DBI retningslinje El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave"

Transkript

1 Dato: Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12

2 Forord Revisionen af DBI retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse er udarbejdet af en af DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (sekretariat for godkendelsesordningen) og en af DBI nedsat referencegruppe med følgende sammensætning: Navn: Torben Kaas Christina Christensen Mads Risgaard Knudsen Merete Poulsen Per Lyster Udpeget af: Foreningen Klimaskærm Forsikring & Pension TEKNIQ Installatørernes Organisation DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 1. udgave af DBI retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse har inden udgivelsen været sendt til høring hos: Foreningen Klimaskærm De DBI certificerede el-termografer (personer) Præcisionsteknik A/S ELMA A/S Buhl & Bønsøe A/S Rohde Consulting Forsikring & Pension Sikkerhedsstyrelsen TEKNIQ, Installatørernes Organisation Foreningen af Rådgivende Ingeniører Arbejdstilsynet Beredskabsstyrelsen By- bolig- og landbrugsministeriet Dansk Bygningsinspektør Forening Dansk Byggeri Dansk Industri Dansk El-forbund Dansk Energi PRO Instruments DDV, Den Danske Vedligeholdelsesforening DETF, Dansk El-Tavle Forening Foreningen af kommunale beredskabschefer Kommunernes landsforening Maskinmesterforeningen DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Modtagne høringssvar har været behandlet i referencegruppen. Side 2 af 12

3 DBI retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse Definitioner Auditerende organ Organ der udfører ekstern kontrol/audit af el-termografivirksomheder, i henhold til denne retningslinje. Certifikat Dokument udstedt af et godkendelsesorgan som dokumentation for, at en virksomhed opfylder de krav, der er beskrevet i denne retningslinje. Godkendende organ Organ, der godkender El-termografivirksomheder i henhold til DBI Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse. Det samme organ certificerer også personers kompetence i henhold til DBI Retningslinje El-termografering, Certificering af personer der udfører el-termografering. Godkendt el-termografivirksomhed Virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med DBI Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse. Gyldigt kalibreringscertifikat Kameraet skal kalibreres mindst en gang årligt, for at sikre at kameraet overholder producentens specifikationer mht. temperaturnøjagtighed. Kalibreringsreference skal være sporbar og på certifikatet skal målenøjagtighed ved følgende temperaturer 30 C, 50 C, 70 C, 90 C, 120 C og 250 C være angivet. For hver 36 mdr. skal der kunne fremvises et kalibreringsbevis fra et akkrediteret kalibreringslaboratorium, eller et kalibreringsbevis fra kameraleverandøren. Certificeret person Medarbejder i en godkendt El-termografivirksomhed der er certificeret, i overensstemmelse med DBI retningslinje El-termografering, Personcertificering. Referencegruppe En til certificeringsordningen tilknyttet gruppe, med beføjelser til at udarbejde politikker og principper, vedrørende certificeringsordningen. Gruppen forestår endvidere vedligehold, udvikling og tilsyn med ordningen, samt fortolkning af ordningens krav. Uafhængighed/uvildighed El-termografen må ikke tage hensyn til egne eller andres interesser, der kan påvirke resultatet i termografirapporten. Uvildighed betyder, at man ikke kan termografere eget arbejde eller arbejde udført af personer man er under direkte instruktion og/eller tilsyn af. Herunder arbejde udført af personer, der er ansat under personer, man er under direkte instruktion og/eller tilsyn af. Side 3 af 12

4 10 Almindelige bestemmelser 11 Gyldighed 11.1 Retningslinjerne gælder for godkendelse af og stiller krav til El-termografivirksomheder, der udfører eltermografering i henhold til: DBI Retningslinje El-termografering, Udførelse. 12 Referencer 12.1 DBI Retningslinje El-termografering, Certificering af personer der udfører el-termografering DBI Retningslinje El-termografering, Udførelse CFPA-E no. 3 Certification of thermographers. 13 Ikrafttrædelse 13.1 Retningslinjerne træder i kraft xx-xx-xxxx Retningslinjerne erstatter: Nordisk Guideline, Certificering af personer der udfører el-termografering af I en overgangsperiode på 12 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan bestemmelserne i Nordisk Guideline, Certificering af personer der udfører el-termografering, anvendes for eksisterende personcertificerede El-termografer. 14 Retningslinjernes omfang 14.1 Retningslinjernes krav er alment gældende i henhold til DBI Retningslinje El-termografering, Udførelse og DBI retningslinje El-termografering, Personcertificering Retningslinjernes krav er endvidere gældende i fuldt omfang, uagtet at El-termografivirksomheden, kun udfører en begrænset del af gyldighedsområdet For opretholdelse af godkendelsen, se punkt Formål 15.1 Retningslinjernes formål er, at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for el-termografering, for derigennem at reducere skader og uønskede produktionsnedbrud. Side 4 af 12

5 20 Krav til udstyr 21 Generelt 21.1 El-termografivirksomheden må kun anvende udstyr for hvilket der foreligger et gyldigt kalibreringscertifikat i henhold til DBI retningslinje El-termografering, Udførelse El-termografivirksomheden skal, i den periode der udføres el-termografering, råde over det nødvendige udstyr til el-termografering i henhold til DBI Retningslinje El-termografering, Udførelse. 30 Krav til El-termografivirksomheden 31 Etablering og organisation 31.1 El-termografivirksomheden skal have fast driftssted inden for Den Europæiske Union, eller inden for Den europæiske Frihandels-sammenslutning Al kommunikation mellem El-termografivirksomheden og anlægsejere, myndigheder, certificeringsorganer mv. skal kunne foregå på dansk Der skal i El-termografivirksomheden være fast ansat personale, der er personcertificeret, i henhold til Retningslinje El-termografering, Certificering af personer der udfører el-termografering De certificerede personer skal være indplaceret i El-termografivirksomheden på en sådan måde, at personerne kan bevare deres uvildighed vedrørende rapporteringen af anlæggenes tilstand og kvalitet Ændringer i organisationen samt evt. fravær jf. punkt 34, for så vidt angår de certificerede personer, skal omgående meddeles det godkendende organ El-termografivirksomheden skal årligt bekræfte organisationsplan og ansættelsesforholds gyldighed El-termografivirksomheden skal være uvildig og må ikke tage hensyn til egne eller andres interesser, der kan påvirke termografens arbejde og vurderinger El-termografering af eget arbejde (slutkontrol) kan ikke udføres som godkendt certificeret el-termografi El-termografering af arbejde udført indenfor egen organisation kan ikke udføres som godkendt certificeret eltermografi med mindre der foreligger dokumenteret bemyndigelse i kvalitetsstyringssystemet til el-termografens uvildighed, i egen organisation. 32 Forsikring 32.1 El-termografivirksomheden skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. El-termografivirksomheden skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft Det godkendende organ registrerer udelukkende at en ansvarsforsikring er tegnet, men tager ikke ansvar for dækningsgraden af forsikringen. 33 Kvalitetssystem 33.1 El-termografivirksomheden skal til stadighed kunne dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetssystem, enten i form af et gyldigt ISO 9001 certifikat med denne retningslinje nævnt som omfang, udstedt af et systemcertificeringsorgan, eller ved opfyldelse af kravene i appendiks A. 34 Særlige betingelser 34.1 Såfremt virksomheden kun har én certificeret person ansat og denne person er fraværende (fx fratrædelse eller sygdom), kan virksomheden opretholde sin godkendelse i indtil 6 måneder, regnet fra fratrædelsesdato I fraværsperioden kan der ikke udføres El-termografering. Side 5 af 12

6 Såfremt den samlede fraværsperiode overstiger 6 måneder, regnet fra fraværets første dag, og såfremt der herefter ikke er en certificeret person, inddrages godkendelsen El-termografivirksomheden må ikke være trådt i betalingsstandsning, være under konkursbehandling eller tilsvarende. 40 Krav til det godkendende og det auditerende organ 41 Krav til det godkendende organ 41.1 Det godkendende organ skal udføre certificering af personers kompetence efter DBI Retningslinje Eltermografering, Certificering af personer der udfører el-termografering Det godkendende organ er forpligtet til årlig kontrol, jf. afsnit Det godkendende organ har pligt til at vedligeholde en liste over godkendte El-termografivirksomheder, som offentliggøres på det godkendende organs hjemmeside Det godkendende organ skal opfylde kravene i appendiks B. 42 Krav til det auditerende organ 42.1 Det auditerende organ skal opfylde kravene i appendiks A og B. 50 Ansøgning om godkendelse 51 Generelt 51.1 Ansøgning om godkendelse som el-termografivirksomhed i henhold til denne retningslinje skal fremsendes til det godkendende organ Kommunikationen mellem ansøgeren og det godkendende organ skal foregå på dansk, med mindre andet er aftalt Ansøgningen skal oplyse om eventuelle nuværende eller tidligere godkendelser inden for samme kompetenceområde hos andre godkendende organer. 52 Ansøgningens omfang 52.1 Ansøgningen skal indeholde følgende: 52.2 Generelle oplysninger om firmaet: navn, adresse, post nr., by og telefonnummer (alle adresser hvorfra der udføres certificeret el-termografering) navn på kontaktperson organisationsdiagram 52.3 Oplysninger om firmaets kvalitetssystem i form af: gyldigt ISO 9001 certifikat med DBI retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse nævnt i omfang, eller erklæring fra 3. part jf. punkt 42 om, at firmaet har oprettet og implementeret et kvalitetssystem efter appendiks A Hvis det ikke er muligt at fremsende dokumentation i henhold til , eller , skal det godkendende organ udføre kontrol i henhold til appendiks A Kort redegørelse for el-termografivirksomhedens personale med angivelse af den certificerede persons navn og kopi af gyldigt certifikat i henhold til Retningslinje 010-3, Certificering af personer der udfører el-termografering. Side 6 af 12

7 52.5 Specifikationer for anvendte kameraer ved el-termografering, samt dokumentation for disses kalibrering i henhold til Retningslinje El-termografering, Udførelse Oplysninger om ejerskab og relationer til andre selskaber. 60 Godkendelse 61 Generelt 61.1 Det godkendende organ kan, når forholdene taler herfor, stille krav om supplerende dokumentation. 62 Godkendelseskriterier og gyldighed 62.1 Godkendelsen og gyldighed er betinget af, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kravene i disse retningslinjer Godkendelsen og gyldighed er betinget af, at el-termografivirksomheden kan dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetssystem, enten i form af et gyldigt ISO 9001 certifikat med DBI retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse nævnt i omfang udstedt af et systemcertificeringsorgan, eller ved opfyldelse af kravene i appendiks A Gyldigheden er betinget af opfyldelse af krav til årlig gennemgang i henhold til Godkendelsens opretholdelse 71 Generelt 71.1 I gyldighedsperioden har det godkendende organ pligt til løbende at overvåge, at den godkendte El-termografivirksomhed overholder retningslinjernes bestemmelser Godkendelsens opretholdelse er betinget af, at El-termografivirksomheden hvert år, inden d. 1. april, for det foregående kalenderår fremsender oplysninger til det godkendende organ, jf. 72, 73 og Generelle oplysninger 72.1 Oplysningerne skal indeholde følgende: 72.2 Generelle oplysninger om El-termografivirksomhedens navn, adresse, post nr., by og telefonnummer navn på kontaktperson organisationsdiagram Dokumentation for udført og godkendt 3. partsaudit gyldigt ISO 9001 certifikat med DBI retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse nævnt i omfang, eller erklæring fra 3. part jf. punkt 42 om, at firmaet har oprettet og implementeret et kvalitetssystem efter appendiks A Hvis det ikke er muligt at fremsende dokumentation i henhold til 72.30, eller 72.31, skal det godkendende organ udføre kontrol i henhold til appendiks A Kort redegørelse for El-termografivirksomhedens personale med angivelse af den certificerede persons navn og kopi af gyldigt certifikat i henhold til DBI retningslinje 010-3, Certificering af personer der udfører el-termografering. Side 7 af 12

8 72.5 Dokumentation for kalibrering i henhold til DBI retningslinje 010-1, Udførelse, af alle de i Eltermografivirksomheden anvendte kameraer til el-termografering Oplysninger om ejerskab og relationer til andre selskaber Erklæring fra auditerende organ, vedr. opfyldelse af uafhængighedskriterierne jf. afsnit og Kompetence 73.1 El-termografivirksomhedens kompetence anses for tilstrækkelig, såfremt der kan dokumenteres rapportering og fakturering af el-termografering på mindst 25 rapporter årligt. 74 Godkendelseskriterie 74.1 Godkendelsens opretholdelse er betinget af det godkendende organs samlede vurdering af el-termografivirksomhedens kvalitetssystem, at krav til el-termografivirksomhedens erfaring og kompetence er opfyldt. Herunder krav til uvildighed. 75 Intern audit 75.1 Det skal sikres ved intern audit at samtlige krav i denne retningslinje er auditeret minimum én gang årligt. El-termografivirksomheden er ansvarlig for, at der udføres intern audit. 76 Ekstern audit 76.1 Der skal udføres ekstern audit hos den godkendte El-termografivirksomhed hver 12. måned +/- 2 måneder. Auditdato regnes fra godkendelsesdato. Ekstern audit skal som minimum udføres i henhold til appendiks A Det godkendende organ kan på vegne af referencegruppen, træffe aftale med andre certificeringsorganer, om hel eller delvis udførelse af den årlige audit af El-termografivirksomheden, for opfyldelse af kravene i appendiks A Det auditerende organ, skal som minimum opfylde kravene for audit, som specificeret i appendiks A og B Det organ der udfører en ISO 9001 certificering skal ligeledes, som minimum, opfylde kravene i appendiks A og B Såfremt en virksomhed har flere adresser hvorfra der udføres el-termografering, skal alle adresser, som minimum, auditeres indenfor en treårig periode. 77 Anden kontrol 77.1 Anden kontrol gennemføres hvis El-termografivirksomheden meddeler ændringer i forudsætningerne for godkendelsen, eller der forekommer afvigelser fra retningsliniernes krav i 70, godkendelsens opretholdelse Det godkendende organ kan udvide kontrol til også at omfatte besigtigelse af termograferede anlæg Det er det godkendende organs ansvar, at anden kontrol gennemføres i nødvendigt omfang. 78 Sanktioner 78.1 Såfremt forholdene, jf. 75, taler herfor, har det godkendende organ pligt til at inddrage godkendelsen Ved inddragelse af godkendelsen skal ny ansøgning indsendes til det godkendende organ jf Omkostninger og tvistigheder 81 Certificering 81.1 Alle omkostninger i forbindelse med certificering, afholdes af ansøgeren uanset resultatet. Side 8 af 12

9 82 Årlige afgifter 82.1 Det godkendende organ fastsætter en årlig afgift for opretholdelse af certifikater. 83 Løbende overvågning 83.1 Omkostninger i forbindelse med løbende overvågning af certifikater afholdes af certifikatindehaveren. 84 Tvistigheder 84.1 Alle sager, der udspringer af det godkendende organs afgørelser afgøres efter dansk ret ved dansk domstol. Side 9 af 12

10 Appendiks A Kvalitets Styring system (KS-system) 10 Indledning 11 Krav til KS-system 11.1 El-termografivirksomheden skal have et 3. parts auditeret KS-system som sikrer, at el-termografivirksomheden opfylder kravene i gældende retningslinjer. Det vil sige, at nærværende retningslinjers krav skal inddrages i KSsystemet overalt, hvor det er relevant. Inddragelsen skal ske, som en parallel til følgende delelementer fra DS/ISO 9001:2008og skal kunne genfindes i el-termografivirksomhedens KS-system: 4. Kvalitetsledelsessystem o 4.1 Generelle krav o 4.2 Dokumentationskrav 5. Ledelsens ansvar o 5.5 Ansvar, beføjelse og kommunikation o 5.6 Ledelsens evaluering 6. Styring af ressourcer o 6.2 Menneskelige ressourcer o 6.3 Infrastruktur 7. Produktfrembringelse o 7.1 Planlægning af produktfrembringelse o 7.2 Kunderelaterede processer o 7.4 Indkøb o 7.5 Produktion og servicetilvejebringelse o 7.6 Styring af overvågnings- og måleudstyr 8. Måling, analyse og forbedring o 8.1 Generelt o 8.2 Overvågning og måling o 8.3 Styring af afvigende produkter o 8.4 Analyse af data o 8.5 Forbedring KS-systemet skal være fuldt implementeret i virksomheden, i henhold til ovenstående krav. 20 Supplerende krav (skal kontrolleres ved ekstern audit) 20.1 El-termografivirksomheden skal kunne dokumentere kalibrering i henhold til 52.50, af alle termografikameraer virksomheden anvender ved el-termografering El-termografivirksomheden skal kunne dokumentere identifikation af hvilket termografikamera, der er anvendt ved de enkelte el-termograferinger punkt 30 i denne retningslinje, krav til el-termografivirksomheden skal kunne dokumenteres overholdt Dokumentation skal opbevares minimum 10 år. Herunder lagret billedmateriale i henhold til DBI retningslinje 10-1 El-termografering, Udførelse, afsnit Reklamationer 21.1 El-termografivirksomhedens KS-system skal indeholde en fortegnelse over eventuelle reklamationer, der vedrører produktrelateret arbejde udført som godkendt El-termografivirksomhed. Af fortegnelsen skal fremgå tidspunkt, kunde, kontaktperson, reklamationernes art og korrigerende handlinger Reklamationer skal arkiveres i mindst 5 år. Side 10 af 12

11 Appendiks B Krav til det auditerende organ 10 Generelt 10.1 Det auditerende organ skal have procedurer, der dokumenterer, at det auditerende organ udfører deres opgave i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO/IEC Ophør eller tilbagekaldelse af certifikat vedr. certificering efter DBI retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse skal meddeles det godkendende organ Hvis audit udføres uden ISO 9001 certificering, skal det auditerende organ træffe aftale med det godkendende organ for denne retningslinje, for hel eller delvis udførelse af audit Det godkendende organ kan også være det auditerende organ. 11 Minimumskrav til auditor Minimum én person i auditorteamet, skal kunne dokumentere følgende kompetence: Eksamineret LEAD Auditor Dokumenteret kendskab til stærkstrømsbekendtgørelsen Dokumenteret kendskab til retningslinje DBI retningslinje El-termografering, Udførelse, 010-1, DBI retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse og DBI retningslinje El-termografering, Certificering af personer der udfører el-termografering Kursus i grundlæggende termografi af minimum 8 timers varighed, indeholdende som minimum, introduktion til: Emnet termografi Læsning af et infrarødt billede Forskel mellem synlig og termisk billede Emission & refleksion Emissivitet/TRelf Refleksion Måleregler Eksempler på forskellige termograferinger Side 11 af 12

12 Appendiks C Mærkning 10 Indledning 11 Generelt 11.1 Såfremt el-termografivirksomheden ønsker at gøre brug af det godkendende organs logo på fx eget brevpapir mv. skal det godkendende organs skriftlige accept være indhentet forud. 12 Anden mærkning 12.1 Mærkningskrav ved udførelse af el-termografering er beskrevet i DBI retningslinje El-termografering, Udførelse. Side 12 af 12

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Udgave af den 2007-02-01 KSO

Udgave af den 2007-02-01 KSO af den 2007-02-01 KSO INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 2 0. GENERELT...3 1. KOORDINERINGSGRUPPE...3 2. FORMÅL...3 3. PRØVEAFLÆGGELSE OG UDDANNELSE...6 4. TILDELING AF CERTIFIKAT...6 5. TILDELING AF KSO-NUMMER...7

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere