført i denne vejledning. Se listen på næste side og kontrollér hvert af punkterne. Hvis der konstateres beskadigelse eller uautoriseret afvigelse fra maskinens oprindelige stand, skal den mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en kvalificeret servicetekniker i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer. Når reparationerne er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning, inden der gås videre til funktionstesterne. Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af kvalificerede serviceteknikere i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer og kravene i ansvarsvejledningen. Den første gang denne maskine tages i brug, skal rørproppen i hydraulikoliebeholderen under batteridækslet afmonteres og udskiftes permanet med et ventilationsdæksel. Der følger et ventilationsdæksel med maskinen, og det ligger i en konvolut, som er tapet fast til masten. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 9

12 4. udgave 1. oplag INSPEKTION FØR IBRUGTAGNING Inspektion før ibrugtagning Sørg for, at betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen på platformen. Kontrollér, at alle mærkater er læselige og placeret korrekt. Se afsnittet Mærkater. Kontrollér, om der er batterivæskelækage, og om væskestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt destilleret vand. Se afsnittet Vedligeholdelse. Kontrollér, om der er hydraulikolielækage, og om oliestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt olie. Se afsnittet Vedligeholdelse. Kontrollér nedenstående komponenter eller områder for beskadigelse, forkert monterede eller manglende dele samt uautoriserede ændringer: Elektriske komponenter og ledningsføring Ledningsspole (hvis monteret) Hydraulisk kraftenhed, slanger, fittings og cylindere Greb til manuel sænkning Platformens endegelænder, platformens sidegelændere og indgangslåge Låsehåndtag til gelænder Sekvenseringskabler og kabelskiver Løftekæder og mellemhjul Møtrikker, bolte og øvrige fastgøringsdele Mast og mastafstivninger Ventilationsdæksel Udliggere, nivelleringsdonkrafte og fødder Løftearm til gelænder Indgangsstige til platform Kontrollér hele maskinen for: Buler eller anden beskadigelse Korrosion eller oxidering Revner i svejsesamlinger eller konstruktionskomponenter Undersøg og rengør samtlige batteripoler og polsko. Kontrollér, at samtlige konstruktionsmæssige og andre afgørende komponenter forefindes, og at samtlige tilhørende fastgøringsdele og tappe er korrekt placeret og spændt. 10 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

13 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning Vedligeholdelse Beskrivelse af vedligeholdelsessymbolerne Nedenstående retningslinjer skal overholdes: Operatøren må kun udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som er anført i denne vejledning. Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af kvalificerede serviceteknikere i henhold til fabrikantens specifikationer og kravene i ansvarsvejledningen. BEMÆRK Følgende symboler benyttes i denne vejledning som en hjælp til at forstå hensigten med instruktionerne. Når et eller flere af symbolerne vises i begyndelsen af en vedligeholdelsesprocedure, har det nedenstående betydning. Angiver, at der kræves værktøj for at gennemføre denne procedure. Angiver, at der kræves nye dele for at gennemføre denne procedure. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 11

14 4. udgave 1. oplag VEDLIGEHOLDELSE Kontrollér batteriet DC-modeller Kontrollér hydraulikolieniveau AC- og DC-modeller Det er altafgørende, for at maskinen fungerer korrekt og sikkert, at batteriet er i god stand. Forkert væskestand eller beskadigede kabler og forbindelser kan resultere i komponentbeskadigelse samt farlige situationer. ADVARSEL ADVARSEL BEMÆRK Fare for livsfarligt elektrisk stød. Berøring af strømførende elektriske kredsløb kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Fjern alle fingerringe, ure og andre smykker. Fare for legemsbeskadigelse. Batterier indeholder syre. Undgå at spilde eller røre ved batterisyre. Neutraliser spildt batterisyre med natron og vand. Udfør denne test, når batterierne er helt opladet. 1 Tag beskyttelsesudstyr og -briller på. 2 Tag batteriets ventilationshætter af. 3 Kontrollér batterisyreniveauet. Påfyld om nødvendigt destilleret vand op til bunden af batteriets påfyldningsrør. Undgå overfyldning. 4 Sæt ventilationshætterne på igen. Det er altafgørende, for at maskinen kan fungere, at hydraulikoliestanden er korrekt. Forkert hydraulikoliestand kan beskadige de hydrauliske dele. Med daglig kontrol er det muligt at opdage ændringer i oliestanden, som kan betyde, at der er problemer med hydrauliksystemet. 1 Sørg for, at platformen er helt sænket. 2 Kontrollér skueglasset, som sidder på siden af hydraulikoliebeholderen. Resultat: Hydraulikoliestanden skal være synlig i midten af skueglasset. Undgå overfyldning. Specifikationer for hydraulikolie Hydraulikolietype Chevron Rando HD-kvalitetsækvivalent 12 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

15 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning VEDLIGEHOLDELSE Planlagt vedligeholdelse Den vedligeholdelse, der skal udføres kvartårligt, årligt og hvert andet år, skal udføres af en person, der er uddannet i og kvalificeret til at udføre vedligeholdelse af denne maskine i overensstemmelse med de procedurer, som er anført i servicehåndbogen til maskinen. Maskiner, der har været taget ud af drift i mere end tre måneder, skal gennemgå et kvartårligt eftersyn, før de tages i brug igen. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 13

16 4. udgave 1. oplag Funktionstester Grundlæggende principper Formålet med funktionstesterne er at opdage eventuelle funktionsfejl, inden maskinen tages i brug. Operatøren skal følge de trinvise instruktioner til at teste samtlige af maskinens funktioner. Undlad at bruge maskinen medmindre: Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning. 1 Undgå farlige situationer. 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning. 3 Foretag altid funktionstester inden brug. Sæt dig grundigt ind i funktionstestene, inden du fortsætter til næste afsnit. 4 Inspicer arbejdsstedet. 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet. En maskine med funktionsfejl må aldrig tages i brug. Hvis der konstateres funktionsfejl, skal maskinen mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en kvalificeret servicetekniker i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer. Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning og funktionstester, inden maskinen tages i brug. Funktionstester 1 Placer maskinen direkte under det ønskede arbejdsområde. 2 Slut maskinen til en korrekt strømkilde: DC-modeller: Tilslut batteripakken. AC-modeller: Slut maskinen til en jordet AC-strømforsyning på 15 A. Brug et jordet, treledet forlængerkabel (3,3 mm 2 ) på maks. 13 meter. 3 Sæt nøglen i, og drej den til platformsbetjening. 4 Træk den røde nødstopknap på det nederste betjeningssted ud til den aktiverede position. Resultat: Strømindikatoren skulle blive tændt. 5 Installer hver udligger og juster nivelleringsdonkraftene for at nivellere maskinen. Maskinen må kun nivelleres ved brug af udliggerne. 14 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

17 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning FUNKTIONSTESTER 6 Kontrollér, at alle fire displaylamper for udliggerspærrerne er tændt på det nederste betjeningssted. 7 Brug vaterpasset til at justere nivelleringsdonkraftene, indtil maskinens understel er nivelleret. 8 Drej låsehåndtaget til platformens gelænder og drej platformens sidegelænder til den opretstående position. Sørg for, at sidegelænderet låser på plads. Gentag dette for den anden side. 9 Træk låsestifterne til stigen ud og vip stigen ned. Sørg for, at stigen låser på plads. 10 Kravl op ad stigen for stige på platformen. Luk og lås platformens indgangslåge og endegelænder. Afprøv nødstoppet 11 Træk den røde nødstopknap ud på platformsbetjeningen. 12 Tryk den røde nødstopknap ind på det nederste betjeningssted til den deaktiverede position. 13 Tryk og hold knappen til aktivering af platformsbetjening, og drej kontakten til hævning/sænkning i den ønskede retning. Resultat: Hæve-/sænkefunktionen må ikke kunne betjenes. 14 Tryk den røde nødstopknap på platformsbetjeningen ind til den deaktiverede position. 15 Træk den røde nødstopknap på det nederste betjeningssted ud til den aktiverede position. 16 Tryk og hold knappen til aktivering af platformsbetjening, og drej kontakten til hævning/sænkning i den ønskede retning. Resultat: Hæve-/ sænkefunktionen må ikke kunne betjenes. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 15

18 4. udgave 1. oplag FUNKTIONSTESTER Afprøv udliggerspærresystemet 17 Træk den røde nødstopknap ud på platformsbetjeningen. 18 Tryk og hold knappen til aktivering af platformsbetjening, og drej kontakten til hævning/sænkning i den ønskede retning. Resultat: Hæve-/sænkefunktionen skal kunne betjenes. 19 Skru en af nivelleringsdonkraftene ud, indtil displaylampen for den tilsvarende udliggerspærre slukkes. 20 Tryk og hold knappen til aktivering af platformsbetjening, og drej kontakten til hævning/sænkning i den ønskede retning. Resultat: Hæve-/sænkefunktionen må ikke kunne betjenes. 21 Skru nivelleringsdonkraften i igen til den forrige stilling, og kontrollér vaterpasset. 22 Gentag proceduren for hver udligger. Afprøv sænkning af platformen ved brug af hjælpestrøm AC- og DC-modeller 28 Drej nøglekontakten til platformsbetjening. 29 Hæv platformen ca. 15 cm. 30 Frakobl strømkilden til maskinen. 31 Tryk og hold knappen til aktivering af platformsbetjening, og drej kontakten til hævning/sænkning til sænkning. Resultat: Platformen skal sænkes. 32 Tilslut strømkilden til maskinen. Afprøv den manuelle sænkning 33 Hæv platformen en smule. 34 Aktivér grebet til manuel sænkning. Resultat: Platformen skal sænkes. 23 Hæv platformen en smule. 24 Frakobl strømkilden til maskinen. 25 Drej nøglekontakten til det nederste betjeningssted. 26 Tryk knappen til sænkning af platform ved brug af hjælpestrøm ind på det nederste betjeningssted. Resultat: Platformen skal sænkes. 27 Tilslut strømkilden til maskinen. 16 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

19 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning Inspektion af arbejdsstedet Inspektion af arbejdsstedet Vær opmærksom på og undgå følgende farlige forhold: skrænter eller huller Undlad at bruge maskinen medmindre: Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning. 1 Undgå farlige situationer. 2 Inspicer altid maskinen inden brug. 3 Foretag altid funktionstester inden brug. 4 Inspicer arbejdsstedet. Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion af arbejdsstedet indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit. 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet. bump, forhindringer på underlaget eller affald skråninger, der overstiger maskinens nivelleringsevne ustabile eller glatte underlag hængende forhindringer og højspændingsledninger farlige placeringer utilstrækkeligt bæredygtigt underlag i forhold til maskinens belastningskraft vind- og vejrforhold tilstedeværelse af uautoriserede personer andre potentielt farlige forhold Grundlæggende principper Inspektion af arbejdsstedet hjælper operatøren med at afgøre, om maskinen kan betjenes sikkert på arbejdsstedet. Den skal foretages af operatøren, inden maskinen flyttes til arbejdsstedet. Det er operatørens ansvar at være opmærksom på eventuelle risici på arbejdsstedet og holde øje med og undgå disse i forbindelse med flytning, opstilling og betjening af maskinen. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 17

20 4. udgave 1. oplag Betjeningsinstruktioner Grundlæggende principper Undlad at bruge maskinen medmindre: Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning. 1 Undgå farlige situationer. 2 Inspicer altid maskinen inden brug. 3 Foretag altid funktionstester inden brug. 4 Inspicer arbejdsstedet. 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet. Afsnittet Betjeningsinstruktioner giver instruktioner i samtlige aspekter af maskinens betjening. Det er operatørens ansvar at overholde samtlige sikkerhedsregler og instruktioner i betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen. Det er farligt at bruge maskinen til andre formål end løft af personer, sammen med deres værktøj og materialer, til et højt placeret arbejdssted. Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Hvis mere end én operatør forventes at skulle bruge maskinen på forskellige tidspunkter i løbet af det samme skift, skal samtlige disse være autoriserede operatører, og de forventes at overholde sikkerhedsreglerne og instruktionerne i betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen. Det vil sige, at alle nye operatører skal foretage inspektion før ibrugtagning, funktionstester og inspektion af arbejdsstedet, inden maskinen tages i brug. 18 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

21 4. udgave 1. oplag Betjeningsvejledning BETJENINGSINSTRUKTIONER Opstilling 1 Placer maskinen direkte under det ønskede arbejdsområde. 2 Slut maskinen til en korrekt strømkilde: DC-modeller: Tilslut batteripakken. AC-modeller: Slut maskinen til en jordet ACstrømforsyning på 15 A. Brug et jordet, treledet forlængerkabel (3,3 mm²) på maks. 13 meter. 3 Sæt nøglen i, og drej den til platformsbetjening. 4 Træk den røde nødstopknap på det nederste betjeningssted ud til den aktiverede position. Sørg for, at strømindikatoren er tændt. 5 Installer udliggerne og juster nivelleringsdonkraftene for at nivellere maskinen. Brug vaterpasset til at kontrollere, at maskinen er nivelleret. 6 Kontrollér, at alle fire displaylamper for udliggerspærrerne er tændt på det nederste betjeningssted. 7 Træk ned på låsehåndtaget til platformens gelænder og drej platformens sidegelænder til den opretstående position. Sørg for, at sidegelænderet låser på plads. Gentag dette for den anden side. 8 Træk låsestifterne til stigen ud og vip stigen ned. Sørg for, at stigen låser på plads. 9 Kravl op ad stigen for stige på platformen. Luk og lås platformens indgangslåge og endegelænder. Nødstop 1 Tryk ind på den røde nødstopknap på det nederste betjeningssted eller platformsbetjeningen for at deaktivere hævefunktionen. Hævning og sænkning af platform 1 Træk den røde nødstopknap ud for at udløse den. 2 Tryk og hold knappen til aktivering af platformsbetjening, og drej kontakten til hævning/sænkning i den ønskede retning. Reservedelsnr DA Genie DPL Super Series 19

22 4. udgave 1. oplag BETJENINGSINSTRUKTIONER Manuel sænkning 1 Aktivér grebet til manuel sænkning. Sænkning af platform ved brug af hjælpestrøm AC- og DCmodeller 1 Drej nøglekontakten til det nederste betjeningssted. Træk den røde nødstopknap ud til den aktiverede position. 2 Aktivér knappen til sænkning af platform ved brug af hjælpestrøm på det nederste betjeningssted. Indikatorlys for platformsoverbelastning (hvis monteret) En blinkende indikator angiver, at platformen er overbelastet, og ingen af funktionerne vil virke. En alarm vil lyde ved platformsbetjeningen. Beskyttelse mod nedstyrtning Personligt faldsikringsudstyr er ikke påkrævet ved betjening af denne maskine. Hvis arbejdspladsens eller arbejdsgiverens regulativer kræver personligt faldsikringsudstyr, skal følgende gøre sig gældende: Alt personligt faldsikringsudstyr skal overholde de gældende offentlige regulativer og skal inspiceres og bruges i overensstemmelse med producentens instruktioner. Efter hver brug 1 Vælg et sikkert opbevaringssted på et fast, plant underlag, hvor der ikke er forhindringer eller trafik, og hvor maskinen er beskyttet mod vind og vejr. 2 Tag nøglen ud for at forhindre uautoriseret brug. 3 DC-modeller: Genoplad batteriet. Maskinen skal nulstilles, før funktionerne vil fungere. Sådan nulstilles maskinen: 1 Fjern belastning fra platformen. 2 Tryk ind på, og drej derefter på den røde nødstopknap på platformsbetjeningen for at udløse den. 3 Betjen maskinen. Hvis belastningen på platformen er under den nominelle kapacitet, vil maskinen kunne betjenes. 20 Genie DPL Super Series Reservedelsnr DA

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Fifth Printing Part No. 56011DA

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Fifth Printing Part No. 56011DA med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Fifth Printing Part No. 56011DA 1. udgave 5. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages

Læs mere

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. Third Edition Second Printing Part No. 82200DA

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. Third Edition Second Printing Part No. 82200DA med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Second Printing Part No. 82200DA 3. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SL30 Speed Level. Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende

SL30 Speed Level. Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alle personer, der udfører vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform skal nøje gennemlæse, forstå og følge alle sikkerhedsregler

Læs mere

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner X-serie Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

M1230. Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL

M1230. Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL M1230 Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL Reservedelsnr.: 512437-000-DK DEC 2011 ools M1230 DANSK Når SNORKEL eller M.J. Hydraulik ApS kontaktes for service eller reservedels information, vær sikker

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Betjenings- og sikkerhedsvejledning

Betjenings- og sikkerhedsvejledning Betjenings- og sikkerhedsvejledning Originale instruktioner - Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Modeller 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI Serienr. - 3122378 January

Læs mere