Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. 1. oktober 2014 kl hos CTR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. 1. oktober 2014 kl. 08.30 10.30 hos CTR"

Transkript

1 Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» J.nr.: /74588 BE14-3/ITM/ck Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR 1. oktober 2014 kl hos CTR Det bemærkes, Fortroligt at månedsbaseret puljepris skal 2. behandles under pkt. 3, og at vedtagelse kræver, at mindst 7 medlemmer stemmer for, jf. vedtægtens 14 b samt at ekspropriation af arealet ved MØW skal 2. behandles under pkt. 4, og at vedtagelse kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for, jf. vedtægtens 13 a. På den baggrund beder vi bestyrelsesmedlemmer, der ikke kan være til stede ved mødet om at sikre, at deres suppleant deltager. Følgende dagsorden foreslås: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 28. maj Fortroligt behandling af månedsbaseret puljepris Bilag 2. Indstilling behandling af ekspropriation af arealet ved MØW Bilag 3. Indstilling Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S Stæhr Johansens Vej Frederiksberg Tlf Fax

2 5. Rammebevilling for anlægssager og immaterielle anlægsaktiver Bilag 4. Indstilling Bilag 4.1. Redegørelse, Rammebevilling for anlægssager Bilag 4.2. Redegørelse, Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver 6. Regnskabsprognose 2 for 2014 Bilag 5. Indstilling Bilag 5.1. Redegørelse 7. Budget 2015 og budgetoverslag Bilag 6. Indstilling Bilag 6.1. Redegørelse Bilag 6.2. Prisscenarier redegørelse Resultater Bilag 6.3. Prisscenarier redegørelse Forudsætninger, figurer og tabeller 8. Puljepris 2015 Bilag 7. Bilag 7.1. Indstilling Beredskabsnotat om prisudvikling 9. Interessentkommunernes hæftelser Bilag 8. Indstilling 10. Finansiel styringspolitik Bilag 9. Indstilling Bilag 9.1. Udkast til finansiel styringspolitik 11. Fortroligt 12. Varmeplan Hovedstaden 3 Bilag 10. Orientering 13. Orientering om aftaler med producenterne Bilag 11. Orientering 14. Forslag til mødekalender 2015 Bilag 12. Udkast til mødekalender Orientering fra CTR s direktion Bilag 13. Orientering Bilag Forslag til program for bestyrelsesseminar d. 6. november 2014 Bilag CTR halvårsstatus

3 16. Fortroligt materiale 17. Eventuelt 18. Næste møde Næste møde er fastlagt til d. 3. december 2014 kl hos CTR. Med venlig hilsen Inga Thorup Madsen 3

4 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: J.nr.: /74583 Bilag 3 Til dagsordenens punkt 3 Til: BESLUTNING web J EMNE: MÅNEDSBASERET CTR PULJEPRIS, 2. BEHANDLING INDSTILLING CTR s administration indstiller, at bestyrelsen ved denne 2. behandling tiltræder ændring af CTR puljepris fra årsbaseret til månedsbaseret pris fra og med SAGENS BEHANDLING Forslaget om månedsbaseret puljepris er udformet i en arbejdsgruppe under CTR s kontaktudvalg og blev godkendt af bestyrelsen ved 1. behandling d. 28. maj 2014 PROBLEMSTILLING En månedsbaseret pris giver mere omkostningsægte prissignaler. Det har betydning overfor bl.a. leverandører af overskudsvarme til distributionsnettet, som med den nuværende prisstruktur kan have økonomisk incitament til at producere på tidspunkter, hvor der ikke er brug for det, og hvor varmen kan produceres billigere andetsteds. Med en månedsbaseret pris er der grundlag for, at varmedistributionsselskaberne tilsvarende kan gå over til en månedsbaseret afregningspris overfor leverandører af overskudsvarme. Derudover vil overgang til månedsbaseret pris betyde et mindre likviditetstræk for CTR hen over året. ØKONOMI CTR: Mindre likviditetsbehov pga. bedre overensstemmelse mellem omkostninger og indtægter. For 2012 og 2013 havde mindrebehov været på hhv. 44 mio. kr. og 72. mio. kr. på det tidspunkt af året, hvor likviditetstrækket er størst. Marginal betydning mht. årsresultat og rentefordel. Varmedistributionsselskaberne: Skal håndtere et større likviditetsbehov. Det ekstra likviditetstræk ville i 2013, på det tidspunkt af året, hvor det er størst, have været mellem ca. 2 mio. kr. (Gladsaxe) og ca. 50 mio. kr. (København). Det er op til varmedistributionsselskaberne selv at vurdere, om likviditetsændringen gør det nødvendigt at ændre noget i deres forretningsgang. I så fald kan det ekstra likviditetstræk fx håndteres ved at ændre opkrævningsstruktur overfor slutkunder. VIDERE PROCES Månedsbaseret puljepris er inkluderet i forslaget til puljepris for 2015, pkt. 8 på dette mødes dagsorden Side 1 af 1

5 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: J.nr.: /74585 Bilag 4 Til dagsordenens punkt 4 Til: BESLUTNING WEB J EMNE: 2. BEHANDLING, PÅBEGYNDELSE AF EKSPROPRIATION AF AREALET HVORPÅ MØW ER PLACERET. INDSTILLING CTR s administration indstiller, at bestyrelsen ved 2. behandling godkender, at CTR i givet fald kan indlede en ekspropriation det areal, hvor Mørkhøj vekslerstation ligger. Det bemærkes, at CTR pt. er i positiv dialog med areal-ejeren om en servitut, og at hvis CTR s rettighed tinglyses, er der ikke behov for ekspropriation. CTR s administration anbefaler dog, at bestyrelsen med 2. behandlingen muliggør, at ekspropriationen kan tages i anvendelse, hvis der alligevel skulle vise sig behov for det. Udgift til ekspropriation forventes i givet fald at udgøre op til 500 t. kr. ekskl. administrationsomkostninger. Nærværende indstillings tekst i øvrigt er identisk med den ved 1. behandling forelagte. SAGENS BEHANDLING I 2012 indledte CTR en administrativ fornyelse af lejekontrakten på grunden, hvorpå varmevekslerstation i Mørkhøj (MØW) er beliggende. Kontrakten udløber 1/9-2017, og MØW skal inden da fjernes for CTR s regning, hvis ikke der findes en ny løsning. Grundejers har ikke været interesseret i at indlede en kontraktfornyelse, og CTR s bestyrtelse har derfor vedtaget muligheden for at ekspropriere ved en 1. behandling. Pt. pågår imidlertid en positiv dialog, som forhåbentlig fører til en tinglyst servitut, så ekspropriationen bliver overflødig. Horten Advokatpartnerskab har bistået CTR i vurderingen af sagen. PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE MØW ligger bag den tidligere TV-by, og en forsyningsledning forbinder MØW med CTR's transmissionsnet ved Hillerød-motorvejen. Varmevekslerstationen overfører varmen fra CTR's transmissionsnet til det lokale varmefordelingsnet i Gladsaxe Kommune. Ved projekteringen af MØW med idriftsættelse i 1987 havde anlægget en vekslerkapacitet på 34 MJ/s og anlægsbudgettet var 6,6 mio. kr. (prisniveau 1985). I Hovedstadsrådets godkendelse af MØW af 16. oktober 1987 blev det forudsat, at ejendommens ejer ville modtage et servitutpålæg, som medfører restriktioner ud over den generelle arealreservation. Den nuværende placering af MØW og forsyningsledningen er således en del af Hovedstadsrådets godkendelse. Arealet, hvor MØW er placeret, er omfattet af en tinglyst lejekontrakt fra 1988 mellem Danmarks Radio (ejer/udlejer) og Gladsaxe Kommune (lejer) med CTR som fremlejer vedrørende matr.nr. 1 nk Mørkhøj. Lejekontrakten er uopsigelig indtil 1/9-2017, og 5 år før udløb skal der startes forhandling om stationens fortsatte placering på matriklen. Forsyningsledningen, der forbinder MØW med CTR's transmissionsnet, er beskyttet af en aftale fra 1990 mellem Danmarks Radio (ejer) og CTR (påtaleberettiget) om servitutbestemmelser vedrørende matr.nr. 1 ms Mørkhøj. Servitutten er imidlertid i strid med dens forudsætninger aldrig blevet tinglyst. I lokalplan 176 fra 2004 fremgår bl.a., at området, hvor MØW og forsyningsledningen befinder sig, er udlagt til boliger, kontorer m.v., idet der dog gælder en vejbyggelinje på 20 m mod vejskel mod Hillerød-motorvejen. Den i lokalplanen forudsatte bebyggelse er for så vidt angår delområdet, hvor MØW er placeret, aldrig gennemført, men det er åbenbart, at udlægningen af et byggefelt henover forsyningsledningen er i modstrid med den forventede beskyttelse af denne og er en efter omstændighederne ganske indgribende konsekvens af den manglende tinglysning af aftalegrundlaget. Side 1 af 3

6 Arealet, hvor MØW og forsyningsledningen er placeret, er i 2004 solgt af Danmarks Radio til Mørkhøj Projektudvikling A/S. Skødet henviser til en ikke offentlig kendt købsaftale fra Som en naturlig følge af kontraktens udløb og den nye ejer, påbegyndtes forhandlinger om fornyelse af lejekontrakten direkte mellem CTR og Mørkhøj Projektudvikling A/S. Mørkhøj Projektudvikling A/S er selskabsforbundet med Sjælsø Gruppen A/S, der er gået i konkurs i 2013 og fortsat under behandling af kurator. Efter gentagne forsøg fra CTR s side har der fra kurator ikke været interesse i at indlede en kontraktfornyelse, og primo 2014 er Mørkhøj Projektudvikling ligeledes gået konkurs. LØSNING/VURDERING CTR vurderer, at MØW s placering og funktion er af central betydning for CTR s kollektive varmeforsyning i Gladsaxe kommune og finder det økonomisk uholdbart at flytte installationerne ved MØW. Da det over et halvt år er forsøgt at få en forhandling om en fornyet lejeaftale med kurator, er det i fællesskab med Gladsaxe Kommune og i samråd med Horten vurderet, at ekspropriation er den mest realistiske mulighed for at sikre den kollektive varmeforsyning. Der er hjemmel til ekspropriation i varmeforsyningslovens 16. Bestemmelsen indeholder hjemmel til såvel erhvervelse af arealer m.v. som servitutindskrænkninger af ejerens råden over et areal. Der er efter bestemmelsen to betingelser for at foretage ekspropriation, der begge skal være opfyldt: 1. Der skal være tale om et godkendt, kollektivt varmeforsyningsanlæg. 2. Ekspropriationen skal være af væsentlig betydning for etableringen af de til anlægget nødvendige varmeforsyningsanlæg og rørledninger. Det er Hortens vurdering, at den første betingelse er opfyldt med Hovedstadsrådets godkendelse fra Mht. den anden betingelse forudsættes, at ekspropriationen foretages inden eller i sammenhæng med "etableringen" af det kollektive varmeforsyningsanlæg. Der er dog Hortens vurdering, at intet taler for, at forståelsen af bestemmelsen ikke vil kunne udstrækkes til også at muliggøre en ekspropriation efter etableringen af anlægget, hvis denne på nuværende tidspunkt er nødvendig for at opretholde den hidtidige forsyning, der er forudsat i Hovedstadsrådets godkendelse og Gladsaxe Kommunes planer for udbygning af den kollektive varmeforsyning. Også værdispildsbetragtninger taler for en sådan forståelse af bestemmelsen, da det typisk er mindre omkostningsfyldt at flytte en ledning, der er projekteret, men endnu ikke etableret, end en allerede etableret ledning. Gladsaxe Kommune har en egen interesse i sagen, idet Gladsaxe Fjernvarme har rør liggende på distributionssiden, som på lignende måde ikke er beskyttet for fremtidig arealudvikling. CTR s administration vurderer jf. ovenstående, at det er overvejende sandsynligt, at Gladsaxe Kommune på CTR s anmodning samt egen foranledning kan ekspropriere med henblik på at sikre MØW's og forsyningsledningens nuværende placering, samt at det er vigtigt at starte processen, før fremtidige købere lægger planer for området. ØKONOMI Erstatningens størrelse fastsættes efter varmeforsyningslovens 18 af taksationsmyndigheder, der afgør spørgsmålet om erstatning efter Lov om offentlige veje, samt regler om erstatningens fastsættelse og udbetaling. Ved erstatningsfastsættelsen indgår om en servitut er til hinder for udnyttelse af ejendommen svarende til en normal udnyttelse. Servituterstatning af bæltet langs en ledning er konkret fastsat til halvdelen af et areals handelsværdi (kvadratmeterprisen). Hvis man anlægger denne betragtning for arealet af MØW inkl. ledningsbæltet vil erstatningen løbe op i kr. I andre sager er servituterstatning ikke udmålt som en brøkdel af grundværdien, men under hensyntagen til indgrebets bebyrdende virkning. Side 2 af 3

7 Med en potentiel byggeret, som følge af lokalplanen for området kan erstatningen eller en ekspropriation med erhvervelse for øje, løbe op i grundarealets værdi, som forholdsmæssigt vurderes til kr. Her vurderes det også attraktivt for CTR at handle, før fremtidige udviklere skaber nye planer. VIDERE PROCES Det følger af varmeforsyningslovens 17, at beslutning om ekspropriation efter 16 træffes af kommunalbestyrelsen, og at ekspropriationen i øvrigt gennemføres i overensstemmelse med reglerne i lov om offentlige veje. Et alternativ er at anvende Planlovens hjemmel for ekspropriation af arealer til offentlige formål. Hvis der bliver tale om ekspropriation, vil det i praksis formentlig være CTR, der forestår sagens forberedelse, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ekspropriation. Side 3 af 3

8 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: J.nr.: /76033 Bilag 5 Til dagsordenens punkt 5 Til: BESLUTNING Web J EMNE: RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER INDSTILLING CTR s administration indstiller, at bestyrelsen godkender det reviderede planlægningsoverslag samt godkender den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver som værende den rammebevilling inden for hvilken, CTR s direktion arbejder. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på sit møde d. 18. september SAGENS BEHANDLING Planlægningsoverslaget forelægges hvert år i marts og september. Præsentationen af planlægningsoverslaget er revideret i henhold til ønsker fra bestyrelsen og kontaktudvalget. Fremover præsenteres planlægningsoverslaget på tre forskellige måder, henholdsvis anlægsopdelt, faseopdelt og kategoriopdelt. Inden behandling i kontaktudvalget har planlægningsoverslaget været forelagt teknikerudvalget. ØKONOMI Det nye planlægningsoverslag, september 2014, udgør 440,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 30 mio. kr. siden behandlingen i marts Stigningen skyldes primært nye projekter Rammen for immaterielle aktiver udgør 168,7 mio. kr. hvilket er en reduktion på 239,8 mio. kr. siden behandlingen i marts. Reduktionen skyldes primært, at en række betalinger på kraftværkerne, er blevet idriftsat og overført til CTR s afskrivningsgrundlag. BAGGRUND CTR opdaterer planlægningsoverslag 2 gange årligt af hensyn til planlægning af flerårige anlægsaktiviteter og fastlæggelsen af den langsigtede økonomiske disponering. Planlægningsoverslaget dækker alle CTR s egne anlægsaktiviteter samt en ramme til projekter, som vedrører immaterielle anlægsaktiver. Det godkendte planlægningsoverslag og opgørelse af immaterielle anlægsaktiver udgør en samlet rammebevilling, som direktionen disponerer under. TIDLIGERE BESLUTNINGER Seneste revision af planlægningsoverslaget på 410,0 mio. kr. samt ramme til immaterielle anlægsaktiver på 408,5 mio.kr. blev godkendt på bestyrelsesmødet den 27. marts BILAG 5.1 Redegørelse, Rammebevilling for anlægssager, revision af planlægningsoverslag 5.2 Redegørelse, Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver Side 1 af 1

9 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: J.nr.: /76034 Bilag 5.1 Til dagsordenens punkt 5 REDEGØRELSE Web J EMNE: RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER FORMÅL At afsætte midler i CTR s budgetlægning til, at CTR kan gennemføre nødvendige anlægsprojekter relateret til CTR s materielle aktiver. I forbindelse med kontaktudvalgets og bestyrelsens behandling af planlægningsoverslaget i marts 2014 blev der udtrykt ønske om, at redegørelsens struktur blev revideret, så den var mere informativ og ikke så fyldig. Planlægningsoverslaget omfatter igangværende og planlagte projekter for indeværende år og de 4 efterfølgende år (2014 til og med 2018). Der er hidtil benyttet anlægsfaser svarende til bestyrelsesperioder til opdeling af overslaget, men med ønsket om at gøre skiftene mellem perioderne mere gennemskuelige, vil planlægningsoverslaget i fremtiden fast dække over igangværende projekter samt nye projekter i indeværende år plus de næste 4 år. Det vil derved år for år være nemmere at sammenligne og derved følge udviklingen i CTR s planlægningsoverslag, da det altid vil omhandle en periode på fem år. Planlægningsoverslaget præsenteres på tre måder: Anlægsopdelt, hvor rammen vises for hver af de hovedposter, CTR s tekniske anlæg og bogføring er opdelt i. Faseopdelt, hvor rammen vises i forhold til stadet for de forskellige projekter. Kategoriopdelt, hvor rammen vises i forhold til begrundelsen for projekternes gennemførelse. I modsætning til tidligere planlægningsoverslag vil projekter, der er afsluttet og idriftsat, ikke indgå i planlægningsoverslaget. RESUMÉ Bestyrelsen godkendte på sit møde den 27. marts 2014, at der dels kan arbejdes med en økonomisk ramme, som direktionen kan disponere inden for, samt dels at rammen på baggrund af en detaljeret opgørelse, godkendt af kontaktudvalget, blev fastsat til 410,0 mio. kr. Opgørelsen er blevet opdateret og udgør nu 440,0 mio. kr. svarende til en udvidelse på 30,0 mio. kr. Udvidelsen skyldes primært, at der er defineret nye projekter. Side 1 af 3

10 REDEGØRELSE Planlægningsoverslagets (PO) projekter fordelt på hovedposter fremgår af tabel 1. Opdelingen på hovedposter svarer til den måde, som CTR bogfører på således, at der i oversigten er sammenhæng mellem planlægningsoverslag, budget og regnskab. Tabel 1. Alle beløb i hele kr. løbende priser Afholdte Godkendt Nyt PO Gammel PO Difference PO omk. budget (14-2) (14-1) PO14-1 Grunde & bygninger Ledninger Produktionsanlæg SRO Stationer Rådighedsbeløb Hovedtotal Fordeling af PO 14-2 efter projektstade og projektbegrundelse fremgår af tabel 2. Tabel 2. Alle beløb i hele kr. løbende priser Afholdte om- Igangsat Fremtidige Nyt PO (14-2) kostninger aktiviteter aktiviteter Driftssikkerhed Kapacitet Lovpligtig Omkostnings reduktion Arbejdsmiljø Eksternt miljø Rådighedsbeløb Hovedtotal Allerede besluttede projekter (budgetterede) udgør 224 mio. kr. eller 51 % af omkostningerne, hvoraf 105 mio. kr. eller halvdelen er afholdt. Reserven, i form af rådighedsbeløb, udgør 40 mio. kr. eller 9 %. Konkrete projekter som endnu ikke er sat i gang af kontaktudvalget udgør 176 mio. kr. svarende til 40 % af rammen. Motivationen for at gennemføre projekterne er forskellig. Projekterne er kategoriseret efter følgende kriterier/begrundelser: Opretholdelse af drifts- og forsyningssikkerhed i systemet Kapacitetsudvidelse og andre systemmæssige tilpasninger Lovpligtigt betingede omkostninger f.eks. ledningsomlægninger Side 2 af 3

11 Omkostningsreduktion, projekter hvor der samlet opnås en økonomisk besparelse Forbedring af miljø og/eller arbejdsmiljø Ikke vurderet En væsentlig del af projekterne 176 mio. kr. - er motiveret i en kapacitetsudvidelse herunder udbygning af vekslerstationer og større transmissions- og distributionspumper i forbindelse med implementeringen af de kommunale udbygningsplaner. Herefter udgør opretholdelse af driftssikkerheden og omkostningsreduktion hhv. 98 mio. kr. og 84 mio. kr. Af væsentlige projekter for opretholdelse af driftsikkerheden i systemet er konverteringen af drev til pumperne, hvor der ikke kan skaffes reservedele, og projekterne for udskiftning af SRO anlæggets understationer til nyere teknologi. Projekter der er motiveret i en samlet omkostningsreduktion er hovedsagligt konvertering fra olie til naturgas på spidslastcentraler og renovering af vores ventilationsanlæg, hvor der spares el og omkostninger til vedligehold. Endelig er der en del projekter, som gennemføres som følge af lovpligtige krav m.v., hvor ledningsomlægninger grundet andre infrastrukturprojekter udgør langt den overvejende andel. Rådighedsbeløbet er naturligvis ikke kategoriseret endnu. Ved sammenligning af overslaget september 2014 (PO 14-2) med den godkendte ramme i planlægningsoverslaget fra marts 2014 (PO14-1) ses en stigning på 30 mio. kr., som kommer fra en række justeringer, som følger af tabel 3. Tabel 3 Alle beløb i 1000 kr. løbende priser Difference Nye projekter Revision overslag eksisterende projekter Delafskrivninger 0 Afsluttede projekter Justering rådighedsbeløb Samlet revision af rammen Side 3 af 3

12 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: J.nr.: /76035 Bilag 5.2 Til dagsordenens punkt 5 REDEGØRELSE Web J EMNE: RAMMEBEVILLING FOR IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER FORMÅL At afsætte midler i CTR s budgetlægning til, at CTR kan indgå aftaler med eksterne parter om, at CTR selv finansierer omkostninger til: CTR s andel af investeringer i kraftvarmeanlæg og andre eksterne produktionsanlæg Større ombygninger og nyinstallationer af CTR-relaterede fjernvarmeinstallationer Mindre ombygninger og opgraderinger på eksterne fjernvarmeinstallationer Betaling foretages kontant i takt med arbejdernes afslutning i henhold til indgået aftale, og omkostning bogføres hos CTR enten som et immaterielt anlægsaktiv, hvor der foretages løbende afskrivninger i henhold til CTR s gældende regler, eller som en vedligeholdsomkostning over CTR s køb af varme. Generelt vil immaterielle investeringer under 5,0 mio. blive betalt som en omkostning til CTR køb af varme og over 5,0 mio. kr. ved løbende afskrivninger. Løbende afskrivninger kræver, at der etableres garantistillelse af moderselskabet, før Energitilsynets tilladelse til, at betalingerne kan aktiveres som en afskrivning, er gældende. Ved flerårige projekter er der en rentefordel for CTR ved proceduren, og ved at finansiere mindre projekter ved en kontant betaling uden om værkernes almindelige D&V budgetter, vil den administrative procedure med at få godkendt og igangsat fjernvarmeprojekter - som CTR ønsker fremmet - blive nemmere. For kraftværksselskaberne er der den fordel ved straksbetalingerne, at der frigøres kapital, som selskaberne kan investere i mere indtægtsgivende aktiviteter end muligt i fjernvarmesektoren. RESUMÉ Bestyrelsen godkendte på sit møde den 27. marts 2014, at der dels kan arbejdes med en økonomisk ramme, som direktionen kan disponere inden for, samt dels at rammen på baggrund af en detaljeret opgørelse, godkendt af kontaktudvalget, blev fastsat til 408,5 mio. kr. Opgørelsen over relevante projekter er herefter blevet opdateret og udgør nu 168,7 mio. kr. svarende til en reduktion på 239,8 mio. kr. Reduktionen skyldes primært, at de store straksbetalinger på oprindelige blokinvesteringer på H.C. Ørsted Værket samt spidslastkedlerne på H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket er afholdt. Side 1 af 2

13 REDEGØRELSE Der er tale om forskellige typer af immaterielle anlægsaktiver jf. nedenstående oversigt (Regnskabsmæssigt opgjort pr. 31. juli 2014.) Type aktiv Marts 2014 September 2014 Forskel Aktiverede projekter pr. 31. juli Afsluttede projekter Igangværende projekter Ikke vedtagne projekter Gamle projekter hvor straksbetaling foreligger primo januar I alt Der er sket en række forskydninger mellem de forskellige typer af aktiver, idet nogle af projekterne er blevet godkendt og sat i gang, mens andre er afsluttet og blevet aktiveret. Ud over nogle små justeringer på en række projekter skyldes ændringen i rammen følgende forhold: I listen over aktiverede projekter er opgraderingsprojekterne for SRO på Amagerværket endeligt afsluttet og taget ud af listen. De 3 træpilleprojekter på Avedøreværkerne er idriftsat og regnskabsmæssigt delaktiveret i året Det endelige anlægsregnskab forventes øget med 6,7 mio. kr. I de igangværende projekter indgår ligeledes et projekt på alternative brændsler på Avedøreværket. Røggas-bypass projekt på Amager Værkets blok 1, som kan sikre yderligere varmegenerering figurerer ikke mere i oversigten, da den forventes betalt over CTR køb af varme. De store straksbetalinger på oprindelige blokinvesteringer på H.C. Ørsted Værket samt spidslastkedlerne på H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket er effektueret og udgår af oversigten. Der er påbegyndt regnskabsmæssige afskrivninger og endeligt afsluttet. Ud af rammen vedrører 127,1 mio. kr. igangværende projekter. Under igangværende projekter er de største projekter renovering af kedler på Sundholmvarmecentral, 4. mølleprojektet på Avedøreværket, samt VEKS s ledningsomlægning ved Vigerslev Alle. De resterende 41,5 mio. kr. er for langt størstedelen afsluttede projekter, hvor der udestår restfakturering og afskrivning. Der er tale om de 3 træpilleprojekter på Avedøreværkerne. Side 2 af 2

14 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: J.nr.: /76036 Bilag 6 Til dagsordenens punkt 6 TIL: BESLUTNING Web J EMNE: REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2014 INDSTILLING CTR s administration indstiller, at kontaktudvalget godkender regnskabsprognose 2 for budgetåret 2014, herunder at CTR s puljepris nedsættes til 112,50 kr./gj pr. 1.oktober 2014 grundet væsentligt lavere omkostninger end forventet i Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på sit møde d. 18. september SAGENS BEHANDLING Budget for 2014 blev godkendt af bestyrelsen 9. oktober Regnskabsprognose 1 for 2014 blev godkendt af bestyrelsen 27. marts Regnskabsprognose 2 sammenstiller forventningen til 2014 med det oprindelige budget. PROBLEMSTILLING Regnskabsprognose 2 for 2014 er udarbejdet på baggrund af det endelige resultat for 2013, realiseret drift for første halvår 2014 samt reviderede prisforventninger for andet halvår Desuden indgår en aktuel vurdering af de økonomiske konsekvenser af CTR s drifts- og anlægsstyring, og prognosen tager højde for det reviderede planlægningsoverslag, som fremgår af dagsordenens punkt 5. CTR s puljepris blev 1. januar 2014 hævet med 12,53 kr./gj fra 124,85 kr./gj til 137,38 kr./gj. Stigningen skyldtes dels forventet underskud i 2013 og dels stor afgiftsforhøjelse i 2014, som ved prisfastsættelse for 2014 forelå i lovforslag. For at mindske prisstigningen blev ikke hele den forventede afgiftsforhøjelse indregnet i prisen for 2014 i første omgang. CTR s akkumulerede underskud for 2013 blev mindre end forventet grundet gunstige driftsforhold, og den forventede afgiftsstigning blev i første omgang udsat, og siden helt afblæst. Regnskabsprognose 2 for 2014 viser derfor et forbedret resultat i forhold til både budget 2014 og regnskabsprognose Den realiserede drift i første halvår 2014 med lavt varmeforbrug, mindre andel varme på de dyreste anlæg og faldende priser på kul og gas har forbedret prognosen yderligere. CTR foreslår derfor en prisnedsættelse pr. 1. oktober 2014, således at en del af den for høje opkrævede varmepris tilbagebetales til kommunerne allerede i ØKONOMI Uden prisnedsættelse i 2014 viser regnskabsprognose 2 for 2014 et akkumuleret overskud opgjort efter varmeforsyningslovens regler på 191,1 mio. kr., hvor det oprindelige budget forudsatte underskud på 56,4 mio. kr. Sættes puljeprisen som foreslået ned allerede fra oktober 2014 forventes det akkumulerede overskud i 2014 nedbragt til 48,7 mio. kr. De ændrede forudsætninger for 2014 påvirker prisen i 2015, som bliver lavere end tidligere forventet. Med regnskabsprognose 2 for 2014 vil knap 3 kr./gj af prisfaldet fra 2014 til 2015 udgøres af afvikling af overskud fra Virkningen af prisudviklingen på slutbrugerniveau er beskrevet i bilag 8.1: Varmepris 2015 Beredskabsnotat. I forhold til den kommunale opstillingsform forventes der en finansafgang i 2014 på 68,8 mio. kr., hvor der i budgettet var regnet med en tilgang på 27,8 mio. kr., hvilket er et resultat af nye forventninger til især låntagning i Side 1 af 2

15 TIDLIGERE BESLUTNINGER Budget 2014 som vedtaget på BE13-3 Regnskabsprognose som vedtaget på BE14-1 BILAG 6.1 Regnskabsprognose 2 for Redegørelse Side 2 af 2

16 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: J.nr.: /76037 Bilag 6.1 Til dagsordenens punkt 6 REDEGØRELSE Web J REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2014 Regnskabsprognose 2 for 2014 tager dels højde for årsresultatet for 2013 og dels konsekvenserne af diverse ændringer for varmebehov, lastfordeling og varmepriser for 2014 samt konsekvenser af CTR s styring af driftsomkostninger og anlægsinvesteringer. Regnskabsprognosen baserer sig på væsentligt ændrede forudsætninger i forhold til det oprindelige budget, særligt hvad angår den aflyste forsyningssikkerhedsafgift, forbedret lastfordeling og faldende priser på kul og gas. Resultaterne betyder, at hvis 2014-prisen fastholdes, skal akkumuleret overskud fra 2014 indgå i 2015 prisen med minus 10,5 kr./gj, hvoraf de minus 4,2 kr./gj skyldes forbedret 2013-resultat og de resterende minus 6,3 kr./gj forbedret 2014-resultat. Varmeprisen i 2015 falder desuden isoleret set, dvs. uden indregnet overskud fra 2014, pga. store afgiftslempelser på varmeproduktion fra 1. januar CTR s administration foreslår, at puljeprisen sænkes allerede fra 1. oktober Derved betales en del af den for højt opkrævede varmepris 2014 tilbage til CTR s aftagere allerede i 2014, og det efterfølgende prisudsving i 2016 formindskes. Med prisnedsættelse vil akkumuleret overskud fra 2014 indgå i 2015 prisen med minus 2,7 kr./gj. Varmepris 2015 er yderligere beskrevet i bilag 8: Puljepris 2015 indstilling og i bilag 8.1.: Beredskabsnotat om prisudvikling. Regnskabsprognose i henhold til varmeforsyningsloven ses i tabellerne på de næste sider henholdsvis (1a) uden og (1b) med prisnedsættelse pr. oktober 2014, og herefter beskrives de ændringer, der er sket. Ændrede tal vist med fed i tabel 1b. Side 1 af 9

17 Tabel 1a fastholdelse af CTR puljepris 2014 REGNSKABSPROGNOSE - september 2014 Resultatopgørelse i henhold til varmeforsyningsloven maj-14 sep-13 feb-14 sep-14 Regnskab Budget Progn.1 P1-B14 Progn.2 P2-B14 Mio. kr INDTÆGTER 2.349, , ,7 5, ,0-165,8 Varmesalg 2.343, , ,7 5, ,0-165,8 Salg af CO2-kvoter 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DRIFTSOMKOSTNINGER 2.260, , ,1-58, ,2-331,5 Varmekøb* 2.131, , ,2-60, ,7-321,3 El til pumper 54,6 54,0 52,0-2,0 43,0-11,0 Afskrivninger materielle aktiver 6,8 12,5 12,1-0,4 11,8-0,7 Forrentning af indskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift og vedligehold 68,4 82,3 86,8 4,5 83,8 1,5 ADMINISTRATION 33,8 38,1 38,1 0,0 36,8-1,3 Personaleomkostninger 19,1 21,5 21,5 0,0 20,3-1,2 Fremmede tjenesteydelser 9,0 11,0 11,0 0,0 10,7-0,3 Øvrige administrationsomkostninger 5,8 5,6 5,6 0,0 5,8 0,2 FINANSIERINGSOMKOSTNINGER 28,8 38,3 36,1-2,2 34,4-3,9 Renter af lån mv. 29,8 38,5 36,4-2,0 34,8-3,7 Renter af likvide aktiver mv. -1,0-0,2-0,3-0,2-0,4-0,2 RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN 25,5 109,7 176,4 66,7 280,6 170,9 AKKUMULERET RESULTAT -89,4-56,4 86,9 143,3 191,1 247,5 * Inkl. afskrivninger immaterielle anlægsaktiver NØGLETAL Regnskab Budget Progn.1 P1-B14 Progn.2 P2-B Puljepris - årets priser (Kr. pr. GJ) 121,39 137,38 137,38 0,00 137,38 0,00 Varmesalg til IK (1000 GJ) Likvide aktiver, ultimo Langfristet gæld Aktiver = Passiver Side 2 af 9

18 Tabel 1b nedsættelse af CTR s puljepris pr. 1. oktober 2014 til 112,50 kr./gj. Ny gennemsnitspris for året 128,88 kr./gj REGNSKABSPROGNOSE - september 2014 Resultatopgørelse i henhold til varmeforsyningsloven maj-14 sep-13 feb-14 sep-14 Regnskab Budget Progn.1 P1-B14 Progn.2 P2-B14 Mio. kr INDTÆGTER 2.349, , ,7 5, ,6-308,3 Varmesalg 2.343, , ,7 5, ,6-308,3 Salg af CO2-kvoter 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DRIFTSOMKOSTNINGER 2.260, , ,1-58, ,2-331,5 Varmekøb* 2.131, , ,2-60, ,7-321,3 El til pumper 54,6 54,0 52,0-2,0 43,0-11,0 Afskrivninger materielle aktiver 6,8 12,5 12,1-0,4 11,8-0,7 Forrentning af indskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift og vedligehold 68,4 82,3 86,8 4,5 83,8 1,5 ADMINISTRATION 33,8 38,1 38,1 0,0 36,8-1,3 Personaleomkostninger 19,1 21,5 21,5 0,0 20,3-1,2 Fremmede tjenesteydelser 9,0 11,0 11,0 0,0 10,7-0,3 Øvrige administrationsomkostninger 5,8 5,6 5,6 0,0 5,8 0,2 FINANSIERINGSOMKOSTNINGER 28,8 38,3 36,1-2,2 34,4-3,9 Renter af lån mv. 29,8 38,5 36,4-2,0 34,8-3,7 Renter af likvide aktiver mv. -1,0-0,2-0,3-0,2-0,4-0,2 RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN 25,5 109,7 176,4 66,7 138,1 28,4 AKKUMULERET RESULTAT -89,4-56,4 86,9 143,3 48,7 105,0 * Inkl. afskrivninger immaterielle anlægsaktiver NØGLETAL Regnskab Budget Progn 1 P1-B14 Progn.2 P2-B Puljepris - årets priser (Kr. pr. GJ) 121,39 137,38 137,38 0,00 128,88-8,51 Varmesalg til IK (1000 GJ) Likvide aktiver, ultimo Langfristet gæld Aktiver = Passiver Side 3 af 9

19 Resultat i henhold til varmeforsyningsloven Resultatet for 2014 er med den nye prognose forbedret med 28,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2014 fra september 2013, forudsat at puljeprisen nedsættes fra 1. oktober. Det forventede resultat er et overskud på 138,1 mio. kr. Sammenholdt med det akkumulerede underskud fra 2013 på 89,4 mio. kr. betyder det et akkumuleret overskud ved udgangen af 2014 på 48,7 mio. kr. Ændringerne af forventningerne skyldes især en række forhold omkring varmekøb- og salg, som beskrives i afsnittet om varmekøb nedenfor. Køb og salg af varme regnskabsprognose Varmesalget 2014 udviser en mindreindtægt på 308,3 mio. kr. i forhold til budget Heraf skyldes 165,8 mio. kr. opdateret forventning til den solgte mængde, mens de 142,5 mio. kr. skyldes foreslået prisnedsættelse pr. 1. oktober Opdateringen af den forventede solgte mængde er sket ud fra realiseret drift 1. halvår 2014, hvilket resulterer i et mindresalg på TJ. Varmekøbet 2014 udviser en mindreomkostning på 321,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf er de 58,6 mio. kr. indeholdt i prognose 1 fra marts Årsagerne til de mindre omkostninger til varmekøb er, nævnt efter økonomisk betydning: 1. Mindre købt varmemængde og mere gunstig fordeling mellem kraftværker -170 mio. kr. 2. Aflyst forsyningssikkerhedsafgift -80 mio. kr. 3. Mindre og billigere spidslast -60 mio. kr. 4. Vestforbrænding afregnes til omkostningspris frem for prisloft -21 mio. kr. 5. Lavere brændselspriser -17 mio. kr. 6. Reguleringer vedr mio. kr. 7. Øgede faste betalinger anlæg 11 mio. kr. I boksen næste side er givet en nærmere beskrivelse af disse årsager. Side 4 af 9

20 Ændrede omkostninger til varmekøb 2014 i forhold til det oprindelige budget 1. Mindre købt varmemængde og mere gunstig fordeling mellem kraftværker -170 mio. kr.: Der er indkøbt en mindre varmemængde end budgetteret, idet varmebehovet har været væsentligt mindre i første halvår. Samtidig har driften på kraftværkerne og fordelingen mellem værker været mere gunstig end forventet med færre havarier, hvilket bidrager til en lavere gennemsnitspris for den indkøbte varme. 2. Forsyningssikkerhedsafgiften (FSA) -80 mio. kr: FSA blev vedtaget som en del at Energiaftalen marts 2012, og første etape blev udrullet i I budget 2014 regnede CTR med indførelse af FSA på biomasse og forhøjelse af FSA på fossile brændsler pr. 1. januar 2014 ud fra et foreliggende lovforslag for anden etape af FSA. Kort før nytår meddelte skatteministeren, at vedtagelse af lovforslaget var udskudt, og med regeringens vækstpakke og vedtagelsen af afgiftsdelen heraf i juli 2014 er FSA helt blevet skrottet. Derudover indeholder vækstpakken fjernelse af den allerede indførte FSA på fossile brændsler fra 2013 samt afgiftsstigningen på fossile brændsler fra Afgiftsbetalingen i 2014 vil ikke blive påvirket at denne tilbagerulning af allerede indførte afgifter, da de først træder i kraft primo Den mindre afgiftsbelastning har også betydning i de kommende år, hvilket er beskrevet nærmere i bilag 5.1 og Mindre og billigere spidslast 60 mio. kr.: Den lokale spidslast er den dyreste varme i CTR s system. I første halvår 2014 er der kun kørt ca. halvdelen af den forventede spidslast i forhold til budgettet pga. færre kolde spidsbelastningsperioder og mere gunstig drift på værkerne. Desuden er en af CTR s spidslastcentraler nu omlagt til naturgas, som er væsentlig billigere end gasolie, og leverancen fra dette anlæg udgjorde en større andel af spidslasten i første halvår end forudsat i det oprindelige budget. 4. Vestforbrænding afregnes til omkostningspris i stedet for prisloft 21 mio. kr.: Efter at varme fra Vestforbrænding i en årrække blev afregnet til det såkaldte prisloft for affaldsvarme, satte Vestforbrænding i efteråret 2013 prisen ned til omkostningsprisen, fordi de ikke længere havde driftsomkostninger svarende til prisloftet. 5. Lavere brændselspriser -17 mio.kr.: Siden budgettidspunktet september 2013 er priserne for både kul og naturgas faldet. Træpilleprisen er steget en smule, men samlet set giver bevægelserne i brændselspriserne en forbedring af CTR s prognose. De forventede brændselspriser på kraftværkerne, både til budget og til den nuværende prognose, er oplyst til CTR fra producenterne ud fra deres aftaler om brændselskøb og forventninger til markedet. Side 5 af 9

21 6. Reguleringer for 2013 år i forhold til det hensatte på 2013 regnskabet + 13 mio. kr.: Reguleringer vedrørende 2013 er blevet 13 mio. højere end forventet ved regnskab 2013, hvilket skyldes ændringer i forhold til producenternes oprindelige bud til hensættelser og opdaterede beregninger for udveksling mellem varmeselskaberne. 7. Øgede faste betalinger anlæg: +11 mio. kr.: I forhold til budgettet forventes en højere betaling til fast drift og vedligehold på kraftvarmeværkerne, mens den faste betaling til immaterielle anlægsaktiver, som typisk dækker over større projekter på anlæggene, er lavere end i det oprindelige budget, netto + 11 mio. kr. Køb af el Omkostningen til køb af el til pumper nedsættes til 43 mio. kr. i prognose 2, hvilket er 11 mio. kr. lavere end budget I budget 2014 var allerede indregnet en afgiftslettelse på el til proces i forhold til tidligere år, som følge af regeringens vækstpakke fra 2013, men udover denne afgiftslettelse har også andre forhold sænket omkostningen til el i For det første har CTR s elforbrug i kwh i første del af 2014 ligget 11 % under forventningen, og for det andet har prisen på markedsel/elspotprisen i første halvår ligget på et meget lavt niveau på ca. 20 % under niveauet for 2013, hvor der i budgettet var regnet med en marginal prisstigning. Salg af CO 2 -kvoter I regnskabsprognose 2 er det fastholdt, at der ikke sælges CO 2 -kvoter i 2014 i tråd med CTR s risikopolitik for CO 2 -kvoter i 2014 tiltrådt af CTR s kontaktudvalg i december Afskrivninger Afskrivningerne på egne anlæg forventes at blive 0,7 mio. kr. lavere end det oprindelige budget ud fra planlægningsoverslag fremlagt under dagsordenens punkt 3 og de aktuelle forventninger til idriftsættelsestidspunkter. Drift og vedligeholdelse af anlæg De forventede omkostninger i regnskabsprognosen udgør 83,8 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. mere end det oprindelige budget, hvilket primært skyldes øgede omkostninger til afhjælpende vedligehold bl.a. i forbindelse med pumpehavari. Administration Prognose 2 for administrationsomkostninger udviser en mindreomkostning på 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Side 6 af 9

22 Finansieringsomkostninger Renteudgifterne forventes mindsket med 3,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, idet der optages lån i mindre omfang. Renteindtægterne forventes at blive 0,2 mio. kr. lavere end i budgettet. Resultat 2013 Nettoresultatet for 2013 blev forbedret med 76,6 mio. kr. i forhold til det forventede ved fastsættelse af puljeprisen for 2014 i september Det skyldtes især en ændret lastfordeling i andet halvår 2013 med mere kraftvarme og mindre spidslast, en betydelig nedsættelse af prisen på varme fra Vestforbrænding i efteråret 2013 og lavere omkostninger til drift og vedligehold. Med forbedringen på 76,6 mio. kr. i 2013 blev CTR s akkumulerede underskud med regnskab 2013 nedbragt til en underdækning på 89,4 mio.kr., hvilket påvirker det akkumulerede 2014-resultat og videreføres til beregning af puljepris Finansforskydninger i henhold til den kommunale opstillingsform Regnskabsprognose 2 er også opstillet efter den kommunale opstillingsform, som sigter på at belyse selskabets betalingsevne i forhold til de forventede finansforskydninger i resten af Regnskabsprognosen i henhold til den kommunale opstillingsform er vist i tabel 2 næste side. Side 7 af 9

23 Tabel 2 inkl. nedsættelse af CTR s puljepris pr. 1. oktober 2014 til 112,89 kr./gj. Ny gennemsnitspris for året 128,69 kr./gj REGNSKABSPROGNOSE - September 2014 Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret Regnskab Budget Progn. 1 P1- B14 Progn. 2 P2-B14 Mio. kr A. ADMINISTRATION 33,8 38,1 38,1 0,0 36,8-1,3 Personaleomkostninger 19,1 21,5 21,5 0,0 20,3-1,2 Fremmede tjenesteydelser 9,0 11,0 11,0 0,0 10,7-0,3 Øvrige adm. udgifter 5,8 5,6 5,6 0,0 5,8 0,2 B. ØVRIG DRIFTSVIRKSOMHED: -138,3-273,6-333,0-59,4-292,3-18,7 Køb og salg af varme -206,7-355,9-419,8-63,9-376,1-20,2 Tilsyn med og vedligeholdelse af anlæg 68,4 82,3 86,8 4,5 83,8 1,5 A.- B. Driftsvirksomhed -104,5-235,5-294,9-59,4-255,5-20,0 C. ANLÆG: 252,2 405,3 453,3 48,1 433,6 28,3 Heraf immaterielle 172,5 284,0 327,0 43,0 325,0 41,0 D. RENTER 28,8 38,3 36,1-2,2 34,4-3,9 Renteindtægter -1,0-0,2-0,3-0,2-0,4-0,2 Renteudgifter 29,8 38,5 36,4-2,0 34,8-3,7 E. FINANSFORSKYDNINGER 67,5 27,8 41,7 13,9-68,8-96,6 F. AFDRAG PÅ LÅN 60,9 89,1 88,8-0,3 81,3-7,8 Afdrag på lån 60,9 89,1 88,8-0,3 81,3-7,8 A.- F. BALANCE 305,0 325,0 325,0 0,0 225,0-100,0 G. FINANSIERING -305,0-325,0-325,0 0,0-225,0 100,0 Regnskabsprognosen for 2014 viser, at CTR s samlede finansforskydninger ved udgangen af året vil medføre en finansafgang på 68,8 mio. kr. Der var i det oprindelige budget for 2014 forudsat en tilgang på 27,8 mio. kr. Forskellen på minus 96,6 mio. kr. skyldes primært ændrede forventninger til låntagning i Side 8 af 9

24 Den primære drift i form af varmekøb og -salg mv. ventes at medføre en forøget finanstilgang på 20,2 mio. kr. som følge af ændrede varmekøbsomkostninger kombineret med nedsættelse af puljeprisen. Finansafgangen som følge af anlægsinvesteringer forventes at blive 28,3 mio. kr. højere end antaget i budget Forventningen til betalinger til immaterielle aktiver følger af dagsordenens punkt 3.2. De forventede materielle anlægsinvesteringer følger af dagsordenens punkt 3.1 Finansafgang som følge af renter er mindsket med i alt 3,9 mio. kr. i forhold til budgettet. I det oprindelige budget var forudsat optagelse af lån på 325 mio. kr. ud fra et skøn over lånebehov til materielle og immaterielle anlægsinvesteringer. I regnskabsprognose 2 indgår allerede optagede af lån på 225 mio. kr. Derudover planlægges ikke yderligere optagelse af lån i CTR s likvide midler forudsættes som følge af ovenstående finansbevægelser at udgøre 94 mio. kr. ved udgangen af Som reserve er der etableret en trækningsret i Jyske Bank på 100 mio. kr. Afdrag på den langfristede gæld forventes i 2014 at være 7,8 mio. lavere end forudsat i budgettet, idet der forventes mindre optag af lån. CTR s langfristede lån ved udgangen af 2014: Løbetid Oprindeligt beløb mio. kr. Forrentning pro anno KOM 3 10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit 200 3,4200 % KOM 4 20-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit 575 3,655 % KOM 5 25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit 100 3,2575 % KOM 6 25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit 100 2,502 % KOM 7 25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit 100 2,147 % KOM 8 15-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit 130 1,711 % KOM 9 25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit 75 2,3375 % KOM årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit 75 1,8890 % KOM årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit 150 2,0495 % Side 9 af 9

25 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: J.nr.: /76038 Bilag 7 Til dagsordenens punkt 7 Til: BESLUTNING Web J EMNE: BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG INDSTILLING CTR s administration indstiller, at CTR s bestyrelse godkender budget for Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på sit møde d. 18. september SAGENS BEHANDLING CTR s budget for det kommende år bliver fremlagt på bestyrelsesmødet i oktober måned sammen med regnskabsprognose for indeværende år og den deraf følgende fastsættelse af det kommende års puljepris. PROBLEMSTILLING Budget 2015 og budgetoverslag for årene er baseret på regnskabsresultat for 2013, regnskabsprognose 2 for 2014, behandlet under dagsordenens punkt 4, samt opdaterede prognoseforventninger for Herunder forudsættes samtidig investeringer med tilhørende låntagning i henhold til det foreliggende planlægningsoverslag (bevillingsramme). Budget 2015 indeholder de afgiftslettelser på varmeproduktion, som er vedtaget i forbindelse med regeringens væsktpakke og opdaterede bud på brændselspriser og fordeling mellem produktionsanlæg i ØKONOMI Budgettet for 2015 er fastlagt ud fra varmeforsyningslovens regler om, at indtægterne skal svare til omkostningerne inklusiv indregning af over- eller underdækning fra det foregående år. Budget 2015 forudsætter en varmepris på 112,50 kr./gj. Prisen er fastsat ud fra de opdaterede forventninger til hhv og 2015, som er beskrevet nærmere i bilag 4.1 og 5.1. Prisen for 2015 forudsætter desuden, at puljeprisen sættes ned til 112,50 kr./gj allerede pr. 1. oktober Virkningen af prisudviklingen på slutbrugerniveau er beskrevet i bilag 8.1: Beredskabsnotat om prisudvikling. BILAG Redegørelse for budget 2015 og budgetoverslag Prisscenarier redegørelse Resultater Prisscenarier redegørelse Forudsætninger, figurer og tabeller Side 1 af 1

26 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: J.nr.: /76039 Bilag 7.1 Til dagsordenens punkt 7 REDEGØRELSE Web J BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE Budget 2015 fremlægges ud fra både den opstillingsform, som er fastlagt i varmeforsyningsloven, Tabel 1, og den kommunale opstillingsform, Tabel 2. Gennemgangen af budgettet i henhold til varmeforsyningsloven har til formål at sikre, at de planlagte aktiviteter og de økonomiske konsekvenser heraf ligger inden for lovgivningens rammer, og at selskabet ikke akkumulerer overskud. Dette hensyn udgør en væsentlig styringsparameter i CTR s budgetlægning. Gennemgangen af budgettallene efter den kommunale opstillingsform har til formål at sikre, at der foreligger godkendte økonomiske udgiftsrammer med relevante sammenligningstal for de foregående år. Det er samtidig formålet at sikre, at der er finansieringsmæssig dækning for disse udgiftsrammer, således at det er sandsynliggjort, at CTR hviler på et sundt økonomisk grundlag i planlægningsperioden. Side 1 af 8

27 RESULTATDANNELSE EFTER VARMEFORSYNINGSLOVEN - September 2014 R-2013 RP-2 B-15 Overslag Overslag Overslag Mio. kr INDTÆGTER 2.349, , , , , ,8 Varmesalg 2.343, , , , , ,8 Salg af CO 2 -kvoter 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DRIFTSOMKOSTNINGER 2.260, , , , , ,4 Varmekøb* 2.131, , , , , ,9 El til pumper 54,6 43,0 48,0 49,1 50,2 51,4 Afskrivninger 6,8 11,8 16,3 20,3 23,3 25,7 Forrentning af indskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afkast geotermisk anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift og vedligehold 68,4 83,8 78,9 80,7 82,5 84,4 Henlæggelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ADMINISTRATION 33,8 36,8 38,1 38,8 39,7 40,6 Personaleomkostninger 19,1 20,3 21,2 21,7 22,2 22,7 Fremmede tjenesteydelser 9,0 10,7 11,0 11,3 11,5 11,8 Øvrige administrationsomkostninger 5,8 5,8 5,9 5,9 6,0 6,2 FINANSIERINGSOMKOSTNINGER 28,8 34,4 35,5 34,5 33,1 31,8 Renter af lån mv. 29,8 34,8 35,8 34,8 33,4 32,1 Valutakurstab på afdrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter af likvide aktiver mv. -1,0-0,4-0,2-0,4-0,3-0,2 RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN 25,5 138,1-48,7 0,0 0,0 0,0 AKKUMULERET RESULTAT -89,4 48,7 0,0 0,0 0,0 0,0 * Inkl. afskrivninger immaterielle anlægsaktiver NØGLETAL R-2013 RP-2 B-15 Overslag Overslag Overslag Puljepris - løbende (kr./gj) 121,39 128,88 112, Puljepris - faste 2014-priser (kr./gj) 124,47 128,88 109, Varmesalg (1000 GJ) Likvide aktiver, ultimo (mio. kr.) 148,6 94,7 148,8 106,7 94,4 105,4 Langfristet gæld ultimo (mio. kr.) 1.009, , , , , ,8 Side 2 af 8

28 Resultatdannelse efter varmeforsyningsloven I budget 2015 budgetteres med et underskud på 48,7 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med det forventede overskud i 2014 på 48,7 mio. kr. For 2016 og de følgende år budgetteres for et akkumuleret resultat, der går i nul, og som afspejler sammenhængen mellem puljepris, varmekøbsomkostninger, investeringsomfang og afskrivningsprofil. Dvs. at omkostningerne dækkes og likviditeten sikres, samtidig med at der hverken genereres over- eller underskud. I figur 1 nedenfor ses udviklingen i realiseret og forventet akkumuleret resultat : Figur 1. Akkumuleret resultat Der budgetteres i 2015 med en lavere puljepris end i Dette skyldes dels et forventet overskud i 2014 på 48,7 mio. kr., som skal balanceres via varmeprisen i 2015, og dels lavere omkostninger til især varmekøb i 2015, hvilket forklares nærmere under punktet køb af varme nedenfor. I figur 2 på næste side ses udviklingen i puljeprisen. Den viste pris for 2014 afspejler en gennemsnitspris for året, idet puljeprisen er forudsat nedsat pr. 1. oktober Prisudviklingen i overslagsårene er beskrevet nærmere i bilag 5.2 og 5.3 om prisscenarier. Side 3 af 8

«Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 28-09-2015 J.nr.: 200202/77481 BE15-3/ITM/ck

«Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 28-09-2015 J.nr.: 200202/77481 BE15-3/ITM/ck Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 28-09-2015 J.nr.: 200202/77481 BE15-3/ITM/ck Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

REFERAT 03-10-2014 BE2014-3 J. nr. 200204/76187 Bestyrelsesmøde

REFERAT 03-10-2014 BE2014-3 J. nr. 200204/76187 Bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 03-10-2014 BE2014-3 J. nr. 200204/76187 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 1. oktober 2014 kl. 08.30 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 31. marts 2016 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 31. marts 2016 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 18-03-2016 J.nr.: 200202/82994 BE16-1 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Morten Kabell oplyste, at Lisbeth Winther er udtrådt af CTR s bestyrelse pr. 26/ og bød velkommen til Karen Riis Kjølbye.

Morten Kabell oplyste, at Lisbeth Winther er udtrådt af CTR s bestyrelse pr. 26/ og bød velkommen til Karen Riis Kjølbye. Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 11-10-2016 BE2016/3 J. nr. 200204/86754 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 5. oktober 2016 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A.

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. afholder Ordinær generalforsamling tirsdag, den 23. oktober 2012 kl. 19.30 i Egtved Forsamlingshus, lille sal. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen beretning for det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 25. marts 2015 kl. 09.30 12.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 25. marts 2015 kl. 09.30 12. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 17-03-2015 J.nr.: 200202/77479 BE15-1 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. maj 2013 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet

Læs mere

BE15/3 J. nr /80758 Bestyrelsesmøde

BE15/3 J. nr /80758 Bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 13-10-2015 BE15/3 J. nr. 200204/80758 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 6. oktober 2015 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Afbud Referent

Læs mere

REFERAT BE2017/1 J. nr / Bestyrelsesmøde. Emne. Mødedato 29. marts 2017 kl Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.

REFERAT BE2017/1 J. nr / Bestyrelsesmøde. Emne. Mødedato 29. marts 2017 kl Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 18-04-2017 BE2017/1 J. nr. 200204/90131 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 29. marts 2017 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

REFERAT Tue Hækkerup, (suppleant for Yildiz Akdogan) Inga Thorup Madsen, CTR

REFERAT Tue Hækkerup, (suppleant for Yildiz Akdogan) Inga Thorup Madsen, CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 06-04-2016 BE16/1 J. nr. 200204/83557 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 31. marts 2016 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Morten Kabell

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

5. oktober 2016 kl hos CTR

5. oktober 2016 kl hos CTR «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» Centralkommunernes Transmissionsselskab 27-09-2016 J.nr.: 200202/82992 BE16-3/ITM/ck Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

REFERAT BE2016/4 J. nr / Bestyrelsesmøde. Emne. Mødedato 14. december 2016 kl

REFERAT BE2016/4 J. nr / Bestyrelsesmøde. Emne. Mødedato 14. december 2016 kl Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 21-12-2016 BE2016/4 J. nr. 200204/88193 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 14. december 2016 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 Finansiel strategi Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 FURESØ KOMMUNE HAR FÅET EN FINANSIEL STRATEGI Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en finansiel strategi for de kommende år. Strategien

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a.

Solrød Vandværk a.m.b.a. Solrød Vandværk a.m.b.a. Årsrapport for året 2008 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Solrød Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning.

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 1.18. Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 20.11.2013, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Vinteren blev mere

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

CTR. Centralkommunernes Transmissionsselskab BERETNING OG REGNSKAB 2006

CTR. Centralkommunernes Transmissionsselskab BERETNING OG REGNSKAB 2006 CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab BERETNING OG REGNSKAB 2006 CTR BERETNING OG REGNSKAB 2006 INDHOLD FORORD / SIDE 5 OPGAVER OG STRUKTUR / SIDE 6 ORGANISATION / SIDE 7 ANLÆGSVIRKSOMHEDEN / SIDE

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31.

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup CVR-nummer: 34 67 57 67 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. december 2015 3. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger... 3 Bestyrelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regler for garantiprovision for kommunale garantistillelser Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 28. november 2012 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 Økonomiafdelingen

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Balance pr. 30. juni 2008 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato aflagt årsregnskab for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/2-2012 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Takstændringer pr. 1. januar 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus.

Takstændringer pr. 1. januar 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. november 2014, varmeområdet under AffaldVarme Aarhus. 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. januar 2015 under

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 4 19. februar 2007 Lånepolitik Med henvisning til mødet 13. december 2006 har direktionen udarbejdet et udkast til en lånepolitik for Lynettefællesskabet. Udkast

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a.

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mou Kraftvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 28.09.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Bilag 1.2 Deltagere: Mødeleder Referent Susanne Mortensen

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) 30. januar 2008 RN A601/08 I. Indledning 1. Jeg oplyste i mit notat til

Læs mere

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04 Intern årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag d. 2. december 2015 kl. 08.00 09.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag d. 2. december 2015 kl. 08.00 09. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 24. november 2015 J.nr.: 200202/77482 BE15-4 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved

Læs mere

Omlægning af støtten til biogas

Omlægning af støtten til biogas N O T AT 11.april 2011 J.nr. 3401/1001-2919 Ref. Omlægning af støtten til biogas Med Energistrategi 2050 er der for at fremme udnyttelsen af biogas foreslået, dels at støtten omlægges, og dels at den forøges.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0019 HJD Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form A F G Ø R

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-201 14

eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2014 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

BE14-2 J. nr. 200204/74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet.

BE14-2 J. nr. 200204/74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet. Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 16-06-2014 BE14-2 J. nr. 200204/74444 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 28. maj 2014 kl. 08.30 Sted Deltagere CTR Allan Ahmad, suppleant for Morten Kabell Susan

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten

Antenneforeningen Trekanten Antenneforeningen Trekanten Årsrapport 214 Himmelev Bygade 7 Postbox 116 4 Roskilde CVR-nr. 33 78 5 24 T: 4636 6 F: 4636 77 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og BKR International

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014. Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro

ÅRSRAPPORT 2013/2014. Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro ÅRSRAPPORT 2013/2014 Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro CVR nr. 15273941 Indsender: Revisionsfirmaet HVASS A/S Godkendt Revisionsselskab Storegade 25 8850 Bjerringbro Fremlagt og godkendt

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere