Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning"

Transkript

1 N OTAT rev. 6. maj 2011 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs Registreringer Vedr. DS/EN ISO 9001, afs Kvalitetsmål Vedr. DS/EN ISO 9001, afs. 5.5 Ansvar, beføjelser og kommunikation Kvalitetsansvarlig Energikonsulent Teknisk sagkyndige og assistenter Vedr. DS/EN ISO 9001, afs Kompetence, bevidsthed og uddannelse/træning Vedr. DS/EN ISO 9001, afs Fastsættelse af krav knyttet til produktet Vedr. DS/EN ISO 9001, afs Kommunikation med kunden Vedr. DS/EN ISO 9001, afs. 7.2 Kunderelaterede processer og 7.3 Udvikling og Konstruktion Vedr. DS/EN ISO 9001, afs. 7.4 Indkøb Vedr. DS/EN ISO 9001, afs. 7.5 Produktion og servicetilvejebringelse Vedr. DS/EN ISO 9001, afs. 7.6 Styring af overvågnings- og måleudstyr Vedr. DS/EN ISO 9001, afs Overvågning og opmåling af processer Vedr. DS/EN ISO 9001, afs Overvågning og måling af produktet... 8 Bilag A: Energimærkning af enfamiliehuse... 9 Bilag B: Energimærkning af flerfamiliehuse mv Indledning I henhold til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (bekendtgørelse nr. 61 af 27/1-2011, 26) kan virksomheder, der har implementeret et kvalitetsstyringssystem efter standarden DS/EN ISO 9001:2008 med de præciseringer og supplerende krav, der er beskrevet i dette notat, udføre energimærkninger af bygninger i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Lov nr. 585 af 24. juni 2005). Kvalitetsstyringssystemet skal være certificeret af et certificeringsorgan, der er akkrediteret til at erklære overensstemmelse med DS/EN ISO 9001:2008 og Energistyrelsens krav til virksomheder, der udfører energimærkning. I det følgende gennemgås præciseringer, supplerende krav og udeladelser i forhold til DS/EN ISO 9001:2008. Det bemærkes, at det følgende supplerer og præciserer standarden. Hele

2 standarden, inklusiv de punkter i standarden, der ikke er omtalt i det følgende, er gældende for virksomheder, der udfører energimærkning. Kravene i dette notat træder i kraft den 1. oktober Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs Registreringer. Virksomheden skal sikre, at oplysninger opnået ved udførelse af energimærkninger behandles fortroligt, og at de opbevares forsvarligt. Registreringerne i virksomhederne skal sikre, at virksomheden har etableret og vedligeholder en samlet dokumentation, som omfatter: a) Dokumentation vedr. de udarbejdede mærkninger: Mærkningsrapporter, evt. på digital form som pdf-filer. Angivelse af hvilke personer, der har været inddraget i mærkningen, deres funktion og ansvar i mærkningen. Baggrundsmateriale vedrørende energimærkningerne, herunder aftalen med kunden, evt. aftalesedler, ejeroplysninger, BBR-data og andet baggrundsmateriale vedrørende bygningen. Fagligt baggrundsmateriale, der dokumenterer konsulentens vurderinger og konklusioner vedrørende mærkningen, herunder resultatet af af egenkontrollen. Dette materiale kan foreligge i papirform eller digitalt, evt. som inddata og tekstkommentarer i IT-programmerne, som benyttes til udarbejdelse af mærkningen. Oplysning om hvilke edb-værktøjer, der har været anvendt, herunder oplysning om programversion Henvendelser fra kunder om påståede fejl og mangler i de udarbejdede energimærkninger, herunder klager, og virksomhedens besvarelse af disse, jv. afsnit 5 Energistyrelsens kommentarer til de udarbejdede mærkninger, som indsendes som led i kvalitetssikringen, jf. afsnit 5 Stikprøvegennemgangen af de udarbejdede mærkninger, herunder kommentarer til disse, jf. afsnit 7. Dokumentation i henhold til a) skal opbevares i energimærkets gyldighedsperiode, dog minimum 7 år fra indberetningsdatoen af energimærkningen. b) Dokumentation vedr. faglige kompetencer for medarbejdere inddraget i mærkningerne Dokumentation for grunduddannelse og erhvervserfaring for de medarbejdere, der har været inddraget i energimærkningen som energikonsulenter, jf. afsnit 3.2, samt dokumentation for kompetencer i virksomheden til udførelse af energimærkninger i henhold til bilag A henholdsvis B. [Dokumentationen skal være opdateret indtil tidspunktet for sidst udførte energimærkning, og opbevares i mindst 6 år fra sidst udførte energimærkning.] 2/12

3 c) Øvrige forhold Opdateret regelsamling om ordningen, herunder o Gældende bekendtgørelser om energimærkning o Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning o De gældende Håndbøger for energikonsulenter med bilag og rettelsesblade, opdateringer mv. 2. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs Kvalitetsmål Virksomheden skal fastsætte kvalitetsmål, som skal omfatte, at energimærkningerne udføres så de opfylder kvalitetsmålsætningerne i den til enhver tid gældende Håndbog for energikonsulenter. 3. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs. 5.5 Ansvar, beføjelser og kommunikation Organisationen skal omfatte følgende funktioner vedr. energimærkning: kvalitetsansvarlig energikonsulent evt. teknisk sagkyndige og assistenter Der kan være flere personer med samme funktion, og en person kan have flere funktioner på en gang. 3.1 Kvalitetsansvarlig Der skal være en fastansat kvalitetsansvarlig med kompetencer, der som minimum opfylder de formelle betingelser for at blive energikonsulent, (uddannelse og erhvervserfaring som beskrevet i bilag A henholdsvis B), der kan varetage virksomhedens kvalitetskontrol. Den kvalitetsansvarlige er overordnet ansvarlig for verifikation og validering, jf. afsnit 5. Den kvalitetsansvarlige skal dermed sikre, at gennemgangen gennemføres og at der foretages den nødvendige opfølgning på resultaterne af gennemgangen. 3.2 Energikonsulent Der skal til hver energimærkning tilknyttes en energikonsulent, der er ansvarlig for udarbejdelsen af energimærket. Navnet på den energikonsulent, der tilknyttes den enkelte energimærkning, skal fremgå af mærkningsrapporten. Energikonsulenten er ansvarlig for at sikre, at de nødvendige kompetencer inddrages i energimærkningen, jf. bilag A henholdsvis B. Hvis der er flere personer tilknyttet udførelsen af energimærkningen, er energikonsulenten ansvarlig for koordinering af de inddragede medarbejdere. 3.3 Teknisk sagkyndige og assistenter En eller flere teknisk sagkyndige kan inddrages i energimærkningen, og skal inddrages på de områder, hvor energikonsulenten ikke har den fornødne ekspertise. 3/12

4 En teknisk sagkyndig skal således have relevant teknisk ekspertise, jf. beskrivelsen af kompetencer, der skal inddrages i energimærkningen i bilag A henholdsvis B. Assistenter kan bistå konsulenten på områder, hvor der ikke forudsættes særlig teknisk eller energifaglig ekspertise som f.eks. ved opmålinger, indtastninger, fotograferinger, rapportskrivning mv. 4. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs Kompetence, bevidsthed og uddannelse/træning For så vidt angår energimærkning af enfamiliehuse (bygninger med BBR-anvendelseskoderne 110, 120, 130, 510, er kravene til de kompetencer, der skal inddrages i energimærkningen, samt kravene til energikonsulentens grunduddannelse og erhvervserfaring beskrevet i bilag A. Energikonsulenter med disse kvalifikationer kan endvidere også udføre energimærkninger af bygninger med anvendelseskode 140 under 500 m 2. For så vidt angår energimærkning af flerfamiliehuse mv. (bygninger med BBRanvendelseskoderne 140, 150, 160, 190, 310, 320, 330, 390, 410, 420, 430, 440, 490, 520, 530, og 590) er kravene til de kompetencer, der skal inddrages i energimærkningen, samt kravene til energikonsulentens grunduddannelse og erhvervserfaring beskrevet i bilag B. 5. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs Fastsættelse af krav knyttet til produktet Virksomheden skal fastsætte krav til energimærkningerne, der sikrer at de udføres i overensstemmelse med Energistyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer (Håndbog for Energikonsulenter og øvrige retningslinjer fra Energistyrelsen) Virksomheden skal fastsætte krav til uvildighed hos såvel virksomheden som hos de involverede personer, der sikre at uvildighedskravene i den gældende bekendtgørelse om energimærkning af bygninger er opfyldt. 6. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs Kommunikation med kunden Virksomheden skal udforme og vedligeholde dokumenterede procedurer for behandling af: 1. spørgsmål eller øvrige henvendelser (bortset fra klager) fra kunder, ejere eller beboere i de bygninger, som virksomheden har energimærket om forhold, der har at gøre med det udarbejdede energimærke, som modtages senest 3 år efter indberetningen af pågældende energimærke. Proceduren skal sikre at virksomheden gennemgår henvendelsen. Hvis henvendelsen vedrører påståede mangler eller fejl ved energimærkningen, skal virksomheden vurdere om energimærkningen lever op til de retningslinjer for energimærkningen, som var gældende på tidspunktet hvor mærkningen blev udarbejdet, jf. afsnit 5. Hvis virksomheden konkluderer, at mærkningen ikke følger retningslinjerne, skal energimærkningen berigtiges eller ejer skal tilbydes en ny mærkning. Hvis der er behov for gen- 4/12

5 nemførelse af en ny besigtigelse af bygningen skal ejeren modtage forslag om, at besigtigelsen gennemføres senest 45 dage efter modtagelsen af henvendelsen. at kunden, ejer eller beboer modtager et skriftligt eller mundtligt svar senest en 30 dage efter henvendelsen er modtaget i virksomheden. 2. klager. Klageberettigede er en ejer af en bygning eller for så vidt angår ejerlejligheder, en ejerforening eller for så vidt angår boligfællesskaber, en andelsboligforening, et boliganpartsselskab eller et boligaktieselskab. Endvidere er ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligfællesskab samt købere eller erhververe af bygninger eller lejligheder, som virksomheden har energimærket, klageberettigede. Klager modtages af virksomheden på særligt klageskema, som er udarbejdet af Energistyrelsen og som findes på Proceduren skal sikre, at virksomheden gennemgår klagen, og herunder vurderer klagen i forhold til retningslinjerne til energimærkningen, som var gældende på tidspunktet, hvor mærkningen blev udarbejdet, jf. afsnit 5. Hvis virksomheden vurderer, at klageren skal have medhold i et eller flere af klagepunkterne, skal energimærkningen berigtiges eller ejeren skal tilbydes en ny mærkning. Hvis der er behov for gennemførelse af en ny besigtigelse af bygningen skal ejeren modtage forslag om, at besigtigelsen gennemføres senest 45 dage efter modtagelsen af klagen. Hvis virksomheden omvendt vurderer, at retningslinjerne er fulgt, skal klager modtage et skriftligt svar med en begrundelse for virksomhedens konklusion. Derudover skal den skriftlige besvarelse indeholde en vejledning om, at der kan klages til Energistyrelsen over virksomhedens afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen afgørelsen. at klageren modtager et skriftligt svar inden en måned fra modtagelsen af klagen. Klager over energimærkninger kan indsendes af klageberettigede senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Hvis bygningen efter indberetningen får ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede energimærkningsvirksomhed senest 1 år efter overtagelsesdagen, dog senest 6 år fra energimærkningsrapportens datering. Hvis virksomheden vurderer, at klager ikke er klageberettiget, kan virksomheden afvise at behandle klagen. I sådant tilfælde sender virksomheden med det samme, dvs. inden for 1 uge et skriftligt svar til klager med en begrundelse for virksomhedens konklusion. Hvis klagen er indgivet efter fristens udløb, skal kunden med det samme, dvs. inden for 1 uge, oplyses om: o at klagefristen er udløbet o at der er mulighed for at rette henvendelse til Energistyrelsen for at få dispensation for klagefristens udløb. 5/12

6 3. Energistyrelsens udtalelser til virksomhedens mærkninger, blandt andet på grundlag af resultater af Energistyrelsens opfølgning af energimærkningerne, herunder teknisk revision. Procedurerne skal sikre, at virksomheden overvejer, om Energistyrelsens udtalelse giver anledning til berigtigelse af en allerede udarbejdet energimærkning, udarbejdelse af nye mærkninger til erstatning af eksisterende mærkninger eller til ændringer af kvalitetsstyringssystemet. I disse tilfælde skal ejeren af den pågældende bygning senest 45 dage efter energimærkningsvirksomhedens modtagelse af Energistyrelsens udtalelse modtage en berigtigelse af mærkningen eller forslag om gennemførelse af en ny besigtigelse af bygningen i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt. Virksomheden skal på grundlag af de ovennævnte henvendelser overveje, om der er behov for ændringer af kvalitetsledelsessystemet og skal i givet fald implementere disse. De ovennævnte henvendelser, deres behandling i virksomheden og resultatet heraf skal opbevares i virksomheden i 7 år. Materialet indgår som input til ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet. 7. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs. 7.2 Kunderelaterede processer og 7.3 Udvikling og Konstruktion Vedr Fastsættelse af krav knyttet til produktet Der er følgende krav knyttet til produktet: Virksomheden skal udlevere alle foreliggende oplysninger om mærkningen til Energistyrelsen eller en af styrelsens udpeget organisation til brug for blandt andet kvalitetssikringen af energimærkningen eller behandlingen af klager. Virksomheden skal opfylde følgende: Virksomheden skal være momsregistreret. Virksomheden skal have professionel ansvarsforsikring. Virksomheden skal betale skyldige gebyrer for indberetning af energimærkninger rettidigt efter gældende regler. Virksomheden skal underskrive en erklæring på tro og love, at den ikke har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr., med mindre der er underskrevet en afdragsordning med relevante inddrivelsesmyndighed eller har stillet sikkerhed for gælden over for inddrivelsesmyndigheden. Vedr. 7.3 Udvikling og Konstruktion Hele punktet udelades 6/12

7 8. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs. 7.4 Indkøb Såfremt virksomheden anvender underleverandører til energimærkning eller til verifikation af energimærkning skal virksomheden opstille krav til underleverandøren, der sikrer opfyldelse af de relevante krav. 9. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs. 7.5 Produktion og servicetilvejebringelse Her skal det generelt bemærkes, at kravene skal ses i forhold til de opgaver og aktiviteter, der knytter sig til energimærkningen. 10. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs. 7.6 Styring af overvågnings- og måleudstyr Der kræves ikke gyldige måleresultater for at foretage energimærkning. Virksomheden skal sikre, at den software, der anvendes til energimærkning er opdateret, og udfører beregninger i overensstemmelse med kravene i den gældende Håndbog for Energikonsulenter. 11. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs Overvågning og opmåling af processer Mindst 10% af alle mærkninger af enfamiliehuse og 5% af alle mærkninger af flerfamiliehuse mv., som udføres af en energikonsulent, skal gennemgås af en anden energikonsulent med kompetencer i henhold til bilag A henholdsvis B til at udføre den pågældende mærkning. En energikonsulent kan ikke gennemgå egne mærkninger. Gennemgangen skal ske senest 3 måneder efter at mærkningen er afleveret. Energimærkningerne skal udvælges tilfældigt, så de er repræsentative for konsulentens mærkninger. Hvis 10% henholdsvis 5% ikke udgør et heltal, oprundes til nærmeste heltal (Fx: Hvis der er udarbejdet 12 energimærkninger af enfamiliehuse, udgør 10% 1,2 mærker, som oprundes til 2 mærker.) Gennemgangen af energimærkningerne skal være grundig, og skal udover gennemgangen af selve energimærkningsrapporten også omfatte gennemgang af baggrundsmateriale og beregninger Opstår der ved gennemgangen usikkerhed om, hvorvidt registreringerne er korrekte, skal de verificeres. Resultatet af gennemgangen skal forelægges den energikonsulent, der har haft ansvaret for mærkningen. Kommentarer og spørgsmål fra gennemgangen skal vurderes som led i kvalitetsstyringen. Hvis der påvises fejl ved energimærkningen, skal virksomheden sikre, at disse berigtiges over for kunden, som har fået mærkningen. Virksomheden kan indgå aftale med og anvende underleverandør(er) til gennemførelse af gennemgangen. Virksomheden skal gennem aftale sikre fortrolighed og uvildighedshensyn. Desuden skal det dokumenteres, at gennemgangen foretages med den krævede kompetence, jf. ovenstående. Der opbevares dokumentation for stikprøvegennemgangen, og resultatet indgår i ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet. 7/12

8 12. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs Overvågning og måling af produktet Virksomheden skal som minimum gennemføre følgende procedurer med henblik på sikring af kvaliteten. Energikonsulenten skal inden aflevering af energimærkningsrapporten til kunden, gennemlæse rapporten med henblik på at vurdere, om energimærkningsrapporten opfylder kvalitetskravene, beskrevet i den til enhver tid gældende Håndbog for Energikonsulenter. Hvis der opdages fejl eller mangler (fx i stamdata for bygninger) eller hvis beregningsresultater eller konklusioner ikke virker rimelige og velbegrundede, skal baggrunden herfor overvejes og eventuelt undersøges, hvis der er behov herfor, og eventuelle fejl skal rettes. Desuden skal virksomheden overveje, om fejlene og manglerne giver anledning til ændringer i procedurerne til sikring af kvaliteten. Virksomheden skal efterkomme Energistyrelsens afgørelser, herunder f.eks. om berigtigelse af energimærkninger, Energistyrelsens pålæg mv. 8/12

9 Bilag A: Energimærkning af enfamiliehuse Energikonsulenter for enfamiliehuse skal opfylde følgende krav: Grunduddannelse Civil-, akademi-, teknikum- eller diplomingeniør bygningskonstruktør arkitekt (cand. arch.) maskinmester med udvidet maskinmesteruddannelse eller maskinmester, der har bestået eksamen efter d. 19. oktober 1988 Teknisk manager offshore eller have bestået en af Energistyrelsen godkendt teoretisk prøve for energikonsulenter til enfamiliehuse. Erhvervserfaring Deltagelse i mindst 10 energimærkninger af enfamiliehuse som assistent til en energikonsulent. Kurser Energikonsulenter skal have deltaget i Energistyrelsens introduktionskursus for energikonsulenter senest 3 måneder efter indberetning af første energimærkning. Energikonsulenter, der er beskikket som til energimærkning af enfamiliehuse i medfør af bek. nr. 1731af , anses at leve op til alle ovennævnte krav til grunduddannelse, erhvervserfaring og deltagelse i introduktionskursus. Senest 3 år efter at have deltaget i introduktionskurset for energikonsulenter eller 3 år efter beskikkelse i medfør af bek. nr. 1731af , skal energikonsulenter deltage i Energistyrelsens opfriskningskursus for energikonsulenter, og herefter igen efter 3 år. Derudover skal energikonsulenter deltage i obligatoriske kurser og møder efter Energistyrelsens bestemmelse. Kompetencer: Energikonsulenten skal sikre, at følgende kompetencer inddrages i udarbejdelsen af energimærkninger efter behov: 1. Viden om bygningsfysik, bygningens klimaskærm, energibehov, indeklima, energiforsyning, med særligt kendskab til følgende: U-værdier og isolans Varmetransmission Ventilation og luftskifte Varmeanlæg Vedvarende energi Energibesparelser Effekt- og energi som begreber 9/12

10 2. Kendskab til rentabilitetsberegninger for investeringsprojekter 3. Kendskab til, og rådighed over: a. SBI-anvisning 213 og Be10 b. Gældende bygningsreglement c. DS 418, Beregning af bygningers varmetab d. DS 439, Norm for vandinstallationer e. DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer f. DS 469, Varmeanlæg med vand som varmebærende medium 4. Kendskab og erfaring med anvendelse af IT til beregninger, herunder det anvendte ITprogram til udarbejdelse af energimærkninger. 10/12

11 Bilag B: Energimærkning af flerfamiliehuse mv. Energikonsulenter for flerfamiliehuse mv. skal opfylde flg. krav Grunduddannelse Civil-, akademi-, teknikum- eller diplomingeniør maskinmester med udvidet maskinmesteruddannelse eller maskinmester, der har bestået eksamen efter d. 19. oktober 1988 Teknisk Manager, Offshore eller have bestået en af Energistyrelsen godkendt teoretisk prøve for energikonsulenter til flerfamilie mv.. Erhvervserfaring Deltagelse i mindst 5 energimærkninger af flerfamiliehuse mv. som assistent til en energikonsulent. Kurser Energikonsulenter skal have deltaget i Energistyrelsens introduktionskursus for energikonsulenter senest 3 måneder efter indberetning af første energimærkning.. Energikonsulenter, der er beskikket som til energimærkning af flerfamiliehuse mv. i medfør af bek. nr. 1731af , anses at leve op til alle ovennævnte krav til grunduddannelse, erhvervserfaring og deltagelse i introduktionskursus. Senest 3 år efter at have deltaget i introduktionskurset for energikonsulenter eller 3 år efter beskikkelse i medfør af bek. nr. 1731af , skal energikonsulenter deltage i Energistyrelsens opfriskningskursus for energikonsulenter, og herefter igen efter 3 år. Derudover skal energikonsulenter deltage i obligatoriske kurser og møder efter Energistyrelsens bestemmelse. Kompetencer: Energikonsulenten skal sikre, at følgende kompetencer skal inddrages i udarbejdelsen af energimærkninger efter behov: 1. Viden om bygningsfysik, bygningens klimaskærm, energibehov, indeklima, energiforsyning, med særligt kendskab til følgende: U-værdier og isolans Varmetransmission Ventilation og luftskifte Varmeanlæg Vedvarende energi Køleanlæg Belysningsteknik Energibesparelser Effekt og energi som begreber 11/12

12 2. Kendskab til rentabilitetsberegninger for investeringsprojekter. 3. Kendskab til og rådighed over: a. SBI-anvisning 213 og Be10 b. Gældende bygningsreglement c. DS 418, Beregning af bygningers varmetab d. DS 439, Norm for vandinstallationer e. DS 447, Norm for mekaniske ventilationsanlæg f. DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer g. DS 469, Varmeanlæg med vand som varmebærende medium h. DS 700, Kunstig belysning i arbejdslokaler 4. Kendskab og erfaring med anvendelse af IT til beregninger, herunder det anvendte ITprogram til udarbejdelse af energimærkninger. 12/12

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Håndbog for ENERGIKONSULENTER

Håndbog for ENERGIKONSULENTER Håndbog for ENERGIKONSULENTER Håndbog for Energikonsulenter 1. udgave, 1. oplag 2014 Byggecentrum Fotografisk, mekanisk, elektronisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende fra 05. maj 2009 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere