Ro l l e s p i l h a n d l e r g r u n d l æ g g e n d e o m at s æ t t e s i g i n d i e t a n d e t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ro l l e s p i l h a n d l e r g r u n d l æ g g e n d e o m at s æ t t e s i g i n d i e t a n d e t"

Transkript

1 Ro l l e s p i l h a n d l e r g r u n d l æ g g e n d e o m at s æ t t e s i g i n d i e t a n d e t p e r s p e k t i v, f o r d e r f r a at p r ø v e at s e e t p r o b l e m e l l e r e n i n t e r a k t i o n. He r h a r r o l l e s p i l l e t e n f o r c e i at d e t l a d e r s i n e d e lta g e r e i n t er a g e r e m e d e t p r o b l e m, o g d e r i g e n n e m b i dr a g e t i l at s k a b e e n r e t n u a n c e r e t fornemmelse for de samspil, som problemet består af. Th o m a s Du u s He n r i k s e n. Ad j u n k t, Er h v e r v s p s y k o l o g

2 Fra skumvåben til samfundsengagement Fortæl mig, og jeg vil glemme. Vis mig, og jeg vil huske. Involver mig, og jeg vil forstå Kon-fu-tse, år 477 f.kr Landsforeningen for Rollespil (LR) har ændret sig fundamentalt. Rollespil er andet og mere end den traditionelle leg med skumvåben, og LR har derimod vendt blikket mod et vedvarende engagement i samfundet. Samtidig er der kommet en tilstrømning af unge projektmagere, der arbejder med kreative udtryksformer. LR skal i dag betragtes som en samfundsengagerende organisation. Rollespil er ikke længere en enkelt aktivitet. I LR er det blevet et paraplybegreb, der dækker over en lang række initiativer og projekter. Rollespil henviser på den ene side til selvorganiserede ungeprojekter, hvori der arbejdes med legende og intuitive læringsformer, og på den anden side, til en leg med identiteter og sociale relationer, der bidrager til at oplyse og udvikle den enkelte unge. Idéen bag LR er at skabe refleksion over samfundet gennem projektarbejde samt leg med identitet og roller. Ambitionen bag er at den unge kan gøre sig personlige erfaringer som deltager, arrangør eller drivkraft i samfundsengagerende eller -debatterende projekter, hvilket udvikler dem som borgereog giver dem direkte anvendelige færdigheder. For det første består samfundsengagementet altså i en bred vifte af forskelligartede aktiviteter, der tjener til at udvikle børn og unges hverdags- og fritidsliv. Da LR som organisation er vokset ud af rollespil, er spillet og legen stadig kerneelementer i de udtryksformer og aktiviteter, man finder hos medlemsforeninger, men mere centralt står et ønske om at sætte børn og unge i stand til at eksperimentere med og udfordre eksisterende verdensbilleder gennem deltagelse i og udvikling af egne projekter. Af illustrative eksempler kan nævnes integrationsrollespillene ved Sokkelundlille fritidshjem (2007-8) samt det kriminalpræventive projekt Imperiet (2001-). Derudover arbejder LR på tværs af udtryksformer, da for eksempel design, film, grafisk arbejde, scenekunst, debat mv. bliver inddraget i de projekter, der udvikles. Projekter som System Danmarc (2005) og VII (2008) bliver betragtet som eksemplarisk pionerarbejde, der i dag karakteriserer de aktiviteter, man finder hos LRs medlemsforeninger. LR understøtter det ønske om selvorganisering, der findes hos unge i dag. De projekter og initiativer LR støtter, giver den enkelte unge en konkret følelse af, at hans eller hendes arbejde er relevant og bærer frugt. Organisationen arbejder altså for, at den enkelte unge kan gøre en forskel, både samfundsmæssigt og socialt.

3 Socialt arbejde Bø r n e k u lt u r h u s e t Sokkelundlille h a r s i d e n 2003 samlet børn fra lokalområdet i Københ av n s No rv e s t k va rt e r t i l e n r æ k k e r o l l e s p i l. Ku lt u r h u s e t h a r v æ r e t h å r d t r a m t a f, at o m r å d e t s b ø r n o g u n g e e n d t e i k r i m i n a l it e t i d e tidlige t e e n a g e å r. Ro l l e s p i l l e n e h a r e n b r e d v i f t e a f t e m a e r, alle m e d u n d e r v i s e nd e og socialiserende aspekter. Rollespillene arrangeres i samarbejde med LRs medlemsforeni n g Ju n i o r Ro l l e s p i l Kø b e n h av n. I f o r b i nd e l s e m e d a r r a n g e m e n t e r n e s s u c c e s k o n k l u d e r e d e Kr i m i n a l p r æ v e nt i v t Rå d, at r o l l e s p i l l e n e h av d e haft en direkte kriminalpræventiv virkning. Vi v u r d e r e r, at r o l l e s p i l s t y r k e r b ø r n s i n d l ær i n g v e d at s t i m u l er e d e r e s m o t o r i s k e, sociale, sproglige, intellektuelle og følelse s m æ s s i g e f æ r d i g h e d er. Sa m l e t s e t e r d e t rådets erfaring at dette har en klar kriminalp r æ v e n t i v v ir k n i n g - Kr i m i n a l p r æ v e nt i v t Rå d Be v i d s t l i g g ø r e l s e Pr o j e k t e t VII b l e v t i l i s a m a r b e j d e m e l l e m Trinitatis k i r k e i Kø b e n h av n o g f o r e n i n g e n Ro l l e s p i l s fa b r i k k e n. Id é e n va r at v i s e, at d e n m o d e r n e k i r k e k a n r u m m e f o r s k e l l i g a rt e d e i d é e r o m h v o r d a n m a n g å r t i l v e r d e n, o g at u n d e r- h o l d n i n g, o p ly s n i n g o g r e f l e k s i o n g o d t k a n g å h å n d i h å n d. De s y v r o l l e s p i l i VII-s e r i e n h av d e h v e r e n a f d e s y v d ø d s s y n d e r s o m o m d r e j n i n g s p u n kt, o g e f t e r a f s l u t n i n g e n p å h v e rt s p i l b l e v d e r a f h o l d t e n p r æ d i k e n o m n e t o p d e t e m a e r s o m s p i l l e t h av d e b e r ø rt. VII-r o l l e s p i l l e n e va r e n d e l a f Trinitatis k i r k e s n at k i r k e a r r a n g e m e n t e r, o g va r l av e t, s å m a n k u n n e i nd f r a g a d e n o g d e lta g e. De b l e v d o g l av e t a f r o l l e s p i l l e r e o g i k k e a f k i r k e n, o g h av d e b e v i d s t l i g g ø r e l s e - i k k e h o l d n i n g s æ nd r i n g - s o m m å l. Skattekort / Treasure Map 126 Tv æ r m e d i e lt a r b e j d e Ba b y l o n va r e t r o l l e s p i l p å Ma d s n e d ø f o r t e t i Vo r d i n gb o r g. De t b e h a n d l e d e f r e m t id e n s u d f o r d r i n g e r v e d r ø r e n d e u d v i k l i n g e n o g begrænsningen af ny teknologi og udfordringe r f o r f r e d e n i v e r d e n. Sp i l l e t i nd e h o l d t p r æ fa b r i k e r e d e f i l m, f o t o s o g ly d s e k v e n s e r, automatiserede adgangssystemer og radiokomm u n i k at i o n, e n h ø j t d e ta l j e r e t i n t e r a k t i v s c e n o g r a f i o g e t o m fat t e n d e c o m p u t e r s y s t e m. Som forberedelse til rollespillene producerede arrangørerne en hjemmeside, fiktions t e k s t, k o n c e p t t e g n i n g e r o g k o s t u m e r t i l alle s p i l l e r e. Un d e rv e j s i s p i l l e t, p r o d u c e d e r e d e lta g e r n e s e lv f o t o- o g v i d e o m at e r i a l e s o m b l e v r e d i g e r et o g s e n d t t i l b a g e t i l s p i l l e t o g påvirkede det videre forløb. 148 Atombombe / Atomic Bomb Politisk rollespil Sy s t e m Da n m a r c b l e v a f h o l d t f r a 7-9 o k t o b e r Til arrangementet oplevede 350 betale n d e d e lta g e r e i a l d e r e n å r e t f r e m t id e n s Da n m a r k, h v o r d e s va g e s t e b o r g e r e i k k e f i k d e l i v e l f æ r d e n, h v o r m a n i k k e h av d e i nd f ly d e l s e p å d e t s a m f u n d m a n l e v e d e i, h v o r k r i m i n a l it e t o g m i sb r u g va r e n n at u r l i g d e l a f h v e r d a g e n o g h v o r m a n i k k e s t i l l e d e s p ø r g s m å l s t e g n v e d at d e t s e lv f ø l g e l i g va r s å d a n v e r d e n h a n g s a m m e n. Et f r e m t id e n s Da n m a r k h v o r d e m o k r at i e t h av d e s p i l l e t fallit. Ro l l e s p i l l e t b l e v a f s l u t t e t m e d f r e m v i s n i n g a f e n d o k u m e n ta r, s o m va r b l e v e t u d a r b e j d e t t i l f o r m å l e t, d e r s at t e r o l l e s p i l l e t i r e l at i o n t i l den virkelige verden. r o l l e s p i l l e t o g s å k a n f u n g e r e s o m e t m e ta m e d i e e l l e r e n m e t o d e, g e n n e m h v i l k e n u n g e k a n f o r h o l d e s i g m e d s k a b e n d e t i l h e l e d e n g l o b a l e m e d i e k u lt ur d e n s f i g ur e r, s c e n a r i e r, æstetiske koder, narrativer og genrer. - lic.phil.et.mag.art Anne Scott Sørensen De t h e r h a r v i r k e l i g v i s t m i g m e g e t o m k r i n g h va d m a n k a n m e d r o l l e s p i l. En s å i n t e n s o p l e v- e l s e s o m d e t h e r v i l j e g a l d r i g g l e m m e. Min a l l e r s t ø r s t e ta k t i l j e r s o m h a r f å e t d e t h e l e t i l at f u n g e r e. - Deltager i system danmarc

4

5

6 Hele, sociale og kreative individer A man, to be greatly good, must imagine intensely and comprehensively; he must put himself in the place of another and of many others; the pains and pleasure of his species must become his own. The great instrument of moral good is the imagination - Percy Shelley, 1821 Landsforeningen for Rollespil har til formål at udvikle børn og unge til hele, sociale og kreative individer. Hele individer ved at vi fremmer en verden, hvor børn og unge har forståelse for andre mennesker og kulturer og derigennem en forståelse af sig selv. Legen med identitet og roller styrker børn og unges empatiske færdigheder, indlevelsesevne og refleksionsevne. Vores medlemmer møder andre kulturer, argumenter, værdier og ideologier i samspillet med de andre i legen, samt afprøver disse hos sig selv, ved selv at repræsentere dem. Således fremmer vi gennem vores vidtfavnende aktiviteter, børn og unges forståelse for de værdisæt, som vores, og andres, samfund bygger på og skaber muligheder for at de kan reflektere over den verden, de lever i, og deres egen rolle heri. Sociale individer ved at vi udvikler børn og unges engagement i det omgivende samfund, ved at lære dem at samarbejde, tage initiativ og føle ansvar. Deltagerkulturen og samtalen om arbejdet står centralt i organisationen, hvor rollen mellem leder og ung udviskes, fordi det er en og samme rolle. Vi organiserer os med unge, der leder andre unge, i en moderne demokratisk og projektorienteret arbejdsform, som kommer til udtryk i en bred vifte af forskellige aktiviteter rundt om i vores lokalforeninger. De unge selvorganiserede medlemmer udvikler en bred vifte af organisatoriske og sociale kompetencer i arbejdet. Kreative individer ved at vi hele tiden udfordrer eksisterende virkelighedsopfattelser og udvikler nye kunstneriske og politiske udtryksformer. Det sker gennem både aktiviteternes fysiske og intellektuelle dimension. Den fysiske dimension er det produkt, der rent faktisk skabes i aktiviteterne. Den intellektuelle er når medlemmerne skaber aktiviteter med direkte debatskabende, politisk eller samfundsrelevant indhold. Det arbejde styrker vi ved at være i konstant dialog med det omgivende samfund. Som når rollespillet bliver en del af andre kulturelle udtryksformer og organisationer fra børnehaver til politiske organisationer, fra integrationsarbejde til uddannelsesverdenen.

7 Co m m u n i t y LR h a r ta g e t initiativ t i l e n l a n g r æ k k e a k t i v- i t e t e r o g p r o j e k t e r, d e r h a r t i l f o r m å l at f å m e d l e m m e r t i l at m ø d e s p å t v æ r s a f l o k a l- f o r e n i n g e r, i n t e r e s s e o m r å d e r o g r e g i o n e r - b å d e o n l i n e o g i d e n v i r k e l i g e v e r d e n. LR d r i v e r i n t e r n e t p o rta l e n l i v e f o r u m.d k, h v o r alle i n t e r e s s e r e d e k a n f å o g s p r e d e i n f o r m at i o n o m d e r e s p r o j e k t e r p o rta l e n e r f o r t id e n u n d e r udbygning, og skal huse en lang række funktioner og informationer til brug for medlems - foreningerne. Hvert år afholder Landsf o r e n i n g e n a r r a n g e m e n t e t Fo r u m, s o m e r e t n e t v æ r k s a r r a n g e m e n t f o r f o l k m e d i n t e r e s s e f o r r o l l e s p i l f r a h e l e l a n d e t. Ar r a n g e m e n t e t afvikles i samarbejde med skiftende medlems - foreninger, og flytter rundt i landet. Ko m p e t e n c e u d v i k l i n g LR a r r a n g e r e d e i 2007 k o n g r e s s e n Kn u d e p u n k t. He r m ø d t e s 250 d e lta g e r e f r a 13 l a n d e t i l e n u g e m e d w o r k s h o p s, f o r e d r a g, rundvisninger, kurser og sociale arrangemente r. Kn u d e p u n k t g av e t s a m l e t k o m p e t e n c e l ø f t t i l LRs m e d l e m s f o r e n i n g e r o g LR e r v æ r t f o r k o n f e r e n c e n i g e n i He r t i l k o m m e r at LR l ø b e n d e a f h o l d e r k u r s e r i a lt f r a l e d e l s e t i l økonomistyring for medlemmerne. De n s t ø r s t e k o m p e t e n c e u d v i k l i n g s k e r d o g i o g m e d at d e u n g e s e lv o r g a n i s e r e r a k t i v it e t e r n e. Af d e t t e a r b e j d e o p n å r d e e n p e r s o n l i g k o m p e t e n c e r u d v i k l i n g i nd e n f o r d i c i p l i n e r s o m l e d e l s e, o r g a n i s at i o n, k o m m u n i k at i o n o g s a m a r b e j d e. Alt d e t t e a r b e j d e e r t i l f o r at s k a b e s a m m e n- h o l d o g f o r s t å e l s e m e l l e m m e d l e m m e r n e, p å tværs af landsdele og regioner. Un g-t i l-u n g Fo r e n i n g e n He l i o s b l e v d a n n e t i a u g u s t 2008 a f u n g e m e l l e m 17 o g 25 å r, s o m e t frivilligt initiativ b a s e r e t p å e n r æ k k e g r u n d v æ r d i e r o m samarbejde og inkluderende foreningsfællesskab mellem unge. Fo r e n i n g e n s m å n e d l i g e a r r a n g e m e n t e r, d e r h e n v e n d e r s i g t i l b ø r n o g u n g e i a l d e r e n å r h a r t i d o b l e t d e lta g e r a n ta l l e t s i d e n a u g u s t måned. Imellem de faste arrangementer afholdes adskillige møder, arbejdsdage, hyggeaft n e r, f o r b e r e d e n d e m ø d e r, o g t u r e t i l a n d r e a r r a n g e m e n t e r, alle s a m m e n p å frivillig b a s i s, a f d e lta g e r n e. En d e l i g h a r d e n n y e a r r a n g ø r g r u p p e f o r m å e t at a k t i v e r e f l e r e a f d e lta g e r n e t i l s e lv at overtage dele af arbejdet, og arrangere enkeltstående rollespil og sociale arrangemente r. He l i o s e r e t g o d t e k s e m p e l p å d e t s t o r e d r i v e i m e d l e m s f o r e n i n g e r n e d e r e r f o r at s k a b e e g n e p r o j e k t e r, o g v æ r e o r g a n i s at o r e r f o r h i n a nd e n. In s ta l l at i o ns k u n s t Fe s t i va l e r e t i n t e r a k t i v k u n s t v æ r k f o r to deltagere. Værket består fysisk af et kupp e lt e lt, to s t y k k e r A4-pa p i r m e d i n st r u k t i o n e r o g e t æ g g e u r. In s t r u k t i o n e r n e f o rt æ l l e r d e to d e lta g e r e, at d e s k a l stille æ g g e u r e t p å 20 m i n., l æ g g e s i g i t e lt e t o g f o r e s t i l l e s i g at d e v å g n e r o p p å Ro s k i l d e f e s t i va l e n o g i k k e k a n h u s k e h v o r d a n d e e r e n d t i t e lt e t. Væ r k e t e r e t s t u d i e i m ø d e t m e d d e t u k e n d t e. Ge n n e m e n i n va s i o n a f d e lta g e r n e s i nt i m s f æ r e u d f o r s k e r d e g r æ n s e r, v i alle h a r f o r, h va d v i ø n s k e r at d e l e m e d e n p e r s o n, v i i k k e k e n d e r. Me n d e t e r o g s å e n u d s t i l l i n g a f d e t k u lt u r e l l e o g m e n n e s k e l i g e f æ l l e s s k a b v i h a r m e d e n h v e r, som vi deler forhistorie og situation med. Fe s t i va l h a r v u n d e t e n i ta l i e n s k r o l l e s p i l s p r i s o g h a r v æ r e t o p s t i l l e t i f i r e l a n d e. LRs m e d l e m s f o r e n i n g e r u d v i k l e r h e l e t id e n n y e f o r m e r f o r u d t r y k, o g p r o d u c e r e r k u n s t i s t i l med Festival, både for medlemmer og omverd e n e n.

8 Ro l l e s p i l l e t e r i u d g a n g s p u n k t e t ly s t b e to n e t, a u t o n o m t o g l e g e n d e, men min pointe er at det bestemt ikke er en harmløs beskæftigelse. Men ikke nok med det, de autonome rollespilsmiljøer opøver en stor dramaturgisk kompetence i forhold til at designe sådanne dobbelt-optikker og til at udtænke ledelsesstrategier for processer baseret på kompleks kommunikation. I det arbejde som foregår i miljøerne rundt omkring nationalt og internationalt, skabes derfor en særligviden om, hvordan den faktiske virkelighed og den fiktive virkelighed adskiller sig fra hinanden og kan påvirke indbyrdes. Ida Krøgholt Fagleder og lektor Institut for Æstetiske Fag

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline S i d e : 1D a t o : 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 5Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2015 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

Meningsfuldhed i et børneperspektiv

Meningsfuldhed i et børneperspektiv Meningsfuldhed i et børneperspektiv 1 K O NFERENC E N : SAMMENHÆNG I BØRN OG UNGES LIV - NÅR MENING SKABER HELHED 22. O K T O B E R 2015 HANS M Å NSSO N, C ESOB Hvad er meningen med vore børn anno 2015

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Mediefag B. 1. Fagets rolle

Mediefag B. 1. Fagets rolle Mediefag B 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kommunikativ og kulturel sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv.

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv. Mediefag C 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kulturel og kommunikativ sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Indsæt de fire ord som billederne indikerer. Alle ord er på tre bogstaver. Du kan evt. benytte udklippede bogstaver til at lægge på opgavearket.

Indsæt de fire ord som billederne indikerer. Alle ord er på tre bogstaver. Du kan evt. benytte udklippede bogstaver til at lægge på opgavearket. Navn: Klasse: Materiale ID: KRY.2.1.1.da Idé og grafik: Helle og Simon Estrup www.gratisskole.dk Navn: Klasse: Materiale ID: KRY.2.2.1.da Idé og grafik: Helle og Simon Estrup www.gratisskole.dk Navn: Klasse:

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Hvorfor skal innovation struktureres?

Hvorfor skal innovation struktureres? Hvorfor skal innovation struktureres? BLIV PRÆSENTERET FOR EN DIDAKTISK METODE TIL UDVIKLING AF INNOVATIVE KOMPETENCER I ALLE FAG SAMT PROCESSER OG STRUKTURER, DER BIDRAGER TIL ØGET KREATIVITET KONFERENCE

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

A A L B O R G U N I V E R S I T E T 2

A A L B O R G U N I V E R S I T E T 2 M A S T E R I U N I V E R S E LT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED W W W. E V U. A A U. D K / M A S T E R / M U DT 2 Å R ( H A LV T I D S S T U D I E R ) FORESTIL DIG! FORESTIL DIG ET BYGGET MILJØ, SOM IKKE UDELUKKER

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Forord Landets kommuner er forpligtet til ifølge folkeskolelovens 40 stk. 4 at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger,

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Beskrivelse af AKT-tilbuddet

Beskrivelse af AKT-tilbuddet Jammerbugt Kommunes AKT-tilbud på Fjerritslev Skole og Aabybro Skole Beskrivelse af AKT-tilbuddet Formål... 2 Grundlagsforståelsen... 2 Konsekvenser for praksis... 4 Visitation... 5 Visitationsgrundlaget...

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

DESIGN OG TILGÆNGELIGHED FORESTIL DIG! FORESTIL DIG ET BYGGET MILJØ, SOM IKKE UDELUKKER NOGEN.

DESIGN OG TILGÆNGELIGHED FORESTIL DIG! FORESTIL DIG ET BYGGET MILJØ, SOM IKKE UDELUKKER NOGEN. M A S T E R I U N I V E R S E LT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED W W W. E V U. A A U. D K / M A S T E R / M U DT 2 Å R ( H A LV T I D S S T U D I E R ) FORESTIL DIG! FORESTIL DIG ET BYGGET MILJØ, SOM IKKE UDELUKKER

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej Praktikstedsbeskrivelse Børnehaven Gl. Struervej Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Institutionstype...2 Arbejdsmetoder...2 Arbejdsforhold for den studerende...2 Uddannelsesplan...2

Læs mere

KNUD ILLERIS FREMTIDENS KOMPETENCER

KNUD ILLERIS FREMTIDENS KOMPETENCER KNUD ILLERIS FREMTIDENS KOMPETENCER Samfundet er besat af fremtiden. Men uddannelsessystemet kan godt glemme tanken om at forudse, hvilke kompetencer der efterspørges i år 2050. I stedet bør vi fokusere

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Sprogsynet bag de nye opgaver

Sprogsynet bag de nye opgaver Sprogsynet bag de nye opgaver KO N F E R ENCE O M NY DIGITAL S K R I F T L I G P R Ø V E M E D ADGANG T I L I N T E R N E T T E T I T Y S K FO R T S Æ T T ERS P ROG A ST X O G HHX 1 4. 1. 2016 Mette Hermann

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

VEJLEDNING DEN PÆDAGOGISKE BASISMODEL I UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD

VEJLEDNING DEN PÆDAGOGISKE BASISMODEL I UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD VEJLEDNING DEN PÆDAGOGISKE BASISMODEL I UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD Indhold 3 Indledning 5 Fremtidens Dagtilbud kort fortalt 8 Det dynamiske læringsmiljø 17 En målrettet, systematisk pædagogisk

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE

LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE Fra august 2012 etablerer vi linjeskole på Grønnevang Skole. Muligheden for faglig fordybelse indenfor enkelte emner styrkes, og vi skaber større faglig sammenhængskraft

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Beplantningsudvikler Københavns Kommune Anna Gerd Ellerbæk

Beplantningsudvikler Københavns Kommune Anna Gerd Ellerbæk DEN ROBUSTE ALLÉ Beplantningsudvikler Københavns Kommune Anna Gerd Ellerbæk F O R Y N G E L S E S S T R AT E G I E R? Blandingsalléer eller barokke alléer Ledreborg Allé Foto fra P. Kortegaards planteskole

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Skolens funktion og det pædagogiske indhold

Skolens funktion og det pædagogiske indhold R I N G S T E D K O M M U N E A S G Å R D / B E N L Ø S E S K O L E Skolens funktion og det pædagogiske indhold Januar 2012 1 Skolens pædagogiske indhold...2 1.1 De overordnede værdier for skolen...2 1.2

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin FODBOLD IN T RO DU KT ION r e d n i v for k SUNDT, SJOVT OG SOCIALT der for kvin KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation red. Marianne L.

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Didaktiske modeller undervisningsplanlægning

Didaktiske modeller undervisningsplanlægning Didaktiske modeller undervisningsplanlægning Design af undervisningsforløb Design og planlægning af undervisningsforløb er et centralt element i undervisningen på begge specialiseringer på kandidatuddannelsen,

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12 Side 1 af 12 VELKOMMEN TIL SKOVVANGSKOLENS SFO Skovvangskolens SFO (skole-fritids-ordning) er rammen om børnenes fritidsliv på Skovvangskolen. Børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv efter skoletid,

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

It-inspirator afsluttende opgave. Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen. Side 1 af 6

It-inspirator afsluttende opgave. Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen. Side 1 af 6 It-inspirator afsluttende opgave Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen Side 1 af 6 Indledning Den digitale medieverden er over os alle steder, om det er i dagtilbud, skoler eller fritidstilbud. Vi

Læs mere

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse danner grundlag for SFO-indsatsen i Vejle

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Velkommen Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Dagens program Opgaven til i dag Karl Tomms spørgehjul Reflekterende team Domæneteori Respons fra ledelsen Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

UCC - Matematikdag - 08.04.14

UCC - Matematikdag - 08.04.14 I hold på 3-4 (a) Problemformulering: Hvor lang tid holder en tube tandpasta? Gå gennem modellens faser fra (a) til (f) Hvad er en matematisk modelleringsproces? Virkelighed (f) Validering (a) Problemformulering

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere