BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, Danish - Operators & Safety

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety"

Transkript

1 BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING Modeller August 2, 2001 Danish - Operators & Safety DET AUSTRALSKE KONTOR JLG INDUSTRIES, INC. P.O. Box Bolwarra Road Port Macquarie, Australien Tlf.: Fax: DET EUROPÆISKE KONTOR JLG INDUSTRIES (EUROPE) Kilmartin Place, Tannochside Park Uddingston, Scotland, G71 5PH Tlf.: Fax, hovedlinje: Fax, reservedele: HOVEDKONTOR JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA USA Tlf.: (717) Fax: (717)

2

3 FORORD FORORD Denne Betjenings- og sikkerhedsvejledning er et vigtigt stykke værktøj! Den skal altid opbevares sammen med maskinen. Meningen med denne betjeningsvejledning er at oplyse ejere, brugere, udlejere og lejere om de forholdsregler og betjeningsmetoder, der er nødvendige for at maskinen kan bruges på sikker og korrekt måde til det beregnede formål. Det er vigtigt altid at lægge vægt på hvordan maskinen bruges på den rette måde. Alle oplysninger i denne betjeningsvejledning skal læses og forstås, inden der gøres forsøg på at betjene maskinen. Da producenten ikke har direkte kontrol over maskinens funktion og anvendelse, hviler ansvaret for korrekt sikkerhedspraksis på ejeren, brugeren, operatøren, lejeren og udlejeren. Alle instruktioner i denne betjeningsvejledning er baseret på, at maskinen anvendes under de rigtige arbejdsforhold uden afvigelser fra det oprindelige design. Det er strengt forbudt at foretage nogen ændringer eller modificeringer af maskinen uden skriftlig godkendelse af JLG Industries, Inc. På grund af konstante produktforbedringer forbeholder JLG Industries, Inc. sig retten til at foretage specifikationsændringer uden forudgående meddelelse. Ret henvendelse til JLG Industries, Inc. og få ajourført information JLG Lift a

4 FORORD SIKKERHEDSADVARSELSSYMBOLER OG SIKKERHEDSSIGNALORD Dette er sikkerhedsadvarselssymbolet. Det bruges til at gøre dig opmærksom på potentiel fare for personskader. Overhold alle sikkerhedsoplysninger, der følger efter dette symbol, for at undgå mulige personskader eller dødsfald. Sikkerhedsadvarselssymbolet bruges sammen med det tilsvarende sikkerhedssignalord FARE, ADVARSEL eller FOR- SIGTIG ved en potentiel fare, og signalerer hvor alvorlig faren er. Sikkerhedssignalordene ses i sort/hvid tryk overalt i denne betjeningsvejledning. På maskinen vil sikkerhedssignalordene have en rød, orange, eller gul baggrund som en del af sikkerhedstegnet eller mærkaten. Sikkerhedssignalordene FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG samt deres definitioner og tilhørende farver er som følgende: INDIKERER EN UMIDDELBAR FARLIG SITUATION SOM, HVIS DEN IKKE UNDGÅS, VIL MEDFØRE ALVOLIG TILSKADEKOMST ELLER DØDSFALD. DETTE SIGNALORD BRUGES I DE MEST ALVORLIGE TILFÆLDE. NÅR DET SES PÅ MASKINEN, VIL SIGNALORDET HAVE EN RØD BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKATEN. INDIKERER EN POTENTIEL FARLIG SITUATION SOM, HVIS DEN IKKE UNDGÅS, KAN MEDFØRE ALVOLIG TILSKADEKOMST ELLER DØDSFALD. NÅR DET SES PÅ MASKINEN, VIL SIGNALORDET HAVE EN ORANGE BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKATEN. INDIKERER EN POTENTIEL FARLIG SITUATION SOM, HVIS DEN IKKE UNDGÅS, KAN MEDFØRE MINDRE TIL MIDDELSVÆR TILSKA- DEKOMST. KAN OGSÅ ANVENDES SOM ADVARSEL MOD USIKRE ARBEJDSMETODER. NÅR DET SES PÅ MASKINEN, VIL SIGNALOR- DET HAVE EN GUL BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKATEN. Sikkerhedssignalordet VIGTIGT kan også dukke op i denne betjeningsvejledning eller på maskinen. Dette sikkerhedssignalord vil almindeligvis ikke ses sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet, men indeholder vigtige oplysninger, som skal overholdes for sikker og korrekt betjening. Definition og tilhørende farve for sikkerhedssignalordet VIGTIGT er som følgende: INDIKERER PROCEDURER, DER ER VIGTIGE FOR SIKKER FUNK- TION OG SOM, HVIS DE IKKE OVERHOLDES, KAN MEDFØRE SKADE PGA. MASKINFEJL. NÅR DET ER INSTALLERET PÅ MASKI- NEN, VIL SIGNALORDET HAVE EN GRØN BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKATEN. b JLG Lift

5 FORORD ALLE SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER SKAL GENNEMFØRES PÅ DETTE PRODUKT. JLG INDUSTRIES, INC. KAN HAVE UDGI- VET SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER ANGÅENDE DETTE PRODUKT. RET HENVENDELSE TIL JLG INDUSTRIES, INC. ELLER DEN LOKALE AUTORISEREDE JLG FORHANDLER ANGÅENDE UDSENDTE SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER OMHANDLENDE DETTE PRODUKT. DET ER VIGTIGT AT DEN NUVÆRENDE EJER SØRGER FOR, AT JLG INDUSTRIES, INC. HAR AJOURFØRTE OPLYSNINGER, SÅLEDES AT EJEREN KAN MODTAGE SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER. RET HENVENDELSE TIL JLG INDUSTRIES, INC. FOR AT FÅ GARANTI OM, AT REGISTRATIONEN FOR DEN NUVÆRENDE EJER ER AJOURFØRT OG KORREKT. JLG INDUSTRIES, INC. SKAL OMGÅENDE HAVE MEDDELELSE OM ETHVERT TILFÆLDE, HVOR ET JLG PRODUKT VAR INVOLVERET I EN ULYKKE, HVORVED DER FOREKOM PERSONSKADE ELLER DØDSFALD, ELLER SOM MEDFØRTE VÆSENTLIG EJENDOMSSKADE ELLER BESKADIGELSE AF JLG PRODUKTET. FOR: Rapportering af ulykke Publikationer om produktsikkerhed Ajourføring om nuværende ejer Spørgsmål vedrørende produktsikkerhed Information om overensstemmelse med standarder og regulativer Spørgsmål vedrørende særlige produktanvendelser Spørgsmål vedrørende produktændringer KONTAKT: Product Safety and Reliability Department JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA Uden gebyr: JLG-SAFE JLG Lift c

6 FORORD REVISIONSLISTE Original udgave marts 2000 Revideret august 2000 Revideret oktober 2000 Revideret maj 2001 Revideret - 2. august 2001 d JLG Lift

7 INHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT, PARAGRAF INHOLDSFORTEGNELSE SIDENR. AFSNIT - FORORD AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.1 Generelt Inden brug Betjening Bugsering, løftning og transport Vedligeholdelse AFSNIT AFSNIT AFSNIT AFSNIT AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION 2.1 Generelt Forberedelse til brug Aflevering og periodevis inspektion Daglig rundgangsinspektion Daglige funktionstjek Tilspændingskrav Dobbelt brændstofsystem (hvis udstyret hermed) BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL 3.1 Generelt Oplæring af personale Betjeningskarakteristikker og begrænsninger Styreenheder og indikatorer Platformens styrepanel BETJENING AF MASKINE 4.1 Beskrivelse Generelt Betjening af motor Hævning og sænkning Styring Kørsel Spærretest for svingaksel (hvis udstyret hermed) Parkering og opbevaring Læsning af platform Sikkerhedsafstiver Fastspænding Bugsering NØDPROCEDURER 5.1 Generelt Procedurer for bugsering i nødstilfælde Nødkontrolanordninger og deres placeringer Nødbetjening Rapportering af ulykke INSPEKTIONS- OG REPARATIONSJOURNAL JLG Lift i

8 INHOLDSFORTEGNELSE (forts.) LISTE OVER FIGURER FIGURNR. TITEL SIDENR Diagram over rundgangsinspektion Daglig inspektion ved rundgang (Blad 1 af 2) Daglig inspektion ved rundgang (Blad 2 af 2) Tilspændingsskema Undervognens styrepanel Platformens styrepanel Indikatorpanel Installation af mærkat - Fransk Installation af mærkat - Italiensk Installation af mærkat - Hollandsk Installation af mærkat - Spansk Installation af mærkat - Tysk Stigning og sidehældning Løfteskema LISTE OVER TABELER TABELNR. TITEL SIDENR. 1-1 Mindste sikre tilnærmelsesafstand (M.S.A.D.) Tilspændingsskema Betjeningsspecifikationer Inspektions- og reparationsjournal ii JLG Lift

9 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER AFSNIT 1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.1 GENERELT Dette afsnit skildrer de nødvendige foranstaltninger for korrekt og sikker brug og vedligeholdelse af maskinen. Det er et krav for korrekt anvendelse af maskinen, at der etableres en daglig rutine baseret på indholdet i denne betjeningsvejledning. Ligeledes skal en kvalificeret person etablere et vedligeholdelsesprogram ved hjælp af oplysningerne i både denne vejledning og Service- og vedligeholdelseshåndbogen, der skal overholdes som en garanti for, at maskinen er sikker i anvendelse. Maskinens ejer/bruger/operatør/udlejer/lejer bør ikke påtage sig ansvaret for betjening af maskinen, før denne betjeningsvejledning er gennemlæst, oplæring er udført, og betjening af maskinen er fuldført under opsyn af en erfaren og kvalificeret operatør. Foreligger der spørgsmål med hensyn til sikkerhed, oplæring, inspektion, vedligeholdelse, anvendelse og funktion, skal der rettes henvendelse til JLG Industries, Inc. ( JLG ). OVERHOLDES DE HERI NÆVNTE SIKKERHEDSFORANSTALTNIN- GER IKKE, KAN DET RESULTERE I MASKINSKADE, EJENDOMS- SKADE, PERSONSKADE ELLER DØDSFALD. 1.2 INDEN BRUG Operatørens oplæring og kendskab Hele Betjenings- og sikkerhedsvejledningen skal gennemlæses, inden maskinen tages i brug. Ret henvendelse til JLG Industries, Inc. og få nærmere forklaring, svar på spørgsmål, eller yderligere information angående emner i denne betjeningsvejledning. Læs, forstå, og overhold alle oplysninger under FARER, ADVARSLER, FORSIGTIG, samt betjeningsinstruktionerne på maskinen og i denne vejledning. Vær sikker på at maskinen bruges på en måde, der ligger indenfor området af beregnet brug som bestemt af JLG. Alle der deltager i betjeningen skal være kendt med maskinens nødkontrolanordninger og nødbetjening som specificeret i denne betjeningsvejledning. Læs, forstå, og overhold alle de af arbejdsgiveren og myndighederne fastsatte love og regulativer, der omhandler udnyttelse og anvendelse af maskinen. Inspektion af arbejdsplads Tag alle forholdsregler for at undgå farer på arbejdsstedet inden maskinen startes. Platformen må ikke betjenes eller løftes mens maskinen står på en lastvogn, trailer, jernbanevogn, båd, stillads eller andet udstyr, medmindre anvendelsen er skriftligt godkendt af JLG. Efterse arbejdsstedet for farer ovenfra såsom elektriske ledninger, brokraner og andre potentielle luftforhindringer. Efterse gulvfladerne for huller, bump, kanter, forhindringer, affald, tildækkede huller og andre potentielle farer. Efterse arbejdsområdet for risikable steder. Maskinen må ikke bruges i risikable omgivelser, medmindre der foreligger godkendelse fra JLG til det pågældende formål. Kontrollér at jordforholdene er tilstrækkelige til at bære den maksimale dækbelastning, som er vist på dæklastmærkaten på chassiset ved siden af hvert hjul. Maskinen må ikke bruges, hvis vindforholdene overstiger 12,5 m/s (30 mph). Denne maskine kan bruges i nominelle omgivelsestemperaturer på -20 til 40 o C (0 til 104 o F). Tal med JLG om muligheden for at optimere brugen udenfor dette temperaturområde. Inspektion af maskinen Maskinen må ikke tages i brug, før der er foretaget inspektioner og funktionstjek som specificeret i afsnit 2 i denne betjeningsvejledning. En operatør må ikke acceptere ansvaret for betjeningen, før han/hun har modtaget tilstrækkelig oplæring fra kompetente og autoriserede personer. Lad kun de autoriserede og kvalificerede folk betjene maskinen, der har vist, at de forstår hvordan en sikker og korrekt betjening og vedligeholdelse af enheden skal udføres JLG Lift 1-1

10 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Maskinen må ikke betjenes før den er blevet efterset, og der er foretaget vedligeholdelse i henhold til de krav om inspektion og vedligeholdelse, der er specificeret i Service- og vedligeholdelseshåndbogen. Vær sikker på at alle sikkerhedsanordninger fungerer rigtigt. Ændring af disse anordninger er i modstrid med sikkerhedsreglerne. MODIFICERING ELLER ÆNDRING AF EN LIFTPLATFORM MÅ KUN FORETAGES MED FORUDGÅENDE SKRIFTLIG TILLADELSE FRA PRODUCENTEN Brug aldrig en maskine hvor sikkerheds- og instruktionsskilte eller mærkater mangler eller er ulæselige. Efterse maskinen for ændringer af de originale komponenter. Vær sikker på at alle modifikationer er godkendt af JLG. Undgå ansamlinger af affald på platformen. Undgå at få mudder, olie, fedt, og andre glatte substanser på fodtøj og platformens gulv. Er der to eller flere personer på platformen, er operatøren ansvarlig for alle maskinens funktioner. Sørg altid for at alt elværktøj er anbragt forsvarligt og aldrig efterladt hængende i ledningen fra platformens arbejdssted. En fastkørt eller sammenbrudt maskine må aldrig skubbes eller trækkes, undtagen hvis den trækkes fra chassisets fastspændingskroge. Læg sax-armen ned på plads og afbryd al strøm inden maskinen efterlades. Fare for at snuble og falde JLG Industries, Inc. anbefaler, at alle personer på platformen bærer hel kropssele med en livline fastgjort til et godkendt forankringspunkt, mens der arbejdes med maskinen. Ret henvendelse til JLG Industries angående nærmere oplysninger om kravene til beskyttelse mod nedstyrtning. 1.3 BETJENING Generelt Maskinen må ikke bruges til andre formål end til at placere mandskab, deres værktøj og udstyr på arbejdsstedet. Brugeren skal inden betjening være kendt med maskinens evner og alle funktionskarakteristikker. Se afsnit 3 og 4. Brug aldrig en fejlfungerende maskine. Opstår der en fejlfunktion, skal maskinen afbrydes. Tag maskinen ud af drift og send besked til de rette autoriteter. Ingen af sikkerhedsanordningerne må fjernes, ændres eller deaktiveres. Skub aldrig en kontrolkontakt eller et greb gennem neutral til en modsat retning. Returnér altid kontakten til neutral, og stop inden kontakten flyttes til den næste funktion. Betjen kontrolenhederne med langsomt og ensartet tryk. Hydraulikcylindre bør aldrig efterlades helt udstrakte eller helt sammentrukne inden afbrydelse, eller i længere perioder ad gangen. Bump altid kontrolenheden let i den modsatte retning, når funktionen når vandringsstoppet. Det gælder både for maskiner i arbejde og i opbevaringsposition. Lad aldrig nogen røre ved eller betjene maskinen fra undervognen, mens der er mandskab på platformen, undtagen i nødstilfælde. Der må ikke bæres materialer direkte på platformens rækværk, medmindre det er godkendt af JLG. Kontrollér inden arbejdes påbegyndes, at alle låger er lukket og fastgjort i de rigtige stillinger. Find det/de dertil indrettede forankringspunkt(er) på platformen og fastgør livlinen. Der må kun fastgøres en (1) livline til hvert forankringspunkt. Hold til enhver tid begge fødder solidt plantet på platformens gulv. Brug aldrig stiger, kasser, trin, planker eller andre ting på enheden for at kunne nå længere. Brug aldrig sax-armen til at komme op i eller ud fra platformen. Udvis største forsigtighed ved ind- og udstigning. Vær sikker på at sax-armen er sænket helt ned. Vend mod maskinen ved ind- og udstigning af platformen. Oprethold altid trepunktskontakt med maskinen ved at bruge begge hænder og en fod, eller begge fødder og en hånd under hver ind- eller udstigning. 1-2 JLG Lift

11 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Overstigning fra platform til struktur fra en oprejst position frarådes. Hvis overstigning er nødvendig, skal det ske ved ud-/indstigning gennem lågen med platformen indenfor 0,3 m (1 ft) fra en sikker og solid struktur. I en sådan situation skal der foretages 100% fastgøring med to livliner. Den ene livline skal fastgøres til platformen med den anden livline fastgjort til strukturen. Livlinen til platformen må ikke tages af, før overstigning til strukturen er sikkert udført. Rens fodtøj og platformens gulv for olie, mudder og glatte substanser. Fare for elektrisk stød Denne maskine er ikke isoleret og yder ingen beskyttelse ved kontakt med en strømførende leder. Tabel 1-1. Mindste sikre tilnærmelsesafstand (M.S.A.D.) Spændingsomfang (Fase til fase) MINDSTE SIKRE TILNÆRMELSESAFSTAND i meter (feet) 0 til 300 V UNDGÅ KONTAKT Over 300 V til 50 kv 3 (10) Over 50 kv til 200 kv 5 (15) Over 200 kv til 350 kv 6 (20) Over 350 kv til 500 kv 8 (25) Over 500 kv til 750 kv 11 (35) Over 750 kv til 1000 kv 14 (45) FARE: Maskine og mandskab må IKKE manøvreres rundt indenfor det FORBUDTE OMRÅDE. GÅ UD FRA at alle elektriske dele og ledninger er STRØMFØRENDE, medmindre andet er kendt. Hold en afstand på mindst 3 m (10 ft) mellem alle maskinens dele, mandskabet, deres værktøj/udstyr og strømførende ledninger eller udstyr, der leder op til volt. For hver ekstra volt eller mindre skal afstanden forlænges med yderligere 30 cm (1 ft). MASKINE OG MANDSKAB MÅ IKKE MANØVRERES INDENFOR DET FORBUDTE OMRÅDE (MSAD). GÅ UD FRA AT ALLE ELEK- TRISKE DELE OG LEDNINGER ER STRØMFØRENDE, MEDMIN- DRE ANDET ER KENDT. Hold sikker afstand fra elledninger, udstyr, eller strømførende (fritlagte eller isolerede) dele iht. MSAD (mindste sikre tilnærmelsesafstand) som specificeret i tabel 1-1. Giv plads til maskinens bevægelser og svajende elledninger. Fare for at vælte Kontrollér at jordforholdene er tilstrækkelige til at bære den maksimale dækbelastning, som er vist på dæklastmærkaten på chassiset ved siden af hvert hjul. Kør aldrig på flader, der ikke er understøttede. Brugeren bør gøre sig bekendt med kørselsfladen inden kørsel. Overstig aldrig den tilladte sidehældning og stigningsgrad under kørslen JLG Lift 1-3

12 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Platformen må ikke hæves, og der må ikke køres med en hævet platform tæt på en skråning, eller hvor jorden har hældninger, er ujævn eller er blød. Kontrollér at maskinen står på en fast, plan og ensartet understøttet flade inden platformen hæves, eller der køres med oprejst platform. Hold alle legemsdele indenfor platformens rækværk under arbejdet. Undersøg kørselsfladens tilladte kapacitet, inden der køres på gulve, broer, lastvogne eller andre flader. Den maksimale arbejdsbelastning, som specificeret på platformen, må aldrig overskrides. Fordel belastningen ensartet på platformens gulv. Hold lasten indenfor platformens rammer medmindre andet er autoriseret af JLG. Hold maskinens chassis mindst 0,6 m (2 ft) fra huller, bump, kanter, forhindringer, affald, tildækkede huller og andre potentielle farer på jordniveau. Forsøg aldrig at bruge maskinen som en kran. Maskinen må ikke fastgøres til en nærstående struktur. Wirer, kabler og lignende ting må aldrig fastgøres til platformen. Maskinen må ikke bruges, hvis vindforholdene overstiger 12,5 m/s (30 mph). Platformens sider må ikke tildækkes, og der må ikke transporteres dele af stort omfang på platformen, når der arbejdes udendørs. Den slags genstande øger det område på maskinen, der er udsat for blæst. Platformen må ikke gøres større ved hjælp af uautoriserede platformforlængelser eller ekstraudstyr. Hvis sax-armen eller platformen sidder fast i noget og et eller flere hjul ikke berører jorden, skal alt mandskab bringes ned, inden der gøres forsøg på at få maskinen fri. Brug kraner, gaffeltrucks eller andet passende udstyr til at stabilisere maskinen og bringe mandskabet ned. Fare for fastklemning og sammenstød Betjeningsmandskab og folk på jorden skal alle bære godkendte hjelme. Hold hænder og andre legemsdele fri af sax-armen under arbejdet. Hold opsyn med forhindringer rundt om og ovenover maskinen under kørslen. Kontrollér frigangen ovenover, på siderne, og under platformen, når den hæves eller sænkes. Få altid en person til at holde udkik på områder, hvor udsynet er begrænset. Hold ikke-arbejdende mandskab mindst 1,8 m (6 ft) væk fra maskinen under alle kørselsfunktioner. Begræns kørehastigheden efter forholdene, dvs. jordoverflade, pladshensyn, udsyn, hældning, hvor mandskabet befinder sig, og andre faktorer, der kan medføre sammenstød eller personskader. Vær opmærksom på standselængderne for alle hastigheder. Køres der med høj fart, skal der skiftes til lavere hastighed inden standsning. Brug kun lav hastighed til kørsel på stigninger. Brug aldrig høje hastigheder til kørsel i begrænsede eller trange områder, eller når der køres i bakgear. Udvis altid største forsigtig for at undgå at forhindringer rammer eller griber ind i betjeningens kontrolanordninger og i mandskabet på platformen. Vær sikker på at operatører af andre maskiner på højdeeller gulvniveau er opmærksom på liftplatformens tilstedeværelse. Afbryd strømmen til løbekraner. Stil barrikader på gulvet om nødvendigt. Der må ikke arbejdes ovenover personer på jorden. Advar mandskabet om ikke at arbejde, stå, eller gå under en hævet platform. Stil barrikader på gulvet om nødvendigt. 1.4 BUGSERING, LØFTNING OG TRANSPORT Der må aldrig være mandskab på platformen under bugsering, løftning eller transport. Denne maskine bør ikke bugseres undtagen i nødstilfælde, ved fejlfunktion, strømsvigt eller ved på- og aflæsning. Se Procedurer for bugsering i nødstilfælde i afsnit 5. Vær sikker på at platformen er trukket helt ind og at den er tømt for alt værktøj inden bugsering, løftning eller transport. 1-4 JLG Lift

13 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Når maskinen skal løftes med en gaffeltruck, må gaflen kun placeres på det dertil beregnede sted på maskinen. Brug en gaffeltruck med tilstrækkelig kapacitet. Se nærmere om løftning i afsnit VEDLIGEHOLDELSE Generelt Dette afsnit indeholder generelle forholdsregler om sikkerhed, der skal overholdes under vedligeholdelse af denne maskine. Yderligere forholdsregler, der skal overholdes ved maskinens vedligeholdelse, er indsat passende steder i denne betjeningsvejledning og i Service- og vedligeholdelseshåndbogen. Det er af største vigtighed, at vedligeholdelsespersonalet er opmærksom overfor disse forholdsregler, således at der ikke opstår personskader eller maskin- og ejendomsskader. En kvalificeret person skal opstille et vedligeholdelsesprogram, som derefter skal følges som garanti for, at maskinen er sikker i anvendelse. Farer under vedligeholdelse Inden der udføres justeringer eller reparationer skal strømmen afbrydes til alle kontrolenheder, og alle betjeningssystemer skal være sikret mod uforvarende bevægelse. Der må aldrig arbejdes under en liftplatform før den er sænket helt ned i hvilestilling hvis det er muligt, eller den er understøttet og forhindret i bevægelse med de rigtige sikkerhedsafstivere, blokke, eller støtter ovenfra. Udløs altid det hydrauliske tryk i alle hydraulikkredsløb inden hydrauliske komponenter løsnes eller fjernes. Afbryd altid batterierne ved eftersyn af elektriske komponenter eller hvis der skal svejses på maskinen. Sluk for motoren (hvis udstyret hermed) mens brændstoftanken fyldes op. Kontrollér at reservedele eller komponenter er identiske med eller tilsvarende de originale dele eller komponenter. Forsøg aldrig at flytte tunge dele uden hjælp af en mekanisk anordning. Tunge genstande må aldrig hvile i ustabile stillinger. Sørg for at have tilstrækkelig støtte når der løftes komponenter af maskinen. Aftag alle ringe, ure og andre smykker inden vedligeholdelsesarbejde. Undgå at bære løstsiddende beklædning eller have langt hår hængende løst, da det kan blive viklet ind i udstyret. Brug kun rene, godkendte, ikke-brændbare rengøringsopløsninger. Dele som modvægte, dæk, batterier, platforme eller andet der kan reducere maskinens vægt og stabilitet, må aldrig ændres, fjernes eller ombyttes med andre dele. Se nærmere om vægten af stabiliseringsdele i Service- og vedligeholdelseshåndbogen. MODIFICERING ELLER ÆNDRING AF EN LIFTPLATFORM MÅ KUN FORETAGES MED FORUDGÅENDE SKRIFTLIG TILLADELSE FRA PRODUCENTEN Farer ved batterier Afbryd altid batterierne ved eftersyn af elektriske komponenter eller hvis der skal svejses på maskinen. Rygning er forbudt, og der må ikke forekomme åben ild eller gnister i nærheden af batteriet under opladning eller eftersyn. Pas på at værktøj eller andre metalobjekter ikke kortslutter batteripolerne. Brug altid hånd-, øjen- og ansigtsbeskyttelse ved eftersyn af batterierne. Pas på at batterisyren ikke kommer i berøring med hud eller beklædning. BATTERIVÆSKE ER YDERST TÆRENDE. UNDGÅ TIL HVER EN TID AT DET KOMMER I BERØRING MED HUD OG BEKLÆDNING. SKYL OMGÅENDE DET BERØRTE OMRÅDE MED RENT VAND OG OPSØG EN LÆGE. Batterierne må kun oplades på et område med god ventilation. Undgå at overfylde batteriet. Fyld kun destilleret vand på efter at batterierne er fuldt opladet JLG Lift 1-5

14 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Denne side efterlades blank. 1-6 JLG Lift

15 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION AFSNIT 2. FORBEREDELSE OG INSPEKTION 2.1 GENERELT Dette afsnit giver den nødvendige information til de personer, der har ansvaret for at gøre maskinen brugsklar, og viser en liste over de tjekpunkter, der er udført inden maskinen tages i brug. Det er vigtigt at oplysningerne i dette afsnit bliver læst og forstået, inden der gøres forsøg på at betjene maskinen. Vær sikker på at alle nødvendige inspektioner er vel udført, inden maskinen stilles klar til brug. Disse procedurer støtter opnåelsen af maksimal levetid og sikkert arbejde. DA MASKINENS PRODUCENT IKKE HAR NOGEN DIREKTE KON- TROL OVER INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE, HVILER ANSVARET FOR SIKKERHEDEN PÅ EJEREN/OPERATØREN. 2.2 FORBEREDELSE TIL BRUG Inden en ny maskine tages i brug, skal den inspiceres omhyggeligt for tegn på skader opstået under forsendelsen. Inspektionen skal herefter foretages periodevis som forklaret under paragraf 2-3 i afsnittet Aflevering og periodevis inspektion. Enheden skal efterses grundigt for hydrauliske lækager under den første start og kørsel. Efterse alle komponenter for at blive overbevist om deres sikkerhed. Ansvaret for alle nødvendige forberedelser til klargøring af maskinen påhviler ledelsen. Forberedelsen kræver god, sund fornuft (f.eks. at liften arbejder jævnt og bremserne virker som de skal) sammen med en serie visuelle inspektioner. De obligatoriske krav oplyses i paragraf 2-4, Daglig rundgangsinspektion. Der skal være sikkerhed for, at de dele der henvises til i afsnittene Aflevering og periodevis inspektion og Funktionstjek overholdes, inden maskinen tages i brug. 2.3 AFLEVERING OG PERIODEVIS INSPEKTION BEMÆRK: Denne maskine kræver periodiske sikkerhedsog vedligeholdelsesinspektioner af en JLG forhandler. Der skal foretages en årlig inspektion af liftplatformen højst tretten (13) måneder fra datoen fra den forrige inspektion. Inspektionen skal udføres af en person eller personer, der er certificeret som mekaniker på en liftplatform af det specifikke mærke og model. Den følgende tjekliste giver en systematisk inspektion som hjælp til at finde defekter, beskadigelser, eller forkert installerede dele. Tjeklisten viser de dele der skal inspiceres, og forhold der skal undersøges. De periodiske inspektioner skal udføres hver måned eller oftere alt efter maskinens omgivelser, hård brug, og hyppighed. Denne inspektionstjekliste gælder også og skal overholdes for alle maskiner, der har været sat til side, eller for maskiner, der vil blive udsat for hårdt eller skiftende klima. Gelændermontager Rigtigt påmonteret; ingen løse eller manglende dele; ingen synlige skader. Platform Ingen synlige skader; intet snavs og affald. Sax-arme Ingen synlige skader, slitager og/eller forvridninger. Elkabler Ingen synlige skader; sikkert fastgjort. Drejetappe Intet løst eller manglende isenkram; ingen synlige skader; intet tegn på slitage af tap eller bøsning. Liftcylinder Ingen rust, ridser eller fremmedlegemer på stempelstang; ingen lækage. Ramme Ingen synlige skader, løst eller manglende isenkram; intet ophobet affald. (Top og underside.) Dæk og hjulmontager Ingen løse eller manglende hjulmøtrikker; ingen synlige skader. Slidpudeblokke Ingen større slitage; ingen forhindringer. Hydraulikolieforsyning Oliestanden skal være ved fuld-mærket på siden af hydraulikbeholderen (alle systemer afbrudt, maskinen i opbevaringsposition) JLG Lift 2-1

16 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION Styrecylinder Ingen rust, ridser eller fremmedlegemer på stempelstang; ingen lækage. Styretøj Ingen løse eller manglende dele; ingen synlige skader. Forreste spindelmontager Ikke for stor slitage; ingen skader; tegn på god smøring. Kontrolbokse (begge styrepaneler) Kontakterne virker; ingen synlige skader; skilte sidder fast og er læselige; styreenhed kan betjenes; ingen synlige skader. Batteri Korrekt elektrolytniveau; kabelforbindelser stramme; ingen synlige skader; ingen korrosion på kabelforbindelser. Motor Motoroliestand - fuld-mærket på oliepind; dæksel sidder fast; luftfilter sidder fast. Hydraulikpumper- og ventiler Ingen synlige skader; ingen lækage; enheder sidder fast. Platformsskilte Ingen synlige skader; skilte sidder fast og er læselige. Betjeningsvejledning Sørg for at der findes en kopi i betjeningsvejledningens opbevaringsboks. Maskinjournal Sørg for at føre en journal over maskinens arbejde. Kontrollér at den er ajourført og at ingen problemer er efterladt uden at blive opklaret, hvilket kan efterlade maskinen i usikker arbejdstilstand. Daglig smøring Se smøreskemaet i denne betjeningsvejledning angående specifikke krav til de dele, der iht. den daglige rundgangsinspektion har behov for daglig smøring. Udfør følgende tjek og service inden maskinen tages i brug. UNDGÅ PERSONSKADER. TAG IKKE MASKINEN I BRUG FØR ALLE FEJLFUNKTIONER ER BLEVET REPARERET. DET ER EN OVERTRÆDELSE AF SIKKERHEDSREGLERNE HVIS EN FEJL- FUNGERENDE MASKINE TAGES I BRUG. 1. Start hver dag med en fuld brændstoftank. 2. Sørg for at alle dele der skal smøres, bliver serviceret iht. smøreskemaet i dette afsnit. 3. Udfør funktionstjek iht. paragraf 2-5, Daglige funktionstjek. 2.4 DAGLIG RUNDGANGSINSPEKTION Det er brugerens ansvar at inspicere maskinen hver dag, inden arbejdsdagen begynder. Det anbefales, at hver bruger inspicerer maskinen inden brug, også selvom maskinen allerede er taget i brug af en anden bruger. Den daglige rundgangsinspektion er den foretrukne inspektionsmetode. Udover den daglige rundgangsinspektion skal følgende medtages som en del af den daglige inspektion: Renlighed Efterse alle ståflader for olie-, brændstof- og hydraulikoliespild og fremmedelementer. Sørg for at hele maskinen er ren. Skilte Hold alle informations- og betjeningsskilte rene og utildækkede. Når maskinen bliver sprøjtemalet eller skotblæst skal de dækkes til for at beskytte læseligheden. 2-2 JLG Lift

17 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION Figur 2-1. Diagram over rundgangsinspektion JLG Lift 2-3

18 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION GENERELT Begynd rundgangsinspektionen ved del nr. 1 som vist på diagrammet. Fortsæt til højre (mod uret som set ovenfra) og efterse hver del i rækkefølge for de forhold, der er listet i Rundgangsinspektionens tjekliste. UNDGÅ PERSONSKADER. TAG IKKE MASKINEN I BRUG FØR ALLE FEJLFUNKTIONER ER BLEVET REPARERET. DET ER EN OVERTRÆDELSE AF SIKKERHEDSREGLERNE HVIS EN FEJL- FUNGERENDE MASKINE TAGES I BRUG. UNDGÅ TILSKADE- KOMST. KOMST, VÆR SIKKER PÅ AT MASKINEN ER AFBRUDT UNDER RUNDGANGSINSPEKTIONEN. BEMÆRK: Glem ikke den visuelle inspektion af chassisets underside. Ved eftersyn af dette område kan der ofte opdages forhold, som kan medføre større beskadigelse af maskinen. 1. Motorinstallation - Motorolien ved fuld-mærket på oliepinden, oliedækslet sidder fast. Lyddæmper/ udstødningssystem sidder fast, ingen lækage. Luftfilterenheden sidder fast, ingen løse eller manglende dele, elementet er rent. Kølerdækslet sidder fast, kølevæsken står ved korrekt niveau. 2. Hydraulikpumpe - Pumpen sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. Slanger og fittings sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 3. Styre-/drivhjuls-/dækmontager, venstre front - Sidder fast, ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, ingen synlige skader. 4. Drivmotor, venstre front (4-hjulstræk) - Ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 5. Platformens styreenheder - Sidder fast, ingen løse eller manglende dele, ingen synlige skader. Skilte sidder fast og er læselige, kontrolkontakter vender tilbage til neutral. Kontrolmarkeringer er læselige, betjeningsvejledningen ligger i opbevaringsboksen. 6. Liftcylinder - Sidder fast, ingen synlige skader, ingen løse eller manglende dele, intet tegn på lækage. 7. Sax-arme og slidpuder - Sidder fast, ingen synlige skader, tegn på god smøring. 8. Drivventil - Ventilerne sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. Slanger og fittings sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækager. 9. Svingakselventil - Ventilerne sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. Slanger og fittings sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækager. 10. Brændstoftank (benzin- eller dieselmotor) - Dækslet sikker fast, ingen skader eller lækager. 11. Svingakselventil - Ventilerne sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 12. Drivhjul- og dækmontager, venstre bag - Sidder fast, ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, ingen synlige skader. 13. Drivmotor/integralbremse, venstre bag - Ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 14. Kørselsudkoblingsafbryder (kun ) - Ingen synlige skader, sidder fast. 15. Stige - Ingen skader, sidder fast. 16. Manuelt nedtagningskabel og trækhåndtag - Sidder fast, ingen synlige skader, ingen løse eller manglende dele. 17. Hastighedsudkoblingsafbryder - Ingen synlige skader, sidder fast. 18. Drivhjul- og dækmontager, højre bag - Sidder fast, ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, ingen synlige skader. 19. Drivmotor/integralbremse, højre bag - Ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 20. Hydraulikbeholder - Ingen synlige skader eller manglende dele, intet tegn på lækage, anbefalet oliestand i skueglas. Åndedæksel sidder fast og virker. Figur 2-2. Daglig inspektion ved rundgang (Blad 1 af 2) 2-4 JLG Lift

19 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION 21. Undervognens styreenheder - Kontakter virker, ingen synlige skader, skilte sidder fast og er læselige. 22. Kontrolventil - Ventilerne sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. Slanger og fittings sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækager. 23. Batteriinstallation (benzin- og dieselmotor) - Korrekt elektrolytniveau, kabler sidder fast, ingen skader eller korrosion. Fastspændingen er sikker. 24. Mellemtryksventil - Ingen synlige skader, sidder fast, intet tegn på lækage. 25. Styretøj - Ingen løse eller manglende dele, ingen synlige skader, ingen synlige forhindringer. 26. Styre-/drivhjuls-/dækmontager, højre front - Sidder fast, ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, ingen synlige skader. Se trykkets psi der er skrevet på rammen. 27. Drivmotor, højre front (4-hjulstræk) - Ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 28. Styrecylinder og forbindelsesstangens ender - Ingen løse eller manglende dele, ingen synlige skader. Ingen lækager eller skader i styrecylinder. 29. Platformsmontage (ikke vist) - Ingen løse eller manglende dele, ingen synlige skader, platformforlængelsen fungerer som den skal. Figur 2-3. Daglig inspektion ved rundgang (Blad 2 af 2) JLG Lift 2-5

20 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION 2.5 DAGLIGE FUNKTIONSTJEK UNDGÅ PERSONSKADER. TAG IKKE MASKINEN I BRUG FØR ALLE FEJLFUNKTIONER ER BLEVET REPARERET. DET ER EN OVERTRÆDELSE AF SIKKERHEDSREGLERNE HVIS EN FEJL- FUNGERENDE MASKINE TAGES I BRUG. Der skal udføres et funktionstjek af alle systemer uden belastning når rundgangsinspektionen er fuldført, på et sted uden forhindringer hverken ovenfra eller på jordplan. Udfør et før-belastning funktionstjek i overensstemmelse med følgende procedure: 1. Hæv og sænk platformen flere gange. Se efter at hævning og sænkning foregår jævnt. Kontrollér høj hastighedsudkoblingen når platformen går op. 2. Hæv sax-armene. Kontrollér at svingakslens ventilstempel er helt udstrakt. 3. Kør frem og tilbage og kontrollér betjeningen. 4. Kontrollér at driftsbremsen holder, når maskinen kører op ad bakke op stopper. Overstig ikke den tilladte stigning. 5. Kontrollér kørselsudkoblingen for en forudindstillet højde på model. 6. Styr til venstre og højre. Kontrollér for korrekt funktion. 7. Efterse væskeniveauet i hydraulikoliebeholderen. Se smøringsskemaet. 2.6 TILSPÆNDINGSKRAV Tilspændingsskemaet i dette afsnit indeholder standard tilspændingsværdier baseret på boltenes diameter og klasse. Ligeledes specificeres tør- og vådtilspændingsværdier i overensstemmelse med anbefalet værkstedspraksis. Dette skema er beregnet til at hjælpe operatøren i tilfælde af, at han/hun opdager et tilfælde under rundgangsinspektionen eller under arbejdet, der omgående skal tages stilling til, inden servicepersonalet kan tilkaldes. Dette afsnit giver specifikke tilspændingsværdier og periodiske vedligeholdelsesprocedurer med en fortegnelse over de individuelle komponenter. Når tilspændingsskemaet benyttes sammen med de forebyggende vedligeholdelsesprocedurer, vil maskinen yde bedre sikkerhed, pålidelighed og drift. BEMÆRK: All hjulmøtrikker er strammet til 142 Nm (105 ft-lb) 2.7 DOBBELT BRÆNDSTOFSYSTEM (HVIS UDSTYRET HERMED) DER KAN SKIFTES FRA DEN ENE BRÆNDSTOFART TIL DEN ANDEN UDEN AT MOTOREN STOPPER. DER SKAL UDVISES STØRSTE OMHU, OG FØLGENDE INSTRUKTIONER SKAL OVER- HOLDES. Skift fra benzin til flydende propangas. 1. Start motoren fra platformens styrepanel. 2. Luk håndventilen på propangastanken op ved at dreje den mod uret. VÆR SIKKER PÅ AT AL BENZIN ER BRUGT, INDEN DER SKIFTES TIL FLYDENDE PROPANGAS. 3. Stil to-positionskontakten PROPANGAS/BENZIN på platformens styrepanel til PROPANGAS (LP) mens motoren kører. Skift fra flydende propangas til benzin. 1. Stil kontakten PROPANGAS/BENZIN på platformens styrepanel på BENZIN, mens motoren kører på flydende propangas i nulbelastning. 2. Hvis motoren prutter på grund af benzinmangel, skal kontakten stilles på PROPANGAS indtil motoren kører jævnt, og derefter returneres til BENZIN-positionen. Gentag om nødvendigt indtil motoren kører jævnt på benzin. 3. Luk håndventilen på propangastanken til ved at dreje den med uret. 2-6 JLG Lift

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING. Model 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES. 3122378 January 11, 2005 Danish - Operators & Safety

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING. Model 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES. 3122378 January 11, 2005 Danish - Operators & Safety BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING Model 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES 3122378 January 11, 2005 Danish - Operators & Safety FORORD FORORD Denne håndbog er et meget vigtigt stykke værktøj! Den skal

Læs mere

Betjenings- og sikkerhedsvejledning

Betjenings- og sikkerhedsvejledning Betjenings- og sikkerhedsvejledning Originale instruktioner - Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Modeller 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI Serienr. - 3122378 January

Læs mere

Betjenings- og sikkerhedsvejledning

Betjenings- og sikkerhedsvejledning Betjenings- og sikkerhedsvejledning Bomliftmodeller E600 E600J E600JP M600 M600J M600JP ANSI 3122532 31. august 2006 Danish - Operators & Safety FORORD FORORD Denne manual er et meget vigtigt værktøj!

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Betjenings- og sikkerhedsvejledning

Betjenings- og sikkerhedsvejledning Betjenings- og sikkerhedsvejledning Originale instruktioner - Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Bomliftmodeller 1200SJP 1350SJP ANSI 3122367 20. september 2012 Danish

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

MODELLER. Serie DVL og DVSP. Mobile vertikallifte. February 18, 2003 Danish - Operators and Safety WWW.JLG.COM ANSI

MODELLER. Serie DVL og DVSP. Mobile vertikallifte. February 18, 2003 Danish - Operators and Safety WWW.JLG.COM ANSI BETJENINGS- OG SIKKER- HEDSVEJLEDNING MODELLER Serie DVL og DVSP Mobile vertikallifte 3122434 February 18, 2003 Danish - Operators and Safety WWW.JLG.COM ANSI HOVEDKONTOR JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive

Læs mere

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual UpRight AB38 Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende UpRight Bruger manual TM 12 Serienr. 6919 til nuværende Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Modeller. Betjenings-, sikkerhedsog vedligeholdelseshåndbog 400RTS 500RTS. Partsnr. - 3122235. November 9, 2007

Modeller. Betjenings-, sikkerhedsog vedligeholdelseshåndbog 400RTS 500RTS. Partsnr. - 3122235. November 9, 2007 Betjenings-, sikkerhedsog vedligeholdelseshåndbog Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Modeller 400RTS 500RTS Partsnr. - 3122235 November 9, 2007 Danish - Operation and Safety

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL. Lift modelnummer. Lift serienummer. Service udført: Handling Dato.

BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL. Lift modelnummer. Lift serienummer. Service udført: Handling Dato. VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL Lift modelnummer Lift serienummer DANISH OCTOBER 2013 BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT Service udført: 16 US 7514 Alabonson Road Houston, TX 77088 phone: 281-999-6900 fax:

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner MX 15/19 Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Indhold Indtroduktion... 3 Pakkens indhold:... 3 Sikkerhed... 4 Advarsel... 4 Risiko for skade... 4 OBS... 4 Sådan kommer du igang... 6 Oversigt... 6 Ladning af batteri...

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

HITACHI ZAXIS18. motorkraft 8.8 kw / 11.8 HP. arbejdsvægt 1 710 kg (styrtbøjle) 1 780 kg (førerhus) graveskovl 0.02-0.05 m 3

HITACHI ZAXIS18. motorkraft 8.8 kw / 11.8 HP. arbejdsvægt 1 710 kg (styrtbøjle) 1 780 kg (førerhus) graveskovl 0.02-0.05 m 3 HITACHI ZAXIS18 motorkraft 8.8 kw / 11.8 HP arbejdsvægt 1 710 kg (styrtbøjle) 1 780 kg (førerhus) graveskovl 0.02-0.05 m 3 UDSTYR Motor Krøjemekanisme Model....................................... Isuzu

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt.

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt. BRUGS- OG EPAC LD 800 1. GENEREL UHELDSFOREBYGGELSE SIKKERHED For at maskinen skal fungere godt, skal den idriftsættes korrekt (installation og brug) og oliestand og de forskellige mekanismer skal kontrolleres

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Fourth Printing Part No. 97570DA CE Models Betjeningsvejledning 3. udgave 4. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 800 TOUCAN 870

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 800 TOUCAN 870 Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 800 TOUCAN 870 Danish - Operation and Safety Manual 31210047 September 14, 2007 FORORD FORORD Denne håndbog er et meget vigtigt hjælpemiddel! Opbevar den altid

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Donkraft af aluminium/stål med en løftekapacitet på 2500 kg Model: T825011L

Donkraft af aluminium/stål med en løftekapacitet på 2500 kg Model: T825011L EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137910 Davidsen A/S bekræfter, at konstruktion og

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere