Certificering og akkreditering (5 point)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Certificering og akkreditering (5 point)"

Transkript

1 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og akkreditering? 2. Hvordan har organisationerne bag organiseret sig? 3. Hvordan foregår en certificering og akkreditering i praksis? 4. Hvad skal man huske på det indledende møde og på det afsluttende møde? 5. Hvad ligger der i begreberne auditfase 1 og 2 eller step 1 og 2? I praksis kunne flg. løsning være relevant: 1. Hvad betyder begreberne certificering og akkreditering? Certificering: En vurdering og bekræftelse på, at f.eks. et produkt, materiale, stof, kvalifikation, ydelse, tilstand eller et system er i overensstemmelse med en given standard. Bekræftelsen gives på et certifikat udstedt af et certificerende organ, som normalt er akkrediteret til opgaven. Akkreditering: En national autorisation eller godkendelse givet af et nationalt organ normalt i statsligt regi, som bekræfter, at det certificerende organ udfører sin ydelser efter fastsatte internationale normer og standarder på området. Akkrediteringsbeviset fastsætter vilkår og områder for certificeringsorganets virke 2. Hvordan foregår en certificering og akkreditering i praksis? En certificering foretages af en virksomhed eller organisation efter anmodning på et givet område, f.eks. efter DS/EN ISO Det certificerende organ vurderer først virksomhedens udarbejdede ledelsessystsem op mod standarden og foretager herefter en implementeringsundersøgelse for at fastslå overensstemmelsen mellem det beskrevne og det implenterede system. Tilsvarende med en akkreditering, hvor det certificerende organ lader akkrediteringsorganet vurdere sin udarbejdede dokumentation opbygget efter internationale og nationale standarder og normer samt en implenteringsundersøgelse af overensstemmelsen mellem det dokumenterede og det implementerede system. 3. Hvordan har organisationerne bag organiseret sig? De certificerende organer er for manges vedkommende sluttet sammen i brancher, efter tilhørsforhold eller geografisk opdelt, f.eks. er mange nationale standardiserings organisationer tilsluttet EQ-NET Samarbejdet. Akkrediterings organerne er også sluttet sammen, dog efter en geografisk opdeling, f.eks. er de europæiske akkrediteringsorganer sluttet sammen i EA European Accreditation.

2 4. Hvad skal man huske på det indledende møde og på det afsluttende møde? På det indledende møde, formøde eller initial visit mellem virksomheden og det certificerende organ skal certificeringsforløbet fastlægges af auditholdet, tidplan for interviews skal laves og en stikprøve af, at dokumentationen og implementeringen er på plads inden certificerings audit, skal gennemføres. På det afsluttende møde efter certificerings audit skal man huske at give en klar og entydig redegørelse for, hvad virksomheden har udført, hvad det certificerende organ har set og vurderet og hvad virksomheden eventuelt mangler, før et certifikat kan udstedes. 5. Hvad ligger der i begreberne auditfase 1 og 2 eller step 1 og 2? Auditfase 1 eller step 1 omfatter det indledende møde og en dokumentationsgennemgang. Fase 2 eller step 2 omfatter certificeringsaudit og evt. rettelser af afvigelser. Der skal efter internationale normer gives virksomheden fornøden tid til at reagere på fase 1 inden fase 2 iværksættes. Opgave 87 ISO 9001 certifikatet (10 point) Besvar flg. spørgsmål relateret til et DS/EN ISO 9001 certifikat for Cykelfabrikken Speed : 1. Kan der principielt være tale om to juridiske enheder (Cykelfabrikken Speed A/S og Speed Udvikling & Konstruktion A/S) på samme certifikat, hvis det antages, at virksomhedens afdeling for udvikling og konstruktion er et eget selskab som nævnt? 2. Hvilke kriterier, vilkår eller forudsætninger skal i givet fald være opfyldt? 3. Giv et forslag til certifikat tekst (scope) for Cykelfabrikken Speed med og uden udvikling og konstruktion. 4. Virksomheden oplyser, at man ikke tidsmæssigt kan nå at få implementeret udviklings- og konstruktionsaktiviteterne i kvalitetsstyringssystemet til den planlagte dato på grund af sygdom i afdelingen. Er det da muligt at udelade standardens krav om udvikling og konstruktion fra 7.3 indtil næste års audit: A. Hvis der kun skal eksistere én juridisk enhed på det kommende certifikat? B. Hvis der skal eksistere to juridiske enheder på det kommende certifikat? C. Hvis der kun skal eksistere én juridisk enhed på det kommende certifikat og udvikling og konstruktion foregår reelt ikke i virksomheden ( samlefabrik )?

3 5. Skal virksomheden påregne en årlig opfølgning fra et certificerende organs side? Hvilken opfølgningsmodel kunne der være tale om? Og hvad foretrækkes i det konkrete tilfælde? Begrund svaret. 1. To juridiske enheder. Ja, det er muligt at sammenlægge de to juridiske enheder på det samme certifikat. Undertiden ses det i praksis ved en salgsenhed, som også er handelsselskab for andre producenter. 2. Opfyldte kriterier. Der er fire grundlæggende vilkår, som skal være opfyldt og som det certificerende organ kan vælge at indskrive i certifikatvilkårene: - Den øverste ledelse skal være den samme i de to selskaber evt. skal der udstedes en ansvarsfraskrivelses klausul - Ledelsens repræsentant skal være den samme i de to juridiske enheder - Kvalitetsstyringssystemet skal være omfattet af begge de to juridiske enheder - Intern audit og ledelsens evaluering skal omfatte begge de to juridiske enheder 3. Certifikat tekst Med udvikling: Uden udvikling: Salg, udvikling/konstruktion og fremstilling af cykler til dagligt brug, handicap brug og professionelt brug samt levering af udstyr og reservedele hertil Salg og fremstilling af cykler til dagligt brug, handicap brug og professionelt brug samt levering af udstyr og reservedele hertil Såfremt udvikling/konstruktion ikke medtages, må aktiviteten heller ikke udføres reelt. Alternativt kan man ikke certificeres. 4. Udvikling/konstruktion forsinket. Hvis der kun skal eksistere én juridisk enhed på det kommende certifikat? Når udvikling og konstruktion reelt foregår i selskabet, men ikke er omfattet af kvalitetsstyringssystemet i det første år, så er det vurderingen, at der ikke kan foretages en certificering. I praksis kunne virksomheden omprioritere sin indsats med at indføre ISO 9001, evt. udsætte tidspunktet for en certificering. Hvis der skal eksistere to juridiske enheder på det kommende certifikat? Dette ændrer ikke forholdene, men gør bare manglen på opfyldelse af ISO 9001, 7.3 mere tydelig. Hvis der kun skal eksistere én juridisk enhed på det kommende certifikat og udvikling og konstruktion foregår reelt ikke i virksomheden ( samlefabrik )? Ja, så er 7.3 slet ikke aktuel for cykelfabriken Speed. 5. Årlig opfølgning.

4 En årlig opfølgning af kvalitetsstyringssystemet foretrækkes, da dette mindsker den interne tid, som skal benyttes samtidig med, at fordelene ved det eksterne besøg bibeholdes. Opgave 88 Akkreditering (12 point) Angiv korte begrundede svar på flg. spørgsmål: 1. Hvad betyder NACE koder og tilsvarende koder og hvad bruges de til i praksis? 2. Hvad betyder DANAK? 3. Hvad bruges f.eks. DANAK s logo til? 4. Angiv min. 10 eksempler på procedurer eller rutiner, som f.eks. DANAK stiller til det certificerende organ for at kunne akkreditere dette til certificering efter ISO Kan Cykelfabrikken Speed med aktiviteter kun på én adresse og med et dansk akkrediteret ISO 9001 certifikat få audit af flg. instanser: Nr. Audit foretages af Ja Nej 1 Det certificerende organ (CO) alene? 2 DANAK alene? 3 CO sammen med DANAK? 4 Kan man sige nej til at få besøg af CO et enkelt år? 5 Kan man sige nej til at få besøg af Danak? 6. Kan bankforretningen New Invest med aktiviteter på ét hovedkontor (HQ), i 10 ensartede filialer og en hjemmerådgivning hos private kunder med et dansk akkrediteret ISO 9001 certifikat få audit af flg. instanser: Nr. Audit foretages af Ja Nej 1 Det certificerende organ (CO) alene på HQ? 2 CO alene på filialer 3 CO med på markbesøg hjemme hos private kunder 4 DANAK alene på HQ, filialer eller hos private kunder? 5 CO sammen med DANAK hos HQ, filialer eller private? 6 Kan man sige nej til at få besøg af CO et enkelt år? 7 Kan man sige nej til at få besøg af Danak? I praksis kunne flg. løsninger være aktuelle:

5 1. NACE koder Kodebetegnelserne i NACE- systemet er et hovedsageligt europæisk nomenklatursystem (EAC- koder i EU), der bl.a. bruges til bestemmelse af brancher f.eks. ved fastlæggelse af akkrediterings- omfang til det certificerende organ og til betemmelse af belastningsområder ved miljø- og arbejdsmiljøcertificeringer. 2. Hvad betyder DANAK? DANAK er en forkortelse for Dansk Akkreditering, som er det danske organ, der akkrediterer certificerende organer i Danmark efter internationale og nationale bestemmelser og forskrifter. Akkreditering kan f.eks. være til certificering af kvalitetsstyringssystemer efter DS/EN ISO DANAK s logo DANAK s logo anvendes af det certificerende organ på de udstedte ISO 9001 certifikater og logo et findes endvidere i en sammensat udgave med det certificerende organs logo, hvor det sammensatte logo så kan anvendes af den certificerede virksomhed på brochurer og brevpapir. Der er fastsat regler for anvendelsen af logoer på begge niveauer. 6. Certificerings procedurer Eksempler på procedurer eller rutiner, som f.eks. DANAK stiller til det certificerende organ for at kunne akkreditere dette (efter bl.a. ISO/IEC eller ISO 9001) til certificering efter ISO 9001: - Gennemførelse af certificering, opfølgning og re- certificering - Sammensætningen af et audithold - Suspension og annullering af certifikater - Udformning og afgrænsning af certifikatomfang - Styring af underleverandører som auditpersonale og fageksperter - Kvalifikationskrav til auditpersonale og overvågningen heraf - Auditeringens gennemførelse og bedømmelse - Certificeringens og overvågningens omfang og varighed - Behandlingen af klager og anker - Brugen af logoer mv. - Det certificerende organs struktur og sammensætning - Organisation, ansvar, beføjelser og fortrolighedserklæringer - Checklister for dokumentationsgennemgang, audit og slutkontrol inden certifikatudstedelse - Vedligeholdt liste over certificerede virksomheder - Oversigt over markedsførings- og salgsmateriale, prislister, publikationer, certificeringsregler - Dokumentation for forsikringsdækning og garantierklæring

6 5. Audit på Cykelfabrikken Speed. Nr. Audit foretages af Ja Nej 1 Det certificerende organ (CO) alene? X 2 DANAK alene? X 3 CO sammen med DANAK? X 4 Kan man sige nej til at få besøg af CO et enkelt år? X 5 Kan man sige nej til at få besøg af Danak? X 6. Audit i bankforretningen New Invest Nr. Audit foretages af Ja Nej 1 Det certificerende organ (CO) alene på HQ? X 2 CO alene på filialer X 3 CO med på markbesøg hjemme hos private kunder X 4 DANAK alene på HQ, filialer eller hos private kunder? X 5 CO sammen med DANAK hos HQ, filialer eller private? X 6 Kan man sige nej til at få besøg af CO et enkelt år? X 7 Kan man sige nej til at få besøg af Danak? X Opgave 89 Valg af konsulent (4 point) Ved opbygning og implementering af et certificerbart kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9001 i Cykelfabrikken Speed har du af den adm. direktør fået godkendt flg. - At du fremover skal have ansvaret for kvalitetsstyringssystemet - At du kan få hjælp i fornøden udstrækning fra en konsulent til opbygning og implementering af ledelsessystemet. På denne baggrund skal du vælge en konsulent. Hvordan vil du gribe denne opgave an? Giv en kort beskrivelse og angiv bl.a. hvilke spørgsmål du vil bede konsulenten om at forberede. I praksis kunne flg. løsning være aktuel: Inden en forespørgsel sendes til f.eks. tre forskellige konsulenter, laves en tids- og aktivitetsplan, så der forlods haves en idé om den medgåede tid og det område og de emner, som skal laves af den valgte konsulent, en selv og andre personer i virksomheden. En konsulent skulle findes bl.a. baseret på flg. spørgsmål, som alle tre kandidater, skulle have tid til at forberede sig på: - Er konsulenten bekendt med branchen? - Hvilke andre relevante opgaver har vedkommende løst? - Hvordan foreslås opgaven grebet an? - Forslag til realistisk tidsplan ønskes. - Oversigt over skønnede egne ressourcer. - Oversigt over skønnede ressourcer fra virksomhedens side. - Forslag til plan for "hvem- gør- hvad?. - Vant til at samarbejde med CO 1, CO 2 eller CO 3?

7 - Hvor i landet kommer konsulenten fra? - Hvad er mandedagsraten/timeprisen? - Hvad er de skønnede samlede udgifter indtil certificeringstidspunktet? - Hvad med efterfølgende kalibrering eller intern audit? - Forslag til rammeaftale/grundlag På grundlag af mødets gennemførelse, en rundgang i virksomheden og et konkret tilbud baseret på de stillede spørgsmål, kunne en konsulent vælges. Opgave 90 Valg af akkrediteringsordning (4 point) 1. Hvilken akkrediteringsordning vil du som kvalitetsansvarlig for Cykelfabrikken Speed anbefale din ledelsesgruppe? 2. Hvilke argumenter vil du fremlægge for dit forslag? 3. Du foretager samtidigt med dit forslag et fravalg af andre relevante akkrediteringsordninger. Hvilke? 4. Hvad er dine argumenter for at fravælge disse akkrediteringsordninger? En løsning kunne f.eks. være: 1. Akkrediteringsordning. Anbefalingen vil være DANAK. 2. Argumenter. Virksomheden er dansk ejet og anvender dansk design og dansk vejrlig i sine kampagner og i sin markedsføring. 3. Fravalg af andre ordninger. Der vil her typisk være tale om markedsområderne Sverige, Holland og Tyskland, dvs. SWEDAC, RvA og DAR. 4. Argumenter for fravalg. Eksportandelen er ikke tilstrækkelig stor til at retfærdiggøre et kursskifte væk fra det danske islæt. Samtidig er en dansk akkrediterings ordning almindelig anerkendt i vore nabolande. Eventuelt kunne man søge produktcertificering i de 3 lande efter nationale forskrifter, f.eks for at opnå en TÜV certificering. Opgave 91 Valg af certificerende organ (15 point) 1. Du ønsker et møde med tre forskellige CO ere. Lav et lille program for dette. 2. Nævn eksempler på certificerende organer, som kunne være aktuelle. 3. Informationsmøderne er gennemført og tilbud afventes. Definér hvilke spørgsmål, som du vil have svar på, og lav et enkelt skema for sammenligning.

8 4. Hvad er dit eget skøn over tidsforbrug og udgifter for flg. aktiviteter i tabellen, hvor der er tale om certificering af Cykelfabrikken Speed efter DS/EN ISO 9001, som vist på organisationsdiagrammet i spørgsmål Der er nu kommet tre tilbud hjem. Opstil på den baggrund en sammenligning ud fra det udarbejdede sammenligningsskema og træf en prioriteret indstilling til ledelsen. Nr. Aktivitet Tidsforbrug Eget prisskøn CO 1 CO 2 CO 3 1 EA krav til min. audit tid for certificering 2 EA krav til min. audit tid for årlig opfølgning 3 EA krav til min audit tid for re-certificering I praksis kunne flg. løsning være aktuel: 1. Møde med CO ere. Et program for møderne laves som vist. Dagsorden til informationsmøde kl. 13:00-15:30 1. Velkomst og kort gensidig præsentation 2. Kort gennemgang af virksomhedens kvalitetssystem 3. Sådan foregår certificering og opfølgning i praksis 4. Nøgletal og praktiske oplysninger til CO 5. Spørgsmål, tolkninger og svar til virksomheden 6. Kort rundvisning i virksomheden 7. Eventuelt 2. Valg af CO ere. Dette kunne f.eks. være en af de tre største herhjemme: DS Certificering, Bureau Veritas Certification, Denmark eller Det Norske Veritas, Danmark A/S alternativt ét internationalt og to lokale med produkt- og brancheekspertise, f.eks. LRQA, Force-Dantest CERT og DANCERT under Teknologisk Institut. 3. Spørgsmål til CO erne. Et enkelt skema for sammenligning bliver lavet: Virksomhedens spørgsmål 1. Er akkreditering på området OK? 2. Er aktuel LA bekendt med området? 3. Passer Kemien hos aktuel LA? 4. Tolkninger tilgængelige? Oplysninger fra CO 1 Oplysninger fra CO 2 Oplysninger fra CO 3 5. Kan produktcertificering tilbydes? 6. Tilbudspris (cert. + opf. + recert.) 7. Time- og dagspris + rejseomk.? 8. Tidsforbruget

9 9. Hvordan behandles afvigelser? 10. Aktuel opfølgningsmodel 10. Hvordan behandles afvigelser? 11. Aktuel opfølgningsmodel 12. Samlet pris for certifikatperiode inkl. rejse- og opholdsudgifter 13. Antal auditdage i certifikatperioden 4. Skøn over tid og pris. Værdier indføjes i tabellen, hvor der er tale om certificering af Cykelfabrikken Speed efter DS/EN ISO 9001, som vist på diagrammet i spørgsmål 52. Med om-kring 110 ansatte på 1-2 skiftehold og én geografisk adresse vil der iflg. den vejledende IAF Guideline 2:2005 skønsmæssigt være tale om flg. nøgletal ekskl. rejse- og opholdsudgifter: Nr. Aktivitet Tidsforbrug Eget prisskøn CO CO CO 1 EA krav til min. audit tid for certificering 7 mandedage ,- 6½ 7½ 7 2 EA krav til min. audit tid for årlig opfølgning 2½ mandedag ,- 3 2½ 3½ 3 EA krav til min audit tid for re-certificering 5 mandedage ,- 5½ 6 5½ 5. Tilbud sammenlignes. Ud fra det udarbejdede sammenligningsskema med alle de hjemkomne tilbudstal træffes en prioriteret indstilling til ledelsen. Som certificerende organ vælges fra nedenstående tabel CO 3 primært ud fra kemien, reaktionstiden efter henvendelsen, og gennemskueligheden af tilbud, certificeringsbestemmelser og tolkninger. Den anvendte årlige audittid passede bedre for CO 3 end for CO 2. Selvom prisen for hele certifikatperioden er noget dyrere for CO 3 end for CO 2, så er værdien af en auditdag den samme for CO 2 og CO 3. At CO 1 fravælges skyldes primært den lidt højere pris og den klare ulempe for Speed, at den aktuelle ansvarlige lead auditor ikke var udpeget på mødedatoen og at tidsforbruget til certificering ikke helt lever op til minimums kravene. Måske ubetydeligt for virksomheden i første omgang, men muligvis problematisk på længere sigt.

10 Virksomhedens Oplysninger fra CO 1 Oplysninger fra CO 2 Oplysninger fra CO 3 spørgsmål 1. Er akkreditering på området OK OK OK OK? 2. Er aktuel LA bekendt med Ja, maskin/metal Ja, konkurrent certificeret Ja, maskin/metal og plast området? 3. Passer Kemien hos aktuel Ikke udpeget LA endnu Aktuel OK Aktuel OK LA? 4. Tolkninger tilgængelige? Enkelte Haves ikke Ja, men enkelte forældede 5. Kan produktcertificering Ja, kun DANAK Delvis DANAK/udenlandsk Udenlandsk tilbydes? 6. Tilbudspris (cert. + opf ,-/31.000,-/57.000, ,-/32.000,-/71.000, ,-/39.000,-/69.000,- recert.)? 7. Årligt gebyr Ja, årligt gebyr ,- Nej Nej 8. Rejseomk. (cert. + opf. + recert.)? 9. Tidsforbrug (cert. + opf. + recert.)? 10. Hvordan behandles afvigelser? Skøn: 9.500,-/6.000,- /6.500,- Fast pris: 8.000,-/3.000,- /4.500,- 6½/3/5½ 7½/2½/6 7/3½/5½ Fast pris: ,-/5.000,- /7.500,- Indeholdt i prisen De 3 første indeholdt i prisen Tillægspris efter tidsforbrug 11. Aktuel opfølgningsmodel ½ eller helårlig valgfri ½ eller helårlig valgfri ½ eller helårlig valgfri 12. Samlet pris for certifikatperiode inkl. rejse- og opholdsudgifter 13. Antal auditdage i certifikatperioden 14. Pris per auditdag ( x ) + ( x ) + (3x12.500) = ,- ( x ) + ( x ) = ,- ( x ) + ( x ) = ,- 6½ + 2x3 + 5½ = 18 auditdage 7½ + 2x2½ + 6 = 18½ auditdag 7 + 2x3½ + 5½ = 19½ auditdag Ca ,-/dag Ca ,-/dag Ca ,-/dag Eksempel på sammenlignings skema for valg af certificerende organ

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

6. Økonomien, juraen og anvendelsen af ISO 9001 (max. 40 point)

6. Økonomien, juraen og anvendelsen af ISO 9001 (max. 40 point) 6. Økonomien, juraen og anvendelsen af ISO 9001 (max. 40 point) Opgave 92 Kvalitetsomkostninger (4 point) Giv en kort beskrivelse af flg. begreber og deres indbyrdes forhold: - Forebyggende omkostninger

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

1. Kvalitetsledelse før, nu og fremover (max. 45 point)

1. Kvalitetsledelse før, nu og fremover (max. 45 point) 1. Kvalitetsledelse før, nu og fremover (max. 45 point) Opgave 1 En tidslinie (3 point) Angiv på stikordsform eller på en tidslinie hvordan kvalitetsbegrebet har udviklet sig gennem det seneste halve århundrede.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

Hvad er 3. parts certificering?

Hvad er 3. parts certificering? Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 238 Offentligt Hvad er 3. parts certificering? v. dyrlæge Bente Østergaard Nielsen, lead auditor, Bureau Veritas Hvad er 3. parts certificering? Side

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast 4mykid ApS Att.: Anders Jørgensen Holmensvej 36 A 3600 Frederikssund Ordrenr. 412419 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: PlayTray Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER INTRODUKTION Foreliggende regler vedrører akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed hos D.I.C, der er akkrediteret af bl.a. DANAK og som er autoriseret

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Certificeringsprocessen fra A-Å v./business developer Lars Vestergaard Jensen Certificering

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

Spørgsmål fra laboratorium

Spørgsmål fra laboratorium Spørgsmål fra laboratorium Samme virksomhed med akkrediterede laboratorier i flere lande har oplevet, at der er forskel i den måde som akkrediteringsorganer, såsom DANAK, tolker ISO 17025: Dette giver

Læs mere

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER INTRODUKTION Foreliggende regler vedrører akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed hos D.I.C, der er akkrediteret af bl.a. DANAK og som er autoriseret

Læs mere

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 10. november 2015 Sag 21-06-0025 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 19. marts 2015, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Dansk Vindues Certificering tilknyttet Teknologisk Institut

Dansk Vindues Certificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 Dansk Vindues Certificering Dansk Vindues Certificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af vindues- og dørprodukters overensstemmelse med VinduesIndustriens

Læs mere

Særlige krav. Outsourcing / Multisite

Særlige krav. Outsourcing / Multisite Særlige krav Outsourcing / Multisite - Outsourcing - Certificering af flere sites (multisite) 2 of 14 Outsourcingkrav Den certificerede virksomhed skal opretholde juridisk ejerskab til varerne Der skal

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Energi og Klima

PRØVNINGSRAPPORT. Energi og Klima PRØVNINGSRAPPORT Produkt: Brugg præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Isoplus præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Logstor præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Set Pipe

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering.

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering. Referat af 1. møde i DANAK s sektorudvalg for akkreditering til certificering Tid : 1. februar 2011, kl. 10:00 12:30 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Emil Dyrelund Jakobsen EDJ (mødeleder/formand),

Læs mere

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm Klarskov ApS Att.: Ros-Mari Mattsson Ladegårdsgade 74 5610 Assens Ordrenr. 469420 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Klarskov Egoret højstol Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

1. Anvendelsesområde DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

1. Anvendelsesområde DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Side : 1/13 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. Gyldighed Akkrediteringsbestemmelsen

Læs mere

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1.

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1. Birkemose A/S Att.: Inge Prebble Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 429756 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Eating Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde:

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8 Version 8 100214 Kravspecifikation Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning Side 1 af 8 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Certificeringsbestemmelser (CMC)

Certificeringsbestemmelser (CMC) Certificeringsbestemmelser (CMC) 20. februar 2014 CMC Denmark INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Baggrund... 1 2. CMC-betegnelse... 1 3. Certificeret konsulent... 1 4. Opnåelse af certifikat... 2 5. Opretholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 DVC Produktcertificering DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af produkters overensstemmelse op imod certificeringsgrundlaget

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Ved bestilling af certificering anses den ansøgende virksomhed/organisation (Kunden) for at have accepteret Betingelserne.

Ved bestilling af certificering anses den ansøgende virksomhed/organisation (Kunden) for at have accepteret Betingelserne. BETINGELSER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER Ved bestilling af certificering anses den ansøgende virksomhed/organisation (Kunden) for at have accepteret Betingelserne. INTRODUKTION Nedenstående betingelser

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f, stk. 2 og 3, 24 g, stk. 1, 2,

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Vingsted 2012 ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1

Vingsted 2012 ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 Vingsted 2012 ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 I dag er den gældende danske og europæiske standard DS/EN 287-1:2011 I flere omgange har man forsøgt at skabe fælles fodslag mellem det europæiske standardiseringsorgan

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

ISO/IEC Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008

ISO/IEC Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008 ISO/IEC 20000 Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008 Agenda Før, under og efter certificering Vibeke: Implementering

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 (14.12.2008) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry

Læs mere

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 645296-2-1 Bilag 2 Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Cast 2 Four Møbeltype: Stol Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm Vægt: 5,7 kg Materialer:

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

1 CERTIFIKAT BETINGELSER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTE-

1 CERTIFIKAT BETINGELSER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTE- BETINGELSER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTE- MER INTRODUKTION Nedenstående betingelser (herefter Betingelserne ) vedrører og gælder for akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed Intertek

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Arbejdsgruppens udkast til revideret standard august 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj 2007 DS Certificering A/S Godkendelser og certificering Program Godkendelser og certificering CE-mærkning Godkendelser, VA og MK Certificering

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift

Læs mere

Kvalitetsstyring og certificering mv

Kvalitetsstyring og certificering mv Kvalitetsstyring og certificering mv København 22. juni 2015 Generelt om kvalitetsstyring Kvalitet: Når tingene er, som vi ønsker, at de skal være eller som andre kræver, at de skal være (fx love og myndighedskrav)

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Standarder udarbejdes for at have fælles retningslinjer på internationalt - og/eller nationalt plan.

Standarder udarbejdes for at have fælles retningslinjer på internationalt - og/eller nationalt plan. 1 Krav og standarder 1.1 ISO- og IEC-standarder Synopsis: Europæiske og internationale standarder er oftest identiske. ISO og IEC udarbejder internationale standarder. CEN og CENELEC udfører de europæiske

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

Sign: Side 1 af 7 Udg. 1 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG

Sign: Side 1 af 7 Udg. 1 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG Supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag Dato 2012-07-31 Sign: Side 1 af 7 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Møbeltype: Kontorstol Lab.nr.: A Materialer: Metal

Møbeltype: Kontorstol Lab.nr.: A Materialer: Metal Labofa Stole A/S Att.: Finn Pedersen Borgergade 42 4241 Vemmelev Ordrenr. 470981 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Cobra Møbeltype: Kontorstol Lab.nr.: 470981A Materialer:

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere