Befolkningsprognose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose 2013-2025"

Transkript

1 Befolkningsprognose

2

3 Indhold Indledning...3 Resume Befolkningsprognose for Herning Kommune Befolkningsudviklingen Befolkningens aldersfordeling Befolkningsudviklingen i delområderne Befolkningsudviklingen i byer og landområder Befolkningsudviklingen for 0-10-årige på pasningsdistrikter Befolkningsudviklingen for 6-16-årige på skoledistrikter Befolkningsudviklingen i ældredistrikter Datagrundlag og forudsætninger De overordnede prognoseforudsætninger Beregningsmetode Boligbyggeprogram Sammenligning med befolkningsprognose Bilagsoversigt Befolkningsprognosen er udarbejdet af Herning Kommune i samarbejde med COWI, april 2012 Kontaktpersoner: Inge Voer Laursen, Herning Kommune, tlf Niels Frede Kargaard Madsen, Herning Kommune, tlf

4 Herning Kommunes befolkningsprognose

5 Indledning Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning. I Herning Kommune anvendes prognosen til planlægning og vurdering af kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreområdet, ligesom befolkningsprognosen anvendes til demografiberegningen i forbindelse med budgetlægningen. Til brug for den fremtidige planlægning er der udarbejdet en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden Prognosen er beregnet ved brug af COWI s prognosemodel - Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i befolknings- og boligtal fra de seneste otte år samt boligprogrammet til og med Boligprogrammet er udarbejdet af Herning Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse af den fremtidige befolkningsudvikling, men den giver et kvalificeret bud på, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, hvis de opstillede forudsætninger holder i prognoseperioden. En række af forudsætningerne er imidlertid under forandring eksempelvis fertilitet, dødelighed, adfærd på boligmarkedet og indvandringsmønstrer. Særligt medfører de seneste års afmatning af økonomien en usikkerhedsfaktor for vurdering af adfærden på boligmarkedet. Prognosen er opdelt i 3 kapitler: I kapiltel1 Befolkningsprognose for Herning Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for kommune på udvalgte aldersklasser. I kapitel 2 Befolkningsudviklingen i delområder beskrives den forventede befolkningsudvikling i de enkelte områder i Herning Kommune. I kapitel 3 Datagrundlag og forudsætninger redegøres for de forudsætninger, der indgår i befolkningsprognosens beregninger. Til rapporten er udarbejdet en bilagssamling. Herning Kommunes befolkningsprognose

6 Resume Prognosens hovedresultater Herning Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at folketallet forventes at stige fra personer pr. 1. januar 2012 til personer pr. 1. januar Dette svarer til en stigning i folketallet på eller 7,2 % over 13 år. De officielle befolkningstal i Danmarks Statistik pr. 1. januar 2012 er personer. Prognosens befolkningstal pr. 1. januar indeholder korrektioner for bl.a. flytninger, ind- og udvandring, som ikke er registreret ved afslutning af Danmarks Statistiks tal, men efterfølgende reguleret. Figur 1: Den faktiske befolkningsudvikling pr. 1. januar samt prognosens forventninger til befolkningsudviklingen frem til 1. januar Udgangspunkt og tendenser Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene I disse historiske år har der været en vækst i folketallet, hvilket primært har kunnet tilskrives et fødselsoverskud og en positiv nettotilflytning til Herning Kommune. Den positive nettotilflytning forventes at fortsætte i prognoseårene. Nettotilflytningen dækker bl.a. over, at der har været en nettoindvandring til Herning Kommune. Antallet af døde vil, som følge af en aldrende befolkning, være stigende over hele prognoseperioden. Antallet af fødte forventes tilsvarende at være stigende i prognoseperioden. Samlet forventes der at være flere fødsler end dødsfald og dermed et fødselsoverskud i alle prognoseår. Fødselsoverskuddet ligger stabilt i prognoseperioden. Der forventes en positiv befolkningsudvikling i Herning by inkl. forstadsområder, centerbyer med over indbyggere og i en række mindre landsbyer og bebyggelser. Der forventes en befolkningstilbagegang i landområderne. Herning Kommunes befolkningsprognose

7 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune 1.1. Befolkningsudviklingen Med udgangspunkt i befolkningsdata for perioden samt det fastlagte boligbyggeprogram frem til 2024 forventes folketallet i prognoseperioden at stige fra personer pr. 1. januar 2012 til personer pr. 1. januar Dette svarer til en stigning i folketallet på eller 7,2 %. Befolkningstallet vil være stigende i alle prognoseår. Af nedenstående tabel ses den forventede udvikling i antal mænd og kvinder, fødte og døde samt til- og fraflyttede i prognoseperioden. Tabel 1: Befolkningstal og udvikling fordelt på mænd, kvinder, fødte, døde, til- og fraflyttede i perioden Befolkningstal pr. 1.1 Mænd Kvinder Folketal pr Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Udvikling Der forventes et fødselsoverskud, dvs. at der forventes flere fødte end døde i prognoseperioden. Antallet af døde forventes at være stigende over hele prognoseperioden som følge af stadigt flere ældre indbyggere i kommunen. Indtil år 2015 forventes et stabilt antal fødte, hvorefter der forventes en svag stigning i antal fødte. Der forventes tillige en positiv flyttebalance i hele prognoseperioden. Flyttebalancen dækker over både mellemkommunale flytninger og ind- og udvandring. Befolkningsudviklingen er markant større fra ca og frem i forhold til de foregående år. Hovedforklaringen herpå er positive forventninger til indflytning i nybyggeri jf. boligbyggeprogrammet. Fremskrivningerne er illustreret i nedenstående figurer. Herning Kommunes befolkningsprognose

8 Figur 2: Fremskrivning af antal fødsler og dødsfald til og med år Overskud Fødte Døde Figur 3: Fremskrivning af antal tilflyttere og fraflyttere til og med år Flyttebalance Tilflyttede Fraflyttede Herning Kommunes befolkningsprognose

9 1.2. Befolkningens aldersfordeling Samlet set forventes folketallet at stige med 7,2 % frem til 1. januar Udviklingen dækker over forskydninger i alderssammensætningen jf. nedenstående tabel. Tabel 2: Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper Ændring fra Aldersfordeling Antal Procent år ,8% 3,5% 3,5% 3-5 år ,8% 3,7% 3,5% 6-16 år ,5% 14,5% 13,1% år ,7% 10,7% 10,1% år ,9% 17,7% 17,4% år ,5% 27,4% 25,9% år ,1% 6,1% 6,1% år ,2% 9,6% 10,2% år ,3% 4,9% 7,5% 85+ år ,4% 1,9% 2,6% Total ,2% 100,0% 100,0% Størst stigning ventes i antal ældre over 65 år og stigningen udgør sammenlagt 33 % i perioden Stigningen er særlig markant for gruppen 75+ år. Den kraftige stigning skyldes de store årgange fra 1940 erne og 1950 erne samt forventninger om en stigende levealder. Forsørgerbyrden vurderes at være stigende, da de årige i 2012 udgør 55,8 % af befolkningstallet faldende til 53,5 % i Figur 4 viser udviklingen i alderssammensætningen i 5 års aldersintervaller i årene 2012, 2015, 2020 og Figur 4: Forventet befolkningssammensætning i 2012, 2015, 2020 og 2025 i 5 års aldersklasser Herning Kommunes befolkningsprognose

10 De store fødselsårgange i 1940 erne og 1950 erne medfører en stigning i antal ældre i de kommende år. Tilsvarende vil de små fødselsårgange i 1980 erne have betydning for udviklingen i antal årige i prognoseperioden. Udviklingstendenserne i Herning Kommune ses også på landsplan. Udviklingen i udvalgte aldersgrupper er illustreret grafisk. Figur 5: Hidtidig og forventet befolkningsudvikling 0-2-årige 0-2 år Ovenstående figur 5 viser udviklingen i antallet af 0-2-årige i Herning Kommune. Det fremgår, at der forventes et fald frem til 2015, hvorefter antallet forventes at være stigende frem mod Samlet forventes en stigning fra 2012 til Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at antallet af kvinder i den fertile alder (15-49-årige) er faldende i Herning Kommune frem til omkring 2018, hvorefter er antallet svagt stigende. Udviklingen kan dog særligt henføres til små fødselsårgange i 1980 erne, da det forventes, at kvinder i Herning Kommune føder flest børn i alderen mellem 25 og 39 år. Se tillige figur 9, hvor der er et fald i antal årige frem til 2014, hvorefter der er en svag stigning. Herning Kommunes befolkningsprognose

11 Figur 6: Hidtidig og forventet befolkningsudvikling 3-5-årige 3-5 år Herning Kommune har oplevet et lille fald i antallet af 3-5-årige i de historiske år. Der er variationer mellem årene. Det laveste antal 3-5-årige forventes at været nået omkring 2017, hvorefter der er en forventning om en stigning. Figur 7: Hidtidig og forventet befolkningsudvikling 6-16-årige 6-16 år Antallet af børn i alderen 6-16 år (skolesøgende børn) har toppet i Der forventes en faldende tendens indtil omkring 2019/20, hvorefter antal børn i den skolesøgende alder ligger stabilt. Herning Kommunes befolkningsprognose

12 Figur 8: Hidtidig og forventet befolkningsudvikling årige år Der er en forventning om, at antallet af årige ligger stabilt i prognoseperioden. Figur 9: Hidtidig og forventet befolkningsudvikling årige år Der beregnes et lille fald i gruppen af årige frem til 2014, hvorefter der kommer en lille stigning. Udviklingen i denne aldersgruppe forventes at få indflydelse på antallet af fødsler, da aldersgruppen indeholder hovedparten af de fødedygtige kvinder. Samlet forventes en lille stigning fra 2012 til Effekten slår igennem på den forventede udvikling i antallet af 0-2-årige og 3-5- årige, som ses af figur 5 og 6. Herning Kommunes befolkningsprognose

13 Figur 10: Hidtidig og forventet befolkningsudvikling årige år Der beregnet en lille vækst i antallet af årige frem til Herefter forventes et mindre fald. Figur 11: Hidtidig og forventet befolkningsudvikling årige år Antallet af årige forventes at være svagt faldende frem til omkring Der beregnes en stigning i antallet i den sidste del af prognoseperioden. Herning Kommunes befolkningsprognose

14 Figur 12: Hidtidig og forventet befolkningsudvikling årige år I de kommende år forventes en stigning i antallet af årige. Fra omkring 2019/20 forventes et lille fald. Figur 13: Hidtidig og forventet befolkningsudvikling 75-84årige år Der forventes en markant stigning i antallet af årige i hele prognoseperioden. Årsagen er dels den stigende levealder og dels de store årgange, som bliver ældre. Herning Kommunes befolkningsprognose

15 Figur 14: Hidtidig og forventet befolkningsudvikling 85+ årige 85+ år I hele prognoseperioden ses en markant vækst i antallet af 85+-årige. Herning Kommunes befolkningsprognose

16 2. Befolkningsudviklingen i delområderne Ligesom befolkningsudviklingen varierer mellem aldersgrupper, varierer den også mellem delområderne i Herning Kommune. Delområderne har bl.a. forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder. Derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder Befolkningsudviklingen i byer og landområder Udviklingen i byer og landområder fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3 :Befolkningsudvikling i byer og landområder i Herning Kommune Ændring fra Ændring i procent Herning by inkl. forstadsområderne Birk, Gjellerup, Hammerum, Lind, Snejbjerg og Tjørring ,6% Gullestrup ,8% Centerbyer over 1000 indbyggere ,2% Landsbyer indbyggere ,9% Mindre bebyggelser under 200 indbyggere ,9% Mindre bebyggelser og landområder ,6% Ukendte adresser* ,5% Grand Total ,2% * Kategorien "ukendte adresser" dækker over personer som er tilmeldt folkeregisteret i Herning Kommune, men som ikke har en "rigtig" postadresse og derfor ikke kan placeres nærmere end kommuneniveau. Tabel 4 : Befolkningsudvikling i forstadsområder til Herning By, ekskl. Gullestrup Forstadsområder til Herning By ekskl. Gullestrup Ændring fra Ændring i procent ,0% Herning Kommune forventer en positiv befolkningsudvikling i udbygningsområderne i og omkring Herning by. I opgørelsen over Herning by indgår Birk, Gjellerup, Hammerum, Lind, Snejbjerg og Tjørring. Gullestrup betragtes som et forstadsområde, men indgår ikke i opgørelsen over Herning by, da den geografiske afstand mellem bebyggelsen og Herning by er for stor. I boligbyggeprogrammet er indarbejdet øget byggeri fra ca i omkring Herning by inkl. forstadsområder som konsekvens af nyt regionshospital. Der er ikke særskilt indarbejdet en ny bydel i Helstrup. Såfremt der indarbejdes en ny bydel i Helstrup, skal det øvrige boligbyggeri i kommunen tilpasses hertil. Der afventes ny Kommuneplan. Der forventes en vækst i alle centerbyer (over indbyggere) i prognoseperioden. I landsbyerne forventes en mindre befolkningsfremgang i prognoseperioden. Fremgangen dækker over en befolkningsfremgang i 10 ud af 19 landsbyer, mens der forventes en tilbagegang i de resterende landsbyer. Der forventes en mindre vækst i mindre bebyggelser under 200 indbyggere, mens der må forventes en befolkningstilbagegang i landområderne. Der kan henvises til bilagsdelen for mere detaljerede oplysninger. Herning Kommunes befolkningsprognose

17 Ud over forskelle i fødselstal er den væsentligste årsag til de lokale forskelle, at der kan forventes vækst i de områder, hvor der bygges mest, mens områder med ringe eller slet ingen boligudbygning må forventes at falde i folketal som følge af den generelle udtynding i boligmassen. Ved en udtynding forstås, at der i den eksisterende boligmasse bliver færre indbyggere pr. bolig. Herning Kommune har dog 2011 oplevet en lille fortætning i den eksisterende boligmasse, hvilket er atypisk i forhold til tendensen i de seneste år. Det skal pointeres, at jo lavere befolkningstallet er i et delområde, jo større er den statistiske usikkerhed ved en befolkningsfremskrivning for det pågældende delområde Befolkningsudviklingen for 0-10-årige på pasningsdistrikter Til brug for planlægningen af dagtilbudsområdet er der udarbejdet en oversigt over befolkningsudvikling for 0-10-årige. Udviklingen er opdelt i de 13 pasningsdistrikter, som kan ses på nedenstående kort. De enkelte pasningsdistrikter er sammensat af 1 6 skoledistrikter. Der er i Herning Kommune pasningsgaranti indenfor pasningsdistriktet. Figur 15: Oversigt over pasningsdistrikter I pasningsdistrikterne er der store variationer i den forventede udvikling for de 0-2-årige, 3-5-årige, 6-8-årige og 9-10-årige. Udviklingen fremgår af bilagsdelen. Herning Kommunes befolkningsprognose

18 2.3. Befolkningsudviklingen for 6-16-årige på skoledistrikter Til brug for planlægningen på skoleområdet i Herning Kommune er der udarbejdet en prognose baseret på kommunens 32 skoledistrikter. Den geografiske afgrænsning er afbilledet i nedenstående figurer. Befolkningsudviklingen på skoledistrikter fremgår af bilagsdelen. Figur 16: Oversigt over skoledistrikter Herning Kommunes befolkningsprognose

19 Det bemærkes, at der fra skoleåret 2011/2012 er gennemført en ændring af skolestrukturen i midtbyen. Sønderagerskolen er nedlagt som grundskole og dermed også skoledistrikt, men videreført som skole for 10. kl., idrætsklasser og centerklasser. Herudover er Vind Skole og Fasterholt Skole nedlagt. Figur 17: Oversigt over skoledistrikter i midtbyen I de enkelte skoledistrikter i Herning Kommune er der relativt store forskelle på den forventede befolkningsudvikling blandt de 6-16-årige (-32 % til 49%). Der udarbejdes en særskilt skoleprognose til brug for skoleområdet, som tager højde for de særlig forhold på skoleområdet bl.a. omkring skoleelever, som søger skole uden for eget skoledistrikt. Herning Kommunes befolkningsprognose

20 2.4. Befolkningsudviklingen i ældredistrikter Befolkningsudviklingen på ældreområdet er beskrevet med en opdeling på kommunens 4 administrative områder, som er afbilledet på nedenstående kort. Udviklingen fremgår af bilagsdelen. Figur 18: Oversigt over ældredistrikter Som det fremgår tidligere af rapporten forventes en stor vækst i gruppen af ældre over 65 år i perioden Den kraftige stigning skyldes bl.a., at de store årgange fra 1940 erne og 1950 erne samt forventninger om en stigende levealder. Stigningen er særlig markant for gruppen af 75+ årige. Herning Kommunes befolkningsprognose

21 3. Datagrundlag og forudsætninger Herning Kommune anvender COWI s befolkningsprognosesystem Demografix til beregning af befolkningsprognosen. I denne forbindelse er alle områdeinddelinger i Herning Kommune stedfæstet på GIS-kort med udgangspunkt i den gældende kommuneplan. Som følge af den ændrede skolestruktur i Herning midtby er skoledistrikternes inddeling justeret. Sønderagerskolen er nedlagt som grundskole og derved også som skoledistrikt. Herudover er skoledistrikterne for Vind og Fasterholt skoler nedlagt. De 3 nedlagte skoledistrikter er bevaret som basisområder. De officielle befolkningstal i Danmarks Statistik pr. 1. januar har mindre afvigelser fra prognosens befolkningstal pr. 1. januar. Prognosens befolkningstal pr. 1. januar indeholder korrektioner for bl.a. flytninger, ind- og udvandring, som ikke var registreret ved afslutning af Danmarks Statistiks tal, men efterfølgende er reguleret De overordnede prognoseforudsætninger De overordnede forudsætninger, som ligger til grund for prognosen , er følgende: Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Datasættet indeholder oplysninger over folketal i 1 års aldersklasser fordelt på køn og alder. Herudover indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder i Herning Kommune. Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Herning Kommune i de sidste otte år. En gennemgang af datasættet har vist, at der var 117 personer i 2011, 102 personer i 2010 og 53 personer i 2009, som ikke har været meldt fraflytning fra Herning Kommune i det år, som de er fraflyttet kommunen. Der vil typisk være tale om borgere, som er fraflyttet Danmark og ikke har afmeldt sig i cpr. Eksempelvis er der 117 personer, der var registreret som borgere ved årsskiftet 2010/2011, som reelt var fraflyttet i 2010 (eller før), men hvor fraflytningen først blev indmeldt i Prognosen er korrigeret i de historiske år, således at datasættet er retvisende. Herning Kommune er i prognosesammenhæng inddelt i 143 basisområder, der kombineret danner kommunens 32 skoledistrikter, 13 pasningsdistrikter og 4 ældredistrikter. De 143 basisområder, som er illustreret på næste side, er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter således at bl.a. by og land er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som f.eks. større plejehjem eller institutioner. Folketallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønstre og fertilitet. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flyttemønster og fertilitet, er beregnet som samlede enheder. Herning Kommunes befolkningsprognose

22 Figur 19: Oversigt over basisområder i Herning Kommune Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder justeret til niveauet i Herning Kommune. Der er således korrigeret for den lokale middellevealder samt forventninger om stigende levealder over tid. På trods af forventninger om stigende levealder ventes antallet af døde dog at være stigende over hele prognoseperioden som følge af stadigt flere ældre. Prognosen er baseret på dødeligheden i Herning Kommunes befolkningsprognose

23 Til beregning af antal fødsler er anvendt aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen år. Der er anvendt gennemsnitstal for fødselshyppigheden i Herning Kommune i perioden Fertilitetsniveauet varierer indenfor Herning Kommune, hvorfor der arbejdes med varierende fødselshyppigheder i de forskellige delområder. I parameterområderne justeres i forhold til de faktiske fødsler i Endvidere er der anvendt en fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, Danmarks Statistik kalder hovedforløb (svarende til en stigning i fertiliteten på 2,86 % frem til 2025). Flytteparametrene er udtryk for relative til- og fraflytningshyppigheder og beregnes for hvert parameterområde for sig. Flytteparametrene er beregnet ud fra de faktiske flytninger i Endelig er der i prognosemodellen indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden , ligesom det forventede boligbyggeri i perioden er medregnet jf. afsnit Beregningsmetode Ændringer i folketallet er afhængige af en række demografiske komponenter. Befolkningsbalanceligningen Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: Udgangsbefolkning i delområdet + fødsler i delområdet i perioden - døde i delområdet i perioden + tilflyttere til delområdet i perioden - fraflyttere fra delområdet i perioden = Slutbefolkning i delområdet I Demografix prognosen beregnes ovenstående for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Den del af befolkningsudviklingen, som skyldes fødsler og dødsfald genereres af befolkningen selv. Antal tilflyttere består dels af antal tilflyttere til den eksisterende boligmasse og dels af antal tilflyttere til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere i antal fraflyttere fra den eksisterende boligmasse samt antal fraflyttere fra nedlagte boliger. Beregningssikkerhed Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den giver et kvalificeret bud på, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, eftersom de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst statistisk usikkerhed til delområder med små folketal. Herning Kommunes befolkningsprognose

24 Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Befolkningsprognosen for Herning Kommune er baseret på tal fra perioden og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Umiddelbart kan det konstateres, at alle historiske år har haft stigning i folketallet Boligbyggeprogram Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Herning Kommune har i varieret fra 326 til 446 boliger pr. år (gennemsnitligt 341 boliger pr. år). I tidligere prognoser for Herning Kommune har det været forudsat, at det gennemsnitlige antal nye boliger pr. år var på niveau med de historiske år. I denne prognose forventes opført i alt boliger, hvilket svarer til gennemsnitligt 357 boliger pr. år i prognoseårene - altså et niveau, der ligger lidt højere end boligbyggeriet i perioden Boligprogrammet er udarbejdet ud fra en forventning om, at den aktuelle afmatning inden for byggeriet vil aftage og boligbyggeriet derfor vil være stigende igen. I boligbyggeprogrammet er indarbejdet etablering af et nyt boligområde i Tjørring ved den kommende Holing Sø. Der er tillige indarbejdet en forventning om, at det kommende sygehusbyggeri bidrager positivt til nybyggeriet fra 2016 og frem i omkring Herning by inkl. forstadsområder. Der er ikke særskilt indarbejdet en ny bydel i Helstrup. Såfremt der indarbejdes en ny bydel i Helstrup, skal det øvrige boligbyggeri i kommunen tilpasses hertil. Der afventes ny Kommuneplan. 49% af de nyopførte boliger i prognosen ventes at være parcelhuse, 16% rækkehuse, 26 % etageboliger samt 9% ungdoms- og ældreboliger. Tabel 5: Det realiserede boligbyggeri i perioden samt det forventede boligbyggeri i årene fordelt på boligtyper Nyopførte TYPE Parcel Række Etage Ungdom Pleje Program for fremtidigt boligudbygning fordelt på boligtyper TYPE Parcel Række Etage Ungdom Pleje Herning Kommunes befolkningsprognose

25 Figur 20: Det realiserede boligbyggeri i perioden samt det forventede boligbyggeri i årene fordelt på boligtyper Pleje Ungdom Boligprogrammets betydning for befolkningsudviklingen En af de vigtigste faktorer i forhold til befolkningstilvæksten er antallet af boliger, der opføres. Boligprogrammet har således en afgørende betydning for befolkningsprognosens resultat. I 2011 flyttede der gennemsnitligt 2,5 personer ind i en nyopført bolig. Der er variationer mellem de forskellige boligtyper. Hvis boligbyggeriet bliver lavere end forudsat i denne prognose, så vil stigningen i befolkningstallet også blive mindre. En anden væsentlig faktor, som har indflydelse befolkningsudviklingen er, hvor stor en andel af indflytningen i nye boliger, som kommer fra andre kommuner. I prognosen forventes en andel på ca. 14 % baseret på de foregående års historik for indflytning i nye boliger. Etage Række Parcel Herning Kommunes befolkningsprognose

26 3.4. Sammenligning med befolkningsprognose 2010 Den seneste befolkningsprognose er udarbejdet for perioden Denne er sammenstillet med den nye befolkningsprognose for og Danmarks Statistik befolkningsfremskrivning. Figur 21: Sammenstilling af befolkningsudvikling og -fremskrivninger i perioden Afvigelser mellem prognoser Danmarks Statistik fremskrivning fra 2011 Tidligere prognose fra 2010 Ny prognose fra 2012 På kommuneniveau er der stor grad af overensstemmelse mellem den tidligere udarbejdede prognose fra 2010, Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning og den nye prognose indtil Fra omkring 2016 er Herning Kommunes nye prognose mere optimistisk end Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning og den tidligere prognose fra 2010, hvilket kan henføres til positive forventninger til boligbyggeriet i Herning Kommune bl.a. som konsekvens af det nye sygehusbyggeri. Herning Kommunes befolkningsprognose

27 Bilagsoversigt Befolkningsudviklingen i hele kommunen...1 Befolkningsudviklingen på delområder...2 Udviklingen i skoledistrikter...3 Udviklingen i skoledistrikter 6-16-årige...4 Befolkningsudviklingen i skoledistrikterne...5 Udvikling i pasningsdistrikter 0-2-årige og 3-5-årige...21 Udvikling i pasningsdistrikter 6-8-årige og 9-10-årige...22 Udvikling i ældredistrikter...23 Befolkningsudviklingen i Herning midtby...24 Befolkningsudviklingen i forstadsområder...25 Befolkningsudviklingen i centerbyer (over 1000 indbyggere)...29 Befolkningsudviklingen i landsbyer ( indbyggere)...32 Befolkningsudviklingen i mindre bebyggelser (under 200 indbyggere)...42 Befolkningsudviklingen i landområder...48

28 Befolkningsudviklingen i hele kommunen 0-2 år år år år år år år år år år Hovedtotal

29 Befolkningsudviklingen på delområder Ændring fra Ændring i procent Herning Herning ,2% Herning Bys forstadsområder Centerbyer over 1000 indbyggere Landsbyer indbyggere Mindre bebyggelser under 200 indbyggere Birk ,1% Gjellerup ,1% Gullestrup ,8% Hammerum ,7% Lind ,4% Snejbjerg ,9% Tjørring ,8% Aulum by ,4% Kibæk by ,2% Sdr. Felding by ,6% Sunds by ,9% Vildbjerg by ,5% Arnborg by ,1% Fasterholt by ,0% Feldborg by ,5% Haderup by ,3% Haunstrup by ,0% Hodsager by ,5% Høgild ,3% Ilskov by ,4% Kølkær by ,3% Simmelkær by ,5% Sinding by ,5% Skarrild by ,5% Skibbild- Nøvling by ,1% Stakroge by ,1% Studsgård by ,0% Sørvad by ,4% Timring by ,9% Vind by ,7% Ørnhøj by ,9% Abildå ,5% Gjelleruplund ,8% Gødstrup ,8% Karstoft ,5% Nørre Kollund ,2% Skærbæk ,0% Søbylund ,7% Tanderupkær ,5% Ørre ,1% Fårbæk ,1% Sandet ,7% Mindre bebyggelser og landområder ,6% Ukendte adresser ,5% Grand Total ,2% 2

30 Udviklingen i skoledistrikter Ændring fra Ændring i procent Arnborg Skole (51) ,6% Aulum Byskole (1) ,2% Brændgårdskolen (52) ,5% Engbjergskolen (53) ,0% Feldborg Skole (3) ,1% Gjellerupskolen (55) ,9% Gullestrup Skole (56) ,5% Haderup Skole (4) ,8% Hammerum Skole (57) ,6% Herningsholmskolen (59) ,7% Hodsager Skole (2) ,2% Holtbjergskolen (60) ,3% Højgårdskolen (61) ,6% Ilskov Skole (62) ,9% Kibæk Skole (12) ,3% Kildebakkeskolen (8) ,7% Kølkær Skole (63) ,1% Lind Skole (64) ,9% Lundgårdskolen (65) ,3% Nøvling Skole (7) ,5% Sdr. Felding Skole (13) ,7% Sinding Skole (68) ,5% Skalmejeskolen (75) ,2% Skarrild Skole (14) ,8% Snejbjerg Skole (69) ,3% Sunds Skole (71) ,7% Timring Skole (9) ,7% Tjørring Skole (73) ,5% Vestervangskolen (74) ,7% Vildbjerg Skole (10) ,5% Vinding Skole (11) ,0% Ørnhøj Skole (6) ,8% Ukendte adresser (99) ,5% Hovedtotal ,2% 3

31 Udviklingen i skoledistrikter 6-16-årige Ændring fra Ændring i procent Arnborg Skole (51) 6-16 år ,1% Aulum Byskole (1) 6-16 år ,5% Brændgårdskolen (52) 6-16 år ,4% Engbjergskolen (53) 6-16 år ,2% Feldborg Skole (3) 6-16 år ,3% Gjellerupskolen (55) 6-16 år ,0% Gullestrup Skole (56) 6-16 år ,1% Haderup Skole (4) 6-16 år ,2% Hammerum Skole (57) 6-16 år ,1% Herningsholmskolen (59) 6-16 år ,1% Hodsager Skole (2) 6-16 år ,1% Holtbjergskolen (60) 6-16 år ,3% Højgårdskolen (61) 6-16 år ,0% Ilskov Skole (62) 6-16 år ,1% Kibæk Skole (12) 6-16 år ,0% Kildebakkeskolen (8) 6-16 år ,0% Kølkær Skole (63) 6-16 år ,6% Lind Skole (64) 6-16 år ,8% Lundgårdskolen (65) 6-16 år ,0% Nøvling Skole (7) 6-16 år ,8% Sdr. Felding Skole (13) 6-16 år ,7% Sinding Skole (68) 6-16 år ,1% Skalmejeskolen (75) 6-16 år ,2% Skarrild Skole (14) 6-16 år ,6% Snejbjerg Skole (69) 6-16 år ,7% Sunds Skole (71) 6-16 år ,6% Timring Skole (9) 6-16 år ,1% Tjørring Skole (73) 6-16 år ,8% Vestervangskolen (74) 6-16 år ,8% Vildbjerg Skole (10) 6-16 år ,0% Vinding Skole (11) 6-16 år ,5% Ørnhøj Skole (6) 6-16 år ,2% Ukendte adresser (99) 6-16 år ,3% Hovedtotal ,5% 4

32 Befolkningsudviklingen i skoledistrikterne Arnborg skoledistrikt (tidligere Arnborg og Fasterholt skoledistrikter) 0-2 år år år år år år år år år år Hovedtotal Aulum skoledistrikt 0-2 år år år år år år år år år år Hovedtotal

33 Brændgårdskolens distrikt (tidligere Brændgårdskolens og Sønderagerskolens distrikter) 0-2 år år år år år år år år år år Hovedtotal Engbjergskolens distrikt 0-2 år år år år år år år år år år Hovedtotal

34 Feldborg skoledistrikt 0-2 år år år år år år år år år år Hovedtotal Gjellerupskolens distrikt 0-2 år år år år år år år år år år Hovedtotal

35 Gullestrup skoledistrikt 0-2 år år år år år år år år år år Hovedtotal Haderup skoledistrikt 0-2 år år år år år år år år år år Hovedtotal

36 Hammerum skoledistrikt 0-2 år år år år år år år år år år Hovedtotal Herningsholmskolens distrikt 0-2 år år år år år år år år år år Hovedtotal

37 Hodsager skoledistrikt 0-2 år år år år år år år år år år Hovedtotal Holtbjergskolens distrikt 0-2 år år år år år år år år år år Hovedtotal

38 Højgårdskolens distrikt 0-2 år år år år år år år år år år Hovedtotal Ilskov skoledistrikt 0-2 år år år år år år år år år år Hovedtotal

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Elevtals- og klassetalsprognose

Elevtals- og klassetalsprognose s- og klassetalsprognose 2013/2014-2023/2024 Center for Børn og Læring, januar 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 4 1.1. Skolestruktur... 5 1.2.

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Dato: 21-05-2015. Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27. Journalnr.:

Dato: 21-05-2015. Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27. Journalnr.: Dato: 21-05-2015 Økonomi Jacob Juhl Christensen Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7258 www.billund.dk Journalnr.: 15/10094 Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27 Til brug for den fremtidige

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2011-2023 og dens forudsætninger Budgetkontoret, maj 2010 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2011-2023... 2 1. Indledning... 2 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE TILFLYTTERANALYSE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2025 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2015-2027? Kommunalbestyrelsen, maj 2015 Side 2 af 48 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret bud på den fremtidige befolkningsudvikling. I prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2026 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere