Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej Rønne Tlf.: Fax: Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 AFFALDSHÅNDTERINGSPLANENS OPBYGNING 2 3 PLANOPSLAG Indledning Initiativer 4 Husholdninger: 7 Dagrenovation herunder organisk dagrenovation 8 Haveaffald 10 Storskrald 12 Emballageaffald - Papir og pap 14 Emballageaffald - Glas 16 Emballageaffald - Plast 18 Emballageaffald - Jern og metal 20 Bygge- og anlægsaffald 22 Elektronikaffald 24 Farligt affald 26 Erhverv: 29 Farligt affald 30 Tværgående initiativer: 33 Containerpladser 34 Information, herunder vidensdeling 36 Side 1

4 1 INDLEDNING Affaldsbekendtgørelsens 13 fastsætter, at alle kommuner hvert 6. år skal udarbejde en 12-årig plan for affaldshåndteringen, med fokus på planens første 6 år. Affaldshåndteringsplanen skal bestå af 3 dele: en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Formålet med kortlægningsdelen er at udarbejde et godt baggrundsmateriale, der kan danne grundlag for det fremadrettede arbejde omkring målsætninger og heraf følgende planer for affaldshåndtering i Bornholms Regionskommune. Målsætningsdelen redegør for Bornholms Regionskommunes overordnede målsætninger på affaldsområdet. Planlægningsdelen indeholder planinitiativer og strategier for affaldshåndteringen med særlig fokus på de første 5 år af planperioden (fremover vil det være de første 6 år). Derudover indeholder affaldshåndteringsplanen en tids- og aktivitetsplan, der viser, hvornår de forskellige initiativer er planlagt til at blive iværksat. Denne affaldshåndteringsplan dækker perioden med konkrete initiativer for de første 5 år og har til formål at: - Følge op på sidste affaldshåndteringsplan - Få fastsat målsætninger på affaldsområdet - Få anslået miljømæssige gevinster samt økonomiske omkostninger ved Bornholms Regionskommunes målsætninger på affaldsområdet - Planlægge håndteringen af affald - Fastlægge indhold og tidsplan for nye initiativer Affaldshåndteringsplanen som værktøj Planen er et værktøj for Bornholms Regionskommunes planlægning på affaldsområdet, hvilket i det daglige er uddelegeret til Bofa. Den er et redskab til at sikre, at de mål, der er opstillet, nås gennem en række konkrete initiativer. Planen detaljerer ikke, hvordan de enkelte initiativer skal føres ud i livet. Ligeledes har planen i sig selv ikke retslige konsekvenser, men ligger i princippet ved siden af gældende retsregler som en forudsætning for disse. En egentlig indførelse af ordninger, der forpligter borgere og virksomheder, skal ske via bestemmelserne i affaldsregulativerne, som efter affaldshåndteringsplanens godkendelse vil blive revideret. Affaldshåndteringsplanen giver borgere, virksomheder og andre interesserede informationer om Bornholms Regionskommunes affaldsordninger nu og i fremtiden og dermed mulighed for at deltage i diskussionen om Bornholms Regionskommunes/Bofas fremtidige affaldshåndtering. Efter at planen er godkendt af Bornholms Regionskommune lægges denne på Bofas hjemmeside: 2 AFFALDSHÅNDTERINGSPLANENS OPBYGNING Bornholms Regionskommunes affaldshåndteringsplan består af 3 dele: en hovedplan og to bilag. Hovedplan I hovedplanen findes bl.a. Bofas målsætninger, korte resumeer af planens forslag til initiativer Bofas handleplan i korte træk og en samlet tids- og aktivitetsplan for alle initiativerne i planen. I bilag 1 og 2 findes mere detaljerede oplysninger. Side 2

5 Bilag 1 Planopslag Bilag 1 er udarbejdet som et opslagsværk over Bornholms Regionskommunes affaldshåndteringsplan og beskriver de enkelte initiativer detaljeret. Beskrivelserne er udformet som tosidede opslag, der indeholder informationer om: - Hvilke initiativer der er tale om - Hvilke krav der skal opfyldes - Hvor vi står i dag - Hvad planen er (hvilke initiativer/handlinger skal sættes i værk) - Hvor initiativerne fører os hen, herunder udviklingen i affaldsmængderne Bilag 1 er opdelt i initiativer for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer. Bilag 2 Prognose, ordningsstatus, affaldskortlægning Bilag 2 indeholder prognoser for affaldsmængderne, behov for behandlingskapacitet, planens økonomiske konsekvenser, status for affaldsordninger og en kortlægning af affaldsmængder og affaldets fordeling på behandlingsformer. Affaldshåndteringsplanen findes på Bofas hjemmeside: Side 3

6 3 PLANOPSLAG 3.1 Indledning Af dette bilag fremgår Bornholms Regionskommunes affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Opslaget er opdelt i planer/initiativer for: Husholdninger Erhverv Tværgående initiativer Planen beskriver en række initiativer for planperioden , der alle tager udgangspunkt i affaldshåndteringsplanens overordnede målsætninger om, at optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet, reducere belastningen af klimaet ved behandling af affaldet, reducere miljøbelastningen fra affaldet, øge kvaliteten i affaldshåndteringen. De enkelte planinitiativer beskriver både specifikke affaldsfraktioner som "dagrenovation" og initiativer for en ordning som eksempelvis "containerpladser". 3.2 Initiativer I dette bilag fremgår en række særskilte initiativer for enkeltfraktioner, affaldsordninger mv. Planen skal indeholde en beskrivelse af den forventede fremtidige håndtering af alt affald, som kommunalbestyrelsen indsamler eller anviser til behandling. Nedenfor er oplistet kommunens planer for det affald, som der ikke er planlagt særskilte initiativer for, men hvor indsatsen fra sidste planperiode videreføres, det vedrører: Husholdninger PVC genanvendeligt og ikke genanvendeligt: o Bofa vil i planperioden vedligeholde den eksisterende ordning samt sikre, at kendskabet til ordningen er så udbredt som muligt. Imprægneret træ: o Bofa vil i planperioden vedligehold den eksisterende ordning samt sikre, at kendskabet til ordningen er så udbredt som muligt. Jord som er affald: o Uforurenet jord o Forurenet jord Bofa vil i planperioden vedligeholde den eksisterende ordning og sikre at jord som er affald håndteres optimalt. Erhverv Ikke-genanvendeligt PVC: o Bofa vil i planperioden vedligeholde den eksisterende ordning samt sikre, at kendskabet til ordningen er så udbredt som muligt. Imprægneret træ: o Bofa vil i planperioden vedligeholde den eksisterende ordning samt sikre, at kendskabet til ordningen er så udbredt som muligt. Jord som er affald: o Ren jord o Forurenet jord: Lettere forurenet jord. Side 4

7 Bofa vil i planperioden vedligeholde den eksisterende ordning og sikre at jord som er affald håndteres optimalt. I det følgende beskrives særskilte initiativer for enkeltfraktioner og affaldsordninger. Side 5

8 Side 6

9 Husholdninger: Side 7

10 Dagrenovation herunder organisk dagrenovation Omfatter: Affald, der naturligt forekommer i husholdninger, herunder organisk og vegetabilsk dagrenovation Hvilke krav skal vi opfylde? Husholdninger Regulering Indsamling af dagrenovation er reguleret af affaldsbekendtgørelsen. Kommunen har pligt til at etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning. Organisk dagrenovation: Af affaldsbekendtgørelsen fremgår, at vegetabilsk dagrenovation lovligt kan hjemmekomposteres. Perspektiver Af regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald" er målet at Danmark over de næste 10 år vil genanvende mere end dobbelt så meget husholdningsaffald som i dag. Det betyder at mere affald fra dagrenovationen skal frasorteres til genanvendelse, herunder organisk affald/bioaffald. Af EU's affaldsdirektiv fremgår det, at medlemslandene skal fremme indsamling af bioaffald med henblik på kompostering eller bioforgasning. Derudover skal metal, og glas, som ikke kan brænde og give energi genanvendes i større omfang end tilfældet er i dag, herved spares energi og dermed udledning af CO 2. Desuden skal papir og pap frasorteres yderligere, idet vi herved sparer energi til forarbejdning af nyt træ. Det er målet at 50 % af materialetyperne: Organisk affald, papir-, pap-, plast-, metal-, og træaffald fra husholdninger skal indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse i Hvor står vi? Status Ordningen for dagrenovation fra husholdninger er en henteordning. Ordningen gælder dagrenovation fra husholdninger, herunder sommerhuse, og fra eventuelt tilknyttet erhvervsvirksomhed. Afhentning af dagrenovation sker i 110 liters plastsække, 360 eller 660 liters containere, som tømmes hver uge eller hver 14. dag på samme ugedag. Sommerhuse skal som minimum være tilmeldt ugetømning i sommerhalvåret, mens de i vinterhalvåret kan afmelde tømningen eller være tilmeldt tømning hver uge eller hver 14. dag. Sommerhusejere og -brugere har desuden mulighed for at aflevere dagrenovation via bringeordning på de miljøstationer, som er etableret i sommerhusområderne. Der er en frivillig ordning for hjemmekompostering af den vegetabilske del af dagrenovationen. Hvad har vi nået? Der blev indsamlet ton dagrenovation i I 2008 blev der indsamlet ton, hvilket betyder, at mængden i 2012 ligger på niveau med mængden i 2008, dog med en faldende tendens, hvilket skønnes at skyldes den almindelige affolkning. 1 Jf. den tidligere affaldsplan side 25. Side 8

11 Hvad er planen? Kommunens planer for planperioden tager afsæt i de overordnede målsætninger, der er beskrevet i affaldshåndteringsplanens hovedplan. Nedenfor fremgår initiativerne for dagrenovation relateret til de overordnede målsætninger. Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet Bornholms Regionskommune vil i samarbejde med Bofa gennemføre et pilotprojekt vedr. indsamling af bioaffald fra de private husstande, hvori det undersøges, hvilken indsamlingsmetode der vil være optimal for såvel borgere/indsamlere og behandlere. Til pilotforsøget vil der blive udvalgt et testområde, som grundlag for senere udrulning i hele kommunen. Der vil ligeledes blive gennemført undersøgelser for så vidt angår etablering af et forbehandlingsanlæg (pulpanlæg) på Bornholm med henblik på bioforgasning af bioaffaldet, som organisatorisk og juridisk åbner mulighed for at behandle såvel privat som erhvervsmæssigt bioaffald. Undersøgelserne/pilotforsøget vil ske i løbet af 2015/16. Den endelige ordning vil blive udrullet i hele kommunen i forbindelse med nyt udbud på indsamling af dagrenovation, som træder i kraft i Efterfølgende bioforgasning skal afklares. I den forbindelse vil kommunen indsamle erfaringer fra andre kommuner samt starte en forsøgsordning i et udvalgt område i kommunen i I 2016 evalueres forsøget og der træffes beslutning om organisering af ordningen. Reducere belastningen af klimaet Ved at frasortere yderligere fraktioner til genanvendelse reduceres udledningen af CO 2 fra forbrænding. Reducere miljøbelastningen fra affaldet Kommunen og Bofa vil fortsat arbejde på at sikre, at farligt affald og småt elektronikaffald frasorteres dagrenovationen bl.a. via poseordningen ved husstanden for batterier og småt elektronik, information etc. Øge kvaliteten i affaldshåndteringen I forbindelse med, at Bofa vil undersøge mulighederne for yderlig udsortering af organisk affald og plast til genanvendelse, vil såvel afsætnings- som behandlingsmuligheder blive undersøgt. Hvor kommer vi hen? Betydning for miljøet Ved at øge genanvendelsen spares ressourcer i form af råstoffer og energi til fremstilling af varer samt udvinding/udnyttelse af jomfruelige råstoffer - idet et er mindre ressourcekrævende at oparbejde f.eks. kasserede plastflasker til nye plastflasker, end det er at fremstille nyt plast. Ved genanvendelse af organisk dagrenovation udnyttes fosfor og andre næringsstoffer og det afgassede materiale kan anvendes til jordforbedring og kulstofbinding (forsinket CO 2 emission). Energien omsættes til biogas, der kan lagres og har mange anvendelsesmuligheder, herunder til tung transport. Det organiske affald kan anvendes i gyllebaserede biogasanlæg og være med til at give bedre økonomi i disse anlæg. Betydning for ressourceforbruget Der skal afsættes ressourcer til: Gennemførelse og evaluering af pilotforsøg med husstandsindsamling af organisk dagrenovation og plast Information om forsøg, ny ordning etc. Etablering af ordning for organisk dagrenovation/restaffald og plast, herunder udgifter til ny beholder til sortering af organisk dagrenovation og rest, udgifter til indsamling, for sortering og behandling af organisk dagrenovation, udgifter til indsamling og behandling af plast. Betydning for udvikling i affaldsmængder Af miljøprojekt fra Miljøstyrelsen (Kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger nr. 1414, 2012) fremgår, at omkring ca. 40 % af indholdet af dagrenovationen består af organisk dagrenovation. Hvis resultatet overføres til Bornholms Regionskommune, svarer det til, at der skulle være et uudnyttet potentiale på yderligere ca ton organisk dagrenovation, som vil kunne udsorteres fra dagrenovationen til genanvendelse. Se også opslag om papir/pap, plast og glas. Side 9

12 Haveaffald Omfatter: Grene, blade, afklip etc. Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Regulering Haveaffaldsindsamlingen er etableret i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Perspektiver Grene, stød, rødder og andet rent vedmateriale fra haver, parker mv. har kunnet håndteres efter bekendtgørelse om biomasseaffald siden 1. februar 2010, med henblik på, at energien i de energirige, men næringsfattige dele af haveaffaldet kan udnyttes, uden at der skal betales energiafgift ved forbrænding. Denne ændring forventes i følge udkast til regeringens ressourceplan "Danmark uden affald", at betyde, at op til 1/3 af haveaffaldet fremover anvendes til energiproduktion. (DTU Miljø og KU-Life for I/S Vestforbrænding m.fl.). Ifølge regeringens udkast til ressourceplan "Danmark uden affald" fremgår det, at det forventes, at 25 % af haveaffaldet energiudnyttes ved forbrænding eller bioforgasning i Højst 2 % af haveaffaldet deponeres og resten komposteres. I dag energiudnyttes 4 % af haveaffaldet. Dette forventes øget i 2014, såfremt man fortsætter samme indsats som frem mod De forventede effekter af initiativerne for behandling af haveaffald skal bidrage til, at energiudnyttelsen af haveaffaldet stiger, at næringsstofferne fortsat udnyttes effektivt, og at den lave deponeringsgrad fastholdes. Hvor står vi? Status Haveaffald afleveres primært på containerpladserne. Derudover kan haveaffald afleveres som en del af ordningen for storskrald. Indsamlingsordningen for storskrald og haveaffald er en henteordning, som omfatter ejendomme tilsluttet helårsrenovation. Der er 2 årlige indsamlingsrunder, henholdsvis om foråret og om efteråret. Borgerne skal tilmelde sig ordningen. Når de har tilmeldt sig, vil de være på tømningslisten, indtil de aktivt afmelder sig ordningen igen. Haveaffald kan også hjemmekomposteres. Hvad har vi nået? I 2012 blev der indsamlet ton haveaffald, i 2008 blev der indsamlet ton, hvilket betyder at mængden ligger på niveau med tidligere Side 10

13 Hvad er planen? Kommunens planer for planperioden tager afsæt i de overordnede målsætninger, der er beskrevet i affaldshåndteringsplanens hovedplan. Nedenfor fremgår initiativerne for haveaffald relateret til de overordnede målsætninger Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen har indsamlingsordning for haveaffald, kommunen vil i samarbejde med Bofa fortsætte indsamlingen og behandlingen heraf således at ressourcerne i haveaffaldet udnyttes bedst muligt. Bofa har påbegyndt produktion af landbrugskompost og har planer om at forsøge med udsortering af biomasseaffald til forbrænding. Den nuværende ordning vedr. hjemmekompostering, hvor husstandende får tilskud hvis de aktivt komposterer, udgår. Baggrunden herfor er at kommunen ikke vil tilskynde til hjemmekompostering, når/hvis kommunen vælger at bioforgasse bioaffaldet fra husstandene. Reducere belastningen af klimaet Kommunen vil i samarbejde med Bofa arbejde på at sikre øget energiudnyttelse af næringsindholdet i det indsamlede haveaffald, for at medvirke til, at der sker en reduktion i belastningen af klimaet. Større grene er godt som brændsel, da det er CO 2 neutralt og kun indeholder få næringsstoffer. Hvor kommer vi hen? Betydning for miljøet Kompostering af haveaffald betyder, at affaldets gødningsindhold bevares og at en del af næringsstofferne føres tilbage til jorden, når komposten f.eks. spredes i haven. Når haveaffald behandles på komposteringsanlæg, har den færdige kompost en positiv miljøpåvirkning, fordi den kan erstatte spagnum og handelsgødning og give en jordforbedrende virkning. Gennem central kompostering af haveaffald, kan der fremstilles et ukrudtsfrit kompostprodukt, der i et vist omgang kan erstatte haveejernes anvendelse af spagnum og handelsgødning. Herved undgås den væsentlige CO 2 emission, der er ved anvendelse af spagnum. Brug af komposten i egen have betyder besparelse på brugen af gødning, hvilket er en fordel for miljøet med hensyn til udvaskning af næringsstoffer Betydning for ressourceforbruget Der skal afsættes ressourcer til information om kommunens ordninger Betydning for udviklingen i affaldsmængder Det forventes at mængden af haveaffald vil være stigende i planperioden til ca ton. Side 11

14 Storskrald Omfatter: For eksempel indbo, jern og metal, madrasser Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Regulering Håndtering af storskrald er omfattet af affaldsbekendtgørelsen. Perspektiver Af udkast til regeringens ressourceplan "Danmark uden affald" fremgår, at der er fokus på øget genanvendelse af husholdningsaffaldet, som også vil omfatte fraktioner fra storskrald herunder træ. Målet for 2022 er 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet (organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald). Hvor står vi? Status Storskrald omfatter brændbart affald, deponeringsegnet affald, el-skrot, jern/metal og haveaffald i en naturlig mængde fremkommet fra en husstand. Indsamlingsordningen for storskrald og haveaffald er en henteordning, som omfatter ejendomme tilsluttet helårsrenovation. Der er 2 årlige indsamlingsrunder, henholdsvis om foråret og om efteråret. Borgerne skal tilmelde sig ordningen. Når de har tilmeldt sig, vil de være på tømningslisten, indtil de aktivt afmelder sig ordningen igen. Affaldet skal være sorteret og mindre emner skal emballeres i plastposer. Hvert emne må max veje 30 kg og have en længde på 2 meter. Storskrald kan ligeledes via bringeordning afleveres på Bofas containerpladser. Hvad har vi nået? Storskrald indsamlet fra husstandene: Møbler Småt brændbart Haveaffald Deponi I alt Faldet for småt brændbart og haveaffald fra 2008 til 2012 kan skyldes den generelle afmatning i aktivitetsniveauet. Side 12

15 Hvad er planen? Kommunens planer for planperioden tager afsæt i de overordnede målsætninger, der er beskrevet i affaldshåndteringsplanens hovedplan. Nedenfor fremgår initiativerne for storskrald relateret til de overordnede målsætninger Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet Storskraldsordningen omfatter i dag en lang række fraktioner, herunder træ, som kommunen og Bofa vil sikre en fortsat udsortering af. Derudover vil kommunen og Bofa have fokus på, at genanvendelige fraktioner ikke sammenblandes med farligt affald samt med fraktioner til deponi og forbrænding. Reducere belastningen af klimaet ved affaldsbehandlingen Fortsat udsortering og materialegenanvendelse af rent træ reducerer belastningen af klimaet, idet det kan genavnedes til spånpladeproduktion, hvilket medfører nedsat CO 2 emission sammenlignet med tilførsel til forbrændingsanlæg. Reducere miljøbelastningen fra affaldet Ved at arbejde for korrekt udsortering af storskrald og herunder, at undgå sammenblanding med farligt affald mv. reduceres miljøbelastningen ved håndteringen af storskrald. Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen Ved at sikre udsortering af flere fraktioner til genanvendelse, hindres sammenblanding med deponi- og forbrændingsegnet affald. Ved sikring af at farligt affald ikke sammenblandes med storskraldet vil en højere kvalitet af materialer til genanvendelse sikres. Hvor kommer vi hen? Betydning for miljøet Øget sortering til genanvendelse vil være en fordel for miljøet, da der spares energi og ressourcer. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at få borgerne til at frasortere affald til genanvendelse. Betydning for ressourceforbruget Der skal afsættes ressourcer til at informere om sortering af storskrald. Betydning for udviklingen i mængden af storskrald Det forventes, at mængden i planperioden vil stige til ca ton planperioden Side 13

16 Emballageaffald - Papir og pap Omfatter: For eksempel dagblade, uge- og månedsblade, adresseløse tryksager, adresserede forsendelser, telefonbøger, papemballage, bølgepap og karton Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Regulering Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal der indsamles papir- og papemballager fra husholdninger fra bebyggelser med mere end indbyggere. Perspektiver Af regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald" er målet, at Danmark over de næste 10 år vil genanvende mere end dobbelt så meget husholdningsaffald som i dag. Det betyder, at mere affald fra dagrenovationen skal frasorteres til genanvendelse, herunder skal papir og pap frasorteres yderligere, idet vi herved sparer energi til forarbejdning af nyt træ. Det er målet at 50 % af materialetyperne: Organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, metal-, og træaffald fra husholdninger skal indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse i Hvor står vi? Status Ordningen for papir- og papaffald fra husholdninger er en henteordning. Ordningen gælder for ejendomme, der er tilmeldt helårsrenovation. Prisen er inkluderet i den årlige miljøafgift, som betales pr. husstand. Borgere i sommerhuse kan frivilligt tilsluttes ordningen mod særskilt gebyr. Kommunen stiller opsamlingsmateriel til rådighed og forestår reparationer og udskiftninger af materiel. Der benyttes liters containere. Papir og pap-affald afhentes 13 gange årligt for så vidt angår helårshusstande, og 6 gang årligt i sommerhalvåret i sommerhusområder for de ejendomme, der frivilligt har tilmeldt sig ordningen. Papir- og papaffald kan ligeledes via bringeordning afleveres på Bofas containerpladser, ligesom sommerhusejere og -brugere kan aflevere papir- og papaffald på en af de miljøstationer, som er etableret i sommerhusområderne. Hvor kommer vi hen? I 2012 blev der indsamlet ton pap- og papaffald. I 2008 blev der indsamlet ton, hvilket er omtrent uændret mængde. Bofa har bl.a. fastholdt de decentrale miljøstationer og fastholdt husstandsindsamlingen af papir og pap. Side 14

17 Hvad er planen? Kommunens planer for planperioden tager afsæt i de overordnede målsætninger, der er beskrevet i affaldshåndteringsplanens hovedplan. Nedenfor fremgår initiativerne for papir og pap relateret til de overordnede målsætninger Det er valgt at behandle papir og pap samlet, da denne fraktion registreres samlet. Desuden fastsættes ressourcestrategiens mål i henhold til emballagedirektivet samlet for papir og pap. Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet Kommunen vi i samarbejde med Bofa arbejde på at øge genanvendelsen af papir og pap via kampagner med henblik på at undgå, at genanvendeligt papir og pap bortskaffes med dagrenovationen. Reducere belastningen af klimaet Ved at frasortere yderligere fraktioner til genanvendelse reduceres udledningen af CO 2 fra forbrænding. Hvor kommer vi hen? Betydning for miljøet Genanvendelse af papir og pap sparer ressourcer i form af råstoffer og energi. Genanvendelse af papir frem for forbrænding vil have en positiv effekt på udledningen af CO 2. Betydning for genanvendelsen De planlagte kampagner skal medvirke til at øge indsamlingen af genanvendeligt papir og pap. Betydning for ressourceforbrug Bornholms Regionskommune/Bofa skal afsætte ressourcer til at informere om ordningen. Betydning for udviklingen i affaldsmængden Affaldsmængden skønnes i planperioden at ligge på det nuværende niveau, måske med en let stigende tendens på grund af informationskampagner. Side 15

18 Emballageaffald - Glas Omfatter: Flasker, emballageglas Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Regulering Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal der etableres indsamlingsordninger for emballageaffald af glas fra husholdninger i bebyggelser på over husstande. Perspektiver Af regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald" er målet at Danmark over de næste 10 år vil genanvende mere end dobbelt så meget husholdningsaffald som i dag. Det betyder at mere affald fra dagrenovationen skal frasorteres til genanvendelse, herunder skal glas, som ikke kan brænde og give energi genanvendes i større omfang end tilfældet er i dag, herved spares energi og dermed udledning af CO 2. Det er målet at 50 % af materialetyperne: Organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, metal-, og træaffald fra husholdninger skal indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse i Hvor står vi? Status Ordningen for indsamling af glasemballageaffald er en bringeordning, hvor borgerne kan aflevere affaldet på Bofas containerpladser eller i decentralt placerede flaskecontainere. Sommerhusejere kan desuden aflevere glasemballageaffald på miljøstationerne. Bofa står således for placering, opstilling og tømning af et tilstrækkeligt antal beholdere med den fornødne kapacitet til at sikre en effektiv indsamlingsordning. Hvad har vi nået? Der blev i 2012 indsamlet 757 ton glasemballage. I blev der indsamlet 759 ton glasemballage, dvs. mængden er på samme niveau. I planperioden har Bofa moderniseret 2 af de decentrale miljøstationer. 2 Jf. tidligere affaldsplan side 20. Side 16

19 Hvad er planen? Kommunens planer for planperioden tager afsæt i de overordnede målsætninger, der er beskrevet i affaldshåndteringsplanens hovedplan. Nedenfor fremgår initiativerne for glasemballagerelateret til de overordnede målsætninger Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet Kommunen vil i samarbejde med Bofa øge genanvendelsen af glas via kampagner med henblik på at undgå, at genanvendeligt glas bortskaffes med dagrenovationen. Reducere belastningen af klimaet Ved at frasortere yderligere fraktioner til genanvendelse reduceres udledningen af CO 2 fra forbrænding. Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen Ved at forebygge, at glas ender i dagrenovationen eller andre fraktioner øges kvaliteten i behandlingen. Hvor kommer vi hen? Betydning for miljøet Ved genbrug og genanvendelse af glas spares der energi og råstoffer i forhold til produktion af nyt glas. Betydning for genanvendelsen Af miljøprojekt fra Miljøstyrelsen (Kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger nr. 1414, 2012) fremgår, at ca. 1,5 % af indholdet består af glasemballage. Hvis disse resultater overføres til Bornholms Regionskommune svarer det til, at der er et uudnyttet potentiale på yderligere ca. 120 ton glasemballage, som vil kunne udsorteres fra dagrenovationen til genanvendelse. Med henblik på at indsamle dette merpotentiale har Bofa iværksat de initiativer, som er nævnt ovenfor. Det vurderes, at omkring 10 % 3 af potentialet, svarende til ca. 12 ton glasemballage, vil kunne indsamles yderligere ved at øge informationen om ordningen eller ved at påbegynde udsortering ved husstandene. Undersøgelser viser helt generelt, at jo kortere afstanden er mellem den enkelte husstand og indsamlingsstedet, des mere affald bliver der indsamlet via ordningen. Betydning for ressourceforbruget Kommunen og Bofa skal afsætte ressourcer til information om ordningerne. Betydning for udviklingen i mængden af glas Mængden af glas til genanvendelse vil blive øget med 12 ton til i alt 792 ton i 2018, 3 Dette er Grontmijs vurdering, idet det antages, at det ikke vil være muligt at indsamle hele mængden og at øget information om en bringeordning vil kunne øge genanvendelsen med ca. 10 % af det merpotentiale, der ligger i dagrenovationen. Side 17

20 Affaldshåndteringsplan Emballageaffald - Plast Omfatter: Plastdunke og -flasker, polyethylenfolie (PE-folie) for eksempel indpakningsfolie/plastruller/transportsække Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Regulering I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne etablere indsamlingsordning for plastflasker og - dunke. Indsamling via en kommunal genbrugsstation anses som tilstrækkeligt. Kravene til indsamling af emballageaffald af plast kommer fra EU's emballagedirektiv. Perspektiver Af regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald" er målet at Danmark over de næste 10 år vil genanvende mere end dobbelt så meget husholdningsaffald som i dag. Det betyder at der skal ske en yderligere udsortering af plastemballage. Det er målet at 50 % af materialetyperne: Organisk affald, papir-, pap-, plast-, metal-, og træaffald fra husholdninger skal indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse i Hvor står vi? Status Ordningen for indsamling af genanvendelig plastemballageaffald er en bringeordning, hvor borgerne kan aflevere affaldet på Bofas containerpladser. Hvad har vi nået? I 2012 blev der indsamlet 15 ton plastemballage. I blev der indsamlet 21 ton. I planperioden har Bofa informeret fastholdt særskilt sortering af plastemballage på containerpladserne og informeret herom. 4 Jf. tidligere affaldsplan side 21. Side 18

21 Hvad er planen? Kommunens planer for planperioden tager afsæt i de overordnede målsætninger, der er beskrevet i affaldshåndteringsplanens hovedplan. Nedenfor fremgår initiativerne for plastemballage relateret til de overordnede målsætninger Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil i samarbejde med Bofa optimere indsamlingen af plastemballage. Planen er, at plast indsamles sammen med papir og pap hver 14. dag. Der skal gennemføres et pilotforsøg og udvælges et testområde, som grundlag for at udrulle ordningen til hele kommunen. I forbindelse med etablering af ny ordning, vil der være stor fokus på information til borgerne. Desuden vil der blive udpeget ambassadører, som kan være med til at sikre en optimal implementering af ordningen. Hvor kommer vi hen? Betydning for miljøet Ved genanvendelse af plast spares ressourcer i form af råstoffer og energi. Øget genanvendelse af plastemballage vil nedsætte udledningen af den CO 2, der dannes ved forbrænding af plast. Undersøgelser peger på, at plast udgør den væsentligste kilde til CO 2 -udslip fra forbrændingen. Betydning for genanvendelsen Af miljøprojekt fra Miljøstyrelsen (Kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger nr. 1414, 2012) fremgår, at ca. 5,4 % af indholdet består af plastemballage. Hvis disse resultater overføres til Bornholms Regionskommune, svarer det til, at der er et uudnyttet potentiale på yderligere omkring 430 ton plastemballage, som vil kunne udsorteres fra dagrenovationen til genanvendelse. Det vurderes, at omkring 75 % 5 af denne mængde, svarende til ca. 320 ton plastemballage, vil kunne indsamles ved etablering af en ordning for husstandsindsamling. Undersøgelser viser helt generelt, at jo kortere afstanden er mellem den enkelte husstand og indsamlingsstedet, des mere affald bliver der indsamlet via ordningen. Betydning for ressourceforbruget Kommunen og Bofa skal afsætte ressourcer til at: Gennemføre pilotforsøg Etablere ordning Informere om pilotforsøg og ordning Betydning for udviklingen i mængden af plast Det forventes, at mængden af emballageplast til genanvendelse vi stige markant pga. husstandsindsamling. Stigningen vil være på ca. 320 ton. 5 Dette er Grontmijs vurdering, idet det antages, at det ikke vil være muligt at indsamle hele mængden og at en henteordning vil kunne øge genanvendelsen med over 50 % af det merpotentiale, der ligger i dagrenovationen. Side 19

22 Affaldshåndteringsplan Emballageaffald - Jern og metal Omfatter: For eksempel emballager af stål, jern og aluminium Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Regulering I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne etablere indsamlingsordning for emballageaffald af jern og metal. Indsamling via en kommunal genbrugsstation anses som tilstrækkeligt. Kravene til indsamling af emballageaffald af jern og metal kommer fra EU's emballagedirektiv. Perspektiver Af regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald" er målet at Danmark over de næste 10 år vil genanvende mere en dobbelt så meget husholdningsaffald som i dag. Det betyder at metal, som ikke kan brænde og give energi skal genanvendes i større omfang end tilfældet er i dag, herved spares energi og dermed udledning af CO 2. Det er målet at 50 % af materialetyperne: Organisk affald, papir-, pap-, plast-, metal-, og træaffald fra husholdninger skal indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse i Hvor står vi? Status Ordningen for indsamling af genanvendeligt metalemballageaffald er en bringeordning, hvor borgerne kan aflevere affaldet på Bofas containerpladser. Hvad har vi nået? Tallene fra 2008 er ikke sammenlignelige med den gennemførte kortlægning for 2012 på grund af skift i opgørelsesmetoden. I planperioden har Bofa informeret om indsamling af metalaffald på containerpladserne. Side 20

23 Hvad er planen? Kommunens planer for planperioden tager afsæt i de overordnede målsætninger, der er beskrevet i affaldshåndteringsplanens hovedplan. Nedenfor fremgår initiativerne for metalemballage relateret til de overordnede målsætninger. Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet Kommunen vil fastholde indsamlingen af metalemballage på containerpladserne og informere om ordningen. Reducere belastningen af klimaet Ved at frasortere yderligere fraktioner til genanvendelse reduceres udledningen af CO 2 fra forbrænding. Hvor kommer vi hen? Betydning for miljøet Jern- og metalemballage udgør en ressource, som ikke udnyttes tilstrækkeligt. Øget genanvendelse vil spare energi- og metalressourcer, genanvendelse af metal reducerer behovet for at benytte jomfruelige råvarer, hvilket har en positiv klimaeffekt. Genanvendelse af metal reducerer klimapåvirkningen væsentligt i en sammenligning med forbrænding med efterfølgende udsortering af metal fra slaggen, idet kvaliteten heraf er forringet. Desuden er det en miljøfordel at genanvende metal frem for at forbrænde det, da en betydelig del af metallet kan tabes ved forbrændingen og omdannes til slagge og aske. Oprensning af forbrændingsjern belaster miljøet. Reduktion af jern og metaller i husholdningsaffaldet vil reducere fastbrændingen i ovnene på affaldsforbrændingsanlæggene og øge genanvendelses-mulighederne for forbrændingsslagger. Betydning for genanvendelsen Af miljøprojekt fra Miljøstyrelsen (Kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger nr. 1414, 2012) fremgår, at ca. 2 % af indholdet består af metalemballage. Hvis disse resultater overføres til Bornholms Regionskommune, svarer det til, at der er et uudnyttet potentiale på yderligere omkring 160 ton metalemballage, som vil kunne udsorteres fra dagrenovationen til genanvendelse. Det vurderes, at øget information om, at metalemballage kan afleveres på containerpladserne vil kunne medføre, at ca. 10 % metalemballage vil kunne indsamles yderligere 6, svarende til 16 ton. Alternativt overvejes evt. indsamling ved husstandene. Alternativt kan metalemballage indsamles via decentralt opstillede kuber. Effektiviteten af denne form for indsamling vurderes at være ca. 30 % 7, svarende til ca. 50 ton metalemballage om året. Undersøgelser viser helt generelt, at jo kortere afstanden er mellem den enkelte husstand og indsamlingsstedet, des mere affald bliver der indsamlet via ordningen. Betydning for ressourceforbruget Kommunen og Bofa skal afsætte ressourcer til at undersøge den mest optimale indsamlingsmetode for jern- og metalemballage. Betydning for udviklingen i mængden af jern og metal Det vurderes at mængden af jern- og metalemballage til genanvendelse vil stige med 16 ton i planperioden til en samlet mængde på 44 ton i Grontmijs skøn 7 Grontmijs skøn Side 21

24 Affaldshåndteringsplan Bygge- og anlægsaffald Omfatter: Fx sten og brokker, tegl, beton, gips, asbest (ikke støvende), planglas og tagpap Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Regulering Kommunalbestyrelsen skal etablere en ordning for bygge- og anlægsaffald, som giver husholdningerne mulighed for at sortere i overensstemmelse med kravene til sortering i bekendtgørelsens 65. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det omfattede bygge- og anlægsaffald bliver forberedt til genbrug, genanvendt eller anvendt til anden endelig materialenyttiggørelse. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af bygge- og anlægsaffald til materialenyttiggørelse, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet bliver forberedt til genbrug, genanvendt eller anvendt til anden endelig materialenyttiggørelse. Perspektiver I EU's affaldsdirektiv er der fastlagt krav om, at minimum 70 % af det ikke-farlige byggeaffald nyttiggøres i Den danske nyttiggørelse af byggeaffald har i mange år ligget langt over 70 %. I udkast til regeringens ressourceplan "Danmark uden affald" fremgår, at der skal arbejdes for at øge kvaliteten i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald: Initiativer vedrørende en bedre kvalitet i materialenyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald vil medvirke til at begrænse uacceptabel spredning af problematiske stoffer i miljøet med bygge- og anlægsaffald samtidigt med, at der så vidt muligt fastholdes en høj grad af materialenyttiggørelse, herunder bl.a.: Fastsættelse af grænseværdier for indhold af PCB i byggeaffald Initiativ til øget genbrug og genanvendelse af beton Initiativ for at øge genbrug af gamle mursten Initiativ om grundlag for udsortering af tagpap til forbrænding Etc. For at øge ressourcebesparelsen ved renoveringer og nybyggeri er der behov for at understøtte, at nyttiggørelsen af bygge- og anlægsaffald i højere grad sker ved forberedelse til genbrug og ved genanvendelse. Hvor står vi? Status Ordningen for indsamling af bygge- og anlægsaffald er en bringeordning, hvor borgerne kan aflevere affaldet på Bofas containerpladser. Derudover har virksomheder adgang til containerpladsen med byggeog anlægsaffald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang med. Hvad har vi nået? Mængden af bygge- og anlægsaffald er for 2012 opgjort til ton. I blev der opgjort en mængde på 2.275ton, dvs. et stigning på ton. Stigningen skønnes at være større aktivitet i nedrivningsbranchen på grund af nedrivningspuljer. 8 Jf. tidligere affaldsplan side 23. Side 22

25 Hvad er planen? Bornholms Regionskommunes planer for planperioden tager afsæt i de overordnede målsætninger, der er beskrevet i affaldshåndteringsplanens hovedplan. Nedenfor fremgår initiativerne for bygge- og anlægsaffald relateret til de overordnede målsætninger. Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet Kommunen vil i samarbejde med Bofa arbejde for at optimere udnyttelsen af ressourcerne ved håndteringen af bygge- og anlægsaffald. I den forbindelse vil kommunen og Bofa arbejde på, at fremme selektiv nedrivning, således at materialerne kan genanvendes i videst muligt omfang, resten skal i videst muligt omfang forbrændes med energiudnyttelse. Bofa vil fortsætte med at indsamle gips til genanvendelse. Reducere belastningen fra affaldet Kommunen vil i samarbejde med Bofa følge ministeriets PCB-handlingsplan. Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen Kommunen vil i samarbejde med Bofa gennem det øgede fokus på sortering af bygge- og anlægsaffald, der er forurenet med PCB og andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer arbejde på en optimering af kvaliteten i bygge- og anlægsaffaldet. Endelig vil Bofa sikre fortsat forbrændings- og deponeringskapacitet for det ikke genanvendelige bygge- og anlægsaffald. Hvor kommer vi hen? Betydning for miljøet Bygge- og anlægssektoren er karakteriseret ved, at en meget stor del af affaldet genanvendes. Den høje genanvendelse skal fastholdes og højnes, idet der ved genanvendelse af affaldet spares på vigtige ressourcer. Det vil gavne miljøet, at PCB-holdigt affald og andet miljø- og sundhedsskadeligt affald håndteres til særlig behandling, så det ikke slipper ud i naturen. PCB er svært nedbrydeligt og bliver derfor i naturens kredsløb i mange år. Da stoffet bl.a. er kræftfremkaldende, er det vigtigt at hindre udslip til naturen. Derudover vil genanvendelse af bygge- og anlægsaffald spare miljøet for energiforbrug ved udvinding af jomfruelige råmaterialer. Betydning for kommunens ressourceforbrug Kommunen og Bofa skal afsætte ressourcer til at sikre, at den høje genanvendelse af bygge- og anlægsaffald fastholdes og højnes, og til at arbejde for den mest optimale håndtering af PCB-holdigt byggeaffald. Betydning for udviklingen i mængden af bygge- og anlægsaffald Fremskrivningen af mængden af bygge- og anlægsaffald fra erhverv bygger på forskellige vækstrater for de forskellige erhvervsmæssige sektorer. Væksten følger den forventede udvikling i den samlede økonomiske aktivitet i samfundet. Side 23

26 Affaldshåndteringsplan Elektronikaffald Omfatter: Elektronikaffald er f.eks. store og små husholdningsapparater, IT- og teleudstyr, forbrugerudstyr og belysningsudstyr. Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Regulering Reguleringen af elektronikaffald udspringer af EU's WEEE-direktiv. Direktivet er gennemført i miljøbeskyttelsesloven og elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Affaldshåndteringen er desuden reguleret generelt af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Der er indført producentansvar for elektronikaffald, hvilket betyder, at producenten har ansvaret for at indsamlingen og behandlingen af affaldet sker efter reglerne, samt at producenten helt eller delvist skal finansiere indsamlingen af affaldet. Kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingsordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger. Indsamlingsordningerne skal være let tilgængelige under hensyn til befolkningstætheden. Kommunalbestyrelsen kan afvise at modtage større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger i kommunale indsamlingsordninger. Affaldsproducerende virksomheder har adgang til at aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, hvor de selv er slutbruger, når de har benyttet sig af tilbuddet om at aflevere affald på containerpladsen, jf. bekendtgørelse om affald. Perspektiver Af regeringens ressourcestrategi (ressourceplan for affaldshåndtering ) fremgår, at der er fokus på, at kunne genanvende de værdifulde materialer i elektronikaffald. Elektronikaffald indeholder vigtige ressourcer og sjældne jordarter, som i dag går tabt. Seneste data fra Danmark viser at vi opfylder både nuværende og kommende målsætninger i EU-direktivet for indsamling af elektronikaffald, målsætningen for 2019 er at der skal indsamles 65 % af de markedsførte mængder. I Danmark blev der i 2011 indsamlet 68 %. EU's målsætning for genanvendelse af batterier er opdelt efter batterityper og skal opnås senest ved udgange af 2010, disse mål opfylder Danmark (EU's mål: 45 % af markedsførte mængder - DK: Indsamlede 47 % af de markedsførte mængder i 2011). På trods af dette viser undersøgelser af indholdet i dagrenovationen, at der på landsplan ender omkring tons småt elektronikaffald og 160 tons batterier i skraldespanden hos enfamiliehusstande. Hvor står vi? Status Indsamling af elektriske og elektroniske produkter er både en hente- og bringeordning. Småt elektronikaffald kan lægges i en klar plastpose på låget af dagrenovationsbeholderen. Desuden kan private aflevere elektronikaffald på containerpladserne samt til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr og tilbyder at modtage affaldet. Hvad har vi nået? Ordningen med at småt elektronikaffald kan lægges på låget af dagrenovationsbeholderen i en klar plastpose er fastholdt. Side 24

27 Hvad er planen? Kommunens planer for planperioden tager afsæt i de overordnede målsætninger, der er beskrevet i affaldsplanens hovedplan. Nedenfor fremgår initiativerne for elektronikaffald relateret til de overordnede målsætninger. Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet Kommunen vil sikre, at elektronikaffaldet ikke smides i dagrenovationen og dermed sikre en større indsamling og mere effektiv genanvendelse af de værdifulde metaller og mineraler i elektronikaffaldet. Derfor vil kommunen i samarbejde med Bofa iværksætte øget information om ordningen. Hvor kommer vi hen? Betydning for miljøet En del elektronikprodukter indeholder farlige stoffer f.eks. tungmetaller, som kan spredes til miljøet. Det store potentiale i elektronikaffald og udtjente batterier er, at det ineholder store mængder af materialer, der med fordel kan genanvendes, herunder de såkaldte kritiske ressourcer f.eks. sjældne jordarter. En øget genanvendelse af de værdifulde ressourcer er en fordel miljømæssigt, da det i et livscyklusperspektiv er langt mindre miljøbelastende at genanvende metallerne frem for at udvinde disse ved minedrift, som kan have omfattende negative miljømæssige konsekvenser. Betydning for ressourceforbruget Kommunen skal afsætte ressourcer til: At informere om ordningen Betydning for udviklingen i affaldsmængderne Udviklingen i mængden af elektronikaffald følger udviklingen i mængden af storskrald og er ikke fremskrevet særskilt. Side 25

28 Affaldshåndteringsplan Farligt affald Omfatter: For eksempel batterier, asbest, lysstofrør og lavenergipærer, olie- og benzinprodukter, maling, spraydåser m. restindhold, fotovæsker Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde? Regulering Farligt affald er reguleret af affaldsbekendtgørelsen - og særlige bekendtgørelser om enkelte fraktioner. Kommunen skal etablere ordninger, der sikrer, at farligt affald frembragt i kommunen håndteres miljømæssigt forsvarligt. Ordningerne kan enten være anvisningsordninger eller indsamlingsordninger. Perspektiver Af udkast til regeringens ressourceplan "Danmark uden affald" fremgår, at EU's målsætning for genanvendelse af batterier er opdelt efter batterityper og skal opnås senest ved udgangen af Disse mål opfylder vi i Danmark. Målet er at der i 2018 indsamles 55 % af de markedsførte bærbare batterier. I 2011 blev der indsamlet 47 %. Indsatsen vedr. øget indsamling og behandling af batterier skal målrettes for at opnå høj kvalitet i genanvendelsen og for en øget genanvendelse af ressourcerne. Producentansvaret for udtjente batterier og akkumulatorer er gennemført således, at det i overensstemmelse med batteridirektivet er producenterne, der er ansvarlig for etablering af indsamlingsordninger og den videre håndtering af alle udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. Hvor står vi? Status Ordningen for farligt affald er en bringeordning, som gælder for alle private borgere i regionskommunen. Farligt affald kan afleveres på Bofas containerpladser. Medicinrester inkl. emballage, brugte kanyler mv. skal afleveres på apoteket. Borgere, der har farligt affald, som ikke umiddelbart kan identificeres, har pligt til at kontakte regionskommunen med henblik på korrekt håndtering og bortskaffelse. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. Hvad har vi nået? I 2008 blev indsamlet ton og i 2012 blev indsamlet ton alt inkl. medicin og kanylebokse. Kommunen har fortsat poseordningen med indsamling af batterier og småt elektronik. Opgørelser viser, at der er indsamlet store mængder i batteriordningen, men blot små mængder af småt elektronikaffald. Derfor øges informationsniveauet for så vidt angår denne ordning. Side 26

29 Hvad er planen? Kommunens planer for planperioden tager afsæt i de overordnede målsætninger, der er beskrevet i affaldshåndteringsplanens hovedplan. Nedenfor fremgår initiativerne for farligt affald relateret til de overordnede målsætninger. Reducere miljøbelastningen fra affaldet Kommunen vil i samarbejde med Bofa sikre øget udsortering af farligt affald, herunder batterier fra dagrenovationen. Derudover vil kommunen via øget information arbejde for at øge borgernes kendskab til kommunens ordninger og fokus på at håndtere det farlige affald, så det ikke håndteres sammen med dagrenovation mv. Hvor kommer vi hen? Betydning for miljøet Farligt affald kan være skadeligt for miljø og sundhed, derfor er håndteringen heraf vigtig. Batterier, energisparepærer og lysstofrør indeholder fx tungmetaller (bl.a. bly, kviksølv, cadmium, nikkel), som ledes ud i miljøet, hvis de lægges i dagrenovationen og sendes til forbrænding. Tungmetallerne ender i forbrændingsslaggen, som kan skabe forurening, når slaggen fx bruges til vejopfyldning. Tungmetaller nedbrydes ikke i naturen og kan ophobes i planter, dyr og mennesker. Betydning for ressourceforbruget Der skal afsættes ressourcer til: Information/kampagne for at øge kendskabet til kommunens ordninger for farligt affald. Information om korrekt håndtering af farligt affald. Betydning for udviklingen i affaldsmængderne Udviklingen i mængden af farligt affald fra husholdninger følger de samme vækstrater, som er gældende for dagrenovation. Der forventes en minimal stigning i mængden af farligt affald på 0,4 ton. Side 27

30 Affaldshåndteringsplan Side 28

31 Erhverv: Side 29

32 Affaldshåndteringsplan Farligt affald Omfatter: For eksempel blybatterier, organiske og uorganiske forbindelser, olieaffald, shredderaffald, støvende asbest, klinisk risikoaffald og røggasaffald Erhverv Hvilke krav skal vi opfylde? Regulering Farligt affald er reguleret af affaldsbekendtgørelsen - og særlige bekendtgørelser om enkelte fraktioner. Kommunen skal etablere ordninger, der sikrer, at farligt affald frembragt i kommunen håndteres miljømæssigt forsvarligt. Ordningerne kan enten være anvisningsordninger eller indsamlingsordninger. Perspektiver Af udkast til regeringens ressourceplan "Danmark uden affald" fremgår, at EU's målsætning for genanvendelse af batterier er opdelt efter batterityper og skal opnås senest ved udgangen af Disse mål opfylder vi i Danmark. Målet er at der i 2018 indsamles 55 % af de markedsførte bærbare batterier. I 2011 blev der indsamlet 47 %. Indsatsen vedr. øget indsamling og behandling af batterier skal målrettes for at opnå høj kvalitet i genanvendelsen og for en øget genanvendelse af ressourcerne. Producentansvaret for udtjente batterier og akkumulatorer er gennemført således, at det i overensstemmelse med batteridirektivet er producenterne, der er ansvarlig for etablering af indsamlingsordninger og den videre håndtering af alle udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. Hvor står vi? Status Ordningen for ikke-genanvendeligt farligt affald gælder alle virksomheder i regionskommunen. Affaldet indsamles i indsamlingsordning i form af en henteordning. Virksomheden skal sikre, at affaldet opbevares og emballeres korrekt, samt at affaldet ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald, eller blandes med ikke-farligt affald. Mindre mængder af farligt affald kan afleveres via bringeordning til Bofas containerpladser. Affaldet skal afleveres i beholdere af maksimalt 5 kg eller 5 liter. Der kan afleveres op til 200 kg pr. år. Hvad har vi nået? Bofa har i planperioden videreført ordningen. Side 30

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk Høje-Taastrup Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 HUSHOLDNINGER: 5 Restaffald/organisk

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 55 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 2 Side 2 af 55 Side 3 af 55 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik 25. oktober 2013 Sags id: 190-2011-9871 Dok. nr.: 190-2013-138807 Center for Drift og Teknik Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 2 Indhold: 1. Forord... 4 2. Indledning... 6 3. Affaldsplanens opbygning... 7 4. Forudsætninger og

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune NOTAT Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune HEW Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend mere - forbrænd

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

affaldsplan 2005-2008

affaldsplan 2005-2008 Århus Kommunes affaldsplan 2005-2008 Århus Kommune Mag. 5. Afd. Århus Kommunale Værker December 2004 Troværdighed Respekt Engagement Indhold Forord...3 Resumé...4 Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008...7

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere