Modul 11 For P5 Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 11 For P5 Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hospitalsenheden Horsens er en del af Region Midtjylland. Hospitalet er et af regionens akuthospitaler. Hospitalet blev akkrediteret i foråret Ortopædkirurgisk afdeling er opdelt i sengeafsnittet P5 og det ortopædkirurgiske ambulatorium. Afsnit P5 er en døgnåben ortopædkirurgisk afdeling normeret til 35 patienter. Den daglige ledelse i afdelingen varetages af 1 afdelingssygeplejerske. Ortopædkirurgisk ambulatorium er en selvstændig enhed under ortopædkirurgisk afdeling på Hospitalsenheden Horsens. Årligt har Ortopædkirurgisk ambulatorium ambulante besøg. Dagligt betyder det, at ambulatoriet modtager patienter fordelt på 13 undersøgelsesstuer. Den daglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske. Afdelingsledelsen består af en oversygeplejerske og en ledende overlæge. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle P5: Personalet på afdelingen består af: Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, 1 afdelingssygeplejerske, 3 praktikansvarlige, 2 specialeansvarlige, 3 kliniske koordinatorer, 1 kvalitetskoordinator, fysioterapeuter, ergoterapeuter, serviceassistenter og lægesekretærer. Sygeplejen i afdelingen organiseres efter principperne for primærsygepleje og i nogle tilfælde gruppepleje. I hverdagen samarbejder sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever som en gruppe. I ambulatoriet er ansat to kliniske vejledere, specialuddannede sårsygeplejersker, sygeplejersker og en social- og sundhedsassistent. Plejegruppen i begge afsnit samarbejder med en lang række andre faggrupper om at identificere og yde den mest hensigtsmæssige pleje og behandling til patienterne. Lægegruppens hovedansvar er diagnosticering og sygdomsbehandling Billeddiagnostiskafdeling udfører diverse røntgenundersøgelser, CT-skanninger, MR-skanninger og ultralydsundersøgelser Bioanalytikeren tager blodprøver og analyserer disse. Fysioterapeuter og ergoterapeuters hovedansvar er mobilisering, ADL-træning og vurdering af behov for hjælpemidler Diætisten giver ernæringsvejledning til patienter med særlige ernæringsbehov Side 1 af 11

2 Serviceassister sørger for transport af patienter mellem afsnittene, rengøring, henter specielle hjælpemidler m.m., bestiller mad og lign. Udskrivningskoordinatorer/visitatorer i hjemmeplejen er vigtige samarbejdspartnere med henblik på at planlægge hensigstmæssige udskrivelser. I ambulatoriet har vi desuden et tæt samarbejde med praktiserende læger, der henviser patienter til udredning og behandling i ambulatoriet herunder også akutte patienter. Patientkategorier/borgerkategorier I afdelingen P5 modtages patienter med sygdomme og skader indenfor det ortopædkirurgiske område. Det vil sige sygdomme og traumer i/på bevægeapparatet. Bl.a. elektive patienter indenfor fod, skulder, hofte og knækirurgi. Akutte patienter med tilstande som Commotio Cerebri, pneumothorax, sår patienter, amputationer, frakturer og børn med ortopædkirurgiske traumer. Herudover indlægges også patienter til smertebehandling og mobilisering. Størstedelen af patienterne indlægges akut via akutafdelingen. Desuden modtages planlagte patienter til hofte-, knæ- og skulderalloplastik, som følger et accelereret forløb med kort indlæggelse. Indlæggelsen kan variere fra få timer til uger. Herudover indeholder afdelingen et geriatrisk rehabiliteringsafsnit for patienter med akutte hoftenære frakturer. Her er indlæggelsen typisk noget længere. Ortopædkirurgisk ambulatorium undersøger og behandler patienter i alle aldre med sygdomme i bevægeapparatet opstået efter skader, slidgigt eller medfødte lidelser. De hyppigst forekommende årsager til, at patienten kommer i ortopædkirurgisk ambulatorium kan eksempelvis være: - frakturer/luksationer. - sår herunder traumatiske, infektiøse, kroniske, decubitus og diabetiske sår. - knæ- og hofteartrose. - fod-, knæ-, hofte-, hånd- og skulderskader. - hofteimpingement Xiapex behandlinger ved dupuytrens kontrakturer. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige opgaver på afdelingen P5 er bl.a.: At identificere problemstillinger og behov for sygeplejefaglig hjælp og støtte såvel under indlæggelse som efter udskrivelser samt koordinere udskrivningsforløb med relevante samarbejdspartnere. At planlægge, udføre, evaluere og dokumentere afsnittets målrettede pleje- og Side 2 af 11

3 behandlingsforløb. Vejlednings- og undervisningsopgaver i forhold til specielt nyopererede patienter. Patientforløbene er kendetegnet ved såvel kortere som længere tids indlæggelse. Sygeplejen i afdelingen fungerer som primær sygepleje, og lægger stor vægt på information og vejledning. Sygeplejen til den akutte patient kræver tæt observation, god koordinering samt omstillingsparathed. En akut indlæggelse vil for de fleste komme pludseligt og overraskende. Derfor er flere patienter og pårørende i krise. Sygeplejen til den elektive patient bærer præg af højt specialiseret informationsniveau og undervisning postoperativt. Sygeplejen til den geriatriske rehabiliterings patient har fokus på genoptræning, og har som noget særligt tilknyttet faste ergo- og fysioterapeuter der i dagtiden altid er til stede i afdelingen. Samtlige patienter TOKS-, ernærings-, MRSA-, og trykskade screenes ved indlæggelsen. For patienter som overflyttes til andre afsnit vægtes kommunikation i sygeplejen højt, og forsøges bl.a. sikret via relevant og struktureret skriftligt rapportering. Andre væsentlige elementer i sygeplejen er hurtig mobilisering og sufficient smertebehandling. Ambulatoriet: Sygeplejen i afsnittet er præget af mange forskellige patientforløb. Kontakten til den enkelte patient er kortvarig, ca min. pr. patient. I sygeplejen lægger vi vægt på et højt informationsniveau både mundtligt og skriftligt, så patienten er forberedt på videre pleje og behandling. Den specielle ortopædkirurgiske sygepleje er: - Pleje og behandling af frakturer. - Pleje og behandling af sår. Afsnittet har sårambulatorium med Telemedicin funktion. - Forundersøgelse af patienter der skal have kunstig skulder, hofte eller knæ. - Information om præ-, per- og postoperative forløb. - Information om smertebehandling. - Vejledning i forhold til KRAM. Typiske kliniske sygeplejeopgaver Sygeplejefaglige opgaver i afdelingen P5, der er knyttet til at udføre sygepleje, indebærer, at du: Indsamler og analyserer data Identificerer sygeplejebehov og handler herpå, herunder behersker centrale instrumentelle sygeplejehandlinger og medicingivning Side 3 af 11

4 Evaluerer og justerer sygeplejehandlinger Sygeplejefaglige opgaver, der er knyttet til at formidle sygepleje, indebærer, at du: Samarbejder med patient/pårørende Kommunikerer med patienten og de pårørende Formidler relevant information, vejledning og undervisning til patienten og de pårørende Dokumentation Dokumenterer behandlings- og sygeplejetiltag i komplekse patientsituationer Formidler observationer, behandlings- og sygeplejetiltag til samarbejdspartnere Argumenterer for sygeplejehandlinger i et tydeligt fagsprog på baggrund af praksis-, udviklingsog forskningsbaseret viden Sygeplejefaglige opgaver, der er knyttet til at lede sygepleje, indebærer, at du: Argumenterer for den udførte sygepleje i et tydeligt fagsprog på baggrund af praksis-, udviklingsog forskningsbaseret viden Prioriterer og koordinerer sammenhængende patientforløb Planlægger, tilrettelægger og medvirker ved diagnostiske undersøgelser og behandlinger Samarbejder mono- og tværprofessionelt omkring kontinuitet i patientforløb. Medvirker til et åbent og udviklende miljø i afdelingen Sygeplejefaglige opgaver, der er knyttet til at udvikle sygepleje, indebærer at du: Identificerer og reflekterer over fag etiske dilemmaer og magtrelationer i sygeplejen Argumenterer for den udførte sygepleje i et tydeligt fagsprog på baggrund af praksis-, udviklingsog forskningsbaseret viden Medvirker ved implementering af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden De sygeplejefaglige opgaver, den studerende udfører i praksis, handler om at stille sin sygeplejefaglige viden til rådighed for patienter og pårørende. At dokumentere og formidle sine observationer og refleksioner om sygeplejen til den enkelte patient og til medstuderende, sygeplejersker og øvrige samarbejdspartnere. At den studerende agerer hensigtsmæssigt og ansvarligt i relation til hospitalets retningslinjer og egne kompetencer. Samarbejder med patienter og pårørende herunder at medinddrage patienten i pleje og behandling samt at formidle ny viden til patienten i forhold til grundlæggende sygepleje ud fra patientens behov og ud fra at optimere patientforløbet. Ambulatoriet: I sygeplejen lægger vi vægt på et højt informationsniveau både mundtligt og skriftligt, så patienten er forberedt på videre pleje og behandling. Den specielle ortopædkirurgiske sygepleje er: - Pleje og behandling af frakturer. Side 4 af 11

5 - Pleje og behandling af sår. Afsnittet har sårambulatorium med Telemedicin funktion. - Forundersøgelse af patienter der skal have kunstig skulder, hofte eller knæ. - Information om præ-, per- og postoperative forløb. - Information om smertebehandling. - Vejledning i forhold til KRAM. Typiske patientforløb/borgerforløb De typiske patientkategorier i afdelingen P5 er: Akutte patienter: Patienter med frakturer på over- og underekstremiteter. Multitraumatiserede patienter Patienter med hoftenære frakturer Patienter med hovedtraumer indlagt til observation for commotio. Amputationspatienter Patienter med sår og infektioner Patienter med pleuradræn Elektive patienter: Hoftealloplastik patienter Knæalloplastik patienter Skulderalloplastik patienter Det typiske akutte forløb begynder i skadestuen, hvor der optages en lægelig journal, og der lægges i denne forbindelse en plan for den videre behandling. Patienten har ofte konkurrerende sygdomme, som også kræver sygepleje. Patienten kommer i afdelingen og modtages af en sygeplejerske, som indhenter relevante data, identificerer sygeplejediagnoser og iværksætter diverse sygeplejebehandlinger relateret til primære og sekundære diagnoser. I mange tilfælde skal patienten opereres, og det er sygeplejerskens opgave at handle på de akut opståede sygeplejeproblemer, informere patienten og klargøre denne til operation. Postoperativt køres patienten på opvågningsafdelingen/intensiv, hvorefter han/hun igen kommer retur i afdelingen. Her ydes postoperativ sygepleje med fokus på den akutte patientdiagnose. Der tages et postoperativt røntgenbillede, og herefter vurderes den fremtidige mobiliseringsplan for patienten. Der tages blodprøver, EKG, scanninger, ultralyd m.m. hvor det er relevant. Allerede ved indlæggelsen vurderes det om der er behov for at kommunens visitator besøger patienten med henblik på fremtidig hjælp. Dette besøg kan foregå på afdelingen eller i patientens hjem. Der vurderes også om der er behov for at fysioterapeuter og ergoterapeuterne skal tilknyttes. Side 5 af 11

6 De elektive forløb begynder i det ortopædkirurgiske ambulatorium, hvor patienten undersøges og informeres om lidelsen og indstilles til indlæggelse og operation. De elektive patienter der skal have en hoftealloplastik eller en knæalloplastik inviteres til et informationsmøde 2-3 uger inden operationen. De bliver typisk opereret samme dag som de indlægges, og udskrives oftest 2-3 dage efter operationen. Hvis deres tilstand tillader det. De elektive forløb er præget af acceleration og evidens ifølge referenceprogrammet Et typisk patientforløb i ortopædkirurgisk ambulatorium kan være en patient, der får konstateret hofteartose og skal have indsat en hofteprotese. Patienten vil ved forundersøgelsen få information om operationen af lægen og sygeplejersken og hvad det indebærer at få en kunstig hofte. Der udleveres en pjece, hvor hele forløbet er grundigt beskrevet. Ved forundersøgelsen tages diverse blodprøver, EKG og blodtryk. Patienten skal herefter tale med anæstesien, hvor bedøvelsen drøftes og fasteregler gennemgåes. Det er sygeplejerskens opgave at spørge ind til KRAM-faktorerne og orientere patienten om fordelen ved at stoppe/pausere med rygning/alkohol inden operationen samt vejlede om den hjælp, patienten kan få til dette. Endvidere skal patienten evt. orienteres om hjælp til vægttab samt vejledning i at styrke muskulaturen i benene inden operation. Eventuelle spørgsmål til operation og det efterfølgende forløb uddybes. Et par uger før operationen indkaldes patienten til et informationsmøde, hvor en sygeplejerske, fysioterapeut og en ergoterapeut fortæller om forløbet og orienterer om ganghjælpemidler og om genoptræning efter operation. Et andet eksempel på et typisk patientforløb i ortopædkirurgisk ambulatorium kan være en patient, der har fået en malleolfraktur efter et traume. Patienten vil først være set i skadestuen og indlagt på sengeafdelingen i forbindelse med operationen, hvor man har osteosynteret frakturen. 12 dage efter operationen skal patienten have foretaget røntgen af frakturen og efterfølgende ses i ortopædkirurgisk ambulatorium. Gipsskinnen fjernes, cicatriserne og huden undersøges, og suturerne fjernes. Hvis benet er afhævet tilstrækkeligt, skal der lægges campwalker eller cirkulær gips. Sygeplejersken skal give patienten en grundig vejledning omkring eventuelle bandagekomplikationer, og der skal spørges ind til eventuelle psykosociale problemer eksempelvis hvordan patienten har klaret sig hjemme, arbejdssituation osv. 6 uger efter operationen kommer patienten i ortopædkirurgisk ambulatoriet evt. forudgået af røntgen kontrol. Bandagen fjernes, og patienten tilbydes genoptræning af fysioterapeut ved behov. Et tredje eksempel på et typisk patientforløb i ortopædkirurgisk ambulatorium kan være en patient med et diabetisk fodsår. Patienten kommer pga. sår på foden henvist fra egen læge. For at diagnosticere såret skal patienten redegøre for, hvordan såret er opstået, der kan tages blodprøver mhp. infektion og forhøjet blodsukker, podes mhp. dyrkning og resistensbestemmelse af evt. bakterier, ankel/tå tryk mhp. blodgennemstrømning, røntgen mhp. ostitis samt undersøgelse for neuropati. Ud fra ovennævnte undersøgelser beslutter lægen og sygeplejersken, hvilken sårbehandling der skal iværksættes. I den beslutning indgår en vurdering af patientens compliance samt psykosociale vilkår. Det er relevant at gennemgå KRAM-faktorerne med patienten og tilbyde, at patienten kan henvises til Side 6 af 11

7 de forskellige instanser, der kan støtte patienten i ophør af f. eks. rygning. Udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår kræver et velfungerende tværsektorielt samarbejde med endokrinologisk afdeling, karkirurgisk afdeling, praktiserende læge, bandagist, fodterapeut, diætist samt hjemmesygeplejerske.. Metoder i klinisk praksis Du skal arbejde med nedenstående metoder. Kliniske metoder: Sygeplejeprocessen herunder identifikation af patienten/patienternes problemstillinger og behov for sygepleje, planlægge sygeplejen til de udvalgte patienter og handle i relation til denne planlægning og evaluere den udførte sygepleje. Vurdere og handle ud fra didaktiske overvejelser over patienters behov, forudsætninger og motivation for at agere og lære i relation til deres sygdomsbillede. Anvende relevante kliniske metoder til vurdering af patientens tilstand herunder anvendelse af scoringsinstrumenter som TOKS, ISBAR, ernæringscreening, trykscreening, vurdering af PVK, KAD, CVK og smertevurdering (specifikt for sengeafdelingen). I ambulatoriet anvendes KRAM screening. Refleksionsmetoder: Individuel refleksion, før- under- og efter refleksion. Fælles refleksion seminar (se Modulbeskrivelsen ) Anvendelse af eportefolio Udføre og reflektere over instrumentelle handlinger, metoder eller standarder Model for praktisk færdighedsudøvelse med kategorierne indhold, rækkefølge, nøjagtighed, lethed, integration og omsorgsfuld væremåde ( Forsknings- og udviklingsmetoder: o Kvalitetsudvikling, herunder relevante retningslinjer. o Deltagelse i aktuelle forsknings- og udviklingsaktiviteter i afdelingen. Anvende og udvikle metoder til patientsikkerhed Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Du skal ved pleje og behandling kunne anvende afsnittets kliniske retningslinjer, instrukser og procedurer, der relaterer sig til det/de patientforløb, som du er involveret i. Derudover skal du orientere dig om de aktuelle indsatsområder i forhold til patientsikkert sygehus. Side 7 af 11

8 Du skal ved pleje og behandling have kendskab og i nogen grad kunne anvende afsnittets kliniske retningslinjer, instrukser og procedurer, der relaterer sig til det/de patientforløb, som du er involveret i. Derudover skal du orientere dig om og være opsøgende i forhold til aktuelle indsatsområder vedrørende udvikling af sygeplejen på hospitalet. På hospitalet arbejder vi kontinuerligt med tiltag, der optimerer og kvalificerer kvaliteten af pleje og behandling til patienterne. Vi har særligt fokus på patientsikkerhed, patientmedinddragelse og implementering af kliniske retningslinjer. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Den kliniske undervisning tilrettelægges ud fra princippet om situeret læring. Princippet om situeret læring indebærer, at du lærer ved at deltage i afdelingens opgaver og efter aftale følge afdelingens dagsrytme som fuldgyldigt medlem af personalet. Klinisk undervisning: - Indenfor de første 14 dage vil den praktikansvarlige sygeplejerske og den studerende afholde en planlægningssamtale med henblik på at starte planlægningen af den studerendes forløb i afdelingen samt at afklare forventninger mellem den studerende og den praktikansvarlige. - Herefter afholdes hver uge en vejlednings- og evalueringssamtale mellem den praktikansvarlige og den studerende. Dette planlægges med hensyn til den kliniske praksis. Samtalerne tager afsæt i de studerendes erfaringer fra praksis. Samtalerne indeholder også en evalueringsdel, hvor den praktikansvarlige vil evaluere hvordan den studerende arbejder i relation til læringsudbyttet for modulet. - eportefolioen anvendes som samarbejdsredskab mellem den studerende og den praktikansvarlige. - Den studerende vil have mulighed for at reflektere over patientsituationer som en del af den daglige vejledning. Det vil indebære en refleksion over den planlagte sygepleje såvel som den udførte sygepleje. - Den daglige vejledning vil udspille sig direkte i den kliniske praksis i autentiske patientsituationer. - Den studerende vil have mulighed for at få vejledning og feedback til planlagt og fastlagt studieaktivitet, som en del af den vejledning den studerende får til ugesamtalen. - Den praktikansvarlige vil vejlede den studerende i forhold til intern klinisk prøve og gennemføre prøven som eksaminator. - Den studerende evaluerer det kliniske undervisningsforløb sammen med den praktikansvarlige. Den studerende har på forhånd udfyldt evalueringsskema. Samtalen er placeret efter afvikling af intern klinisk prøve. - Den praktikansvarlige har ansvaret for at finde et tidspunkt og et uforstyrret lokale til afholdelse af planlægningssamtale, vejlednings- og evalueringssamtaler. Side 8 af 11

9 Læringsmiljø praksisfællesskab: - Den studerende vil deltage i afsnittets fællesskab. I fællesskabet vil den studerende have mulighed for at stille spørgsmål og indgå i faglige diskussioner, samtidig med at den studerende får mulighed for at lære af forskellige rollemodeller. De studerende betragtes som en del af afdelingen og det forventes, at den studerende deltager i opgaverne i afsnittet og er opsøgende i forhold til læringsmuligheder i afsnittet. Læringsmulighederne ligger netop i at deltage i praksis understøttet af refleksion før-, under- og efter patientsituationer. Studieplaner i klinisk praksis: - Læringsudbyttet og rammerne for læring er beskrevet i Modulbeskrivelsen og er udspecificeret i den generelle kliniske studieplan for det enkelte afsnit. - Den studerende udarbejder den individuelle kliniske studieplan, som vil udvikle sig løbende over hele det kliniske forløb. - Både den individuelle kliniske studieplan, den generelle kliniske studieplan og modul beskrivelsen danner grundlag for samarbejdet mellem den praktikansvarlige og den studerende. Det vil være med udgangspunkt i dem, at den studerende og den praktikansvarlige kan planlægge den studerendes læreproces. Forventninger til den studerende Forventninger til den studerende i klinisk praksis: - Den studerende skal være til stede i gennemsnit 30 timer om ugen. Hvis den studerende har fravær kan det være nødvendigt at planlægge, at den studerende bruger en del af sine studiedage i den kliniske praksis. Dette aftales internt mellem den praktikansvarlige og den studerende. Den kliniske undervisning vil kunne placeres på alle tidspunkter af døgnet og ugen. Det afgørende er, hvordan og hvornår den studerende har mulighed for at opnå læringsudbyttet for modulet, og hvornår der er vejledningsmuligheder. - Den kliniske undervisning kan placeres i dag-, aften-, natte- og weekendvagter, hvor der er læringsog vejledningsmuligheder. - Der kan ikke planlægges længerevarende studiefrie perioder, ferie m.v. med mindre, det er begrundet i ferielukning af afsnittet. - Den studerende skal i relation til planlægningssamtalen forberede et udkast i eportfolio til den individuelle kliniske studieplan. Den studerende skal ajourføre sin studieplan i eportfolio og arbejde aktivt med den individuelle studieplan gennem perioden i klinisk praksis, så den afspejler læringsudbyttet for modulet. - Den studerende skal være forberedt til vejlednings- og evalueringssamtalerne. Samtalerne tager afsæt i de erfaringer den studerende får i klinisk praksis. Den studerende planlægger, hvad samtalen konkret skal tage afsæt i. Den praktikansvarlige kan, hvis den studerende har forberedt, hvad samtalen skal have fokus på, vælge at give den studerende en evaluering og herefter afbryde samtalen. - Vi forventer, at den studerende deltager aktivt og ansvarligt i afsnittets praksisfællesskab ud fra Side 9 af 11

10 den studerendes forudsætninger. Den studerende forventes ligeledes at deltage i praksis med nysgerrighed og undren i forhold til praksis, men med respekt for den viden afsnittet er i besiddelse af. - Vi forventer, at den studerende er ansvarlig i forhold til sin egen læring og kompetencer, samarbejdspartnere og patienter. Dette indebærer blandt andet at være opsøgende i forhold til læring og at søge vejledning. Praktikansvarliges sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den praktikansvarlige er sygeplejerske og uddannet som klinisk vejleder ved de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Dvs. at den praktikansvarlige har pædagogiske kvalifikationer svarende til mindst 1/6 diplomuddannelse. Den praktikansvarlige har desuden klinisk erfaring samt lyst og motivation til at vejlede studerende. Den praktikansvarlige indgår i et vejledernetværk, hvor der er fokus på kollegial supervision og kvalitetsudvikling af den kliniske undervisning. Den praktikansvarlige samarbejder med den uddannelsesansvarlige sygeplejerske, som har ansvaret for sygeplejerskeuddannelsen på hospitalet. Den uddannelsesansvarlige planlægger møder og udvikling for de praktikansvarlige samt samarbejder med sygeplejeskolen. Krav vedrørende klinisk pensum Det samlede pensum er på sider pr. ECTS-point, svarende til sider. Der må ikke anvendes tidligere opgivet litteratur. Den studerende: - vælger sider selvvalgt pensum med afsæt i litteratur omhandlende de emner der er relevant for modulet. Pensum består af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. - Arbejder løbende med sit pensum i det kliniske undervisningsforløb, så den studerende ved afslutningen af perioden har dokumenteret sit pensum til vejlederen i eportfolio. - Følger op på og ajourfører det selvvalgte pensum, og sørger for at det er indskrevet i eportfolio senest en uge inden afvikling af den interne kliniske prøve. - Anvender pensum til at reflektere over praksis og til at understøtte læring og læringsudbyttet på. - Anvender pensum til at reflektere over handlinger og interventioner i praksis. Der kliniske undervisningssted: - Opgiver sider. En del af dette er fælles litteratur for de studerende på og en del er specifikt for det enkelte afsnit. De opgivne sider sendes til den studerende sammen med velkomstbrevet. Side 10 af 11

11 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Det er en forudsætning for at kunne indstille dig til den kliniske prøve, at du har opfyldt deltagelsespligten og gennemført nedenstående fastlagte studieaktivitet. Deltagelsespligt og den fastlagte studieaktivitet Deltagelsespligt og studieaktivitet på modul 11 indebærer, at du: Deltager i introduktion til klinisk undervisning. Deltager i og er forberedt ved en planlægningssamtale, som finder sted i løbet af de første 2 uger. Udarbejder en individuel klinisk studieplan, hvor du i samarbejde med den praktikansvarlige planlægger og dokumenterer studier med sygeplejefænomener, sygeplejefaglige opgaver, og kliniske metoder. Deltager i fastlagte ugentlige refleksioner med den praktikansvarlige. Deltager i, og er forberedt, ved en midtvejsevaluering med den praktikansvarlige. Udarbejder 1 skriftlig opgave /oplæg til seminar samt fremlægger det i afdelingen (planlagt og fastlagt studieaktivitet). Erhverve indblik i pensum og dokumenterer den selvvalgte del af pensum Deltager i den afsluttende slutevalueringssamtale og har sendt modulets evalueringsskema til skolen Planlagt studieaktivitet: Med baggrund i fokus ugen, skal der udarbejdes en interviewguide med fokus på sammenhængende patientforløb. Den studerende skal følge et patientforløb i relevante afdelinger/sektorer. I samarbejde med vejleder rettes der henvendelse til relevante afdelinger. Patientforløbet fra fokus ugen danner baggrund for det skriftlige materiale der anvendes til seminaret. Se bilag 2 i modulbeskrivelsen. Fastlagt studieaktivitet: Fokus på en udvalgt metode. Den konkrete form aftales individuelt med den enkelte studerende. Bedømmelse Med henblik på at få godskrevet dine kliniske ECTS point skal du ved afslutning af det kliniske undervisningsforløb til en intern klinisk prøve. I prøven vurderes din handlekompetence i relation til et patientforløb. Som forudsætning for at blive indstillet til prøven skal modulets studieaktiviteter godkendes. Prøven afholdes i henhold til gældende kriterier. Udarbejdet af: Hospitalsenheden Horsens, Ortopædkirurgisk sengeafdeling P5. Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen: udbudssted og dato. Side 11 af 11

Modul 12 For Ortopædkirurgisk ambulatorium, Hospitalsenheden Horsens

Modul 12 For Ortopædkirurgisk ambulatorium, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionshospitalet Horsens er en del af Region Midtjylland. Hospitalet er et af regionens akuthospitaler. Hospitalet blev

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 28. februar 2016 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk sengeafdeling P5 Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Centrale kliniske problemstillinger Sygeplejen i afdelingen fungerer som primær sygepleje, og lægger stor vægt på information og vejledning.

Centrale kliniske problemstillinger Sygeplejen i afdelingen fungerer som primær sygepleje, og lægger stor vægt på information og vejledning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 4 For P5 - Kirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit P5 er en døgnåben

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Neonatalafsnit C4 er akut modtageafsnit med plads til 10 nyfødte børn. Afsnittet har 4 familiestuer.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Barselsafsnittet er en del af Kvindeafdelingen på Hospitalsenheden.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Barselsafsnit Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdelingen: 79 18 95 65 Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Engparken 1, 7200 Grindsted

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk sengeafsnit er et gastroenterologisk afsnit og varetager således den kirurgiske behandling

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk ambulatorium er en del af Ortopædkirurgisk/Kirurgisk afdeling på Regionshospitalet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For afsnit ortopædkirurgisk sengeafsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Maj 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er en del af Gynækologisk- Obstetrisk afdeling Y på Århus Universitetshospital, Skejby. Afsnit Y5 er et kombineret

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers.

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk sengeafsnit 1, Lungeteam I Medicinsk sengeafsnit 1 modtages der Hjerte og lunge medicinske visiterede patienter.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Ortopædkirurgisk sengeafdeling P5 Hospitalsenheden Horsens

Ortopædkirurgisk sengeafdeling P5 Hospitalsenheden Horsens Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Ortopædkirurgisk sengeafdeling P5 Hospitalsenheden Horsens 2. semester 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Urologisk ambulatorium er en del af Kirurgisk afdeling på. Urologisk ambulatorium er en satellitfunktion ved Århus Universitetshospital

Læs mere

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Generel Klinisk Studieplan For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dagkirurgisk Center er en del af anæstesiologisk afdeling på Hospitalsenheden, som er en del af Region

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk sengeafsnit 3 (MS3) er ét af 4 medicinske afsnit på Regionshospitalet. Afsnittets specialer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Akutafsnit 1, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Skadestuen/akutmodtagelse er en del af akutafdelingen på Regionshospitalet og varetager den akutte pleje

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Akutafdelingen, hospitalsenheden Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Akutafdelingen, hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen er en del af Hospitalsenheden Horsens (HEH) og består af skadestuen og et modtage- og observationsafsnit.

Læs mere

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Regionshospitalet Horsens

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Regionshospitalet Horsens Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Regionshospitalet Horsens 2. semester 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig, som studerende, en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Endoskopi afsnittet på hører under Dagkirurgisk Center, og helt overordnet hører Dagkirurgisk Center under anæstesiologisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Kirurgisk Center 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til ortopædkirurgisk ambulatorium

Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til ortopædkirurgisk ambulatorium Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på, Nørrebrogade, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Abdomialcenteret. Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Nørrebrogade () er en endokrinologisk afdeling med landdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lungeklinikken består af et ambulatorium og et dagafsnit, som modtager patienter med sygdomme relateret

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Skadestuen/akutmodtagelse er en del af akutafdelingen på Regionshospitalet og varetager den akutte pleje

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dagkirurgisk afsnit er en del af anæstesiologisk afdeling på Regionshospitalet. Regionshospitalet er

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Fælleskirurgisk afd. 100, SVS, Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon: 7918 9100/ 7918 9101 Telefon til Uddanneses-

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling O Slagelse Sygehus juni 2014 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Præsentation af afdeling O Sengeafdeling O er en del af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Ortopædkirurgi, HE Midt Regionshospitalet Viborg Heibergs Allé 4, 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Optageområde: Horsens kommune, Hedensted kommune, Skanderborg kommune, en del af Ikast/Brande kommune samt Odder kommune.

Optageområde: Horsens kommune, Hedensted kommune, Skanderborg kommune, en del af Ikast/Brande kommune samt Odder kommune. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gynækologisk afsnit og ambulatorium er en del af kvindeafdelingen i. Afsnittet er et kombineret ambulatorium og sengeafsnit,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere