BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, Danish - Operators & Safety

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety"

Transkript

1 BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING Modeller August 2, 2001 Danish - Operators & Safety DET AUSTRALSKE KONTOR JLG INDUSTRIES, INC. P.O. Box Bolwarra Road Port Macquarie, Australien Tlf.: Fax: DET EUROPÆISKE KONTOR JLG INDUSTRIES (EUROPE) Kilmartin Place, Tannochside Park Uddingston, Scotland, G71 5PH Tlf.: Fax, hovedlinje: Fax, reservedele: HOVEDKONTOR JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA USA Tlf.: (717) Fax: (717)

2

3 FORORD FORORD Denne Betjenings- og sikkerhedsvejledning er et vigtigt stykke værktøj! Den skal altid opbevares sammen med maskinen. Meningen med denne betjeningsvejledning er at oplyse ejere, brugere, udlejere og lejere om de forholdsregler og betjeningsmetoder, der er nødvendige for at maskinen kan bruges på sikker og korrekt måde til det beregnede formål. Det er vigtigt altid at lægge vægt på hvordan maskinen bruges på den rette måde. Alle oplysninger i denne betjeningsvejledning skal læses og forstås, inden der gøres forsøg på at betjene maskinen. Da producenten ikke har direkte kontrol over maskinens funktion og anvendelse, hviler ansvaret for korrekt sikkerhedspraksis på ejeren, brugeren, operatøren, lejeren og udlejeren. Alle instruktioner i denne betjeningsvejledning er baseret på, at maskinen anvendes under de rigtige arbejdsforhold uden afvigelser fra det oprindelige design. Det er strengt forbudt at foretage nogen ændringer eller modificeringer af maskinen uden skriftlig godkendelse af JLG Industries, Inc. På grund af konstante produktforbedringer forbeholder JLG Industries, Inc. sig retten til at foretage specifikationsændringer uden forudgående meddelelse. Ret henvendelse til JLG Industries, Inc. og få ajourført information JLG Lift a

4 FORORD SIKKERHEDSADVARSELSSYMBOLER OG SIKKERHEDSSIGNALORD Dette er sikkerhedsadvarselssymbolet. Det bruges til at gøre dig opmærksom på potentiel fare for personskader. Overhold alle sikkerhedsoplysninger, der følger efter dette symbol, for at undgå mulige personskader eller dødsfald. Sikkerhedsadvarselssymbolet bruges sammen med det tilsvarende sikkerhedssignalord FARE, ADVARSEL eller FOR- SIGTIG ved en potentiel fare, og signalerer hvor alvorlig faren er. Sikkerhedssignalordene ses i sort/hvid tryk overalt i denne betjeningsvejledning. På maskinen vil sikkerhedssignalordene have en rød, orange, eller gul baggrund som en del af sikkerhedstegnet eller mærkaten. Sikkerhedssignalordene FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG samt deres definitioner og tilhørende farver er som følgende: INDIKERER EN UMIDDELBAR FARLIG SITUATION SOM, HVIS DEN IKKE UNDGÅS, VIL MEDFØRE ALVOLIG TILSKADEKOMST ELLER DØDSFALD. DETTE SIGNALORD BRUGES I DE MEST ALVORLIGE TILFÆLDE. NÅR DET SES PÅ MASKINEN, VIL SIGNALORDET HAVE EN RØD BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKATEN. INDIKERER EN POTENTIEL FARLIG SITUATION SOM, HVIS DEN IKKE UNDGÅS, KAN MEDFØRE ALVOLIG TILSKADEKOMST ELLER DØDSFALD. NÅR DET SES PÅ MASKINEN, VIL SIGNALORDET HAVE EN ORANGE BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKATEN. INDIKERER EN POTENTIEL FARLIG SITUATION SOM, HVIS DEN IKKE UNDGÅS, KAN MEDFØRE MINDRE TIL MIDDELSVÆR TILSKA- DEKOMST. KAN OGSÅ ANVENDES SOM ADVARSEL MOD USIKRE ARBEJDSMETODER. NÅR DET SES PÅ MASKINEN, VIL SIGNALOR- DET HAVE EN GUL BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKATEN. Sikkerhedssignalordet VIGTIGT kan også dukke op i denne betjeningsvejledning eller på maskinen. Dette sikkerhedssignalord vil almindeligvis ikke ses sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet, men indeholder vigtige oplysninger, som skal overholdes for sikker og korrekt betjening. Definition og tilhørende farve for sikkerhedssignalordet VIGTIGT er som følgende: INDIKERER PROCEDURER, DER ER VIGTIGE FOR SIKKER FUNK- TION OG SOM, HVIS DE IKKE OVERHOLDES, KAN MEDFØRE SKADE PGA. MASKINFEJL. NÅR DET ER INSTALLERET PÅ MASKI- NEN, VIL SIGNALORDET HAVE EN GRØN BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKATEN. b JLG Lift

5 FORORD ALLE SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER SKAL GENNEMFØRES PÅ DETTE PRODUKT. JLG INDUSTRIES, INC. KAN HAVE UDGI- VET SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER ANGÅENDE DETTE PRODUKT. RET HENVENDELSE TIL JLG INDUSTRIES, INC. ELLER DEN LOKALE AUTORISEREDE JLG FORHANDLER ANGÅENDE UDSENDTE SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER OMHANDLENDE DETTE PRODUKT. DET ER VIGTIGT AT DEN NUVÆRENDE EJER SØRGER FOR, AT JLG INDUSTRIES, INC. HAR AJOURFØRTE OPLYSNINGER, SÅLEDES AT EJEREN KAN MODTAGE SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER. RET HENVENDELSE TIL JLG INDUSTRIES, INC. FOR AT FÅ GARANTI OM, AT REGISTRATIONEN FOR DEN NUVÆRENDE EJER ER AJOURFØRT OG KORREKT. JLG INDUSTRIES, INC. SKAL OMGÅENDE HAVE MEDDELELSE OM ETHVERT TILFÆLDE, HVOR ET JLG PRODUKT VAR INVOLVERET I EN ULYKKE, HVORVED DER FOREKOM PERSONSKADE ELLER DØDSFALD, ELLER SOM MEDFØRTE VÆSENTLIG EJENDOMSSKADE ELLER BESKADIGELSE AF JLG PRODUKTET. FOR: Rapportering af ulykke Publikationer om produktsikkerhed Ajourføring om nuværende ejer Spørgsmål vedrørende produktsikkerhed Information om overensstemmelse med standarder og regulativer Spørgsmål vedrørende særlige produktanvendelser Spørgsmål vedrørende produktændringer KONTAKT: Product Safety and Reliability Department JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA Uden gebyr: JLG-SAFE JLG Lift c

6 FORORD REVISIONSLISTE Original udgave marts 2000 Revideret august 2000 Revideret oktober 2000 Revideret maj 2001 Revideret - 2. august 2001 d JLG Lift

7 INHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT, PARAGRAF INHOLDSFORTEGNELSE SIDENR. AFSNIT - FORORD AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.1 Generelt Inden brug Betjening Bugsering, løftning og transport Vedligeholdelse AFSNIT AFSNIT AFSNIT AFSNIT AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION 2.1 Generelt Forberedelse til brug Aflevering og periodevis inspektion Daglig rundgangsinspektion Daglige funktionstjek Tilspændingskrav Dobbelt brændstofsystem (hvis udstyret hermed) BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL 3.1 Generelt Oplæring af personale Betjeningskarakteristikker og begrænsninger Styreenheder og indikatorer Platformens styrepanel BETJENING AF MASKINE 4.1 Beskrivelse Generelt Betjening af motor Hævning og sænkning Styring Kørsel Spærretest for svingaksel (hvis udstyret hermed) Parkering og opbevaring Læsning af platform Sikkerhedsafstiver Fastspænding Bugsering NØDPROCEDURER 5.1 Generelt Procedurer for bugsering i nødstilfælde Nødkontrolanordninger og deres placeringer Nødbetjening Rapportering af ulykke INSPEKTIONS- OG REPARATIONSJOURNAL JLG Lift i

8 INHOLDSFORTEGNELSE (forts.) LISTE OVER FIGURER FIGURNR. TITEL SIDENR Diagram over rundgangsinspektion Daglig inspektion ved rundgang (Blad 1 af 2) Daglig inspektion ved rundgang (Blad 2 af 2) Tilspændingsskema Undervognens styrepanel Platformens styrepanel Indikatorpanel Installation af mærkat - Fransk Installation af mærkat - Italiensk Installation af mærkat - Hollandsk Installation af mærkat - Spansk Installation af mærkat - Tysk Stigning og sidehældning Løfteskema LISTE OVER TABELER TABELNR. TITEL SIDENR. 1-1 Mindste sikre tilnærmelsesafstand (M.S.A.D.) Tilspændingsskema Betjeningsspecifikationer Inspektions- og reparationsjournal ii JLG Lift

9 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER AFSNIT 1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.1 GENERELT Dette afsnit skildrer de nødvendige foranstaltninger for korrekt og sikker brug og vedligeholdelse af maskinen. Det er et krav for korrekt anvendelse af maskinen, at der etableres en daglig rutine baseret på indholdet i denne betjeningsvejledning. Ligeledes skal en kvalificeret person etablere et vedligeholdelsesprogram ved hjælp af oplysningerne i både denne vejledning og Service- og vedligeholdelseshåndbogen, der skal overholdes som en garanti for, at maskinen er sikker i anvendelse. Maskinens ejer/bruger/operatør/udlejer/lejer bør ikke påtage sig ansvaret for betjening af maskinen, før denne betjeningsvejledning er gennemlæst, oplæring er udført, og betjening af maskinen er fuldført under opsyn af en erfaren og kvalificeret operatør. Foreligger der spørgsmål med hensyn til sikkerhed, oplæring, inspektion, vedligeholdelse, anvendelse og funktion, skal der rettes henvendelse til JLG Industries, Inc. ( JLG ). OVERHOLDES DE HERI NÆVNTE SIKKERHEDSFORANSTALTNIN- GER IKKE, KAN DET RESULTERE I MASKINSKADE, EJENDOMS- SKADE, PERSONSKADE ELLER DØDSFALD. 1.2 INDEN BRUG Operatørens oplæring og kendskab Hele Betjenings- og sikkerhedsvejledningen skal gennemlæses, inden maskinen tages i brug. Ret henvendelse til JLG Industries, Inc. og få nærmere forklaring, svar på spørgsmål, eller yderligere information angående emner i denne betjeningsvejledning. Læs, forstå, og overhold alle oplysninger under FARER, ADVARSLER, FORSIGTIG, samt betjeningsinstruktionerne på maskinen og i denne vejledning. Vær sikker på at maskinen bruges på en måde, der ligger indenfor området af beregnet brug som bestemt af JLG. Alle der deltager i betjeningen skal være kendt med maskinens nødkontrolanordninger og nødbetjening som specificeret i denne betjeningsvejledning. Læs, forstå, og overhold alle de af arbejdsgiveren og myndighederne fastsatte love og regulativer, der omhandler udnyttelse og anvendelse af maskinen. Inspektion af arbejdsplads Tag alle forholdsregler for at undgå farer på arbejdsstedet inden maskinen startes. Platformen må ikke betjenes eller løftes mens maskinen står på en lastvogn, trailer, jernbanevogn, båd, stillads eller andet udstyr, medmindre anvendelsen er skriftligt godkendt af JLG. Efterse arbejdsstedet for farer ovenfra såsom elektriske ledninger, brokraner og andre potentielle luftforhindringer. Efterse gulvfladerne for huller, bump, kanter, forhindringer, affald, tildækkede huller og andre potentielle farer. Efterse arbejdsområdet for risikable steder. Maskinen må ikke bruges i risikable omgivelser, medmindre der foreligger godkendelse fra JLG til det pågældende formål. Kontrollér at jordforholdene er tilstrækkelige til at bære den maksimale dækbelastning, som er vist på dæklastmærkaten på chassiset ved siden af hvert hjul. Maskinen må ikke bruges, hvis vindforholdene overstiger 12,5 m/s (30 mph). Denne maskine kan bruges i nominelle omgivelsestemperaturer på -20 til 40 o C (0 til 104 o F). Tal med JLG om muligheden for at optimere brugen udenfor dette temperaturområde. Inspektion af maskinen Maskinen må ikke tages i brug, før der er foretaget inspektioner og funktionstjek som specificeret i afsnit 2 i denne betjeningsvejledning. En operatør må ikke acceptere ansvaret for betjeningen, før han/hun har modtaget tilstrækkelig oplæring fra kompetente og autoriserede personer. Lad kun de autoriserede og kvalificerede folk betjene maskinen, der har vist, at de forstår hvordan en sikker og korrekt betjening og vedligeholdelse af enheden skal udføres JLG Lift 1-1

10 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Maskinen må ikke betjenes før den er blevet efterset, og der er foretaget vedligeholdelse i henhold til de krav om inspektion og vedligeholdelse, der er specificeret i Service- og vedligeholdelseshåndbogen. Vær sikker på at alle sikkerhedsanordninger fungerer rigtigt. Ændring af disse anordninger er i modstrid med sikkerhedsreglerne. MODIFICERING ELLER ÆNDRING AF EN LIFTPLATFORM MÅ KUN FORETAGES MED FORUDGÅENDE SKRIFTLIG TILLADELSE FRA PRODUCENTEN Brug aldrig en maskine hvor sikkerheds- og instruktionsskilte eller mærkater mangler eller er ulæselige. Efterse maskinen for ændringer af de originale komponenter. Vær sikker på at alle modifikationer er godkendt af JLG. Undgå ansamlinger af affald på platformen. Undgå at få mudder, olie, fedt, og andre glatte substanser på fodtøj og platformens gulv. Er der to eller flere personer på platformen, er operatøren ansvarlig for alle maskinens funktioner. Sørg altid for at alt elværktøj er anbragt forsvarligt og aldrig efterladt hængende i ledningen fra platformens arbejdssted. En fastkørt eller sammenbrudt maskine må aldrig skubbes eller trækkes, undtagen hvis den trækkes fra chassisets fastspændingskroge. Læg sax-armen ned på plads og afbryd al strøm inden maskinen efterlades. Fare for at snuble og falde JLG Industries, Inc. anbefaler, at alle personer på platformen bærer hel kropssele med en livline fastgjort til et godkendt forankringspunkt, mens der arbejdes med maskinen. Ret henvendelse til JLG Industries angående nærmere oplysninger om kravene til beskyttelse mod nedstyrtning. 1.3 BETJENING Generelt Maskinen må ikke bruges til andre formål end til at placere mandskab, deres værktøj og udstyr på arbejdsstedet. Brugeren skal inden betjening være kendt med maskinens evner og alle funktionskarakteristikker. Se afsnit 3 og 4. Brug aldrig en fejlfungerende maskine. Opstår der en fejlfunktion, skal maskinen afbrydes. Tag maskinen ud af drift og send besked til de rette autoriteter. Ingen af sikkerhedsanordningerne må fjernes, ændres eller deaktiveres. Skub aldrig en kontrolkontakt eller et greb gennem neutral til en modsat retning. Returnér altid kontakten til neutral, og stop inden kontakten flyttes til den næste funktion. Betjen kontrolenhederne med langsomt og ensartet tryk. Hydraulikcylindre bør aldrig efterlades helt udstrakte eller helt sammentrukne inden afbrydelse, eller i længere perioder ad gangen. Bump altid kontrolenheden let i den modsatte retning, når funktionen når vandringsstoppet. Det gælder både for maskiner i arbejde og i opbevaringsposition. Lad aldrig nogen røre ved eller betjene maskinen fra undervognen, mens der er mandskab på platformen, undtagen i nødstilfælde. Der må ikke bæres materialer direkte på platformens rækværk, medmindre det er godkendt af JLG. Kontrollér inden arbejdes påbegyndes, at alle låger er lukket og fastgjort i de rigtige stillinger. Find det/de dertil indrettede forankringspunkt(er) på platformen og fastgør livlinen. Der må kun fastgøres en (1) livline til hvert forankringspunkt. Hold til enhver tid begge fødder solidt plantet på platformens gulv. Brug aldrig stiger, kasser, trin, planker eller andre ting på enheden for at kunne nå længere. Brug aldrig sax-armen til at komme op i eller ud fra platformen. Udvis største forsigtighed ved ind- og udstigning. Vær sikker på at sax-armen er sænket helt ned. Vend mod maskinen ved ind- og udstigning af platformen. Oprethold altid trepunktskontakt med maskinen ved at bruge begge hænder og en fod, eller begge fødder og en hånd under hver ind- eller udstigning. 1-2 JLG Lift

11 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Overstigning fra platform til struktur fra en oprejst position frarådes. Hvis overstigning er nødvendig, skal det ske ved ud-/indstigning gennem lågen med platformen indenfor 0,3 m (1 ft) fra en sikker og solid struktur. I en sådan situation skal der foretages 100% fastgøring med to livliner. Den ene livline skal fastgøres til platformen med den anden livline fastgjort til strukturen. Livlinen til platformen må ikke tages af, før overstigning til strukturen er sikkert udført. Rens fodtøj og platformens gulv for olie, mudder og glatte substanser. Fare for elektrisk stød Denne maskine er ikke isoleret og yder ingen beskyttelse ved kontakt med en strømførende leder. Tabel 1-1. Mindste sikre tilnærmelsesafstand (M.S.A.D.) Spændingsomfang (Fase til fase) MINDSTE SIKRE TILNÆRMELSESAFSTAND i meter (feet) 0 til 300 V UNDGÅ KONTAKT Over 300 V til 50 kv 3 (10) Over 50 kv til 200 kv 5 (15) Over 200 kv til 350 kv 6 (20) Over 350 kv til 500 kv 8 (25) Over 500 kv til 750 kv 11 (35) Over 750 kv til 1000 kv 14 (45) FARE: Maskine og mandskab må IKKE manøvreres rundt indenfor det FORBUDTE OMRÅDE. GÅ UD FRA at alle elektriske dele og ledninger er STRØMFØRENDE, medmindre andet er kendt. Hold en afstand på mindst 3 m (10 ft) mellem alle maskinens dele, mandskabet, deres værktøj/udstyr og strømførende ledninger eller udstyr, der leder op til volt. For hver ekstra volt eller mindre skal afstanden forlænges med yderligere 30 cm (1 ft). MASKINE OG MANDSKAB MÅ IKKE MANØVRERES INDENFOR DET FORBUDTE OMRÅDE (MSAD). GÅ UD FRA AT ALLE ELEK- TRISKE DELE OG LEDNINGER ER STRØMFØRENDE, MEDMIN- DRE ANDET ER KENDT. Hold sikker afstand fra elledninger, udstyr, eller strømførende (fritlagte eller isolerede) dele iht. MSAD (mindste sikre tilnærmelsesafstand) som specificeret i tabel 1-1. Giv plads til maskinens bevægelser og svajende elledninger. Fare for at vælte Kontrollér at jordforholdene er tilstrækkelige til at bære den maksimale dækbelastning, som er vist på dæklastmærkaten på chassiset ved siden af hvert hjul. Kør aldrig på flader, der ikke er understøttede. Brugeren bør gøre sig bekendt med kørselsfladen inden kørsel. Overstig aldrig den tilladte sidehældning og stigningsgrad under kørslen JLG Lift 1-3

12 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Platformen må ikke hæves, og der må ikke køres med en hævet platform tæt på en skråning, eller hvor jorden har hældninger, er ujævn eller er blød. Kontrollér at maskinen står på en fast, plan og ensartet understøttet flade inden platformen hæves, eller der køres med oprejst platform. Hold alle legemsdele indenfor platformens rækværk under arbejdet. Undersøg kørselsfladens tilladte kapacitet, inden der køres på gulve, broer, lastvogne eller andre flader. Den maksimale arbejdsbelastning, som specificeret på platformen, må aldrig overskrides. Fordel belastningen ensartet på platformens gulv. Hold lasten indenfor platformens rammer medmindre andet er autoriseret af JLG. Hold maskinens chassis mindst 0,6 m (2 ft) fra huller, bump, kanter, forhindringer, affald, tildækkede huller og andre potentielle farer på jordniveau. Forsøg aldrig at bruge maskinen som en kran. Maskinen må ikke fastgøres til en nærstående struktur. Wirer, kabler og lignende ting må aldrig fastgøres til platformen. Maskinen må ikke bruges, hvis vindforholdene overstiger 12,5 m/s (30 mph). Platformens sider må ikke tildækkes, og der må ikke transporteres dele af stort omfang på platformen, når der arbejdes udendørs. Den slags genstande øger det område på maskinen, der er udsat for blæst. Platformen må ikke gøres større ved hjælp af uautoriserede platformforlængelser eller ekstraudstyr. Hvis sax-armen eller platformen sidder fast i noget og et eller flere hjul ikke berører jorden, skal alt mandskab bringes ned, inden der gøres forsøg på at få maskinen fri. Brug kraner, gaffeltrucks eller andet passende udstyr til at stabilisere maskinen og bringe mandskabet ned. Fare for fastklemning og sammenstød Betjeningsmandskab og folk på jorden skal alle bære godkendte hjelme. Hold hænder og andre legemsdele fri af sax-armen under arbejdet. Hold opsyn med forhindringer rundt om og ovenover maskinen under kørslen. Kontrollér frigangen ovenover, på siderne, og under platformen, når den hæves eller sænkes. Få altid en person til at holde udkik på områder, hvor udsynet er begrænset. Hold ikke-arbejdende mandskab mindst 1,8 m (6 ft) væk fra maskinen under alle kørselsfunktioner. Begræns kørehastigheden efter forholdene, dvs. jordoverflade, pladshensyn, udsyn, hældning, hvor mandskabet befinder sig, og andre faktorer, der kan medføre sammenstød eller personskader. Vær opmærksom på standselængderne for alle hastigheder. Køres der med høj fart, skal der skiftes til lavere hastighed inden standsning. Brug kun lav hastighed til kørsel på stigninger. Brug aldrig høje hastigheder til kørsel i begrænsede eller trange områder, eller når der køres i bakgear. Udvis altid største forsigtig for at undgå at forhindringer rammer eller griber ind i betjeningens kontrolanordninger og i mandskabet på platformen. Vær sikker på at operatører af andre maskiner på højdeeller gulvniveau er opmærksom på liftplatformens tilstedeværelse. Afbryd strømmen til løbekraner. Stil barrikader på gulvet om nødvendigt. Der må ikke arbejdes ovenover personer på jorden. Advar mandskabet om ikke at arbejde, stå, eller gå under en hævet platform. Stil barrikader på gulvet om nødvendigt. 1.4 BUGSERING, LØFTNING OG TRANSPORT Der må aldrig være mandskab på platformen under bugsering, løftning eller transport. Denne maskine bør ikke bugseres undtagen i nødstilfælde, ved fejlfunktion, strømsvigt eller ved på- og aflæsning. Se Procedurer for bugsering i nødstilfælde i afsnit 5. Vær sikker på at platformen er trukket helt ind og at den er tømt for alt værktøj inden bugsering, løftning eller transport. 1-4 JLG Lift

13 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Når maskinen skal løftes med en gaffeltruck, må gaflen kun placeres på det dertil beregnede sted på maskinen. Brug en gaffeltruck med tilstrækkelig kapacitet. Se nærmere om løftning i afsnit VEDLIGEHOLDELSE Generelt Dette afsnit indeholder generelle forholdsregler om sikkerhed, der skal overholdes under vedligeholdelse af denne maskine. Yderligere forholdsregler, der skal overholdes ved maskinens vedligeholdelse, er indsat passende steder i denne betjeningsvejledning og i Service- og vedligeholdelseshåndbogen. Det er af største vigtighed, at vedligeholdelsespersonalet er opmærksom overfor disse forholdsregler, således at der ikke opstår personskader eller maskin- og ejendomsskader. En kvalificeret person skal opstille et vedligeholdelsesprogram, som derefter skal følges som garanti for, at maskinen er sikker i anvendelse. Farer under vedligeholdelse Inden der udføres justeringer eller reparationer skal strømmen afbrydes til alle kontrolenheder, og alle betjeningssystemer skal være sikret mod uforvarende bevægelse. Der må aldrig arbejdes under en liftplatform før den er sænket helt ned i hvilestilling hvis det er muligt, eller den er understøttet og forhindret i bevægelse med de rigtige sikkerhedsafstivere, blokke, eller støtter ovenfra. Udløs altid det hydrauliske tryk i alle hydraulikkredsløb inden hydrauliske komponenter løsnes eller fjernes. Afbryd altid batterierne ved eftersyn af elektriske komponenter eller hvis der skal svejses på maskinen. Sluk for motoren (hvis udstyret hermed) mens brændstoftanken fyldes op. Kontrollér at reservedele eller komponenter er identiske med eller tilsvarende de originale dele eller komponenter. Forsøg aldrig at flytte tunge dele uden hjælp af en mekanisk anordning. Tunge genstande må aldrig hvile i ustabile stillinger. Sørg for at have tilstrækkelig støtte når der løftes komponenter af maskinen. Aftag alle ringe, ure og andre smykker inden vedligeholdelsesarbejde. Undgå at bære løstsiddende beklædning eller have langt hår hængende løst, da det kan blive viklet ind i udstyret. Brug kun rene, godkendte, ikke-brændbare rengøringsopløsninger. Dele som modvægte, dæk, batterier, platforme eller andet der kan reducere maskinens vægt og stabilitet, må aldrig ændres, fjernes eller ombyttes med andre dele. Se nærmere om vægten af stabiliseringsdele i Service- og vedligeholdelseshåndbogen. MODIFICERING ELLER ÆNDRING AF EN LIFTPLATFORM MÅ KUN FORETAGES MED FORUDGÅENDE SKRIFTLIG TILLADELSE FRA PRODUCENTEN Farer ved batterier Afbryd altid batterierne ved eftersyn af elektriske komponenter eller hvis der skal svejses på maskinen. Rygning er forbudt, og der må ikke forekomme åben ild eller gnister i nærheden af batteriet under opladning eller eftersyn. Pas på at værktøj eller andre metalobjekter ikke kortslutter batteripolerne. Brug altid hånd-, øjen- og ansigtsbeskyttelse ved eftersyn af batterierne. Pas på at batterisyren ikke kommer i berøring med hud eller beklædning. BATTERIVÆSKE ER YDERST TÆRENDE. UNDGÅ TIL HVER EN TID AT DET KOMMER I BERØRING MED HUD OG BEKLÆDNING. SKYL OMGÅENDE DET BERØRTE OMRÅDE MED RENT VAND OG OPSØG EN LÆGE. Batterierne må kun oplades på et område med god ventilation. Undgå at overfylde batteriet. Fyld kun destilleret vand på efter at batterierne er fuldt opladet JLG Lift 1-5

14 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Denne side efterlades blank. 1-6 JLG Lift

15 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION AFSNIT 2. FORBEREDELSE OG INSPEKTION 2.1 GENERELT Dette afsnit giver den nødvendige information til de personer, der har ansvaret for at gøre maskinen brugsklar, og viser en liste over de tjekpunkter, der er udført inden maskinen tages i brug. Det er vigtigt at oplysningerne i dette afsnit bliver læst og forstået, inden der gøres forsøg på at betjene maskinen. Vær sikker på at alle nødvendige inspektioner er vel udført, inden maskinen stilles klar til brug. Disse procedurer støtter opnåelsen af maksimal levetid og sikkert arbejde. DA MASKINENS PRODUCENT IKKE HAR NOGEN DIREKTE KON- TROL OVER INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE, HVILER ANSVARET FOR SIKKERHEDEN PÅ EJEREN/OPERATØREN. 2.2 FORBEREDELSE TIL BRUG Inden en ny maskine tages i brug, skal den inspiceres omhyggeligt for tegn på skader opstået under forsendelsen. Inspektionen skal herefter foretages periodevis som forklaret under paragraf 2-3 i afsnittet Aflevering og periodevis inspektion. Enheden skal efterses grundigt for hydrauliske lækager under den første start og kørsel. Efterse alle komponenter for at blive overbevist om deres sikkerhed. Ansvaret for alle nødvendige forberedelser til klargøring af maskinen påhviler ledelsen. Forberedelsen kræver god, sund fornuft (f.eks. at liften arbejder jævnt og bremserne virker som de skal) sammen med en serie visuelle inspektioner. De obligatoriske krav oplyses i paragraf 2-4, Daglig rundgangsinspektion. Der skal være sikkerhed for, at de dele der henvises til i afsnittene Aflevering og periodevis inspektion og Funktionstjek overholdes, inden maskinen tages i brug. 2.3 AFLEVERING OG PERIODEVIS INSPEKTION BEMÆRK: Denne maskine kræver periodiske sikkerhedsog vedligeholdelsesinspektioner af en JLG forhandler. Der skal foretages en årlig inspektion af liftplatformen højst tretten (13) måneder fra datoen fra den forrige inspektion. Inspektionen skal udføres af en person eller personer, der er certificeret som mekaniker på en liftplatform af det specifikke mærke og model. Den følgende tjekliste giver en systematisk inspektion som hjælp til at finde defekter, beskadigelser, eller forkert installerede dele. Tjeklisten viser de dele der skal inspiceres, og forhold der skal undersøges. De periodiske inspektioner skal udføres hver måned eller oftere alt efter maskinens omgivelser, hård brug, og hyppighed. Denne inspektionstjekliste gælder også og skal overholdes for alle maskiner, der har været sat til side, eller for maskiner, der vil blive udsat for hårdt eller skiftende klima. Gelændermontager Rigtigt påmonteret; ingen løse eller manglende dele; ingen synlige skader. Platform Ingen synlige skader; intet snavs og affald. Sax-arme Ingen synlige skader, slitager og/eller forvridninger. Elkabler Ingen synlige skader; sikkert fastgjort. Drejetappe Intet løst eller manglende isenkram; ingen synlige skader; intet tegn på slitage af tap eller bøsning. Liftcylinder Ingen rust, ridser eller fremmedlegemer på stempelstang; ingen lækage. Ramme Ingen synlige skader, løst eller manglende isenkram; intet ophobet affald. (Top og underside.) Dæk og hjulmontager Ingen løse eller manglende hjulmøtrikker; ingen synlige skader. Slidpudeblokke Ingen større slitage; ingen forhindringer. Hydraulikolieforsyning Oliestanden skal være ved fuld-mærket på siden af hydraulikbeholderen (alle systemer afbrudt, maskinen i opbevaringsposition) JLG Lift 2-1

16 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION Styrecylinder Ingen rust, ridser eller fremmedlegemer på stempelstang; ingen lækage. Styretøj Ingen løse eller manglende dele; ingen synlige skader. Forreste spindelmontager Ikke for stor slitage; ingen skader; tegn på god smøring. Kontrolbokse (begge styrepaneler) Kontakterne virker; ingen synlige skader; skilte sidder fast og er læselige; styreenhed kan betjenes; ingen synlige skader. Batteri Korrekt elektrolytniveau; kabelforbindelser stramme; ingen synlige skader; ingen korrosion på kabelforbindelser. Motor Motoroliestand - fuld-mærket på oliepind; dæksel sidder fast; luftfilter sidder fast. Hydraulikpumper- og ventiler Ingen synlige skader; ingen lækage; enheder sidder fast. Platformsskilte Ingen synlige skader; skilte sidder fast og er læselige. Betjeningsvejledning Sørg for at der findes en kopi i betjeningsvejledningens opbevaringsboks. Maskinjournal Sørg for at føre en journal over maskinens arbejde. Kontrollér at den er ajourført og at ingen problemer er efterladt uden at blive opklaret, hvilket kan efterlade maskinen i usikker arbejdstilstand. Daglig smøring Se smøreskemaet i denne betjeningsvejledning angående specifikke krav til de dele, der iht. den daglige rundgangsinspektion har behov for daglig smøring. Udfør følgende tjek og service inden maskinen tages i brug. UNDGÅ PERSONSKADER. TAG IKKE MASKINEN I BRUG FØR ALLE FEJLFUNKTIONER ER BLEVET REPARERET. DET ER EN OVERTRÆDELSE AF SIKKERHEDSREGLERNE HVIS EN FEJL- FUNGERENDE MASKINE TAGES I BRUG. 1. Start hver dag med en fuld brændstoftank. 2. Sørg for at alle dele der skal smøres, bliver serviceret iht. smøreskemaet i dette afsnit. 3. Udfør funktionstjek iht. paragraf 2-5, Daglige funktionstjek. 2.4 DAGLIG RUNDGANGSINSPEKTION Det er brugerens ansvar at inspicere maskinen hver dag, inden arbejdsdagen begynder. Det anbefales, at hver bruger inspicerer maskinen inden brug, også selvom maskinen allerede er taget i brug af en anden bruger. Den daglige rundgangsinspektion er den foretrukne inspektionsmetode. Udover den daglige rundgangsinspektion skal følgende medtages som en del af den daglige inspektion: Renlighed Efterse alle ståflader for olie-, brændstof- og hydraulikoliespild og fremmedelementer. Sørg for at hele maskinen er ren. Skilte Hold alle informations- og betjeningsskilte rene og utildækkede. Når maskinen bliver sprøjtemalet eller skotblæst skal de dækkes til for at beskytte læseligheden. 2-2 JLG Lift

17 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION Figur 2-1. Diagram over rundgangsinspektion JLG Lift 2-3

18 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION GENERELT Begynd rundgangsinspektionen ved del nr. 1 som vist på diagrammet. Fortsæt til højre (mod uret som set ovenfra) og efterse hver del i rækkefølge for de forhold, der er listet i Rundgangsinspektionens tjekliste. UNDGÅ PERSONSKADER. TAG IKKE MASKINEN I BRUG FØR ALLE FEJLFUNKTIONER ER BLEVET REPARERET. DET ER EN OVERTRÆDELSE AF SIKKERHEDSREGLERNE HVIS EN FEJL- FUNGERENDE MASKINE TAGES I BRUG. UNDGÅ TILSKADE- KOMST. KOMST, VÆR SIKKER PÅ AT MASKINEN ER AFBRUDT UNDER RUNDGANGSINSPEKTIONEN. BEMÆRK: Glem ikke den visuelle inspektion af chassisets underside. Ved eftersyn af dette område kan der ofte opdages forhold, som kan medføre større beskadigelse af maskinen. 1. Motorinstallation - Motorolien ved fuld-mærket på oliepinden, oliedækslet sidder fast. Lyddæmper/ udstødningssystem sidder fast, ingen lækage. Luftfilterenheden sidder fast, ingen løse eller manglende dele, elementet er rent. Kølerdækslet sidder fast, kølevæsken står ved korrekt niveau. 2. Hydraulikpumpe - Pumpen sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. Slanger og fittings sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 3. Styre-/drivhjuls-/dækmontager, venstre front - Sidder fast, ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, ingen synlige skader. 4. Drivmotor, venstre front (4-hjulstræk) - Ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 5. Platformens styreenheder - Sidder fast, ingen løse eller manglende dele, ingen synlige skader. Skilte sidder fast og er læselige, kontrolkontakter vender tilbage til neutral. Kontrolmarkeringer er læselige, betjeningsvejledningen ligger i opbevaringsboksen. 6. Liftcylinder - Sidder fast, ingen synlige skader, ingen løse eller manglende dele, intet tegn på lækage. 7. Sax-arme og slidpuder - Sidder fast, ingen synlige skader, tegn på god smøring. 8. Drivventil - Ventilerne sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. Slanger og fittings sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækager. 9. Svingakselventil - Ventilerne sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. Slanger og fittings sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækager. 10. Brændstoftank (benzin- eller dieselmotor) - Dækslet sikker fast, ingen skader eller lækager. 11. Svingakselventil - Ventilerne sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 12. Drivhjul- og dækmontager, venstre bag - Sidder fast, ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, ingen synlige skader. 13. Drivmotor/integralbremse, venstre bag - Ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 14. Kørselsudkoblingsafbryder (kun ) - Ingen synlige skader, sidder fast. 15. Stige - Ingen skader, sidder fast. 16. Manuelt nedtagningskabel og trækhåndtag - Sidder fast, ingen synlige skader, ingen løse eller manglende dele. 17. Hastighedsudkoblingsafbryder - Ingen synlige skader, sidder fast. 18. Drivhjul- og dækmontager, højre bag - Sidder fast, ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, ingen synlige skader. 19. Drivmotor/integralbremse, højre bag - Ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 20. Hydraulikbeholder - Ingen synlige skader eller manglende dele, intet tegn på lækage, anbefalet oliestand i skueglas. Åndedæksel sidder fast og virker. Figur 2-2. Daglig inspektion ved rundgang (Blad 1 af 2) 2-4 JLG Lift

19 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION 21. Undervognens styreenheder - Kontakter virker, ingen synlige skader, skilte sidder fast og er læselige. 22. Kontrolventil - Ventilerne sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. Slanger og fittings sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækager. 23. Batteriinstallation (benzin- og dieselmotor) - Korrekt elektrolytniveau, kabler sidder fast, ingen skader eller korrosion. Fastspændingen er sikker. 24. Mellemtryksventil - Ingen synlige skader, sidder fast, intet tegn på lækage. 25. Styretøj - Ingen løse eller manglende dele, ingen synlige skader, ingen synlige forhindringer. 26. Styre-/drivhjuls-/dækmontager, højre front - Sidder fast, ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, ingen synlige skader. Se trykkets psi der er skrevet på rammen. 27. Drivmotor, højre front (4-hjulstræk) - Ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 28. Styrecylinder og forbindelsesstangens ender - Ingen løse eller manglende dele, ingen synlige skader. Ingen lækager eller skader i styrecylinder. 29. Platformsmontage (ikke vist) - Ingen løse eller manglende dele, ingen synlige skader, platformforlængelsen fungerer som den skal. Figur 2-3. Daglig inspektion ved rundgang (Blad 2 af 2) JLG Lift 2-5

20 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION 2.5 DAGLIGE FUNKTIONSTJEK UNDGÅ PERSONSKADER. TAG IKKE MASKINEN I BRUG FØR ALLE FEJLFUNKTIONER ER BLEVET REPARERET. DET ER EN OVERTRÆDELSE AF SIKKERHEDSREGLERNE HVIS EN FEJL- FUNGERENDE MASKINE TAGES I BRUG. Der skal udføres et funktionstjek af alle systemer uden belastning når rundgangsinspektionen er fuldført, på et sted uden forhindringer hverken ovenfra eller på jordplan. Udfør et før-belastning funktionstjek i overensstemmelse med følgende procedure: 1. Hæv og sænk platformen flere gange. Se efter at hævning og sænkning foregår jævnt. Kontrollér høj hastighedsudkoblingen når platformen går op. 2. Hæv sax-armene. Kontrollér at svingakslens ventilstempel er helt udstrakt. 3. Kør frem og tilbage og kontrollér betjeningen. 4. Kontrollér at driftsbremsen holder, når maskinen kører op ad bakke op stopper. Overstig ikke den tilladte stigning. 5. Kontrollér kørselsudkoblingen for en forudindstillet højde på model. 6. Styr til venstre og højre. Kontrollér for korrekt funktion. 7. Efterse væskeniveauet i hydraulikoliebeholderen. Se smøringsskemaet. 2.6 TILSPÆNDINGSKRAV Tilspændingsskemaet i dette afsnit indeholder standard tilspændingsværdier baseret på boltenes diameter og klasse. Ligeledes specificeres tør- og vådtilspændingsværdier i overensstemmelse med anbefalet værkstedspraksis. Dette skema er beregnet til at hjælpe operatøren i tilfælde af, at han/hun opdager et tilfælde under rundgangsinspektionen eller under arbejdet, der omgående skal tages stilling til, inden servicepersonalet kan tilkaldes. Dette afsnit giver specifikke tilspændingsværdier og periodiske vedligeholdelsesprocedurer med en fortegnelse over de individuelle komponenter. Når tilspændingsskemaet benyttes sammen med de forebyggende vedligeholdelsesprocedurer, vil maskinen yde bedre sikkerhed, pålidelighed og drift. BEMÆRK: All hjulmøtrikker er strammet til 142 Nm (105 ft-lb) 2.7 DOBBELT BRÆNDSTOFSYSTEM (HVIS UDSTYRET HERMED) DER KAN SKIFTES FRA DEN ENE BRÆNDSTOFART TIL DEN ANDEN UDEN AT MOTOREN STOPPER. DER SKAL UDVISES STØRSTE OMHU, OG FØLGENDE INSTRUKTIONER SKAL OVER- HOLDES. Skift fra benzin til flydende propangas. 1. Start motoren fra platformens styrepanel. 2. Luk håndventilen på propangastanken op ved at dreje den mod uret. VÆR SIKKER PÅ AT AL BENZIN ER BRUGT, INDEN DER SKIFTES TIL FLYDENDE PROPANGAS. 3. Stil to-positionskontakten PROPANGAS/BENZIN på platformens styrepanel til PROPANGAS (LP) mens motoren kører. Skift fra flydende propangas til benzin. 1. Stil kontakten PROPANGAS/BENZIN på platformens styrepanel på BENZIN, mens motoren kører på flydende propangas i nulbelastning. 2. Hvis motoren prutter på grund af benzinmangel, skal kontakten stilles på PROPANGAS indtil motoren kører jævnt, og derefter returneres til BENZIN-positionen. Gentag om nødvendigt indtil motoren kører jævnt på benzin. 3. Luk håndventilen på propangastanken til ved at dreje den med uret. 2-6 JLG Lift

Betjenings- og sikkerhedsvejledning

Betjenings- og sikkerhedsvejledning Betjenings- og sikkerhedsvejledning Originale instruktioner - Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Modeller 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI Serienr. - 3122378 January

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 800 TOUCAN 870

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 800 TOUCAN 870 Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 800 TOUCAN 870 Danish - Operation and Safety Manual 31210047 September 14, 2007 FORORD FORORD Denne håndbog er et meget vigtigt hjælpemiddel! Opbevar den altid

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SL30 Speed Level. Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende

SL30 Speed Level. Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alle personer, der udfører vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform skal nøje gennemlæse, forstå og følge alle sikkerhedsregler

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner X-serie Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. Third Edition Second Printing Part No. 82200DA

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. Third Edition Second Printing Part No. 82200DA med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Second Printing Part No. 82200DA 3. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Fifth Printing Part No. 56011DA

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Fifth Printing Part No. 56011DA med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Fifth Printing Part No. 56011DA 1. udgave 5. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN DUO TOUCAN JUNIOR B CE Danish - Operation and Safety Manual - Originale brugsanvisning 31210061 April 28, 2010 FORORD FORORD Denne håndbog er et meget vigtigt hjælpemiddel!

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning

Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning Dansk oversættelse Ningbo Ruyi Joint Stock Co.,Ltd 656 North Taoyuan Road, Ninghai 315600, Zhejiang, P.R. China EF-overensstemmelseserklæring I overensstemmelse

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere