Socialministeriet. Ansøgningsfrist d. 11. januar 2011 GENERELLE OPLYSNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialministeriet. Ansøgningsfrist d. 11. januar 2011 GENERELLE OPLYSNINGER"

Transkript

1 Socialministeriet Skema til projektskitse for pilotprojekter i civilsamfundsstrategien (satspuljen 2011) Ansøgningen sendes til: Tilskudskontoret, Holmens Kanal 22, 1060 København K Ansøgningsfrist d. 11. januar 2011 GENERELLE OPLYSNINGER Tema: Pulje til pilotprojekter A B Projektets titel Skriv titel her: Bevar din købmand tag et socialt ansvar! I hvilken kommune har projektet postadresse? Skriv kommunenavn her: Skanderborg kommune C Ansøger Sæt kryds: X Frivillig forening Selvejende institution Privat Anden Ansøgers identifikation: Udfyld kun dette felt, hvis I ikke har et CVR-nummer: CVR-nummer: Eller Tilskudsansvarliges CPR-nummer: Ansøgers* navn Alken Borger og Aktivitetsforening (ABAF) Gadenavn, nr. Alkenvej 67 B Postnr. & By 8660 Skanderborg Telefonnummer *En ansøger defineres her som en NGO, frivillig organisation, privat m.v. D Navn på Jan Mortensen (formand for ABAF) kontaktperson Gadenavn, nr. Anes Høj 6 Postnr. & By 8660 Skanderborg Telefonnummer Tilskudsansvarliges* underskrift: Undertegnede forpligter sig til at ville overholde betingelserne for et eventuelt tilskud. (se dog under organisering vedr. dette) Dato Underskrift Tilskudsansvarliges navn - maskinskrevet eller blokbogstaver *En tilskudsansvarlig defineres her som den person, der har det fulde økonomiske og retlige ansvar for projektet, der gives tilskud til. Side 1

2 E Hvilket beløb søges der om fra puljen? Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År I alt *Et projektår defineres her som 12 måneders periode. F Er der til samme projekt søgt om tilskud fra andre af Socialministeriets puljer eller fra andre tilskudsgivere? Hvis ja, angiv nedenstående: Socialministeriets puljenavn: År: Ansøgt beløb i kr. Evt. modtaget tilskud i kr. J.nr.: Andre tilskudsgivere: År: Ansøgt beløb i kr. Evt. modtaget tilskud i kr. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål Projektets overordnede formål er at udvikle et koncept for samarbejde mellem en mindre privat virksomhed, en kommune og civilsamfundet om at løfte en social opgave med særligt fokus på situationen i mindre landsbyer/udkantsområder, der har svært ved at fastholde virksomheder af central betydning for livskvalitet og sammenhængskraft i lokalområdet. Der er tre konkrete underformål med projektet: 1. at bevare købmandsvirksomhed i Alken, en mindre landsby ved Mossø, Skanderborg 2. at skabe arbejdspladser til udsatte eller sårbare borgere i købmandsvirksomheden 3. at integrere de udsatte borgere i lokalsamfundet 4. i et samarbejde mellem de udsatte borgere, virksomheden og civilsamfundet og til glæde for alle parter at udvide og udvikle virksomheden til at omfatte andre aktiviteter af både mindre og større skala (fra udbringning af varer, landhandelsvirksomhed og torvedage til opstart af sommercafe, bed & breakfast etc.) Købmandsforretningen i Alken er gennem 28 år blevet drevet af Birgit Pohle, der imidlertid pga. sygdom i den nære familie i efteråret 2010 har meddelt landsbyen, at hun ikke længere magter opgaven. Købmandsbutikken er det centrale omdrejningspunkt og kommunikationscenter for borgere i by og opland, og købmandsbutikken har ligeledes haft en social dimension f ex ift. at holde øje med ældre og svage beboere, og at forskellige borgere i få timer om ugen har haft en form for beskyttet Side 2

3 arbejde i butikken. I forbindelse med at butikken skal overgå til en ny købmand ønsker lokalsamfundet at udbygge og udvikle denne sociale dimension af den lokale købmandsbutik ved at skabe egentlige arbejdspladser til udsatte eller sårbare medborgere, samt på sigt at kunne udvikle denne virksomhed. Dette vil både styrke sammenhængskraften i lokalsamfundet og integrationen af de udsatte borgere. Da landsbyen for 18 år siden købte byens nedlagte mejeri og omdannede det til forsamlingshus, vil disse lokaler også kunne inddrages i forbindelse med udvikling af de ovennævnte aktiviteter. Den naturskønne beliggenhed tiltrækker om sommeren et stort antal turister, hvad der også giver udviklingspotentiale til både byen og virksomheden. Styrken i det dobbelte formål er at civilsamfund og udsatte medborgere står i et gensidigt afhængighedsforhold til hinanden: Ved at rumme og integrere udsatte medborgere i et velfungerende lokalsamfund med mange ressourcer kan beboerne i byen bibeholde den købmandsvirksomhed, som er hjertet i byens sociale liv. De udsatte medborgere er derfor ikke en byrde, men en helt central del af byens fortsatte fællesskab. Hertil kommer, at det er usandsynligt, at der kan findes en ny købmand til at overtage butikken på sædvanlige vilkår, idet butikkens økonomi næppe er tilstrækkelig attraktiv. Uden det planlagte sociale tiltag vil Alken købmandsforretning dermed komme til at lide samme skæbne som mange andre små lokalsamfunds købmand: Lukning. Konceptet vil således kunne finde anvendelse i andre landsbyer, som enten har en lukningstruet købmand, eller som ønsker at starte en ny købmandsforretning op. 2 Projektets målgruppe Projektets målgrupper er: 1. Borgere i Alken og opland 2. Udsatte og eller sårbare medborgere, som er bosat i Skanderborg Kommune, og som det vurderes vil kunne profitere af og honorere et dagtilbud, der har karakter af at være et rigtigt arbejde og ikke et aktiveringstilbud. Målgruppen afgrænses ikke ved en specifik diagnose, fysisk eller psykisk lidelse, eller ved køn og alder. I stedet skal der foretages en vurdering af den enkelte sårbare borgers mulighed for a. at profitere af at arbejde i en mindre købmandsbutik, b. evner og interesse for at være med til at udvikle en mindre købmandsvirksomhed og dertil knyttede projekter, samt c. borgerens lyst og mulighed for at indgå og blive integreret i den særlige lokalitet som et mindre landsbysamfund er. 3 Projektets konkrete mål Projektets konkrete formål er: 1. At mindst 75 % af borgere i Alken og opland (afgrænset ved borgere der er medlem af ABAF) mobiliseres til at ville bakke op om og løfte den sociale opgave det er at rumme udsatte og sårbare borgere i et mindre og tæt landsbyfællesskab. Dette kan for eksempel ske ved at købe ind i købmandsbutikken, yde ulønnet arbejdsindsats i butikken eller et andet dertil knytttet projekt, støtte købet af købmandsbutikken økonomisk, deltage i borgermøder, hvor der orienteres om projektets status og projektets videreudvikling drøftes. 2. At der efter en opstartsperiode og udviklingsfase - vil være 4-5 faste fuldtidsarbejdspladser til udsatte medborgere i købmandsforretningen og dertil knyttede projekter. Fuldtidsarbejdspladserne vil kunne opdeles i flere arbejdspladser på nedsat tid. 3. At udvikle købmandsvirksomheden til at omfatte andre aktiviteter i et samspil mellem købmanden, borgerne i Alken og opland, samt de udsatte borgere. Videreudviklingen har det dobbelte formål at skabe mere socialt liv og sammenhængskraft i byen, samt at skabe yderligere arbejdspladser. 4. At mindst 80 % af de udsatte borgere oplever at få et meningsfyldt, rigtigt arbejde, som både forbedrer deres livskvalitet og udvikler deres kompetencer og gør dem bedre i stand til at varetage lignende jobfunktioner på andre arbejdspladser. 5. At mindst 80 % af de udsatte borgere oplever at være vel integrerede, accepterede og påskønnet i lokalsamfundet. Side 3

4 4 Hvordan nås resultaterne? (Projektets forandringsteori) De centrale tanker bag projektet er, at det vil have stor betydning for de udsatte borgeres livskvalitet at arbejde i en virksomhed, der er af central betydning for lokalsamfundet, samt at sammenhængskraften i lokalsamfundet samtidig vil styrkes, ved at lokalsamfundets borgere påtager sig en fælles opgave. Det sociale engagement bæres derved ikke kun af en form for goodwill, men af en gensidig og forpligtende afhængighed. Der lægges vægt på, at projektet arbejder ud fra ideer om og erfaringer med borger- og brugerinddragelse (både i forhold til lokalsamfundets beboere og til de udsatte borgere), og tværsektorielt samarbejde. Disse arbejdsformer kræver professionel ledelse og er tidskrævende, derfor ansættes to projektmedarbejdere, hvis opgave vil være at udvikle et projektdesign, der præciserer og konkretiserer den proces, der skal føre til de opsatte mål, samt at sørge for at processen gennemføres i overensstemmelse med de opsatte mål. Disse projektmedarbejdere er blandt de centrale forandringsagenter i projektet, og de bør til sammen have flg. kompetencer og erfaringer: - Købmandsfaglige kompetencer - Socialpædagogiske kompetencer - Erfaringer med projektudvikling og projektarbejde - Erfaringer med tværsektorielt samarbejde 5 Dokumentation, løbende opfølgning og evaluering Det vil desuden være en væsentlig opgave for projektmedarbejderne løbende at dokumentere processen samt at levere en afsluttende afrapportering, der både præsenterer konceptet samt de indhøstede erfaringer med projektets gennemførelse. For at sikre at evaluering og dokumentation ikke for ensidigt bærer præg af et insiderperspektiv, vil der desuden blive tilknyttet et relevant analyseinstitut, der på centrale tidspunkter i processen skal fokusere på, hvordan udsatte borgere og civilsamfundet tilegner sig projektet, samt hvordan det tværsektorielle samarbejde forløber. Både projektmedarbejdernes og analyseinstituttets dokumentation og evaluering vil blive formidlet i en samlet skriftlig afrapportering. 6 Organisering og organisatoriske forudsætninger Alken (repræsenteret gennem ansøger: ABAF) har som by gennem de senere år i en lang række tilfælde vist sig at kunne mobilisere kræfter til både bevarelse og styrkelse af medborgerskab og civilsamfund: Bevarelse af den lokale skole, opstart af børnehus, bevarelse af trinbræt, køb og drift af fælles medborgerhus, ligesom Alken som by har dannet netværk og hjælpeforanstaltninger for flygtninge familier i byen (uddybende se Dette er sket gennem dannelse af forskellige mindre interessegrupper knyttet til de enkelte sager og på ad hoc niveau, hvor disse grupper har stået for kontakten til de for sagen relevante myndigheder og organisationer. På tilsvarende måde er der efter et borgermøde i byen blevet nedsat en såkaldt købmandsgruppe, som arbejder på en bevarelse af købmanden i Alken, og som har udviklet og formuleret nærværende ansøgning. Købmandsgruppen består af lokale borgere med en lang række forskellige kompetencer og erfaringer, hvoraf mange er direkte relaterede til prokektet (ledelse og udvikling af socialpædagogiske tilbud, udvikling og dokumentation af sociale og sundhedsfremmende interventioner, samt juridiske kompetencer og erfaringer med opstart og drift af sociale projekter). Såfremt ansøgningen måtte blive imødekommet, vil ansøger ABAF stifte en fond der vil være ansvarlig for, at satspuljemidlerne bruges i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og det i øvrigt med Ministeriet aftalte. Fonden vil blive drevet af en selvstændig betyrelse, der vil være økonomisk og retsligt ansvarlig for tildelte midler fra satspuljen. Fonden vil stå for projektets drift, herunder også ansættelsen af de to projektmedarbejdere. Desuden vil fonden via sine ansatte stå for samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere som for eksempel Skanderborg Kommune og De Samvirkende Købmænd. Der vil blive tale om en fond, der skal undtages fra fondsloven i medfør af lovens 1, stk. 3, således at fonden kan nøjes med en grundkapital på kr Desuden vil der blive dannet en gruppe af ulønnede, frivillige borgere fra Alken og omegn, der vil støtte op om projektet ved for eksempel at tage vagter i butikken, hjælpe ved arrangementer, mv. Endeligt vil ABAF via Købmandsgruppen blandt omkringboende borgere samt virksomheder i lokalområdet indsamle kr til grundkapital til en fond, der kan købe købmandsejendommen og derefter leje ejendommen ud til den ovennævnte driftsfond. Låneoptagelsen i forbindelse med ejendomsovertagelsen skal eventuelt sikres ved, at borgerne hver især kautionerer for et bestemt afgrænset beløb. Side 4

5 Skanderborg Kommune indgår som en helt central samarbejdspartner i projektet på baggrund af en interesse i at understøtte udviklingen af kommunens lokalsamfund, men også konkret via anvendelse af projektet som led i STU og/eller dagaktivitet med hjemmel i SEL 103/ 104 og gerne i form af en løbende driftsoverenskomst, hvor Skanderborg Kommune og projektet løbende aftaler antallet af pladser til STU eller SEL 103/ 104 brugere. Ligeledes kan det tænkes, at projektet kan anvendes til aktivering af ledige, som led i Skanderborg Kommunes beskæftigelsesindsats. 7 Forankring og udbredelse Efter satspuljeperiodens afslutning er det tanken, at det samlede projekt skal fortsætte som en privat købmandsvirksomhed/dagtilbud drevet af Alken Borger- og Aktivitetsforening eller af den stiftede fond, gerne med driftsoverenskomst med Skanderborg Kommune. Det anses for sandsynligt, at omsætningen i projektet vil kunne finansiere købmandens løn og måske også en del af huslejen, ligesom at lønudgiften til projektlederen vil bortfalde efter den fireårige udviklingsperiode. Øvrige udgifter til lønning af pædagoger, mv. skal finansieres gennem kommunens betaling for de enkelte borgeres deltagelse i tilbuddet, ligesom det også er tilfældet i projektperioden. Projektet udbredelse sker af flere kanaler. Fra projektstart vil der blive dannet et netværk med andre mindre købmænd i lokalområdet, der kæmper med samme problematikker som købmandsvirksomheden i Alken. Netværket skal sikre at projektets erfaringer løbende kan diskuteres med og inddrages i disse virksomheders forsøg på at bevare lokale købmandsvirksomheder. Der indgås også et samarbejde med De Samvirkende Købmænd med henblik på at udbrede projektets erfaringer til købmandsvirksomheder nationalt. Projektet vil udvikle en mediestrategi der sikrer opmærksomhed og omtale i både lokale og nationale medier, ligesom projektets endelige afrapportering vil blive gjort tilgængelig på relevante hjemmesider og vil blive præsenteret på relevante konferencer målrettet innovation og udvikling i det sociale arbejde. 8 Projektets nyhedsværdi Projektets nyhedsværdi er først og fremmest grundtanken i projektet: at bæredygtigt socialt engagement styrkes når der er en gensidig afhængighed mellem civilsamfund, en privat virksomhed, udsatte medborgere og en kommune. Man bruger ofte udtrykket en win/win situation uden at der er belæg for det, men nyhedsværdien i dette projekt er at der er tale om en reel win/win situation for alle involverede parter. Ligeledes er det nytænkende at gennemføre og få erfaringer med et projekt der går på tværs af traditionelle grænser: privat/offentlig, individ/fællesskab og profitmaksimering/socialt sindelag. Da rigtig mange mindre landsbyer og udkantsområder i Danmark oplever lignende problematikker og da f ex udkants problematikker fylder meget i medie landskabet p.t. er både relevans og interesse for projektet maksimal. 9 Projektets evt. partnerskab/samarbejdsaftale Retningslinjer for udfyldning af ansøgningsskemaet Skemaet må i udfyldt stand maksimalt fylde 5 A4 sider skriv derfor kort og præcist og følg vejledningen nøje. Alle felter skal udfyldes. Bemærk, at der ikke kan henvises til beskrivelser i bilag. Evt. fremsendte bilag vil ikke indgå i vurderingen. Side 5

6 Hvilke resultater skal opnås for hvem? 1. Projektets formål Beskriv kort og præcist projektets formål. Tag udgangspunkt i det problem, projektet skal løse for målgruppen, og den forandring, projektet skal medføre for målgruppen. Det langsigtede mål er ofte en ændring af deltagernes livssituation, fx øget livskvalitet, at en tilfredsstillende stor del har taget en uddannelse, at en dårlig spiral er blevet stoppet, etc. Under formålet anføres desuden, hvordan projektet kan betegnes som et pilotprojekt med afsæt i puljens angivne formål og ansøgningskriterier. Se endvidere vejledningen om puljen. 2. Projektets målgruppe Her karakteriseres målgruppen for projektet. Det er vigtigt at stille sig selv spørgsmål som fx: Hvem er målgruppen? Tænk i antal, køn, alder, etnicitet, geografi m.m. Hvor mange i målgruppen forventes at være omfattet af projektet? Målgruppen består måske af 1000 personer, men indsatsen vil kun omfatte 100. Er der relevante undergrupper (er det fx relevant at skelne mellem mænd og kvinder, piger og drenge)? Vær så præcis som muligt, for det er ikke sikkert, at en løsning passer til alle (fx vil en indsats i forhold til 7-årige piger og 17-årige drenge næppe være den samme). Er der bestemte forventninger til udviklingen i målgruppen? Vær så konkret som muligt i beskrivelsen af målgruppen. 3. Projektets konkrete mål Beskriv projektets konkrete mål med tilhørende succeskriterier. Fokuser på hvilken forandring, der skal opnås for borgerne i målgruppen på kort sigt og ved projektets afslutning. En forandring kan også være, at en dårlig udvikling for målgruppen stoppes eller sinkes. Forudsætningen for at kunne give et godt billede af de resultater, der skal nås for at opfylde formålet med projektet, er at gøre målene så konkrete, at man kan konstatere om de opfyldes. Udvælg derfor nogle få og centrale mål, så målingsarbejdet begrænses. Mål gøres konkrete ved at de SMART-sikres i det omfang, det er muligt. SMART-sikring betyder, at målene skal være: Specifikke (formuleret konkret, præcist og detaljeret). Målbare (man kan dokumentere, at målet er nået. Der skal være synlige beviser for, at projektet er lykkedes, i form af at der er indtrådt konkrete forandringer for borgerne/brugerne). Accepterede (målene er accepterede af interessenterne og attraktive for de involverede at opnå). Realistiske (målene kan nås inden for den givne tid og med de givne ressourcer). Tidsbegrænsede (det fremgår, hvornår målet skal være nået). Et SMART sikret mål er et mål, som er specifik, målrettet, accepteret, realistisk og tidsafgrænset, dvs. målet skal opfylde alle 5 betingelser. Et konstrueret eksempel fra en forening, der etablerer venskaber mellem udsatte børn og ressourcestærke frivillige voksne: Kort sigt: Foreningens matchnings- og opfølgningsprocedurer skal sikre, at der for mindst 85 pct. af matchningerne etableres relationer med et gennemsnitligt kontaktomfang på ca. 3 møder om måneden det første år. Lidt længere sigt: At 80 pct. af de børn, der har haft en relation til en voksen i projektet i et år, har haft en positiv udvikling i form af bedre netværk, mindre oplevet ensomhed og isolation og øget deltagelse i aktiviteter med andre børn og voksne. Udviklingen belyses ved et spørgeskemabaseret interview med den unge i forbindelse med matchningen og et år efter relationens etablering. Et eksempel på et mål på lang sigt (jf. punkt 1: projektets formål), som ligger uden for projektets løbetid: At målgruppen klarer sig bedre end de ellers ville have gjort mht. at få en Side 6

7 ungdomsuddannelse, undgå kriminalitet. Et sådant mål kan der i dette tilfælde ikke måles på inden for projektperioden. Vejen til resultaterne 4. Hvordan nås resultaterne? (Projektets forandringsteori) Beskriv kort og præcist forslagets forandringsteori, dvs. hvordan målene skal nås, hvilke aktiviteter der skal til, hvilke ressourcer disse aktiviteter kræver m.v. Læg vægten på at beskrive årsagsvirkningsforholdet mellem de centrale aktiviteter i projektet. Hvordan antages resultatet af én aktivitet at være forudsætningen for at den næste vil lykkes osv. (Fx kan det være en forudsætning at deltagerne i indsatsen tilegner sig nogle grundlæggende sociale færdigheder før de vil få udbytte af et uddannelsesforløb). Begrund valget af aktiviteter ud fra, på hvilken måde de bidrager til at opfylde det langsigtede mål. Beskriv hvilken dokumentation (fx forskning eller erfaringer fra andre projekter), der understøtter, at aktiviteterne er velegnede til at nå resultaterne. Dokumentation af resultater og effektmåling mv. 5. Dokumentation, løbende opfølgning og evaluering Beskriv, hvordan der følges op på om resultaterne (de SMART-sikrede mål beskrevet i pkt. 3) bliver nået. Det beskrives desuden, hvordan der løbende monitoreres med henblik på at justere/korrigere indsatsen undervejs m.v., samt hvordan projektets resultater dokumenteres. Beskriv desuden kort hvilke erfaringer, organisationen har med at dokumentere resultaterne for målgruppen af de indsatser og / eller udviklingsprojekter, organisationen tidligere har gennemført. 6. Organisering og organisatoriske forudsætninger for projektet Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. Fx hvor mange ansatte, der er i projektet, projektlederens rolle, hvem der har det overordnede ansvar for projektet, projektets samarbejdsparter, og hvad disse bidrager med. Beskriv desuden kort ansøgers erfaringer med udviklingsprojekter og med at drive sociale indsatser. 7. Forankring og udbredelse Beskriv kort, hvordan projektet forankres finansielt og organisatorisk ved bevillingsophør (bevillingen er maksimalt 4 år). Beskrivelsen skal redegøre for hvor, hvordan og hvornår projektet vil blive forankret. Desuden beskrives, hvordan den opnåede viden i projektet skal videreformidles til relevante aktører. 8. Projektets nyhedsværdi Beskriv kort, hvori projektets nyhedsværdi består. Herunder beskrives hvilket behov, der er for den indsats, der skal afprøves, frembringes eller udbredes m.v. Desuden anføres ansøgers vurdering af i hvilken grad, dette behov p.t. dækkes af relevant, tilgængelig viden eller metoder og/eller andre initiativer. 9. Projektets evt. partnerskab/samarbejdsaftale Beskriv kort, hvem der evt. indgås et forpligtende partnerskab/en samarbejdsaftale med, og hvordan partnerskabet defineres, herunder hvilken ansvars-, rolle - og ressourcefordeling, der planlægges for partnerskabet/samarbejdet. Side 7

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier

Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier Ansøgning indsendes via Social- og Integrationsministeriets puljeportal A Projektets/aktivitetens

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet

Social- og Integrationsministeriet Tema: Social- og Integrationsministeriet Skema til projektskitse for udviklingsprojekt under satspuljen for 2012 Ansøgningen sendes til: Social- og Integrationsministeriet, Tilskudskontoret, Holmens Kanal

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1.

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. november 2013 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.26.50 Puljen til en socialfaglig indsats for alkoholmisbrugere (ALKOHOL) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ansøgningsfrist 12. november 2014. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.64.42.20 Forebyggende og opsøgende indsatser over for ufrivilligt ensomme ældre (ENSOM)

Social- og Integrationsministeriet 15.64.42.20 Forebyggende og opsøgende indsatser over for ufrivilligt ensomme ældre (ENSOM) Social- og Integrationsministeriet 15.64.42.20 Forebyggende og opsøgende indsatser over for ufrivilligt ensomme ældre (ENSOM) Ansøgning sendes til: Social- og Integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. februar 2012 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. februar 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Social- og Integrationsministeriet 7. 18. 19. 50 Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål Særligsoc 2012 / 2013 Ansøgning sendes til: Social- og Integrationsministeriet, Tilskudskontoret, Holmens

Læs mere

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Sagsnr.: 21068 Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Stilling i forhold til ansøgningen Forstander Fornavn Jette Efternavn Sølvhøj CVR nummer 48047750 Fødselsdato 05.11.1956 Køn Kvinde Adresse

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp

Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Socialministeriet Tilskudsadministrationen Postboks 1059 1008 København K HJEM Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp nsøgningsfrist 14. februar 2006 1 nsøger Deltagende kommuner: Denne ansøgning

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 1Ansøgers navn, adresse, postnr. og tlf.nr. Svendborg kommune Socialfagligt Team Svinget 14 5700

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til styrket livskvalitet for mennesker med demens og

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Dette er en generel vejledning for, hvordan du søger om midler til udviklingsaktiviteter i Region

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Frivillighed, civilsamfund og AAK CFTF kerneopgaver, forebyggelse og tværfaglighed Frivillige, De frivilliges hus Integrationsråd, helhedsplaner, boligsociale

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Nuværende udgave, 2009: Ændringsforslag, 2015: Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik (Observationspunkt nr. 1),

Læs mere

1 Indledning Puljens formål Puljens målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Ansøgningsprocedure...

1 Indledning Puljens formål Puljens målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Ansøgningsprocedure... Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, socialt udsatte samt integrationsprojekter

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Ansøgning sendes til: Social- og Integrationsministeriet, Tilskudskontoret, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Ansøgningsfrist 27.

Ansøgning sendes til: Social- og Integrationsministeriet, Tilskudskontoret, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Ansøgningsfrist 27. Ministeriet for Ligestilling og Kirke 29.11.04.15 Puljen til fremme af ligestilling Ansøgning sendes til: Social- og Integrationsministeriet, Tilskudskontoret, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften For: XX landmand Resultat: Dit udbytte: Indhold: Resultatet er en situationsanalyse, og en vision og målsætning for udvikling af bedriften/virksomheden,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen om oprettelse af mentorordning for unge kvinder der har gennemlevet en alvorlig æresrelateret

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 Punkt 3. Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 2012-29258 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, nedenstående status vedr.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.2016

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland

Professionshøjskolen University College Sjælland Professionshøjskolen University College Sjælland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser 1. 2. Projektets titel: Baggrund og vision for projektet: Sammen om nye vaner Baggrund: Det er veldokumenteret, at a) mennesker

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.13.28.90 Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre. Ansøgningsfrist 13.

Social- og Integrationsministeriet 15.13.28.90 Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre. Ansøgningsfrist 13. Social- og Integrationsministeriet 15.13.28.90 Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre Ansøgning sendes til: Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Ansøgningsfrist 13.

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Dato: 11. marts 2016 Puljeopslag: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 6 45QR-9PZR-6SM1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID 2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID For at forstå, hvordan den selvejende daginstitution virker, er det nødvendigt at starte med at se på dagtilbudsloven. Landets kommuner

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet

Social- og Integrationsministeriet Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 162 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Skema til projektskitse for udviklingsprojekt under satspuljen for 2012 Ansøgningen sendes til: Social- og Integrationsministeriet,

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger. Den underskrevne

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Styrket og arbejdsmarkedsrettet ADHD-indsats. Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk

Læs mere

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15.

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten rgmesterens Afdeling Den 15. marts 2013 1. Resume På byrådskonferencen april 2012 drøftede Byrådet styrket innovation. Der var bred opbakning til at arbejde

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune > Holbæk Kommune Fakta om Holbæk Kommune Ca. 70.000 indbyggere 60

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Holbæk Byråd, december 2012 Forord Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for

Læs mere

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Ansøgning til: RUMMELIG imidt Oplysninger om ansøger: LO Midtjylland 8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Projektbeskrivelse 1. Baggrund RUMMELIG i midt er et inklusionsprogram,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002 Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSAT Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Side 1 af 6 EE88-9NRM-6TTP KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 REGION HOVEDSTADENS INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere