GLOBALISERINGEN TVINGER OS TIL AT TÆNKE REGIONALT -side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOBALISERINGEN TVINGER OS TIL AT TÆNKE REGIONALT -side 2"

Transkript

1 I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N GLOBALISERINGEN TVINGER OS TIL AT TÆNKE REGIONALT -side 2 Træk erhvervslivet ud til lokalsamfundet -side 5 Samspillet mellem delområderne er på den politiske dagsorden -side 6

2 Overborgmester Ritt Bjerregaard: Globaliseringen tvinger os til at tænke regionalt Som overborgmester i København er det helt naturligt for mig at tænke Øresundsregion. Og jeg arbejder derfor med entusiasme for at gøre det politiske samarbejde over Sundet mere effektivt og dynamisk. Der er gang i udviklingen af Øresundsregionen. Alene de mennesker, der pendler over Sundet hver dag, taler deres tydelige sprog: Vi vil regionen. Det er en kendsgerning, at der er politisk og folkelig vilje på begge sider af Øresund til at søge nye synergier, udnytte potentialer og tænke regionalt. Politisk vil vi gøre samarbejdet mere dynamisk. Vi vil forbedre rammebetingelserne for erhvervsliv og forskning. Vi vil støtte aktivt op om den hverdagsintegration, som borgere og virksomheder er i fuld gang med at realisere. Vi vil være et synligt, aktivt og effektivt politisk forum, der udpeger Øresundsregionens mål og retning samt repræsentere Øresundsperspektivet over for de nationale regeringer. Et kommende Interreg IV program vil sætte endnu mere fart i udviklingen. Her kan vi målrette de økonomiske midler endnu mere. Der er brug for store projekter, der rykker. Gennem regionsudvikling kan vi få en bæredygtig konkurrencekraft og dermed skabe velstand til alle i regionen. Derfor er det vigtigt, at vi er konkrete og arbejder målrettet. Öresundskomiteens handlingsplan fokuserer på tre indsatsområder: Vi skal binde regionen sammen, vi skal øge den økonomiske vækst, og sidst men ikke mindst skal vi fremme hverdagsintegrationen og de folkelige initiativer. Disse tre indsatsområder vil også være temaerne for de næste tre Øresundsbreve. Vi begynder med at binde regionen sammen. Det er en vigtig forudsætning for en fortsat udvikling kulturelt, menneskeligt og økonomisk. Kunsten er at skabe en endnu mere tilgængelig region for både virksomheder og mennesker. Ganske vist er der ikke mange steder i verden, hvor man på en halv times tid kan bevæge sig mellem to dynamiske byer i to forskellige lande, og med en endnu bedre infrastruktur og en fælles samordning af vore planstrategier, har vi alle mulighederne for at bibeholde vores position i den tungeste vægtklasse i Europa. Globaliseringen tvinger os til at tænke regionalt. Det er de regionale styrker, der konkurreres på. Derfor er det vigtigt med et tæt samspil mellem de forskellige områder, så vi formår at binde regionen sammen. Lederskribent: Ritt Bjerregaard, Københavns overborgmester, næstformand i Öresundskomiteen Ansvarig utgivare Direktör Petter Møller Redaktion Elsebet Fristed Redaktionen avslutad april 2006 Layout Mikael Forth Foto Öresunds Lilla Blå I N F O R M AT I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R Öresundskomiteens medlemsorganisationer Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt, Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Landskrona kommun. De svenska och danska regeringarna medverkar med observatörer genom Utrikesdepartementet, Länsstyrelsen i Skåne län och Økonomi og Erhvervsministeriet samt Miljøministeriet. Hovedstadens Udviklingsråd deltar också i arbetet. Öresundskomiteen är en politisk plattform för gränsregionalt samarbete i Öresundsregionen. Syftet är att medverka till en stark utveckling i regionen, både ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Vi initierar och leder strategiska samarbetsprojekt över Sundet som bidrar till en positiv utveckling. Vi ansvarar också för EU:s INTERREGprogram för Öresundsregionen. Øresundsbrevet kan även läsas på 2 Öresundskomiteen, Gammel Kongevej 1, DK-1610 København V, Tel , Fax ,

3 Befolkningstilvæksten forventes at stige, Store krav til infrastrukturen i fremtiden Øresundsregionen er i dag Nordens største og mest tætbefolkede storbyområde med ca. 3.6 millioner mennesker og befolkningsprognoserne peger på op mod flere indbyggere indenfor de næste 20 år. Hvor skal disse mennesker bo, arbejde og studere? Hvordan skaber vi et effektivt og langsigtet holdbart transportsystem som kan klare denne stigning af person- og godstransporter? Øresundsregionen har gode muligheder for at styrke sin position som en konkurrencekraftig storbyregion i Europa. En forudsætning for denne udvikling er, at der opretholdes og udvikles en god trafikal tilgængelighed internt i regionen, men også eksternt til og fra regionen, samt at person- og godstransport kan ske på en miljømæssigt bæredygtig måde på længere sigt. Et velfungerende transportsystem er en forudsætning for både en økonomisk og miljømæssig gunstig udvikling, mens et dårligt fungerende transportsystem kan virke hæmmende for udviklingen. Rejsetid mellem job og bolig er afgørende for, hvordan og hvor stor geografisk udstrækning den funktionelle Øresundsregion kan være. Det stiller krav om at infrastruktur og transportsystemer er gearet til at kunne imødekomme de krav og behov som arbejdsog boligmarkedet har og får i fremtiden. Udviklingen på boligmarkedet i Danmark og specielt i Hovedstadsområdet har bevirket, at flere og flere flytter til yderområderne af Sjælland, hvilket medfører en øget pendling ind til Hovedstadsområdet. Et stigende antal har dog opdaget at der er et alternativ nemlig at flytte til Skåne. Der er derfor behov for at der skabes et fælles overblik over by- og erhvervsudviklingen i et Øresundsregionalt perspektiv, sådan at man politisk kan være med til at skabe de rigtige og mest optimale rammer for denne udvikling. På denne baggrund har Öresundskomiteen sammen med Region Skåne og HUR taget initiativ til Interreg-projektet Øresundsregionens Infrastruktur og Byudvikling. Fakta om projektet: 26 kommunale, regionale og nationale myndigheder deltager. Det overordnede mål med projektet er at skabe en fælles referenceramme for forståelse af den fremtidige fysiske og funktionelle infrastruktur samt bolig- og erhvervsudvikling i Øresundsregionen. Den fælles referenceramme skal kunne bruges som et aktivt og praktisk værktøj og udgangspunkt for overvejelser i den fremtidige planlægning hos Øresundsregionens forskellige myndigheder og øvrige aktører. Projektet medfinansieres af Interrreg IIIA og afsluttes december 2006 For mere information: Vidste du: At personer pendler over Øresund hver dag At der findes 1,7 millioner erhvervsaktive mennesker i Øresundsregionen At Øresundsregionen står for 25% af Danmarks og Sveriges samlede befolkning 3

4 4 Vilmer Andersen, regionråd (V) i Region Skåne og medlem af Öresundskomiteen: -Glemmer vi udkantsområderne, bremser vi udviklingen i Øresundsregionen - Hvis vi fortsætter med at tro at al udvikling kommer fra centrene, så tror jeg ikke, at visionen om at binde regionen sammen holder. Vi får ikke den sammenhængende region vi gerne vil have, hvis ikke vi også tænker udkantsområdernes muligheder med. Vilmer Andersen føler at diskussionen i Öresundskomiteen fokuserer for meget på centrene som det styrende for udviklingen: - Det bliver mere og mere tydeligt, at der i komiteen er forskellige opfattelser omkring centerperiferi problematikken i Øresundsregionen. Jeg opfatter, at de fleste fra de lidt større partier synes, at det hele stadigvæk skal handle meget om centrene og at det er København- Malmö-Lund som er de centrale punkter. Det synes jeg ikke er hensigtsmæssigt og jeg mærker også, at man både fra sjællandsk side og i udkantsområderne af Skåne, er utilfredse med, at man fokuserer så meget på centeret som det styrende for udviklingen. - En konsekvens af dette kan blive, at man politisk ikke føler sig delagtig, dvs man føler sig ikke som medejere af projektet i udkantsområderne, og så bremser udviklingen. - Et eksempel på dette er den måde man har prioriteret samarbejdet mellem SÖSK kommunerne og Bornholm på. Det er et mangeårigt samarbejde som man nu i Öresundskomiteen har nedprioriteret i to omgange. Vil man holde liv i det projekt, så må man klare det på egen hånd. Det er klar tale! - Projektet om Helhedsorienteret Udvikling, der nu er afsluttet, peger netop på en del områder, som vi skal være endnu mere opmærksom på, fordi de kan øge samspillet mellem delområderne. Jeg synes det er vigtigt, at man tager de anbefalinger, som er kommet fra projektet og løfter det ind i diskussionen og sætter nogle udviklingsprocesser i gang. - Der er flere andre projekter i gang f.eks omkring bosætning, som også går på tværs af Øresundsregionen og her er det jo tydeligt, når vi ser på udviklingen, så er det ikke i centrene, de store bosætningsmuligheder befinder sig, med mindre man har en meget tyk tegnebog. I Skåne ser vi nu en udflytning fra centrene, bl a børnefamilierne flytter. Og de unge mennesker har ikke råd til at købe de boliger der findes. Med en velfungerende infrastruktur kan vi faktisk bevare befolkningen ude i andre dele af regionen, som så med en velfungerende infrastruktur har mulighed for at pendle ind til arbejdspladser og studiesteder. - Et andet projekt, Interreg- projektet ÖRIB, er i gang med at undersøge bl a infrastrukturen i regionen. Det skal afsluttes i år, men her kommer man heller ikke frem til nogen færdige løsninger, men peger på områder vi kan prioritere. - Disse projekter er en begyndelse og det er en udmærket måde at løfte muligheder frem på, men jeg savner, at man begynder at træffe nogen beslutninger og at vi får nogen handlingsmuligheder. Vilmer Andersen, regionråd (V) i Region Skåne Hvis der er noget Vilmer Andersen synes der er vigtigt, så er det, at man ikke disponerer forkert, som han mener man har gjort med SÖSK-Bornholm samarbejdet: - Det tager luften ud af de lokale initiativer, folk bliver mismodige og de synes ikke det kan hjælpe noget, når man centralt styrer det på den måde. Jeg synes, man skal have et bottom-up perspektiv, hvor den politiske samordning i hele regionen er nødvendig, men den skal tage hensyn til og bygge på de lokale initiativer og forudsætninger. Det er der, udviklingskraften ligger. Den ligger ikke kun i de der centre som man snakker så meget om.? Vidste du: At Øresundsregionen står for 28 procent af Danmarks og Sveriges samlede BNP Foto: Fredrik Persson

5 Godt råd til politikerne: -Træk erhvervslivet ud til lokalsamfundet Der er behov for nytænkning i diskussionen om center-pereferi, mener Henrik Toft Jensen, Lektor og tidligere rektor på Roskilde Universitetscenter. - I stedet for kun at arbejde for at forbedre infrastrukturen, så flere kan pendle, må målet være at arbejde for at nedsætte væksten i pendling. At skabe nogle muligheder i købstæderne/städerna så man kan tiltrække erhvervslivet og dermed skabe nogle spændende lokale jobs også til den veluddannede arbejdskraft. Der er et langt større potentiale i det, end der er udnyttet i dag. Det er ikke sådan, at jeg tror, at man kan fjerne pendlingen ved at få det lokale erhvervsliv til at blomstre, men man kan nedsætte væksten i pendlingsomfanget, ved også at have muligheden for at vælge købstæderne som arbejdssted. - De stigende benzinpriser, de nedslidte jernbaner, de lange transporttider med store forsinkelser for både tog og bil, er alt sammen faktorer, der mindsker lysten til at pendle. - Man skal længere og længere væk fra København for at finde en bolig til en overkommelig pris, og dermed øges pendlingstiden. En daglig pendlingstid på op til 1 time hver vej er en belastning for en familie. Specielt hvis begge parter arbejder i København. Derfor er der nu brug for at fokusere mere på de lokale kvaliteter og det lokale erhvervliv, i stedet for bare at lade det være boligområde til København. - Dét, at lokaliteten har en særlig karakter, at den har sin egen historie med sin egen identitet kan man gøre til sit varemærke. Det gælder om at finde nogen styrker ved hver enkelt købstad, og så bygge styrkeområderne op indefra. Det skal bygges op i de enkelte kommuner. Det er vigtigt, at kommunerne ikke bare er klienter, der leder efter økonomisk støtte. Der skal udvikles nogle muligheder og ideer, som de folk der bor i købstæderne kan se, at de kan udnytte. -Der skal f.eks være nogle gode kulturtilbud lokalt. Alle kan jo tage i Det Kongelige Teater, men de kan ikke snakke med naboen om det, for naboen tager ikke i Det Kongelige Teater den samme aften. Derfor skal der være et lokalt udbud, så man kan snakke med naboen eller med kollegerne på arbejdspladsen om det dagen efter. - Jo mere centeret i København vokser, jo større mulighed er der for at trængslen dér bliver så stor, at man vælger andre værdier. Og så er det, kommunerne skal være klar med de andre værdier, stedets historie og egenart, gode parkeringsforhold, gode skoler, gode børnehaver, osv. - Alt dette er ikke noget der bare gøres ved at andre tager initiativet. Det er et projekt, som skal være et projekt i hver enkelt købstad, siger Henrik Toft Jensen og giver de lokale danske politikere et godt råd med på vejen: Lad være med at have for travlt med at sælge de rådhuse, som er ved at blive nedlagt. Måske kan nogle af de rådhuse bruges til at være det sted hvorfra de lokale initiativer kan udgå. De flotte gamle byrådssale kan jo bruges til mangt og meget. Foto: Poul Erik Nikander Frandsen Henrik Toft Jensen, lektor, tidl. rektor på Roskilde Universitetscenter 5

6 Samspillet mellem delområderne er på den politiske dagsorden I et Øresundsperspektiv er der behov for en mere sammenhængende planlægning af infrastruktur og miljø. Regionen vokser befolkningsmæssigt med øgede krav til tilgængelighed i hele regionen. Væksten i befokning, samfærdsel og økonomi skærper også nødvendigheden af at sikre de miljømæssige hensyn i en langsigtet bæredygtig udvikling. Også spørgsmålet om samhørighed indenfor Øresundsregionen er på den politiske dagsorden. Regionens delområder har forskellige vilkår og forudsætninger for at bidrage til og få del i vækst og velfærd. Det er en vigtig udfordring at afdække og udnytte mulighederne for et større samspil der drager nytte af forskellighed og mangfoldighed. Det kan også styrke regionens samlede internationale konkurrencekraft. I Øresundsregionen er der, præcis som i de fleste andre regioner, en stærk tendens til at de økonomiske aktiviteter koncentreres i de stærke dele af regionen. I Øresundsregionen står Hovedstadsområdet og den sydvestre del af Skåne for den største andel af regionens samlede bruttoregionprodukt. Det er nødvendigt at sikre et samspil mellem stærke og svage områder i regionen, dvs en win-win situation. Det videre arbejde bygger bl. a på erfaringer fra Interreg-projektet Helhedsorienteret udvikling og delregionale roller hvor man er fremkommet med forslag til tre indsatsområder som er vigtige for at fremme en helhedsorienteret udvikling i Øresundsregionen: Uddannelse/videnplatforme Små og mellemstore virksomheder Profil/styrkeområder, dvs delregionale specialiseringer indenfor blandt andet turisme, livsstil, fødevarer, oplevelsesindustri mm. Der må fokuseres på styrken i mangfoldighed, diversitet og komplementaritet. Hvad er styrken i Øresundsregionens samlede kompetencespektrum, og hvordan kan vi udnytte forskellen offensivt? Indsatsen skal også inddrage erfaringer fra andre Interreg-projekter som, ØresundBo og Øresundsregionens infrastruktur og byudvikling, ÖRIB. Der sigtes på en bred dialog, som bl.a. inddrager kommunale myndigheder, fx via en eller flere dialogkonferencer. Det er hensigten at udvikle værktøjer, som kan nyttiggøres i arbejdet med regionale udviklingsplaner og udviklingsstrategier på begge sider af Sundet. Den indsats, som komiteen og medlemsorganisationerne viderefører, skal ses i sammenhæng med øvrige initiativer fra lokale, regionale og nationale myndigheder m.v., herunder arbejdet med et kommende Interreg IV-program. Ifølge Öresundskomiteens Handlingsplan arbejder komiteen for at fremme en helhedsorienteret udvikling, dvs. regionens forskellige dele med deres forskellige forudsætninger skal give dynamik til Øresundsregionens udvikling. Kontaktperson: Torben Aaberg 6

7 Nyt fra Interreg: EU program i Øresundsregionen fortsætter Ét program to subprogrammer Det ligger nu fast, at der også i den nye strukturfondsperiode, der starter i 2007, vil være EU-penge til det grænseoverskridende samarbejde i Øresundsregionen. Den danske, den svenske, og den norske stat er efter forhandlinger med EU Kommissionen blevet enige om at fremsætte ønske om et fremtidigt program mellem Danmark, Sverige og Norge, som omfatter Region Nordjylland, Region Midtjylland, Halland, Västra Götaland, Osloområdet inkl. 7 amter i det sydlige Norge og hele Øresundsregionen. Programmet som foreløbig har tilnavnet Kattegat, Skagerrak, Øresund vil blive delt i to subprogrammer, et subprogram, som omfatter det nuværende Øresundsprogram, og et andet subprogram som omfatter Region Nord- og Midtjylland, Halland, Västra Götaland og det sydlige Norge inkl. Oslo. Programmet bliver dog ét samlet program, hvor det også vil være muligt at lave projekter på tværs af de to subprogrammer. Skrivearbejdet er startet På baggrund af denne udmelding er det konkrete arbejde med skrivningen af et fælles program startet. Der er blevet afholdt et indledende partnerskabsmøde for det fælles program i Oslo. På dette møde besluttedes det, at der skulle nedsættes 3 skrivegrupper, et for hvert subprogram samt en skrivegruppe for det overordnede program. Pengene i Interreg IIIA-programmet snart brugt I marts modtog sekretariatet 13 ansøgninger, hvilket betyder at pengene indenfor de forskellige foranstaltninger bliver mindre. Tag derfor en snak med sekretariatet om der fortsat er penge indenfor den foranstaltning, du ønsker at lave projekt indenfor. programmets overordnede struktur og indhold, samtidig med at subprogrammernes særpræg bevares. Den organisatoriske del af et fremtidigt program ligger helt åben. Der er endnu intet udspil til en fælles forvaltningsmyndighed og/ eller fælles udbetalingsmyndighed. En ting ligger dog fast, begge programmer ønsker en effektiv beslutningsproces, der gør det muligt at beslutningerne træffes af regionale politiske beslutningsgrupper, og man ønsker et sekretariat for hvert subprogram. Subprogram Øresund Skrivegruppen for Øresund-subprogrammet har holdt sine første møder. Øresundsubprogrammet arbejder ud fra de tre indsatsområder, der allerede er vedtaget i Öresundskomiteen, som følge af Öresundskomiteens handlingsplan : At fremme bæredygtig økonomisk Nye projekter Der er godkendt 5 nye Interreg projekter i 2006, bl.a. to store projekter med fokus på vandmiljø. Læs mere om disse projekter på Interregs hjemmeside: Næste ansøgningsdeadline i programmet er 15. juni. vækst, At fremme hverdagsintegrationen og At binde regionen sammen. Disse indsatsområder skal nu uddybes, så det bliver let for fremtidige projekter at finde vej i programmet og finde indgange til projektideer og projektområder. Subprogram Øresund har på baggrund af sidste efterårs afholdte seminarer om Interreg IV en del inspiration og materiale at arbejde med, samtidig har Oxford Research gennemført en SWOT analyse, som også peger på forskellige indsatser under de tre overordnede indsatsområder. Skrivegruppen for Øresund forventer at have et første udkast til subprogramdelen færdig til Öresundskomiteens møde i juni. Der er en forhåbning om at programmet med de to subprogrammer kan sendes til EU Kommissionen til efteråret. Kontaktperson Merete Røder Alle skrivegrupper er nedsat Skrivegruppen for det samlede program mødtes for første gang i starten af april. Udfordringerne for gruppen er at definere? Vidste du: At af samtlige ansatte indenfor lægemiddelindustrien i DK og SE arbejder 52% i Øresundsregionen At Øresundsregionens befolkningsmængde øgede med i

8 Patrik Rydén, vores gæsteskribent i maj: Øresundsregionen som knutpunkt för handel och logistik Transport- och logistiknäringen är redan idag en betydande andel av Øresundsregionens ekonomi. Genom en utvidgad akademisk och offentlig samverkan över Öresund, tillämpning av nya intelligenta logistiklösningar och ökad etablering av centrallager och huvudkontor kan Øresundsregionen bli den ledande logistikknutpunkten och handelsplatsen i Östersjöområdet. Ø R E S U N D S B R E V Nyt fra sekretariatet Velkommen Mirjam Gork Jensen er ansat som barselsvikar for Anja Stolak Storgaard. Mirjam arbejder med Arbejdsmarkedsprojektet, Grænsehindringer og med det pågående effektiviseringsarbejde af det politiske arbejde i Öresundskomiteen. Tack och hej! Anette Prilow er stoppet efter et år som studentermedhjælper. Anette har færdiggjort sine studier og har fået job i Bruxelles. F O R M : O R I G R A F O A B, M A L M Ö. Den ökande globala handeln har inneburit att logistik har fått en alltmer betydande roll som konkurrensfaktor. På den globala marknaden pressas varupriserna samtidigt som priserna för transport och lagerhållning ökar. För att kunna utnyttja konkurrensfördelar måste en storskalig produktion kompletteras med en effektiv logistik. Detta är en utveckling som öppnar upp nya möjligheter för Øresundsregionen. De senaste åren har distributionsterminaler blivit allt större men samtidigt minskat i antal. Flertalet företag har idag valt att centralisera sin nordiska distribution till endast ett centrallager som i framtiden kan försörja hela Östersjöområdet med produkter. I detta sammanhang har Øresundsregionen sedan länge ett strategiskt geografiskt läge, vilket har förstärkts av EU:s nya medlemsstater i Östersjöområdet. Samtidigt har det uppstått en unik möjlighet för Øresundsregionen att utvecklas till en handelsplats för hela Östersjöområdet. Som intressant jämförelse med Øresundsregionens roll i Östersjöområdet kan utvecklingen i Hong Kong och Pearl River Delta området nämnas. För ett tjugotal år sedan genomförde Hong Kong en enorm outsourcing av den inhemska produktionen till södra delarna av Kina. Idag produceras näst intill alla kinesiska varor i södra Kina medan de fysiska godsflödena fortfarande passerar genom Hong Kong. Mer än en tredjedel av Kinas totala Patrik Rydén Projektledare för Øresund Logistics Øresund Logistics hemsida: export går genom Hong Kong och regionen har blivit en naturlig knutpunkt för logistik och handel i Asien. Genom intern samverkan i Øresundsregionen kan vi utvecklas till norra Europas motsvarighet till Hong Kong, den mest sjudande handelsplatsen i Östersjöområdet! Tankarna om Öresundsregionen som knutpunkt för handel och logistik vidareutvecklas i det pågående projektet Öresundsregional Östersjöstrategi. Läs mer om projektet på: Vidste du: At Øresundsregionen står for 25 procent af Danmarks og Sveriges beskæftigelse Möte i Öresundskomiteen Nästa möte i Öresundskomiteen är den 19 juni. Mötena är inte offentliga men för dig som vill ta del av handlingarna inför mötet så finns de på Öresundskomiteens hemsida ca en vecka innan mötet. Nye publikationer Øresundspendlerne Øresundsbro konsortiet og Öresundskomiteen Boligmarkedet i Øresundsregionen - Øresundsbro konsortiet og Öresundskomiteen Bro, bil, bostad och kärlek -ökar flyttströmmen från Danmark till Skåne - Migrationsverket, Skattemyndigheten, Malmö stad, Region Skåne og Öresundskomiteen. Rapporterne kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Danmark i omstilling Danskerne flytter fra landet til byerne hurtigere end tidligere. Det giver

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer 1. Indledning En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle

Læs mere

Vi udvikler vores byer. Vi udvikler vores infrastruktur. Vi udvikler vores virksomheder. Vi udvikler vores medborgere. Region Sjælland udvikler!

Vi udvikler vores byer. Vi udvikler vores infrastruktur. Vi udvikler vores virksomheder. Vi udvikler vores medborgere. Region Sjælland udvikler! FORMAT 2 Vi udvikler vores byer. Vi udvikler vores infrastruktur. Vi udvikler vores virksomheder. Vi udvikler vores medborgere. Region Sjælland udvikler! 3 En klar målsætning som alle regioner i Danmark

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Sjællandsprojektet. - et samarbejde om planlægning for infrastruktur og byudvikling. v/ Jens Hedegaard Holbæk Kommune

Sjællandsprojektet. - et samarbejde om planlægning for infrastruktur og byudvikling. v/ Jens Hedegaard Holbæk Kommune Om Sjællandsprojektet - et samarbejde om planlægning for infrastruktur og byudvikling v/ Jens Hedegaard Holbæk Kommune Projektets baggrund: Landsplanredegørelsen 2006 Den østjyske millionby De mellemstore

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger EU OG 15 REGIONER STØTTER DET GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE OMKRING ØRESUND, KATTEGAT OG SKAGERRAK

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger EU OG 15 REGIONER STØTTER DET GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE OMKRING ØRESUND, KATTEGAT OG SKAGERRAK Fælles udfordringer kræver fælles løsninger EU OG 15 REGIONER STØTTER DET GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE OMKRING ØRESUND, KATTEGAT OG SKAGERRAK INDHOLD Har I en idé til et projekt, der kan forbedre samfundet?...

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 5 Fokus Medborgerskab... 6 Fokus Mangfoldighed... 7 Fokus Inklusion... 8 2 Vision: Vi vil styrke og fordre

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015.

2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015. 2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015 Beretning om Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Hvordan Ikast-Brande Kommune har skabt landets bedste erhvervsklima?

Hvordan Ikast-Brande Kommune har skabt landets bedste erhvervsklima? Hvordan Ikast-Brande Kommune har skabt landets bedste erhvervsklima? Vi udøver myndighed med et service-gen Torsdag den 17. marts 2016 Bornholms Regionskommune Program 1. Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Øresundsvandsamarbejdet

Øresundsvandsamarbejdet Aftale om Øresundsvandsamarbejdet af 12. oktober 1995 Baggrund og formål med et Øresundsvandsamarbejde Undersøgelser af forureningsforholdene i Øresund begyndte allerede i mellemkrigsårene på både dansk

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

et meget bedre samspil med arbejdsmarkedets parter end regeringen har lagt op til i det nuværende udspil.

et meget bedre samspil med arbejdsmarkedets parter end regeringen har lagt op til i det nuværende udspil. PDM 'HWPDQK UHU«Det man hører er man selv siger de hvert 10. minut i radioen. En ny jingle af den slags, der ikke er til at slippe af med, når man først har fået den i hovedet. Det man hører er man selv.

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Flytninger fra byer til land- og yderkommuner

Flytninger fra byer til land- og yderkommuner Flytninger fra byer til land- og yderkommuner Højtuddannede og socialt udsatte gruppers flyttemønstre og motiver KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvorfor vælger henholdsvis højtuddannede og socialt udsatte

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030

Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030 Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030 Aftenens program Program 17:00-17:05 Ankomst 17:05-17:15 Velkomst ved borgmester Holger Schou Rasmussen 17:15-17:45

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Framtidens järnväg i Helsingborg

Framtidens järnväg i Helsingborg Framtidens järnväg i Helsingborg - stadsutveckling och expansion mot Helsingør Civilingeniør Sten Hansen Planeringschef Håkan Lindström Trafikdage i Aalborg 2006-08-29 Dagens præsentation Håkan Stadsutveckling

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Pendlingsmønstre i Østjylland

Pendlingsmønstre i Østjylland Konference om dialog projekt om udviklingen i det østjyske bybånd 30 januar 2007 Scandic, Bygholm Park, Horsens Pendlingsmønstre i Østjylland Thomas Sick Nielsen (sick@life.ku.dk) Center for Skov, Landskab

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef Allerød Kommune Job- personprofil for Familiechef Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, har en veludviklet infrastruktur

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-08-2015

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 5.1 Lokalbestyrelser 5.1.1 SLS-Bornholm 5.1.2 SLS-DST 5.1.3 SLS-Esbjerg 5.1.4 SLS-Hillerød 5.1.5 SLS-Hjørring 5.1.6 SLS-Holstebro 5.1.7

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Haslev, 12 maj 2015 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Tendenser Nethandel vokser Butikscentre går lidt frem Lille

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Program Velkomst v/ Regionsrådsformand Jens Stenbæk Femern

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Det første vi tager fat på nu er sag nummer 8, forslag til planstrategi 2015, offentligt høring. Som jeg tidligere tilkendegav, så er der et ønske

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1 KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud til Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPECIFIKATION... 2 1.1 Indledning... 2 1.2

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne Liv på landet Tag del i udviklingen i landdistrikterne Tag del i debatten om de danske landdistrikter Der er højt til loftet på landet. Himlen er simpelthen større. Det er den fornemmelse man får, når

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere