GODSTRANSPORTSTATISTIK - ET SMERTENSBARN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODSTRANSPORTSTATISTIK - ET SMERTENSBARN?"

Transkript

1 GODSTRANSPORTSTATISTIK - ET SMERTENSBARN? MULIGHEDER OG ERFARINGER FRA ARBEJDET MED AT BRUGE STATISTIK Lars Dagnæs Institut for Transportstudier Hærvejen 11 C 6330 Padborg, Baggrund Uden måling er alt en leg har en succesfuld erhvervsleder udtalt. Når vi taler forskning, analyser, strategiudvikling og opstilling af politiker for godstransportsektoren er ovennævnte citat en alvorlig udfordring. Vi må konstatere, at den eksisterende godstransportstatistik på en lang række områder er mangelfuld og på vitale områder direkte misvisende. For Institut for Transportstudier har det således været en udfordring at vurdere mulighederne for at kortlægge mulighederne for med udgangspunkt i eksisterende kilder at forbedre belysningen af godstransportsektoren statistisk. Dette skal ses i lyset af, at bedre statistik er vital for kvalitet af såvel forsknings- som udredningsopgaver gennemført på instituttet. I 1996 blev instituttet endvidere af transportbranchen opfordret til at komme med forslag til et projekt, som skulle sigte mod at forbedre statistikken om godstransportbranchen. Ønsket skal bl.a. ses i lyset af, at det tilsyneladende i andre europæiske lande er muligt at etablere og publicere en bedre statistik end i Danmark. Projektet er foreløbig gennemført af Institut for Transportmidler for egne midler. Hertil kommer, at der i forbindelse med at en række af de øvrige gennemførte projekter på instituttet er gennemført delprojekter med sigte på at etablere bedre statistik. Resultaterne herfra er publiceret i artikler og rapporter både nationalt og internationalt. Hvorfor godstransportstatistik? Der er mange grunde til at sætte fokus på udvikling af transporterhvervet: Transport er vitalt for udvikling af et effektivt samfund og for dansk industris adgang til eksportmarkederne. Transport og logistik er et ressourceområde i dansk erhvervspolitik, fordi danske transportører i dag står stærkt på det internationale transportmarked og fordi en professionel transportsektor også er vital for at understøtte de øvrige erhverv på transportmarkedet. Danske transportørers aktuelle gode styrkeposition kan kun fastholdes gennem en målrettet indsats. Udfordringerne er Trafikdage på Aalborg Universitet

2 - fortsat effektivisering - hurtig reaktion på kundekrav - adgang til kompetencer i hele verden - konkurrencedygtige rammebetingelser - krav om bæredygtig transport - generelt stigende krav Internationalisering, udvikling hos køberne af transport og forøgede miljø- og kvalitetskrav hos slutbrugerne (kunden i butikken) vil medføre skærpede krav til de enkelte transportører. Skærpet opmærksomhed omkring transportsektorens samfundsmæssige betydning og behovet for styring af udviklingen har i de seneste år også sat fokus på kvaliteten af beslutningsgrundlaget: herunder transportstatistikken. Der gennemføres således årligt persontrafikundersøgelser i Danmark, og Danmarks Statistik udgav i 1995 for første gang en samlet statistikoversigt over sektoren. På nogle områder er det imidlertid gået den anden vej. Statistikken over transporterne ved Danmarks udenrigshandel er forringet siden gennemførelsen af det Indre Marked i Den væsentligste årsag hertil er ændrede procedurer for registrering af samhandel mellem EU lande, hvilket har betydet, at den officielle statistik om transportmåden i udenrigshandelen nu har en karakter, så den ikke lever op til de krav, der stilles i dag. For de virksomheder og organisationer, som i det daglige har brug for statistiske oplysninger, er statistikken for året 1992 derfor i dag de seneste anvendelige tal. Situationen er ikke holdbar. Det skal ses i lyset af, at statistikken om transportmåden i udenrigshandelen bl.a. er grundlaget for: fastlæggelse af en fælles europæisk transportpolitik for godstransporter. De kommende udfordringer på den ene side og de nødvendige investeringer og styringsmidler på den anden side vil være store fordeling af provenu fra vejafgift mellem EU s medlemslande gennemførelse af bilaterale forhandlinger mellem Danmark og 3. lande om køretilladelser udvikling af strategier hos transportkøbere og transportører Også på andre områder er det statistiske grundlag for belysning af udviklingen inden for godstransportsektoren utilstrækkeligt i dag. Nytten af oplysningerne er meget afhængige af kvaliteten af systemet. Det omfatter dels præcise og korrekte definitioner, som grundlag for indsamling af data, og dels kvaliteten af de indsamlede data. Tilgængeligheden til oplysningerne. Tilgængeligheden er udtryk for den indsats, den enkelte virksomhed skal gøre for at kunne anvende informationerne, prisen for informationerne, og om informationerne overhovedet indsamles i dag. Et fælles og konsistent referencegrundlag for indsamling og opgørelse af informationerne. Det omfatter: enighed om definitioner, enighed om statistikkens svagheder og vurdering af usikkerheden i de indsamlede data. 218 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

3 Aktuelle problemer: Den aktuelle dækning af ovenstående behov er utilstrækkelig. De væsentligste problemer er: Manglende eller utilstrækkeligt referencegrundlag for analyser, vurdering af alternative beslutningsoplæg mm. på alle niveauer. Manglende overblik over udviklingen i godstrafikken og godstrafiksektoren. Dårlig tilgængelighed til vitale oplysninger på en række områder. Uhensigtsmæssig ressourceforbrug fordi beslutningstagere på alle niveauer selv skal sikre indsamlingen af de nødvendige data til vurdering af de enkelte beslutningsoplæg mm. Der udføres således meget dobbeltarbejde. Kvaliteten af den eksisterende publicerede statistik er på en række punkter utilstrækkelig. I det følgende er givet to eksempler på områder hvor der er problemer med den eksisterende statistik. Desuden er der givet to eksempler på, hvorledes Institut for Transportstudier har udviklet fremgangsmåder, som sigter mod bedre publiceret statistik. Eksempel 1: Udenrigshandelsstatistikken Udenrigshandelsstatistikken ændrede karakter fra ved etablering af det indre marked. Efter denne dato skulle der ikke længere udfyldes tolddokumenter for varer, som blev transporteret internt mellem EU lande. Udenrigshandelsstatistikken var til og med 1992 baseret på tolddokumenterne. Fra var det alene import og eksport i forhold til ikke-eu lande, som blev registreret på grundlag af tolddokumenterne. For varer udvekslet med EU lande er statistikken nu baseret på indberetninger direkte til Danmarks Statistik fra de virksomheder, som importerer og eksporterer varer. Indberetningen er således ikke længere knyttet til en aktivitet, som har økonomisk betydning for virksomheden. Der er således i dag potentielt en større usikkerhed knyttet til indberetningen. Herudover indsamles oplysningerne om transporten på et mindre detaljeret niveau end tidligere. De væsentligste forskelle er: Før 1993: kunne der foretages opgørelse af udførselssted i Danmark var transportmiddel opgjort som: bil, skib, tog, fly og andet (herunder rørledning). Det var muligt at opgøre, om der var tale om dansk eller udenlandsk transportmiddel. Lastbil og tog på færge kunne opgøres særskilt. I de samlede opgørelser var lastbil/tog på færge opgjort som lastbil/tog. I dag er statistikken over samhandel med EU lande baseret på følgende: det er ikke muligt at opgøre udførselssted (til gengæld kan der foretages en opgørelse over indberetningsamt/-kommune) Trafikdage på Aalborg Universitet

4 transportmiddel registreres nu som bil, skib, tog, fly og andet (bil og bane på færge skal i opgørelsen hos virksomheden registreres som skib). Det er ikke længere muligt at opgøre fordeling på danske/udenlandske transportmidler. For samhandel med ikke-eu lande er det, som anført ovenfor, stadig tolddokumentet, der danner grundlag for opgørelsen. Det er dog ikke muligt at opgøre udførselssted. Vurdering af kvaliteten af den aktuelle statistik Institut for Transportstudier har i foråret 1997 foretaget en analyse af den tidsserie, som kan opstilles på grundlag af Udenrigshandelsstatistikken fra Danmarks Statistik opgjort på transportmidler. Med udgangspunkt i analysen kan det bla. konkluderes, at der hos de virksomheder, som indberetter til Intrastat tilsyneladende er en betydelig usikkerhed omkring opgørelsen af transportmiddel. Meget tyder på, at langt hovedparten af virksomhederne opgør gods, der ankommer til virksomheden på lastbil/tog som lastbil/tog uanset om bilen/toget kom til Danmark på færge eller via den dansk/tyske landegrænse (der er herved en klar uoverensstemmelse i forholdet mellem faktisk metode for registrering af transportmiddel, og den metode, som Danmarks Statistik i den offentliggjorte statistik anfører, der er anvendt). at opgørelsen af samhandel med ikke-eu lande følger den officielle fremgangsmåde (dvs. bil/tog på færge opgøres som skib). Der er således en intern uoverensstemmelse i den offentliggjorte statistik over transportmåde i udenrigshandelen mellem EU lande og ikke- EU lande. Danmarks Statistik er siden slutningen af 90 erne ophørt med at indsamle oplysninger om transportmåde i intrastat. Oplysninger om transportmåde i udenrigshandelen skal således indsamles på anden måde. I dag publicerer Danmark Statistik derfor oplysninger om international gods til og fra Danmark med skib og tog på baggrund af oplysninger fra de danske havne hhv. DSB. Nedenstående figur viser udviklingen i eksporten med bane fra Danmark ifølge de opgørelsen fra Intranstat hhv. oplysningerne fra havnene og DSB. 220 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

5 Det skal anføres, at begge tidsserier har været publiceret af Danmark Statistik uden at evt. forskelle i sandhedsværdier er kommenteret. Set fra den almindelige bruger har de to tidsserier derfor umiddelbart samme sandhedsværdi og omhandler samme tema. Forskellen i de to tidsserier kan bl.a. skyldes: ukorrektheder i virksomhedernes oplysninger ved indberetning til udenrigshandelsstatistikken (jv. ovenstående). DSB gods statistik er bruttovægt (herunder vægt af veksellad og containere) Svensk kombigods sættes i dag i betydeligt omfang på bane på danske terminaler, ligesom dansk gods benytter tyske terminaler. Eksempel 2: Kørebogsundersøgelserne Danmarks Statistik har siden 2. halvår 1979 hhv opgjort godsmængder og transportarbejdet med danske lastbiler i hhv. national og international kørsel ved hjælp af stikprøvevis indsamling af kørebøger fra danske virksomheder. Der er nogen forskel på, hvorledes den nationale og den internationale kørebogsundersøgelse gennemføres, både når det gælder udtagning af stikprøve og udformning af kørebogsundersøgelsen. Opgørelserne fra kørebogsundersøgelserne er i dag centrale for tilrettelæggelse af en række administrative og politiske opgaver. Set i lyset heraf er det således ikke uden betydning, at opgørelserne er så korrekte som muligt. Vurdering af kvaliteten af statistikken En række forhold indikerer, at opgørelsesmetoden er medvirkende til, at der er en betydelig usikkerhed om såvel udviklingen fra år til år i de opgjorte mængder som opgørelsen af de aktuelle mængder. Disse forhold er 1. Stikprøvens størrelse betyder i sig selv en vis usikkerhed på opgørelserne. Danmarks Statistik vurderer, at usikkerheden på opgørelsen af den internationale godstrafik med danske lastbiler i 1996 udgjorde hhv. ± 2,5%, 2,9% og 12,3% på kørsel til hhv. fra Danmark og tredjelandskørslen. Usikkerheden er større, når der er tale om mere detaljerede opgørelser. En række andre forhold må imidlertid vurderes at påvirke usikkerheden yderligere. Disse forhold vedrører: 2. Ufuldstændig population som grundlag for stikprøven. Opgørelsen af den internationale trafik baseres på en population, som udgør en liste udarbejdet i fællesskab mellem Danmarks Statistik, Færdselsstyrelsen og brancheorganisationerne over virksomheder, som udfører udlandskørsel. Denne liste er i et ikke kendt omfang ufuldstændig. (Dette forhold må vurderes at være af mindre betydning). Trafikdage på Aalborg Universitet

6 3. Fejlagtig udfyldelse af kørebogen. Årsagen hertil kan dels være, at oplysningerne, som danner grundlag for udfyldelse af kørebogen, ikke er tilgængelige i den detaljeringsgrad, som kræves ved udfyldelse af kørebogen. Og dels, at det er fristende at lette arbejdet med indberetningen ved at angive, at bilen i den aktuelle uge har været på værksted eller af anden grund ikke været ude at køre. Danmarks Statistik foretager på grundlag af en vurdering af denne type usikkerhed en skønsmæssig opregning af den internationale kørsel med en faktor på ca. 2,6. For at illustrere omfanget af den usikkerhed, der knytter sig til forholdene beskrevet under punkt 3, kan følgende forhold anføres: I kørebogsundersøgelsen af det nationale godstransportarbejde i 1996 blev der i alt udtaget godt 3100 biler, som var tilmeldt i den aktuelle uge. Ifølge de indsendte kørebøger var godt 1/5 af disse biler ikke ude af køre i hele ugen af forskellige grunde, f.eks. at de holdt på værksted!!!!! Denne andel synes urealistisk høj. Der er således en klar indikation af en betydelig usikkerhed i den måde, som godstrafik med lastbil i dag opgøres på. Det må også vurderes, at denne usikkerhed ikke nødvendigvis vil blive nedbragt ved at forøge stikprøvestørrelserne. Usikkerheden knytter sig i væsentlig grad til transportvirksomhedernes muligheder for at udfylde de modtagne kørebøger korrekt. Hertil kommer, at udfyldelsen af skemaerne i dag er en betydelig arbejdsbyrde for de transportvirksomheder, som udtages til at deltage i undersøgelsen. Det skal ses i lyset af, at der for de udtagne lastbiler skal udfyldes en meget detaljeret opgørelse af de enkelte ture. Når det gælder den internationale kørebogsundersøgelse, skal de berørte virksomheder udfylde kørebøger for alle deres biler i international kørsel for en hel uge. De store virksomheder (=50 biler) vil typisk skulle udfylde kørebøger for fire dage for alle deres biler fire gange om året! De mindre virksomheder skal i dag typisk indberette for alle deres biler for en periode på 7 dage to gange pr. år. Grundet kørebogens udformning og indsamlingsmetoden er der i dag ikke mulighed for, at virksomhederne kan deltage i udfyldelsen ved at foretage en automatisk overførsel af oplysningerne fra de edb-systemer 1, som typisk vil indeholde alle relevante oplysninger. Alt i alt må det vurderes, at kørebogsundersøgelsen i dag indeholder et betydelig usikkerhed i opgørelsen, samtidig med at den indebærer en meget stor administrativ byrde for de berørte virksomheder. Det må også vurderes, at der samtidig kan opnås forbedringer i kvaliteten af de indsamlede data og ske en ikke uvæsentlig administrativ lettelse for transportbranchen, såfremt virksomhederne får mulighed for at overføre de relevante oplysninger direkte fra de administrative systemer, som i dag i vidt omfang anvendes til styring af vognparken i virksomhederne. 1 Ikke alle transportvirksomheder registrerer og styrer deres aktiviteter på IT. Men det må vurderes, at en væsentlig del af de større vognmandsvirksomheder (=80 biler) i dag har systemer, hvor turplanlægningen og disponeringen af de enkelte biler sker i edb-baseret planlægningsværktøj. Der kan f.eks. henvises til undersøgelse foretaget af FDE og Institut for Transportstudier foråret Undersøgelsen er dokumenteret i indlæg af Kim Hove og Lars Dagnæs på trafikdage AAU august Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

7 Danmarks Statistik har i sommeren 1997 ført drøftelser med brancheorganisationerne om muligheden for at etablere et udviklingsprojekt, som skal sigte mod, at der etableres mulighed for transportvirksomhederne for at foretage elektronisk indberetning af data til kørebogsundersøgelsen på grundlag af de oplysninger, som automatisk kan genereres i virksomhedernes administrative systemer. Danmarks Statistik har påtaget sig opgaven med at formulere et udviklingsprojekt. Eksempel 3: Godsstrømme i, til og fra Danmark I forbindelse med de projekter Institut for Transportstudier har gennemført, er der udviklet et samlet koncept for en matrice, som belyser der samlede godsstrømme i, ind og ud af Danmark, eksl. transittrafik. Matricen som fremgår af nedenstående figur er udarbejdet som bedste bud på en sammenhængende matrice med udgangspunkt i forskellige statistiske kilder. Matricen har to sigter, dels giver den et overblik over de samlede strømme og dels er den opstillet med henblik på at skabe et normativt grundlag for andre mere detaljerede oversigter. Eksempel 4: Regional godstransportstatistik Institut for Transportstudier for transportstudier har i forbindelse med en række analyser og undersøgelser arbejdet med at udvikle grundlaget for en regional godstransportstatistik. Som eksempel på resultatet heraf kan fremhæves arbejdet for Viborg Amt med at udarbejde et grundlag for at belyse godsmængder, -arter og -strømme i Viborg Amt. 2 2 Arbejdet er dokumenteret i rapporterne: Trafik- og transportanalyse for Viborg Amt. Godsmængder, - arter og -strømme i Viborg Amt. Sammenfatning. Viborg Amt August Trafik- og transportanalyse for Viborg Amt. Godsmængder, - arter og -strømme i Viborg Amt. Teknisk rapport udarbejdet af Institut for Transportstudier for Viborg Amt Juli 2000 Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Undersøgelsen skal ses i lyset af ønske og behov for en bedre viden om godsstrømmene i amtet. Materialet skal således ses som en supplement til oversigterne over lastbiltrafikken på vejnettet. I arbejdet blev der gennemført 3 forskellige analyser: Belysning ved hjælp af eksisterende statistik Beskrivelse af 3 for Viborg Amt vigtige forsyningskæder Spørgeskemaundersøgelse blandt industri, - handels- og transportvirksomheder i amtet. Gennem projektet og tidligere projektet gennemført i samarbejde med andre vestdanske amter er der nu udviklet en fremgangsmåde for belysning af godstrafikken på regionalt niveua. Erfaringerne herfra kan sammenfattes: Metode: Det er muligt med udgangspunkt i statistiks materiale at opstille en valide regional statistik, som belyser godsstrømme og aktivitetsniveaet i det regionale godstransporterhverv. Det er dog også erfaringen, at de gennemførte spørgeskemaundersøgelser og beskrivelser af forsyningskæder er et godt supplement til den statiske beskrivelse. Anvendelse og nytte: Projekterne gennemført af Institut for Transportstudier viser, at regionale godsanalyser forbedrer beslutningsgrundlaget for strategier om infrastruktur og erhvervspolitik. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at materialet er et centralt redskab for at skabe overblik over sammenhængen mellem infrastrukturudvikling, rammebetingelser iøvrigt og udviklingen af industri og transporterhverv i regionerne. Dansk godstransport i et internationalt perspektiv Den danske godstransportsektor skal i stigende grad ses i internationalt lys. Dette skal ses i sammenhæng med, at danske transportører i stigende grad opererer uden for Danmark og, at andelen af udenlandske biler på de danske veje er stigende. Det bliver således en stigende udfordring, at belyse den danske godstransport i sammenhæng med aktiviteterne i de øvrige lande i Europa. Etablering af et fælles europæisk statistikgrundlag bliver endvidere en central forudsætning for at kunne følge op på den fælleseuropæiske transportpolitik. EU-kommissionen og det europæiske statistikbureau, EUROSTAT, har således de seneste år forøget indsatsen for udvikling af en fælleseuropæisk statistik. En række af publikationerne herfra er listet i dette papers referenceliste. Publikationerne fra EU-kommissionen og EUROSTAT har på nogle områder lettet adgangen til data om godstransport inden for Europa, Konklusioner Erfaringerne fra de gennemførte cases viser, at behov og rolle af en godstransportstatistik er ikke statisk - men skal ses i lyset af samfundsudviklingen. Det må også konkluderes, at forringelsen af godstransportstatistikken er ikke entydig. På en række områder er der etableret nye indsamlingspaksis, ligesom der på områder i dag indsamles statistik for nye områder. Men vi mangler sammenhæng og struktur i kaos. Det er en fælles opgave at etablere et referencegrundlag for statistisk belysning af sektoren. 224 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

9 Anbefalinger Det er vurderingen, at et tiltag bør indeholde såvel kort- som langsigtede aktiviteter. Den kortsigtede indsats skal ses i lyset af, at der i dag indsamles betydelige mængder information om f.eks. godstrafikken til og fra Danmark. Informationerne indsamles bl.a. i form af import-/eksportstatistik, statistik over benyttelse af tilladelser, havnedatabasen, skibsfarten på danske havne, færgestatistik, kørebogsundersøgelser, vejtrafiktællinger Hertil kommer, at der i nabolandene indsamles tilsvarende oplysninger. De kortsigtede aktiviteter skal sigte mod, at der etableres forbedrede opgørelser over aktiviteterne i godstransportsektoren. Det vurderes, at en samlet vurdering af tallene foretaget af personer med indsigt i godstransportsektoren og metoderne bag indsamlingen af statistikken kan indebære, at der på kort sigt etableres et betydeligt forbedret statistisk grundlag. Indsatsen skal ydermere ses i lyset af, at en fælles referenceramme indeholdende "bedste bud" på centrale nøgletal vil sikre en større entydighed i data om godstransportstatistik. Arbejdet for virksomheder, myndigheder og forskere med at opstille tidsserier og data om godstransport vil således lettes. Desuden vil en sådanne referenceramme udgøre et nyttigt overblik over den eksisterende statistik dens muligheder og mangler. IFT har gennem en række projekter udarbejdet bud på sådanne statistikker. Vi har valgt at dele vores erfaringer og forslag til strukturer. Instituttet vil derfor i løbet af efteråret 2000 udgive et katalog over dansk godstransport, hvor en række af de statistikker instituttet har udarbejdet dokmenteres. Der er behov for en fortsat udvikling af dette koncept. Vi vil invitere til samarbejde herom. De mere langsigtede aktiviteter skal rettes mod at ændre evt. uhensigtsmæssigheder i indsamlingspraksis og -metoder, herunder at sikre optimal mulighed for, at statistikken i videst muligt omfang baseres på de informationer, som allerede indsamles i den enkelte virksomhed i produktions- og økonomistyringssystemer. Referencer: 1. Spatial Patterns of Transportation, Atlas of Freight Transport in Europe. Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment 2. Trafik I Danmark, Ministeriet for offentlige arbejder, planlægningsafdelingen Intermodal freight transport key statistical data EUROSTAT Nøgletal for Transport Danmarks Statistik Panorama of transport. Statistical overview of road, rail and inland waterway transport in the European Union. Data EUROSTAT Transportstatistik. Danmarks Statistik EU transport in figures. Statistical pocket book. EU kommissionen. Januar 2000 Trafikdage på Aalborg Universitet

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

Data om international lastbiltrafik i Danmark

Data om international lastbiltrafik i Danmark Data om international lastbiltrafik i Danmark August 06 Lars Dagnæs Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Udvikling og resultater af nyt tællekoncept til måling af international vejgodstransport

Udvikling og resultater af nyt tællekoncept til måling af international vejgodstransport Udvikling og resultater af nyt tællekoncept til måling af international vejgodstransport Forfattere: Richard Kristensen, International Transport Danmark (ITD) Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier

Læs mere

Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2

Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 16039696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund - Transportformernes samarbejde v/cheføkonom Ove Holm Dansk Transport og Logistik Medlemmer 2.900 Lastbiler 17.000 Godslokomotiver 50 Ansatte 20.000 11-05-2010

Læs mere

FRA MILJØ TIL MILLION

FRA MILJØ TIL MILLION Hvilke klimamål skal og kan nås for godstransportsektoren på kort og lang sigt? Hvilke virkemidler og teknologier kan der peges på? Hvorledes kan miljøstrategier understøtte indtjening og forretningsskabelse?

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Referat af workshoppen Nordic Transportpolitical Network

Referat af workshoppen Nordic Transportpolitical Network Referat af workshoppen Nordic Transportpolitical Network Af Jimmy Lukassen I det følgende er workshoppen Nordic Transportpolitical Network refereret, idet der både er givet en gennemgang af de enkelte

Læs mere

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Hanstholm Havn En ny havn i det i forvejen etablerede samarbejde blandt havne i det gamle Nordjyllands amt Andre

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Padborg transport- og logistikcenter, profilanalyse og udviklingspotentiale

Padborg transport- og logistikcenter, profilanalyse og udviklingspotentiale Padborg transport- og logistikcenter, profilanalyse og udviklingspotentiale Forfatter: Udviklingschef Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Resume Transporterhvervet har historisk haft stor betydning

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel?

Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel? Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel? Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Indhold Intermodal Multimodal

Læs mere

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN Morten Steen Petersen, TetraPlan A/S og Gert Nørgaard, CMPort ab. 1 INDLEDNING Vurdering af effekten af en uddybning af Drogden til 9m, henholdsvis

Læs mere

Kvalitets og Tilsynsstyrelsen bemyndiger med dette brev bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder.

Kvalitets og Tilsynsstyrelsen bemyndiger med dette brev bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder. Til bestyrelserne på Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasieskoler, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer:

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer: Miljøudvalget 2011-12 L 14 Bilag 1 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. 001-05911 Ref. Lejni / mekba Den 5. oktober 2011 NOTAT vedrørende høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Danmarks Statistik, Virksomhedsindberetninger 19. december 2012 SMC/- Møde 5 Til Indberetterudvalget Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Tid og sted Deltagere kl. 12.30-14.00 i Danmarks Statistik,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Virksomhedernes ansvar... 3 3. Case-by-case kontrollen...

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Udenrigshandel med Fly og Helikoptere i udenlandske

Udenrigshandel med Fly og Helikoptere i udenlandske Maj 2016 Udenrigshandel med Fly og Helikoptere i udenlandske registre 1. INTRODUKTION... 2 2. UDENRIGSHANDEL MED FLY OG HELIKOPTERE I UDENLANDSKE REGISTRE... 2 2.1. HVEM SKAL INDBERETTE?... 2 2.2. HVAD

Læs mere

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Lars Dagnæs, Transportens Innovationsnetværk Disposition Hvad er udfordringerne forbundet

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686 Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0686 Bilag 3 Offentligt SUPPLERENDE GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juni 2007 Eksp.nr. JAV/ Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer

Læs mere

Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere

Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere Maj 2016 Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere 1. INTRODUKTION... 2 2. SKIBE, FLY OG HELIKOPTERE I DANSKE REGISTRE... 2 2.1. HVEM SKAL INDBERETTE?... 2 2.2. HVAD SKAL INDBERETTES?... 2 2.3. HVORDAN

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

REGIONALØKONOMISK ANALYSE

REGIONALØKONOMISK ANALYSE Analysegrundlaget Formålet med den regionaløkonomiske analyse er at vurdere den regionale fordeling af de samfundsøkonomiske gevinster og tab ved etableringen af en fast Femer Bælt-forbindelse, udtrykt

Læs mere

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategien I juni 2002 nedsatte regeringen en

Læs mere

Delrapport 2 - Trafikken mellem Skandinavien og Kontinentet - et tilbageblik

Delrapport 2 - Trafikken mellem Skandinavien og Kontinentet - et tilbageblik Startside Forrige kap. Næste kap. Delrapport 2 - Trafikken mellem Skandinavien og Kontinentet - et tilbageblik Konsekvenserne af en fast forbindelse for erhvervslivet på Fyn og i Syd- og Sønderjylland

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv. Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, Transportministeriet

Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv. Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, Transportministeriet Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, 1. Tendenser og udviklingen i EU-reguleringen 2. Et eksempel fra virkeligheden ønsket om øget jernbanegodstransport

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

26. januar 2011. Beregninger af emissioner fra transport. Notat fra møde den 11. januar 2011 i København

26. januar 2011. Beregninger af emissioner fra transport. Notat fra møde den 11. januar 2011 i København 26. januar 2011 Beregninger af emissioner fra transport Notat fra møde den 11. januar 2011 i København 1. Velkomst Niels Anders Nielsen, Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport bød velkommen til mødet.

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Budgetanalyse FFL 2008. Analyse af Danmarks Statistik: Effektivisering af stikprøveundersøgelser

Budgetanalyse FFL 2008. Analyse af Danmarks Statistik: Effektivisering af stikprøveundersøgelser Budgetanalyse FFL 2008 Analyse af Danmarks Statistik: Effektivisering af stikprøveundersøgelser Maj 2007 Budgetanalyse FFL 2008 Printet i Danmarks Statistik Juni 2007 Oplag 150 stk. Danmarks Statistik

Læs mere

Godstransportens knudepunkter i Danmark i dag

Godstransportens knudepunkter i Danmark i dag Godstransportens knudepunkter i Danmark i dag Af Afdelingsleder, cand.scient.oecon Carsten Vædele Madsen, Institut for Transportstudier 1. Baggrund I dette indlæg redegøres for resultaterne af et udredningsarbejde

Læs mere

Institut for Transportstudier

Institut for Transportstudier Fysisk tælling af den internationale transittrafik gennem Danmark Forfatter Direktør Palle Egebjerg, Institut for Transportstudier Indhold 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Alle registreringer 4. Den

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Databrud i ATR ved overgang til eindkomst

Databrud i ATR ved overgang til eindkomst Databrud i ATR ved overgang til eindkomst Arbejdstidsregnskabet (ATR) off1entliggjorde et revideret kvartalsregnskab d. 13. december 2012 og et revideret årsregnskab d. 18.december 2012. Tidsserien for

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme Erhvervsstyrelsen Att. Steen Frederiksen stefre@erst.dk Att. Stine Nylev stinyl@erst.dk Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Foreløbigt nationalregnskab

Foreløbigt nationalregnskab og betalingsbalance 223 Foreløbigt nationalregnskab De foreløbige årlige nationalregnskaber giver et samlet billede af den kortsigtede økonomiske udvikling inden for rammerne af et system af sammenhængende

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt Notat Skatteudvalget 29. juni 2007 J.nr. 2007-241-0041 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for så vidt

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

I den forbindelse er det da bemærkelsesværdigt, at den samlede danske øleksport til hele Tyskland er mindre, end 7 store danske

I den forbindelse er det da bemærkelsesværdigt, at den samlede danske øleksport til hele Tyskland er mindre, end 7 store danske Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Samrådsspørgsmål I Ministeren bedes forklare forskellen mellem grænsehandelsrapportens tal for salg af øl og læskedrikke og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskningssamarbejde og -kompetence blandt danske virksomheder med biotekforskning Michael Mark Ebbe Krogh Graversen Notat 2002/6 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere