Certificering og akkreditering (5 point)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Certificering og akkreditering (5 point)"

Transkript

1 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og akkreditering? 2. Hvordan har organisationerne bag organiseret sig? 3. Hvordan foregår en certificering og akkreditering i praksis? 4. Hvad skal man huske på det indledende møde og på det afsluttende møde? 5. Hvad ligger der i begreberne auditfase 1 og 2 eller step 1 og 2? I praksis kunne flg. løsning være relevant: 1. Hvad betyder begreberne certificering og akkreditering? Certificering: En vurdering og bekræftelse på, at f.eks. et produkt, materiale, stof, kvalifikation, ydelse, tilstand eller et system er i overensstemmelse med en given standard. Bekræftelsen gives på et certifikat udstedt af et certificerende organ, som normalt er akkrediteret til opgaven. Akkreditering: En national autorisation eller godkendelse givet af et nationalt organ normalt i statsligt regi, som bekræfter, at det certificerende organ udfører sin ydelser efter fastsatte internationale normer og standarder på området. Akkrediteringsbeviset fastsætter vilkår og områder for certificeringsorganets virke 2. Hvordan foregår en certificering og akkreditering i praksis? En certificering foretages af en virksomhed eller organisation efter anmodning på et givet område, f.eks. efter DS/EN ISO Det certificerende organ vurderer først virksomhedens udarbejdede ledelsessystsem op mod standarden og foretager herefter en implementeringsundersøgelse for at fastslå overensstemmelsen mellem det beskrevne og det implenterede system. Tilsvarende med en akkreditering, hvor det certificerende organ lader akkrediteringsorganet vurdere sin udarbejdede dokumentation opbygget efter internationale og nationale standarder og normer samt en implenteringsundersøgelse af overensstemmelsen mellem det dokumenterede og det implementerede system. 3. Hvordan har organisationerne bag organiseret sig? De certificerende organer er for manges vedkommende sluttet sammen i brancher, efter tilhørsforhold eller geografisk opdelt, f.eks. er mange nationale standardiserings organisationer tilsluttet EQ-NET Samarbejdet. Akkrediterings organerne er også sluttet sammen, dog efter en geografisk opdeling, f.eks. er de europæiske akkrediteringsorganer sluttet sammen i EA European Accreditation.

2 4. Hvad skal man huske på det indledende møde og på det afsluttende møde? På det indledende møde, formøde eller initial visit mellem virksomheden og det certificerende organ skal certificeringsforløbet fastlægges af auditholdet, tidplan for interviews skal laves og en stikprøve af, at dokumentationen og implementeringen er på plads inden certificerings audit, skal gennemføres. På det afsluttende møde efter certificerings audit skal man huske at give en klar og entydig redegørelse for, hvad virksomheden har udført, hvad det certificerende organ har set og vurderet og hvad virksomheden eventuelt mangler, før et certifikat kan udstedes. 5. Hvad ligger der i begreberne auditfase 1 og 2 eller step 1 og 2? Auditfase 1 eller step 1 omfatter det indledende møde og en dokumentationsgennemgang. Fase 2 eller step 2 omfatter certificeringsaudit og evt. rettelser af afvigelser. Der skal efter internationale normer gives virksomheden fornøden tid til at reagere på fase 1 inden fase 2 iværksættes. Opgave 87 ISO 9001 certifikatet (10 point) Besvar flg. spørgsmål relateret til et DS/EN ISO 9001 certifikat for Cykelfabrikken Speed : 1. Kan der principielt være tale om to juridiske enheder (Cykelfabrikken Speed A/S og Speed Udvikling & Konstruktion A/S) på samme certifikat, hvis det antages, at virksomhedens afdeling for udvikling og konstruktion er et eget selskab som nævnt? 2. Hvilke kriterier, vilkår eller forudsætninger skal i givet fald være opfyldt? 3. Giv et forslag til certifikat tekst (scope) for Cykelfabrikken Speed med og uden udvikling og konstruktion. 4. Virksomheden oplyser, at man ikke tidsmæssigt kan nå at få implementeret udviklings- og konstruktionsaktiviteterne i kvalitetsstyringssystemet til den planlagte dato på grund af sygdom i afdelingen. Er det da muligt at udelade standardens krav om udvikling og konstruktion fra 7.3 indtil næste års audit: A. Hvis der kun skal eksistere én juridisk enhed på det kommende certifikat? B. Hvis der skal eksistere to juridiske enheder på det kommende certifikat? C. Hvis der kun skal eksistere én juridisk enhed på det kommende certifikat og udvikling og konstruktion foregår reelt ikke i virksomheden ( samlefabrik )?

3 5. Skal virksomheden påregne en årlig opfølgning fra et certificerende organs side? Hvilken opfølgningsmodel kunne der være tale om? Og hvad foretrækkes i det konkrete tilfælde? Begrund svaret. 1. To juridiske enheder. Ja, det er muligt at sammenlægge de to juridiske enheder på det samme certifikat. Undertiden ses det i praksis ved en salgsenhed, som også er handelsselskab for andre producenter. 2. Opfyldte kriterier. Der er fire grundlæggende vilkår, som skal være opfyldt og som det certificerende organ kan vælge at indskrive i certifikatvilkårene: - Den øverste ledelse skal være den samme i de to selskaber evt. skal der udstedes en ansvarsfraskrivelses klausul - Ledelsens repræsentant skal være den samme i de to juridiske enheder - Kvalitetsstyringssystemet skal være omfattet af begge de to juridiske enheder - Intern audit og ledelsens evaluering skal omfatte begge de to juridiske enheder 3. Certifikat tekst Med udvikling: Uden udvikling: Salg, udvikling/konstruktion og fremstilling af cykler til dagligt brug, handicap brug og professionelt brug samt levering af udstyr og reservedele hertil Salg og fremstilling af cykler til dagligt brug, handicap brug og professionelt brug samt levering af udstyr og reservedele hertil Såfremt udvikling/konstruktion ikke medtages, må aktiviteten heller ikke udføres reelt. Alternativt kan man ikke certificeres. 4. Udvikling/konstruktion forsinket. Hvis der kun skal eksistere én juridisk enhed på det kommende certifikat? Når udvikling og konstruktion reelt foregår i selskabet, men ikke er omfattet af kvalitetsstyringssystemet i det første år, så er det vurderingen, at der ikke kan foretages en certificering. I praksis kunne virksomheden omprioritere sin indsats med at indføre ISO 9001, evt. udsætte tidspunktet for en certificering. Hvis der skal eksistere to juridiske enheder på det kommende certifikat? Dette ændrer ikke forholdene, men gør bare manglen på opfyldelse af ISO 9001, 7.3 mere tydelig. Hvis der kun skal eksistere én juridisk enhed på det kommende certifikat og udvikling og konstruktion foregår reelt ikke i virksomheden ( samlefabrik )? Ja, så er 7.3 slet ikke aktuel for cykelfabriken Speed. 5. Årlig opfølgning.

4 En årlig opfølgning af kvalitetsstyringssystemet foretrækkes, da dette mindsker den interne tid, som skal benyttes samtidig med, at fordelene ved det eksterne besøg bibeholdes. Opgave 88 Akkreditering (12 point) Angiv korte begrundede svar på flg. spørgsmål: 1. Hvad betyder NACE koder og tilsvarende koder og hvad bruges de til i praksis? 2. Hvad betyder DANAK? 3. Hvad bruges f.eks. DANAK s logo til? 4. Angiv min. 10 eksempler på procedurer eller rutiner, som f.eks. DANAK stiller til det certificerende organ for at kunne akkreditere dette til certificering efter ISO Kan Cykelfabrikken Speed med aktiviteter kun på én adresse og med et dansk akkrediteret ISO 9001 certifikat få audit af flg. instanser: Nr. Audit foretages af Ja Nej 1 Det certificerende organ (CO) alene? 2 DANAK alene? 3 CO sammen med DANAK? 4 Kan man sige nej til at få besøg af CO et enkelt år? 5 Kan man sige nej til at få besøg af Danak? 6. Kan bankforretningen New Invest med aktiviteter på ét hovedkontor (HQ), i 10 ensartede filialer og en hjemmerådgivning hos private kunder med et dansk akkrediteret ISO 9001 certifikat få audit af flg. instanser: Nr. Audit foretages af Ja Nej 1 Det certificerende organ (CO) alene på HQ? 2 CO alene på filialer 3 CO med på markbesøg hjemme hos private kunder 4 DANAK alene på HQ, filialer eller hos private kunder? 5 CO sammen med DANAK hos HQ, filialer eller private? 6 Kan man sige nej til at få besøg af CO et enkelt år? 7 Kan man sige nej til at få besøg af Danak? I praksis kunne flg. løsninger være aktuelle:

5 1. NACE koder Kodebetegnelserne i NACE- systemet er et hovedsageligt europæisk nomenklatursystem (EAC- koder i EU), der bl.a. bruges til bestemmelse af brancher f.eks. ved fastlæggelse af akkrediterings- omfang til det certificerende organ og til betemmelse af belastningsområder ved miljø- og arbejdsmiljøcertificeringer. 2. Hvad betyder DANAK? DANAK er en forkortelse for Dansk Akkreditering, som er det danske organ, der akkrediterer certificerende organer i Danmark efter internationale og nationale bestemmelser og forskrifter. Akkreditering kan f.eks. være til certificering af kvalitetsstyringssystemer efter DS/EN ISO DANAK s logo DANAK s logo anvendes af det certificerende organ på de udstedte ISO 9001 certifikater og logo et findes endvidere i en sammensat udgave med det certificerende organs logo, hvor det sammensatte logo så kan anvendes af den certificerede virksomhed på brochurer og brevpapir. Der er fastsat regler for anvendelsen af logoer på begge niveauer. 6. Certificerings procedurer Eksempler på procedurer eller rutiner, som f.eks. DANAK stiller til det certificerende organ for at kunne akkreditere dette (efter bl.a. ISO/IEC eller ISO 9001) til certificering efter ISO 9001: - Gennemførelse af certificering, opfølgning og re- certificering - Sammensætningen af et audithold - Suspension og annullering af certifikater - Udformning og afgrænsning af certifikatomfang - Styring af underleverandører som auditpersonale og fageksperter - Kvalifikationskrav til auditpersonale og overvågningen heraf - Auditeringens gennemførelse og bedømmelse - Certificeringens og overvågningens omfang og varighed - Behandlingen af klager og anker - Brugen af logoer mv. - Det certificerende organs struktur og sammensætning - Organisation, ansvar, beføjelser og fortrolighedserklæringer - Checklister for dokumentationsgennemgang, audit og slutkontrol inden certifikatudstedelse - Vedligeholdt liste over certificerede virksomheder - Oversigt over markedsførings- og salgsmateriale, prislister, publikationer, certificeringsregler - Dokumentation for forsikringsdækning og garantierklæring

6 5. Audit på Cykelfabrikken Speed. Nr. Audit foretages af Ja Nej 1 Det certificerende organ (CO) alene? X 2 DANAK alene? X 3 CO sammen med DANAK? X 4 Kan man sige nej til at få besøg af CO et enkelt år? X 5 Kan man sige nej til at få besøg af Danak? X 6. Audit i bankforretningen New Invest Nr. Audit foretages af Ja Nej 1 Det certificerende organ (CO) alene på HQ? X 2 CO alene på filialer X 3 CO med på markbesøg hjemme hos private kunder X 4 DANAK alene på HQ, filialer eller hos private kunder? X 5 CO sammen med DANAK hos HQ, filialer eller private? X 6 Kan man sige nej til at få besøg af CO et enkelt år? X 7 Kan man sige nej til at få besøg af Danak? X Opgave 89 Valg af konsulent (4 point) Ved opbygning og implementering af et certificerbart kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9001 i Cykelfabrikken Speed har du af den adm. direktør fået godkendt flg. - At du fremover skal have ansvaret for kvalitetsstyringssystemet - At du kan få hjælp i fornøden udstrækning fra en konsulent til opbygning og implementering af ledelsessystemet. På denne baggrund skal du vælge en konsulent. Hvordan vil du gribe denne opgave an? Giv en kort beskrivelse og angiv bl.a. hvilke spørgsmål du vil bede konsulenten om at forberede. I praksis kunne flg. løsning være aktuel: Inden en forespørgsel sendes til f.eks. tre forskellige konsulenter, laves en tids- og aktivitetsplan, så der forlods haves en idé om den medgåede tid og det område og de emner, som skal laves af den valgte konsulent, en selv og andre personer i virksomheden. En konsulent skulle findes bl.a. baseret på flg. spørgsmål, som alle tre kandidater, skulle have tid til at forberede sig på: - Er konsulenten bekendt med branchen? - Hvilke andre relevante opgaver har vedkommende løst? - Hvordan foreslås opgaven grebet an? - Forslag til realistisk tidsplan ønskes. - Oversigt over skønnede egne ressourcer. - Oversigt over skønnede ressourcer fra virksomhedens side. - Forslag til plan for "hvem- gør- hvad?. - Vant til at samarbejde med CO 1, CO 2 eller CO 3?

7 - Hvor i landet kommer konsulenten fra? - Hvad er mandedagsraten/timeprisen? - Hvad er de skønnede samlede udgifter indtil certificeringstidspunktet? - Hvad med efterfølgende kalibrering eller intern audit? - Forslag til rammeaftale/grundlag På grundlag af mødets gennemførelse, en rundgang i virksomheden og et konkret tilbud baseret på de stillede spørgsmål, kunne en konsulent vælges. Opgave 90 Valg af akkrediteringsordning (4 point) 1. Hvilken akkrediteringsordning vil du som kvalitetsansvarlig for Cykelfabrikken Speed anbefale din ledelsesgruppe? 2. Hvilke argumenter vil du fremlægge for dit forslag? 3. Du foretager samtidigt med dit forslag et fravalg af andre relevante akkrediteringsordninger. Hvilke? 4. Hvad er dine argumenter for at fravælge disse akkrediteringsordninger? En løsning kunne f.eks. være: 1. Akkrediteringsordning. Anbefalingen vil være DANAK. 2. Argumenter. Virksomheden er dansk ejet og anvender dansk design og dansk vejrlig i sine kampagner og i sin markedsføring. 3. Fravalg af andre ordninger. Der vil her typisk være tale om markedsområderne Sverige, Holland og Tyskland, dvs. SWEDAC, RvA og DAR. 4. Argumenter for fravalg. Eksportandelen er ikke tilstrækkelig stor til at retfærdiggøre et kursskifte væk fra det danske islæt. Samtidig er en dansk akkrediterings ordning almindelig anerkendt i vore nabolande. Eventuelt kunne man søge produktcertificering i de 3 lande efter nationale forskrifter, f.eks for at opnå en TÜV certificering. Opgave 91 Valg af certificerende organ (15 point) 1. Du ønsker et møde med tre forskellige CO ere. Lav et lille program for dette. 2. Nævn eksempler på certificerende organer, som kunne være aktuelle. 3. Informationsmøderne er gennemført og tilbud afventes. Definér hvilke spørgsmål, som du vil have svar på, og lav et enkelt skema for sammenligning.

8 4. Hvad er dit eget skøn over tidsforbrug og udgifter for flg. aktiviteter i tabellen, hvor der er tale om certificering af Cykelfabrikken Speed efter DS/EN ISO 9001, som vist på organisationsdiagrammet i spørgsmål Der er nu kommet tre tilbud hjem. Opstil på den baggrund en sammenligning ud fra det udarbejdede sammenligningsskema og træf en prioriteret indstilling til ledelsen. Nr. Aktivitet Tidsforbrug Eget prisskøn CO 1 CO 2 CO 3 1 EA krav til min. audit tid for certificering 2 EA krav til min. audit tid for årlig opfølgning 3 EA krav til min audit tid for re-certificering I praksis kunne flg. løsning være aktuel: 1. Møde med CO ere. Et program for møderne laves som vist. Dagsorden til informationsmøde kl. 13:00-15:30 1. Velkomst og kort gensidig præsentation 2. Kort gennemgang af virksomhedens kvalitetssystem 3. Sådan foregår certificering og opfølgning i praksis 4. Nøgletal og praktiske oplysninger til CO 5. Spørgsmål, tolkninger og svar til virksomheden 6. Kort rundvisning i virksomheden 7. Eventuelt 2. Valg af CO ere. Dette kunne f.eks. være en af de tre største herhjemme: DS Certificering, Bureau Veritas Certification, Denmark eller Det Norske Veritas, Danmark A/S alternativt ét internationalt og to lokale med produkt- og brancheekspertise, f.eks. LRQA, Force-Dantest CERT og DANCERT under Teknologisk Institut. 3. Spørgsmål til CO erne. Et enkelt skema for sammenligning bliver lavet: Virksomhedens spørgsmål 1. Er akkreditering på området OK? 2. Er aktuel LA bekendt med området? 3. Passer Kemien hos aktuel LA? 4. Tolkninger tilgængelige? Oplysninger fra CO 1 Oplysninger fra CO 2 Oplysninger fra CO 3 5. Kan produktcertificering tilbydes? 6. Tilbudspris (cert. + opf. + recert.) 7. Time- og dagspris + rejseomk.? 8. Tidsforbruget

9 9. Hvordan behandles afvigelser? 10. Aktuel opfølgningsmodel 10. Hvordan behandles afvigelser? 11. Aktuel opfølgningsmodel 12. Samlet pris for certifikatperiode inkl. rejse- og opholdsudgifter 13. Antal auditdage i certifikatperioden 4. Skøn over tid og pris. Værdier indføjes i tabellen, hvor der er tale om certificering af Cykelfabrikken Speed efter DS/EN ISO 9001, som vist på diagrammet i spørgsmål 52. Med om-kring 110 ansatte på 1-2 skiftehold og én geografisk adresse vil der iflg. den vejledende IAF Guideline 2:2005 skønsmæssigt være tale om flg. nøgletal ekskl. rejse- og opholdsudgifter: Nr. Aktivitet Tidsforbrug Eget prisskøn CO CO CO 1 EA krav til min. audit tid for certificering 7 mandedage ,- 6½ 7½ 7 2 EA krav til min. audit tid for årlig opfølgning 2½ mandedag ,- 3 2½ 3½ 3 EA krav til min audit tid for re-certificering 5 mandedage ,- 5½ 6 5½ 5. Tilbud sammenlignes. Ud fra det udarbejdede sammenligningsskema med alle de hjemkomne tilbudstal træffes en prioriteret indstilling til ledelsen. Som certificerende organ vælges fra nedenstående tabel CO 3 primært ud fra kemien, reaktionstiden efter henvendelsen, og gennemskueligheden af tilbud, certificeringsbestemmelser og tolkninger. Den anvendte årlige audittid passede bedre for CO 3 end for CO 2. Selvom prisen for hele certifikatperioden er noget dyrere for CO 3 end for CO 2, så er værdien af en auditdag den samme for CO 2 og CO 3. At CO 1 fravælges skyldes primært den lidt højere pris og den klare ulempe for Speed, at den aktuelle ansvarlige lead auditor ikke var udpeget på mødedatoen og at tidsforbruget til certificering ikke helt lever op til minimums kravene. Måske ubetydeligt for virksomheden i første omgang, men muligvis problematisk på længere sigt.

10 Virksomhedens Oplysninger fra CO 1 Oplysninger fra CO 2 Oplysninger fra CO 3 spørgsmål 1. Er akkreditering på området OK OK OK OK? 2. Er aktuel LA bekendt med Ja, maskin/metal Ja, konkurrent certificeret Ja, maskin/metal og plast området? 3. Passer Kemien hos aktuel Ikke udpeget LA endnu Aktuel OK Aktuel OK LA? 4. Tolkninger tilgængelige? Enkelte Haves ikke Ja, men enkelte forældede 5. Kan produktcertificering Ja, kun DANAK Delvis DANAK/udenlandsk Udenlandsk tilbydes? 6. Tilbudspris (cert. + opf ,-/31.000,-/57.000, ,-/32.000,-/71.000, ,-/39.000,-/69.000,- recert.)? 7. Årligt gebyr Ja, årligt gebyr ,- Nej Nej 8. Rejseomk. (cert. + opf. + recert.)? 9. Tidsforbrug (cert. + opf. + recert.)? 10. Hvordan behandles afvigelser? Skøn: 9.500,-/6.000,- /6.500,- Fast pris: 8.000,-/3.000,- /4.500,- 6½/3/5½ 7½/2½/6 7/3½/5½ Fast pris: ,-/5.000,- /7.500,- Indeholdt i prisen De 3 første indeholdt i prisen Tillægspris efter tidsforbrug 11. Aktuel opfølgningsmodel ½ eller helårlig valgfri ½ eller helårlig valgfri ½ eller helårlig valgfri 12. Samlet pris for certifikatperiode inkl. rejse- og opholdsudgifter 13. Antal auditdage i certifikatperioden 14. Pris per auditdag ( x ) + ( x ) + (3x12.500) = ,- ( x ) + ( x ) = ,- ( x ) + ( x ) = ,- 6½ + 2x3 + 5½ = 18 auditdage 7½ + 2x2½ + 6 = 18½ auditdag 7 + 2x3½ + 5½ = 19½ auditdag Ca ,-/dag Ca ,-/dag Ca ,-/dag Eksempel på sammenlignings skema for valg af certificerende organ

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

6. Økonomien, juraen og anvendelsen af ISO 9001 (max. 40 point)

6. Økonomien, juraen og anvendelsen af ISO 9001 (max. 40 point) 6. Økonomien, juraen og anvendelsen af ISO 9001 (max. 40 point) Opgave 92 Kvalitetsomkostninger (4 point) Giv en kort beskrivelse af flg. begreber og deres indbyrdes forhold: - Forebyggende omkostninger

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

1. Kvalitetsledelse før, nu og fremover (max. 45 point)

1. Kvalitetsledelse før, nu og fremover (max. 45 point) 1. Kvalitetsledelse før, nu og fremover (max. 45 point) Opgave 1 En tidslinie (3 point) Angiv på stikordsform eller på en tidslinie hvordan kvalitetsbegrebet har udviklet sig gennem det seneste halve århundrede.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER INTRODUKTION Foreliggende regler vedrører akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed hos D.I.C, der er akkrediteret af bl.a. DANAK og som er autoriseret

Læs mere

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 DVC Produktcertificering DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af produkters overensstemmelse op imod certificeringsgrundlaget

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 (14.12.2008) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Notat Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Byrådssekretariatet er blevet kontaktet af flere daginstitutioner og skoler med

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Hvad er et energisyn?

Hvad er et energisyn? Velkommen! Hvad er et energisyn? Hvad skal der ske? Velkomst Bekendtgørelsen om energisyn Energiledelse som alternativ til energisyn Udvidet energisyn/energiledelse light En virksomheds erfaringer Afrunding

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Er din virksomhed klar til at tage skridtet og bygge videre på ISO 9001, ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og ISO 22000. Gennem årtier er der opbygget

Læs mere

Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 8. december 2005, kl. 10.00 Teknologisk Institut i Århus Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål SCP.02.02.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med inspektionsstandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens... 4 2.1.1 Første

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

GLOBALG.A.P. certificering hos AgroManagement

GLOBALG.A.P. certificering hos AgroManagement GLOBALG.A.P. certificering hos AgroManagement Kirketoften 5 Gamtofte 5610 Assens Denmark AgroManagement Blev etableret af Inge Bodil Jochumsen i 2007. Formålet med at etablere AgroManagement var at kunne

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 12. september 2014 Sag 21-06-0025-6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 10. april 2014, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet.

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0 SCP.03.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med ledelsessystem for informationssikkerhed... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre 2 Alle vinduer, der er omfattet af ordningen, skal være forsynet med en synlig mærkat med det nye logo. Mærkaten rummer desuden oplysninger om, hvem

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

3. Kvalitetsledelse i praksis (max. 95 point)

3. Kvalitetsledelse i praksis (max. 95 point) 3. Kvalitetsledelse i praksis (max. 95 point) Opgave 61 Kvalitetsstyringssystemets krumtap (15 point) Hvilke dele af ISO 9001 på Cykelfabrikken Speed er mest væsentligt, dvs. udgør krumtappen i systemet?

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1

Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 DS/EN ISO 9606-1, status DS/EN ISO 9606-1, væsentlige forskelle i forhold til DS/EN 287-1 Forventet forløb for ny SBC 244 og DS 322 Igangsættelse af

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Kvalitetsledelse. før, nu og fremover

Kvalitetsledelse. før, nu og fremover Kvalitetsledelse før, nu og fremover Definitioner Kvalitetsledelse Kvalitetssikring Kvalitetsstyring Kvalitetskontrol Standardernes udvikling 1950 2010 1950 erne: Typisk inspektion i produktionen, militære

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OTAT rev. 6. maj 2011 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs.

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere