Størst mulig kundetilfredshed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Størst mulig kundetilfredshed"

Transkript

1 Størst mulig kundetilfredshed Finde den bedste løsning for kunden Tilbyde til priser, der passer til markedet Producere i den forventede kvalitet Levere til den aftalte termin Arbejde så effektivt som muligt Belaste miljøet mindst muligt Produkter og serviceydelser ISO 9001: ISO 14001:2004 OHSAS 18001

2 Side 2 af 9 Kære medarbejdere Kære kunder Kvalitet bliver og er altid blevet prioriteret højt i vores firma. KAESER s succes er et direkte resultat af kvaliteten af vores produkter og serviceydelser. Moderselskabet i Coburg, Tyskland, blev certificeret i henhold til ISO 9001 første gang i Certificeringen betyder, at vi kan dokumentere, at: medarbejderne i alle vores afdelinger er kvalificerede, uddannede og oplærte til at opfylde de krav, deres stillinger kræver vi stiller de nødvendige arbejdsværktøjer til rådighed vi har skriftlige arbejdsbeskrivelser, der besvarer alle spørgsmål angående standarden vi til enhver tid kan dokumentere, at vores medarbejdere arbejder i henhold til disse arbejdsbeskrivelser. Vores kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem QESM (Quality, Environmental and Workplace Safety Management system) bliver anvendt og efterfulgt globalt i alle KAESER selskaber. KAESER KOMPRESSORER A/S blev certificeret i henhold til ISO 9001 første gang i 1999 og i henhold til ISO første gang i Siden da har vi gentagne gange fået fornyet vores certificering, senest i Vores QESM system dokumenterer, hvordan vi overholder følgende standarder: ISO 9001:2008 (for så vidt angår Mobilair, også europæiske forskrifter om vejtransport) ISO 14001:2004 OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) Vi anvender følgende værktøjer: en procesorienteret dokumentationsstruktur målbare mål inden for relevante områder nøgleindikatorer (KPI), som sammenlignes med og evalueres ud fra tidligere perioders mål og indikatorer mål om løbende forbedring (CIP: Continuous Improvement Process), som defineret i ISO jævnlige audits kurser og efteruddannelse Vores QESM system består af: denne, der giver en oversigt over dokumentationsstrukturen og fungerer som en informationskilde for kunder og medarbejdere QESM procedurer, der beskriver vores processer QESM arbejdsbeskrivelser, der beskriver de enkelte aktiviteter i detaljer QESM formularer, der danner grundlag for dokumentationen. QESM procedurerne henviser til arbejdsbeskrivelserne og formularerne. Arbejdsbeskrivelser og formularer er sorteret og nummereret i henhold til de funktionelle områder. Vi ønsker at gøre vores medarbejdere og kunder bekendt med de overvejelser og tanker, der ligger bag vores koncernpolitik. Vi evaluerer vores koncernpolitik jævnligt og tilpasser den, hvis de ydre rammer kræver dette. Forsiden på denne viser tydeligt, at koncernens succes afhænger af alle vores medarbejdere, som har et fælles ansvar for at realisere vores mål. Vi har valgt at vise målene som søjler for at gøre det klart og tydeligt, at kun ved at opnå disse mål sikrer vi KAESER s solide fundament og fortsatte eksistens.

3 Side 3 af 9 Koncernpolitik KAESER s primære mål er at skabe højest mulig kundetilfredshed ved at tilbyde produkter og serviceydelser, der lever fuldt op til vores kunders forventninger. Vores konkurrenceevne, vores kommercielle succes og vores fortsatte eksistens afhænger af vores evne til at skabe høj tilfredshed blandt vores kunder. Med det formål at opfylde vores kunders forventninger, tilbyder vi udelukkende produkter og serviceydelser af højeste kvalitet. Det kan vi på grund af vores målorienterede infrastruktur, vores procesorienterede procedurer og vores løbende arbejde med at forbedre og optimere vores processer, som reaktion på fx ændringer i markedskravene og det analysearbejde i forbindelse med opståede fejl og problemer, der er en vigtig del af en løbende forbedringsproces. Ved at uddanne og oplære vores medarbejdere og forretningspartnere fremmer vi en fælles ansvarsfølelse for kvalitet, miljø, sikkerhed og sundhed (arbejdsmiljø) på alle niveauer, samtidig med at vi kræver fuld overensstemmelse med de følgende principper. Overholdelse af loven Vi overholder alle relevante love og forskrifter, som gælder for det relevante juridiske område, hvori vores tyske og internationale koncern- og datterselskaber befinder sig. Vi sørger for, at underleverandører, der udfører arbejde i vores navn eller udfører arbejde på KAESER produkter, opretholder de samme kvalitets- og miljøstandarder, som vi gør. Arbejdsmiljø Vi påtager os ansvaret for vores medarbejderes sundhed og sikkerhed på deres arbejdsplads. Vi er opmærksomme på risici og iværksætter foranstaltninger til forebyggelse af ulykker og erhvervssygdomme. Ved hjælp af uddannelse og oplæring sikrer vi, at alle medarbejdere er godt bekendt med emnet arbejdsmiljø. Vi tilbyder sundhedsfremmende støtte til vores medarbejdere. Respekt for grundlæggende menneskerettigheder Vi arbejder til fremme for lige muligheder for og lige behandling af vores medarbejdere, uafhængigt af hudfarve, etnisk baggrund, nationalitet, social baggrund, eventuelle handicap, seksuelt tilhørsforhold, politisk og/eller religiøs overbevisning, køn og/eller alder. Vi respekterer enhver persons menneskeværd, privatliv og personlige rettigheder. Vi tvinger ikke nogen til at arbejde for os eller samarbejde med os. Vi tolererer ingen form for uacceptabel behandling af personer, som fx brutalitet, seksuel eller personlig chikane eller diskriminering. Vi tilbyder rimelige lønninger og overholder den lovbefalede nationale mindsteløn. Vi overholder den lovbefalede maksimale arbejdstid. Hvis lovligt muligt, anerkender vi medarbejdernes ret til forsamling, og vi giver hverken forrang til eller diskriminerer imod medlemmer af medarbejdersammenslutninger eller fagforeninger.

4 Side 4 af 9 Miljøbeskyttelse Vi mener, at ansvaret for at bevare og beskytte miljøet ikke kun påligger de offentlige instanser, men at alle personer og virksomheder deler dette ansvar. Vi anvender de relevante redskaber til at bekræfte og vurdere vores aktiviteters og produkters nuværende og fremtidige påvirkning af miljøet ud fra lovmæssige normer og internationale standarder. Baseret på de herved indsamlede data vælger vi, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at sikre en bæredygtig drift, herunder mulighederne for energibesparelser, lavere anvendelse af naturressourcer samt reduktion eller undgåelse af udledning af farlige stoffer. Forbud mod korruption eller bestikkelse Vi hverken tolererer eller accepterer nogen form for korruption eller bestikkelse, herunder nogen form for ulovlige tilbud om betaling eller gaver, der har til formål at påvirke en beslutning. Forbud mod tvangs- eller børnearbejde Vi ansætter ikke personer under mindstealderen for beskæftigelse (15 år). I lande, der er omfattet af ILO-konvention 138 om mindstealder for beskæftigelse, artikel 2, som følge af deres lave udviklingsgrad, kan mindstealderen sænkes til 14 år. Denne koncernpolitik er forpligtende for de ansvarlige parter, men giver ingen rettigheder til tredjemand. Ethvert krav fra tredjemand baseret på disse forpligtelser er juridisk ugyldige. Koncernmål Vores succes med at konkurrere på et globalt marked afhænger af, at vi opnår følgende koncernmål: At finde den bedste løsning for kunden til en rimelig markedspris i den krævede kvalitet til den aftalte tid på den mest effektive måde med mindst mulig påvirkning af miljøet. Disse succesfaktorer er gensidigt afhængige. Den vigtigste faktor er dog kvalitet, fordi den faktor ikke kan opvejes af de andre faktorer. Vores målsætning med mindst mulig påvirkning af miljøet betyder, at vores produkter ikke alene er yderst økonomiog miljøvenlige som følge af, at de leverer mere luft for mindre energi, men også at vi anvender så få naturressourcer som muligt i vores produktion, salg og service. Thomas Kaeser Bestyrelsesformand KAESER KOMPRESSOREN SE Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser Næstformand KAESER KOMPRESSOREN SE Lars Heine Pedersen Administrerende direktør KAESER KOMPRESSORER A/S

5 Side 5 af 9 KAESER s kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, udarbejdet af KAESER KOMPRESSOREN SE, anvendes og er gældende i: Coburg alle KAESER s adresser i Tyskland alle internationale datterselskaber af KAESER KOMPRESSOREN SE, der anvender SAP i deres arbejde. I Danmark anvender vi systemet på vores adresse: KAESER KOMPRESSORER A/S Skruegangen Karlslunde Samt på vores servicestationer på Fyn og i Jylland. Vi anvender samme ledelsessystem i alle de af vores datterselskaber, der er placeret uden for Tyskland. en beskriver, hvordan vi har struktureret vores dokumentationssystem. De processer, der beskriver udvikling og produktion, er kun gældende for Coburg (Tyskland), Gera (Tyskland), Fredericksburg (USA) og Linz (Østrig). Direkte henvisninger til ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 standarderne er vist i kursiv. QESM procedurerne er inddelt i fire proceskategorier. Hver proceskategori er struktureret som en række koncernprocesser, der hver især er delt op i et antal hovedprocesser, som igen består af en række delprocesser. Delprocesser beskriver, i hvilken rækkefølge de nødvendige kvalitetssikrende aktiviteter udføres af den relevante medarbejder, så vel som de anvendte dokumenter samt evt. andre anvendte hjælpemidler.

6 Side 6 af 9 Vores processer er opdelt i fire kategorier: 1. Ledelsesprocesser Ledelsens ansvar Ledelsesprocesserne viser, hvordan koncernledelsen i KAESER KOMPRESSOREN SE styrer og leder selskabet, hvordan anvendelsen af personaleressourcer planlægges, og hvordan det sikres, at den gældende lovgivning overholdes. QESM systemet er udviklet på baggrund heraf og forbedres løbende. Dets effektivitet sikres af tilstedeværelsen af de nødvendige ressourcer. Topledelsen skal med planlagte mellemrum evaluere virksomhedens kvalitetsledelsessystem for at sikre, at det fortsat er egnet, fyldestgørende og effektivt. Denne evaluering skal omfatte en vurdering af muligheder for forbedring og af behovet for ændringer af kvalitetsledelsessystemet, herunder kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene (ISO 9001:2008, 5.6.1). Dette krav er baggrunden for, at vi jævnligt udfører kvalitetsaudits. Topledelsen gennemgår og analyserer resultaterne fra vores interne audits, tilbagemeldinger og feedback fra vores kunder, statistiske evalueringer samt forebyggende og korrigerende aktiviteter med henblik på at evaluere, hvorvidt QESM systemet er: egnet fyldestgørende, og effektivt. Udfaldet af ledelsens evaluering kan føre til implementering af foranstaltninger til forbedring af processer, produkter og en effektiv anvendelse af ressourcer. Medarbejdernes kontaktpersoner er deres direkte overordnede og deres afdelings QESM ansvarlige, som har til ansvar at sikre, at kravene i koncernpolitikken bliver opfyldt koncernmålene kendes og overholdes på alle niveauer, og at de nødvendige betingelser er til stede, for at de kan blive realiseret processerne udføres i overensstemmelse med instrukserne alle nødvendige forbedringer af systemet gennemføres. Afdelingernes QESM ansvarlige rapporterer til QESM chefen, der har det direkte ansvar over for koncernledelsen. 2. Støtteprocesser Styring af ressourcer De understøttende processer beskriver fastlæggelsen og anskaffelsen af de ressourcer, der er nødvendige for at: vores interne arbejde kan udføres så effektivt som muligt, og vi kan tilbyde produkter og tjenesteydelser, der sikrer fuld tilfredshed blandt vores kunder. Virksomheden skal ( ) sikre, at de ressourcer og informationer, der er nødvendige for at understøtte funktion og overvågning af disse processer, er tilgængelige (ISO 9001:2008, 4.1.d). Administrering af basis- og masterdata: Denne koncernprocedure inkluderer processer for registrering, oprettelse, ændring og udgivelse af styklister, arbejdsplaner, materiale-masterdata, kunde-masterdata, leverandør-masterdata, personale-masterdata og tidsstudier. Al anvendt data bliver registreret i SAP. Koncernproceduren Administrering af dokumenter og optegnelser beskriver oprettelse og ændring af interne dokumenter samt anskaffelse og styring af eksterne dokumenter (fragtbreve, certifikater, osv.). Der skal udarbejdes en dokumenteret procedure for at definere den nødvendige styring for: a) at godkende produkter, mht. at de er fyldestgørende, inden de udstedes b) at gennemgå og efter behov ajourføre samt på ny godkende dokumenter ( ) e) at sikre, at dokumenter forbliver læselige og umiddelbart kan identificeres ( ) (ISO 9001:2008, 4.2.3).

7 Side 7 af 9 Registreringer skal forblive læselige og skal umiddelbart kunne identificeres og genfindes (ISO 9001:2008, 4.2.4) Virksomheden skal: a) fastlægge den nødvendige kompetence for medarbejdere, der udfører arbejde med indflydelse på, om produktkrav bliver opfyldt b) hvor det er relevant, sørge for uddannelse/træning eller gennemføre andre aktiviteter for at tilvejebringe den nødvendige kompetence c) vurdere effektiviteten af de gennemførte aktiviteter ( ) e) opretholde relevante registreringer af uddannelse, træning, færdigheder og erfaring (ISO 9001:2008, 6.2.2). Koncernproceduren Personaleadministration inkluderer følgende primære processer: ressourceplanlægning, personaleudvikling, personalepleje og rekruttering. Virksomheden skal fastlægge, tilvejebringe og opretholde den infrastruktur, der er nødvendig for at opnå overensstemmelse med produktkrav. Infrastruktur omfatter ( ): a) bygninger, arbejdsplads og tilhørende faciliteter b) procesudstyr ( ) c) understøttende serviceydelser (som fx transport, kommunikations- eller informationssystemer) (ISO 9001:2008, 6.3) Koncernproceduren Tilrettelæggelse af infrastruktur dækker de primære processer for vedligeholdelse og reparation af bygninger, maskiner og udstyr samt processerne for udførelse og overvågning af inspektioner og testudstyr. Virksomheden skal sikre, at indkøbte produkter er i overensstemmelse med specificerede indkøbskrav. Type og omfang af styringen af leverandøren og af det indkøbte produkt skal afhænge af det indkøbte produkts effekt på den efterfølgende produktfrembringelse eller på slutproduktet. ( ) Der skal opretholdes registreringer af resultater af bedømmelser og af nødvendige handlinger som følge af bedømmelsen (ISO 9001:2008, 7.4.1). Koncernproceduren Strategisk indkøb omfatter indkøb af råmaterialer og komponenter samt processer for valg og bedømmelse af leverandører. Inden et produkt udvikles eller fremstilles, skal det sikres, at alle lovbestemte, forskriftsmæssige samt markedsrelaterede krav til produktet, for så vidt angår levering, eftersalgsaktiviteter og anvendelse, er analyserede og kendte. Indkøbsinformation skal beskrive det produkt, der påtænkes indkøbt, herunder i relevant omfang: a) krav til godkendelse af produkter, procedurer, processer og udstyr b) krav til kvalificering af personale c) kvalitetsledelsessystemkrav (ISO 9001:2008, 7.4.2) Virksomheden skal fastsætte og gennemføre inspektion eller andre aktiviteter, der er nødvendige for at sikre, at indkøbte produkter opfylder specificerede indkøbskrav (ISO 9001:2008). Koncernproceduren Marketing omfatter de primære processer relateret til markedsovervågning, fastlæggelse af produktprogram, prisfastsættelse og distribution, markedspræsentation, udarbejdelse og udgivelse af salgsmaterialer, så vel som styring af kundekontakt og -pleje. 3. Kerneprocesser Produktfrembringelse Kerneprocesserne er defineret som alle de E2E-processer, der udgør vores kerneekspertise. De inkluderer processerne under produktudvikling, opfyldelse af forskellige kundekrav samt processer inden for kundeservice. Ved planlægning af udvikling og konstruktion skal virksomheden fastsætte: a) udviklings- og konstruktionsstadierne b) den granskning, verifikation og validering, der er relevant på hvert udviklings- og konstruktionsstadium c) ansvar og beføjelser i forbindelse med udvikling og konstruktion (ISO 9001:2008, 7.3.1).

8 Side 8 af 9 Produktudvikling definerer de processer, der er krævet i forbindelse med udvikling af nye produkter og ændring af eksisterende design. Det omfatter planlægning og styring af udviklingen af et specifikt produkt, fastlæggelse og dokumentation af produktkrav, forberedelse, analyse inkl. efterfølgende sammenligning af resultater med designspecifikationen, og sluttelig, evalueringen af produktets egnethed til den specificerede anvendelse eller funktion. Virksomheden skal gennemgå de krav, der er knyttet til produktet. Denne gennemgang skal foretages, inden virksomheden forpligter sig til at levere et produkt til kunden (fx afgivelse af tilbud, accept af kontrakter eller ordrer, accept af ændringer til kontrakter eller ordrer) ( ) (ISO 9001:2008, 7.2.2). Koncernprocedurerne Salg, Logistik, Produktfrembringelse og Produktmodifikation beskriver, hvordan vi opfylder vores kunders forskellige behov. Vi opnår vores mål om kundetilfredshed ved at klarlægge kundekrav, udfærdige tilbud, gennemgå og dokumentere indgående ordrer, overvåge leveringstiden, tilpasse produkter til specielle behov, planlægge og anskaffe materialer, planlægge og overvåge produktionen af komponenter og slutprodukter, modifikation af produkter, styring af leverede produkter, og sidst men ikke mindst, planlægge salg og idriftsættelse, emballere og afsende de produkter, der er klar til afsendelse. Virksomheden skal validere alle processer til produktion og tilvejebringelse af service, hvor det resulterende output ikke kan verificeres ved efterfølgende måling/overvågning, og hvor mangler derfor først kan konstateres, efter at produktet er taget i brug, eller at serviceydelsen er blevet leveret. Valideringen skal demonstrere disse processers evne til at nå de planlagte resultater (ISO 9001:2008, 7.5.2). Koncernproceduren Udøvelse af kundeservice beskriver, hvordan vores serviceafdeling arbejder. Den forklarer, hvordan vores serviceteknikere udfører fejlfinding, hvordan vi styrer vedligeholdelse, reklamationer, serviceaftaler samt bortskaffelse og udskiftning via vores reservedelskatalog og reservedelshandel. 4. Måling, analyse og forbedring Proceskategorien Måling, analyse og forbedring beskriver de koncernprocedurer, vi anvender til at kontrollere produkt- og proceskvaliteten med henblik på at måle og øge kundetilfredsheden. Virksomheden skal bestemme, hvilken overvågning og måling der skal foretages, og hvilket overvågnings- og måleudstyr der er nødvendigt for at tilvejebringe vidnesbyrd for, at produktet er i overensstemmelse med fastsatte krav. Virksomheden skal etablere processer til at sikre, at overvågning og måling kan gennemføres og bliver gennemført på en måde, der er i overensstemmelse med kravene til overvågning og måling (ISO 9001:2008, 7.6). Vi sikrer Produktkvalitet ved at planlægge de nødvendige inspektioner ud fra definerede kriterier, ved at inspicere de producerede komponenter, sammenbyggede enheder og komplette maskiner ud fra inspektionsinstrukser samt ved at fjerne defekte produkter fra produktionslinjen med henblik på at analysere og evaluere afvigelsen. Virksomheden skal planlægge og implementere de overvågnings-, måle-, analyse- og forbedringsprocesser, der er nødvendige for: a) at demonstrere overensstemmelse med produktkrav b) at sikre kvalitetsledelsessystemets overensstemmelse c) løbende at forbedre kvalitetsledelsessystemets effektivitet (ISO 9001:2008, 8.1). Vi sikrer Proceskvalitet ved statistisk at analysere vores data og efterfølgende iværksætte de nødvendige korrigerende og forebyggende aktiviteter. Virksomheden skal, som en af målingerne af kvalitetsledelsessystemets præstationer, overvåge informationer om kundens opfattelse af, hvorvidt virksomheden har opfyldt kundekrav. Metoderne til at fremskaffe og anvende denne information skal fastsættes (ISO 9001:2008, 8.2.1). Sidst, men ikke mindst, beskriver koncernproceduren om Bedømmelse af Kundetilfredshed, hvordan vi analyserer kundereklamationer og produktovervågning samt opretter og analyserer kundeundersøgelser.

9 QESM Manual Side 9 af 9 Vores produktprogram omfatter: Skrue- og stempelkompressorer til trykluft- og vakuum, blæsere, dentalkompressorer, mobilkompressorer, tryklufttørrere og -filtre, kondensatdræn, kondensatseparatorer, trykluftbeholdere, kompressorstyringer og energistyringssystemer, teleservice, varmegenvindingssystemer, Air Utility-systemer, Air Demand Analysis (ADA) og kundetilpassede trykluftløsninger. KAESER koncernen er repræsenteret globalt med over 100 datterselskaber og samarbejdspartnere fordelt over alle betydningsfulde industrilande, hvor Europa, Nordamerika, Asien og Stillehavsområdet indtager nøglepositionerne. KAESER s verdensomspændende anerkendelse skyldes vores produkters høje effektivitet og driftsikkerhed og kvaliteten af vores tjenesteydelser. Vores trendsættende tjenesteydelser udgør en stadigt voksende andel af vores forretningsaktiviteter. Vores fortsatte høje grad af vækst kan tilskrives vores innovative tilgang, vores høje kvalitetsstandard og vores engagerede medarbejdere. Størstedelen af vores medarbejdere er udlært internt hos KAESER, og de nyder godt af den løbende videreuddannelse, der sikrer, at deres færdigheder hele tiden lever op til markedskravene. Globale marketing-aktiviteter har over de seneste år etableret og bibeholdt arbejdspladser i ind- og udland. KAESER blev grundlagt i 1919 og ledes i dag af Thomas Kaeser og hans hustru Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser. KAESER KOMPRESSOREN SE er verdensledende for så vidt angår vækst, innovation og finansiel uafhængighed. KAESER KOMPRESSORER A/S Skruegangen Karslunde Tlf Fax: D-ISODK.4/15

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien www.kaeser.com Oliefri stempelkompressorer DENTA-Serien Ydelse 65 til 950 l/min Tryk 10 bar vorfor vælge en KAESER dental-kompressor? Fordi det forventes, at en dentalkompressor giver oliefri, tør og hygiejnisk

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog

Kvalitets- og miljøhåndbog Kvalitets- og miljøhåndbog Denne håndbog er en autentisk håndbog fra en dansk produktionsvirksomhed anno 2008.03.07 Kun navne er skjulte. Godk.: Dato: 07-03-08 Side 1 af 21 H Forord Denne kvalitets- og

Læs mere

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet.

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Det er et spørgsmål om holdning

Det er et spørgsmål om holdning Det er et spørgsmål om holdning QUALITY MANAGEMENT I AGA REGION EUROPA NORD HR-047-1103-250 Et århundrede præget af engagement AGA har været førende leverandør af gasser igennem et århundrede, og tilbyder

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Management review 03/09-2013

Management review 03/09-2013 Management review 03/09-2013 Management Review Ledelsens Gennemgang Ledelsens Evaluering Ledelsens Granskning Har den øverste ledelse nogen ansvar vedrørende GMP? Svar: Ja! Topledelse har det endelige

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Kvalitets- og Miljøhåndbog

Kvalitets- og Miljøhåndbog Kvalitets- og Miljøhåndbog Oprettet af: QA Aug 2012 Afsnit Side 1 Forord 1.1 Firmaprofil. 3 1.2 Produkter 3 1.3 Service. 3 1.4 Kvalitetsstyring. 4 1.5 Miljøstyring 4 1.6 Arbejdsmiljø. 4 2 Kvalitetspolitik

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

I sandhedens tjeneste - Validering der giver værdi for samfundet

I sandhedens tjeneste - Validering der giver værdi for samfundet I sandhedens tjeneste - Validering der giver værdi for samfundet 29. januar 2015 Jakob Færgemand, Landechef, Bureau Veritas Validering der gavner samfundet i en kompleks verden Mennesker og systemer i

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F MID Certificering Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F Hvilken løsning skal vi vælge? Hvad skal vi overveje inden valg af løsning? Peter Morell Chefkonsulent FORCE Technology

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere