BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, Danish - Operators & Safety

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety"

Transkript

1 BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING Modeller August 2, 2001 Danish - Operators & Safety DET AUSTRALSKE KONTOR JLG INDUSTRIES, INC. P.O. Box Bolwarra Road Port Macquarie, Australien Tlf.: Fax: DET EUROPÆISKE KONTOR JLG INDUSTRIES (EUROPE) Kilmartin Place, Tannochside Park Uddingston, Scotland, G71 5PH Tlf.: Fax, hovedlinje: Fax, reservedele: HOVEDKONTOR JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA USA Tlf.: (717) Fax: (717)

2

3 FORORD FORORD Denne Betjenings- og sikkerhedsvejledning er et vigtigt stykke værktøj! Den skal altid opbevares sammen med maskinen. Meningen med denne betjeningsvejledning er at oplyse ejere, brugere, udlejere og lejere om de forholdsregler og betjeningsmetoder, der er nødvendige for at maskinen kan bruges på sikker og korrekt måde til det beregnede formål. Det er vigtigt altid at lægge vægt på hvordan maskinen bruges på den rette måde. Alle oplysninger i denne betjeningsvejledning skal læses og forstås, inden der gøres forsøg på at betjene maskinen. Da producenten ikke har direkte kontrol over maskinens funktion og anvendelse, hviler ansvaret for korrekt sikkerhedspraksis på ejeren, brugeren, operatøren, lejeren og udlejeren. Alle instruktioner i denne betjeningsvejledning er baseret på, at maskinen anvendes under de rigtige arbejdsforhold uden afvigelser fra det oprindelige design. Det er strengt forbudt at foretage nogen ændringer eller modificeringer af maskinen uden skriftlig godkendelse af JLG Industries, Inc. På grund af konstante produktforbedringer forbeholder JLG Industries, Inc. sig retten til at foretage specifikationsændringer uden forudgående meddelelse. Ret henvendelse til JLG Industries, Inc. og få ajourført information JLG Lift a

4 FORORD SIKKERHEDSADVARSELSSYMBOLER OG SIKKERHEDSSIGNALORD Dette er sikkerhedsadvarselssymbolet. Det bruges til at gøre dig opmærksom på potentiel fare for personskader. Overhold alle sikkerhedsoplysninger, der følger efter dette symbol, for at undgå mulige personskader eller dødsfald. Sikkerhedsadvarselssymbolet bruges sammen med det tilsvarende sikkerhedssignalord FARE, ADVARSEL eller FOR- SIGTIG ved en potentiel fare, og signalerer hvor alvorlig faren er. Sikkerhedssignalordene ses i sort/hvid tryk overalt i denne betjeningsvejledning. På maskinen vil sikkerhedssignalordene have en rød, orange, eller gul baggrund som en del af sikkerhedstegnet eller mærkaten. Sikkerhedssignalordene FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG samt deres definitioner og tilhørende farver er som følgende: INDIKERER EN UMIDDELBAR FARLIG SITUATION SOM, HVIS DEN IKKE UNDGÅS, VIL MEDFØRE ALVOLIG TILSKADEKOMST ELLER DØDSFALD. DETTE SIGNALORD BRUGES I DE MEST ALVORLIGE TILFÆLDE. NÅR DET SES PÅ MASKINEN, VIL SIGNALORDET HAVE EN RØD BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKATEN. INDIKERER EN POTENTIEL FARLIG SITUATION SOM, HVIS DEN IKKE UNDGÅS, KAN MEDFØRE ALVOLIG TILSKADEKOMST ELLER DØDSFALD. NÅR DET SES PÅ MASKINEN, VIL SIGNALORDET HAVE EN ORANGE BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKATEN. INDIKERER EN POTENTIEL FARLIG SITUATION SOM, HVIS DEN IKKE UNDGÅS, KAN MEDFØRE MINDRE TIL MIDDELSVÆR TILSKA- DEKOMST. KAN OGSÅ ANVENDES SOM ADVARSEL MOD USIKRE ARBEJDSMETODER. NÅR DET SES PÅ MASKINEN, VIL SIGNALOR- DET HAVE EN GUL BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKATEN. Sikkerhedssignalordet VIGTIGT kan også dukke op i denne betjeningsvejledning eller på maskinen. Dette sikkerhedssignalord vil almindeligvis ikke ses sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet, men indeholder vigtige oplysninger, som skal overholdes for sikker og korrekt betjening. Definition og tilhørende farve for sikkerhedssignalordet VIGTIGT er som følgende: INDIKERER PROCEDURER, DER ER VIGTIGE FOR SIKKER FUNK- TION OG SOM, HVIS DE IKKE OVERHOLDES, KAN MEDFØRE SKADE PGA. MASKINFEJL. NÅR DET ER INSTALLERET PÅ MASKI- NEN, VIL SIGNALORDET HAVE EN GRØN BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKATEN. b JLG Lift

5 FORORD ALLE SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER SKAL GENNEMFØRES PÅ DETTE PRODUKT. JLG INDUSTRIES, INC. KAN HAVE UDGI- VET SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER ANGÅENDE DETTE PRODUKT. RET HENVENDELSE TIL JLG INDUSTRIES, INC. ELLER DEN LOKALE AUTORISEREDE JLG FORHANDLER ANGÅENDE UDSENDTE SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER OMHANDLENDE DETTE PRODUKT. DET ER VIGTIGT AT DEN NUVÆRENDE EJER SØRGER FOR, AT JLG INDUSTRIES, INC. HAR AJOURFØRTE OPLYSNINGER, SÅLEDES AT EJEREN KAN MODTAGE SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER. RET HENVENDELSE TIL JLG INDUSTRIES, INC. FOR AT FÅ GARANTI OM, AT REGISTRATIONEN FOR DEN NUVÆRENDE EJER ER AJOURFØRT OG KORREKT. JLG INDUSTRIES, INC. SKAL OMGÅENDE HAVE MEDDELELSE OM ETHVERT TILFÆLDE, HVOR ET JLG PRODUKT VAR INVOLVERET I EN ULYKKE, HVORVED DER FOREKOM PERSONSKADE ELLER DØDSFALD, ELLER SOM MEDFØRTE VÆSENTLIG EJENDOMSSKADE ELLER BESKADIGELSE AF JLG PRODUKTET. FOR: Rapportering af ulykke Publikationer om produktsikkerhed Ajourføring om nuværende ejer Spørgsmål vedrørende produktsikkerhed Information om overensstemmelse med standarder og regulativer Spørgsmål vedrørende særlige produktanvendelser Spørgsmål vedrørende produktændringer KONTAKT: Product Safety and Reliability Department JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA Uden gebyr: JLG-SAFE JLG Lift c

6 FORORD REVISIONSLISTE Original udgave marts 2000 Revideret august 2000 Revideret oktober 2000 Revideret maj 2001 Revideret - 2. august 2001 d JLG Lift

7 INHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT, PARAGRAF INHOLDSFORTEGNELSE SIDENR. AFSNIT - FORORD AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.1 Generelt Inden brug Betjening Bugsering, løftning og transport Vedligeholdelse AFSNIT AFSNIT AFSNIT AFSNIT AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION 2.1 Generelt Forberedelse til brug Aflevering og periodevis inspektion Daglig rundgangsinspektion Daglige funktionstjek Tilspændingskrav Dobbelt brændstofsystem (hvis udstyret hermed) BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL 3.1 Generelt Oplæring af personale Betjeningskarakteristikker og begrænsninger Styreenheder og indikatorer Platformens styrepanel BETJENING AF MASKINE 4.1 Beskrivelse Generelt Betjening af motor Hævning og sænkning Styring Kørsel Spærretest for svingaksel (hvis udstyret hermed) Parkering og opbevaring Læsning af platform Sikkerhedsafstiver Fastspænding Bugsering NØDPROCEDURER 5.1 Generelt Procedurer for bugsering i nødstilfælde Nødkontrolanordninger og deres placeringer Nødbetjening Rapportering af ulykke INSPEKTIONS- OG REPARATIONSJOURNAL JLG Lift i

8 INHOLDSFORTEGNELSE (forts.) LISTE OVER FIGURER FIGURNR. TITEL SIDENR Diagram over rundgangsinspektion Daglig inspektion ved rundgang (Blad 1 af 2) Daglig inspektion ved rundgang (Blad 2 af 2) Tilspændingsskema Undervognens styrepanel Platformens styrepanel Indikatorpanel Installation af mærkat - Fransk Installation af mærkat - Italiensk Installation af mærkat - Hollandsk Installation af mærkat - Spansk Installation af mærkat - Tysk Stigning og sidehældning Løfteskema LISTE OVER TABELER TABELNR. TITEL SIDENR. 1-1 Mindste sikre tilnærmelsesafstand (M.S.A.D.) Tilspændingsskema Betjeningsspecifikationer Inspektions- og reparationsjournal ii JLG Lift

9 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER AFSNIT 1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.1 GENERELT Dette afsnit skildrer de nødvendige foranstaltninger for korrekt og sikker brug og vedligeholdelse af maskinen. Det er et krav for korrekt anvendelse af maskinen, at der etableres en daglig rutine baseret på indholdet i denne betjeningsvejledning. Ligeledes skal en kvalificeret person etablere et vedligeholdelsesprogram ved hjælp af oplysningerne i både denne vejledning og Service- og vedligeholdelseshåndbogen, der skal overholdes som en garanti for, at maskinen er sikker i anvendelse. Maskinens ejer/bruger/operatør/udlejer/lejer bør ikke påtage sig ansvaret for betjening af maskinen, før denne betjeningsvejledning er gennemlæst, oplæring er udført, og betjening af maskinen er fuldført under opsyn af en erfaren og kvalificeret operatør. Foreligger der spørgsmål med hensyn til sikkerhed, oplæring, inspektion, vedligeholdelse, anvendelse og funktion, skal der rettes henvendelse til JLG Industries, Inc. ( JLG ). OVERHOLDES DE HERI NÆVNTE SIKKERHEDSFORANSTALTNIN- GER IKKE, KAN DET RESULTERE I MASKINSKADE, EJENDOMS- SKADE, PERSONSKADE ELLER DØDSFALD. 1.2 INDEN BRUG Operatørens oplæring og kendskab Hele Betjenings- og sikkerhedsvejledningen skal gennemlæses, inden maskinen tages i brug. Ret henvendelse til JLG Industries, Inc. og få nærmere forklaring, svar på spørgsmål, eller yderligere information angående emner i denne betjeningsvejledning. Læs, forstå, og overhold alle oplysninger under FARER, ADVARSLER, FORSIGTIG, samt betjeningsinstruktionerne på maskinen og i denne vejledning. Vær sikker på at maskinen bruges på en måde, der ligger indenfor området af beregnet brug som bestemt af JLG. Alle der deltager i betjeningen skal være kendt med maskinens nødkontrolanordninger og nødbetjening som specificeret i denne betjeningsvejledning. Læs, forstå, og overhold alle de af arbejdsgiveren og myndighederne fastsatte love og regulativer, der omhandler udnyttelse og anvendelse af maskinen. Inspektion af arbejdsplads Tag alle forholdsregler for at undgå farer på arbejdsstedet inden maskinen startes. Platformen må ikke betjenes eller løftes mens maskinen står på en lastvogn, trailer, jernbanevogn, båd, stillads eller andet udstyr, medmindre anvendelsen er skriftligt godkendt af JLG. Efterse arbejdsstedet for farer ovenfra såsom elektriske ledninger, brokraner og andre potentielle luftforhindringer. Efterse gulvfladerne for huller, bump, kanter, forhindringer, affald, tildækkede huller og andre potentielle farer. Efterse arbejdsområdet for risikable steder. Maskinen må ikke bruges i risikable omgivelser, medmindre der foreligger godkendelse fra JLG til det pågældende formål. Kontrollér at jordforholdene er tilstrækkelige til at bære den maksimale dækbelastning, som er vist på dæklastmærkaten på chassiset ved siden af hvert hjul. Maskinen må ikke bruges, hvis vindforholdene overstiger 12,5 m/s (30 mph). Denne maskine kan bruges i nominelle omgivelsestemperaturer på -20 til 40 o C (0 til 104 o F). Tal med JLG om muligheden for at optimere brugen udenfor dette temperaturområde. Inspektion af maskinen Maskinen må ikke tages i brug, før der er foretaget inspektioner og funktionstjek som specificeret i afsnit 2 i denne betjeningsvejledning. En operatør må ikke acceptere ansvaret for betjeningen, før han/hun har modtaget tilstrækkelig oplæring fra kompetente og autoriserede personer. Lad kun de autoriserede og kvalificerede folk betjene maskinen, der har vist, at de forstår hvordan en sikker og korrekt betjening og vedligeholdelse af enheden skal udføres JLG Lift 1-1

10 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Maskinen må ikke betjenes før den er blevet efterset, og der er foretaget vedligeholdelse i henhold til de krav om inspektion og vedligeholdelse, der er specificeret i Service- og vedligeholdelseshåndbogen. Vær sikker på at alle sikkerhedsanordninger fungerer rigtigt. Ændring af disse anordninger er i modstrid med sikkerhedsreglerne. MODIFICERING ELLER ÆNDRING AF EN LIFTPLATFORM MÅ KUN FORETAGES MED FORUDGÅENDE SKRIFTLIG TILLADELSE FRA PRODUCENTEN Brug aldrig en maskine hvor sikkerheds- og instruktionsskilte eller mærkater mangler eller er ulæselige. Efterse maskinen for ændringer af de originale komponenter. Vær sikker på at alle modifikationer er godkendt af JLG. Undgå ansamlinger af affald på platformen. Undgå at få mudder, olie, fedt, og andre glatte substanser på fodtøj og platformens gulv. Er der to eller flere personer på platformen, er operatøren ansvarlig for alle maskinens funktioner. Sørg altid for at alt elværktøj er anbragt forsvarligt og aldrig efterladt hængende i ledningen fra platformens arbejdssted. En fastkørt eller sammenbrudt maskine må aldrig skubbes eller trækkes, undtagen hvis den trækkes fra chassisets fastspændingskroge. Læg sax-armen ned på plads og afbryd al strøm inden maskinen efterlades. Fare for at snuble og falde JLG Industries, Inc. anbefaler, at alle personer på platformen bærer hel kropssele med en livline fastgjort til et godkendt forankringspunkt, mens der arbejdes med maskinen. Ret henvendelse til JLG Industries angående nærmere oplysninger om kravene til beskyttelse mod nedstyrtning. 1.3 BETJENING Generelt Maskinen må ikke bruges til andre formål end til at placere mandskab, deres værktøj og udstyr på arbejdsstedet. Brugeren skal inden betjening være kendt med maskinens evner og alle funktionskarakteristikker. Se afsnit 3 og 4. Brug aldrig en fejlfungerende maskine. Opstår der en fejlfunktion, skal maskinen afbrydes. Tag maskinen ud af drift og send besked til de rette autoriteter. Ingen af sikkerhedsanordningerne må fjernes, ændres eller deaktiveres. Skub aldrig en kontrolkontakt eller et greb gennem neutral til en modsat retning. Returnér altid kontakten til neutral, og stop inden kontakten flyttes til den næste funktion. Betjen kontrolenhederne med langsomt og ensartet tryk. Hydraulikcylindre bør aldrig efterlades helt udstrakte eller helt sammentrukne inden afbrydelse, eller i længere perioder ad gangen. Bump altid kontrolenheden let i den modsatte retning, når funktionen når vandringsstoppet. Det gælder både for maskiner i arbejde og i opbevaringsposition. Lad aldrig nogen røre ved eller betjene maskinen fra undervognen, mens der er mandskab på platformen, undtagen i nødstilfælde. Der må ikke bæres materialer direkte på platformens rækværk, medmindre det er godkendt af JLG. Kontrollér inden arbejdes påbegyndes, at alle låger er lukket og fastgjort i de rigtige stillinger. Find det/de dertil indrettede forankringspunkt(er) på platformen og fastgør livlinen. Der må kun fastgøres en (1) livline til hvert forankringspunkt. Hold til enhver tid begge fødder solidt plantet på platformens gulv. Brug aldrig stiger, kasser, trin, planker eller andre ting på enheden for at kunne nå længere. Brug aldrig sax-armen til at komme op i eller ud fra platformen. Udvis største forsigtighed ved ind- og udstigning. Vær sikker på at sax-armen er sænket helt ned. Vend mod maskinen ved ind- og udstigning af platformen. Oprethold altid trepunktskontakt med maskinen ved at bruge begge hænder og en fod, eller begge fødder og en hånd under hver ind- eller udstigning. 1-2 JLG Lift

11 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Overstigning fra platform til struktur fra en oprejst position frarådes. Hvis overstigning er nødvendig, skal det ske ved ud-/indstigning gennem lågen med platformen indenfor 0,3 m (1 ft) fra en sikker og solid struktur. I en sådan situation skal der foretages 100% fastgøring med to livliner. Den ene livline skal fastgøres til platformen med den anden livline fastgjort til strukturen. Livlinen til platformen må ikke tages af, før overstigning til strukturen er sikkert udført. Rens fodtøj og platformens gulv for olie, mudder og glatte substanser. Fare for elektrisk stød Denne maskine er ikke isoleret og yder ingen beskyttelse ved kontakt med en strømførende leder. Tabel 1-1. Mindste sikre tilnærmelsesafstand (M.S.A.D.) Spændingsomfang (Fase til fase) MINDSTE SIKRE TILNÆRMELSESAFSTAND i meter (feet) 0 til 300 V UNDGÅ KONTAKT Over 300 V til 50 kv 3 (10) Over 50 kv til 200 kv 5 (15) Over 200 kv til 350 kv 6 (20) Over 350 kv til 500 kv 8 (25) Over 500 kv til 750 kv 11 (35) Over 750 kv til 1000 kv 14 (45) FARE: Maskine og mandskab må IKKE manøvreres rundt indenfor det FORBUDTE OMRÅDE. GÅ UD FRA at alle elektriske dele og ledninger er STRØMFØRENDE, medmindre andet er kendt. Hold en afstand på mindst 3 m (10 ft) mellem alle maskinens dele, mandskabet, deres værktøj/udstyr og strømførende ledninger eller udstyr, der leder op til volt. For hver ekstra volt eller mindre skal afstanden forlænges med yderligere 30 cm (1 ft). MASKINE OG MANDSKAB MÅ IKKE MANØVRERES INDENFOR DET FORBUDTE OMRÅDE (MSAD). GÅ UD FRA AT ALLE ELEK- TRISKE DELE OG LEDNINGER ER STRØMFØRENDE, MEDMIN- DRE ANDET ER KENDT. Hold sikker afstand fra elledninger, udstyr, eller strømførende (fritlagte eller isolerede) dele iht. MSAD (mindste sikre tilnærmelsesafstand) som specificeret i tabel 1-1. Giv plads til maskinens bevægelser og svajende elledninger. Fare for at vælte Kontrollér at jordforholdene er tilstrækkelige til at bære den maksimale dækbelastning, som er vist på dæklastmærkaten på chassiset ved siden af hvert hjul. Kør aldrig på flader, der ikke er understøttede. Brugeren bør gøre sig bekendt med kørselsfladen inden kørsel. Overstig aldrig den tilladte sidehældning og stigningsgrad under kørslen JLG Lift 1-3

12 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Platformen må ikke hæves, og der må ikke køres med en hævet platform tæt på en skråning, eller hvor jorden har hældninger, er ujævn eller er blød. Kontrollér at maskinen står på en fast, plan og ensartet understøttet flade inden platformen hæves, eller der køres med oprejst platform. Hold alle legemsdele indenfor platformens rækværk under arbejdet. Undersøg kørselsfladens tilladte kapacitet, inden der køres på gulve, broer, lastvogne eller andre flader. Den maksimale arbejdsbelastning, som specificeret på platformen, må aldrig overskrides. Fordel belastningen ensartet på platformens gulv. Hold lasten indenfor platformens rammer medmindre andet er autoriseret af JLG. Hold maskinens chassis mindst 0,6 m (2 ft) fra huller, bump, kanter, forhindringer, affald, tildækkede huller og andre potentielle farer på jordniveau. Forsøg aldrig at bruge maskinen som en kran. Maskinen må ikke fastgøres til en nærstående struktur. Wirer, kabler og lignende ting må aldrig fastgøres til platformen. Maskinen må ikke bruges, hvis vindforholdene overstiger 12,5 m/s (30 mph). Platformens sider må ikke tildækkes, og der må ikke transporteres dele af stort omfang på platformen, når der arbejdes udendørs. Den slags genstande øger det område på maskinen, der er udsat for blæst. Platformen må ikke gøres større ved hjælp af uautoriserede platformforlængelser eller ekstraudstyr. Hvis sax-armen eller platformen sidder fast i noget og et eller flere hjul ikke berører jorden, skal alt mandskab bringes ned, inden der gøres forsøg på at få maskinen fri. Brug kraner, gaffeltrucks eller andet passende udstyr til at stabilisere maskinen og bringe mandskabet ned. Fare for fastklemning og sammenstød Betjeningsmandskab og folk på jorden skal alle bære godkendte hjelme. Hold hænder og andre legemsdele fri af sax-armen under arbejdet. Hold opsyn med forhindringer rundt om og ovenover maskinen under kørslen. Kontrollér frigangen ovenover, på siderne, og under platformen, når den hæves eller sænkes. Få altid en person til at holde udkik på områder, hvor udsynet er begrænset. Hold ikke-arbejdende mandskab mindst 1,8 m (6 ft) væk fra maskinen under alle kørselsfunktioner. Begræns kørehastigheden efter forholdene, dvs. jordoverflade, pladshensyn, udsyn, hældning, hvor mandskabet befinder sig, og andre faktorer, der kan medføre sammenstød eller personskader. Vær opmærksom på standselængderne for alle hastigheder. Køres der med høj fart, skal der skiftes til lavere hastighed inden standsning. Brug kun lav hastighed til kørsel på stigninger. Brug aldrig høje hastigheder til kørsel i begrænsede eller trange områder, eller når der køres i bakgear. Udvis altid største forsigtig for at undgå at forhindringer rammer eller griber ind i betjeningens kontrolanordninger og i mandskabet på platformen. Vær sikker på at operatører af andre maskiner på højdeeller gulvniveau er opmærksom på liftplatformens tilstedeværelse. Afbryd strømmen til løbekraner. Stil barrikader på gulvet om nødvendigt. Der må ikke arbejdes ovenover personer på jorden. Advar mandskabet om ikke at arbejde, stå, eller gå under en hævet platform. Stil barrikader på gulvet om nødvendigt. 1.4 BUGSERING, LØFTNING OG TRANSPORT Der må aldrig være mandskab på platformen under bugsering, løftning eller transport. Denne maskine bør ikke bugseres undtagen i nødstilfælde, ved fejlfunktion, strømsvigt eller ved på- og aflæsning. Se Procedurer for bugsering i nødstilfælde i afsnit 5. Vær sikker på at platformen er trukket helt ind og at den er tømt for alt værktøj inden bugsering, løftning eller transport. 1-4 JLG Lift

13 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Når maskinen skal løftes med en gaffeltruck, må gaflen kun placeres på det dertil beregnede sted på maskinen. Brug en gaffeltruck med tilstrækkelig kapacitet. Se nærmere om løftning i afsnit VEDLIGEHOLDELSE Generelt Dette afsnit indeholder generelle forholdsregler om sikkerhed, der skal overholdes under vedligeholdelse af denne maskine. Yderligere forholdsregler, der skal overholdes ved maskinens vedligeholdelse, er indsat passende steder i denne betjeningsvejledning og i Service- og vedligeholdelseshåndbogen. Det er af største vigtighed, at vedligeholdelsespersonalet er opmærksom overfor disse forholdsregler, således at der ikke opstår personskader eller maskin- og ejendomsskader. En kvalificeret person skal opstille et vedligeholdelsesprogram, som derefter skal følges som garanti for, at maskinen er sikker i anvendelse. Farer under vedligeholdelse Inden der udføres justeringer eller reparationer skal strømmen afbrydes til alle kontrolenheder, og alle betjeningssystemer skal være sikret mod uforvarende bevægelse. Der må aldrig arbejdes under en liftplatform før den er sænket helt ned i hvilestilling hvis det er muligt, eller den er understøttet og forhindret i bevægelse med de rigtige sikkerhedsafstivere, blokke, eller støtter ovenfra. Udløs altid det hydrauliske tryk i alle hydraulikkredsløb inden hydrauliske komponenter løsnes eller fjernes. Afbryd altid batterierne ved eftersyn af elektriske komponenter eller hvis der skal svejses på maskinen. Sluk for motoren (hvis udstyret hermed) mens brændstoftanken fyldes op. Kontrollér at reservedele eller komponenter er identiske med eller tilsvarende de originale dele eller komponenter. Forsøg aldrig at flytte tunge dele uden hjælp af en mekanisk anordning. Tunge genstande må aldrig hvile i ustabile stillinger. Sørg for at have tilstrækkelig støtte når der løftes komponenter af maskinen. Aftag alle ringe, ure og andre smykker inden vedligeholdelsesarbejde. Undgå at bære løstsiddende beklædning eller have langt hår hængende løst, da det kan blive viklet ind i udstyret. Brug kun rene, godkendte, ikke-brændbare rengøringsopløsninger. Dele som modvægte, dæk, batterier, platforme eller andet der kan reducere maskinens vægt og stabilitet, må aldrig ændres, fjernes eller ombyttes med andre dele. Se nærmere om vægten af stabiliseringsdele i Service- og vedligeholdelseshåndbogen. MODIFICERING ELLER ÆNDRING AF EN LIFTPLATFORM MÅ KUN FORETAGES MED FORUDGÅENDE SKRIFTLIG TILLADELSE FRA PRODUCENTEN Farer ved batterier Afbryd altid batterierne ved eftersyn af elektriske komponenter eller hvis der skal svejses på maskinen. Rygning er forbudt, og der må ikke forekomme åben ild eller gnister i nærheden af batteriet under opladning eller eftersyn. Pas på at værktøj eller andre metalobjekter ikke kortslutter batteripolerne. Brug altid hånd-, øjen- og ansigtsbeskyttelse ved eftersyn af batterierne. Pas på at batterisyren ikke kommer i berøring med hud eller beklædning. BATTERIVÆSKE ER YDERST TÆRENDE. UNDGÅ TIL HVER EN TID AT DET KOMMER I BERØRING MED HUD OG BEKLÆDNING. SKYL OMGÅENDE DET BERØRTE OMRÅDE MED RENT VAND OG OPSØG EN LÆGE. Batterierne må kun oplades på et område med god ventilation. Undgå at overfylde batteriet. Fyld kun destilleret vand på efter at batterierne er fuldt opladet JLG Lift 1-5

14 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Denne side efterlades blank. 1-6 JLG Lift

15 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION AFSNIT 2. FORBEREDELSE OG INSPEKTION 2.1 GENERELT Dette afsnit giver den nødvendige information til de personer, der har ansvaret for at gøre maskinen brugsklar, og viser en liste over de tjekpunkter, der er udført inden maskinen tages i brug. Det er vigtigt at oplysningerne i dette afsnit bliver læst og forstået, inden der gøres forsøg på at betjene maskinen. Vær sikker på at alle nødvendige inspektioner er vel udført, inden maskinen stilles klar til brug. Disse procedurer støtter opnåelsen af maksimal levetid og sikkert arbejde. DA MASKINENS PRODUCENT IKKE HAR NOGEN DIREKTE KON- TROL OVER INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE, HVILER ANSVARET FOR SIKKERHEDEN PÅ EJEREN/OPERATØREN. 2.2 FORBEREDELSE TIL BRUG Inden en ny maskine tages i brug, skal den inspiceres omhyggeligt for tegn på skader opstået under forsendelsen. Inspektionen skal herefter foretages periodevis som forklaret under paragraf 2-3 i afsnittet Aflevering og periodevis inspektion. Enheden skal efterses grundigt for hydrauliske lækager under den første start og kørsel. Efterse alle komponenter for at blive overbevist om deres sikkerhed. Ansvaret for alle nødvendige forberedelser til klargøring af maskinen påhviler ledelsen. Forberedelsen kræver god, sund fornuft (f.eks. at liften arbejder jævnt og bremserne virker som de skal) sammen med en serie visuelle inspektioner. De obligatoriske krav oplyses i paragraf 2-4, Daglig rundgangsinspektion. Der skal være sikkerhed for, at de dele der henvises til i afsnittene Aflevering og periodevis inspektion og Funktionstjek overholdes, inden maskinen tages i brug. 2.3 AFLEVERING OG PERIODEVIS INSPEKTION BEMÆRK: Denne maskine kræver periodiske sikkerhedsog vedligeholdelsesinspektioner af en JLG forhandler. Der skal foretages en årlig inspektion af liftplatformen højst tretten (13) måneder fra datoen fra den forrige inspektion. Inspektionen skal udføres af en person eller personer, der er certificeret som mekaniker på en liftplatform af det specifikke mærke og model. Den følgende tjekliste giver en systematisk inspektion som hjælp til at finde defekter, beskadigelser, eller forkert installerede dele. Tjeklisten viser de dele der skal inspiceres, og forhold der skal undersøges. De periodiske inspektioner skal udføres hver måned eller oftere alt efter maskinens omgivelser, hård brug, og hyppighed. Denne inspektionstjekliste gælder også og skal overholdes for alle maskiner, der har været sat til side, eller for maskiner, der vil blive udsat for hårdt eller skiftende klima. Gelændermontager Rigtigt påmonteret; ingen løse eller manglende dele; ingen synlige skader. Platform Ingen synlige skader; intet snavs og affald. Sax-arme Ingen synlige skader, slitager og/eller forvridninger. Elkabler Ingen synlige skader; sikkert fastgjort. Drejetappe Intet løst eller manglende isenkram; ingen synlige skader; intet tegn på slitage af tap eller bøsning. Liftcylinder Ingen rust, ridser eller fremmedlegemer på stempelstang; ingen lækage. Ramme Ingen synlige skader, løst eller manglende isenkram; intet ophobet affald. (Top og underside.) Dæk og hjulmontager Ingen løse eller manglende hjulmøtrikker; ingen synlige skader. Slidpudeblokke Ingen større slitage; ingen forhindringer. Hydraulikolieforsyning Oliestanden skal være ved fuld-mærket på siden af hydraulikbeholderen (alle systemer afbrudt, maskinen i opbevaringsposition) JLG Lift 2-1

16 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION Styrecylinder Ingen rust, ridser eller fremmedlegemer på stempelstang; ingen lækage. Styretøj Ingen løse eller manglende dele; ingen synlige skader. Forreste spindelmontager Ikke for stor slitage; ingen skader; tegn på god smøring. Kontrolbokse (begge styrepaneler) Kontakterne virker; ingen synlige skader; skilte sidder fast og er læselige; styreenhed kan betjenes; ingen synlige skader. Batteri Korrekt elektrolytniveau; kabelforbindelser stramme; ingen synlige skader; ingen korrosion på kabelforbindelser. Motor Motoroliestand - fuld-mærket på oliepind; dæksel sidder fast; luftfilter sidder fast. Hydraulikpumper- og ventiler Ingen synlige skader; ingen lækage; enheder sidder fast. Platformsskilte Ingen synlige skader; skilte sidder fast og er læselige. Betjeningsvejledning Sørg for at der findes en kopi i betjeningsvejledningens opbevaringsboks. Maskinjournal Sørg for at føre en journal over maskinens arbejde. Kontrollér at den er ajourført og at ingen problemer er efterladt uden at blive opklaret, hvilket kan efterlade maskinen i usikker arbejdstilstand. Daglig smøring Se smøreskemaet i denne betjeningsvejledning angående specifikke krav til de dele, der iht. den daglige rundgangsinspektion har behov for daglig smøring. Udfør følgende tjek og service inden maskinen tages i brug. UNDGÅ PERSONSKADER. TAG IKKE MASKINEN I BRUG FØR ALLE FEJLFUNKTIONER ER BLEVET REPARERET. DET ER EN OVERTRÆDELSE AF SIKKERHEDSREGLERNE HVIS EN FEJL- FUNGERENDE MASKINE TAGES I BRUG. 1. Start hver dag med en fuld brændstoftank. 2. Sørg for at alle dele der skal smøres, bliver serviceret iht. smøreskemaet i dette afsnit. 3. Udfør funktionstjek iht. paragraf 2-5, Daglige funktionstjek. 2.4 DAGLIG RUNDGANGSINSPEKTION Det er brugerens ansvar at inspicere maskinen hver dag, inden arbejdsdagen begynder. Det anbefales, at hver bruger inspicerer maskinen inden brug, også selvom maskinen allerede er taget i brug af en anden bruger. Den daglige rundgangsinspektion er den foretrukne inspektionsmetode. Udover den daglige rundgangsinspektion skal følgende medtages som en del af den daglige inspektion: Renlighed Efterse alle ståflader for olie-, brændstof- og hydraulikoliespild og fremmedelementer. Sørg for at hele maskinen er ren. Skilte Hold alle informations- og betjeningsskilte rene og utildækkede. Når maskinen bliver sprøjtemalet eller skotblæst skal de dækkes til for at beskytte læseligheden. 2-2 JLG Lift

17 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION Figur 2-1. Diagram over rundgangsinspektion JLG Lift 2-3

18 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION GENERELT Begynd rundgangsinspektionen ved del nr. 1 som vist på diagrammet. Fortsæt til højre (mod uret som set ovenfra) og efterse hver del i rækkefølge for de forhold, der er listet i Rundgangsinspektionens tjekliste. UNDGÅ PERSONSKADER. TAG IKKE MASKINEN I BRUG FØR ALLE FEJLFUNKTIONER ER BLEVET REPARERET. DET ER EN OVERTRÆDELSE AF SIKKERHEDSREGLERNE HVIS EN FEJL- FUNGERENDE MASKINE TAGES I BRUG. UNDGÅ TILSKADE- KOMST. KOMST, VÆR SIKKER PÅ AT MASKINEN ER AFBRUDT UNDER RUNDGANGSINSPEKTIONEN. BEMÆRK: Glem ikke den visuelle inspektion af chassisets underside. Ved eftersyn af dette område kan der ofte opdages forhold, som kan medføre større beskadigelse af maskinen. 1. Motorinstallation - Motorolien ved fuld-mærket på oliepinden, oliedækslet sidder fast. Lyddæmper/ udstødningssystem sidder fast, ingen lækage. Luftfilterenheden sidder fast, ingen løse eller manglende dele, elementet er rent. Kølerdækslet sidder fast, kølevæsken står ved korrekt niveau. 2. Hydraulikpumpe - Pumpen sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. Slanger og fittings sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 3. Styre-/drivhjuls-/dækmontager, venstre front - Sidder fast, ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, ingen synlige skader. 4. Drivmotor, venstre front (4-hjulstræk) - Ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 5. Platformens styreenheder - Sidder fast, ingen løse eller manglende dele, ingen synlige skader. Skilte sidder fast og er læselige, kontrolkontakter vender tilbage til neutral. Kontrolmarkeringer er læselige, betjeningsvejledningen ligger i opbevaringsboksen. 6. Liftcylinder - Sidder fast, ingen synlige skader, ingen løse eller manglende dele, intet tegn på lækage. 7. Sax-arme og slidpuder - Sidder fast, ingen synlige skader, tegn på god smøring. 8. Drivventil - Ventilerne sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. Slanger og fittings sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækager. 9. Svingakselventil - Ventilerne sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. Slanger og fittings sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækager. 10. Brændstoftank (benzin- eller dieselmotor) - Dækslet sikker fast, ingen skader eller lækager. 11. Svingakselventil - Ventilerne sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 12. Drivhjul- og dækmontager, venstre bag - Sidder fast, ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, ingen synlige skader. 13. Drivmotor/integralbremse, venstre bag - Ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 14. Kørselsudkoblingsafbryder (kun ) - Ingen synlige skader, sidder fast. 15. Stige - Ingen skader, sidder fast. 16. Manuelt nedtagningskabel og trækhåndtag - Sidder fast, ingen synlige skader, ingen løse eller manglende dele. 17. Hastighedsudkoblingsafbryder - Ingen synlige skader, sidder fast. 18. Drivhjul- og dækmontager, højre bag - Sidder fast, ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, ingen synlige skader. 19. Drivmotor/integralbremse, højre bag - Ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 20. Hydraulikbeholder - Ingen synlige skader eller manglende dele, intet tegn på lækage, anbefalet oliestand i skueglas. Åndedæksel sidder fast og virker. Figur 2-2. Daglig inspektion ved rundgang (Blad 1 af 2) 2-4 JLG Lift

19 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION 21. Undervognens styreenheder - Kontakter virker, ingen synlige skader, skilte sidder fast og er læselige. 22. Kontrolventil - Ventilerne sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækage. Slanger og fittings sidder fast, ingen synlige skader, intet tegn på lækager. 23. Batteriinstallation (benzin- og dieselmotor) - Korrekt elektrolytniveau, kabler sidder fast, ingen skader eller korrosion. Fastspændingen er sikker. 24. Mellemtryksventil - Ingen synlige skader, sidder fast, intet tegn på lækage. 25. Styretøj - Ingen løse eller manglende dele, ingen synlige skader, ingen synlige forhindringer. 26. Styre-/drivhjuls-/dækmontager, højre front - Sidder fast, ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, ingen synlige skader. Se trykkets psi der er skrevet på rammen. 27. Drivmotor, højre front (4-hjulstræk) - Ingen synlige skader, intet tegn på lækage. 28. Styrecylinder og forbindelsesstangens ender - Ingen løse eller manglende dele, ingen synlige skader. Ingen lækager eller skader i styrecylinder. 29. Platformsmontage (ikke vist) - Ingen løse eller manglende dele, ingen synlige skader, platformforlængelsen fungerer som den skal. Figur 2-3. Daglig inspektion ved rundgang (Blad 2 af 2) JLG Lift 2-5

20 AFSNIT 2 - FORBEREDELSE OG INSPEKTION 2.5 DAGLIGE FUNKTIONSTJEK UNDGÅ PERSONSKADER. TAG IKKE MASKINEN I BRUG FØR ALLE FEJLFUNKTIONER ER BLEVET REPARERET. DET ER EN OVERTRÆDELSE AF SIKKERHEDSREGLERNE HVIS EN FEJL- FUNGERENDE MASKINE TAGES I BRUG. Der skal udføres et funktionstjek af alle systemer uden belastning når rundgangsinspektionen er fuldført, på et sted uden forhindringer hverken ovenfra eller på jordplan. Udfør et før-belastning funktionstjek i overensstemmelse med følgende procedure: 1. Hæv og sænk platformen flere gange. Se efter at hævning og sænkning foregår jævnt. Kontrollér høj hastighedsudkoblingen når platformen går op. 2. Hæv sax-armene. Kontrollér at svingakslens ventilstempel er helt udstrakt. 3. Kør frem og tilbage og kontrollér betjeningen. 4. Kontrollér at driftsbremsen holder, når maskinen kører op ad bakke op stopper. Overstig ikke den tilladte stigning. 5. Kontrollér kørselsudkoblingen for en forudindstillet højde på model. 6. Styr til venstre og højre. Kontrollér for korrekt funktion. 7. Efterse væskeniveauet i hydraulikoliebeholderen. Se smøringsskemaet. 2.6 TILSPÆNDINGSKRAV Tilspændingsskemaet i dette afsnit indeholder standard tilspændingsværdier baseret på boltenes diameter og klasse. Ligeledes specificeres tør- og vådtilspændingsværdier i overensstemmelse med anbefalet værkstedspraksis. Dette skema er beregnet til at hjælpe operatøren i tilfælde af, at han/hun opdager et tilfælde under rundgangsinspektionen eller under arbejdet, der omgående skal tages stilling til, inden servicepersonalet kan tilkaldes. Dette afsnit giver specifikke tilspændingsværdier og periodiske vedligeholdelsesprocedurer med en fortegnelse over de individuelle komponenter. Når tilspændingsskemaet benyttes sammen med de forebyggende vedligeholdelsesprocedurer, vil maskinen yde bedre sikkerhed, pålidelighed og drift. BEMÆRK: All hjulmøtrikker er strammet til 142 Nm (105 ft-lb) 2.7 DOBBELT BRÆNDSTOFSYSTEM (HVIS UDSTYRET HERMED) DER KAN SKIFTES FRA DEN ENE BRÆNDSTOFART TIL DEN ANDEN UDEN AT MOTOREN STOPPER. DER SKAL UDVISES STØRSTE OMHU, OG FØLGENDE INSTRUKTIONER SKAL OVER- HOLDES. Skift fra benzin til flydende propangas. 1. Start motoren fra platformens styrepanel. 2. Luk håndventilen på propangastanken op ved at dreje den mod uret. VÆR SIKKER PÅ AT AL BENZIN ER BRUGT, INDEN DER SKIFTES TIL FLYDENDE PROPANGAS. 3. Stil to-positionskontakten PROPANGAS/BENZIN på platformens styrepanel til PROPANGAS (LP) mens motoren kører. Skift fra flydende propangas til benzin. 1. Stil kontakten PROPANGAS/BENZIN på platformens styrepanel på BENZIN, mens motoren kører på flydende propangas i nulbelastning. 2. Hvis motoren prutter på grund af benzinmangel, skal kontakten stilles på PROPANGAS indtil motoren kører jævnt, og derefter returneres til BENZIN-positionen. Gentag om nødvendigt indtil motoren kører jævnt på benzin. 3. Luk håndventilen på propangastanken til ved at dreje den med uret. 2-6 JLG Lift

Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: 18004 To s/n: 20111. From s/n: 19127 To s/n: 20117

Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: 18004 To s/n: 20111. From s/n: 19127 To s/n: 20117 Serienummer-interval GTH-8 ER GTH-00 ER GTH-0 ER From s/n: 800 To s/n: 0 From s/n: 97 To s/n: 07 From s/n: 09 To s/n: 908 Indeholder oplysninger om Vedligeholdelse Første Udgave Tredje Oplag Kode 7.0009.09

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

ASTRONAUT A3 Malkerobot

ASTRONAUT A3 Malkerobot Lely Industries N.V. Malkeudstyr ASTRONAUT A3 Malkerobot Betjeningsvejledning Oversat fra original engelsk brugervejledning BLANK MED VILJE ii REGISTREREDE VAREMÆRKER, COPYRIGHT OG FORBEHOLD Lely, Astronaut,

Læs mere

Vedligeholdelse af påhængsmotorer

Vedligeholdelse af påhængsmotorer Vedligeholdelse af påhængsmotorer Alt om service og almen pleje af 2-takts og 4-takts påhængsmotorer Bekendtgørelse I denne publikation bruges varslerne Fare, Advarsel og Forsigtig (efterfulgt af det

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere