Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009."

Transkript

1 Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov BEKENDTGØRELSE NR. 92 AF 1. NOVEMBER 2008 OM SUNDHEDSHJÆLPER- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSER. I medfør af 8, stk. 1, 12, stk. 3, 15, 16, stk. 2, 21, stk. 2, jf. lagtingslov nr. 19 af 27. marts 2006 om sundhedshjælper- og sundhedsassistentuddannelser, fastsættes: Kapitel 1 Struktur og tilrettelæggelse 1. Uddannelserne er tilrettelagt som moduler, både i de teoretiske og de praktiske dele af uddannelsen. Undervisningen, både de teoretiske og praktiske dele, tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, således at eleven støttes i at nå målene for uddannelsen. Stk. 2. Uddannelsen veksler mellem undervisning i skole og i praktik. 2. Ved begyndelsen af uddannelsesforløbet udarbejder skolen i samarbejde med eleven en uddannelsesplan, der nærmere beskriver, hvordan eleven kan nå de erhvervsfaglige, personlige og sociale kompetencer, såvel som lærings - og udviklingskompetencer i uddannelsen. 3. De enkelte dele af uddannelserne er tilrettelagt i undervisningsforløb, som veksler imellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Uddannelserne er tilrettelagt således, at den enkelte elev tilegner sig en helhedsopfattelse af de krav, som den enkelte uddannelse kræver, i samspil med de erfaringer og kompetencer, som eleven selv er i besiddelse af. Stk.2. For at styrke helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb formulerer eleven i begyndelsen af hvert skole- og praktikforløb, sammen med henholdsvis skole og praktiksted, sine personlige og faglige læringsmål for den efterfølgende periode. Stk. 3. Skolen og praktikstedet samarbejder om at sikre et godt læringsmiljø, så målene for de teoretiske og praktiske dele af uddannelsen kan nås. Stk. 4. Heilsuskúli Føroya har det overordnede ansvar for uddannelserne. Den teoretiske del af uddannelserne 4. Den teoretiske del af uddannelserne består af områdefag, grundfag og valgfag. Områdefagene er særlige for den enkelte uddannelse. Grundfagene er almene og understøttende i forhold til den enkelte uddannelses faglige mål. Valgfagene bidrager til elevens faglige og personlige kompetenceudvikling. Stk. 2. Undervisningen organiseres i temaer, hvor fagene understøtter hinanden. Den tematiske undervisning tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde indenfor social- og sundhedsområdet. Temaundervisningen organiseres, så den styrker elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder, samt bidrager til udviklingen af elevens personlige kompetencer. Stk. 3. Undervisningen tilrettelægges som teamarbejde, og alle lærere skal samarbejde om at udarbejde en fælles, koordineret undervisningsplan for hvert enkelt skoleforløb. 1

2 Stk. 4. Informationsteknologien inddrages i al undervisning, og eleven skal være i stand til at benytte informationsteknologi på brugerniveau. Den praktiske del af uddannelsen 5. Den praktiske del af uddannelserne er ikke en del af skoleundervisningen, og den organiseres som praktikundervisning. Dele af praktikundervisningen kan afvikles i demonstrationsstuen, dog skal størstedelen afvikles på praktiksteder indenfor sundhedsvæsnet. Stk. 2. Praktikstedet har ansvar for den praktiske del af uddannelsen. Stk. 3. I den praktiske del af uddannelsen skal eleven tilegne sig de erhvervsfaglige kompetencer, som gør eleven i stand til at udføre arbejdsopgaver inden for social- og sundhedsvæsnet. Stk.4. Skolen godkender praktikstederne. Godkendelsen gives på baggrund af praktikstedernes beskrivelse af mulighederne for praktikundervisning på det enkelte praktiksted. Stk. 5. Skolen tager initiativ til samarbejde med praktikstederne, og den praktiske undervisning tager udgangspunkt i de muligheder som praktikstedet kan tilbyde. Praktikstedet tilrettelægger praktikundervisningen i henhold til studieordningen, og tilrettelæggelsen foregår i tæt samarbejde med skolen. Stk. 6. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil, tilrettelægges så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden, og holdninger inden for de enkelte uddannelsers områder. Stk. 7. Praktikstedet har pligt til at meddele skolen hvis det vurderes at den enkelte elev ikke er i stand til at nå målene for hvert enkelt praktikuddannelsesforløb. Stk. 8. I forbindelse med praktikundervisningen integreres informationsteknologien som kommunikations- og dokumentationsredskab. Kapitel 2 Uddannelsesplan 6. Ved begyndelsen af uddannelsesforløbet udarbejder skolen sammen med den enkelte elev, en personlig uddannelsesplan. Stk. 2. Uddannelsesplanen skal sammen med elevens uddannelsesbog medvirke til at fastholde elevens faglige og personlige læringsmål og understøtte læringsprocessen. Stk. 3. Uddannelsesplanen skal afstikke retningen for elevens uddannelsesforløb, herunder: 1. personlige mål med uddannelsen 2. grundfag 3. områdefag 4. praktikuddannelsessteder og praktikaftaler, og 5. eventuel merit fra andre uddannelser eller relevante arbejdserfaringer. Stk. 4. Hvis det er nødvendigt at ændre uddannelsesplanen tager, skole, praktiksted og elev i fællesskab afgørelse om konkret revision af den enkelte elevs uddannelsesplan. Ændring af uddannelsesplanen tager udgangspunkt i elevens konkrete læringsforløb. 7. Ved påbegyndelsen af uddannelsen har skolen ansvar for, at alle elever forsynes med en uddannelsesbog. Skolen er behjælpelig med at organisere uddannelsesbogen. Uddannelsesbogen skal indeholde beskrivelse af uddannelsesforløbene indenfor sundhedsuddannelserne i sin helhed, 2

3 samt dokumenter til brug for eleverne i forbindelse med dokumentation af deres læringsforløb i de forskellige uddannelsesmoduler. Stk. 2. I den enkelte elevs uddannelsesbog opbevares kopi af udtalelser fra praktikstederne, i henhold til 21 stk. 2, nr. 2., sammen med øvrige relevante dokumenter, som er vedkommende for praktikundervisningen. Stk. 3. Øvrige dokumenter, som er vedkommende for elevens uddannelse, opbevares også i uddannelsesbogen. Stk. 4 Eleven har selv ansvar for sin uddannelsesbog, herunder at den er opdateret. 8. Uddannelsesbog og uddannelsesplan skal sikre, at den enkelte elev har overblik over sit udannelsesforløb. Samtidig er den et redskab til brug i samarbejdet mellem elev, lærere og vejledere på praktikstederne. 9. Uddannelsesbogen må ikke omfatte følsomme oplysninger i henhold til lagtingslov om behandling af personoplysninger, f.eks. oplysninger om hudfarve, familiemæssige forhold, om religiøse, filosofiske eller politiske overbevisninger, om strafbare forhold og seksuel orientering, helbredstilstand, fagpolitiske tilhørsforhold, betydelige sociale problemer og andre helt private forhold. Kapitel 3 Mødepligt og opgørelse af fravær 10. Eleverne har mødepligt, både i de teoretiske de praktiske dele af uddannelsen. Stk. 2. Skolen skal sørge for, at eleverne bliver informeret om mødepligten og om konsekvenserne af at mødepligten ikke bliver overholdt. 11. Skolen har ansvar for at fravær, uanset af hvilken slags det er, bliver registreret og gjort op hver 4. uge både for den teoretiske og den praktiske del, og at alle elever, skolens personale og praktikstederne er informeret om procedurerne i denne forbindelse. Stk. 2. Opgørelse over den enkelte elevs fravær er gældende for hvert enkelt modul både i den teoretiske del og i den praktiske del af uddannelsen. Stk. 3. Manglende indlevering af skriftligt arbejde registres og behandles som andet fravær. Stk. 4. Den enkelte elev skal have mulighed for at kontrollere opgørelsen over sit fravær. 12. Hvis det samlede fravær i den teoretiske del af uddannelsen overstiger 10 % af det fastsatte timetal, eller at fraværet i praktiktiden overstiger 10 % af den afholdte praktiktid, får eleven 1. advarsel, som han/hun skriftligt skal bekræfte at have modtaget. Hvis eleven ikke er myndig, skal forældremyndigheden skriftlig bekræfte at have modtaget advarslen. Stk. 2. Hvis eleven ved en senere opgørelse ikke har taget kravet om mødepligt til efterretning, jf stk. 1, får eleven 2. advarsel, som han/hun skriftligt skal bekræfte at have modtaget. Hvis eleven ikke er myndig, skal forældremyndigheden skriftlig bekræfte at have modtaget advarslen. Eleven får kun to advarsler. Stk. 3. Hvis eleven stadigvæk ikke ved næste fraværsopgørelse har taget advarslerne til efterretning, således at fraværet stadig er større end fastsat i stk. 1, kan eleven ikke fortsætte uddannelsen. Stk. 4. Rektor kan dog i helt særlige tilfælde, med udgangspunkt i en konkret vurdering, give en elev, som er fraværende fra undervisningen af helbredsmæssige årsager, eller som har været ude for alvorlige livshændelser, tilladelse til at gå til eksamen på almindelige betingelser på trods af 3

4 reglerne fastsat i stk. 1. og 2. Mentamálaráðið (Færøernes Undervisningsministerium) skal orienteres om sagen. 13. Rektor kan i samråd med praktikstedet tage afgørelse om, at der tilbydes ekstra praktiktid, så elever, der på grund af fravær ikke har opnået timetallet i et eller flere praktikmoduler, opnår det obligatoriske timetal. Kapitel 4 Sundhedshjælperuddannelsen 14. Den praktiske del af uddannelsen omfatter forskellige praktikområder i Hjemmeplejen (Nærverkið), hvor eleven får oplæring og tilegner sig varierede arbejdserfaringer inden for områderne aktivitet, støtte, pleje og omsorg. Stk. 2. I den praktiske del af uddannelsen skal eleven lære om grundlæggende og forebyggende sundhedstiltag. Desuden skal han/hun deltage i tværfagligt samarbejde og medvirke til at skabe helhedsløsninger og udføre handlinger, der tager udgangspunkt i borgerens behov, og som skaber sammenhæng i borgerens hverdag. Stk. 3. Med udgangspunkt i studieordningen tilrettelægger skolen og praktikstedet i fællesskab den praktiske del af uddannelsen. 15. Í den teoretiske del af uddannelsen omfatter undervisningen følgende fag med de anførte niveauer og klokketimetimetal: Områdefag: Aktivitets- og praktisk fag 115 Sundhedsfag 90 Pædagogik og psykologi 90 Samfundsfag 90 Heilsuverkkunning (Information om sundhedsvæsnet) Grundfag: Dansk E 90 Engelsk E 75 Færøsk E 90 Naturfag E Valgfag 25 Stk. 2. Elever, som ikke er i stand til at tage engelsk på E- niveau på grund af manglende forudsætninger, skal tage faget Heilsuverkkunning i stedet. Stk. 3. Det faglige indhold i områdefagene, grundfagene og valgfagene er beskrevet i skolens studieordning. Ligeledes er praktikmodulerne beskrevet i studieordningen. Stk. 4. Skolen vejleder eleven om evt. ekstraundervisning i grundfagene, hvis han/hun ikke har de fornødne forudsætninger for at nå målene i faget. Stk. 5. Elever, som ikke har afsluttet engelsk på E-niveau, kan ikke fortsætte uddannelsen til sundhedsassistent, med mindre han/hun har bestået engelsk på E-niveau. Stk. 6. Hvis elever ikke har engelsk på E-niveau, anføres dette på eksamensbeviset. 4

5 Kapitel 5 Sundhedsassistentuddannelsen 16. Den praktiske del af uddannelsen omfatter forskellige områder inden for social- og sundhedsvæsnet. Eleven får oplæring og varierede arbejdserfaringer inden for områderne aktivitet, støtte, omsorg og sundheds- og sygepleje. Stk. 2. I den praktiske del af uddannelsen skal eleven lære at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende. Eleverne skal erhverve sig forskellige og varierede erfaringer med patienter og borgere, som har behov for støtte eller pleje på grund af f.eks. sociale, psykiske eller fysiske problemer eller sygdomme. Desuden skal eleven tilegne sig viden om de serviceydelser, som det offentlige såvel som privat virksomhed kan tilbyde. Stk. 3. Eleven skal erhverve sig kvalifikationer til at udføre koordinerende og undervisningsmæssige opgaver. Stk. 4. Den praktiske del af uddannelsen tilrettelægges på en sådan måde, at alle fagområder (grundlæggende sygepleje. specialer, ældrepleje) bliver ligeligt repræsenteret, så 1/3 forgår i hjemmeplejen, 1/3 på somatiske afdelinger på sygehuse og 1/3 indenfor det psykiatriske område. Stk. 5. Med udgangspunkt i studieordningen tilrettelægger skolen og praktikstedet i fællesskab den praktiske del af uddannelsen. 17. Í den teoretiske del af uddannelsen omfatter undervisningen følgende fag med de anførte niveauer og klokketimetal: 1. Områdefag: Farmakologi 115 Sundheds- og sygepleje 160 Kultur og aktivitetsfag 115 Pædagogik og psykologi 105 Samfundsfag 105 OBS! ændret til C niveau jan 2010 (skolens bemærkning) 2. Grundfag: dansk D/C 105 Engelsk D/C 105 Færøsk D/C 105 Naturfag D/C Valgfag 45 stk. 2. Det faglige indhold i områdefagene, grundfagene og valgfagene er beskrevet i skolens studieordning. Ligeledes er praktikmodulerne beskrevet i studieordningen. Stk. 3. Skolen vejleder eleven i forhold til evt. ekstraundervisning i grundfagene, hvis han/hun ikke har de fornødne forudsætninger for at nå målene i faget. Kapitel 6 Studieordninger 5

6 18. Skolen udarbejder studieordninger for uddannelserne, jfr. 9 i loven, og disse skal sendes til Uddannelsesrådet til udtalelse, inden de sendes Mentamálaráðið til godkendelse. Stk. 2. Skolen fastsætter nærmere regler om, hvordan uddannelserne er tilrettelagt herunder: 1) mål for uddannelserne, 2) rammer for den teoretiske og den praktiske del af uddannelserne, og hvor de enkelte moduler er placeret i det samlede uddannelsesforløb i den enkelte uddannelse, 3) mål for hvert enkelt forløb i den praktiske del af uddannelsen, 4) ansvarsfordelingen mellem praktikstederne og Heilsuskúli Føroya i forhold til de praktiske uddannelsesforløb, 5) mål for områdefagene, valgfagene samt grundfagene, 6) hvilke valgfag der findes og hvornår de udbydes, 7) beskrivelse af indholdet og niveauet i de enkelte fag, samt regler for opnåelse af merit, 8) beskrivelse af, hvordan evalueringen organiseres 9) hvordan og hvornår midtvejsevaluering afvikles i den praktiske del af uddannelsen, såvel som i den teoretiske del, 10) den enkelte studerendes uddannelsesplan med udgangspunkt i hans/hendes forudsætninger, 11) mulighed for vejledning, ekstraundervisning og anden specialpædagogisk hjælp, 12) beskrivelse af regler om fravær og orlovsordninger, 13) information om de generelle regler, som er gældende for uddannelserne. Stk. 3, Hvis uddannelsesordningen bliver ændret, skal ændringerne først sendes Uddannelsesrådet til udtalelse, derefter skal de godkendes af Mentamálaráðið, inden den ændrede uddannelsesordning træder i kraft. Kapitel 7 Merit 19. Eleven kan få merit i et eller flere grundfag i uddannelsen, hvis han/hun har bestået faget/fagene på samme niveau eller højere, og hvis han/hun har fået mindst karakteren 6 i faget til eksamen, eller i årskarakter hvis faget ikke var udtaget til eksamen. Stk.2. Eleven kan få merit i et eller flere områdefag hvis han/hun kan dokumentere samsvarende viden i områdefaget/fagene. Stk. 3. Eleven kan få merit for moduler eller dele af moduler i den praktiske del af uddannelsen, hvis han/hun kan dokumentere samsvarende kvalifikationer på praktikområdet. 20. Eleven kan højest få merit for tre grund- og almenfag; og højest for et modul eller dele af et modul i den praktiske del af uddannelsen. Stk. 2. Hvis eleven får merit, skal der ikke skrives karakter på eksamensbeviset for det /de fag eleven har fået merit for. Der skal skrives ARF ( ( avriksflutningur ) = Merit), og i kolonnen til bemærkninger på eksamensbeviset skal der anføres, på hvilket grundlag der er givet merit. Kapitel 8 Bedømmelse 21. I grundfagene og i områdefagene bliver elevens faglige niveau bedømt udfra: 6

7 1. standpunktsbedømmelse som gives undervejs i uddannelsen i hvert enkelt fag og ved afslutningen af hvert enkelt uddannelsesmodul, 2. karakterer, som gives ved afslutningen af undervisningen i hvert enkelt fag, og karakteren beskriver elevens faglige niveau ved undervisningens afslutning, og 3. karakterer, som gives i forbindelse med eksaminer. Stk. 2. I den praktiske del af af uddannelsen bliver elevens faglige niveau vurderet for hvert enkelt modul i forhold til de mål, som er formuleret for de bestemte moduler. Vurderingen organiseres på følgende måde: 1. planlagte samtaler undervejs i forløbet mellem elev og praktikvejleder, og 2. en samlet vurdering, kaldt udtalelse, hvor det angives om eleven har Bestået eller Ikke bestået modulet. Udtalelserne sendes til skolen, og eleven får en kopi af udtalelsen som skal opbevares i uddannelsesbogen. Stk. 3. I valgfagene får eleven en mundtlig vurdering. Stk. 4. For at kunne gå til eksamen skal eleven mindst have opnået karakteren 6 i gennemsnit af alle karaktererne, som gives ved undervisningens afslutning, i områdefagene og i grundfagene. 22. I den praktiske del af uddannelsen skal hvert enkelt modul være bestået for at eleven kan fortsætte i uddannelsen. Stk. 2. Elever, der ikke består et modul i den praktiske del af uddannelsen, kan få tilbud om at tage modulet eller dele af modulet om, med henblik på at opfylde kravene i modulerne. Rektor tager afgørelse om dette i samråd med elev og praktiksted. Kapitel 9 Eksamen 23. Eleven går til mundtlig eksamen umiddelbart efter undervisningens afslutning i de fag som er valgt ud. Stk. 2. Eleven går til mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt projekt, som eleven udarbejder individuelt eller i gruppe. Eksamen afvikles senest 10 dage efter at projektet er afleveret. 24. Eleverne går til eksamen individuelt eller i gruppe. Hvis eleverne går til eksamen i gruppe, må gruppen højest bestå af 3 elever, og det skal klart fremgå, hvilken del af opgaven den enkelte elev er ansvarlig for. Sundhedshjælperuddannelsen 25. I sundhedshjælperuddannelsen skal eleverne til eksamen 3 gange. Hver enkelt elev går op til eksamen i et områdefag og i et grundfag udover projektet, som er beskrevet i studieordningen. Mentamálaráðið udvælger de fag, som eleverne skal til mundtlig eksamen i. Sundhedsassistentuddannelsen 26. I sundhedsassistentuddannelsen skal eleverne til eksamen fem gange. Hver enkelt elev går altid til mundtlig eksamen i to områdefag, i et grundfag og i skriftlig færøsk, samt projektet som er beskrevet i studieordningen. Mentamálaráðið udvælger de fag som, eleverne skal til mundtlig eksamen i. Tilrettelæggelse og tilsyn 27. Mentamálaráðið tilrettelægger eksaminerne og har tilsyn med dem. 7

8 Stk. 2. Mentamálaráðið fastsætter nærmere regler om frist for eksamen, herunder indlevering og godkendelse af læse og af eksamenspensum, offentliggørelse af eksamensplan, opbevaring og forsendelse af eksamensopgaver, tidsfrister for bedømmelse, meddelelse om tilladelse og dispensation, afvikling af mundtlig sygeeksamen, samt information om øvrige forhold i forbindelse med eksamen. Stk. 3. Rektor eller dennes stedfortræder skal være til stede på skolen, mens eksamen afvikles. 28. Mentamálaráðið udarbejder den samlede eksamensplan, og den mundtlige eksamen udarbejdes i samarbejde med rektor. Eksaminationen tilrettelægges sådan at den enkelte eksaminand højest skal til én eksamen om dagen. Stk. 2. Mentamálaráðið sender eksamensplanen ud og fastsætter datoen for, hvornår skolen må offentliggøre eksamensplanen. 29. Mentamálaráðið beskikker censorer og pålægger dem censoropgaver. Stk. 2. Censor skal have undervist og eksamineret i vedkommende fag og på det fagtrin, der skal bedømmes. Mentamálaráðið kan dog udnævne censor med tilsvarende kvalifikationer. Stk. 3. Censor skal 1. være garant for, at eksamen er i samsvar med målene og øvrige krav i faget, og 2. være behjælpelig med at sørge for, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at præstationen bliver bedømt på retfærdig måde. Stk. 4. Hvis censor bliver opmærksom på, at kravene i stk. 3. ikke er opfyldt, eller at eksaminationen giver begrundet mistanke om, at der har været fejl i undervisningen, giver censor Mentamálaráðið skriftlig meddelelse om dette, rektor får samtidig en kopi af meddelelsen. Censor har herudover pligt til at udarbejde en skriftlig redegørelse om eksamensforløbet og eksamensresultatet, hvis Mentamálaráðið anmoder om det. Stk. 5. Censor skal gøre notater om eksamenspræstationen og om karakterfastsættelsen. Notaterne tilhøre censor og skal kunne anvendes som grundlag i en udtalelse, hvis der klages over karakteren. Notaterne skal opbevares i et år er ikke oversat, idet der er tale om regler for afholdelse af eksamen. Disse regler tages foråret 2010 ud af denne bekendtgørelse, og de kommer i stedet til at stå i en særlig eksamensbekendtgørelse, der er fælles for folkeskolen og alle ungdomsuddannelserne. Kapitel 11 Eksamensbevis 64. Rektor på Sjúkrarøktarfrøðiskúli Føroya (Færøernes Sygeplejeskole) afholder eksamen og underskriver eksamensbeviser. Stk. 2. Grundfagene og deres niveau, områdefagene samt modulerne i den praktiske del af uddannelsen anføres på eksamensbeviset. Stk. 3. Der udregnes en gennemsnitskarakter med en decimal af alle de afsluttende karakterer i grundfagene og i områdefagene. Stk. 4. Der udregnes en gennemsnitskarakter med en decimal af alle eksamenskarakterer samt overførte afsluttende karakter i grundfagene og i områdefagene. Stk. 5. Eksamensresultatet udregnes med en decimal, som et gennemsnit af gennemsnittet af de afsluttende karakterer og af gennemsnittet af eksamenskaraktererne. 8

9 65. Alle karakterer og eksamenskarakterer indskrives i en eksamensprotokol, som er skolens dokumentation for elevernes resultater. Eksamensprotokollen kan også være elektronisk. Kapitel 12 Ledelse 66. Rektor på Sjúkrarøktarfrøðiskúli Føroya har det pædagogiske ansvar for undervisningen og eksamen på skolen over for landsstyremanden. Stk. 2. Rektor leder og fordeler arbejdet mellem lærere og personale på skolen og tager alle konkrete afgørelser om eleverne, herunder også om optagelse af elever. Stk. 3. Landsstyremanden kan give rektor påbud i pædagogiske spørgsmål. Kapitel 13 Lærere 67. Betingelsen for at blive ansat som lærer på Heilsuskúli Føroya er, at vedkommende som mindstekrav har uddannelse på bachelorniveau eller tilsvarende inden for social- og sundhedsområdet, og at vedkommende inden 2 år fra ansættelsesdagen tager teoretisk- og praktisk pædagogisk uddannelse ifølge til regler, Mentamálaráðið fastsætter. Stk. 2. Lærere, som er fastansatte, inden denne bekendtgørelse er trådt i kraft, og som ikke har bacheloruddannelse eller tilsvarende uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet, skal tage suppleringsuddannelse, så deres faglige niveau er på bachelorniveau, foruden en pædagogisk uddannelse, hvis han/hun ikke har en sådan. Rektoren udarbejder en tidsplan sammen med læreren for, hvornår en evt. suppleringsuddannelse eller pædagogisk uddannelse skal være afsluttet. Stk. 3. Lærere skal have faglige og pædagogiske kvalifikationer på de niveauer, han/hun underviser i. I grundfagene på D- og E niveau skal læreren som minimum have afsluttet linjefag fra et lærerseminarium. Kapitel 14 Betaling, vejledning, faglig støtte og afvigelser 68. Undervisningen på skolen er gratis for eleverne, men skolen kan kræve betaling fra eleverne for fotokopier til brug i undervisningen. Betalingen for fotokopier må kun omfatte reelle udgifter i denne forbindelse. Stk. 2. Eleverne skal selv anskaffe bøger og andet undervisningsmateriale. 69. Skolen yder eleven personlig vejledning om diverse studieforhold foruden erhvervs- og uddannelsesvejledning med henblik på fortsatte uddannelses- og arbejdsmuligheder samt karrieremuligheder. 70. Skolen kan tilbyde eleven faglig støtte i kortere perioder. Dette gøres i samråd med eleven på baggrund af en konkret vurdering. 71. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan skolen søge Mentamálaráðið om dispensation fra reglerne om eksamen i denne bekendtgørelse. Forudsætningen for at søge om dispensation er, at 9

10 elevens muligheder for at anvende eksamen i arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige forhold ikke beskæres. Kapitel 15 Klager 72. Klager over rektors afgørelser i pædagogiske spørgsmål skal sendes til rektor senest 4 uger efter, at klageren har fået skriftlig meddelelse om afgørelsen. Rektoren sender klagen videre til Mentamálaráðið sammen med rektors udtalelse i sagen. Inden sagen sendes videre, skal rektor give klageren mulighed for at kommentere inden en frist på 1 uge. Rektor sender derefter klagen, udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer videre til Mentamálaráðið. Stk. 2. Hvis klageren ikke er myndig, kan klagen indsendes af den, der er indehaver af forældremyndigheden. Stk. 3. Mentamálaráðið afgør om rektors afgørelse skal være gældende, eller om afgørelsen skal ændres til fordel for klageren. Kapitel 16 Ikraftrædelse 73. Denne bekendtgørelse træder i kraft dagen efter, at den er offentligjort. Mentamálaráðið 10. november 2008 Helena Dam á Neystabø Landsstyreskvinde / Olaus Jespersen 10

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Ny opbygning af uddannelsen: Grundforløb 1, grundforløb 2, hovedforløb trin 1 og trin 2 Elevgrupper: Grundforløb 1: 12 ugers erhvervsfag, 8

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Undervisningsplan. for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Undervisningsplan. for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Undervisningsplan for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Indhold: Pædagogisk assistent uddannelsen 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1 Principper for undervisningen

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Retningslinier for uddannelse af portører

Retningslinier for uddannelse af portører Retningslinier for uddannelse af portører Uddannelsens formål For selvstændigt at kunne varetage det praktiske portørarbejde, der forekommer i det moderne sygehusvæsen, har portøruddannelsens teori- og

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Social- og Sundhedsassistent Indholdsfortegnelse REGLER

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

Prøvebestemmelser Farmakologi og medicinhåndtering Social og Sundhedsassistent uddannelsen

Prøvebestemmelser Farmakologi og medicinhåndtering Social og Sundhedsassistent uddannelsen Prøvebestemmelser Farmakologi og medicinhåndtering Social og Sundhedsassistent uddannelsen Social og sundhedsassistent Januar 2017 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 3 FORMÅL... 3 MÅL... 3 FORUDSÆTNING

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse

Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse Generel information om skolen Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Herning. Skolen uddanner både social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået BEDØMMELSESPLAN MATEMATIK NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE Som en del af grundforløbet i indgangen Dyr, planter og natur, tilbydes eleven at gå til eksamen i matematik på et F-niveau. I grundforløbet, indenfor

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01/06/2008 Udstedt af det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 29/02/2008 om uddannelserne i

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i områdefag, Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Pædagogisk assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan. Pædagogisk assistentuddannelse Lokal undervisningsplan Erhvervsfaglig fællesindgang: Sundhed, omsorg og pædagogik Indholdsfortegnelse Indledning til den lokale undervisningsplan... 3 1. Generelt for skolen... 4 1.2. Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Undervisningsplan for

Undervisningsplan for Undervisningsplan for GRUNDFORLØBET SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK Indhold: Grundforløb 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1 Principper for undervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning Professionelt overblik og fagligt overskud i arbejdet Formel og reel kompetence som praktiklærer

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN. Vejledning vedrørende. afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle

ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN. Vejledning vedrørende. afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN Vejledning vedrørende afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle Rev.: 06. juli 2011 Formålet med vejledningen Vejledningen beskriver procedure og krav

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere