UAMBITIØS TRAFIKINVESTERINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UAMBITIØS TRAFIKINVESTERINGSPLAN"

Transkript

1 25. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf Resumé: UAMBITIØS TRAFIKINVESTERINGSPLAN Regeringen har fremlagt sin investeringsplan for På trafikområdet indeholder den samlede statslige investeringer på 26 mia.kr. Heraf er dog de 11 mia.kr. allerede igangsat eller besluttet. 7 mia.kr. foreslås holdt i reserve. 1 mia.kr. afsættes til en særlig trafikpulje. Reelt er der derfor kun forslag til nye trafikinvesteringer for knap 7 mia.kr. Heraf vedrører de 4,7 mia.kr. veje og 2,2 mia.kr. jernbanen. og heraf er endda de 0,8 mia.kr. genbrug af midler fra det ikke realiserede projekt S-tog til Roskilde. I Sverige er der netop fremlagt en investeringsplan, hvor der alene i jernbanen i skal investere et beløb svarende til omkring 80 mia. danske kroner! Vedr. en fast Femern Bælt forbindelse skønnes det nødvendigt med en reserve på 4,2 mia.kr. til udbygning af landanlæggene for jernbanen. Det fremgår, at såfremt man ikke beslutter sig for Femern Bælt forbindelsen, bliver der i stedet behov for at udbygge banekapaciteten i den nuværende korridor Hamborg-København via Storebælt. Det vil ud fra flere hensyn være en uhensigtsmæssig udvikling, hvis man tvinges til at udbygge den bestående korridor via Storebælt, fordi man så ikke regionalpolitisk tilgodeser Storstrømsamtet, der trafikalt vil ende som en blindtarm og fordi man så udbygger en omvejskørsel for jernbanen på 160 km i forhold til den mere direkte rute via Femern Bælt. P:\GS\06-til ny hjemmeside\erhverv og samfund\2003\trafik-3-fh.doc

2 2 UAMBITIØS TRAFIKINVESTERINGSPLAN Regeringen har fremlagt en tiårig investeringsplan. Investeringsplanen omhandler en lang række statslige investeringsområder, herunder ITinvesteringer, boligområder, uddannelses- og trafikområdet. Med investeringsplanen fastlægges rammerne for de næste ti års offentlige investeringer. Hvad angår trafikområdet er ambitionsniveauet i planen overraskende lavt bl.a. under hensyntagen til, at planen har været længe undervejs og er blevet udsat flere gange. Der er relativt få nyheder, meget genbrug fra tidligere planer samt fortsat en række ubekendte størrelser. Generelt kan det siges, at man fortsætter i det hidtidige spor med mest vægt på vejene og mindre på jernbanen - der er på ingen måde tale om nogen trafikpolitisk nysatsning. I modsætning hertil lægger Sverige op til en afgørende satsning på jernbanen med en infrastrukturplan for på omkring 100 mia. svenske kroner - svarende til omkring 80 mia. kr. Hovedtal for investeringsrammerne Udgangspunktet for regeringens investeringsramme er de statslige anlægsudgifter, der i 2003 er budgetteret til godt 5,8 mia.kr. Trafikinvesteringerne i vej og jernbane - det er dem, der nærmere omhandles i trafikinvesteringsplanen - udgør i 2003 knap 2,3 mia.kr. Dette svarer til knap 40 procent af de samlede investeringer. Regeringen forudsætter denne andel på omkring 40 procent af den samlede ramme fastholdt over de kommende år. Samtidig forudsættes der real stigning i de statslige anlægsinvesteringer på 2 procent om året, hvorved de vil stige til omkring 7 mia. kr. i For ti-års perioden giver dette en samlet investeringsramme på 65 mia.kr.

3 3 Med en andel på 40 procent på trafikområdet bliver der en investeringsramme på 26 mia. kr. til investeringer i veje og jernbaner. Heraf er imidlertid 11 mia. kr. allerede igangsat eller besluttet. Det giver et restbeløb på 15 mia. kr. Regeringen fremlægger i planen forslag til nye trafikinvesteringer på i alt 7 mia. kr. 1 mia. kr. foreslås anvendt til en særlig pulje til kapacitetsforbedringer og bedre trafiksikkerhed. De resterende 7 mia. kr. udmøntes ikke konkret, men friholdes som en reserve til prioriteringer på trafikområdet over de kommende år. Det argumenteres, at en sådan reserve bl.a. er nødvendig til udbygning af landanlæggene, hvis det besluttes at etablere en fast forbindelse over Femern Bælt. Investeringsplanens hovedtal er vist i tabel 1. Tabel 1. Statslige investeringsramme mia. kr priser Samlet investeringsramme 65 mia.kr. heraf: - trafikinvesteringer i vej og bane (40 procent af totalrammen) 26 mia.kr. Allerede igangsatte og besluttede trafikinvesteringer 11 mia.kr. Restbeløb 15 mia.kr. Dette foreslås anvendt til: 1. Konkrete forslag til nye trafikinvesteringer 7 mia.kr. 2. Pulje til kapacitetsfremmende og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 1 mia.kr. 3. Reserve til andre trafikinvesteringer 7 mia.kr. Kilde: Trafikministeriet Reelt indeholder regeringens trafikinvesteringsplan kun forslag til nye projekter på i alt 7 mia. kr. for hele den kommende tiårs-periode til og med 2012, hvilket må siges at være et beskedent ambitionsniveau. I øvrigt fremgår det af investeringsplanen, at for 2003 og 2004 er rammen allerede disponeret, således at der først er råderum til nye projekter fra Meget til vej - mindre til jernbane I tabel 2 er anført en oversigt over igangværende og besluttede anlægsprojekter. Tabellen giver en samlet sum på godt 10,1 ma. kr. eller lidt mindre end de 11 mia. kr., der er anført i den generelle oversigt i tabel 1.

4 4 Dette skyldes, at tabel 2 bl.a. ikke indeholder en række mindre efterarbejder på vej og bane. Det fremgår i øvrigt, at de 10,1 mia. kr. fordeler sig med knap 6,9 mia.kr. til investeringer i veje og godt 3,2 mia.kr. i jernbane. Størstedelen af de igangværende jernbaneprojekter vedrører S-banenettet. Tabel 2. Igangværende og besluttede anlægsprojekter 1) 2003-priser, mio.kr. Totaludgift Åbningsår Udbygning af Motorring 3 fra 4 til 6 spor på strækningen fra Jægersborg til Holbækmotorvejen 2) Udbygning af Køge Bugt Motorvejen fra 4 til 6 spor fra Motorring 3 til Vallensbæk Udbygning af Køge Bugt Motorvejen fra 6 til 8 spor fra Hundige til Greve S 3) Forøgelse af frihøjden under seks broer på motorvejsnettet Infrastrukturtilpasninger på S-banenettet som følge af indkøb af nye S-tog Øget kapacitet mellem København H og Østerport (LOKOprojektet) Etablering af en S-ringbane Fjernstyringssystem S-tog Afslutning Vendsyssel motorvejene, Bjergby-Hirtshals Anlæg af motorvej mellem Århus og Låsby (rute 15) Anlæg af motortrafikvej mellem Ris og Ølholm (rute 18) Opgradering af jernbane mellem Odense og Svendborg Opgradering af jernbanen mellem Tønder over grænsen til Niebøl Anlæg af motorvej mellem Odense og Svendborg (del af rute 9) Anlæg af motorvej/motortrafikvej fra Herning til Brande og fra Herning til Snejbjerg (dele af rute 15 og rute 18) Anlæg af motorvej, der forlænger Holbækmotorvejen til nord for Tuse (del af rute 21) Ombygning af E20 i Esbjerg Udbygning af Sydmotorvejen fra 2 til 4 spor på strækningen mellem Ønslev og Sakskøbing 4) Anlæg af omfartsvej ved Nors Opgradering, Gedser-Nykøbing F ) I alt Veje, i alt Baner, i alt Tilsammen ) Projekterne gennemføres alle i henhold til tidligere indgåede politiske aftaler. 2) Der er foreløbigt afsat m io.kr. på Finansloven for Projektet har imidlertid senere vist sig at blive væsentligt dyrere. 3) Åbningsår, budgetsikkerhed og anlægsoverslag for strækningen vil blive efterprøvet i forbindelse med færdiggørelsen af VVMundersøgelsen 4) Der er foreløbigt afsat 137 mio.kr. på Finansloven for Projektet har senere vist sig at blive væsentligt dyrere. 5) Under forudsætning af, at en trafikbetjening mellem København og Berlin genoptages. Kilde: Trafikministeriet Fordelingen af investeringer på vej og bane afspejler den hidtidige prioritering. I tabel 3 er anført regeringens forslag til nye trafikinvesteringer, herunder en pulje til kapacitetsforbedringer og bedre trafiksikkerhed.

5 5 Midlerne i denne pulje giver også mulighed for statslig medfinansiering af amtslige og kommunale projekter, dog kun når der er tale om et sammenfald af statslige og lokale interesser. Forslagene er opdelt i A: Projekter, hvor der er udarbejdet beslutningsgrundlag og B: Projekter, regeringen ønsker at iværksætte, men hvor der er behov for at få udarbejdet et grundigere beslutningsgrundlag. Opdelingen af trafikprojekterne i A og B afspejler ikke nødvendigvis en tidsmæssig rækkefølge for igangsættelse af projekterne, men alene at sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag. Tabel 3. Regeringens forslag til nye trafikinvesteringer A. Projekter, hvor der er udarbejdet beslutningsgrundlag Mio. kr., 2003-priser Anlægningsoverslag 1 Udbygning af rute 18, Brande-Ris, 1. etape, Give N-Ris Udbygning af rute 15, Bording, Låsby, 1. etape, Bording-Funder Frederikssundmotorvejen, 1. etape Udbygning af E45, Nørresundby-Bouet 46 5 Udbygning af Kongevejen i Helsingør 45 6 Søften-Skødstrup, statsligt bidrag 60 7 Overhalingsstationer for godstog 45 8 Århus havnebane, statsligt bidrag 65 9 Ekstra S-togsspor, Kbh. H - Dybbølsbro Forberedelse af nyt togkontrolsystem Pulje til kapacitetsforbedringer og bedre trafiksikkerhed I alt B. Projekter, hvor regeringen vil udarbejde beslutningsgrundlag Mia. kr priser Overslag 1) 12 Udbygning af Holbækmotorvejen, Fløng-Roskilde 0,.7 13 Udbygning af Helsingørmotorvejen, Øverød-Isterød 0,3 14 Udbygning af E45, Herslev-Hornstrup 0,5 15 Opgradering af banen Hobro-Aalborg 0,4 16 Opgradering af Sydbanen 0,2 17 Udbygning af rute 18, Vejle-Herning, resterende delstrækninger 1,1 18 Udbygning af Motorring 4 til 6 spor 0,1 19 Kapacitetsforbedringer af jernbanen vest for København 0,8 20 Modernisering af Nørreport station 0,2 21 Nye togradioer 0,3 I alt 4,6 Regeringens forslag til nye trafikinvesteringer, i alt mill.kr. Vej Bane Tilsammen Pulje I alt Anm.: Ud over de nævnte projekter er der som et supplement til trafikinvesteringsaftalen af januar 2001 afsat 20 mio.kr. til at belyse et dobbeltspor på Nordvestbanen mellen Lejre og Vipperåd nærmere. 1) Det gælder for ovenstående anlægsoverslag, at de kun er undersøgt på et indledende niveau, Der er derfor behov for at kvalificere grundlaget yderligere, før der træffes endelig beslutning om projekterne.

6 6 Genbrug af midler til jernbanen Det fremgår af tabel 3, at hvis man bortser fra den særlige trafikpulje på 1 mia.kr., er der i alt nye trafikprojekter til godt 6,9 mia.kr. Heraf vedrører godt 4,7 mia.kr. vejprojekter, mens knap 2,2 mia.kr. vedrører jernbaneprojekter. Det indebærer, at knap 70 procent går til veje og 30 til jernbane. Man fortsætter tilsyneladende linien fra de allerede besluttede projekter, hvor - jf. tabel 2 - også knap 70 procent vedrørte vejene og godt 30 procent jernbanen. Men reelt er skævfordelingen i de nye forslag endnu mere udtalt. I de knap 2,2 mia.kr. til banen indgår 0,8 mia.kr. til kapacitetsforbedringer af jernbanen vest for København, jf. projektforslag nr. 19 i tabel 3. Disse 800 mill. kr. repræsenterer ubrugte midler til S-tog til Roskilde fra den tidligere trafikaftale fra januar Denne aftale - også benævnt asfaltforliget, fordi den overvejende vedrørte motorveje - omfattede nye trafikinvesteringer på i alt knap 5,3 mia.kr. Heraf vedrørte ca. 4,5 mia.kr. veje, mens jernbanen kun fik godt 0,8 mia.kr. Bortset fra en opgradering af Tønder-Niebøl-banen til 21 mill.kr., var det eneste jernbaneprojekt i denne aftale S-tog til Roskilde til 800 mill.kr. Dette projekt blev sidenhed opgivet og nu optræder de samme midler igen i trafikinvesteringsplanen under forslag til nye trafikinvesteringer! Reelt er der derfor ikke for knap 2,2 mia.kr. nye baneprojekter i investeringsplanen, men kun knap 1,4 mia.kr. Man fortsætter herved den hidtidige linie - i skærpet form med at prioritere veje fremfor jernbane 1. Mere lige geografisk fordeling Mens fordeling af investeringer på vej og bane er blevet endnu mere skæv, er der geografiske tale om en mere ligelig fordeling. De samlede anlægsomkostninger til de konkrete projektforslag fordeler sig nogenlunde ligeligt 1 Jf. også AE-notat: trafikinvesteringer skævt fordelt af 18. december 2000.

7 7 mellem hovedstatsregionen og det øvrige land - nemlig 3,6 mia. uden for hovedstadsområdet og 3,3 mia.kr. i hovedstadsområdet. Ses på de samlede beløb for allerede besluttede projekter og nye forslag, er der tale om i alt 17 mia.kr., der fordeler sig m ed 8,6 mia.kr. til hovedstadsområdet og 8,4 mia.kr. udenfor. Der er dermed sikret balance mellem landsdelene. Investeringer på længere sigt Investeringsplanen, der vedrører perioden , indeholder også en oversigt over projekter, som regeringen vil fremme på længere sigt, jf. tabel 4. Det fremgår ikke, om nogle af projekterne tænkes iværksat inden for planperioden, altså inden Tabel 4. Projekter, regeringen vil fremme på sigt E20 Odense SØ-Odense V, udbygning fra 4 til 6 spor E20 Odense V - Middelfart, udbygning fra 4 til 6 spor Hillerødmotorvejen, Værløse-Motorring 3, udbygning fra 4 til 6 spor Hillerødmotorvejen, Allerød-Hillerød, 3 til 4 spor Anlæg af ny højklasset vej i Frederikssundsfingeren, resterende strækninger Anlæg af motorvej Bording-Låsby (rute 15), resterende strækninger Perronrenovering til nye IC4-tog m.v. på Hovedbanegården Dobbeltspor på Nordvestbanen, 1. etape Holbæk-Vig, etape 2 og 3 Ikke-nævnte projekter Når man sammenholder listen over allerede besluttede projekter, nye trafikprojekter og projekter, regeringen vil fremme på længere sigt, fremgår det, at der er vigtige trafikprojekter, der ikke optræder nogen steder. Dette gælder ikke mindst på jernbaneområdet, hvor der generelt er relativt få større konkrete projekter, dels helt mangler en omtale af tidligere fremlagte projekter såsom en kapacitetsudbygning af banen mellem København- Roskilde med ekstra spor samt projektet om en udbygning af strækningen København-Ringsted i form af en udbygnings-, nybygnings- eller kombina-

8 8 tionsplan. Vedr. kapacitetsforbedringen vest for København -projekt nr. 19 under nye projekter i tabel 3 - anføres det på den ene side, at "Strækningen vest for København er en af de trafikalt mest belastede strækninger på banenettet og udgør en flaskehals for såvel pendlertrafik som fjerntrafikken mellem landsdelene. Kapaciteten mellem København og Ringsted er ved at være fuldt udnyttet i myldretiderne" Vedr. en konkret løsning på disse problemer hedder det blot: "Der er truffet politisk aftale om at anvende 800 mio.kr., som blev frigjort ved opgivelsen af projekt S-tog til Roskilde til en kapacitetsforbedrende indsats. Et beslutningsgrundlag for udviklingen af banekapaciteten København-Ringsted er under udarbejdelse, og det analyseres id en forbindelse, hvordan midlerne kan anvendes til en indsats, der rummer størst mulige effekter på kort sigt og samtidig kan indgå i en videre udvikling af kapaciteten på længere sigt." Ingen løsning for hovedstaden Regeringen fremhæver i sin investeringsplan, at der er betydelige og voksende trængselsproblemer især omkring hovedstadsområdet. Dette område tildeles da også en betydelig del af de foreslåede nye investeringer. Det er imidlertid åbenbart mest trængslen på vejene, man er optaget af. De 800 mill.kr., som genbruges fra det ikke-realiserede projekt S-tog til Roskilde er ikke nok til at sikre en udbygning af skinnekapaciteten på de hårdt belastede banestrækninger vest for København. Da der ikke er afsat andre midler på dette område, og da en kapacitetsudbygning med flere spor end ikke er nævnt blandt de projekter, regeringen vil fremme på længere sigt, indebærer det, at man ikke får løst de vigtige trafikproblemer omkring hovedstaden med udbygning af den kollektive trafik. Dette vil i sig selv presse flere trafikanter over på vejene, hvor den foreslåede udbygning - selv om den er kostbar - ikke vil løse trafikproblemerne, men blot skubbe dem længere ind mod centrum af København. Der er derfor heller ikke lagt op til nogen løsning for det stigende antal pendlere, der bl.a. er kommet som følge af, at mange er flyttet længere væk fra hovedstaden som følge af de høje og stigende huspriser i dette område.

9 9 Hvad angår Nørreport station - en af de mest trafikerede, især efter Metroens åbning - omfatter planen kun investeringer til at dække de basale behov, bl.a. vedr. ventilation, brandsikkerhed og interiørmæssig modernisering. Der lægges ikke op til nogen afgørende forbedringer og slet ikke til en kapacitetsmæssig udvidelse i form af et ekstra perronspor, der kunne bidrage til at lette presset på Hovedbanegården. Man nøjes fortsat med gennemførelsen af den såkaldte LOKO-løsning vedr. øget kapacitet mellem Københavns Hovedbanegård og Østerport. Vedr. en yderligere udbygning af Metroen i København nævnes det i trafikplanen blot, at der er iværksat et udredningsarbejde: Med kommuneaftalerne for 2003 er det bekræftet, at staten, Københavns kommune og Frederiksberg kommune i fællesskab gennemfører et udredningsarbejde om metroens 4. etape, den såkaldte metro Cityring, der skal forløbe fra Københavns Hovedbanegård over bl.a. Rådhuspladsen, Kongens Nytorv, Østerport station, Trianglen og videre under Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro til Hovedbanegården. Udredningsarbejdet har til formål at tilvejebringe bedre kendskab til anlægsoverslag og samfundsøkonomiske effekter. Udredningsarbejdet ventes at kunne afrapporteres primo Øgede reinvesteringer Det nævnes i investeringsplanen, at som følge af et vedligeholdelsesefterslæb på både vej- og baneområdet, er der allerede afsat øgede midler på disse områder. På vej-området er midlerne til vedligeholdelse fordoblet, idet der afsættes godt 600 mill.kr. årligt i perioden På baneområdet er der afsat en reserve på godt 360 mill.kr. Det anføres, at regeringen vil fremlægge en samlet plan for vedligeholdelse af jernbanenettet i Regeringen vil heri opstille en strategi for anvendelsen og prioriteringen af vedligeholdelses- og reinvesteringsmidlerne. Til brug for dette arbejde er der bl.a. igangsat en ekstern analyse af sporområdet.

10 10 Offentligt-privat samarbejde Regeringen ønsker et øget offentligt-privat samarbejde om trafikprojekter. Det anføres, at på trafikområdet viser internationale erfaringer, at partnerskabsmodeller kan skabe mere effektive løsninger samt give et værdifuldt bidrag til udviklingen af den offentlige sektor. Regeringen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal fremme en hensigtsmæssig anvendelse af offentlig-privat partnerskabsmodeller ("OPP") i den offentlige sektor. For at afdække konkrete fordele og ulemper ved en offentlig-privat partnerskabsmodel om infrastruktur ønsker regeringen at igangsætte en række pilotprojekter. Som pilotprojekt er allerede valgt en nærmere undersøgelse af mulighederne for privat inddragelse i finansiering, etablering og drift af en ny tunnel- eller broforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Det kan ikke afvises, at offentlig-privat samarbejde kan være hensigtsmæssig i nogle tilfælde. Det kan give effektivitetsgevinster og medvirke til, at trafikprojekter kan blive realiserede. På den anden side er det ingen universalløsning. Det er således afgørende, hvordan det konkret gennemføres. Undersøgelserne vedr. Femern Bælt projektet viste således, at det blev væsentligt dyrere, hvis den private sektor skulle bygge forbindelsen, fordi det offentlige kunne låne billigere på kapitalmarkedet. Ved udformningen af offentligt-privat samarbejde om trafikprojekter må man derfor sikre sig mod unødige fordyrelser af projektet. En anden problemstilling er spørgsmålet om betaling for anlægget. En mulighed er brugerbetaling, men den vil langt fra altid være mulig eller hensigtsmæssig. En anden mulighed er beskatning af de ekstra værdistigninger på jord og fast ejendom, der kommer, når der sker en udbygning af infrastrukturen (det

11 11 gælder dog ikke nødvendigvis dem, der støder direkte op til den nye vej eller bane), jf. også udviklingen af Ørestad og metroen. Femern Bælt forbindelsen En fast forbindelse over Femern Bælt er et særskilt projekt, som ikke er direkte med i regeringens trafikinvesteringsplan. Tidligere undersøgelser viste, at kyst til kyst forbindelsen kan finansieres alene ved brugerbetaling og EU-tilskud, hvis man anvender en statsgarantimodel, som man kender det f.eks. fra Storebæltsforbindelsen 2 Regeringen forbereder i samarbejde med den tyske regering en beslutning om etablering afen fast forbindelse over Femern Bælt. Regeringen arbejder ud fra en forudsætning om en dansk-tysk stillingtagen inden udgangen af I begyndelsen af 2003 offentliggøres resultaterne af en række supplerende undersøgelser, som blev iværksat i sommeren 2002.Der er bl.a. tale om en opdatering af trafikprognosen og revurdering af jernbanens evne til at bidrage til finansieringen af en fast forbindelse. Det anføres, at "en jernbaneforbindelse vil først og fremmst være til gavn for den internationale jernbanegodstrfik mellem Sverige og Tyskland. Godstransport er den mest betydende aktivitet for international togtrafik. Markedet Skandinavien - Kontinentet er stort, og har en godssammensætning og afstande, hvor banegodstrafikkens styrke i forhold til lastbiltrafikken kan slå igennem. Det kan ligeledes tænkes, at den tyske indførelse af kørselsafgifter for tunge køretøjer vil øge efterspørgslen efter banetransport. Med en etablering af en jernbaneforbindelse over Femer Bælt vil Danmark således yde et væsentligt bidrag til udviklingen af det samlede europæiske jernbanenet, hvilket også har en høj prioritet i EU-samarbejdet." Med gennemførelsen af kyst til kyst forbindelsen, der kan brugerfinansieres, følger en række nødvendige følgeinvesteringer i landanlæg. Vejsystemet er udbygget - det sidste stykke manglede motorvej på Lolland-Falster åbner i men på baneområdet skønner regeringen det nødvendigt med en 2 Jv. også AE-notat: Femern Bælt: Statsgarantier overflødiggør subsidier" af 15. november 2002.

12 12 reserve på 4,2 mia.kr. til kapacitetsudbygning og elektrificering. I regeringens investeringsplan er der 7 mia.kr. i reserve, jf. tabel 1. Det fremgår også, at regeringen nu forventer, at en fast forbindelse over Femern Bælt vil åbne i Nogle af midlerne til landanlæggene kunne derfor hentes fra årene , der ligger ud over rammen for den foreliggende investeringsplan, der kun går frem til Hertil kommer, at regeringen fremhæver, at såfremt de to lande - Danmark og Tyskland - ikke inden for en kortere årrække beslutter at etablere en fast forbindelse over Femern Bælt, vil der i stedet bliver behov for at udvide godskapaciteten i den nuværende Hamborg-København korridor over Storebæltsforbindelsen. En del af udgifterne til jernbaneanlæggene i tilknytning til Femern Bælt projektet vil således bliver nødvendige under alle omstændigheder - også hvis Femern Bælt projektet ikke realiseres. Det vil samtidig ud fra flere hensyn være en uhensigtsmæsig udvikling, hvis man tvinges til at udbygge den bestående korridor via Storebælt: dels fordi man så ikke regionalpolitisk tilgodeser Storstrømsamtet, der trafikalt vil ende som en blindtarm dels fordi man så udbygger en omvejskørsel for jernbanen på 160 km i forhold til den mere direkte rute via Femern Bælt, der ville give jernbanen både økonomisk og energimæssigt de bedste konkurrencebetingelser. Ambitiøs svensk trafikinvesteringsplan Samtidig med fremkomsten af den danske trafikinvesteringsplan er der i Sverige blevet fremlagt en "Fremtidsplan for jernbanen". Her lægges der for perioden op til en infrastrukturudbygning - alene for jernbanen - på omkring 100 mia. svenske kroner, svarende til omkring 80 mia. danske kroner. I planen indgår bl.a.: udbygning af jernbanen opgradering af jernbanen elektrificering af visse strækninger

13 13 bidrag til finansiering af city-tunnel i Malmø bidrag til finansiering af øget sporkapacitet gennem det centrale Stockholm Sammenholdt hermed forekommer den danske indsats på jernbaneområdet uhyre beskeden med igangværende eller besluttede baneprojekter til i alt 3,2 mia.kr. og ny projekter til i alt 2,2 mia.kr., hvoraf endda de 0,8 mia.kr. er genbrug fra det tidligere ikke-realiserede projekt S-tog til Roskilde. De to investeringsplaner dækker nogenlunde det samme tidsrum, i Danmark i Sverige Geografisk er Sverige væsentligt større end Danmark, men der kun ca. 60 procent flere svenskere end danskere til at betale for projekterne. og i gennemsnit er den enkelte svensker ikke mere velstående end danskeren. Der er derfor reelt tale om en markant forskellig satsning i Sverige og i Danmark med en ambitiøs svensk investeringsplan og en uambitiøs dansk investeringsplan.

REALITETERNE I TRAFIKFORLIGET

REALITETERNE I TRAFIKFORLIGET 11. november 2003 Af Frithiof Hagen, direkte telefon 3355 7719 Resumé: REALITETERNE I TRAFIKFORLIGET Det netop indgåede trafikforlig er blevet udnævnt til årtiers bedste jernbaneaftale. Det reelle indhold

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne.

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne. 5. november 2003 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne. om: Trafik (5.november 2003) 2 Aftale om trafikpakken Der

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen Jens Andersen Regeringens plan for trafikinvesteringer 2003 Oversigt over projekterne - igangværende som nye Infrastrukturens betydning Vigtigt

Læs mere

Investeringsplan. - de næste 10 års offentlige investeringer. Regeringen

Investeringsplan. - de næste 10 års offentlige investeringer. Regeringen Investeringsplan - de næste 10 års offentlige investeringer Regeringen Februar 2003 Investeringsplan de næste 10 års offentlige investeringer, februar 2003 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Grundlag for investeringsplan for Trafikministeriets område. Februar 2003

Grundlag for investeringsplan for Trafikministeriets område. Februar 2003 Grundlag for investeringsplan for Trafikministeriets område Februar 2003 Grundlag for investeringsplan for Trafikministeriets område Udgivet af: Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Claus F. Baunkjær Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Claus F. Baunkjær Femern A/S 1 Femern Bælt-forbindelsen mellem

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Dobbelt så mange personkilometre i 2030

Dobbelt så mange personkilometre i 2030 100 års tornerose søvn er slut: Dobbelt så mange personkilometre i 2030 Jesper Mølgård Miljøchef Hvordan skal væksten i togtrafikken nås? Med gulerod Kunderne vælger toget fordi det er attraktivt Kortere

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Analyse om infrastrukturprojekter fra Kraka I en ny analyse 1 har Kraka lavet en gennemgang af det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Ny jernbane mellem København og Ringsted

Ny jernbane mellem København og Ringsted Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: En moderne jernbane 22. oktober 2009 1

Læs mere

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Jacob Nielsen, udviklingskonsulent Helsingør Kommune Henrik Sylvan, chefplanlægger Atkins Danmark Den danske og svenske regering

Læs mere

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt Oktober 2005 Forord Forord Med denne korte udgave af Strategianalyse København Ringsted ønsker Trafikstyrelsen at gøre det muligt for kommunalpolitikere, borgere, organisationer med flere hurtigt at sætte

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Henrik Harder lektor, phd. AAU, forsknings projektleder på forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet 2005 BVL - Bog -

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr.

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr. Aftalen af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Trafikplanlægning - Intro

Trafikplanlægning - Intro Trafikplanlægning - Intro Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 5-9-2006, kl. 8.30-10.15 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den Danske Banekonference, 21. maj 2013 Dorte Wadum, Center for Kollektiv Trafik Trafikplan

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 2. halvår 2013

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 2. halvår 2013 for anlægsprojekter på Transportministeriets område 2. halvår 2013 for anlægsprojekter på Transportministeriets område 2. halvår 2013 Indhold 1. INDLEDNING... 7 2. STATUS FOR TRÆK PÅ DEN CENTRALE ANLÆGSRESERVE...

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

En grøn transportpolitik 2009

En grøn transportpolitik 2009 En grøn transportpolitik 2009 Bred trafikpolitisk aftale mellem V,K, S, SF, R, DF og LA af 29. januar 2009. Grøn transportvision, der både skal sikre høj mobilitet og mindske forureningen og andre negative

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Transport 2018 Klimavenlig og bæredygtig mobilitet Prioriterede grønne korridorer Kobling på Femern Bælt Pentagon zonen Globale

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, De strategiske analyser formål og status - Hvad sagde kommissorierne? - Aktuel status for

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013.

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

To nye S-banespor gennem København. Indledning. Projektforslaget. Linieføring. Af: Civilingeniør, Alex Landex, CTT DTU

To nye S-banespor gennem København. Indledning. Projektforslaget. Linieføring. Af: Civilingeniør, Alex Landex, CTT DTU To nye S-banespor gennem København Af: Civilingeniør, Alex Landex, CTT DTU Indledning Det overordnede kollektive transportnet i hovedstadsområdet er i dag bygget op over S-banen og Metroen. S-banens struktur

Læs mere

Jernbanen nord for Århus

Jernbanen nord for Århus Jernbanen nord for Århus - opgradering af strækningen Hobro - Århus Præsentation for Region Nordjylland 15. december 2009 Helge Bay Region Nordjylland ønsker: Opfølgning på forliget om En Grøn Transportpolitik

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

%DQHSURMHNWHW. EHQKDYQ5LQJVWHG VWDWXVPLOM XQGHUV JHOVHURJHUIDULQJHUPHGRIIHQWOLJKHGHQVLQGGUDJHOVH

%DQHSURMHNWHW. EHQKDYQ5LQJVWHG VWDWXVPLOM XQGHUV JHOVHURJHUIDULQJHUPHGRIIHQWOLJKHGHQVLQGGUDJHOVH %DQHSURMHNWHW. EHQKDYQ5LQJVWHG VWDWXVPLOM XQGHUV JHOVHURJHUIDULQJHUPHGRIIHQWOLJKHGHQVLQGGUDJHOVH Miljøchef Ulrik Winge Banestyrelsen Sølvgade 40 1349 K E-mail: uw@adm.bane.dk Homepage: www.bane.dk,qwurgxnwlrq

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere