Udførelse af betonkonstruktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udførelse af betonkonstruktioner"

Transkript

1 Emne: Udførelse af betonkonstruktioner DS 482/Ret udgave. Godkendt: Udgivet: Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt Udførelse af betonkonstruktioner DS 482/Ret.1 København DS projekt: ICS: Deskriptorer: beton,udførelse,konstruktioner,betonelementer Første del af denne publikations betegnelse er: Execution of Concrete Structures DS, hvilket betyder, at det er en standard udarbejdet på nationalt niveau. 0.1 Overgangsbestemmelser Teksten vedr. de angivne kontrolordninger ændres til følgende: Færdigblandet beton: Dansk Beton Certificering eller BVQI Denmark A/S Sand- og grusmaterialer: Dansk Grus Certificering eller BVQI Denmark A/S Normalbeton i letbetonelementer: Dansk Beton Certificering eller BVQI Denmark A/S Betonelementer: Dansk Beton Certificering eller BVQI Denmark A/S. Noten udgår (er medtaget i 4.3.1). 1 Indledning Næstsidste linie ændres til: Der er fra DS 411 henvist til afsnittene 5 til 10 samt afsnit 12 i DS Referencer Der tilføjes et nyt referencedokument: DS/INF 138 Udførelse af betonkonstruktioner. Kontrolplaner til DS 482. Note tilføjes: Note: DS/EN ISO 9001:1994,DS/EN ISO 9002:1994 og DS/EN ISO 9003:1994 er revideret og sammenskrevet til DS/EN ISO 9001:2000. Kvalitetsstyringssystemer Systemkrav. For certificeringsordninger efter de ophævede udgaver gælder en overgangsordning frem til november 2003.

2 4 Dokumentation Sidste pind udgår Attestering af overensstemmelse for betonelementer Beskrivelserne af metode B, S og C erstattes med: Metode B Attestering af overensstemmelse omfatter: et akkrediteret produktcertifikat,der på baggrund af 2 årlige audit og 4 årlige indberetninger af resultater fra egenkontrol tilkendegiver,at krav til udførelsen er i overensstemmelse med DS 482. Resultater fra udførelseskontrol skal gennemgås ved hver audit,og alle krav i DS 482 skal auditeres i løbet af en 3-årsperiode. Metode S Attestering af overensstemmelse omfatter: fabrikantens egen typeprøvning (forprøvning) for at efterprøve/dokumentere,at produktionen opfylder kravene i DS 482. fabrikantens egen fabriksproduktionskontrol i overensstemmelse med kravene i DS 482. fabrikantens produktionskontrol overvåges af et akkrediteret certificeringsorgan ved et indledende tilsyn og efterfølgende mindst 2 årlige audit. Certificeringen omfatter, at fabriksproduktionskontrollen er i overensstemmelse med DS 482. fabrikantens egen stikprøvekontrol af egenskaber ved produktet som angivet i DS 482. NOTE: Attesteringsmetode S vil svare til Byggevaredirektivets system 2+,som er attesteringsniveauet for CE-mærkede byggevarer inden for betonområdet,herunder tilslagsmaterialer,betonelementer,betonreparationsmaterialer og tilsætningsstoffer. Forskellen mellem metode B og metode S vedrørende akkreditering er følgende: Grundlaget for metode B er, at certificeringsorganet er akkrediteret efter DS/EN 45011, Generelle krav til organer, der udfører produktcertificering. Grundlaget for metode S er, at certificeringsorganet er akkrediteret efter DS/EN 45012, Generelle krav til organer, der foretager bedømmelse og certificering af kvalitetssystemer eller DS/EN 45004, Generelle krav for forskellige typer organer, der foretager inspektion, type A-inspektionsorgan. Metode C Attestering af overensstemmelse omfatter: den udførendes egen erklæring, der for udførelse af den aktuelle konstruktion tilkendegiver overensstemmelse med DS Tæthed, styrke og stivhed Notens næstsidste afsnit Masselasten, der kan erstattes med: Størrelsen af den vandrette masselast og værdien af lastreduktionsfaktoren bør skærpes i forhold til kravene i DS 409. Den foreskrevne værdi af den vandrette masselast, der kan virke i en vilkårlig vandret retning, sættes til 1 % af den regningsmæssige værdi af den lodrette last, som masselasten hidrører fra. Masselasten skal regnes at virke samtidigt med øvrige forekommende vandrette laster. Den samlede regningsmæssige vandrette last bør for en vilkårlig vandret retning aldrig regnes mindre end 2,5 % af den samtidigt virkende regningsmæssige lodrette last.

3 6.1.2 Øvrige indsdele og beslag Noten ændres til: NOTE: Krav til blivende indsdele og beslag bør fremgå af projektspecifikationen Armering Et første afsnit tilføjes med følgende tekst: Armeringsstål i rette stænger skal opfylde DS Kold tilbagebukning, varmbukning og varm tilbagebukning Teksten udgår med undtagelse af noten og erstattes med følgende tekst: Kold tilbagebukning, varm bukning og varm tilbagebukning må kun benyttes, såfremt det kan dokumenteres, at kravene til armeringsstålet fortsat er opfyldt. 7.4 Placering i form Notens andet afsnit ændres til: Hvis ikke andet er angivet, bør afstandsholdere benyttes, hvis tykkelse mindst er lig med det foreskrevne dæklags tykkelse. De anbringes med en sådan indbyrdes afstand, at de angivne krav til minimal dæklagstykkelse er overholdt Spændingsarmering, forankring og tilhørende dele Første sætning udgår og erstattes af følgende: Spændarmering skal opfylde kravene angivet i DS 411. Prøvning af spændarmeringens relaksation skal udføres i henhold til anneks A i DS 482. Den maksimale relaksation ved begyndelseslasten svarende til mindst 70 % af spændarmeringens brudkraft skal være dokumenteret Slap armering tet vedrørende Maskinelt svejste armeringsnet ændres til: Maskinsvejste armeringsenheder For maskinsvejste armeringsenheder skal der for alle kontrolklasser foreligge dokumentation for overensstemmelse med DS Udførelseskontrol Noten ændres til standardtekst som følger: NOTE: For udførelseskontrol af betonelementer er kontrolomfang beskrevet i anneks B i sin helhed. Sidste linie EN 446 ændres til DS/EN 446. Noten til Tabel Udførelseskontrol Teksten i sidste afsnit under Form indrykkes på niveau med øvrig notetekst som følger: NOTE : Form Kontrol af formen før bør omfatte:

4 geometri stabilitet og forankring tæthed renhed renhed, ruhed og fugtighed af evt. støbeskel vådholdelse af form af sugende formmateriale udseende udsparinger, indsdele o.l. påførte slipmidler. Før afformning bør betonens styrke, temperaturforskelle og modenhed/ hydratiseringsgrad verificeres Tolerancer for in situ-betonkonstruktioner og montage af betonelementer Standardteksten i 2. afsnit ændres til: Fundamenter Placering af fundamentets centerlinie skal overholde følgende tolerancer: placering i planen: koter: ± 30 mm ± 10 mm Tolerancer for betonelementer I tabel 14.3 ændres som følger: Facade- og vægelementer, slaptarmerede Normal tolerance T tykkelser (T) ± 5 mm bredder (B) B 2,4 m ± 5 mm B 7,2 m ± 8 mm 7,2 m < B 9,6 m ± 12 mm højder (H) 1) H 7,2 m ± 8 mm 7,2 m < 1) H 9,6 m ± 12 mm 1) (Den anførte ændring H er ikke generel, da den kun i nogle trykte udgaver af DS 482 er angivet med B). 15 Standardens tilblivelse I det repræsentative udvalg ændres: Robert Nielsen, Entreprenørforeningen til Robert Nielsen, Betonelement-Foreningen. Anneks A (normativt), Spændarmering Første og anden linie, ændres til følgende: De i DS 411 stillede krav til spændarmering skal dokumenteres i henhold til bestemmelser i DS13080, der er gældende for armering i rette stænger som ikke forspændt armering i betonkonstruktioner. Prøvning af spændarmeringens relaksation skal udføres som angivet nedenfor: c) ændres til: c) Begyndelseslasten skal påføres jævnt voksende over en periode, der ikke må overstige 5 minutter.

5 Herefter holdes forlængelsen konstant, og kraftmålingen for bestemmelse af prøvelegemets relaksation skal påbegyndes 1 minut efter, at den totale begyndelseslast er påført. I Anneks B (informativt), Udførelseskontrol og vurdering af overensstemmelse ved produktion af betonelementer, foretages følgende ændringer: B.1.3 Verifikation Første linie ændres til: Verifikation foretages uafhængigt af miljøklasse. Tabel B1 Omfang af verifikation, ændres til: Tabel B1 Omfang af verifikation Skærpet kontrolklasse Partistørrelse Normal kontrolklasse Partistørrelse Metode A Metode B Metode C + S % 100 % 100 % % 1) 10 % 1) 10 % 1) prøver 13 prøver 13 prøver prøver 13 prøver 20 prøver prøver 20 prøver 30 prøver prøver 30 prøver 40 prøver prøver 40 prøver 50 prøver prøver 50 prøver 60 prøver prøver 60 prøver 70 prøver prøver 70 prøver 80 prøver Partistørrelsen skal vælges således, at kontrolafsnittet ikke overstiger maksimal partistørrelse og hhv. 6 kalendermåneder for metode A, 3 kalendermåneder for metode B og 1 kalendermåned for metode C og S. Prøvede enheder skal være repræsentative i forhold til den aktuelle produktion. Kontrolafsnittet skal vælges således, at materialeegenskaber og produktionsbetingelser er konstante i perioden. 1) Dog mindst 3 prøver.

6 Tabel B2 Verifikation, ændres til: Tabel B2 Verifikation 1) Proces Kontrolpunkt Egenskab Måling krævet form geometri/udseende stabilitet/forankring tæthed udsparinger slipmidler Udføres i henhold til Før armering/ spændarmering Armeringsplacering armeringsdiameter armeringsgeometri dæklag opspændingskraft ja B Armeringstype armeringsantal fastholdelse/overflade indsdele type og antal fastholdelse/overflade Under Konsistens udlægning/fordeling støbeegenskaber separation komprimering armering fastholdt B hærdeforhold Etablering fjernelse metode B efter hovedmål Længde bredde højde/tykkelse armering udragende armering indsdele placering ja ja B overflader udseende 1) Hvis projektspecifikationen stiller krav om yderligere prøvning, skal omfang, metode, udfaldskrav samt krav til dokumentation være angivet

7

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Betonelement-Foreningen, september 2013

Betonelement-Foreningen, september 2013 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, september 2013 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til sikring

Læs mere

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse 4 2.1 Normer m.v. 4

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder Måleregler kontrolmetoder Tolerancer kontrolmetoder Tolerancer overfladespecifikationer Tolerancer for murværk overflader Tolerancer overfladespecifikationer Forudsætninger for malebehandling kontrolmetoder

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Helvægge og dæk af letklinkerbeton

Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brand Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brandmodstandsevne for vægge og dæk af letklinkerbeton Væg- og dækelementer Hæfte 9 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April 2005 Forord / Indholdsfortegnelse

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere