Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen"

Transkript

1 Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilbuddets navn: Entreen Dato for tilsyn: Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder Sanne Hansen, Specialundervisningskonsulent Bent Graversen Tilsynsrapporten har været i høring og endeligt gennemgået med forstander Aksel Rask Tilsynsrapporten opsættes på skolens hjemmeside senest Kort beskrivelse af tilbuddet: Entreen er en del af det samlede specialundervisningstilbud i Varde Kommune. Entreen henvender sig til elever i folkeskolen, som udviser vanskeligheder i forhold til skolegang i den almindelige klasse og hvor visitation til andet specialklassetilbud ikke i tilstrækkelig grad omfatter elevens samlede problematik. Elevgruppen udviser forskellige vanskeligheder i forhold til skolemæssige præstationer, fremmøde, misbrug, socialisering og livsproblematikker. Tilbuddet er kendetegnet v ed, at eleverne principielt korttidsvisiteres med henblik på tilbagevenden til den almindelige klasse efter et ophold på 6-12 måneder. Det er en del af konceptet, at der pågår et meget tæt samarbejde mellem Skoleafdelingen, Børn, Unge og Familie, UU Varde, PPR Varde og den pågældende distriktsskole. Alle elever er tilgået skolen efter visitation iht folkeskolelovens 20 stk. 5, hvor eleverne betragtes som elever i dagtilbud, hvor dagtilbuddet leveres af forskellige samarbejdende partnere. Der er løbende elevindtag ved tilsynet i alt 10 elever i klassetrinnet klassetrin. Der praktiseres hjemmeundervisning, forlagt undervisning i det omfang, som det tjener til elevens bedste. Entreen arbejder løbende på evaluering af elevens udbytte og tydeliggørelse af eleven mål i forhold til den opnåede progression Skolen har sit eget lærer/pædagogkorps og ledes af afdelingsleder med reference til forstander. Ved besøg på skolen fornemmes et undervisningsmiljø, hvor undervisningen fremstår differentieret i forhold til forskellige behov og adfærdsformer hos eleverne. For en del af elevgruppen består elevens særlige behov inden for emnet elevens alsidige udvikling Det organisatoriske og pædagogiske koncept for Entreen er beskrevet på Varde Kommunes hjemmeside Tilsynets samlede vurdering: Det er tilsynets samlede vurdering, at der fagligt og pædagogisk arbejdes i overensstemmelse med de krav, som stilles i folkeskoleloven, herunder at eleverne undervises differentieret ud fra visitationsgrundlaget.

2 Det er tilsynets vurdering, at undervisningen i meget høj grad tager udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger og motivation. Det er tilsynets vurdering, at skolen er overordentlig aktiv i forhold til at sikre et højt fremmøde i undervisningen. Det er tilsynets vurdering, at skolen er meget aktiv i forhold til kommunikation og samarbejde med relevante partnere f.eks distriktsskole, arbejdspraktiksteder, UU og overgang til ungdomsuddannelse. Det er tilsynets vurdering, at Entreen i høj grad foretager en fagligt begrundet prioritering af læringsaktiviteter med udgangspunkt i den individuelle elevs særlige behov og særlige personlige og sociale situation. Det er tilsynets vurdering, at det for Entreen er lykkedes at fastholde alle elever i fremmødet samt at engagere alle elever i en uddannelsesplan, som peger i retning af ungdomsuddannelse og arbejdsmarked Det er tilsynets vurdering, at der fokuseres på elevens progression i forhold til faglighed, læringsadfærd og alsidig udvikling. Det er tilsynets vurdering, at Entreen giver læring og udvikling for et komplekst udvalg af særlige behov, som vanskeligt ville kunne blive tilgodeset i andre tilbud Anbefalinger til kvalitetssikring og udvikling: Det anbefales fortsat at udvikle det relationelle samarbejde mellem alle de parter, som kan spille en positiv rolle i den enkelte elevs skolegang og almindelige socialisering. Det er tilsynets tydelige anbefaling, at Entreen i samarbejde med UU Varde i meget høj grad tilsikrer overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, herunder tilbud fra UU vedr. mentorordning i ungdomsuddannelsen. Det er tilsynets anbefaling at skolereformens indsatsområder særligt i forhold til den åbne skole, elevprogression, bevægelse og fagligt løft anvendes aktivt i forhold til elevens fremtidige uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er tilsynets pålæg, at ledelsen sikrer, at Skoleafdelingen løbende modtager 3. måneders status for hver enkelt elev Uddannelsesstedets opfyldelse af lovgrundlaget: Lov om folkeskolen 20 mv. 2.1.: Skolens udarbejdelse af årsplaner i henhold til fælles mål for fag og klassetrin: 0.-3 klassetrin Ingen elever undervises på skolen i ovenstående klassetrinsforløb Humanistiske fag:

3 Naturfag: Praktisk musiske fag: Elevens alsidige udvikling: 2.2.Skolens udarbejdelse af årsplaner i henhold til fælles mål for fag og klassetrin: 4.-6.klassetrin Ingen elever undervises på skolen i ovenstående klassetrinsforløb Humanistiske fag: Naturfag: Praktisk musiske fag: Elevens alsidige udvikling: 2.3. Skolens udarbejdelse af årsplaner i henhold til fælles mål for fag og klassetrin: klassetrin Skolen har hidtil indarbejdet årsplaner og faglige mål i statusplanen, som løbende justeres og tjener som samlet evaluering i forhold til alle samarbejdspartnere omkring eleven. Undervisningen benytter gængse undervisningsmaterialer og lærebogssystemer tilpasset klassetrin og den enkelte elev. Skolen råder over relevant udvalg af små klassesæt af lærematerialer. Skolen benytter herudover elektroniske undervisningssystemer, som stillet til rådighed af Varde Kommune eller i øvrigt udbudt på nettet. Der tilbydes nationale test, som planlagt af Undervisningsstyrelsen. Der tilbydes afgangsprøve. Der udstedes bevis for skolegangen for elever, som er fritaget for prøve. Der er udarbejdet aktuel PPV i forhold til evt variation i fagrækken for den enkelte elev. Alle elever, visiteret til Entreen har vidtgående vanskeligheder i deres læringsadfærd, undervisningen fokuserer derfor i meget høj grad på elevens motivation, selvstændighed og medansvar for egen progression. Vægtningen af de faglige aktiviteter indgår med forskellig bredde og dybde i forhold til den enkelte elevs specifikke vanskeligheder og åbenhed over for skolemæssig læring. Skolen udarbejder løbende en samlet status, som bruges kollegialt, i forældresamarbejdet og i kommunikationen med skoleafdelingen/visitationsudvalget. De udarbejdede statusgrundlag udtrykker høj grad af specialpædagogisk relevans og udgør et meget fint grundlag for det fælles samarbejde om den enkelte elev Humanistiske fag: Individuelt Naturfag: Individuelt

4 Praktisk musiske fag: Individuelt Elevens alsidige udvikling: Elevens alsidige udvikling er indarbejdet i enhver undervisningsaktivitet. Undervisningen inddrager i stigende krav elevens egne synspunkter og sigter mod at elevens i stigende grad udviser kategorial dannelse og således selv bliver i stand til at formulere acceptable positive mål og praktisere egen adfærd herefter. Der indgår praktiske arbejdsforløb i det omfang til tjener elevens almene udvikling 3.0. Pædagogisk praksis: 3.1.Holdningsmæssig tilgang til den pædagogiske praksis: Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i at elevens individuelle vanskeligheder anerkendes som udgangspunkt for enhver læringsaktivitet. Undervisningen sigter mod til enhver tid at tilpasse emne, form og ramme i forhold til elevens motivation og/eller modtagelighed for undervisningen. Det er et grundlag for undervisningen, at elever udviser motivation, når opgaven er tydelig og fremstår med relevans i forhold til elevens individuelle univers. Faglighed, læringsadfærd, alsidig udvikling og forældresamarbejde udgør en pædagogisk helhed i henhold til folkeskolelovens Pædagogisk koncept og metode: Der arbejdes i undervisningens organisering med løbende holddannelse og undervisningsdifferentiering, således at undervisningen løbende tilpasses den enkelte elev såvel som holdfællesskabet. Undervisningen er tydeligt struktureret med høj grad af guidning fra lærer/pædagog. Der sigtes i skoleforløbet mod etablering af positive modeller, hvor eleven med stigende selvstændighed får mulighed for at udvise positive resultater af undervisningen fagligt og personligt. Der arbejdes løbende i forhold til inklusion i forhold til forberedelse af tilbagevenden til den almindelige klasse 3.3. Anvendelse af individuelle elevplaner til evaluering af elevens målopfyldelse i forhold til fælles mål: Der er udarbejdes status for den enkelte elev, som justeres mindst pr. 3. måned. Status indeholder en sammenskrivning i forhold til årsplan og elevplan Skolens beskrivelse af elev-/handleplan form og indhold : Elevplanen indeholder en målsætning for det enkelte fag og en evaluering af elevens udbytte af de centrale undervisningsfag: Dansk, matematik, engelsk, naturfag og praktiske fag. Elevplanen indeholder herudover en adfærdsdel med særlig vægt på sociale kompetencer, sprog og kontaktformer, læringsadfærd og status i forhold til inklusion og tilbagevenden til den almindelige klasse Elevstatus evaluerer i forhold til elevens opfyldelse af kompetencemålene i forhold til et gennemsnitligt præstationsparameter for klassetrinnet. Herudover indgår en uddybning i forhold til særlige individuelle indsatsområder.

5 Det er i statusplanen et grundlag, at de faglige og udviklingsmæssige mål udelukkende opnås gennem elevens egen motivation og medvirken i/medindflydelse på aktiviteterne. Det er her et sigte at opnå, at eleven motiveres til at tage ansvar for sin egen person, fælleskabet og egen og fælles læring Undervisningens tilrettelæggelse i forhold til visitationsgrundlaget for den enkelte elev: Almene mål Faglige mål Sociale mål inklusionsmål Undervisningen tilrettelægges pædagogisk med udgangspunkt i visitationsgrundlaget for den enkelte elev. Visitationsgrundlaget indeholder en pædagogisk psykologisk vurdering samt et problemkompleks, som rækker udover den rene skolesituation og tilrettelæggelse. Undervisningen har aldrig en isoleret faglighed, almene mål, sociale mål, inklusionsmål er indarbejdet i enhver aktivitet i undervisningen. Denne vægtning beror på specialbekendtgørelsens krav om særlig hensyntagen til særlige behov. Der samarbejdes i forhold til den særlige sociale indsats, som pågår om eleven eller i elevens lokalområde. Der tages altid udgangspunkt i visitationen og overvejelser om det rigtige tidspunkt for tilbagevenden til den almindelige skole. Tilbagevenden til den almindelige skole sker i tæt samarbejde med den almindelige skole Skolens evaluering af elevens udbytte af undervisningen 4.1.Evalueringsformer/metoder, som skolen anvender til systematisk iagttagelse af elevens faglige standpunkt: Skolen anvender samme evalueringsformer i forhold til elevens målopnåelse som folkeskolen i øvrigt: 1. Evaluering gennem elevstatus i samarbejde med elev, forældre, Skoleafdeling 2. Deltagelse i nationale test og opfølgning i forhold til testevalueringen fra Uddannelsestyrelsen 3. Skole-hjem samtaler med elevmedvirken 4. Elevsamtaler, løbende efter behov 5. Andre evalueringsmøder i forhold til særlige aktiviteter, indsatsområder eller elevforhold 6. Evaluering i forbindelse med evt. revisitation 4.2. Evalueringsformer/metoder, som skolen anvender systematisk til systematisk iagttagelse af elevens alsidige udvikling: Der arbejdes systematisk på grundlag af et særligt elevstatusskema, hvor elevens samlede udvikling og resultat af undervisningen beskrives og vurderes. Der evalueres systematisk på fælles mål/trinmål Der evalueres på den alsidige udvikling Der evalueres på den individuelle visitationsgrund

6 Der evalueres på inklusionsmål Der evalueres på elevens fremtidige kobling til ungdomsuddannelse/arbejdsmarked 4.3. Skolens kommunikation og samarbejde med eleven, forældrene og evt. hjemskole om elevens standpunkt og alsidige udbytte af undervisningen: Skolen har en løbende dialog med forældrene, som består i planlagte møde, uformel telefonisk kontakt og forældremedvirken i en række årlige arrangementer. Der pågår herudover løbende dialog med alle samarbejdspartnere omkring den enkelte elev Skolens personale støtter i særlig grad op om elever, hvor forældrenærvær forekommer i mindre grad 5.0. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet 5.1.Hvorledes vurderer skolen elevens fortsatte skolegang i forhold til visitationsgrundlaget Skolen arbejder på at inkludere den enkelte elev i det normale skoletilbud, når det er til elevens eget bedste. Alle elever revisiteres, hvis der er behov herfor. Alle elever vurderes af skolen løbende, hvorvidt hel eller delvis inklusion kan påbegyndes. Det er et forhold, at der visiteres elever med så massive særlige behov, at en på forhånd tidsfastsat tilbagevenden til den almindelige klasse kan udgøre en usikker prognose Hvorledes inddrager skolen PPR i den pædagogiske vurdering af elevens behov: PPR inddrages løbende i forhold til den enkelte elevs udvikling og undervisningens tilrettelæggelse. Der afholdes supervisionsmøder med de fra PPR Varde tilknyttede psykologer 5.2. Hvorledes indgår arbejdspraktik som forberedelse til senere tilknytning til arbejdsmarkedet: Der samarbejdes med UU Vardes specialvejledere såvel om arbejdspraktik i løbet af skolegangen, brobygning, uddannelsesvejledning, elevens uddannelsesplan og overgang til ungdomsuddannelse. Arbejdspraktik har i skoleåret været et særligt indsatsområde, hvor Entreen i samarbejde med UU har varetaget alle forhold vedr. arbejdspraktik og sammenhæng til undervisning og overgang til ungdomsuddannelse. UU specialvejlederen fører samtale med alle elever om uddannelsesplanen

7 5.3. Hvorledes varetages skolens uddannelsesvejledning i forhold til overgang til ungdomsuddannelser: UU Varde varetager gennem specialvejlederen uddannelsesvejledningen. Eleverne får samme tilbud som øvrige elever i folkeskolen, men med særlig vægt på særlige vanskeligheder og overgange fra folkeskolen til ungdomsuddannelse/arbejdsmarked. Der er særlig fokus på uddannelsesparathed Fysiske og miljømæssige rammer: 6.1.Gennemgang af udendørsarealer: Arealerne er plejede, opryddede og giver gode udfoldelsesmuligheder for elever med behov for sociale som individuelle arealer Gennemgang af indendørs fællesarealer: Indendørsarealerne er velholdte, renoverede og i en meget god bygningsmæssig stand. Gode vinduer, passende ventilation/varme. Overalt meget rent det er tydeligt at der er blevet passet på bygningerne. Klasselokaler og fællesarealer har en passende størrelse i forhold til undervisningen. 6.3.Gennemgang af undervisningslokaler, inventar, undervisningsudstyr, tekniske hjælpemidler og IT: Undervisningen foregår i meget små hold eller som enkeltmandsundervisning. Undervisningslokalerne er tilpasset hertil og fremstår egnede. Inventaret opfylder krav til funktion. Der er herudover passende og tidssvarende udstyr til rådighed for undervisningen. Der bruges It efter behov. IT er installeret med standard opsætning Uddannelsesstedet har udarbejdet undervisningsmiljøvurdering, som er opsat på hjemmesiden: Der er 2015 udarbejdet undervisningsmiljøvurdering.

8 6.5. Uddannelsesstedet har udarbejdet beredskabsplan : Plan tilgængelig i lokaler: Ja Tilsyn med brandmateriel:ja 7.0. Medarbejderne 7.1.Antal medarbejdere : 5 ansatte Uddannede lærere: 2 Uddannede pædagoger: 2 Uddannede faglærere: Andre: Antal ledere: 1 afdelingsleder Der er udarbejdet funktions/arbejdsbeskrivelser for de enkelte grupper af medarbejdere: nej Der er valgt arbejdsmiljørepræsentant på uddannelsesstedet: Ja Medarbejderflow i løbet af skoleåret 2014/15 og ledelsens kommentarer hertil 1 medarbejder er fragået skolen, 1 medarbejdere er tilgået skolen 7.2. Der er udarbejdet kompetenceudviklingsplaner i forbindelse med MUS Ja Medarbejderne på uddannelsesstedet har i har i skoleåret deltaget i efterstående efteruddannelsestiltag: *mentalisering *den vanskelige samtale *diagnoser *faglige sparring 8.0 Skoleledelsens kvalitetssikring og udvikling af undervisningen 8.1 Skoleledelsens valg af emner til selvevaluering i skoleåret Skoleledelsen har i høj grad været fokuseret på at få Entreen til at opfylde sin mission i forhold til

9 behovene og øvrige specialtilbud i Varde Kommune. I med fokus på erhvervsskolereformen med henblik på overgang til ungdomsuddannelse og uddannelsesparathed Skoleledelsens kommentarer : Skoleledelsen lægger vægt på, at tilbuddet er en del af Varde Kommunes specialpædagogiske tilbud, hvor helhedsstænkning pædagogisk og organisatorisk er det bærende grundlag

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilbuddets navn: Entreen Dato for tilsyn: 02.06.2014 Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder Sanne

Læs mere

Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen

Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen Tilbuddets navn: Skolen ved Tippen Dato for tilsyn: 13.01.2016 Adresse: Tiphedevej 17, 6823 Ansager Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder

Læs mere

Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen

Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen Tilbuddets navn: Skolen ved Tippen Dato for tilsyn: 01.06.2015 Adresse: Tiphedevej 17, 6823 Ansager Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder

Læs mere

Tilsynsrapporten er hørt og gennemgået med Forstander Aksel Rask Der er enighed om indholdet

Tilsynsrapporten er hørt og gennemgået med Forstander Aksel Rask Der er enighed om indholdet STU tilsynsrapport Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn: 28.05.2014 Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder Steen Andersen, Specialundervisningskonsulent

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Mål for udvikling af undervisningsmål på skolerne 2015-2016. Succeskriterier/tegn på en positiv udvikling. Skolens handleplaner for målopfyldelsen

Mål for udvikling af undervisningsmål på skolerne 2015-2016. Succeskriterier/tegn på en positiv udvikling. Skolens handleplaner for målopfyldelsen Mål for udvikling af undervisningsmål på skolerne 2015-2016 Succeskriterier/tegn på en positiv udvikling Skolens handleplaner for målopfyldelsen Evaluering 1.Tema: læring Det er et mål, at den enkelte

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Adresse: Lundvej 135B, 6800 Varde.Deltagere i tilsynet: Afdelingsleder Linda Uhre Langvad, Specialundervisningskonsulent Bent Graversen

Adresse: Lundvej 135B, 6800 Varde.Deltagere i tilsynet: Afdelingsleder Linda Uhre Langvad, Specialundervisningskonsulent Bent Graversen STU tilsynsrapport Tilbuddets navn: STU Lundvej 135B, 6800 Varde, Dato for tilsyn: 27.06.2016 Adresse: Lundvej 135B, 6800 Varde.Deltagere i tilsynet: Afdelingsleder Linda Uhre Langvad, Specialundervisningskonsulent

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Erhvervstilbud i skolerne i Varde Kommune

Erhvervstilbud i skolerne i Varde Kommune Erhvervstilbud i skolerne i Varde Kommune 1.0 Formålet med erhvervstilbuddet i skolerne i Varde Kommune Folkeskolens faglige mål ændrer sig med 7. klassetrin fra færdighedsindlæring til tværgående opgaveløsning,

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn:

Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn: STU tilsynsrapport Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn: 01.07.2016 Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Afdelingsleder Steen Andersen, Specialundervisningskonsulent

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

STU tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn:

STU tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn: STU tilsynsrapport Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn: 26.05. 2015 Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder Steen Andersen,

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Formål: For elever i 8. klasse kan det være vanskeligt at have klare forestillinger om arbejdslivet og de personlige og uddannelsesmæssige kompetencer, som arbejdsmarkedet

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Indledning Hvidovre november 2011 Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Gruppe 26/27 (Gr. 26/27) er et undervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Børnene i Gr. 26/27 er normaltbegavede

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Specialtilbuddet på Lykkesgårdskolen som helhedsskole

Specialtilbuddet på Lykkesgårdskolen som helhedsskole Specialtilbuddet på Lykkesgårdskolen som helhedsskole Missionen for helhedsskolen på Lykkesgårdskolen Det er missionen for helhedsskolen i samarbejde med forældrene og andre partnere at udvikle børn med

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser.

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser. Skolens navn: Vestre Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Vision for Vestre Skole Kvalitetsrapport Vestre Skole består af en Undervisningsafdeling og en Fritidsafdeling. Det er

Læs mere

Beskrivelse af AKT-tilbuddet

Beskrivelse af AKT-tilbuddet Jammerbugt Kommunes AKT-tilbud på Fjerritslev Skole og Aabybro Skole Beskrivelse af AKT-tilbuddet Formål... 2 Grundlagsforståelsen... 2 Konsekvenser for praksis... 4 Visitation... 5 Visitationsgrundlaget...

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Uddannelsesplan Christinelystskolen

Uddannelsesplan Christinelystskolen Uddannelsesplan Christinelystskolen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Praktikskolens grundoplysninger: Navn: Christinelystskolen Adresse : Telefon, mail webadresse: Tlf. 9663 1755 Hjemmeside

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved læreruddannelse Aarhus Lærerseminarium på Hobrovejens Skole

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved læreruddannelse Aarhus Lærerseminarium på Hobrovejens Skole Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved læreruddannelse Aarhus Lærerseminarium på Hobrovejens Skole Kultur og særkende for Hobrovejens Skole Hobrovejens Skole er en af de ældste skoler i Randers

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selv Skolens profil Her og nu Kapitel 1 2 Her og nu Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Skolen er en af Danmarks 22 katolske skoler. Skolens profil bygger på skolens målsætning: Link til profil og målsætning

Skolen er en af Danmarks 22 katolske skoler. Skolens profil bygger på skolens målsætning: Link til profil og målsætning Selvevaluering Indledning Skolens bestyrelse og forældrekreds har besluttet, at tilsynet på skolen skal ske ved selvevaluering. Vi følger Danmarks Privatskoleforenings manual, som er godkendt af Kvalitets-

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård BH Side 1 TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Intern skole på behandlingshjem Den interne skole på behandlingshjemmet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Vordingborg Kommunes årshjul for arbejdet med visitation til specialpædagogisk bistand

Vordingborg Kommunes årshjul for arbejdet med visitation til specialpædagogisk bistand Vordingborg Kommunes årshjul for arbejdet med visitation til specialpædagogisk bistand Årshjul for arbejdet med visitation er et arbejdsredskab til brug for Vordingborg Kommunes skoler der beskriver arbejds-

Læs mere

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen 1 Parter og lovgivning Nærværende overenskomst er indgået mellem skole, Søstjerneskolen

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Længe leve mangfoldigheden

Længe leve mangfoldigheden Man kan godt være en af mange selv om man er anderledes (ADHD-elev) Unge med særlige behov på almen Efterskole. Ølgod Efterskole Længe leve mangfoldigheden Hvis jeg ikke forsøger, kan jeg jo heller ikke

Læs mere

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan skolen har arbejdet

Læs mere

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Folkeskolereformen Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Glostrup Skole Skolen i skolen Involveringsprocessen Forankret i den strategiske ledelse & udviklingsenheden Afdelingslederne procesagenter

Læs mere

Strategiplan for undervisning af dygtige elever

Strategiplan for undervisning af dygtige elever Strategiplan for undervisning af dygtige elever Udviklingsprojekt over tre år 2007-2010 Formål: At udvikle retningslinjer for identifikation af elever med særlige forudsætninger At få større viden om og

Læs mere

Strukturklasser og indskolingsklasser

Strukturklasser og indskolingsklasser Strukturklasser og indskolingsklasser - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Hvorfor har Aalborg Kommune specialundervisningstilbud? I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi hver dag

Læs mere

Længe leve mangfoldigheden

Længe leve mangfoldigheden Man kan godt være en af mange selv om man er anderledes (ADHD-elev) Unge med særlige behov på almen Efterskole. Ølgod Efterskole Længe leve mangfoldigheden Hvis jeg ikke forsøger, kan jeg jo heller ikke

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Regler for holddannelse Reglerne for holddannelse er blevet justeret i den ny folkeskolelov. Dette

Læs mere

Selvevaluering. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

Selvevaluering. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Formålet med kapitlet er at evaluere, hvordan skolen formulerer og justerer undervisningsmålene for skolens fag og fagområder.

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast Placering Tingagerskolen har to mulige lokaler. Tilbudet placeres i første omgang på Tingagerskolen/ Ikke stedmæssigt forankret, opstart med beliggenhed på Tingagerskolen, men med mulighed for placering

Læs mere

Målgruppe og organisering.

Målgruppe og organisering. Målgruppe og organisering. Kalundborg kommune har pr 1.aug.2014 oprettet 3 inklusionscentre. Hvidebækskolen inklusionscenter Rynkevangskolen inklusionscenter Gørlev skole inklusionscenter Inklusionscentrene

Læs mere

Spjald Skole. SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser.

Spjald Skole. SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser. Spjald Skole SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser. Indledning/baggrund Børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune udsendte et debatoplæg i forbindelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Alslev Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Alslev Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Alslev Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Plan for målfastsættelse og evaluering Afsæt 2012 14 Lokale strategiplaner

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Uddannelsesplan på Vendsyssel Friskole som praktikskole for UCN med konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan på Vendsyssel Friskole som praktikskole for UCN med konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan på Vendsyssel Friskole som praktikskole for UCN med konkrete praktikniveauer Formål med Uddannelsesplanen Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtiget på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole

Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole 2016-17 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i de af ministeriets udstukne fælles mål. Evaluering af den samlede

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler April 2013 1 Indledning Kvalitetsløftets overordnede mål om styrket faglighed, inklusion og forældretilfredshed skal lykkes, og det understøttes derfor af 11

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Hjælp til inklusion i Brøndby Kommunes dagtilbud Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Pædagogisk følgeskab og inkluderende praksisudvikling Indhold 1. Hjælp til inklusion 2. Støttepædagogrollen 3. Hvem

Læs mere

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 Struer Kommune 2013 1. Datagrundlag Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 1 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 2.1 Elevernes faglige niveau Den følgende graf viser

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto

Læs mere

STU tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn:

STU tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn: STU tilsynsrapport Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn: 18.05.2017 Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Afdelingsleder Anne Larsen Edry, Specialundervisningskonsulent

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Hvorfor har Aalborg Kommune specialundervisningstilbud? I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi hver dag med at tage hånd om alle

Læs mere

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. Udvikling Herning Der arbejdes med fireårige politikker og målspor, som nedbrydes i års- og delmål. Skolerne kan selv beslutte hvordan

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn den 30.10.07 på. Fredericiaskolen. Af Else Pedersen og Bjørn Petersen

Rapport for anmeldt tilsyn den 30.10.07 på. Fredericiaskolen. Af Else Pedersen og Bjørn Petersen Rapport for anmeldt tilsyn den 30.10.07 på Fredericiaskolen Af Else Pedersen og Bjørn Petersen Sammenfattende vurdering... 2 Generelt om stedet... 2 Målgruppe for skoleafdelingen...2 Målsætning for skoleafdelingen...3

Læs mere

TILSYN 2015/2016 HELDAGSSKOLEN BRÅBY APS.

TILSYN 2015/2016 HELDAGSSKOLEN BRÅBY APS. Center for Børn & Undervisning TILSYN 2015/2016 HELDAGSSKOLEN BRÅBY APS. Dato: 17. december 2015 Notat udarbejdet af: Finn Sonne Holm Konsulent REFERAT AF ANMELDT TILSYN DEN 12. NOVEMBER OG DEN 17. DECEMBER

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Forslag til intensivt undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse

Forslag til intensivt undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse Forslag til intensivt undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse Skole- og dagtilbudsafdelingen Oktober2015 Billeder: Colourbox.com 1 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Højvangskolens uddannelsesplan

Højvangskolens uddannelsesplan Højvangskolens uddannelsesplan Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så de studerende får de bedst mulige praktikforløb. I relation

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere