Business Excellence - hvordan og hvorfor?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Excellence - hvordan og hvorfor?"

Transkript

1 Business Excellence - hvordan og hvorfor? RESUMÉ DIEU i tal 1998/99 Artiklen beskriver hvordan DIEU - Dansk International Efteruddannelse, der er den største kursusudbyder i Danmark med 65 fuldtidsmedarbejdere og en omsætning på 110 MDKK, har benyttet Business Excellence modellen til at styre udvikling af virksomheden via løbende forbedringer. Omsætning Omsætning MDKK MDKK Egenkapital Egenkapital MDKK MDKK Antal Antal medarbejdere medarbejdere Internationaliseringsgrad Internationaliseringsgrad 13% 13% Antal Antal kurser kurser Udviklingsgrad Udviklingsgrad 10% 10% Antal Antal deltagere deltagere ISO ISO certificering certificering siden siden EFQM EFQM SME SME finalist finalist EFQM EFQM SME SME Pris Pris vinder vinder EFQM EFQM SME SME Award Award vinder vinder Q-indeks Q-indeks medarbejdere medarbejdere 4,31 4,31 Q-indeks Q-indeks kunder kunder 4,11 4,11 Q-indeks Q-indeks leverandører leverandører 4,20 4,20 (Skala (Skala 1-5) 1-5) Som EFQM finalist i 1997, prisvinder i 1998 og vinder af Awarden i 1999 for små og mellemstore virksomheder, er vores konklusion at modellen, udover at være et strategisk værktøj til virksomhedsudvikling, giver et værdifuldt holistisk billede af virksomheden. Samtidig beviser modellen at øget kundetilfredshed, øget medarbejdertilfredshed og nettoresultatet hører tæt sammen. ORGANISATIONEN DIEU har, som det ses af figuren, valgt at afbilde organisationen som et hjul dette for at vise at underviserne er en betydningsfuld del af organisationen, selv om de ikke er fastansat, og at vores to tværorganisatoriske projekter KiND (Kvalitet i Niveau og DIEU) og MiND (Markedsorientering i Niveau og DIEU) er vitale dele af virksomhedens organisation. Virksomheden har 6 afdelinger der hver har den kompetence der er nødvendig for at drive den som en lille division. Afdelingerne har et selvstændigt resultatansvar hvilket indebærer at de er ansvarlige for udvikling, markedsføring, administration og gennemførelse af alle afdelingens aktiviteter. Endvidere har de naturligt ansvaret for at aktiviteterne lever op til de for virksomheden fastsatte kvalitetsmål. I midten af hjulet findes den overordnede ledelse og stabsfunktionerne - Marketing, Direktion, Administration og IT. 65 fuldtids medarbejdere og 312 tilknyttede undervisere, heraf 35 fra udlandet, sørger for at deltagerne får et effektivt og koncentreret kursusforløb. Hvert år gennemføres ca. 630 kurser med ca deltagere. DIEU, Dansk International Efteruddannelse, Tlf

2 Via overtagelser og samarbejdsaftaler har vi opnået en sikker ressource af undervisere fra Niveau Consulting A/S og PROGRÈS Human Resource Management A/S, der kan undervise på og udvikle virksomhedsinterne programmer. Vores produkter, der omhandler nedenstående, kan inddeles i tre kategorier: Åbne kurser Virksomhedsinterne kurser Internationale programmer Leadership Ledelse Projektledelse Kvalitetsledelse Business Excellence Personlig udvikling IT kompetence udvikling Vores mission Gennem udvikling af mennesker bidrager vi til at vores kunder når deres mål. Vores visioner Vi vil fortsat udvikle og udbyde efteruddannelseskoncepter - åbne og virksomhedsinterne - til ledere og medarbejdere i store og mellemstore virksomheder såvel nationalt som internationalt. Vi vil være den kursusudbyder i Danmark der er kendt for at levere den højeste kvalitet og det største faglige udbytte samt være kendt for vores internationale aktiviteter og vore partnervirksomheder. I store internationale virksomheder vil vi være kendt for at være en pålidelig samarbejdspartner der er i besiddelse af fleksibilitet, høj kvalitet, samt hurtighed. Vi vil til stadighed være en organisation som har ry for at behandle mennesket i organisationen fair og ordentligt - både med hensyn til deres faglige og menneskelige udvikling. BAGGRUND Der var adskillige væsentlige faktorer der tilskyndede os til at foretage vores kvalitetsrejse der startede i 1994: Stigende konkurrence fra danske statsstøttede virksomheder, Før Modellen Stigende konkurrence fra statsfinansierede udbydere Organisk vækst stillede krav om nye systematiske arbejdsprocedurer Kvalitetsledelse oppefra og ned i organisationen havde slået fejl De store kunder var alle ISO certificeret Ledelsen ønskede en ny holistisk ledelsesmetode Vi havde behov for at sætte større fokus på kunderne end på produkterne DIEU, Dansk International Efteruddannelse, Tlf

3 store virksomheders fokus på ISO og et ønske om nye systematiske arbejdsprocedurer, organisk vækst og en holistisk bottom-up ledelsesmodel. På det tidspunkt stod ledergruppen over for den store opgave at give sig i kast med vækststrategier for år 2000 med vægt på kvalitet inden for alle vores arbejdsområder, såvel interne som eksterne. Gruppen overvejede mulighederne, og besluttede at anvende Business Excellence modellen (for at knytte indsatsområder og ISO 9001 resultater sammen), Kvalitetspyramiden og ISO 9000 checklisten for procedurer. Huskelisten for adfærd Samlet oversigt over indsatsen og resultaterne heraf Sikring af at processer og produkter lever op til de stillede krav Alles deltagelse Fokus på facts Personaleledelse 90 point (9%) Medarbejdertilfredshed 90 point (9%) Løbende forbedringer Lederskab 100 point (10%) Strategi & Planlægning 80 point (8%) Processer 140 point (14%) Kundetilfredshed 200 point (20%) Virksomhedens resultater 150 point (15%) Fokus på kunden og medarbejderen Kilde: Jens Jørn Dahlgaard & Kai Kristensen. Ledelsens engagement Indsats 500 point (50%) Resultat 500 point (50%) EFQM Ressourcer 90 point (9%) Effekt på samfundet 60 point (6%) DIEU S KVALITETSREJSE BEGYNDER Kvalitetsrejsen startede i efteråret 1994 da den administrerende direktør udarbejdede et udkast til en detaljeret plan for årene fremover. Først blev processen navngivet - KiND, Kvalitet i Niveau og DIEU (Niveau er vores 100% ejede datterselskab hvor navnet er bibeholdt som et varemærke for vores kurser indenfor IT kompetenceudvikling). Der blev udarbejdet et logo, og på en stor opslagstavle i kantinen blev alle informationer vedrørende kvalitetsarbejdet vist. En kvalitetsstyregruppe blev etableret til at stå for kvalitet både internt og eksternt, procesbeskrivelser samt fastsættelse af mål for Ã.YDOLWHWÃLÃ1LYHDXÃRJÃ',(8 de enkelte processer. Ud af de ni frivillige der meldte sig til styregruppen, der blev ledet af den administrerende direktør, blev der udvalgt fem medlemmer der repræsenterede hver af de følgende funktioner: marketing, kursusadministration, økonomi, IT samt lovgivning og personaleadministration. Ledere blev ikke udpeget til at deltage i gruppen, idet eksterne møder, kursusledelse, forretningsrejser etc. optager meget af deres tid. Tilsammen afstemte medlemmerne af KiND styregruppen og den administrerende direktør arbejdsmængde, kompetencer etc. DIEU, Dansk International Efteruddannelse, Tlf

4 Senere blev det klart at KiND styregruppen havde overtaget nogle af ledergruppens arbejdsområder, hvilket i stedet frigjorde dem til i højere grad at kunne koncentrere sig om den strategiske udvikling. STRUKTUR Styregruppen mødtes hver 14. dag i løbet af det første år, herefter en gang pr måned. For at sikre alles deltagelse i kvalitetsarbejdet nedsatte styregruppen undergrupper (ad-hoc grupper). Alle ad-hoc grupper blev ledet af et af styregruppens medlemmer for at sikre kontinuitet og informationsflow. Ad Ad hoc gruppe Styregruppe Ad Ad hoc gruppe Siden 1994 har 103 ad hoc grupper været nedsat, nogle af få dages varighed andre over mange uger. Alle medarbejdere, inklusive lederne, har deltaget i minimum 3 ad-hoc grupper. Ad hoc gruppe MÅL Følgende mål blev sat på KiND styregruppens første officielle møde i november 1994: Ved en selvevaluering, efter modellen for Den Danske Kvalitets Pris, at opnå min. 450 point 1. oktober 1995 (Opnået 454 point 30. oktober 1995) Ved en selvevaluering, efter modellen for Den Danske Kvalitets Pris, at opnå 100 ekstra point 1. januar 1996 (Opnået 468 point februar 1996) Opnå en ISO-certificering senest 1. april 1996 (Opnået 7. juni 1996) To ad-hoc grupper blev dannet med det samme: En til at måle papiraffald og en til at måle medarbejdertilfredshed. Papiraffald blev defineret som fejlkopierede kursusmaterialer. Resultatet blev vist på det første heldags KiND møde for alle medarbejdere den 12. december 1994 for at synliggøre hvordan målemetoderne blev brugt positivt og fornuftigt og ikke udgjorde et "faremoment" for medarbejderne. Medarbejdertilfredsheden blev målt fordi styregruppen var overbevist om at det var vigtigt for hele processen, og fordi det kunne skabe et positivt medarbejderengagement fra første færd. DIEU, Dansk International Efteruddannelse, Tlf

5 Grundreglerne for kvalitetsteori, kvalitetspolitik og mål blev diskuteret. Nogle af de politikker og mål der på det tidspunkt blev defineret, bliver stadig brugt dagligt, og er synlige på en skærm i vores reception samt på vores hjemmeside på Internettet. Deltagernes gennemsnitlige tilfredshed med kurset som helhed Mål 3.9 Max 5.0 Afdeling 2. halvår 1. halvår August Sept Kvalitetsledelse Niveau Projektledelse Lederudvikling Personlig udvikling Ydermere blev medarbejderne bedt om at sætte ord på virksomhedens værdier/holdninger. De bliver hvert år revideret, og i dag er de følgende: Vi arbejder selvstændigt efter "frihed under ansvar". Vi arbejder tværorganisatorisk Vi er selv med i målfastsættelsen Vi sikrer vor kompetence gennem kontinuerlig uddannelse Vi holder vores aftaler Vi hjælper og respekterer hinanden Vi taler med hinanden - ikke om hinanden Det er tilladt at begå fejl Vi er uhøjtidelige, og værdsætter humor Vi har et højt informationsniveau Vi lever i et turbulent miljø - vi er forandringsvillige Vi kan være uenige - men aldrig udadtil FASE 1 - REAKTIONSEVNE (DE FØRSTE TRE SELVEVALUERINGER) Gennem fase 1 af vores udvikling mod Business Excellence, dvs. fra , gennemførte vi tre selvevalueringer. Den første selvevaluering blev gennemført i januar 1995 af den administrerende 1. Selvevaluering efter DDKP model januar 1995, 418 point 2. Selvevaluering efter DDKP model oktober 1995, 454 point 3. Selvevaluering efter DDKP model februar 1996, 468 point direktør der ønskede at vide om modellen var anvendelig til en lille servicevirksomhed samt for at vise sit engagement over for de øvrige medarbejdere. Et andet formål var at identificere hvor det var nødvendigt at indarbejde specielle analyser og mål. Resultatet var 418 points - de fleste points blev givet for indsatsområder og relativt få for virksomhedens resultater. Otte måneder senere udarbejdede en af KiND styregruppens medlemmer en lignede selvevaluering - baseret på erfaringer og interviews med medarbejdere og ledere. Målet var at se om den første selvevaluering havde været for optimistisk, men et pointtal på 454 viste heldigvis det modsatte. Udarbejdet af den adm. direktør Den tredje selvevaluering, udarbejdet i februar 1996 af en ekstern person, tog udgangspunkt i dybdeinterviews med ledere og medarbejdere samt et spørgeskema. Den fik 468 Udarbejdet af kursuskoordinator Udarbejdet af cand.merc. studerende DIEU, Dansk International Efteruddannelse, Tlf

6 points - og viste en forbedring på resultatsiden. Det overordnede mål denne gang var at opnå en uafhængig vurdering af DIEU. Et resultat af disse "helbredscheck" var at vi satte os nogle mål ud fra EFQM modellens ni kriterier, idet vi reagerede på de områder hvor der var synlige mangler, f.eks. var vores kvalitetsstyringssystem ikke beskrevet. DIEU S KVALITETSSTYRINGSSYSTEM Efter KiND introduktionsmødet i december 1994 blev der dannet ad-hoc grupper til at beskrive alle virksomhedens arbejdsprocesser. På trods af at det var en stor opgave, betød det at alle medarbejdere var involveret i processen fra begyndelsen. KiND styregruppen udarbejdede sammen med DIEU s og Niveau s kvalitetsstyringssystem 5 Gennemførelse 2 Udvikling Undervisere Medarbejdere Kunder 3 Administration 1 KiND 6 Organisation 7 IT-system ledergruppen en struktur til beskrivelse af arbejdsprocesserne. 4 Markedsføring 8 Økonomi 9 Indkøb/lager/miljø Dette dokument blev brugt som grundlag for den kvalitetsmanual som en ISO 9001 certificering krævede. Arbejdsprocedurer blev introduceret, en ISO referenceliste blev udarbejdet, og derefter blev alle medarbejdere undervist i systemet. Alt blev foretaget med optimal effektivitet - troede vi i hvert fald dengang. TILFREDSHEDSANALYSER Arbejdet med medarbejder-, kunde- og leverandørtilfredshedsanalyser begyndte. Indtil i dag er der gennemført seks medarbejdertilfredshedsanalyser, se figuren (5 = meget tilfreds, 1 = meget utilfreds). Hver år i juni taster alle medarbejdere deres svar Samarbejde 3,74 4,19 4,23 4,31 4,35 4,27 Jobbet 3,83 4,20 4,32 4,39 4,21 4,27 Fælles faciliteter 3,67 4,06 4,02 4,12 4,37 4,25 Din nærmeste leder 3,96 4,39 4,45 4,46 4,35 4,41 Ledelsen/chefgruppen 3,78 4,17 4,42 4,52 4,44 4,35 KiND/MiND ,56 4,52 KiND-projektet 4,33 4,36 4,24 4,47 4,37 4,30 MiND-projektet ,08 4,16 Hvor tilfreds er du generelt? 4,14 4,49 4,51 4,62 4,51 4,58 Indeks total 3,86 4,21 4,32 4,39 4,31 4,31 på spørgeskemaet ind på PC. Den generelle tilfredshed har altid været meget høj, og efter at de problemområder der blev synlige ved den første tilfredshedsanalyse i januar 1995 blev løst, har tilfredsheden ligget konstant højt. Der er blevet målt både på virksomheden totalt og på de enkelte afdelinger dette for at muliggøre intern benchmarking. Undersøgelsen er også nyttig ved de årlige udviklingssamtaler. DIEU, Dansk International Efteruddannelse, Tlf

7 Indtil nu er der gennemført fem kundetilfredshedsanalyser, se figuren (5 = meget tilfreds, 1 = meget utilfreds). Dette spørgeskema bliver sendt ud hvert år i maj til ca tidligere Reception/omstilling 3,81 3,92 3,97 4,13 4,11 Vejledning og rådgivning 3,68 3,78 3,96 3,97 4,00 Gennemførelse 3,93 4,07 4,07 4,08 4,17 Administration/økonomi 3,67 3,89 3,84 3,95 3,95 Tilfredshed generelt 3,82 3,96 4,00 4,06 4,11 kursusdeltagere, og som man kan se af resultatet, er den generelle tilfredshed steget. Der er gennemført tre leverandørtilfredshedsanalyser af henholdsvis undervisere, kursussteder og andre leverandører som vi køber for mere end DKK hos pr. år. Figuren viser underviserne (5 = meget tilfreds, 1 = meget Samarbejdet før kurset 3,87 3,97 4,12 Samarbejdet under kurset 3,98 4,04 4,17 Samarbejde efter kurset 4,05 4,08 4,36 Reception 4,28 4,29 4,55 Administration/bogholderi 3,82 4,20 4,25 Total indeks 3,97 4,06 4,20 utilfreds). Igen viser resultatet et stærkt stigende tilfredshedsniveau. LØBENDE FORBEDRINGER I januar 1995 etablerede vi vores forslagskasse til løbende forbedringer - indtil nu er der kommet 413 forslag. Medarbejdere taster forslag ind i det fælles IT system, hvor alle kan kommentere dem før de behandles på de månedlige styregruppemøder. Månedens bedste idé belønnes. Det store antal ad-hoc grupper der blev nedsat medførte yderligere forbedringer. Forbedringerne blev primært implementeret via KiND styregruppen. Denne metode sikrede at alle medarbejdere på alle niveauer i virksomheden blev involveret, og det har vist sig at være nøglen til en succesfuld kvalitetsrejse. Det er ligeledes interessant at den øgede tilfredshed afspejles i en tilsvarende stigning i nettoresultatet over den samme periode. KiND-dagene fra december 1994 til august 1999 Et andet mål var at afholde to heldagsmøder med alle medarbejdere hvert år - KiND dage. Temaerne for KiND dagene bliver fundet i resultaterne fra medarbejder-, kunde-, og leverandørtilfredshedsanalyserne og i vores arbejde med Business Excellence modellen. December Opstart af KiND August Håndtering af konflikter Januar Forberedelse til ISO August Samarbejde på tværs af afdelingerne Januar Om at give feedback Juni Introduktion til Site Visit September DIEU mod år 2000 Januar Business Excellence Maj Site Visit og strategi August Resultat af medarbejder- og kundetilfredshed Januar Processer Juni Site Visit og strategi August Løbende forbedringer DIEU, Dansk International Efteruddannelse, Tlf

8 Samtidig med ovennævnte initiativer, gennemførte hvert medlem af styregruppen et Audit 1 kursus, 3 tog ydermere Audit 2 kurset med efterfølgende eksamen, således at de kunne gennemføre interne audits. Udvikling i omsætning, egenkapital og medarbejdere Et af ledelsens overordnede mål - at systematisere Omsætning Egenkapital Medarbejdere arbejdet og ensarte processerne - var mere en nået, og betød at vi kunne ekspandere med kun relativt få nye medarbejdere /84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 ERFARING OPNÅET VED DE FØRSTE TRE SELVEVALUERINGER Hver af de tre selvevalueringer øgede det interne Helbredscheck (tre selvevalueringer) kendskab til Business Excellence modellen, forståelsen for de løbende forbedringer i de interne processer og forholdet til eksterne kunder og leverandører. På dette tidspunkt, før vi sendte en egentlig ansøgning til EFQM (European Foundation for Quality Management) havde Problemer: Få målpunkter (6, 7, 8 og 9) Ikke alle havde en PC (4) Ingen formel måde at foretage løbende forbedringer på (3) Arbejdsgangene var usystematiske (5) Ingen målinger (6, 7, 8 og 9) Det vi gjorde: Kvalitetspolitikker blev udformet med specifikke mål for hvert område Mainframe blev erstattet af Client Server og alle fik en PC Forslagskasse Elektronisk kvalitetsstyringssystem (ISO 9001) Tilfredshedsanalyser (årligt) - medarbejdere - kunder - leverandører modellen allerede bevist at den var et velegnet grundlag for beskrivelse af en virksomhed og et fortræffeligt værktøj til målsætning og ledelse. På den anden side er selvevalueringer tidskrævende, specielt når det daglige arbejde samtidig skal udføres. En opgave af den størrelse kræver at organisationen er klar til det samt en grundig træning i at forstå modellens grundelementer. FASE 2 - AKTIVITET (DEN FJERDE OG FEMTE SELVEVALUERING) I december 1996 gik vi ind i fase 2. I stedet for kun at koncentrere os om løse ender i de daglige processer, uddelegerede ledergruppen så meget ansvar at de i var i stand til at koncentrere sig om at igangsætte Udarbejdet af ledergruppen Udarbejdet af en tværorganisatorisk gruppe 4. Selvevaluering efter EFQM SME model januar 1997, point EFQM Quality Prize Finalist 5. Selvevaluering efter EFQM SME model januar 1998, 600 point EFQM Quality Prize Winner aktive og fremtidsorienterede forbedringer. F.eks. besluttede ledergruppen, mens de overvejede den fremtidige strategi, at 25% af omsætningen i år 2000 skulle komme fra internationale aktiviteter. En effektiv måde at opnå international anerkendelse på var at vinde den Europæiske Kvalitetspris før DIEU, Dansk International Efteruddannelse, Tlf

9 Vi besluttede at ansøge første gang i 1997 for at opnå erfaring og med det ultimative mål at opnå et site visit. En anden grund var at EFQM i 1997 introducerede en Business Excellence Model til små og mellemstore virksomheder. Ledergruppen, der bestod af seks personer, delte de ni kriterier imellem sig, og brugte et heldagsmøde i december til at gennemgå Business Excellence modellen grundigt. I starten af januar mødtes lederne igen for at præsentere udkastet til hvert af deres kriterium. Materialet tog form, og der blev holdt yderligere tre heldagsmøder for at samle endnu flere data og eksempler. I slutningen af januar 1997 overgav ledergruppen selvevalueringen til en nyudnævnt projektkoordinator der fik ansvar for sammenskrivningen. Denne proces tog to måneder, og krævede en ekstra runde med interviews og endnu flere historiske data. Selvevalueringen blev oversat til engelsk og afleveret til EFQM i starten af marts DET STRATEGISKE ARBEJDE Mens koordinatoren gennemgik selvevalueringen, udarbejdede ledergruppen styrker og forbedringsforslag inden for hvert kriterium. Figuren viser hvorledes de foreslåede forbedringer blev specificeret og brugt af alle der var involveret i den efterfølgende planlægning. Styrker og forbedringsforslag blev præsenteret for bestyrelsen på et heldagsmøde i marts, og resulterede i en revideret strategiplan. Bestyrelsen Strategy process Nov. - Feb. Executive team/employees Nov. - Feb. Executive team February Executive team February Executive team/employees March Executive team/employees Feb. - June Executive team/employees Feb. - June Input to strategy formulation July Board and Executive teams Strategy year 2002/2003 Strengths Self - assessment Strategies Areas for improvement Targets Action plan Action plan Action plan Budget Budget Budget erklærede enstemmigt at de ikke tidligere havde set en så brugbar tilgang til en virksomhedsstrategi. Igen blev der nedsat tværorganisatoriske ad-hoc grupper til at arbejde med de forbedringer der var blevet foreslået. Alle medarbejdere blev opfordret til at Results kommentere selvevalueringen, og resultatet af strategiarbejdet var et heldagsmøde med alle medarbejdere i juni SITE VISIT Midt i juni 1997 fik vi ligeledes besked om at vi var udvalgt til site visit. Vores endelige mål med denne selvevaluering var nået, og vi var over den første forhindring spændingen begyndte at brede sig. Alle medarbejdere modtog grundig forberedelse til site visit, der blev gennemført den 3. og 4. juli Det blev et mindeværdigt besøg. De tre assessorer var yderst velforbe- DIEU, Dansk International Efteruddannelse, Tlf

10 redte, og i løbet af to dage lykkedes det dem at interviewe alle medarbejdere. Enhver der ikke mestrede engelsk, brugte en kollega som tolk. I den varme stol På trods af at vi var vant til ISO 9001 audits, virkede assessorernes spørgsmål mere konkrete, f.eks. Hvornår har ledergruppen sidst revideret måden de afholder ledermøder på? Din chef bruger en åben-dør politik. Hvad betyder det for dig, og giv mig et eksempel. Hvor stor grad af uafhængighed føler du at du har i dit arbejde? Hvor kan du se dig selv i processen fra en kursusidé bliver udviklet til det færdige produkt? Hvordan påvirker selvevalueringen strategiprocessen? Hvordan håndterer du afvigelser til budgettet? Hvordan sikrer ledelsen at de individuelle mål matcher den overordnede strategi? Hvornår blev udvælgelsesprocessen for undervisere sidst revideret? Hvad betyder total kvalitetsstyring for dig i dit daglige arbejde? Hvordan bliver procesændringer introduceret? Ved du hvorfor vi er her? Har du læst ansøgningen? Hvordan har du været involveret? Hvad kan du bedst lide ved at arbejde for DIEU? Den efterfølgende proces Spændingen steg hen imod den 25. juli, datoen hvor vi fik besked om at DIEU var blevet finalist, men ikke prisvinder. Vi var selvfølgelig skuffede indtil vi hørte at der det år ikke var udnævnt prisvindere i kategorien små og mellemstore virksomheder, kun tre finalister. Med andre ord ingen vindere, men heller ingen tabere. Senere modtog vi en 30 siders feedback rapport der tydeligt listede vores styrker og forbedringsmuligheder. Assessorteamets konklusioner lå tæt på dem vi selv var kommet frem til. Der var dog overraskelser. Derfor inviterede vi senior assessoren til at besøge os i august. Sammen med ledergruppen og KiND styregruppen gennemgik han den skriftlige feedback rapport, og fremhævede især følgende hovedkonklusioner: 1. Arbejd mere med processtyring - tydeliggør procesejere og procesbrugere 2. Sæt klare undermål for processerne 3. Styr undervisning vha. kaskademodellen 4. Mere af det samme 5. "Have fun"! Kvalitetsrejsen alle nye medarbejdere samt gamle efter ønske Selvevaluering Projektledelse Rådgivende salg Salgsbreve Direct mail Åbning af kursus ISO udviklingsprocedurer Processer DIEU, Dansk International Efteruddannelse, Tlf

11 Vi arbejdede intenst med forbedringsområderne, og fokuserede på virksomhedens mål for år Et andet resultat var at der blev nedsat en MiND (Markedsorientering i Niveau og DIEU) styregruppe til at arbejde med markedsorientering og andre kunde- og konkurrentrelaterede insatsområder. Dette betød at Ã0DUNHGVRULHQWHULQJÃLÃ1LYHDXÃRJÃ',(8 virksomheden nu havde to tværorganisatoriske projektgrupper - KiND og MiND. DEN FEMTE SELVEVALUERING På dette tidspunkt var vi fuldt optaget af at foretage løbende forbedringer, og opdagede at feedback rapporten var et nyttigt input til strategiarbejdet. F.eks. blev de 92 spørgsmål, som vores medarbejdertilfredshedsanalyse bestod af, skåret ned til 60, og spørgsmål vedr. vores strategiske områder blev tilføjet. Vores femte selvevaluering blev skrevet af den nyligt etablerede MiND styregruppe, direkte på engelsk i stedet for dansk, og den blev sendt til EFQM i slutningen af marts MiND styregruppen blev oprindeligt oprettet på baggrund af de indsatsområder den første EFQM feedback rapport påpegede. Af koordineringshensyn var den administrerende direktør også leder af denne styregruppe, der bestod af seks personer, og gruppens kommissorium blev beskrevet af ledergruppen og MiND styregruppen i fællesskab. MiND styregruppens arbejde og sammensætning blev senere revurderet og ændret radikalt i juni 1998 i forlængelse af den større markedsorientering der skulle hjælpe os med vores vækstmål. MiND styregruppen består nu af en underdirektør som formand, en afdelingschef, to markedschefer, en intern uddannelseskoordinator samt afdelingschefen for marketing. Den nye styregruppe startede med at etablere seks permanente markedsorienterede adhoc grupper: Kundetilfredshedsanalyser Kundefokus Database/ marketing Marketing koordinering Konkurrentovervågning Marketing koordinering MiND - en proces KAT koordinering Database marketing Kundefokus Kundetilfredshedsanalyse KAT- forum Key Account Team Konkurrentovervågning Kunden DIEU, Dansk International Efteruddannelse, Tlf

12 Endnu engang blev vores ansøgning belønnet med et site visit, og fra den juni 1998 undersøgte fem paneuropæisk assessorer hvad Handlingsplaner (to selvevalueringer) vi duede til, og i august fik vi at vide at vi havde vundet den Europæiske Kvalitetspris for små og mellemstore virksomheder. Prisen blev overrakt den 22. oktober 1998 ved en imponerende ceremoni i Paris. Endnu Forbedringsområder: Ingen klar planlægningsproces (2) Løbende forbedringer/fælles ansvar (3 og 7) Hjemmemarkedet er for lille (6) Det vi gjorde: Bruger de identificerede styrker og forbedringsforslag KiND/MiND dage Satte internationale mål for år 200 engang inviterede vi senior assessoren til at møde vores ledergruppe samt KiND og MiND styregrupperne for at diskutere feedback rapporten. Denne gang blev det endnu mere klart at vi havde brug for at omdefinere vores kerneydelse og understøtte vores processer og procesmål. FASE 3 - PROAKTIVITET (1999 SELVEVALUERINGEN) Denne fase begyndte med en grundig gennemgang af Forretningsudvikling (selvevaluering 1999 ) alle vores processer. Dette førte til nye processer omhandlende eksternt salg - et resultat af MiND styregruppens arbejde. På mange måder ændrede vores fokus sig mod fremtiden: Nye Key Account Teams har nu skabt et proaktivt/early warning system. Ressourcer til udvikling af virksomhedsinterne programmer blev sikret via: Forbedringsområder: For få virksomhedsinterne kurser til at dække kundernes behov (6) Et produkt to produkter (5) Store markedsføringsomkostning-er og en høj aflysningsprocent for tekniske kurser (9) Organisk vækst - ikke nok plads (3 og 7) Image (8) Dansk navn versus internationalt image (2) Det vi gjorde: Opkøb, MiND og KAT Teams - restrukturering af databasen Ny udviklingsprocedure for virksomhedsinterne kurser Udfasning af de tekniske kurser Udvidelse Videnregnskab Nyt navn og logo Køb af aktiepost i PROGRÈS Human Resource Development A/S (erhvervspsykologer) Partnerskab med Implement A/S inden for området projektledelse Etablering af et nyt datterselskab, Niveau Consulting A/S, der arbejder med IT rådgivning af kunder Som en følge af ovennævnte, og vores øgede markedsorientering, besluttede vi at øge indsatsen på det svenske marked. Processer 1 KiND 2 Undervisere KiND styregruppen brugte det meste af ef- 5 Udvikling Medarbejdere Kunder 3 6 Organisation 7 teråret 1998 på at arbejde med de nye processer, og udarbejdede i december 1998 et Gennemførelse 4 markedsføring Administration IT-system 8 Økonomi 9 Indkøb/lager/miljø Behov (ikke identificeret) Info til Kunder - individuelle og organisationer Rådgivende salg og kundepleje til virksomhed DIEU Leverandører - undervisere - kursussteder - andre udkast til en ny struktur der viser de identifi- markedet Aftale Udvikling og gentagelse cerede processer. I januar 1999 blev der af- Info til markedet Kursusbeskrivelse Mediebaseret markedsføring Samvur holdt en KiND dag benævnt "Processer" Kontrakt om gennemførelse med deltagelse af alle medarbejdere. I Effekt af kurset Gennemførelse Tilmelding grupper arbejdede medarbejderne med at Behov (identificeret - standard kurser) Individuel rådgivning og tilmelding DIEU, Dansk International Efteruddannelse, Tlf

13 beskrive vores kerneprocesser og øvrige støtteprocesser i huset. Heldigvis passede deres beskrivelser på mange måder med det KiND styregruppen var kommet frem til. De få forskelle der var blev diskuteret, og den nye struktur blev præsenteret og vedtaget. Den nye procesfigur afslørede områder der ikke var beskrevet og som derfor manglede mål - primært inden for MiND styregruppens ansvarsområder så som markedsorientering og dialog med kunder, konkurrentovervågning etc. Vi udnyttede således selvevaluerings-/ansøgningsprocessen som et værdifuldt arbejdsværktøj. DEN SJETTE SELVEVALUERING Vores sjette selvevaluering (og tredje EFQM ansøgning) blev skrevet på engelsk af endnu en tværorganisatorisk gruppe. Ansøgningen blev belønnet med et site visit fra den juni 1999 som blev gennemført af fem paneuropæisk assessorer. Efter ugers ulidelig spænding hørte den administrerende direktør i juli at vi havde vundet den Europæiske Kvalitets Award for små og mellemstore virksomheder. Vi havde dermed mere end opnået vores mål sat i Naturligvis fortsætter arbejdet med løbende forbedringer. Et todages møde afholdt den 4. og 5. august for KiND, MiND og ledergruppen blev brugt til at identificere procesejere til vores kerne- og øvrige støtteprocesser. Grupperne blev også enige om at gøre procesledelsen mere simpel ved at kombinere KiND og MiND i én procesorienteret styregruppe - PiND - en ændring der er planlagt gennemført i januar December 1994 Januar September 1997 Selv om ingen områder inden for medarbejder-, kunde- eller leverandørtilfredshedsanalyserne har opnået en lavere vurdering end de mål der er sat, bliver der kontinuerligt arbejdet med at forbedre de områder der opnår de laveste vurderinger. I løbet af 1999 har en tværfaglig ad-hoc gruppe udarbejdet DIEU's første videnregnskab med udgangspunkt i Business Excellence Modellen, dvs. at en kort beskrivelse af vores ledelse, strategi og planlægning, personaleledelse etc. er medtaget. Rapporten, der er tilgængelig både på dansk og engelsk, er et af de første videnregnskaber der er publiceret i Danmark med revisionspåtegning. DIEU, Dansk International Efteruddannelse, Tlf

14 KONKLUSION Selvevalueringsprocessen er en oplagt mulighed for en dybdegående analyse af en virksomheds delelementer. Modellen skaber et klart billede af i hvilken retning organisationen skal gå. Den inddrager også alle medarbejdere, og gør kvalitetsarbejdet synligt. På den anden side er det en langvarig proces der kræver alle medarbejderes engagement, samtidig med at de også har travlt med deres daglige arbejde - og indsatsen skaber ikke indtægter på kort sigt. I vores tilfælde har vi dog øget både medarbejdertilfredsheden og kundetilfredsheden og samtidig tredoblet 1999 vores resultat i løbet af kun fem år, hvilket mere end kompenserer for vores indsats. Søren Casparij, marts 2000 DIEU, Dansk International Efteruddannelse, Tlf

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 1 Disposition Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 2 Hvad er Ankestyrelsen? (1) Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Vilkår og forudsætninger for kvalitetssikring. Indlæg v. DSFAM s møde d. 31.3.04

Vilkår og forudsætninger for kvalitetssikring. Indlæg v. DSFAM s møde d. 31.3.04 Vilkår og forudsætninger for kvalitetssikring Indlæg v. DSFAM s møde d. 31.3.04 Hvad er kvalitetssikring? Aktiviteter, der har til formål at sikre overensstemmelse mellem eksplicitte kvalitetsmål og det

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj

Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj en intern social medieplatform i DSB S-tog til at involvere samtlige medarbejdere i øget kundefokus

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Beskrivelse af. Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S. og stillingen. Produktionschef

Beskrivelse af. Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S. og stillingen. Produktionschef Beskrivelse af Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S og stillingen Produktionschef Dette materiale skal behandles fortroligt, og indholdet må under ingen omstændigheder videregives til 3. part 26. november 2014

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelsen

Modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelsen 10 sæt anbefalinger vedr. God Selskabsledelse i Offentlige Virksomheder Årets konference for Offentlige Bestyrelser 2. Oktober 2014 Radisson Blue Scandinavia Waldemar Schmidt International businessman

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud En brancheindsats med Det Sociale Indeks Et ledelsesværktøj til udvikling af trivsel og rummelighed på arbejdspladsen DET SOCIALE INDEKS S fordi trivsel skaber overskud Sæt fokus på det sociale engagement

Læs mere

Rekruttering, Set fra den anden side

Rekruttering, Set fra den anden side Rekruttering, Set fra den anden side en rekrutterings ansvarligs perspektiver og råd Baseret på egen baggrund, erfaringer, kendskab Vi sidder i suppedasen Formål med præsentation: At give forståelse

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

VN KONFERENCE SAMARBEJDE I VIRKSOMHEDERNE 2014 TEMA: FORANDRINGSPROCESSER. Odense Congress Center 26. november 2014

VN KONFERENCE SAMARBEJDE I VIRKSOMHEDERNE 2014 TEMA: FORANDRINGSPROCESSER. Odense Congress Center 26. november 2014 VN KONFERENCE SAMARBEJDE I VIRKSOMHEDERNE 2014 TEMA: FORANDRINGSPROCESSER Odense Congress Center 26. november 2014 FAKTA OM JORTON A/S Entreprenørfirma etableret i Aarhus i 1932, som udfører alt indenfor

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring?

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring? Porteføljestyring Julie Becher 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus Hvad er porteføljestyring? At få overblik over den samlede portefølje af projekter At sikre at projekterne understøtter de

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Chefrådgiver, Strategisk ledelse Per B. Hansen Faglige kompetencer Strategi- og forretningsudvikling samt implementering

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere